Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 1991 HABERLER CUMHURİYETft Fiyat indirimine karşın dolmayan tesisleryine düş kınklığı yarattı Turizmcibayraıııı göremediHabcr Merkezi— Kurban Bayramı da turizm- de istenen canlanmayı sağlayamadı. Bodnım ve Marmaris dışındaki turistik yöreler, umulanın da altında yerli turist ağırladı. Turizm sektöru, krizden çıkabümek için umut olarak gördüğü bayTam tatilinde hayal kınklığı- na uğradı. Büyûk kentler, tatil süresince geçmiş yıllardaki bayramlarda olduğu gibi boşalmasına karşın, turistik tesisleri yeğleyenler bu yıl azın- lıktaydı. Vatandaşlann daha çok sahillere günü- birlik gittikleri gözlendi. Bayram tatilinde Bodrum ve Marmaris'te do- luluk oranı yüzde 70-80'lere kadar yükseldi. An- cak Fethiye, Antalya ve Kaş yöresinde durgun bir bayram yaşandı. Yerli turistin "ekonomik" ne- denlerle, yabancı turistin de "Körfez krizi" ne- deniyle ilgi göstermemesi üzerine bu yöreler geç- miş yıllara oranla turizmden beklediği geliri el- de edemedi. Fethiye Apollon Turizm yetkilileri, Alışverişte kandırılıyoruz Tbristlerden şikâyet yağıyor Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB Antalya Bölgesel Yürütme Kurulu araştırmalarına göre yabancı turistlerin başvurularında önemli artış gözlendi. İlgililer, "Altın yumurtlayan tavuğu kendimiz yoluyoruz. Bu, zaten kötü olan turizmimize bir darbe daha vuruyor" diyorlar. doluluk oranının yüzde 30^ bile geçmediğini, fi- yatlann aşağı çekılmesine karşın yurttaşlann tatil yapacak ekonomik gücü bulamadıklan belirtti- ler. Marmaris Turistik Işletmeler Derneği Başkanı Murat DeUveii ise bayram sırasında yuzde 70-80'e ulaşan doluluk oranıyla bir ölçude nefes aldık- Iannı, ancak, bayram sonrası gerçek tablonun or- taya çıkacağını söyledi. BODER Başkanı Rıfat Gider de Bodrum'da hareketli bir bayram yaşan- dığım, bayram sonrası için de umutlu olduğunu dile getirdi. Kaş ve öteki tatil yörelerinde ise bayram süre- since de krizin etkisi görüldü. Yalnız pansiyon- lann bayram süresince "biraz" iş yaptıkları bil- diriliyor. Antalya Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Mehmet Cantüric, işletmelerin bir ay ön- cesinden reklam verip fiyatlannı yüzde 50 indir- melerine karşın, yörede doluluğun artmadığını vurguladı. Cantürk söyle konuştu: BÜLENT ECEVtT ANTALVA— Turistler, Tür- kiye'de tatil süresince yaptıklan alışverişlerden şikâyetçi oluyor- lar. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO bünyesinde "Ya- bancı Turist Şikâyetlerini Deger- lendirme Komisyonu" oluştu- ruldu. Türkiye Seyahat Acente- leri Birliği TÜRSAB Antalya Bölgesel Yürütme Kurulu, araş- tırmalanna göre şikâyetçi turist- lerin artış gösterdiğini, bunlan ATSO'ya ilettiklerıni bildirdi. Yurtdışındaki ticari ataşeliklere şikâyette bulunan turistlerin sa- yısı 6 ay içinde 31*1 buldu. özellikle hah satın alan ve pa- rasını peşin ödedikten sonra kendilerine halımn ulaşmadığı- m söyleyerek ataşeliklere başvu- ran turistlerin şikâyetleri ATSO bünyesinde kurulan "Yabancı Turist Şikâyetlerini Degerlendir- me Komisyonu" tarafından in- celeniyor. ATSO açıklamasında ilk 6 ay içinde ataşelikler kana- hyla yalnızca Antalya bölgesine 31 kişinin şikâyetinın geldiğini belirtti. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonunda 7 şikâyet olumlu şekilde sonuçlandınldı, 12 başvumnun da takibi devam ediyor. 5 firmanın kapandığı be- lirtilirken, 7 fırmaya da noter kanalıyla tebligat yapılarak ha- tanın düzeltilmesi uyansında bulunuldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Antalya Bölgesel Yürüt- me Kurulu üyesi Abduliah Tekin alış veriş konusunda turistlerden gelen şikâyetler nedeniyle büyük sıkıntı çektiklenm ve bu şikâyet- lerin son aylarda arttığına deği- nerek, özellikle kuyumculann 18 ayar bileziği veya kolyeyi, 24 ayar olarak sattıklannın gözlen- diğini söyledi. Tekin, HGeçenler- de bir turist Alanya'dan aldıgı bileziği Antalya'ya getirip kont- rol ettirmiş. Kendisine 24 ayar denmesine karşın 18 ayar çıktı- gını ögrenince bize şikâyete gel- di. Ancak bizim bu durumda ji- kâyet edebilecegimiz bir merci- miz yok. Ticaret Odası'na duru- mu OetÜgimizde mestek kurnlu- şu olarak onlara gerekli cezayı vermeli, veriyor da. Esnafınuz kendi bindiği dalı kesiyor" diye konuştu. "Turistleri aptai sanmayalım. Gerçekten etut ediyor, kaodın- lıp, kandınlnuuhklannı araştın- yorlar. Sonra da memleketine ghtiğinde kötiı propaganda ya- pıyoriar hakta olarak" diyen Ab- dullah Tekin, ATSO'nun ticaret alanında eğitimi yaygmlaştırma- sı gerektiğini ve dürüstlerin ödullendirilerek, dolandıncıla- nn cezalandınimasının şart ol- duğunu söyledi. Tekin, "Alün yumurtlayan tavuğun kanatlan- nı yoluyoruz. Bu zaten çok kö- tü oian turizmimizi daha da kö- tüieştirir. Valfligin, emniyetin bu konuda bir çalışmasının olma- ması da uzücüdur" dedi. "Kıyılarda bazı işJetmeJer yüzde 80 dolulnğa ulaşabildi. tç lasunlarda ise bu oran yüzde 20Tere kadar düştii. Bekleııtiıniz baynunın canlılık ge- ürecegi yolnndaydı. Bu gercekleşmedi. Hem ta- tfflo kısa tutulması hem de ytrli turistin tatile kar- şı genel ilgisizligi sönök bir bayram geçirilmesi- ne nedeo oidu." Turizmin hareketlenmesinde etkili olan, yurt- dışında çalışan işçilerin donüşlerinde de bu yıl azalma oldu. Kapıkule gümrük yetkilileri, işçi gi- rişinin geçen yıllara oranla düşük olduğunu bil- dirdiler. Büyük kentler, geçmiş bayramlarda olduğu gi- bi kurban bayramında da buyük ölçude boşal- dı. özellikle gündüz saatlerinde başta Istanbul olmak üzere büyük kentler sakin bir bayram ge- çirdi. Kısa bayram tatilinde, "turizm sektörüne katkı saglayacak" olanağı bulamayan yurttaşla- nn daha çok günübirük gezileri tercih ettikleri gözlendi. Istanbul'un parklan, mesire yerleri ve yakın sahil kesimi yurttaşlann tercih ettikleri yer- ler oldu. Istanbul Bü>-ukşehir Belediyesi'nce dü- zenlenen Gülhane Etkinlikleri kapsamındaki özel bayram programını, bayram süresince 380 bin ki- şi izledi. 30 Haziran'a kadar devam edecek eğ- lenceyi 800 bin kişinin izlemesinin beklendiği bil- diriliyor. öte yandan bayram tatillerini Ege ve Akdeniz yörelerinde geçirenler dönüşte zorluklarla karşı- laşıyorlar. özellikle Ankara ve Istanbul için ucak- larda yer bulmak olanaksızlaşırken otobüslerde de belirli bir sıkışıkhğın yaşandığı belirtildi. Oto- büs firmaları, dünden başlayarak pazar gününe değin ek seferler koydular. Trafık Mudürlüğu yet- kilileri de yaptıkları uyanda, tatilcilerin dönüş için son anı beklememesini, bunun çok büyük sıkışıkhğa neden olduğunu belirterek sabahın er- ken saatlerinin seçiminin dönüş için uygun ola- cağım söylediler. mUSLARARASI İSTANBUL FESTİVALİ Festival 'bayram' yapmadı 19. UlusJararası Istanbul Festivali, "bayramlı günler"ini de geride bıraktı. Istanbul Devlet Balesi'nin sunduğu "Coppelia"da Deniz Berge ve Nilay Yeşiltepe ilgiyle izlendiler. Guher ve Süher Pekmeller'in Phüippe Entremont'la birlikte yorumladıklan Mozart ve Bach'ın üçlü konçenoları bayramda festivalin odak noktası. oldu. Müzikseverler bugün Istanbul Fesuvali'nde Ataturk Kültür Merkezi*nde 18.30'da ünlü piyanıst Nikita MagalofPu dınleme olanağı bulacaklar. Bolşoy Balesı Yıldızlan'run ilk gösterisi bugün 21.30'da Acıkhava Tıyatrosu'nda. Kubbealtı Türk Musikisi Korosu'nun konseri ise 21.30'da Süleymaniye Kültür Merkezi'nde. (Fotoğraf: Ibrahim Günel) 13 ülkeye verilen reklamların ilk sonuçlan Turizm Bakanlığı'nın yüzünü güldürdü Türkiye'nin taıııtmımda yeni umut 20 milyar lira harcanarak îsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Avusturya, Italya, Hollanda, Belçika, Ingiltere, ABD ve Japonya'nın gazete, dergi ve televizyonlarına verilen reklamlarla gerçekleştirilen tanıtım kampanyasından sonra bu ülkelerden Türkiye hakkmda bilgi isteyenlerin sayısmda yüzde 100'e varan artış görüldü. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Körfez savaşmm tu- rizm üzerine yaptığı olumsuz et- kileri giderebilmek için savaşın hemen ardından gerçekleştirilen kampanyanın ilk sonuçlan, Tu- rizm Bakanlığı'nın yüzünü gül- dürdü. Bakanlığın 20 milyar li- ra harcayarak "Avrupa geçmi- şin, Atlantik bugünün, Pasifik geJecegin kıtası" yaklaşımıyla 14 Avrupa ülkesi ile ABD ve Ja- ponya'da gerçekleştirdiği üç ay- lık tanıtım kampanyasından sonra bu ülkelerden Türkiye hakkmda bilgi isteyenlerin sayı- sında yuzde 100'e varan artış görüldü. Türkiye'nin turizmden elde ettiği geliri arttırmanın yolları- m araştıran Turizm Bakanlığı, 1992'den itibaren tanıtımda tak- tik değiştirecek. Bugüne değin her ilin ve tu- rizm merkezinin ayrı ayrı bro- şürlerini hazırlatan bakanlık, bunun yerine "yayla tvrizmi, antik kentler, Selcuklu mimari- si, Osmaniı mimarisi, dofal ve kültürel varlıklar" gibi özel ilgi alanlarına yönelik broşürler bastıracak. Turizm Bakanlığı'nın Korfez savaşından sonra başlattığı ve 20 milyar lira harcadığı uç ay- lık tanıtım kampanyasının i'k sonuçlan alındı. Îsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Fran- sa, Almanya, Avusturya, Ital- ya, Hollanda, Belçika, tngilte- re, ABD ve Japonya'da gazete, dergi ve televizyona verilen rek- lamlarla gerçekleştirilen kam- panyanın ilk sonuçlan bu ülke- lerdeki turizm buroları tarafın- dan bakanlığa büdirildi. CNN Avnıpa'ya verilen reklamın da yer aldığı kampanyanın ilk so- nuçlan şoyle: Frankfurt Bürosu: Bu yılın ilk üç ayı çok durgun geçti, 6 ni- sanda başlayan reklam kam- panyası ile 19-22 nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen TV reklamlarından sonra yazılı en- formasyon talepleri giınde 400'e, telefon ile enformasyon talepleri ise 300'e ulaştı. Viyana Bûrosu: 1990 yılı ra- kamlanna göre başvurularda artış olduğu, 1990'da bir aylık başvuru sayısı 175 iken kam- panya sonrasmda bir haftada bu sayının 202'ye ulaştığı bildi- rildi. 1990 yılı mart ayında 544 ve nisanın ilk üç haftasında 378 olan toplam başvuru sayısı, kampanya sonrası bir haftada 202'si yazıh olmak uzere 348'e ulaştı. Amsterdam Biirosu: 20 ni- sandan sonra başlayan reklam kampanyası ile geçen yıl aynı t> rihlerde 500-600 olan baş^uru sayısma hafta basından itibaren ulaşıldı. Mektup ve telefonla ya- pılan başvurularda önceki haf- talara göre yüzde 40'lık bir ar- tış gözlendi. Stockholm Burosu: 6 nisan- da başlayan reklam kampanyası ile 21 mart-8 nisan tarihleri ara- sında yapılan 212 başvuruya karşın 9-25 nisan tarihleri ara- sında 393 başvuru yapıldı. Paris Biirosu: 5 nisanda baş- layan reklam kampanyası ile ta- leplerde belli bir artış görülme- sine karşın şahsen, yazılı ve te- lefonla yapılan başvurularda, 1990 yılının aynı dönemindeki rakamlara ulaşılamadı. Mart ayında 200 olan yazılı başvuru 400'e, telefonla yapılan 300 baş- vuru 55O'ye, 160 şahsen başvu- ru ise 400'e ulaştı. Tahminlerin üzerinde Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tankut Ünal, tele- vizyon reklamlannın mart ayın- dan itibaren CNN Avnıpa'da başlatıldığını ve bu reklamlarda Türkiye'nin "güvenli" ve "konuksever" bir Ulke olduğu imaiının güçlendirildığıni belirt- ti. Ünal, "Körfez krizi nedeniy- le ocak-şubat avlannın turizm açısmdan çok durgun geçraesi, THY grevi ve Kuzey Irak göç- menleri olayının Türkiye aley- hinde dunya basınında yanlı ve kasıtlı yansımalarının olumsuz etkilerine rağmen. dünyaca ün- lü profesyonel finnalar kanalıy- la gerek yazıh basın gerekse te- levizyonlarda yünitulen reklam kampanyalannın etkisi, tahmin- leriniizin üstiinde otmuştur" de- di. Hacılar dönüyorHacıların yurda dönüşü 18 temmuza dek sürecek. Yurda dönen hacılar, S. Arabistan'da hiç bir güçlükle karşüaşmadıklarını ve organizasyonun iyi işlediğini söylediler. Haber Merkezi — Hac için Suudi Arabistan'a giden hacı- lardan ilk kafileler dün uçakla Ankara, Istanbul, îzmir, Diyar- bakır ve Adana'ya geldi. Ankara Esenboğa Havah'ma- nı'na öğle saatlerinde THY'ye ait Airbus 310 tipi bir uçakla ge- len 224 hacı sağbk kontrolun- den geçırildikten sonra, bera- berlerinde getirdikleri zemzem sulan ilaçlandı. Hacılar, hac sı- rasında hiçbir güçlükle karşüaş- madıklanm, organizasyonun iyi işlediğini anlattılar. Ankara'ya dün geceye kadar Cidde'den dört hac seferi yapıldı. Istanbul Ataturk Havalima- nı'na da 217 kişilik ilk hacı ka- filesi dün THY'ye ait bir uçak- la geldi. Günün ileri saatlerin- de de Ataturk Havalimanı'na THY'ye ait 7, Suudi Arabistan Havayollan'na ait 1 uçakla yak- laşık 2 bin Türk hacı daha giriş yaptı. Adana'ya da THY'ye ait bir uçak 193 Türk hacı getirdi. AA muhabirinin, kafile başkanı ve Adana Müftusü Süleyman Te- kin'den aldığı bilgiye göre Tür- kiye'den hacca giden Türk ka- filesi olan Adanalı haalardan ikisi yaşlılık ve sıcak yüzünden öldü. Tekin, hac sırasında ölen- lerin Adana merkezden Ali Agünar ile Osmaniye ilçesinden Fatma Yümazbaş olduğunu bil- dirdi. Diyarbakır'a da dün 222 ki- şilik ilk hacı kafılesi THY uça- ğıyla geldi. AA'nın haberine gö- re hacıların yakınlarının hava- alanının dış kapısında bekletil- meleri, hacı ailelerinin şikâyet- lerine yol actı. Diyarbaku-'a ak- şam saatlerinde yine THY uça- ğıyla 195 kişilik ikinci hacı ka- fılesi de vardı. Yetkililer, ilk ka- Fılesi Suudi Arabistan'a 27 ma- yıs günü hareket eden hacılann taşınmasının 18 temmuzda ta- mamlanacağını söylediler. tstanbul Ataturk Havalimanı'na gekn 217 kişilik ilk hacı kafilesi, yakınlanyla sevgi yumagı olusturdu. (Fotogrâf: Suat Kozlukluj Güngör*ün oğlu niçin öldürüldü? MUletvekili lojıııaıılanııda sır cinayet Bayramın 3. günü, îzmir SHP Milletvekili Erol Güngör'ün TBMM lojmamnda cesedi bulunan oğlu Mustafa Güngör'ün niçin ve kimler tarafından öldürüldüğü belirlenemedi. Gazi Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Güngör'ün tabancayla öldürüldükten sonra bıçaklandığı saptandı. Haber Merkezi — Milletve- kili lojmanlanndaki evınde öl- dürühnüş olarak bulunan SHP Îzmir Milletvekili Erol Gün- gör'ün oğlu Mustafa Güngör'- ün "aşk cinayetT'ne kurban git- tiği sanıhyor. Bayram tatili sü- resince yurdun çeşitli yerlerin- de meydana gelen olaylarda 15 kişi cinayet kurbanı oldu. Olay- larda 10 kişi de yaralandı. TBMM Lojmanlan 6. Sokak 23 numarada oturan SHP tz- mir Milletvekili Erol Güngör- ün oğlu Gazi Üniversitesi öğ- rencisi Mustafa Güngör (20) öl- dürüldü. Verilen bilgiye göre olay şöyle gelişti: Mustafa Güngör'ün okuldan kız arkadaşı Çigdem Taşpınar ve kardeşi, salı gunu saat 13.00 sıralannda TBMM Lojmanla- n'na gitti. Çiğdem laşpuıar, ar- kadaşuun kapısını çaldı, ancak yamt alamadj. Evin arkasını dolaşan Taşpınar ve kardeşi, mutfak kapısımn açık olduğu- nu görerek içeri girdiler. Taşpı- nar, arkadaşının yatakta çıplak ve kanlar içinde yattığını gör- dü. Gece saat 23.50 sıralannda eve giren polis, milletveküinin oğlu Mustafa Güngör'ün cese- dini gördü. Olay yerinde ince- leme yapan polis, banyoda ve yatak odasında kanlı yastıklar buldu. Mustafa Güngör'ün ön- ce tabancayla vurulduğu, son- ra da ağzma yastık basünlarak bıçaklandığı sanıhyor. Evdekı lavabo, tuvalet masası ve ayna- ya rujla 'SG, SA' yazılan yazıl- dığı dikkat çekti. Rumuz olarak yazılan harflerden S'nin 'sevgi- yi ifade etmiş olabileceği ilerı sürülüyor. Yetkililer, basketbol oynayan Mustafa Gungör'ün cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu vucudunda kurşun izine rast- landı. Kurşunun, Gungör'ün burnundan girerek kulağmdan çıktığı belirlendi. Güngör'ün tabancayla öldü- rüldükten sonra boynundan ve göğsünden bıçak darbesi aldı- ğı saptandı. Otopsiden sonra polis, evde mermi çekirdeği ara- dı, ancak bulamadı. Mermi ve cekirdeğin ortadan yok olması- nın katilin profesyonelce hare- ket ettiğinin göstergesi olduğu ileri surüldü. Mustafa Güngör*- Un kız arkadaşı Çiğdem Taşpı- nar ile kardeşi Hüseyin Taşpı- nar ve babası Hasan Taşpınar- ın emniyettekı sorgulaması sü- rüyor. Emniyet yetküilerinden edi- nilen bilgilere göre Mustafa Güngör'ün kız arkadaşı Çiğ- dem Taşpınar ve kardeşi Hüse- yin Taşpınar, Siyasi ŞubVde ya- Ian makinesıne bağlanarak sor- gulandılar. AA'ya göre Taşpınar kardeşlerin yalan makinesinde alınan ifadelerinde herhangi bir şuphe ve çelişkiye rastlanmadı. Yetkililer, bu durumun soruş- turmayı 'kilitlediğini' ifade ede- rek Çiğdem Taşpmar ve Hüse- yin Taşpınar'ı 'zanlı' ohnaktan çıkardığını söylediler. Yetkililer, gozaltındaki Çiğdem Taşpmar, Hüseyin Taşpınar ve baba Ha- san Taşpınar'ın, delil buluna- madığı takdirde yarın (bugün) serbest bırakılabileceklerini kaydettiler. Ankara Emniyet MOdürO Hasan Özdemir, soruşturma- nın sürduğunü belirterek "Ar- kadaşlanmu olayı çözmek için çalışıyoriar. Şu ana kadar bir- şey bulunamadı" dedi. Mustafa Güngör'ün cenaze- si dün Alsancak Hocazade Ca-ve güçlu bir fiziği bulunan k Mustafa Güngör'ün iki veya mii'nde kılınan öğle namazıa- daha fazla kişi tarafından öldü- dan sonra Cumaovası Mezarh : rülmüş olabileceğini de vurgu- ladılar. Cinayetin bıçak veya makasla işlenmiş olabileceği kaydediliyor. Cinayeti işleyen ğı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Güngör'ün ailesi, ya- kmlan, Deniz Baykal ilebirtlk- te bazı SHP milletvekilleri, Iz- " kişilerden birinin Mustafa Gün- mir Buyükşehir Beiediye Bas-' • gör'ün bir kolunu arkadan kanı Yüksel Çakmur, Konak, bükmüş, diğer kişi veya kişile- Karşıyaka, Bornova, Buca, De- rin öldurücü darbeyi vurmuş nızli ve Muğla beiediye başkan- olabileceği savunuluyor. ları katıldı. Kazalarda 131 kişi de yamlandı Bayramda trafık tablosu: 53 ölüHaber Merkezi — Arife gü- nü dahil bayram süresince yur- dun çeşitli yerlerınde meydana gelen trafık kazalannda 53 ki- şi öldü, 131 kişi de yaralandı. 2 ay önceki Ramazan Bayra- mı'na göre trafık kazalannda ölenlerin sayısında artış oldu. Geçen yıl 9 günlük tatile dönu- şen Kurban Bayramı süresinde ise 159 kişi trafık kazalannda yaşamını yitirmişti. Kurban Bayramı'ndan en fazla ölümlü kazalar Diyarba- kır ve Bahkesir'de meydana geldi. Diyarbakır'm Çmar ilçesi yakınlannda, karşılıkh olarak yolcu indiren iki otobüse bir- den çarpan kamyon, 8 kişinin ölümüne, 14 kişinin de yaralan- masına yol açtı. Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlannda iki otomobüin çarpışması sonucu ise 6 kişi öldü, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İki ay önceki Ramazan Bay- ramı'nda meydana gelen trafık kazalannda ise 37 kişi ölmuş- tü. Geçen yılın Kurban Bayra- mı'nda hafta sonu tatilleri ile birleştirilerek oluşturulan 9 günlük büyük tatilde 159 kişi trafık kazasında yaşamını yitir- mişti. Bu kazalarda 206 kişi de yaralanmıştı. Arife günü dahil bayram ta- r tili süresince trafik kazasının meydana geldiği yerler ve ya- şamlannı yitirenlerden kinüik- leri tespit edilenlerin adlan şöyle: Servet Şilit. Serap Şilit (Îz- mir), Ayşe Yazgan (Hacıbek- taş^Nevşehir), Hanifi Eken, Mesut Eken, Mustafa Saglam, Mehmet San (Kayseri), Afife Ceyfauı, Menekşe Ceylan, Meh- met 1de, Seyit Izden (Konya), Mustafa Angumüş (Aksaray), Ramazan Özçelik (Kocaeli), Nadir Özsayan, Abdulkadir Gdmüşöz (lçel), Hilmiye Kara- baş (Çanakkale), Mustafa Al- bayrak (Bozova/Şanlıurfa) Hüseyin Köksal, Osman Şahin (Istanbul), Zeki Eralın, Hami- yet Eraun (Tarsus/lçel), Nazan Diler (Orhangazi/Bursa), tzzet Tekir, Nedim Karaca, Tülay Tekir, Meral Eryinıaz, Fadûne Erytlmaz, Leyla Bayraktar (Sa- karya), Neriman Toker, Nih- hay Küçiik, Bedri Zoraveli (Ankara), Elif Koca (Edre- mit/Van), Yaşar Şengül (Çat/Erzurum), Burnan Ay- dın, Halime Parladı, Mahmnt Parladı, Hüseyin Şimşek, Mu- rat Gündere, Kadriye Günde- re, Ayşe Parladı (Çınar/Diyar- bakır), Sabahattin Kaplan (Adana), Raam Kara, Semiba Parlak (Osmaniye/Adana). KlSA KISA • Ankara Büyukşehir Belediyesi ASKl tarafından Sincan Karşıyaka'da kumlacak "Yunus" göletinin yapmuna başlandı. Sincan Beiediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 60 hektar alaru kaplayacak 'kalp' şeklindeki gölette, dinlenme, sosyal ve kültürel tesisler yeralacak ve 6.5 milyar liraya mal olacak. • Gaziantep'te, pikniğe gittiklerini söyleyerek evlerinden aynlan ve bir daha geri dönmeyen 6 Use öğrencisinden 45 gündur haber ahnamadı. Olayın, Emniyet Müdürlüğü'nün siyasi ve asayiş şubeleri tarafmdan ayn ayn araştınldığını beürten yetkililer, şu ana kadar herhangi bir ipucu elde edilemediğini söylediler. Yetkililer, öğrencilerin bölücü örgütlerce kandınlarak kaçınldığı ihtimali üzerinde durduklanm kaydettiler. • Samsun'un Havza ilçesinde yayımlanan 'Havza nın Sesi' gazetesi 32 yaşında. Abduliah Uyaroğlu'nun sahibi olduğu, Yazı Işleri Müdürlüğü'nü Avukat Emir Ali Demiralp'in yürüttüğü gazete, haftalık olarak yayımlanıyor. • Emniyet eski genel müdür yardımcılanndan Mustafa Tekeh' öldü. Erzurum, Kayseri ve Zonguldak emniyet müdürlüğü görevlerinde de bulunan Mustafa Tekeli'nin cenazesi, öğleyin Maltepe Camii'nde kıhnan namazdan sonra dün Cebeci Asri Mezarhğı'nda topra&a verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog