Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 SPOR 27 HAZİRAN 1991 11. Akdeniz Oyunlarıyarın Atina'da başlıyor Hedefiıııiz ıııadaha rekoru/Gençlik ve Spor Genel Müdürü Sarpkaya, önceki gün ^ /\tina'ya giden 200 kişilik sporçu kafîlesinden 60-70 madalya Mfbeklediğini söyledi. Sarpkaya, "Özellikle ferdi sporlar olan Mialter.boks.cimnastikvejudodan büyük başan bekliyorum"dedi. tZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — 11. Akdeniz Oyunlan hazırhklarını Izmir'de ta- mamlayan 200 kişilik sporcu kafilesi önceki gün özel bir uçakla Atina'ya gitti. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Ilhan Aküzüm ve Gençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfik Sarp- kaya'nın yanı sıra lzmir Vali Vekili Hasan Kırlı'nın uğurladığı milli sporculanmızdan "bol bol madalya" sözü alındı. G.S. Genel Müdürü Sarpkaya, genel hedefin bir önceki oyunlarda aJınan 43 madalyayı aşmak oldu- ğunu vurguladı ve 60-70 arasında madalya beklediklerini bildirdi. Atina yolculuğuna ilk çıkan Yelken Milli Takımımız oldu. Bayramın ikinci günü Çeş- me'den feribotla Saİcız'a, oradan da Pire'ye geçen Macit Buluç, "tspanya, ttalya, Fran- sa gibi gtiçlii rakiplerie mücadele edeceğiz. Hedefimiz ilk üç arasına girmek olacak. En böyiik avantajımız Ege sulanna alışık ol- Atina'ya hareket etmeden önce federasyon başkanlan, teknik zorianmaiaria karşıiaşabüiriz. Ancak i5ma- r orumlular ve takım kaptanları^ile görüşen spordan sorumlu Devlet Bakanı tlhan Aküzüm, kafılelere Akdeniz Oyunları'nda başan diledi. Antrenör ve çalıştırıcılar Atina'da. İlk çalışma ATÎNA :" diye konuştu. 16 kişiden oluşan Yel- ken Milli Takımımız'da 470 sınıfında 2 erkek 1 bayan olmak üzere 3 ekip, lazer sınıfında iki ekip, olimpik sınıfta 2 ekiple mücadele edeceklerini belirten Buluç, aynca bir erkek, bir bayan, iki yedek ekibin bulunduğunu söz- lerine ekledi. Bu arada önceki gün Atina'ya hareketten önce federasyon başkanlan, teknik sorumlu- lar ve takım kaptanlannı Adnan Menderes Havalimanı Şeref Salonu'nda kabul eden spordan sorumlu Devlet Bakanı tlhan Akü- züm, sporcularımıza moral vermek için Iz- mir'e geldiğini bildirdi. Aküzüm, Akdeniz Oyunlan'na katılan sporculara başan dileğin- de bulundu. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 1951 yüından bugüne dek Akde- niz Oyunlan'na sürekli katılan bir ülke oldu- ğunu anımsatarak "Ferdi sporlar olan halter, boks başta olmak üzere cimnastik ve judoda büyük başanlar bekliyorum" dedi. Sarpka- ya sözlerini şöyle surdürdü: "Son oyualarda 43 madalya toplamıstık. Şimdi bu sayıyı arttırmak başhca hedefimiz olacak. Benim tahminime gore 11. Akdeniz Oynnlan'ndan 60-70 madalya ile dönebiliriz. Türkiye sporda belirli bir hamleyi başlatmış- ür. Bütün ulkeler gibi bizim de Atina'daki oyunlarda hedefimiz 1992 Barcelona Olim- piyaüan'na hazaiıktır. Atina prova niteliği taşıyor. Akdeniz Oyunlan genel klasmanın- da 5. sırada bulunuyoruz. Bunun uzerine cık- mak da ayrı bir hedefimiz olacak." Önceki gün 11. Akdeniz Oyunlan'na ka- tümak üzere 200 kişilik bir sporcu kafilesi ile Atina'ya giden milli takımlanmızın sorumlu- larından bazılan ise şu göruşlere yer verdi: Yavuz Taşkıran (Ehopu Milli Takımı Ant- Oyunlarda tehlikeOyunlara ev sahipliği yapan Yunanistan'da şu an yetkilileri tedirgin eden 3 büyük sorun var: Trafik, hava kirliüği ve telefon hatlannın sıkışıklığı. STELYO BERBERAKİS ATİNA— Her dört yılda bir Akdeniz'in bir ülkesinde düzenlenen Akdeniz Oyunlan, bu yıl Yunanistan'da yapılıyor. 28 haziran-12 temmuz tarihleri arasında Yunanistan'm, başkent Atina dahil belli başlı 6 kentinde düzenlenecek olan Akdeniz Oyunlan'na 18 ülkeden 3.500 sporcu katılacak. Bu ülkele- rin arasında Amavutluk ve Libya gibi Ak- deniz Oyunlan'na ilk kez kanlan ülkelerin olması da ilgi çekiyor. Bu yılki Akdeniz Oyunlan'nın diğer bir özelliği de bu oyun- lann bu yıl 40. yılmı tamamlaması. Akde- niz Oyunlan ilk kez 1951 yılında tskende- riye'de düzenlenmiş ve bu oyunlara Türki- ye ve Yunanistan dahil yainız 10 ülke ka- tılmıştı. 1996 Olimpiya! Oyunlan'nı ABD'nin At- lanta eyaletine kaptıran Yunanistan, önü- müzdeki hafta başlayacak olan Akdeniz Oyunlan'nın hizmetinde bulunacak olan spor tesislerini aslında Olimpiyat Oyunla- n'na hazırlıyordu. Yüzme havuzlan, bisik- let yanş pistleri gibi Yunanistan'da "lüks" olarak sayılan tesisler, iki yıl içinde tamam- landı. Başkent Atina'da inşa edilen "Olim- pik Stadı" üe "Dostluk ve Banş" Kapah Spor Salonu, Yunanistan'm "spor incileri" olarak görüluyor. Atina'daki butün futbol WlMBLEDON sahalan, kapah spor salonları bu oyunla- nn final karşılaşmalannın hizmetinde bu- lunacak. Bu yılki Akdeniz Oyunlan çerçe- vesinde yapılacak basketbol karşılaşmala- n Selanik kentinde; kürek ve kano yanşla- n Yanya kentinin gölünde; futbol karşılaş- maları Selanik, Larissa, Petras ve Girit'in Heraklion kentlerinde yapılacak. Yüzme, atletizm, bisiklet ve tenis yanşmalan ise Ati- na'nm 100 bin kişilik Olimpik Stadı'ndan başka 14 bin kişilik kapasiteye sahip "Ba- nş ve Dostluk" Kapalı Stadyumu ile Ati- na'nın irili ufaklı semt statlannda yapıla- cak. Yunan Akdeniz Oyunlan Komitesi, dünyanın her bir yöresinden gelecek olan basın mensuplan için yanşmaların yapıla- cağı kentlerde toplam 25 basın bürosu aç- mış bulunuyor. Akreditasyon işlemlerine iki ay öncesinden başlayan basın bürolarmda telefon, teleks, fax gazetecilerin hizmetin- de bulunacak. Bu yılki Akdeniz Oyunlan'nı izleyecek olanlar özellikle Atina'da üç "zorlukla" iç içe yaşamak zorunda kalacak: Hava kirliliği, trafik ve telefon bağlantısı gi- bi geçiştirilmesi "zor" olarak kabul edilen faktörler. özellikle fotoğraf ulaştırmak ve bütün karşılaşmalan izlemek isteyenlerin "sinirlerine hâkim" olmaları tavsiye edili- yor. Geri kalan sektörlerde son derece dü- zenli ve ciddi bir çalışma gösteren Akdeniz Oyunlan Komitesi, 40. yılına giren Akde- niz Oyunlan'na ayn bir "Akdeniz reagi" katmaya çahşacak. Bu nedenle 28 haziran günü yapılacak açılış seremonisi ile 12 tem- muzda yapılacak olan kapanış günlerinde görkemli gösteriler düzenlenecek ve "halk- lar arası banş" konusu işlenecek. renörii): Grubumuzda çekindiğimiz takım yok diyebüirim. Bir tek Cezayir'in bizi zor- layabileceğini sanıyoruz. Cezayir'i ilk maçta geçersek finali oynanz. Sporculanmız Sovyet çaüştıncımu ile kaynaştı. Başanya ulaşaca- ğımıza inanıyoruz. Arif Kocak (Tenis Milli Takımı Antrenö- rii): Günde 5 saatlik yüklü bir çahşma tempo- su uyguladık. Bizim için önemli olan kura çe- kimi. Şanslı kura çekersek madalya şansımız da yükselir. İlk beş arasına gireceğimizi sa- nıyorum. Atilla Orkunoğlu (Voleybol Milli Takımı Antrenoriı): Atina'ya genç bir kadroyla gidi- yoruz. Uyumlu bir hazırhk dönemi geçirdik. Başan için elimizden geleni yapacağız. Enver TürkUeri (Halter Milli Takımı Ant- renörü): İçinde bulunduğumuz yıl içinde olumlu patlamalar yaşadık. Bunu surdürece- ğiz. lyi bir dinlenme süresi geçirdik. Sürpriz Türk milli takımlan sporculanndan bir bö- lümü dün çahştı. Çeşitli merkezlerde futbol, atletizm, boks, masatenisi, dmnastik, voleybol, halter ve yüz- me milli takımlan, oyunlar öncesi hazırkkla- nnı sürdürdüler. Organizasyon bozukluklan, Türk milli ta- kımı kafilesinde şikâyetlere yol açtı. Atina'da sporculan taşıyacak otobüslerin şoförlerinin grevde olması, antrenmanlann düzensiz yapıl- masına neden oldu. Sporculann bir bölümü, antrenman prog- ramlan belli olmadığı için kentin 40 kilomet- re dışındaki Agios Andreas Askeri Dinlenme Tesisleri'nde çalışmak zorunda kaldı. özellikle boks ve halterde tartılann bulun- maması, sporculann kilolannın belirlenmesin- de sorun yarattı. Boks Federasyonu Başkanı Caner Doğaneli, sorunlan aktarmak için yet- kili kişiler bulamadıklarını söyledi. VRUPA BASKETBOL SAMPIYONASI Yağma yağmur yeter artık! t EDtP EMTL ÖYMEN LONDRA — Ingiltere'de 1675 yıhndan beri 316 yıldır bu kadar so- ğuk bir haziran yaşanmamış. İngiliz meteoro- lojisi, Akdeniz iklimine alışkın olanları çileden çıkartıp bir da- ha IngilLz adasına ayak bastırt- mamaya ahdettirecek kadar kararsız olan İngiliz "hava du- rumu"nun kayıtlannı iyi tutar. Veri güvenilir. Yedi haftadır aralıksız her gün yağmur yağan tngiltere'de olan, Wimbledon'- un acüışı olması gereken pazar- tesi gününe oldu. İkinci gün ise iki sağanak arasında bazı maç- lar gecikmeli yapılabildi. Wimbledon seyircisi, yağmu- run dinmesini, şemsiyelerinin altına sığmarak sabırla bekli- yor. Ya da sabrı tükenen, tam bir "ziyafet sofrası"na dönen Tenis Kulubu'nde kendini ya yemeğe vuruyor ya da içkiye. Wimbledon tek bayanlar jampiyonu Martina Navratilo- va, sıralamada birinci değil de dördüncü sırada yer aldı bu yıl. Ama Monica Seles'in esraren- Trabzon'un kanıpı Gerede'de TRABZON (Cumhuri- yet) — Trabzonspor'un ye- ni sezon için programı net- leşti ve açıkJandı. Bu prog- rama göre futbolcular, Trabzon'da 1-3 temmuz ta- rihleri arasında sağlık kont- rolünden gececek. 8 temmuz günü ise Bordo-Mavili fut- bolcular Avni Aker Stadı'- nda sade bir törenle taraf- tarlarla tanışacak ve aynı gün, hazırhklann yapılaca- ğı Gerede'ye hareket edile- cek. Trabzonspor'un bu sezon Danimarka'dan transfer et- tiği Lars Olsen 2 temmuzda, yeniden anlaştığı Teknik Di- rektör Urbain Braems de 6 temmuzda Trabzon'a gele- cek. giz rahatsızlığı nedeniyle tumu- vadan çekılmesı üzerine üçün- cülüğe yükseldi. Ezeli rakibi Chris Evert, tenis arak bırakıp anne olmaya karar verdiği için Wimbledon'da bu kez seyirci olarak bile yok. Ama efsanesi sürüyor. Chris Evert, sadece, Wimbledon'da tek bayanlarda simdiye kadar 157 kez maç ka- zanmıştı. Martina şimdi bunu geçebilecek mi? Sah günkü ilk karşılaşmasında hiç beklenme- dik biçimde zorlanan Martina, 100. maçını ancak uç sette ala- bUdi^ Yine şampiyon olursa 10. Wtmbledon zaferi olacak bu. Tabii Steffi GraFtan fırsat ka- lırsa... Ya da Gabriela Sabati- ni'den, hatta Arantxa Sanc- hez'den... Geçen yılın erkek şampiyo- nu Stefan Edberg ise geçen haf- ta "vVimMedon için ısınma hareketleri" sayılan Queens Tumuvası'ndaki başansı ile çı- kıyor sahaya. Karşısında her- halde yine Boris Becker olacak finalde. Üç yıldır aynı duzen: Finalde ikisi. Bu yıl "centilmenlik" yaparak yenil- me "sırası" Edberg'in olsage- rek. "Mermer surat" Ivan Lendl ise şimdiye kadar Wimb- ledon'da şampiyon olamadı. Bu yıl Amerika'da 3, Fransa'- da 3, Avustralya'da 2 şampi- yonluk alması, VVimbledon'da ise yarayacak mı? Şampiyon bayan bu yıl 216 bin sterlin (1.5 milyar üra), er- kek ise 240 bin sterlin (1.7 mil- yar lira) olacak. Ama birinci turda yapılan toplam 128 kar- şılaşma ve sonuçlanndan çok "Wimbledon havâsım teneffüs" için Tenis Kulübü'- ne dolanlan ilgilendiren tek ko- nu: Yemek. 7 temmuz pazar akşamına kadar 300 bin bar- dak çay ve kahve içileceği, 23 ton çilek yeneceği (tek bir çilek 750 liraya geliyor), 12 bin şişe şampanya (bir şişesi 240 bin li- ra) açılacağı hesaplandı. Wimbledon sadece dünyanın en prestijli tenis turnuvası de- ğil, İngiliz kültür ve sosyal ya- şamında önemli bir tarih de ay- nı zamanda. Ve gastronomik aşırıhklan ile de ünlü. Listeye devam edeüm: 200 bin sandviç, 130 bin dondurma (eğer hava açar da ısmırsa), 75 bin Arjan- tin bardak bira ve 12 ton da so- mon baüğı tüketümesi bekleni- yor. YUGOSLAVLARIN SKORER OYUNCUSU — Yugoslav milli takımmın genç oyuncusn Dino Radjo özellikle poU altmda bir hayli etkin. Yugoslavya Ispanya ve ttalya yan fînalistSpor Servisi — Avrupa Basketbol Şampiyonası'na İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediliyor. İki grup halinde toplam 8 takımm katıldığı şampiyonada favori olarak gösterilen Yugoslavya, turnuvanın ilk gününde Ispanya'yı 76-67 yenmeyi başardı. Polonya ise Bulgaristan'ı 83-75 yendi. İlk gün B grubunda ise Fransa, Çekoslovakya önünde 104-80'Uk skorla galip ayrıldı. Aynı grupta bulunan evsahibı Italya ise Yunanistan önünde devreyi 45-31 yenik kapamasına karşın ikinci yanda oyuna ağırlığını koydu ve Antonello Riva'nın tecrübesi ve takımı sırtlayan sayılan üe sahadan 82-72'lik skorla galip aynldı. Şwnpiyonanm 2. gününde ise A grubunun güçlü ismi Yugoslavya, grup ikincisi durumundaki Polonya önünde âdeta şov yaptı ve sahadan 103-61'lik skorla galip aynldı. A grubunda İspanya, ilk maçta Yugoslavya'ya yem'lmenin acısını Bulgaristan'dan çıkardı. tspanya Milli Takımı, San Epifanio'nun başanlı oyunu ile Bulgaristan'ı zor da olsa 94-93 yenmeyi başardı. B grubunda İtalya, Fransa önünde seyirci avantajını da çok iyi kullanarak rakibini 75-72 yendi. Çekoslovakya iie Yunanistan'ı 123-113 yendi. Şampiyonada dün gece yapılan maçlarda ise B grubunda Yunanistan, Fransa'yı 93-81 yendi. B grubunda İtalya yan finale çıkan ilk takım o|du. A grubunda İspanya, Polonya'yı 73-67 yendi. A grubunda Yugoslavya ve İspanya yan finalist oldular. Spordan sonantu Devlet Bakanı Ilhan Aküzünv Olimpiyat bizim için erkenAküzüm, Tkhkim Kumlu'nun "şike dosyası" ile ilgili kararlara ilişkin olarak da "Çok hassas bir konu. Ben de herkesin bildiği kadar biliyorum. Alınmış ve incelenmekte olan kararlar var. Ancak inceleyeceğiz" dedi. tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — Spordan sorumlu Devlet Bakanı Ühan Aküzüm, Türkiye'de olimpiyatlann dü- zenlenmesi konusunda zamanın erken olduğunu söyledi. Devlet Bakanı Ühan Aküzüm, "lzmir Bayram" gazetesinin sorulannı yamtlar- ken, tesis açısından henüz olimpiyat dü- zenleyecek düzeyde olunmadjğını belir- terek, şöyle konuştu: "Olimpiyat çok önemli bir organizas- yon. Önce tesislerimizi balledecegiz. Sonra sporumuzu bunnn için yeterii dü- zeye getirip başvuracağız, isteyecegiz. Gelip inceleyecekler, uygun görnrlerse verecekler. Gerek tesis, gerekse altyapı yönünden benim şahsi göriışüm henüz ottmpryatlar için çok erken. Ancak oUm- piyatlan yapabüecek diizeye çok losa sö- rede gelecegız." Aküzüm, Tahkim Kumlu'nun "Şike Dosyası" ile ilgili kararlanna ilişkin 'Çok hassas bir konu. Ben de herkesin RuMEN FUTBOLCULAR BÜYÜKADA'DA DİNLENİYOR Petrescu ve Stan İstanbuTda bildigi kadar bUiyorum. Bnnunla UgiU alınmış ve incelenmekte olan kararlar var. Ama inceleyeceğiz" yanıtıru verdi. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Akü- züm, görevden alman eski genel müdür- lerin iadeleri konusunda mahkeme ka- rarlan bulunduğunun anımsatılması üzerine, "Ne söylersek asüsız olur. He- nüz daha çok erken. Bu iki olayı da el- bette araşünp, mahkeme sonuçlanna göre deferlendirecegiz" dedi. Aileleri ile birlikte Istanbul'a gelen Rumen futbolcular Dan Petrescu ve Illia Stan özel bir yatla Ada'ya gittiler. îki futbolcunun menajeri Nadir Çamur, 'Stan ve Petrescu tatil için burada, ama transfer de gündeme gelebilir" dedi. NECMİ GÜLÜMSEL Fenerbahçe'nin transfer et- mek istediği Rumen futbolcular Illia Stan ve Dan Petrescu, ön- ceki gece 'tatil' için İstanbul'a geldiler. Bir süre önce San- Lacivertü yöneticilerin renkleri- ne bağlamak için peşinden koş- tuğu ancak bir sonuç alamadı- ğı iki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek istediklerini, ama kulüp- lerinin bonservis ücretini yuksek tutup kendilerini bırakmadığını söylediler. Gece 01.30'da aileleri ile bir- likte İstanbul'a gelen iki Rumen futbolcuyu Fenerbahçe Kulüp Müdürü Serkan Acar karşıladı. özel bir araç ile birlikte Bostan- cı'ya geçen Stan ve Petrescu, da- ha sonra da özel bir yatla din- lenmek için RAda'ya gittiler. İki Rumen oyuncunun transfer iş- leri ile ilgilenen menajer Nadiı Çamur yaptığı açıklamada Stan ile Petrescu'nun Türkiye'de tatil için bulunduğunu, ancak ciddi bir teklif gelmesi halinde trans- fer konusunun da da gündeme gelebileceğini beürtti. Bu arada Trabzonspor'un bu iki futbolcu ile ilgilenmesi Fenerbahçelilen RUMENLER GELDİ — F. Bahçe'nin transfer etmek istediği Petrescu ve Stan, tatil için bnl'a geldi. Rumen futbolculan Serkan Acar karşıladı. (Fotoğraf: Necmi Gülumsel) tedirgin etti. Ancak Sarı- Lacivertli yöneticiler, özellikk Petrescu'nun Türkiye'de kendi- lerinden başka bir kuluple söz leşme imzalaması halinde 30C bin dolar tazminat odemek zo runda kalacağım belirttiler. ile Dan Petrescu'nun transfer işi- nin çözumlenmemesi halinde Çek Chovanec, Perulu Martinez ve Alman Flick ile temasa geçe- ceklerini, aynca libero Jacolce- wicz'i de büyük olasılıkla bırak- mayacaklannı kaydettiler. Martinez ve Flick Antrenör arayışı Bu arada Fenerbahçeli yöne- ticiler, Rumen oyuncular Stan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör Josef Venglos 1 un yardımcılığına, Ömer Kaner'i getirmeyi kararlaştırdı. ömer Kaner'in yanı sıra, eski milli futbolculardan Ender Kon- ca'ya da takımda antrenör ola- rak görev verüeceğini bildirdiler. Fenerbahçe'nin, Venglos'un yardımcılıklarına getirmeyi planladığı Kaner-Gonca ikilisiy- İe önümüzdeki günlerde anlaşa- cağı kaydedildi. Megaloman HALTT DERİNGÖR Bir gazetede Galatasaray Kulübü Başkanı'mn "Tanju bir megalomandır" şekünde- ki demecini okudum. Bu, bir bakıma doğru teş- histir. Geri kahnış yörelerimizin ve sanayi şehirlerimizin fakir ma- hallerinden gelen, gerek fizik gerek kafa açısından henüz ol- gunlaşmamış, eğitimi ve belirli fonnasyonu olmayan ve de kı- sa denilecek bir zamanda şöh- ret merdiveninin en üst basa- mağına çıkan, peri masallann- da olduğu gibi bir anda mil- yarder olan futbolculanmızuı megaloman olması kadar do- ğal ne olabilir ki? Kabahat onlarda mı? Bize göre en büyük etken, futbolu- muzu yönetmeye çahşanlardır. Eğer bir toplumda, para dağıt- ma tutkusu olan para man- yaklan var ise bu paralan alıp megaloman olan insanlar da var olacaktır. Schumacher'i ele alalım. Evrensel boyutlarda şöhret ol- masına karşın bizimkiler ka- dar megaloman değildir. Ne- den? Çünkü ülkesinin devlet başkanı, bir dünya kupasmı kazandıklannda bile 100 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda "Ne yaptınız, bu tafranız ne dir, insanlık için bir şey- mi keşfettiniz" diyebiliyor. Oysa bizimkiler, yenilgilere bile prim verecek kadar bir aşağı- îık kompleksi içindeler. Böy- le bir ülkenin futbolculannın megaloman olması neden eleş- tiriliyor. Eğer bir toplumu yöneten yöneticiler, bilinçten uzakla- şırlarsa o toplum içindeki in- sanlann böyle birtakım mega- lomanilere girmesine kimse engel olamaz. Malatyaspor karariı • MALATYA (AA) — Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, UEFA ve FIFA'ya gidilmesi konusunda başkan Nurettin Soykan'a tam yetki verirken ligden çekilme ya da çekilmeme karan alınması amacıyla genel kurula gidilmesini kararlaştırdı. Ordüzü Pınarbaşı tesislerinde dün gece geç saatlere kadar süren toplantı sonrasında Asbaşkan Cahit Kurdal, iki konuda karar ahndığını açıkladı. Kurdal, yönetim kurulunun şike konusunu UEFA ve FIFA'ya götünnek için Başkan Nurettin Soykan'a tam yetki verdiğini bildiıerek şöyle dedi: "Yönetim kurulumuz, iç hukuktaki her türlü idari ve yargı yollanyla FIFA ve UEFA'ya başvuru için Kulüp Başkanı Nurettin Soykan'a tam yetki verdi." Olimpiyata otel geıııi • Spor Servisi — Barcelona'da yapılacak olan olimpiyatlarda Sovyet ve Amerikan spor adamlan, işadamlan ve turistler aynı "otel gemi"de kalacaklar. Oyunlar süresince Barcelona limanında demirleyecek büyük Rus yolcu gemisi bir yüzer otel olarak hizmet verecek. Gemi oteldeki yataklann yansı Amerikalılara ayrılmış durumda. Sovyet Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın tasarruf uygulamalanndan kaynaklandığı bildirildi. Sutopçular 4. olciıı • Spor Servisi— Balkan ^ Gençler Sutopu T[ Şampiyonası yapılan karşılaşmalarla sona ererken Turkiye tek <z galibiyetini Bulgaristan'ı 9-6 • yenerek aldı. Türkiye Spor . Yazarlan Derneği Levent i Tesisleri Olimpik Yüzme Havuzu'nda dört gün süren şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ile Yugoslavya katıldı. Yaptığı * üç maçı da kaybeden genç ^ millilerimiz, son gün •*. Bulgaristan'ı 9-6 yenerek tek galibiyetlerini elde ,*.>Q ederlerken puan ' 'Id sıralamasında da bu ekibi geride bırakarak Balkan dördüncüsü oldular. Balkan . Gençler Sutopu Şampiyonası'nda +' Yugoslavya birinci, a Romanya ikinci, Yunanistan üçüncü, Türkiye dördüncü, Bulgaristan da sonuncu oldu. Osman > Sarıyer\ie ; • Spor Servisi— Sanyerli 7 yöneticiler, iç transferde kendilerini en çok düşündüren Osman'ı ikna - ettiler. Milli futbolcu, bugün kulübüyle sözleşme : yenileyecek. Osman, 600 ^ . milyon üra ve düğün masrafları karşıhğında 2 . yıUık sözleşme imzaiayacak. - Sovyet i gtire^çüer • KAYSERt (AA)— Kanada'da 1-6 temmuz tarihleri arasında yapılacak dünya şampiyonasma katılacak Sovyet Yıldız Serbest Güreş Müh' Takımı Kayseri'de kampa girdi. - Talas İsmail Hakkı Güngör V Spor Eğitim Tesisleri'nde 2 bir suredir çalışmalanm sürdüren Türk Milli Takum'yla birlikte dünya şampiyonasma hazırlanacak Sovyet Yıldız Serbest Güreş . Milli Takımı'nda 11 sporcu . yer alıyor. Nurettin Zafer: topraga verildi- • DÜZCE (Cumhuriyet) — Eski dünya şampiyonu güreşçimiz Nurettin Zafer dun toprağa verildi. Kardeşi Haydar Zafer ile eski şampiyonlardan Gazanfer Bilge'nin de bulunduğu cenazeye spordan sorumlu Devlet Bakanı İlhan Aküzüm ile Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol birer çelenk gönderdiler. Düzceİilerin katıldığı bir tören ile toprağa verilen Nurettin Zafer 1951'de Helsinki'de katıldığı Dünya - Güreş Şampiyonası'nda 62 • kiloda birinci olmuş ve altın madalya kazanmıştı. , Zafer 67 yaşındaydı. At yarışı sonuçları • Spor Servisi — Dün koşulan tstanbul At • Yanşlan'nda Altüı Ganyan: - 9-9-3-6-11-2 sekhnde sonuçlandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog