Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

23 HAZÎRAN 1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bürosu DYP Mesut OzalMesut Yılmaz'ın kongreyi kazanır kazanmaz yaptığı konuşmada Özal'ı övmesı en çok DYP Genef Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk'u kızdırdı: Ertesi gün bır basın toplantısı yapan Cindoruk, Yılmaz'a verip veriştirırken, dili sürçtü ve "Mesut Özal" ifadesini kullandı: Gazetecıler sordu: "Diliniz mî sürçtü, yoksa kasıtlı mı böyle konuştunuz?" Cindoruk, hıç bozuntuya vermedi: "Ben Mesut Akbulut olur demiştim. Kongre günü yaptığı konuşmasından sonra, Mesut Özal olmasından korkuyorum " SOZ-SENET Olmaz, Mesut Bey onay vermez Ahmet Karaevli, ANAP'ın yenı basından sorumlu genel başkan yardımcısı. llk basın toplantısını da bayram öncesınde düzenledı. Toplu iş sözleşmesı göruşmesı süren kamudakı işçilere 1 milyon 25O'şer bin lıra avans verıleceğınf açıkladı. Açıklaması bitınce ekledr — Bundan sonra hükümette çokseslilik olmayacak. Bakan başka, parti başka konuşmayacak Hepsı kontrolümüzde olacak. Bunun üzerıne bir gazetecı sordu: — Imren Hanım geçenlerde 2\2'ye tabı basın çalışanlarının kıdem tazminatlarının 1475'e tabi olanlar gibı hesaplanacağını açıkladı. Bundan haberınız var mı? Karaevli tepki gösterdı: — Böyle şey olmaz, Mesut Bey onay vermez Gazeteci tekrar sordu- — Bu söylediklerinız söz mü senet mi? Karaevli guldü' — Bizim hükümette söz senettir Karaevli, Başbakan Akbulut'a atıfta bulunmuştu. Anımsanacağı üzere Akbulut geçen bayram öncesınde tecil yasasının çıkacağını ve mahkûmların serbest bırakılacağını açıklamış, bu gerçekleşmeyince de "söz verdik, senet vermedik" demiştı. GUNUN FOTOGRAFI — Garantisin, merak etme. (Fotograf: Banş BU) ANAP MKYK ANAP Urfa usulü koltuk Akbulut hükümetinın istıfasından sonra bakanlık bekleyen mılletvekıllerı "çevirme harekâtı"na başladılar. Bazıları Yılmaz'ın etrafında "pervane" olurken, bazıları da başka yöntemlerte şansını zorluyor ANAP Şanhurfa Mılletvekilı Cenap Gülpmar'ın sevenlerinin yöntemı en ilginci: "Faks yöntemi." Son günlerde Urfa'dan ANAP Genel Merkezı'ne kutlama metinleri yağıyor. Yılmaz'a başarılar dıleyen faks mesajlannın dıbınde de bir not- "İlimiz mılletvekili Gürpınar'ı kabınenizde görmeyı beklıyoruz " Mesajlardan bin de Urfalı gazetecılere aıt. Urfalı gazetecılerin tümünün imzasını taşıyan mesajda da Gürpınar'ın bakanlığa getirilmesi ısteniyor. Bakalım Yılmaz, Urfalı meslektaşlanmızın hatırını kıracak mı? 'Ağabeyimesöyle bastırsırf Yılmaz'ın genel başkanlığa seçildığı gece, liste üzerınde çalışma yapılıyordu. Okuyan'ın ış ortağı İsmail Şeref Sümer de lısteyı matbaaya gotürüp bastırtacaktı. Sümer, Okuyan'a listede yer alıp almadığını da bildırecekti Gece yarısı liste geldi. Okuyan'ın ısmini göremeyen Sümer'ın yüzü ekşıdı. Hemen Okuyan'a haber vermeliyidi. Durumu fark eden Oevlet Bakanı Taşar, Sumer'e seslendi: — Geç şöyle karşıma otur. Hıç kımseye de telefon etme. Gozum üstünde! Okuyan'ın uyarılmasından korkan Taşar, Sumer'ı saatlerce "gozaltında" tuttu. Kıpırdamasına bile izin vermedi Sümer, umutluydu. Köşk'ten ve Yılmaz'dan telefonlar geliyor, listede sık sık isım değişikliğı yapılıyordu. Ancak saat 03.00'e geldiğınde iıste kesinleşti. Okuyan'ın adı hâlâ yoktu. Sümer, sıkıntılı bir şekilde ANAP Ankara Milletvekılı İlker Tuncay eşlığınde matbaanın yolunu tuttu Matbaaya varıldığında Sümer'e esprı yapmaktan başka çare kalmamıştı Matbaacıya seslendi: — Şu ismı çıkar, yerıne Okuyan'ı koy, öyle bas! Tuncay, güldü. Sonra da liste OKuyan'ın adı olmaksızın baskıya girdi. Bu sırada Sümer saatlerdir bulamadığı anı yakalayıp Okuyan'ın evine telefon etti. Tuncay, peşinde olduğu ıçın sadece bırkaç saniyesı vardı. Telefona Okuyan'ın eşı çıkmıştı. Ağzından sadece birkaç sözcuk çıkabıldı: — Ağabeyime şöyle, bastırsın. O ne demek istedığımı anlar, sonra da telefonu kapattı. Mesaj Okuyan'a gittı. Ama Okuyan, yine de MKYK listesıne gıremedi. T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT Muafiyetler: 8/182-60507 Konu: tlanen Tebligat Hak Erenköy Gıriş Gumrük Müdürlügu'nün Hiüt Dayanıkh Tüketim Malları ve Zaruri Ihtiyaç Maddelen Ith. Ihr. ve Pazarlama A.Ş. fir- masına ait T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvık Uygulama Başkanlığı'nca lanzimh aşağıda sayılan ve tanhlen kayıth Ihracatı Teşvik Belgesı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Tes- kılatı Musteşarlığı Teşvik Uygulama BaşkanlığYnın 14440 sayılı 12.3.1989 günlü yazılan ıle iptal edilerek rırmaya Ihracatı Döviz Ka- zandıncı Faalıyetlerı Teşvik Tebliği'nin 47'ncı maddesine göre müey- yide uygulanması istenmıştır. İptal edilen mezkûr thracatı Teşvik Beigesı ıle müdürlüğumflzden ithal edilen eşyalara ait aşağıda sayı ve tarihleri kayıtlı gıriş beyanna- melerinde Ihracatı ve Döviz Kazandıncı Faaliyetleri Teşvik Teblığı- nin 47'ncı maddesine göre tahakkuk eden Gumrük \fergı ve resimleri ıle (varsa fon bedelleri) fırmanın mudürlü|ümüzde mevcut ve araş- tırmalannuz sonucu tespit edilen adreslerine yapılan tebligatlarda fir- manın bu adreslerde bulunamayışuıdan dolayı Türk Ticaret Kanunu'nun 317, 319, 321 ve 323'üncü maddeleri gereğı firma ortak- lannın şahsi adreslerine de yapılan tebligatlarda fırma ortaklarının adreslerinde bulunamayışından devlet alacagırjın tebliği yapılamamak- tadır. Müdürlüğumüzce tescilli aşağıda sayı ve tanhlen kayıtlı gıriş be- yannamelenne ait tahakkuk eden 751.660.620 TL'nın eşyalann fıili ithal tarihlerınden ıtibaren faız ve gecıkme zammı tutarlan saklı kal- mak üzere 7201 sayıh Tebligat Kanunu'oa göre ödeme emn yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğine karar venldı. Finna ıdresi: 1) Esentepe Gazeteciler Sokağı Dergiler Han: 23/1 ESENTEPE/İST. 2) Hamıdıye Caddesi Altm Han Kat 6 No: 154/15 Sirkeci/IST. TEŞVİK BELGESİ: 87/2-1108-27.7.1987 87/2-1263-21.8.1987 87/2-695-27.5.1987 BEYANNAME SAYI VE TARİHt: 15041-21.3.1988 15042-21.3.1988 68804-27.10.1987 8408-17.2.1988 9892-24.2.1988 78501-10.12.1987 2541-18.1.1988 9860-24.2.1988 11594-4.3.1988 68806-27.10.1987 68803-27.10.1987 26201-19.4.1988 GAYRİ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DtYARBAKIR 1. İCRA MEMURLUĞU'NDAN Dosya No: 1989/1064 Satılmasına karar verilen gayri rnenkulûn cinsı, kıymeti, adedi, ev- safı: Borçluya aıt gayri menkul Diyarbakır ili merkez ilçesı Müslü- meğık köyu hudutlan ıçinde 19.248 m: ıçınde 418 parselde kayıtb ve bu parsel uzennde ınşa ve tesislen, fabnka binası idare ve sosyal hiz- raetler binası, kütlu deposu, trafo binası açık sundurma, dış tesisler ve ınşaatı ve makine donatımı tesislen inşaat maliyeti 831.534.020.- TL. tesislenn maliyeti 192.480.000 TL. makine donatımı 668.414.580.- TL. ki ceman 1.692.428.580.- TL. değerindekı gayrimenkul fabnka tesislen ıle birlikte satılacaktır. Beledıye ımar dunımu: Imar planın- da oyun alanı içinde kaldığı ve bır değişıkliğin olmadığı anılan yer hakkında beledıyemızce geçıci muvakat ruhsat verilmiştir. Gayri men- kul 1.692.428 580.- TL. değerindedir. Gayri menkul ile üzerinde in- şa edilen fabrıkanın makineleri ile birlikte. Satış şartlan: 1-Satış: 19.7.1991 gunü saat 11.10'dan 11 30'a kadar Diyarbakır 1. tcra Mudürluğu'nde açıkarttırma suretıyle yapılacaktır. Bu art- tırmada tahmın ediJen kıymetin %75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar var- sa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alan çıkmazsa en çok arttıramn taahhttdü bakı kalmak şartıyla 29.7.1991 günü 11.10'da saat 11.30'da ikınci artırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da niçhanlı alacaklılann ala- cağını ve satış masraflannı geçmesı şartıyla % 40 arttırana ihale olu- nur. 2- Arturmaya iştırak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin Vo2O'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para üedir, ahcı iste- diğinde 20 günü geçmemek uzere mehıl verilebilir. Dellaliye, resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden odenir. KDV alıcıya aittir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayri menkul üzerındeki haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeler ile on beş gun içinde dairemize bıldirmelen lazım- dır; aksı takdirde haklan tapu sicilı ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeü hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve lflas Kanunu'nun 133. maddesi geregince ihale feshedilır. Iki iha- le arasındakı farktan ve %30 faızden alıcı ve kefilleri mesul tutula- cak \e hıçbır hükme hacet kalmadan kendilennden tahsil edılecektır. 5- Şartname, üan tarihınden ıtibaren herkesın görebılmesı içın da- irede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnegi gönderilebüir. 6- Satışa ıştırak edenlerın şartnameyi görmüş ve münderecatını ka- bul etmış sayılacaklan, başkaca bılgi almak ısteyenlerin 1989/1064 sayılı dosya numarasıyla mermırluğumuza başvurmalan ilan olunur. 17 5 1991 (+) llgıliler tabınne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 47631 KİM KİME DUM DUMA BEHİç AK PİKNİK PIYALE M4DRA LECSNI CE VÎLDI2 ABASJM- \ OMJM V1LDIZ1NJ ) HIZLI GAZETECİ NECDET ŞEI YoHETiLMeyı \çiniza VUSUMZPUNYASMC» 6İR OLACAkT YoHETıa KOMMUHA 6u fşı ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKH4N GÜRSES GARFIELD jm DAVIS ; iyiArvUX,eÜTİİKl VÜOJDUM TARİHTE BUGÜN MİMTAZ ARIKAJS 23 Haziran ANNE KArİLİ LESBIEN £N ÇOK Gtnufçrr. CJHHYGT, GÜN OÜ£fH£L£GC£, &N- PO&4L ÖttsıVt G/g/ GÖGUNS'Ufi' 'STTyO&UZ.*~«Z£^»i*<& •^•^c
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog