Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

HURİYET/8 KENTYAŞAM 23 HAZİRAN 1991 EKTUP Vatan Cad. sakinleri otobüs bekliyor • Biz Vatan Caddesi'nde oturan vatandaşlar olarak IETT otobuslerinin bu yoldan geçmemesi yüzünden işe gidiş gelişlerde zorluk çekiyoruz. Sayın yetkililer, sesimize kulak verip Vatan Caddesi'nden İETT otobuslerinin geçmesini sağlayınız. FATtH MİMAR SİNAN MAHALLESt SAKİNLERİ EMÎNÖNÜ Caddeler satıcıdan sorulur • Belediyelerin görevi halkı mı korumaktır, seyyar satıcılan mı? Her akşam işten çıkan yuz binlerin, ulaşımın odak noktası olan Eminönu Meydanı'na aktığı saatlerde bu soruyla karşılaşıyoruz. Cağaloğlu Yokuşu'ndan inerken 'cebelleşmeye' başladığımız seyyar satıcılar, vapur iskelesine inene kadar yürümemıze bile izin venniyorlar. Caddeye park eden satıcılar araç trafiğini, kaldınmları ışgal edenler de yaya trafiğini felç ediyorlar. Zaman zaman, zabıtaların satıcıları 'kerhen' kovaladıklan görülse bile, bir siıre sonra aynı satıcı aynı yere donüp isgal'e devam ediyor. Belediyenin sayın yetkılileri bunları görmuyorlar mı? Lutfedip buralarda dolaşırken gördüklerinde sorunun *vahametini' anlamıyorlar nu? Onlann görevi, bu kentte yaşayan insanlann yaşamını kolayfaştırmaktır, zorlaştıranlara göz yummak değil. Eğer göz yumuyorlarsa, 'niçin' ve 'ne karsılığı' göz yumulduğu akla gelır. HASAN YILDIRIM Butik soyuldu • İstanbul Haber Servisi — Lalelı'de dövız alım satımı da yapan bir butik.silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Soyguncular yaklaşık 200 milyon lira değerinde döviz alarak kaçtılar. Laleli, Büyük Reşit Pasa Caddesi, Kurultay Sokak, 12 numaradaki Butik Majestık'te dün sabah saat 08.00'de meydana gelen olayda, döviz bozdurmak için geldiklerini söyleyen uç kişi, silahlarını çekip "Orgüte yardım için para vereceksin" diyerek dükkân sahibi, Ahmet Akmaz'ı yere yatırdılar. Akmaz'ı etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan 200 milyon liralık mark ve dolan alarak olay yerinden yaya olarak kaçtılar. KURUÇEŞME CanJı müzik Mûlkıyelıler Bırkğı e ş liğinde IstanbulŞubes, B A y R A M BOYUNCA Boğaz manzaralı Terasımızda hizmetinizdeyiz Rez 157 67 87 "ÜYELİK ŞARTI YOKTUR" 1900'lü yıllardao bugüne dek Istanbu] 'yesil'ini kaybediyor. 1950 yılıada tstanbul'un 7 tepesi agaçlaria kaplıydı, semtleri de sebze ve meyve babçekriyle anılırdı. 1960'lardan sonra baslayan inşaat furyası Boğaz'ın yagmalanmasına neden oldu. (Fotograf: Erdogan Köseoğlu) Koruların, bahçelerin büyük bölümü 1960lardan sonra inşaat alanı oldu Lstaııbul Veşili' kaybettiBERAT GUNÇIKAN Fransız yazar Claude Farre- re, MeCin Toker'le yaptığı, 13 Ağustos 195O'de yayımlanan ro- portajmda şoyle dıyordu. "Sizi bilmiyorlar. Halbuki gelip başardığınız butun o hari- kulade şe>leri gormeleri lazıra. Bunun için tabiidir ki pek çok şey japmanızgereki.vor. Otelier, turisılere kolaylık, kamtmo muamelelerinde suhulel. Fakat bana kalırsa, her şeyden evvel >apmamanız gereken bir şey var; ağaçlan kesmeyiniz. Bu, si- zin gibi bir millete hiç vakışmı- yor." Farrere'nin Turklere ağaç kesmeyı yakıştıramadığı 1950 yılında Istanbul'un yedi tepesi ağaçlarla kaplıydı, semtleri de topraklarında yetışen sebze ve meyvelerın isımleriyle anılırdı. O tarıhten bi 1 yana 41 yıl geçtı. İstanbul ağaçlarını, korulannı, sebze \e meyve bahçelerini kay- bettı. Yeşıl alanların buyuk bo- lumu 1960'lardan başlayarak, J980sonrasında hız kazanarak yapılaşmaya açıldı. Bugun İs- tanbul, 208 bın hektar devlet or- manı, yaklaşık 50 bin hektarı kamu ve sefaretlere ait, 3853 hektarı da ozel şahıslara aıt ko- rulanyla kişi başına 2.5 metre-* kare yeşil alan duşen, dunya standartlarının çok gensınde kalmış bir kent ozelliğini taşı- yor. Korulara vurulan ilk balta Boğaziçı koruları ve orman- ları uzerındeki ılk tahribat 1900'lu yılların başına dayanı- >or. Balkan Savaşı, 1 Dunya Savaşı ve onu ızleyen Kurtuluş Savaşı yıllarında Karadenız'den Marmara'ya çok sayıda yeşıl alan yağmalandı. 196O'lı yılla- ra gelindiğınde Paşabahçe, Bey- koz, Kuruçeşme, Bebek, Tarab- ya ve Üskudar'a kadar tum Bo- ğaziçı ya apartman ya da gece- kondu inşaatlanyla doldu. Bu yapılaşma, başta Bebek'te Ay- şe Sultan Korusu olmak uzere Kandilli, Kuzguncuk, Kuruçeş- me, Bebek Arıfî Paşa, Çubuk- lu Korusu'nun bir bolumunu, Beykoz Koruları'nı, Buyukdere ve Tarabya Korusu'nu etkiledı. Koruların bir bolumu tumiıyle, bir bolumu de kısmen inşaat alanı haline getırıldı. Son korular villalann Boğaziçı'ndekı bu akılalmaz yapılaşmayı onlemek amacıyla 22.7.1983'te Boğazıçi İmar Ya- sası ile bu yasaya bağlı olarak Boğaziçi Nazım Planı yururlu- ğe girdı. Amaç maddesi "Bc. ğaz'ın doğal dokusunun korı-n- raası, nufus ve yapı yoğunluğu- nun artmasının önlenmesi" olan bu yasayla Boğaziçı'nin ongorunumunde bulunan 285 bin 415 metrekare rekreasyon alanı ">asal" olarak korumaya alınmış oldu. Ancak bu "yasal" koruma geçerlilığini ıkı yıl koruyabildi. 9 Mayıs 1985'te yürurluğe giren 3194 sayılı İmar Yasası'na uç madde eklenerek Boğaziçi ön- gorunum bölgesinde en az beş bin metrekarelık parsellere inşa- at ıznı verildı. Parsellerın yuz- de altısma ve iki kat sınınyla ve- rilen bu iznin yuzde 85'i Boğaz'- daki koruluk alanların içinde uygulandı. Yasarun yurürluğe girmesiyle Danıştay tarafından iptali arasında geçen iki yıl ıçın- de inşaat ruhsatı verilen 1411 bloktan 1200'u korulann içinde \er aldı. Istanbul'da bugun ayakta kalmayı başarabilmış koruların ozel KİşiIere ait olanları Orman Bolge Mudurluğü'nun, dığerlerı ise Boğaziçı İmar Mudurluğu'- nun denetiminde bulunuyor. Bir bölum koruluk alan ise sarayla- ra ve sefaretlere ait. Emırgân ıle Yıldız koruları ve Gulhane Par- kı Osmanlı döneminden kalma saray korularının örneğini oluş- istanbul'da bugün ayakta kalmayı başarabilmiş koruların özel kişilere ait olanları Orman Bölge Müdürlüfjü'nün, diğerleri ise Boğaziçi imar Müdürlüğü'nün denetiminde bulunuyor. Bir bölüm koruluk alan ise saraylara ve sefaretlere ait. Emirgân ile Yıldız koruları ve Gülhane Parkı, Osmanlı döneminden kalma saray korulannın örneğini oluşturuyor. Beykoz'da bırıncı grup koru ve mesire alanında Guven Sa- zak'ın, ikinci grup koru alanın- da Otaş'ın, Sarıyer'de, birincı grup koruda Eser Tumen'in ikinci grup korularda Toprak İnşaat, Belde Kooperatifi ve Üs- tay Yapı Kooperatıfi'nin iki ayrı parselde inşaatlan, Kuruçeşme'- de ikinci grup koruda Eliyeşil vıllaları, Beşiktaş'ta Fikri Akşit ve Sanıye Tuzemen'le hissedar- larına ait ikinci grup koru için- de inşaatlar yukseldi. turuyor. Sefaretlere aıt bahce ve korulann listesi ise şöyle: Bebek'te Valide Paşa ve Ipar Korusu, Mısır; Yenikoy Koyba- şı Korusu'nun bir bolumu Avusiurya, bir bölümu Polon- ya'ya ait. Tarabya'da Fransız, Alman, İngılız, Sovyetler Birlı- ği; Buyukdere'de Sovyetler Bır- liği, Ispanya ve eski Avusturya Sefareti koruları... Boğaziçı imar Mudurluğü'- nun denetimjndekı birinci ve ikinci grup korular ise şunlar: 1. grup: "Kuzguncuk Huse- yın Avni Paşa ve Fethi Paşa, Beylerbeyi Uryanizadeler ve Ge- yıkli, Kandilli Cemile Sultan, Anadoluhisan Mihrabat, Çu- buklu Hıdiv, Beykoz Abraham- paşa, Buyukdere Bilezikçı Çıft- liğı, Tarabya Huber, Yenıköy Saıt Halim Paşa, Yenikoy Ak- bank, Yenikoy Şefik Esat ve Vaniköy Rasathane Korusu." 2. grup: "Buyukdere Kral Faysal, Yenikoy Logotetis, İs- tinye Misbah, Emırgân, Rume- lihisan Ferit Paşa, Bebek Boğa- ziçi Üniversitesi ve Kartel, Ar- navutkoy Robert Kolejı, Orta- koy Şeyhulislam, Beylerbeyi Vahdettın, Anadoluhisan, Otağtepe ve Kavacık Korusu ve Beykoz Kasrı." Orman Bolge Mudurluğu'ne kayıtlı ozel korular ise şunlar: Beykoz'da: "Bayraktar Ko- rusu 17 hektar, Serdaroğlu Ko- rusu 250 hektar, Sırmakeş Ko- rusu 58 hektar, Beylul Mandı- rası 1400 hektar, Kestanepınarı 46 hektar, Tınöz Mustafa Ko- rusu 64 hektar, Beypınarı Ah- met Mithat Efendi Korusu 192 hektar, Dedeoğlu Ibrahim Hak- kı Korusu 192 hektar, Sumer- bank Deri Fabrikası koruları 16 hektar, Sahıpmolla Korusu 315 hektar, Şıfasuyu Korusu 51 hek- tar, Kirazlı ormanı 243 hektar." Sanyer'de: "Mehmet Levent Korusu 793 hektar, Ezba Koru- su 59 hektar, Tekel Korusu 5 hektar, Hacıbekir Korusu 2 hektar, Hunkârsuyu 9 hektar, Sarıyer Belediyesi'ne ait Belsa Korusu 9 hektar, Kocataş Ko- rusu 6 hektar, Uskumru koylü- lerine ait koru 10 hektar, Kasap- çayırı 113 hektar." Orman Bölge Müdürlüğü'- nün denetiminde Florya Ata- turk Ormanı (22 hektar), Muaz- zez Sezeral'a ait Çırçır Korusu (54 hektar), Dragos'ta Ankara Evleri Yapı Kooperatifi Korusu (12 hektar) ve Süreyyapaşa Se- natoryumu Korusu (87 hektar) bulunuyor. Korulardan kim sorumlu? Kuruluşlar arasında dağılan koruların gecekondulaşmadan korunması ise tartışmalann bir başka boyutunu oluşturuyor. Sultanbeyİi, Sarıyer, Aydos or- manları gıbi alanlarda gecekon- dulaşmanın onune geçemeyen belediyeler "güçlerinin yelmediğini'" savunuyorlar Mımarlar Odası İstanbul Şu- besı Başkanı Yucel Gursel, ko- rulardaki onlenemeyen >apılaş- mayı "loplumsal çunımuşluğun bir göstergesi" sozlerıyle değer-' lendirırken Çelik Gulersoy şun- ları anlatıyor: "MevcuC korular arasında buyük korular tehdit altında de- ğil, çunku Orman Yasası 30 do- numden bujuk olanlardan so- rumlu ve bu bir guvence. Bo- ğaz'da derhal yapılması gereken şey, ne kadar ağaçsız kel alan varsa derhal ağaçlandırılmalı. Bu tren Dalan donemtnde kaçı- rıldı ve betonla dolduruldu. Te- kirdağ'dan Saravburnu'na ka- dar olan alanda bir tek korunun bile olmaması urkutucu." T EREKLİ TELEFONLAR 527 57 00 • MİUb fcw*C«:077 511 89 18 T»: 588 48 00 T*: 534 00 00 (100 hat) 340 01 00 Mi Bht 131 22 09 "" " 152 43 00 588 44 00 132 30 00 358 67 60 • nufb T w » | * t IM.: 176 24 14 (İst), 356 04 85-86 (Kadrkûy) BMf* rnflc 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (ŞetiınçO. 314 36 (B Çekmece) • TfT: k Wtar573 13 31. R 574 23 00 (25 hat), 574 73 00, 574 82 00 (45hat) • MY: 527 00 50, 336 20 63 •Afl S M M 348 80 20 • VAFM: «ri* IMtan: 526 40 20, 144 42 33, •Mtz 1*m [Irı1i|: 145 53 66. 144 25 02, 149 18 96 149 15 58 (Hava tatannı ÖOrmme) 573 89 80 • BOTMRMIU: 526 62 74. M o * 526 62 74 150 83 50, T. 348 71 40 • THL069 522 97 03. 147 51 10. Gülhanecle bayram İsfanbul Haber Servisi — İstanbul Buyukşehir Beledi- yesi adına düzenlenen Gele- neksel Gulhane Etkinlikleri kapsamında garçekleştirilen "Özel Bayram Şenligi" dün başladı. Kurban Bayramı süresin- ce devam edecek olan prog- ramda geleneksel Türk eğ- Iencelerini içeren "Nerede O Eski Bayramlar" başlığı al- tında ortaoyunu, meddah, sihirbaz, dansöz, şantöz gös- terilerinden örnekler sunula- cak. Komedyen Fatih Mü- hürdar'ın sunacağı prog- ramda gOsteriler 22-24 ve 26 haziranda 16.00-21.00, 23-25-27 ve 28 haziran gün- lerinde ise 17.00-22.30 saat- leri arasında yapılacak. Kur- ban Bayramı sonrasında da devam edecek "Özel Bayram Şenligi"nde yer alan sanatçı- lar şunlar: Parodı ve skeçle- riyle Abdullab Şanin, Savaş Tuer, Pelinsu Pir, Gülay Tekay ve Metin Karaman'- dan oluşan Nokta Tiyatro- su'nun yanı sıra "tel cambazı" Dr. Özdemir To- ran'ın gösterileri, Sihirbaz Mandrake, Romanyah Anton-Romika Komedi tki- lisi'nin şovu, piyanist Yavuz Özışık. şantöz Hale Dikmen, Httlya Erçel, dansöz Aha, Sibel Gokçe ile Bııse Başar, Cenk Koray'ın sunduğu "Tele-Kutu" yarışması ile Las Palavros Müzik Grubu. özel Bayram Şenligi'nde ay- nca Necia Akben, BeUus Ak- kale, Hulya Süer, Nur Er- törk ve Mahmot Tuncer gi- bi Türk Halk Müziği sanat- çıları konserler verecek. Kurban Bayramı'nın biti- minden sonra ise "Aşıklar Şöleni"nin yapılacağı prog- ram 29-30 haziran günlerin- de 14.00'te başlayacak ve 21 .OO'de sona erecek. Gulha- ne Etkinlikleri'nde ilk kez ge- çen yıl başlatılan "Dev Ekran" uygulamasıyla seyir- ciler, gösteri ve konserleri daha yakından izleme olana- ğı bulacaklar. Sinema • Tîyatro • Gösteri 146 97 38 • 132 64 26 TOM BRUCE MELANIE HANKS WILLIS GRIFFITHT0M SELLECK •Müthiş.' Atıce' UoodyAllen'ı o hanka komedılenne donduruyor" "'Ahce' bir komedi. 'Alıce' bırtajlama 'Ahce' parlak bir sinema olayı. Fılmler dunyaunda bir hankalar ulkesı. Sinemanın bu\ tılıı peri masalı." ENLİKATEŞİ KadıkSyREKS (336 01 12) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 AnkanAKUN (127 76 56) "2'5-14 30 16 45 19 00-21 15 Baık«ir$AN (116ÜO) 12 00 1430 18 00 2100 Y4ZA\\eYO\ETEV VVOODYALLEN CIKT1N!JOE \1A\TEGW ^İEPHERD GWEN V^RDON ML\F\JIRÖW \IILLI\\f HIKT BER\\DE1TE PETERS «»îıkoy SUHEm 13360682 11 00-13 » 1 6 » 1 9 » 2 ! 45 Ş5İı««T (14162031 12 00-14 15-16 30-18 45-2! 3C 3ey u 9L»TUS C437576M2 00-M 15-16 3C-18 45-21 15 akırko»74 |5720444M1»-13(IO-'500-17 00-19DO-21» A«IIOUM-KTIW1. (1257478] 12 15-M30-17 00-1900-21 15 WANA-KTW 11469961 12 00-14 '5- 1 6 46-19 00-21 15 HarbiyeAS (147 63 15)12 00-14 15-16 30-18 45-2130 Ç.taş ŞAFAK (516 26 60)1100-1330-1600-1830-2115 Pek yakınöa Kaöıköy MODA, Ankara BAT1 Sinemalannda l33?KE2)i'(»-n3O-160D-t900-2i30 Kartal-âAll TUOL (353377ÎI1200-M 30-«İ3D-?900-^'00 AtiKARA a n » » * 11257478ı 1200-100-1*00-19 15-21 30 A0*NA«« H13ao2! 1200-141S-I64B~1900-?1 15Bizım ıçın d u a edin REKUM flLMİ DAfilTIMINDA > BERNAROO BERTOLUGCİ •« rnt SHELTERING SKY T O N Y D A N Z A DENİZKIZLARI Beyoğlu EMEK (144(439) 1200-14 15-1630-'84S-21 15 Çt«»ŞAFAK (516 26 M) 11 00-13 30-16 00-1830-21 15 izmir İZMİR (214261) 12 15-14 30-16 45-19 00-2115 Haftsya KadıkAy REKS B^urkây 74. Ankars AKUN Sin«mal>n Sinema Tiyatre Gösferi Kote'nin yenıKabnı oğlonlordı! QtJIGLEY Yört Simon VVincer REKLAM FİLM. OAfilTIMINOA Cinayet için kiralanımştı ama: 0nun daha iyi bir fikri vardı BACKTRACKbtr de bobasım görüa! "KAÇIŞ" JODIE FOSTER • DENNIS HOPPERKadMy KAOIKOY (337 74 00) 11 00 13 30-16 00-18 30 21 30 Btyojtu DUNYA (14» 93 61) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 Osımntoy GAZİ (147 96 65) 1 00 13 00-15 00 '7 -5 19 30 21 45 ( ^ OC '300 1S f5 f J O 19*5-21 HMtPOP (143 70 71) 1200 14 15-I630 104S-Z1 00 (M7 012*) 12J» 14 15-1«JO 19H0-21 30 ÇJaş $ATAJ( 1 (S1« 2» M) 11 00 13.30-1«.00 1«JO-21 00 146 97 38 132 64 26 Yönetmen: DENNIS HOPPERBayotlu BEYOGLU (151 32 40) 11 30 1400 1630 190021 30 Bakırköy KARYA (542 11 72) 12 00-14 15-16 30-1845-21 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog