Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 I Ş L E M T A M A M ' Cumhuriyef Pamukbank . telefon Bankacılığında Bir Numara : 188 2424 •**.-68. Yıl; Sayı: 24009 Kurucusu: Yunus Nadi 1500TL r*üK<fo^27Haziranl991 Perşembe Bugün / Kltap Görmediğimiz Nâzım Hikmet Turtıan Kayaoğlu Politika / 5 SadunAren: Tabularda Özalfarkı YılmazGümüşbaş Ekonomi/13 Spor 1991 şoku Eser Atilla Gözaltı /17 IPI, gazeteci Teztel için devrede Memurun utnudu yüksek zam Hükümetin 15 temmuz zammını iki ayrı yolla gerçekleştireceği bildirildi. îlk olarak tüm kamu personeünin maaş ve aylıklanna ilişkin maaş, yan ödeme ve taban aylık katsayıları arttırılacak. Söz konusu katsayı artışı ile memurlara bu yıl beklenen yüzde 60'lık enflasyonu karşılayacak ölçüde genel bir maaş zammıverilecek. ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) — Programı yazıl- makta olan Yılmaz hukumetı- nin, "Uk eömertligini" kamu personeline göstermesı bekle- niyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin. "gerçek ma- aş ve ücretlerin 1962 sonrası dönemde surekli eridiği" bıçi- mindekı açıklamaları, memur maaşlarına ikınci yarıyıl zam- mının ytıksek olacağı beklen- tisini arttırdı. Hukumette; öğ- retmen, polis, asker, teknik \e sağlık personeline yuksek oranlı zam verılmesı, odacı, sekreter ve buro personelinin maaş zammının ise daha du- şük tutulması eğilimi ağır ba- sıyor. Yuksek maaş zammının önundekı en buyuk engelı ise bu yıl 25-30 trilyon lıraya çı- kabileceğı tahmın edilen but- çe açığmın oluşturacağı kayde- diliyor. Hukumet programı hazır- lıklarına paralel bıçımde kamu personelının maaş ve aylıkla- nna 15 temmuzdan geçerli ola- cak zammın hazırlık çalışma- larının da Malıye ve Devlet Personel Dairesı'nce surdurül- duğu bildirildi. Edınilen bilgiye göre 15 temmuz zammı iki ayrı yolla gerçekleştirilecek. îlk olarak tum kamu personelinin maaş ve aylıklanna ilişkin maaş, yan ödeme ve taban aylık katsayı- ları arttınlacak. Söz konusu karsayı artışları ile memurla- ra bu yıl beklenen yüzde 60'lık enflasyonu karşılayacak ölçu- de genel bır maaş zammı verı- lecek. Buna göre yılbaşında ortalama yuzde 25 olan maaş artışına ek olarak 15 temmuz- da da yuzde 30 cıvannda bır maaş zammı söz konusu olacak. Hukumet, katsayı düzenle- melerı ile gerçekleştıreceği ge- (Arkası Sa. 17. Su. l'de) ABD ve îngiltere Çevik Güç*te anktştı Kürt nöbeti için gözler Ankarada Washington'da varılan ilke anlaşmasına göre söz konusu 5 bin kişilik askeri birlik, ABD, Ingiliz, Fransız ve Hoilandalılardan oluşacak. Tugay kendisine bağlı helikopter gücüne de sahip olacak. ABD'li yetkililer Türkiye'nin Çevik Kuvvet'e kısa sürede onay vermesini bekliyor. UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — Amerı- ka ve lngiltere geçen bayram siıresince ABD başkentinde yaptıkları goruşmelerde Irak- lı Kürtleri korumak uzere bir çevik kuvvet bırliği kurulma- sı ve bunun Turkiye'de konuş- landırılması konusunda ılke anlaşmasına vardı. Ancak tugay buyükluğun- deki bu gucun yaşam kazan- ması için Ankara'nın da ona- yım vermesi gerekıyor. ABD'- ye gelmeden önce Fransız Sa- vunma Bakanı Pierre Joxe ile göruşen, oncekı gun de ABD Savunma Bakanı Richard Cheney ile bir araya gelen ln- giltere Savunma Bakanı Tom King, Amerıkan basınına ver- diği demeçlerde Türkiye'nin bu gucun kurulmasına karşı çıkacağını sanmadığını soyle- di, "Çunkiı son yaşanan mül- teci akınının tekrarlanmasını Türkiye istemez" dedi. "Was- hington Post" gazetesı de Amerikan makamlarına atfen Turkı>e'nin kısa sure içınde onay vermesının beklendiğını bildırdı. Washington'da varılan ılke anlaşmasına gore soz konusu askerı bırhk Amerika, Ingiüz, Fransız ve Hoilandalılardan oluşacak. 5 bin kişilik bu tu- gay, kendisine bağlı helikop- ter gucune de sahıp olacak. (Arkası Sa. 17, Su. 3 te) ÖZERKLİK: TALABANİ İLE BARZANI ANLAŞTI 17. Sayfada Cueüar ruporunu bugün sunuyor BM Kıbrıs'ta taviz bekliyor Genel Sekreter Perez de Cuellar'ın şu an için "çıkmaz aşılmadan zirvenin anlamı yok" düşüncesinde olduğu belirtiliyor. BM diplomatlan çok gevşek bir federasyon karşılığında Türk tarafının toprak konusunda yüzde 29'a ikna edilmeye çalışıldığını belirtiyorlar. ŞEBMEM ATİYAS'ın haberMO. Sayfada DENKTAŞ: CUELLAR 4'LÜ ZİRVEYİ KABUL ETTİ i a Sayfada ATİNA'DA UMUTLU HAVA 10. Sayfada Eski Başbakan'dan ÖzjaVa: Cumhurbaşkanısın, otur oturduğun yerde Akhıılut gürlediGÜVENOYU VERMEM Cumhurbaşkanı önce "tarafsız kalacağım" dedi, ama karısıyla, komşusuyla, doktoruyla, hemşiresiyle, terzisiyle Yılmaz lehine çalıştı. Sen Cumhurbaşkanısın, madem parti işlerini bu kadar seviyordun, niye bırakıp Cumhurbaşkanı oldun? Madem Cumhurbaşkamsın, otur oturduğun yerde. Yılmaz hükümetine güvenoyu vermem. HER ŞEYE MÜDAHALE ETTt Özal kendisini muhalefete kabul ettiremeyince, ben farklı bir cumhurbaşkanıyım diyerek her şeye müdahale etti. Istanbul su projesini bile kendi açıkladı. O, her şeye hâkim olduğunu göstermek istiyordu. Tutmadı. Üç defa istifa noktasına geldim. Istanbul il başkanlığı seçiminin 1. turundan sonra Özal ilçeleri feshetmemi istedi, karşı çıktım. YILMAZ TUTMAZSA, ÎNDÎRECEKLER Özal, MSP'den geldiğini unutuyor. Cumhurbaşkanı yüz yıl çalışsa benim ilericiliğim noktasına gelemez. Yılmaz'ın seçimi kazanması, Çankaya'nın kendisini garantiye almak için bir yıl önce başlattığı operasyondur. Şimdi kendisi ve ailesi geri plana çekilecek, Yılmaz'ı öne itecekler. Tutmazsa, tepesine vurup indirecekler.17. Sayfada 91'leryol aynmındaBAŞKENTTEN AHMETTAN Görünmez Denge Hükümeti ANKARA — Bayram, Anka- ra'da bazılarına çifte bayram, bazdarına zindan oldu. Çifte bayram yapanlar, eibette hayatlannda ilk kez bakaalık koltuğuna oturan 13 mületvekili Ue koltuklanna yeniden kavuşan 16 "eski" bakan... Ya bayramları zindan olanlar?.. Bunlann sayismı tam olarak belirlemek zor. Ama en az 70 dolayında oldukları sanılı>or. Bunlar, Mesut Yıhnaz'ın kazan- ması için gunlerdff mücadele et- tikkri halde bir devlet bakanlı- (Arkası Sa. 14, Su. 7'de) Özal'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne: Bunlar oügarşinin temsilcisi ANKARA (Cumboriyet Bu- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal, Ba>Tam Gazetesi'nde dun yer alan "ordu erken seçim istedi" yolundaki haben, "sert bir dille" yaianladı. Genelkur- may Başkanlığı da benzeri bır açıklama ile söz konusu haben "taayal iirünii" diye niteledı. özal açıklamasında Bayram Gazetesi'nı yayımlayan Gazete- ciler Cemiyeti'ni kastederek "Bunlar oligarşinin temsilcisi. Bunlan yazabümek için insamn bu gibi bir ozJem içinde olması lazım" dedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (Arkası Sa. 14, Su. l'de) Akbulut'un Yılmaz hükümetine güvenoyu vermeyeceğini açıklamasından sonra istifalarını Akbulut'a veren 91 milletvekilinin tavrı 3 temmuz günü yapılacak toplantıda netleşecek. Eski Kültür Bakanı Zeybek, hükümetin güvenoyu alamaması halinde doğrudan seçime gidilmesine gerek olmadığını, bu durumda Yılmaz'ın yeni bir kabine kurabileceğini söyledi. KeçecilerKonya'dayaptığı açıklamada, "ANAP'ı kuruluş çizgisinden ayıracak bir politika izlenmesi halinde her türlü mücadeleyi yaparız" dedi. » ANKARA (Cumhuriyet Bıi- ni isımlerden oluşan başka bir rosu) — Yılmaz hukumetinın kabine kurabileceğini söyledi. kuruluş biçımi Yıldırım Akbu- Akbulut'un çıkışına gmbunda- lut ve arkadaşlarının tepkisini ki 91 milletvekilinden kaçının arttırdı. Akbulut'un güvenoyu destek vereceği merak konusu. vermeyeceğini acıklaması, Yıl- Akbulutve91 milletvekilinin maz hükümetinin 5 temmuzda r/\rıilul yapılacak oylamada güvenoyu alıp almayacağı sorusunu gun- Y T I MA7- deme getirdi. Akbulut yanl.s. H "Anavaun'da birlik" grubu- nun önde gelenlerinden eski Kültür Bakanı Namık Kemal S'te) YOK 17. Sayfada Zeybek, hükümetin güvenoyu HÜKÜMETİNÎN MjeyocK, nuKumeıın güvenoyu . .ı.T-nutct » c u , alamamas. halinde doJudansV ANATOMİSİ 4. Sayfada çime gidilmesine gerek olmadı- HÜKÜMETİN KURULUŞ ğını, bu dummda Yılmaz'ın ye- ÖYKÜSÜ 4. Sayfada INÖNÜ Seçim takvimi açıklansın ÜMtT ASLANBAY demeyecefiz. Sorunlan çözece- ğiz" göruşunu ıfade etti. tnönü, HALEF-SELEF — Devir teslim töreninde Yılmaz, Akbulut'a 'başbakanken genel başkanlığı BOZBURUN — SHP Genel Yılmaz hükümetine güvenoyu Başkanı Erdal tnönu, hukumet vermeyeceklerini, bu konuda programının okunması sırasın- pazarlık yapmayacaklannı söy- da Başbakan Mesut Yılmaz'ın ledi. seçim tarihi konusunda da açık- SHP lideri, bayram tatilini ge- lama getirmesi gerektiğini, bu- çırdıği Bozburun'da duzenledi- nu kendilerinin de sorarak gun- ği basm toplantısında, hukumet deme getireceklerini belirterek, programının okunması sırasın- "tktidara h&nnz. Kadrolanmız- da ara seçim ya da genel seçim İa ve programıraızla avnntılan- tarihimn açıklanmasının buna- na kadar buna hazırlandık. İk- lımdan bir çıkış yolu olabilece- yitinnesini' anımsattı. Akbulut da 'parti programına uyun' uyarısı yaptı.(Fotoğraf: Rıza Ezer) tidara gelince 'Enkazdevraldık' (Arkası Sa. 14. Su. 2'de) Çanlar Yugoslavya caüvorAVRUPA TOPLULUĞU: KENDl SORUNLARINA DÖNÜYOR SABETAY VAROL'UN haberi 10. Sayfada YUNANISTAN'DA KOMÜNİST PARTİ BÖLÜNME YOLUNDA 11. Sayfada CEZAYİR'DE DURUM GERGIN: 7 ÖLÜ 11. Sayfada ıçın. .Bagımsızlık ilau Hırvatistan ve Slovenya'nın önceki gün bagımsızlık yönünde aldığı kararların ardından ordu alarma geçirildi. Birlikler Hırvatistan ve Slovenya'ya doğru harekete geçti. Sırplarla Hırvatlar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Hiçbir ölke tamımadı Slovenya ve Hırvatistan Yugoslavya'yı oluşturan öteki 4 cumhuriyetten destek istediler. îki cumhuriyetin bağımsızlıkları henüz hiçbir ülke tarafından tanınmadı. ABD üzgün olduğunu bildirirken îngiltere kararların "kabul edilemez" olduğunu açıkladı. 11. Sayfada Akbulutlaşmak mı, Akbulutlaşmamak mı?.. Başbakan Mesut Yılmaz, bayramın birin- ci günü hükümetini açıklarken üç sözcüğün altını çizdi: Hoşgörü, diyalog ve uzlaşma... Bu konuda şöyle konuştu yeni başbakan: "Hükümetimizin kuruluşu bir bayram günü- ne rastiamıştır. Bu özel tesadüfün ülkemizde yeni bir siyaset anlayışının başlangıcı olması- nı diliyorum. Hoşgörüye, diyaloğa ve uzlaşma- ya dayalı siyaset anlayışının hâkım kılınması için hükümetim üzerine düşen katkıyı sağlaya- caktır." Ne kadar ve nasıl gerçekleşir bilemeyız, ama Sayın Yılmaz'ın bu temennisi kuşkusuz yerindedir. Siyasal iktkJara adımını atan çıçeğı burnun- da bir başbakanın ağzından, demokrası kül- türünün bu en temel kavramlarını duymak iyi- dir. Tabıi abartılmaması koşuluyla... (Arkası Sa. 17, Su. fdt) HASAN CEMAL • ingiliz TV'lerinde kan değişimi tngiltere'de BBC dışındaki ticari TV'lerde merkezi denetim ortadan kalkacak. 6. Sayfada • Istek parçalar TVTde saat 21.30'daki Cençlerle Beraber'de öğrenci ısteklerinden oluşan parçalar yer alacak. Santana "Black Magic Woman " adlı şarkıyı seslendırecek. 6. Sayfada m Tutkusu, dans ve güreş Mehmet Sander çalışmalannı kendi dans grubuyla beraber Amerika'da sürdürüyor. 7. Sayfada m Özelleştlrmede halka arzsız dönem Temmuzda halka sunulması beklenen Metaş'tan sonra sonbahara dek yeni bir halka arz gundemde olmayacak. Ekonomide • Banka karına borsa dopingi Bankalar geçen yıl yaptıkları sermaye piyasası işlemlerinden 1.7 trilyon kâr etti. Ekonomide • Plyasa paraya doydu Maaş, avans ve bayram ödemest emısyonu patlattı. Ekonomide • Hedefimtz madalya rekoru //. Akdeniz Oyunları'mn 200 kişilik sporcu kafilesi, önceki gün özel uçakla Atina'ya gitti. Sporda • 'Sana büyü yapmışlar' îşleri ters gidene, sevdığine kavuşamayana 'çağdaş buyüculerden' klasik bir teselli. Arka Sayfada • Ellot'un afacan Kedller'l 10 yaşında Danslı, muzıklı buyük gösteri 'Cats', şimdiye dek sadece Londra'daki tiyatroya 15 milyon sterlin kazandırdı. Arka Sayfada • Almanlar Sunağa sahip çıkmamalı Sefa Taşkın 'ın tepkısı. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Yazarımız Uğur Mumcu, yıllık izninin bir bölümünü kullanacağından yazılarına ara verecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog