Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 27 HAZÎRAN 1991 Fermani Altnn TİilER erken seçim istedi • Ekonomi Servisi — Türkiye tthalat ve Ihracatçılar Birliği (TlDER) Genel Başkanı Fermani Altun, yeni kurulacak Mesut Yümaz hükümetinin, yaşanılan ağır sorunların üstesinden gelemeyeceğini öne sürerek vakit kaybedilmeden erken seçime gidilmesini önerdi. Fermani Altun yaptığı yazıh açıklamada TUrkiye'nin ekonomik yönden çöküntüye gittiğini ve cumhuriyet tarihinin en bunalunlı dönemine girdiğini savundu. TUrkiye'nin dünyanın en borçlu ülkelerinden biri durumuna geldiğini, sanayinin gerilediğini, dış ticaret açığmın bttyüdüğOnü ifade eden Altun, "TUrkiye'nin 12 milyar dolara ulaşan ihracat rakamı dünyanın en geri beşinci kategorideki ülkelerinin göstergelerine uymaktadır" dedi. Yeni kurulacak Mesut Yılmaz hükümetinin yaşanılan bu ağır sorunlan asacağına inanmadıklannı belirten Altun, Türkiye'nin yeni bir sistem değişikliğine ve yeni bir siyasal yapılanmaya ihtiyacı olduğunu, bu yuzden vakit kaybedilmeden erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Toplu Konut'tan kredi • ANKARA (ANKA) — Toplu Konut Fonu'ndan açılan krediler mayıs sonu itibarıyla 8 trilyon 496.2 milyar liraya ula$u. 1984 yıhndan bu yana açılan kredilerin 5 trilyon 446.6 milyar liralık bölümü konut kredileri, 3 trilyon 6 milyar liralık bölümü konut projeleri uygulamalan ve 43.5 milyar liralık bölümü yaünm ve işletme kredilerinden oluştu. Konut kredilerinin ise 2 trilyon 551 milyar liralık bölümü eski kooperatiflere, bir trilyon 949.8 milyar liralık bölümü yeni projelere, 142.1 milyar liralık bölümü altyapıya, 4.5 milyar liralık bölümü şehit polis aileleri kooperatiflerine yönelik oldu. Aynca ferdi kredi olarak 482.8 milyar, faizsiz konuk kredisi olarak 107 milyar ve yurtdışı işçi kredisi olarak 209.7 milyar lira kredi kullandınldı. Yufkacdar da TSETi oldu • Ekonomi Servisi — Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yufka imal ve satış yerleri ile yufka fabrikalanna da standart getirdi. TSE'nin yeni standardına göre yufka imal ve taşıt yeri, un deposu, hamurhane, yufka açma ve pişirme yeri, soğuk hava deposu, tuz deposu, personel bölümü ve yakıt deposu bölümlerinin bulunması gerektigi, yufka fabrikalannda ise büro, un silosu, hamurhane, imalathane ve laynlar, soğuk hava deposu, tuz deposu, personel bölümü, yakıt deposu, servis ve rampa gibi ayn bölümlerin bulunması kayda bağlandı. Para çekme nıakineleri • İSTANBUL (AA) — Kullanımı giderek yaygmlaşan otomatik para çekme (ATM) makinesi sayısındaki hızlı artış devam ediyor. ATM sayısı 1248'i, kart sayısı da 5 milyon adeti aştı. Bu arada ATM sayısında tş Bankası, kart sayısında ise Pamukbank lider durumlannı surdürüyor. Toplam 11 banka ATM hizmeti sunarken bu bankalann mayıs ayı başında 4 milyon 600 bin civannda olan toplam kart sayısı, aradan geçen bir buçuk aylık süre içinde 500 bin dolayında artarak 5 milyonu aştı. Bankalann ATM sayılan ise bu ay bin 248'e ulaştı. ATM hizmeti veren 11 bankamn haziran ayı itibarıyla ATM ve kart sayılan şöyle: Banka adı ATM »yısı Kart sayısı Pamukbank tş Bankası Yapı Kredi Garanti Bankası Vakıflar Bankası Akbank Ziraat Bankası Etnlak Bankası Dısbank Esbank Egebank 148 1.850.000 383 1.600.000 325(xx)1.200.000 62 87 90 88 30 18 12 (x)5 120.000 85.000 (xx) 78.000 68.355 30.000 26.000 15.200 (xx) 3.500 Toplam (x) îstanbul'daki ATM sayısı (xx) Mayıs 1991 rakamıdır. 1.248 5.076.055 DUYGU ASENA Kadının Adı Yok MAHKEME KARARI İLE BASKI AFA YAYINCILIK A.Ş. Babıalı Cad SıhhıyeApt 19/8 Cağaloğlu - İstanbul Telefon 526 39 80 SATILIK 8 parça KENVVOOD müzik seti dolaplı 2X120 W 6.500.000 TL. Tel.: 512 05 05 / 485 - 486 İLAN T.C. tSTANBUL DOKUZUNCU ASLİYE CEZA Esas No: 1989/1512 Karar No: 1990/833 Sanık: Ahmet Tünalı, B. lbrahim, A. Nebiye, 1931 doğumJu, Istanbul-Fatih, Kasapilyas mahallesi, C.037/11, Sh. 55, H. 879'da nü- fusa kayıtb olup, lstanbul-Aksaray, Cerrahpasa Caddesi, Müezzin so- kak, Gülhan Apt. Kat:3, D:16'da oturur, Îstanbul-Yeşüdiıek, Yesilhan Kat:l, No:31'de konfeksiyoncu. Yukanda adresi gösterilen sanık Ahmet lunalı mahkememizm 28.9.1990 tarih ve 1989/1512 esas, 1990/833 sayüı karan ile TCK'nun 344/1, 358-360, 647/4-1/5 ve 213 sayıb kanunun degişik ek maddesi geregince 1 ay hapisten muhavvel 3.375.000 lıra ağır para, 1 ay süre ile ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetine ve keyfiyetin gazete ile ilanına karar verilmiştir. Basın: 29313 Hükümet ve Türk-Iş'in oyunlarıHükümet, ILO genel kurulunda % 10 barajını kaldıran bir yasa tasansını Meclis'e verdiğini açıklamış. Meclis'te böyle bir tasan yok. Şevket Yılmaz'ın ICFTU Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta da bu barajın Türk-lş için sonın olmadığı belirtiliyor. ELO'da Türkiye'nin durumunu ortaya koyan, uzmanlık komitesi Aplikasyon'un Türkiye'nin tartışılmasına ilişkin tutanakları, hükümet ve Türk-tş'in birçok konuda hem ILO'yu hem de Türk kamuoyunu yaıulttıklannı gösteriyor. Ama ILO'da alınan kararlar, Türkiye'nin aklanması anlamında değil. ŞÜKRAN KETENCİ Hükümet ve Türk-lş, Ulusla- rarası Çalışma örgütü'nün (ILO) bu yılki genel kurulunda, ILO'ya ve Türk kamuoyuna dönük sayısız çelişkili, gerçek dışı bilgi verdiler, açıklamalar- da bulundular. ILO'yu ve Türk kamuoyunu yanıltan oyunlarla bu yılki sorumluluklanndan kurtulmaya çalışalar. Hükümet değişikliği aşama- sında ILO'da Türkiye'yi temsil eden eski Çalışma Bakanı, şim- di Devlet Bakanı Imren Aykut'a göre bu yılki ILO sınavından Türk hükümeti yüzünün akı ile çıktı. ILO'yu iyi niyet ve olum- lu çalışmalan ile ikna ederek Türkiye'ye ilişkin kararlann olumlu çıkmasını sağladı. Türk-lş Başkanı Şevket Yıl- maz ise ILO genel kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilgili göriişme ve kararlan Türk işçilerinin zaferi olarak ilan et- ti. Işçiler için böylesine somut ve yapıcı kararlann aiınmış olma- sından ötürü de ILO yönetimi- ne teşekkür etti. Tabii bu tabloda Türk kamu- oyu, 12 Eylül sonrasmın hukuk düzeni ve uygulamalan nedeni ile yıllardır ILO'da hesap ver- mek durumunda olan Türk hü- kümeti açısından ne olup bitti- ği konusunda hiçbir şey anlaya- madı. ILO'da Türkiye'nin du- rumunu ortaya koyan, uzman- lık komitesi Aplikasyon'un Türkiye'nin tartışılmasına ilişkin tutanakları ise hükümet ve Türk-tş'in birçok konuda hem ILO'yu hem de Türk kamuoyu- nu yanılttıklannı ortaya koyu- yor. ILO'da Türkiye'nin tartışıl- ması ve sonuç kararlar hiç de sayın bakanın Türk kamuoyu- na sunduğu gibi TUrkiye'nin ak- lanması niteliginde değil. Bütün tartışmalar ve sonuç kararda Türkiye'de on yüda, ihlal edilen ilke ve sözleşmeler, işçi haklan konusunda önemli olumlu bir gelişmenin kaydedilemediğinin saptanması olgusu var. Hükü- met adına 'olumlu, iyi niyetli aHirnlar' olarak işaret edilen ko- nularda ise Türk hükümetinin ILO'ya yanıltıcı, doğru olma- yan bilgiler verdiğini, Turk-lş'in de uyancı görevini yapmadığı- nı ortaya koyuyor. %10 baraj kalktı mı? ILO'nun 98 sayılı toplu pa- zarhk hakkma ilişkin sözleşme ihlallerinde önerale üzerinde durduğu ve işçilere özgür pazar- hk hakkı anlamında engel gör- duğü V» 10 baraj konusu tam bir bilmece. Ashnda ILO'nun bü- tün uzmanlık komiteleri rapor ve kararlannda ^olO baraj, °7» 51 işyeri çoğunluğu aranma- sı ve sözleşme yetkisinin Çalış- ma Bakanlığı'nın elinde olması bir bütün olarak çok önemli bir işçi hak ihlali olarak göriilüyor ve kaldınlması isteniyor. Hükü- met sözcusü Onur Gökçe ILO tutanaklanna geçen bilgiye gö- re 1 haziran tarihi ile hüküme- tin Vo 10 barajı kaldıran bir ya- sa tasansını Meclise verdiğini açıklamış. Yine tutanaklardan anlaşılıyor ki işçi grubu bu ge- Uşmeyi yetersiz kaydederken iş- veren grubu çok olumlu bir adım olarak değerlendirmiş. Hükümet "ftlO barajı kaldı- racak bir yasa haarlamışsa, ILO'nun çok önemli ilkelerin- den biri geregi bunu niye 8 ma- yısta işçi ve işveren taraflarla yaptığı toplantıya getirmedi? Türk-îş %\0 barajın kaldınla- cağından haberli mi? AA'nın 14 haziran günü Ccnevre'den ge- çen haberinde tam aksine bir bilgi var. Hükümet, Türk-lş ve TlSK'in 8 mayıs tarihli toplan- üda barajın kalkması değil, kal- dınhnaması konusunda centil- menlik anlaşmasına vardıklan bildiriliyor. Herhalde bu haber doğru olmalı ki Türk-lş Başka- m Şevket Yılmaz'ın imzası ile, Hür İşçi Sendikalan Konfede- rasyonu ICFTU Genel Sekrete- ri Vanderveken'e gönderdiği mektupta barajın Türk-lş için sorun olmadığı, bu yılki tartış- malarda üzerinde durulmama- sı isteniyor. Ashnda Türk-lş işçi haklan- nı savunan taraf olarak baraja, bu önemli işçi hakkı gaspına karşı çıkmak durumunda. Ne yazık ki işçi tabanından, yeni sendikalardan korktuğu için, hukümetle barajın kalması ko- nusunda anlaşabiliyor ve üst sendikal kuruluştan buna göz yumulmasım isteyebiliyor. ILO tutanaklanndaki tartışmalardan izlediğimize göre uluslararası sendikal kuruluşlar Türk-lş'in çağnsırun tam tersine barajın kalkması konusunda titizlikle duruyor ve istiyorlar. Türkiye'- de ise tersi daha da çirkin yaşa- ruyor. Cumhurbaşkam kamu sözleşmeleri uyuşmazlığında çı- kış yapan Türk-lş yönetimini barajı kaldırmakla tehdit edebi- liyor. Hükümetin ILO'da doğru bilgi vermediği başka pek çok önemli konu daha var. örneğin sözleşmelilerin toplu pazarlık ve sendikal haklan olduğu anlamı- na gelen bir açıklama hükümet sözcusünün ağzından tutanak- lara geçmiş. Söz konusu değil. Yine tutanaklara geçtiğine göre 1402 mağdurlan diye bir olay kalmamış. Herkes haklanm ala- rak işine dönmuş. 141-142-146 mağdurlan için de asla gerçeği yansıtmayan, işe iade edildikleri yolunda bilgi verilmiş. Hükü- ihracat 6 çiçek açü'ANTALYA (Cumhuriyet Bürosn) — Türkiye'de yapılan kesme çiçek ihracatı, nakliyedeki sorunlara rağmen artış gösteriyor. Geçen günlerde kapanan 1990-1991 ihracat sezonunda, büyük bölümü Avrupa'ya gönderilen 115 milyon dal çiçekten 20 milyon dolar gelir sağlayan ihracatçüar, 1991-1992 sezonu için kollan sıvadı. THY'nin kargo uçağı olmaması nedeniyle dışsatımda nakliye sorunlan yaşayan kesme çiçek ihracatçılan, yeni sezonda satacaklan 190 milyon dal çiçekten 27 milyon dolar bekliyor. Kesme Çiçek ihracatçılan Derneği Başkanı Dr. Savaş Titiz, "Dışsaümdaki olumla gelişme nedenryle 1990-1991 sezoounda 1100 dekar olan üretim alanı gdecek sezon 1470 dekara çıkanlacak" diye konuştu. "Ihracatta nakliye sorunlanmız çözülse çok daha büyük başarüar elde ederiz" diyen Dernek Başkanı Dr. Savaş Titiz, THY'nin yolcu taşıma kadar kargo taşımasına da önem vermesini istedi. Dr. Titiz, Antalya'dan her hafta yapılan tarifeli airbus uçaklanna ek olarak en az iki kargo uçağımn konulması gerektiğini savundu. Kesme çiçek ihracatının yüzde 10'unun deniz yoluyla, yüzde 90'ının ise uçakla yapıldığinı hatırlatan Dr. Savaş Titiz, geçen yıl 5.5 milyon dolar olan nakliye giderlerinin 1991-1992 sezonunda 7 milyon dolara çıkacağını bildirdi. Çiftçi yaşam mücadelesindetZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — Üretici hızla fakir- leşiyor. Türkiye Ziraatçılar Derneği tarafından gerçekleş- tirilen araştırmaya göre üreti- cinin satın alma gücü 1983 - 1990 döneminde yüzde 25-30 oranında azaldı. Ürün fiyatla- rındaki artışın bu Cönem içe- risinde girdilerin çok gerisinde kaldığını vurgulayan Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı lbrahim Yetkin, uygulanan it- halat politikasmın ureticiye ikinci bir darbe vurduğunu söyledi. Yetkin, "Türk çiftçisi ayakta kalma mücadelesi veriyor" dedi. Turkiye Ziraatçılar Derneği tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre 1983 yıhnda 1 litre mazot almak için 2.5 ki- logram buğday satan üretici, bu yıl aym mazot için 3.2 ki- logram buğday satmak zorun- da kaldı. 1983 yıhnda 61.4 ki- logram buğday ile 1 litre Le- baycid adlı ilacı alabilen üre- tici, bu yıl aym ilacı ancak 103 kilogram buğday ile alabildi. Araştırmada tanm sektöriine ilişkin olarak şu görüşler dile getirildi: "Tanm kesimi halen ^ MH'nin yüzde 17'sini, ihraca- tm yüzde 18.4'ünü oluştur- maktadır. Istihdam içerisinde ise yaklaşık yüzde 50'lik bir paya sahiptir. Türkiye'de köy- lerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 41'dir. Bu veriler tanm kesiminin ağırlığını ortaya koymaktadır." Türkiye'de çiftçinin ayakta kalma mücadelesi verdiğini be- lirten Türkiye Ziraatçılar Der- neği Başkanı lbrahim Yetkin, tanmdaki girdi kullanımının da giderek düştüğünu öne sür- dü. Türkiye'de hek^r başma gubre tüketiminin dunya orta- Iamasının yüzde 59'u, Avrupa ortalamasının ise yüzde 25'i d*üzeyinde olduğunu belirten Yetkin, daha az girdi kullanı- mının verimi olumsuz etkiledi- ğine dikkat çekti. Yetkin, uy- gulanan tanm politikasmın so- nınlan çözmekten öte, sıkıntı- ları arttırdığmı öne sürdü. 1980'den bu yana destekleme kapsamındaki ürün sayısımn 22'den 9'a gerilediğini, bunun hükümetin tarıma bakış açısı- m açık biçimde ortaya koydu- ğunu belirtti. met 1402 mağduru işçiler den söz etmiyor. Yine hükümete gö- re güvenlik soruşturması nede- ni ile haksızhğa uğramış hiç kimse yok. Türk-lş uzun yıllar ILO'dan sakladığı 7«10 baraj konusunda işçi haklanna aykın rolünü, yu- karda tamamım vermediğimiz birçok konuda daha surdürü- yor. 1402 mağdurlannı ve gü- venlik soruşturmasını kendi ko- nusu görmediği için, Türkiye'- nin önceki yıl kara listeye girdiği 111 sayılı sözleşmenin görüşme- sinde söz dahi ahnadı. 98 sayüı sözleşme görüşmelerinde hükü- metin gerçeği yansıtmayan bil- gilendirmelerine yamt vermeye- rek yanlış bilgilendirmenin ILO'yu yanıltmasına seyirci kal- dı. Yine tutanaklardan anlaşıl- dığına göre işçi grubu 1402'likler ve güvenlik soruştur- masında hükümetin yaptım de- diklerini yeterli guvence say- mazken, işveren grubu, beyan- ları doğru kabul ederek önemli olumlu gelişmeler olarak değer- lendirdi. Türk-lş ILO'da ne yaptı? Türk-lş'in kendini ilgili gör- mediği 1402 mağduru halen pek çok işçi üyesi var. Kendilerini savunamayan memurlara da sa- hip çıkması gerekiyordu. Geç- miş yıllarda bunu yapmış ve Türkiye'nin bu konuda kara lis- teye girmesini sağlamıştı. Yüz- binlerce üyesi işçi güvenlik so- ruşturmasından geçirilirken, bunu nasıl sorun olarak görme- mek hakkına sahipti? Türk-lş ILO'da işçilerin çıkanm koru- mak üzere mi vardı? Yoksa hü- kümeti zor durumdan kurtar- mak için mi? ICFTU'ya gönderdiği mek- tupta, Türkiye 87 sayüı sendika özgürlüklerine ilişkin ILO söz- leşmesini imzalamadan, kamu çalışanlarının sendikalaşma haklanrun mücadelesinin verile- meyeceği görüşünü savunarak dolayh biçimde kamu çalışanla- nnın sendikalaşma haklan ko- nusunun bir anlamda atlanma- sı telkininde buhınuyor. ILO görüşmelerinde tam tersi olu- yor. Bütün konuşmacüar bu ko- nuda çok önemle duruyor ve kamu çalışanlarının sendikalaş- ma hakkının 98 sayılı ILO söz- leşmesi kapsamında verilmesi zorunluluğu bulunduğunu belir- tiyorlar. Türk hukümetini bu konuda zorlayan, bağlayan bir karar çıkıyor. Sonuç böyle çı- kınca Turk-tş bu kez bu işin za- ferini sahiplenmekistiyor. ŞeT-. ket Yümaz genel kurul konuş- masında bunu çok yeni ve ya- pıcı bir yaklaşım, Türk işçileri- nin zaferi olarak değerlendiri- yor. Evet, Türk-lş ve hükümet ILO'da ne yapmak istediler ve ne yaptılar? örnekleri sayfalar- ca çoğaltılabUir. Değerlendinne- sini siz okurjara bırakıyoruz. AKTtF (VARLIKLAR) PLAŞPLASTtKAMBALAJSANAYİVE TİCARET AŞ ÖZETBtLANÇO (1000.-TL) PAStF (KAYNAKLAR) 1 DONEN VMILIICLA» A-Hazır DctcHer B-M<nkul lüy ( C-lu. VKİdı Tkan Alaot D-DKT Kua VfcMı AbaU 2-Mrikn Sq»nt AmuUn I^Dı«Cr DMcr VkrlıUu II DURAN VARLIKLAlt A-Urun VMelı T«an Aiı caktaı(Nct) B-D>»a Usm V^ld, Alı aktaıfNd) C-Pınuu»! Dnno Vvtkl»/ <N«) D-M«Jdı Duıu VarbkUı (Ha) Jar, An» vt Annia CAKİ DONEM 12J51.44.' »3.122 11.643 S93 000 I-Ntaddi Otmı^uı Dnraa 2-Vaaa Amubr F-D4cr Dura» \krlikUi Atnf (VırUlar) Tbrtamı 110 4«0 1679123 28 363 4 512 7112.353 Öf>CElÜ DONEM 31/12/e ! 1.274 747 30O00O 114.013 250.6(4 ıa.m 4512 Î9ÎI 7« 5JO4 19I 432.641 10117 593.000 ı mafiyvt bcdeb tk de#aiaıAji]ısekIc amoftuaualar oonnal «monısınan me- DtTNOtlA* 1— Sttklv cnalı mluikırnta 2— Bitaaço MritatedeB Man onrf» çık&c ve açıkİAmyi |«rektiRn busus yoktuı 3— j â t o M İ H bdb tnr a n u uijp ıara b^b ktr *m anr yoktur 4— G^naaii Unauz orulan oaenade ooaalı olçade eUıde bulunaa mnteıcbc ataaınknndc de toiklik >« bmİMnn p n o l etbs jaktnt 5— Aktıf cicjerteı ueriade mevcu ıpo<** i M m ı n ı joknır 6— Alnf <fc«erk™ Ioe*u> « r » u man 14 357JB0J«tt- TIM». 7— AlKakhr ipa ataov vou± w teanM joknu 9— (22) ÇlkmlBt tatonDenı a l a U ı t eoDemıı Euz mkan 157 « 5 755— TL'dir 10- (24) S c n m ı i ttaal edK bw> ımilcnM a a n mtiyı nttur 11- (27) Mril abUan amanh ofcak akSejen T* da maS nblolann apb rommluabılir w uia- akMir otsaa acumdaıı «oeU bttkı busa yotau 12- ŞirfcetBBum onaUanndaD aaKafı yoknır «e auıoian 4JX71 A15J04r- TL leBctlı boıcu vanur PLAŞ PLASTtK AMBALAJ SANAYt VE TİCARET AŞ ÖZET GELtR TABLOSU (1000.- TL) A-Brttt Satiflar B-Sau$îsnlaB I C-NetSau$laı BrOt Saui Kân *rya Zaran E-Fultyet Gıderlerı ( - ) Ei*s Faalıyei Kân veya Zaran g g K4rtw G-Dıjer Fıaiıyetlerden Gtderler ve ZaımrUr (—) H Finınsman Giderlerı i—) 1-Olagıstbıu Gebrler ve Urlar J-Oii#ar.anü G.dcrlcı ve Zınrlar (—> Dönem Kirı veya Zarvı K-Odenecek Vetgı w Dı*rr \x*\ Yukümlüluklcr ( - ) Net Dönem Kirı vcya Zaran DtrNOTLAft: 1— Stok nulıyetlen orulamâ maUyeı ıınemı ılc hesapbUMUfUr 2— Stok sayımı fuien vaptlmiftır 3— OrukİAr vc mjrmkknlen fınanunao temın edılmcmif olup ticrhaagı tar d öd Cariitanı 31/12'1»W 16 038 438 197 387 13 861031 12 495 034 3 365 »97 2 395 609 970.388 335.573 1I.S08 1 134.271 159.882 250 596 6117 404 361 41127 M3 234 ÖaceUdteea 31/12'I»»9 10 702068 114 211 1OJ87 »57 9JS8 569 IÜ9.2S8 356 899 872.389 175 59S 1.89i I 0*6.089 1046 089 3S3 975 692114 4— OruUar ve ııunklenmue satif ve onlardan ahm ympıimanıı$ar 5— Yû tçuuk topUm IHIRU. ymn ürita ve hizmct sau*lın luun 6— Önccfcı dOoemc ılifkıc tehr-futer ve kiı-ımm yoktur 7— Hme t»|iBa (Adı) Ur 202^ TL *20, kâr p«n l60r- TL * l 5 u r I KISA VADELl BOtÇLA» II- UZUN VADE.J BOKÇIAH VFteuul Boclsr B-Tkan Boclar (Na> C D * r Uaaı >**± Bucclaı CMlma. S>pn A»nlan E-toK « Oritr KMVİıklan 111 OZ SERMATE D-Vmlea Dejeriemt Dejo )>Ouxmıı Varbfclarda De|er Anifı 2-lımkknk Deter ArU}, lYaul Hedekkı 2-Sun\Uetlen 1-0*4 lUeUa 4Ota|aalM Vcdek F-Sel Dooem U r G-DOoem Zann (—) H-Gesmu YUUr Zatarlan(—) Paaf (KarukUr) Ibpiamı CAHDONIM 3 206 543 320 722 1.4I7.5M 3 731427 175 333 S6JO6I 4LU7 3O4.»72 2JMO.0O0 3JM453 1I7J34 I5J.737 353*75 uoum DENETÇtRAPORU PLAŞ PLASTtK AMBALAJ SANAYt VE TlCAJtET ANONTM ŞİSKETt GENEL KVHLLUNA — OrtaJtlıiıo unvmnı Mcrkezt Semuyesı Faahyd konusu — Denetçı vcyadeaenpkaiaadı vefûrev ı0- retcn, ortak wy» jnitetiD penooefa olup oi- madıtlan — Kaülmau yOocum turulu ve yapüân de- oetleme kurulu topUotüan uyuı — Ort^fak hesapfam, defter vc bd«tkn uzenodc yapıian ıccetanems Mpunn hangı lanhierde ınceieme yapıldı|ı ve van- lansonuç — Türk Tıcaret Kanunu'nuD 353'OncU maddesının i'ma fıkrasının 3 mımaTalı bendı gcTeftınoe ortakbk veznesDde yapı- lan sayimlann sayıu ve soouçUn TOrk Tıcard Kanuau'nun 353'üncü m*d- desuun l'ına fıkıasuuo 4 ounuralı bendı gerefıııcc yapıUn inoctcme taıihlcri ve %o- ouçlan — tntıkal eden jıkâveı ve volsuzlukiar ve bunlar hakkında yaptuuı ı$kmkr PU} PU«ük Ambalaj Sanayı «c Tıcarel AŞ kunbul 7 600.000.00t^- TL PVC-PE Şt?e ve Kap«k lmalı Haa lbrahimTOmu-Şırketortajı ve personei de- tıktır 1990 yıû K3ndc3 yoDeum kuntttı topluıtistaa k*- tıfanmıfur. DenctJrmeKunıtu topbuoUa yaptfana- rmjtır Grtakhk besapUn defter ve belgefen üıenndc ni- a o 1990b tamnıu 1990. dam 199a anlık 1990 ı*- nhlenadc ymptUn ınceiemc sonucunda tam ifkmterin temti tubul gönnû? muhasebe ılke ve naodarüanna TTıcaıtt Kaanou, V«ıı Usul KJDU- nu vedİ|er ısevzuau uyfiıo olank tanzını edüdi- |igonUmO|Mkr. Ortaihk VtancK 1* Mın 1990 14Hazmn 1990,20 Eylûl 1990^27 AraUk 1990 artannda4kczMyıl- mıj, sayun sonucunda kasa kayıttartuB aatabık okjuftu iftpıt fdıİTnıpır 31.1.1990, 27 2.1*90. 29 3 1990, 26 4 1990, 28 5 1990, 26 6 1990, 31 7 1990, 29 8 1990. 20 9 1990.31 10.1990,27 11 1990 27 12.1990cuib- lennde yıpılan mcdeme sooucunda }irket vezne- oode hrfzohınan her torlo bymeth evtmkuı mocul HertıaOfı bv pklm w yolııulıık ıntıkal eunenuj- ş j yı veTkanetAınmmŞırketı'nilıl 1.199O-31.12.1990d«neınıhc- sap «ıjJemfcnn] Türk Tıcam KJZBK, Makkfencan »(teteşmai veıSier mevzual ık (eod kabul gOrmHf mubasefce ıltc w sundaıtlarma gOn ioceJaııit buhmmakuyun. Görüşflme gOrc ıçen^ını benınu«tlı{ımeklı 31 12.1990 tanhj ıtıbanyleduzenlenmi} büanço, oruklıjın anılan unhtcLı milı durumunu, 1.1 1990-31 12 1990dSnemuKai!gdırut>losuan]- lan donerjıe aıl faalıyvl sonuçtanru gerçeie ırygun ve do|nı olarak >%ıuılmakîa; kann datıtunı önensı yasalara ve oruklık sOzkşmesıııe uygun bulunmaktadır. BılançonuD ve Gdır tablosunun oaaylanmutru ve Yoaetım Kunılu'mın alüannuuııu oyla- nnuaanedmrn DENETÇİ HACI İBRAHİM YILMAZ FAZLA YAĞ1Ş ZARAR GETÎRDİ Tahılda pas hastalığı NAİM ARABACILAR "Türkiye'de bir büyük yanıl- gı var: Ne kadar yağmur o ka- dar bereket deniyor. tşin aslı boyle değil. Üriinlerin istediği zamanlama Ue yağışlar bereket getirir, aksi olursa zarar getirir. Rotubetli havanm meydana ge- tirdiği ortam, bugdayda pas hastalığım kamçüamış, dola\ı- ayla yer yer vatma hadisesinden şikâyetJer başladı. Olay bugday- da tahmin edilen neticelerin al- tanda kalınacağının işaretidir" diyor Turkiye Ziraat Odaları İkinci Başkanı Erol Baraz. Pamukta olduğu gibi aşın ya- ğışlardan tohum çürümesi mey- dana gelen kavun-karpuzun ye- rine Ege'de pamuk, Trakya'da ise ayçiçeği ekiminin yapıldığı, ancak geç gerçekleştirilen ekim alanlarından beklenen verimin alınamayacağı göriışünde birle- şiliyor. Nitekim, Ziraat Odala- rı ile Tekirdağ Ziraat Fakültesi bu konuda görüş birliğinde ol- duklarım açıklıyorlar. "Geç düşen kıragılar" Bur- sa'da şeftali ürününün çiçekle- rini kunıturken, Ege'de pancar, domates, pamuk, tütün ve zey- tinin de aşırı yağışlardan olum- suz etkilendiği ileri sürülüyor. Ege bölgesinde ük ekilen pamuk tohumlannın tümünün bozul- ması karşısında üreticinin mü- kerrer ekim yaptığım belinen Erol Baraz, "Sonbaharda erken yağmurlar başlarsa kaJiteli pa- muk alma hayal olur. Çünkii yagmur pamuk elyafına leke ya- par, bu de kaliteyi ortadan kal- dınr. Bölgede domates de ara- zinin çamur olması nedeniyle geç ekilmişlir. Daha çok Çanak- kale'de ekilen bu ürun de son- bahar yagmurlan rizikosuna açık durumdadır. Bu ürün de diğerleri gibi toplama dönemin- de yağmuru sevmez" dedi. Aşırı yağışlar nedeniyle olu- şan büyük zarara karşın hükü- metin alınacak önlemlere ilişkin bir açıklama yapmadığını ileri süren Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çayırh da "Tanm kesi- mi meydana gelen zarar karşı- sında destek bekliyor. Ancak hâlfi ne yapılacagı belli degil" dedi. Kredi borçlarının ertelen- mesi konusunda üreticinin yuz- de 40 oranında zarara uğrama- sı gerektiğine de dikkat çeken Çayırh, "Yetkililer bu hesabı yaparken. çiftçinin toplam ttre- timi ve mal varlığını da dikkate almaktadıriar. Bu yuzden uygu- lama amacına ulaşamamakta- dır" diye konuştu. • Üretici ne istiyor Zeki Eren (Çiftlik sahibi ve Malkara Belediye Başkanı): "Aşırı yağıslar yüzünden bug- dayda meydana gelen kök çurii- mesi ve yatma, ayçiçeginde ha- len yüzde 30 oranında ekimin yapuamaması, ber iki üninde de yüzde 35'kre varan bir rekolte kaybınayol açacakbr. VaUndaş ürettigiaj devlete satmak istiyor. Ekonomik kriz içinde olan tüc- car bu sene piyasaya girmeye- cek. Geçen yıl iflas eden fabri- kalardan üretici halen alacaklı dunımda. Girdi fiyatlanna yıl içinde yapılan büyük zamlantan dolayı üretici büyük borç altın- dadır. Hükümetin Uksitli öde- me karan üreticiyi son derecc zor dunımda bıraktı. Buna bir de yetersiz destekleme fiyatı ek- lenince, ureticiler şaşkına dön- düler. Bu dunımda kapısına ic- ra gelmeyecek çiftçi olacafuu sanmıyorum. HükümeÜB paştaı odeme yapması ve destekleme fiyaüm yukseltmesi üreticiyi bv dârboğazdan çıkanr diyonım ben." Burhan Eliöz (Malkara'da kuçuk çiftçi): "80 dönüm top- rak işlivonım. Yansı ayçiçeği, yansı buğday. Ayçicegini zama- aında ekemedim, bugdayda ise yer yer yatma olda. Hesapladı- gım ürünü alamayacagım ve borçlanmın bir kısmını ödeye- meyecegim. Devlete olan borç- lar erteJenmezse, gelecek icra ile ahırımdaki ya tek inegimi veya tarlamı satarlar."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog