Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

23 HAZİRAN 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURÎYET/7 DER6İ Düşler'in 1. sayısı • Knltör Servisi — Ayhk şiir/kültür dergisi Düşler'in ilk sayısında Türkiye'deki şiir eleştirisi sorunu ele alınıyor. Sayfalannda Türk şürinin bugünkü durumunu yansıtmayı amaçlayan dergi, Attila llhan, Hilmi Yavuz ve Tahsin Yücel'in 'Şiir sorunu' konulu soruşturmaya verdiği yanıtlan ve Ahmct Oktay ile Oktay Taftalı'nın konuyla ilgili yazılannı yayımhyor. Dergide aynca, Friedrich Hölderlin, Octaylo Paz ve Ziya Osman Saba üzerine inceleme yazüan ile Hennann Hesse'nin 'Şiir Üstüne" adlı denemesi ve Adnan özer, Tuğrul Tanyol, Orhan Alkaya, thsan Deniz, Merih Akoğlu, Hasan öztoprak, Irfan Yüdız, İbrahim Kiras, Osman Çakmakçı, Ali Hikmet Yavuz, Burhan Çetin ve Alper Çekerfn şiirleri yer alıyor. Fotoğraf sanatı • Kihttr Servisi — Refb Fotoğraf Sanatı Dergisi'nin yeni sayısı Mehmet Bayhan, Erem Çahkoğlu ve Şefik Uyguner'in Sami Güner'İn anısina hazırladıklan yazılarla başhyor. Dergide yer alan diğer konular ise şöyle: Seyit Ali Ak tarafından hazırlanan, "Şinasi Barutçu Yanşması ve Duyarlılığın Yeniden Düzenlenmesi" başhklı yazıda, yanşmada derece alan fotoğraflarla beraber yanşmanın bir değerlendinnesi sunuluyor. Samih Rıfat bu sene ikincısı açılan Profesyonel Tanıtun Fotoğrafçüan E>erneği sergisinden örneklerle beraber sergiyi değişik bir açıdan ele alırken, Orhan Alptflrk Fransa'da açılan Bettina Rheüns'in Modern Lover's sergisinin hikâyesini sunuyor. Alman Kültûr Derneği'nin açtığı "Asya'nın Tath Kıyılannda" isimli sergisinin yazısı da Alberto Modiando'ya ait. SİNEMA Denizkızları • Kiiltttr Servisi — Amerikah yazar Patty Dann'ın aynı adlı romanından June Roberts'ın senaryolaştırdığı ve Richard Benjamin'in yönettiği "Denizkızlan" (Mermaidas) adlı fılm tstanbul'da Beyoğlu Emek, Çemberlitaş Şafak ve Izmir'de Izmir sinemasında gösterime girdi. Film, çocukluktan bir türlü kurtulamayan bir anne iie artık büyüdüğünün farkına varan kızı arasındaki fırtınalı ilişkileri konu ediniyor. "Denizkızlan"nın başrol oyunculan ünlü şarkıcı Cher, Bob, Hoskins, Winona Ryder, Nichael Schoeffling ve Christina Ricci. MÜZİK Fuat Saka'dan 'Nenni' • Kültür Servisi — Fuat Saka'nın "Nenni / Yıkılır Zülmün Son Kaleleri" başlıklı kasedi piyasaya çıktı. Gitarda ömer Kızılınnak, flütte Serpil Tan'ın yer aldığı kasette Fuat Saka söz ve müziği kendisine ait parçalann yanı sıra, geleneksel halk türkülerinden, sözleri Enver Gokçe, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali ve Ahmed AriFe ait şarkılar da seslendiriyor. Kasette sırasıyla 'Nenni / Bebeğe Ağıt", "Ağıt", "Karü Kayın Ormanı", "Geyik Avı", "Benim Meskenim Dağlardır", "Oy Beni / Yıkılır Zulmün Son Kaleleri", "Mapushane Çeşmesi", "Karayel", "Otuzüç Kurşundan", "Kan Çiçekleri" ve "Nâzım'a Ağıt" başlıklı parçalar yer alıyor. \ ULUSLARARASIİSTANBUL FESTİVALİ Pekineller üçlü çalıyorGüher ve Süher Pekinel, Philippe Entremont'la birlikte, Viyana Oda Orkestrası eşliğinde Mozart ve Bach'ın üç piyano için konçertolannı yorumlayacak. Banu Sözüar ve yıllann eskitemediği Rus piyanist Nikita Magaloff da bayram günlerinin solistleri arasında. EVİN'tLYASOĞLU ~~ Festival'in ağır toplanndan iki bOyük olayın Kurban Bayra- mı ve onu izleyen günlere rast- laması pek çok Istanbullu mü- zikseveri iizdii... Bayram deyin- ce herkes büyük kentlerin dışı- na kaçarken festivaJ tutkusu ile Istanbul'da kalıp Viyana Oda Orkestrası ve Sovyet Filarmoni OrkestrasTnı izleyebilenler mut- lu azuüık sayılacak... Ünlu piyano ikiümiz Gflher ve Süher Pekinel'in katıhrnıyla Plülippe Entranont'un şefliği ve üçüncü piyanosu, Viyana Oda Orkestrası ile birleşecek.. Avnıpa'da birçok kenti kapsa- yacak bir turnenin ilk durağı İs- tanbul Festivali olacak. Mozart ve Bach'ın 'üç piyano' için kon- çertolannı seslendirecek solist- lerin yanı sıra orkestra Haydn ve Mozart'ın senfonik eserleri- ni de çalacak. Viyana Oda Orkestrası 1946'da kurulmuş. Bugüne ka- dar pek çok ünlü şef ve solistle konserler verip büyük piak fir- malan için eserler kaydetmiş. Philippe Entremont, 1976'dan bu yana orkestranın sanat yö- netmeni şefliği kadar piyanist- liği ile ünlü bir sanatçı. Entre- mont'un Güher-Süher Pekinel ile çalacağı üçlü konçertolar, İs- tanbul Festival tarihi içinde önemli bir yer tutacak. ENTREMONTLA BİRLtKTE BACH VE MOZART — Göber ve Söber Peldnei, bayramın üçünca ve dördöncö giinü AKM'de. PekineUer, ünlü şef ve piyanist Pbilippe Entremontia birlikte Mozart ve Bach'ın üçlü konçertolannı seslendirecekler. mirli sanatçı Aytül Büyüksaraç, Pedrillo rolünde Hans Jörg Bock yeni solistlerden. Geçen yıl basarılarını izlediğimiz Lisa Griffith (Blondchen) ve ünlü te- nor Frederick Urrey (Belmonte) yine bu yılın konuk sanatçıları. Yıllann Selim Paşası Ömer Sa- bar ve belki de yetmiş altıncı kez Osmin rolünü üstlenen Attila Manizade, Aydın Gün'ün sah- nelemesi, Gökçen Koray yöne- timindeki İstanbul Opera Koro- su ve orkestrasının katılımı ile bu yıl da üç temsilde izlenecek 'Saraydan Kız Kaçınna.' İki piyanist Topkapı'da Mozart Festivalin simgesi haline gelen 'Saraydan Kız Kaçırma' opera- sının iki temsili de bayram sü- resince yer alacak. Bu operanın kendine özgü bir dinleyici kitlesi var. özel olarak Avrupa'dan olayın geçtiği mekâna yakın bir yerde operayı izlemek için grup- İar geldiği söyleniyor. Eseri üçüncü kez yönetecek olan Aleuınder Scnwink, "Av- rupa'da daha geniş duyunılsa, bu opera daha büyük ilgi göriir. Belki bütuo festival süresince temsiller devam eder ve biletler de daha yüksek rakamlarda sa- tılabilir. Zamanla degisik or- kestralar, degisik solistlerte, ye- ni rejilerie bu operaya tazetik getiriJebinr. tstanbul Festivali ile Saraydan Kız Kaçınna özdeşles- melidir bence" diyor. Bu yıl Konstanze rolünde lz- Bayramın ilk günü (bugün) piyanist Banu Sözüar'ın Brahms Berg; Debussy ve Schu- mann'dan oluşan progranu yer alacak. Banu Sözüar, uluslara- rası alanda adımızı duyuran pi- yanistlerimizden. Yıllann eski- temediği Rus piyanist Nikita Magaloff da bayram haftası ko- nuklanndan. Mozart, Mendels- sohn ve Beethoven'dan sonra Chopin'in 24 prelüdünü seslen- direcek. Magaloff, genç sanat- çılan değerlendiren pek çok uluslararası jürinin üyesi. Çağı- mızın ünlü bestecileri Stra- vinsky, Ravel, Prokofief ve Rahmaninof ile yakınlığı olan, pek çok ünlü yorumcu De birlik- te çalışmış; yirminci yüzyılm müziğini yoğun solumuş bir sa- natçı. Keşke resitalinden sonra deneyim ve anılannı anlatan bir söyleşi düzenlense Magaloff ile.. Rozdestvenskı'ler Festivalin en önemli senfonik topluluğu SSCB Fiiarmoni Or- kestrası. Bayramı izleyen gün- lerde şef Gennadi Rozdestvens- ki yönetiminde üç ayn solistle üç ayn program sunacaklar. Üç ayn lezzetteki bu dinletilerin her biri izlenmeye değer. 1981 yılın- da kurulan topluluk, özellikle Şostakoviç'in 10. Senfonisi'ni yorumlamakla ün yapmış. Bu senfoniyi ikinci konserlerinde (29/6) Korsakov ve Glazunov'- un eserleriyle birlikte sesiendire- cekler. Piyanist Natalya Trull'un ça- lacağı Glazunov'un ikinci piya- no konçertosu da Türk dinleyi- cilere yeni tatlar getirecek. Orkestranın son konserinde baba-oğul Rozdestvenskiler şef ve solist olarak yer alacaklar. SSCB Devlet Sanatçısı ve Lenin ödülü sahibi Gennady Rozdest- venski. günümüzün en ünlü şef- lerinden biri. Oğlu Aleksandr, 1970 doğumlu. Çaykovski'nin çetin Keman Konçertosu'nu yo- rumlayacak. Aynı konserde yi- ne Çaykovski'nin üçüncü senfo- nisi yer alıyor. Sovyet Fiiarmoni'nin 28 ha- zirandaki konserinde geçen yıl zevkle dinlediğimiz, danslarla örülü bir resital programı sunan piyanist Nikofaıy Pelrov, Proko- fîeFin İkinci Piyano Konçerto- su'nu çalacak. Aynı gece Pro- kofiefin Romeo ve Juliet bale- sinden bölümler ve Skriabin'in İkinci Senfonisi var. Böylece üç konser boyunca Sovyet müzik tarihinin büyük bestecilerinden örülmüş eserter- le Sovyet sanatçılarmı dinleye- ceğiz. Yogun ve dolu dolu üç müzik şöleni sunacak Sovyet Fi- iarmoni orkestrası. BAYRAMDA FESTİVAL Banu Sözüar Birinci gün (23 tıaziran pazar) Bana Sozüar piyano resitaii (Atatttrk Kultür Merkezi Konser Salonu, 18.30) Zeynep Hanlarova ve Orkestrası (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) ikinci gun (24 haziran pazartesi) Dr. Alaeddin Yavaşca / tştanbul Radyosu Sanatçüan / İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvan ögrencileri (Atatürk Kultür Merkezi Konser Salonu, 21.30) Zeynep Hanlarova ve Orkestrası (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) Saraydan Kız Kaçınna / tstanbul Devlet Operası (Topkapı Sarayı, 21.30) Ucuncu gun (25 haziran salıj Viyana Oda Orkestrası / P. Entremont / G.ve S. Pekinel (Atatürk Kultür Merkezi Büyük Salon, 18.30) Devlet Halk Danslan Toplolagu (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) Dorduncu gun (26 haziran carsamba) Viyana Oda Orkestrası / P.Eotremont / G. ve S. Pekinel (Atatürk Kultür Merkezi Büyük Salon, 18.30) Saraydan Kız Kaçınna / İstanbul Devlet Operası (Topkapı Sarayı, 21.30) Bir öptüm, Bir öptüm, Bir daha öptüm Öpüşmeyi ne kadar biliyoruz? Basit biı öpüşmede bile, el, dil ve dudak hareketi beyni nasü harekete geçiriyor? Öpüşerek zayıflamak mûmkün mü? Erkek erkeğe ya da kaaın kadına veda öpücüğü haram mı? Öpüşmeyi 50 yıl once oğrenen Tûrkler bu yanşta dünyayı nasü geçti? Siyasette öpûşmenin rolü... Demirel: "Ben 30 senedir öpûJüyorum". Inonü: "Üzaktan öpüşmek insanın boynunu aato." Öpüşmeyi sevmeyen Özal ktmi. ne zaman, niçin oper? Kınm Parlamentosu toplanıyor Kınm Tatarlctn süzçüudsn döndüklen yuıtlomıda milli kurultaylannı topluyoriar. Tûdaye'den kuıultayı ızlemeye gitmek isteyenler neden vize alamıyor? SSCB, Kınm'daki uyanışta "Tûrkiye parmağı" mı anyor? Kınm Tatan kökenlı ûnlü TC vatandaşlan... SHP'de başkanlık yanşı Nurettin Sozen'in ayn liste hikâyesi, Baykalalaı'ın straiejisi ve Gürkan'm durumu, kahıamcmlan ve lculıslenyle bulikte. ANAP'ı neler bekliyor? Yeni ANAP hûkümetınden beidentıler. Mesut Yıimaz'ın onundela sorunlar ve değışik bakışlar. Doğanın kucağında trekking Yağmuılar kesıldi, keyıile tatü yapma zamanı geldi. Kıyı kentlerini çeldlmez hale getiren kalabolığa kanşmak zorunda değilsüuz. Bin renkh giysisıni kuşanmış doğanın kucağında yapılan bir yûrüyûşûa fotoröportajı. "Yol"cular dikkat... Yola pkmadan once garajct bir göz ahnayı unutmavtn! Uzun yoUann en güvenli dostû sağlam lastikler değil, Rock Garajı'nın verdiği yol müzüderi listesidiı. HORZUM DOSYASI-2 Komisyon Başkanı Ladin Barlas'dan, Emlak Bankası eskd Genel Müdürü Erol Kıcıman ve Horzum'un avukatlığını yapmış olan Uğuı Alacakaptan'dan Fikri SağJar'a 5 milyon dolarlık rûşvet konusunda yanıtlar. VURAL ARIKAN İTHAM EDİYOR! Eski Maliye Bakanlanndan Ankan, kendi başıru ve Ali Tannyar'ın başını yiyen Kapıkule gumruk yolsuzluğu ile ilgili olarak Tempo'ya konuştu. Saöet Ankan Bedük'ten Özal'a ve Kahveci'ye uzanan ithamlar ve iddialar. Evinizdeki yabancı Arhk yaşadığmız mekânlan siz değil dekoratörler duzenliyor. Dekorasyon sektöründeld gelişmeler, üyatlar ve ûnlü dekoratörler... 'Saraydan Kız Kaçırma'nın yönetmeniAydın Gün'le opera, tarih ve kultür üzerine \bbazlık bir bilgi kanseriMozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operası, ünlü bestecinin ölümünün 200. yıldönümünde özgün mekân Topkapı Sarayı'nda izlenebilecek. Kiiltnr Servisi — Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" adlı operası, artık İstanbul Festiva- li'nin neredeyse ayrıtmaz bir parçası oldu. Yıllardır "özgün roekânı" sayılabUecek Topkapı Sarayı'nda sahnelenen Saray- dan Kız Kaçırma", bu yıl, Mo- zart'ın 200. ölüm yıldönümün- de de yine Topkapı Sarayı'nda. Aydın Gün'ün sahneye koydu- ğu opera 24 ve 26 hazi- ran günleri 21.30'da izlenebile- cek. "Saraydan Kız Kaçınna"nın yönetmeni Aydın Gün, Mo- zart'ın bu ünlü yapıtıyla, ope- ranın sahnelenişiyle ilgili düşun- celerini anlattı. — tstanbul Festivali'nin vaz- geçilmez gosterilerinden biri de "Saraydan Kız Kaçırma"; sah- nelediğiniz bu yapıt, bu yıl kut- lamalan süren Mozart'ın 200. ölüm yıldönumü dolayısıyla ay- n bir onem kazandı. Bugüne kadar sahnelediginiz yapıtlar arasında "Saraydan Kız Kaçır- ma"nin yeri? — "Saraydan Kız Kaçırma" Operasının şimdiye kadar sah- nelediğim eserler içinde, sanat- sal açıdan, özel bir yeri yok. Ancak İstanbul Festivali'nin ta- rihi içinde özel bir yeri var; bu da eserin her yıl festival progra- mına alınmasıdır; aslında bu da çok büyük bir yenilik değildir. Bilindiği gibi bugünku festival kavramının oluşmasında Salz- burg Festivali'nin çok önemli bir rolü vardır. 22 Ağustos 1920'de gerçekleşen Salzburg Festivali'nde, Max Reinhard'ın sahneye koyduğu Hoffmans- tal'ın 'Jedermann' isimli eseri de şehrin tarihi bir yapısında YILLARIN OSMTN'İ ATTİLA MANİZADE — 'Saraydan Kız Kaçınna' adb operada yıüardır Osman/Osmin'i oynayan tstanbnl Devlet Opera» solistlerinden Attila M»nizade, bu yıl da İstan- bul Festivali'nde aynı rolde, Önceld ydlarda 'Saraydan Kız Kaçırma'da Oya Tekin de oynamısü. (Domplatz-Kilise Meydanı) oy- nanmıştı. O tarihten beri aynı eser aynı yerde her yıl tekrarla- nır. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı da "Saraydan Kız Kaçırma" operası ile Topkapı'- da buna benzer bir gelenek üret- meyi istemişti; üstelik Topkapı Sarayı, Salzburg'daki Domp- latz'dan çok daha önemli ve ta- rihi bir yapıdır. — "Saraydan Kız Kaçırma" İmparator II. Joseph tarafından ısmaıianmıs olsa da 16. yiizyıl İstanbulu'nun Mozart'ın bir operasına konu olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? — Başta Saüeri olmak üzere, Mozart'ın bütün düşrnanlannın çabalanna rağmen eser 16 Tem- muz 1782'de Burgtheater'de bestecinin idaresinde büyük bir başarıyla oynanmıştı. Buna gö- re önümuzdeki yıl "Saraydan Kız Kaçırraa"mn 210. yıl kut- lanacak. "Saraydan Kız Kaçır- ma" Alman opera tarihinin ki- lometre taşlarından biridir. As- hnda Mozart'ın bu eserden meydana getirdiği müziğin Türk müziği ile (baa entervaller dışuı- da) hiçbir ilgisi yoktur; Türk müziğinin Orta Avrupaiılar'da bıraktığı Türk müziği imajırun tipik bir örneğidir. Kadın kaçırma olayı opera, bale, tiyatro eserlerinin en baş- ta gelen konulanndan biriydi. O zamanki "oryantaiizm"in; Do- ğu'lu gizeminin anlatımında kullamlan en ilginç yöntemler- den biriydi. Topkapı gibi çok değerli ve ünlü bir yapının için- de "Saraydan Kız Kaçırma"yı izlemek ayrı bir lezzet veriyor seyircilerimize. — Bugün müze olarak kulla- mlan bir sarayın içinde opera sabneiemenin zoriuklanndan söz edilebilir mi? — En büyük zorluk, ilgilile- rin konuya bakış açılarından kaynaklanıyor. özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra mü- ze ve müzecilik kavramlan çok yeni içerikler ve boyutlar kazan- dı; artık müzeler sadece birta- kım tarihi, cansız objelerin ser- gilendiği mekânlar ve vitrinler değil, içinde gerçekleştirilen yeni sanatsal-kültürel etkinliklerle yasayan ve yasanan mekânlar haline getiriliyor. Böylece mü- zeler "tarihsel degerler morgn" olmaktan da kurtarılıyor. Toplumlar tarihin nesnesi ol- duklan zaman değil, tarihin öz- nesi olduklan zaman yaratıa olurlar; gelenek ve görenekler aklın yerini almaya başladığı za- man zorbalık ve karanhk da başiadı demektir. Kültürel kali- tenin en duşük olduğu dönem- ler geçmişe (tarihe) tapma dö- nemleridir. Bir çeşit "költür yo- bazlıgı"dır bu. Rahmetli S.Eyuboglu ne gü- zel söylemişti: "Yobazlık bir daşünme, bir bilgi kanseridir." Hep korkuyoruz halka yeni bir şey vermekten. Oysa yeni veya yabancı -.olanı değil, değersiz olan» venftekt* korkulacak olan. l^zarlar nıüzesi • Knltör Servisi— lrlanda'nın başkenti ve 1991 kültür başkenti Dublin'de temmuz ayının ortalannda bir Yazarlar Müzesi açıhyor. Müze kapsamında lrlanda'nın ededi geçtnişinin bir araya getirilmesi amaçlandı. Müzede iki kalıa sergi salonunun kurulması kararlastınldı. Bu salonlarda Joyce, Yeats, Shaw, Beckett, O'Casey, Swift ve pek çok İrlandalı yazann yapıtlanna yer verilecek. Her iki salonda günümüz İrlanda yazarlan için de bir bölüm aynldı. Aynca yazarlara ait mektuplar, eşyalar, taslak çalışmalar, audio-visuel bir birim, gençler için bir bölüm de müze içinde yer alacak. Yazarlar Müzesi Dublin'de Parnell Square'da bulunuyor. Fransa'da müzik bayramı • Kültür Servisi — Fransa'da müzikseverler büyük bir coşkuyla 'bayramlannı' kutladılar. Fransa Kültür Bakaru Jack Lang tarafından 1982 yıhnda kutlanmaya başlanan 'Müzik Bayramı' bu yıl onuncu yaşına bastı. Gece boyunca rap konserlerinden operalara kadar çeşitli müzik gösterilerine katılan Fransızlar sokaklan doldurdular. AFP'nin haberine göre Cumhurbaşkam Francois Mitterrand Bakan Lang ile birlikte Loire Valley kasabasındaki rap konserini izlerken Orange kentinde 7 bin çocuğa Mozart'ın 'Sihirli Flüt'ü çalmdı. ve yokluk • Kültür Servisi — Fransız sanatçı Emmanuel Saulnier cam, mineral su ve madenle işlediği ve yonttuğu heykellerden oluşan bir sergi açtı. 1952 Paris doğumlu sanatçırun temel düşüncesinde, an bir gelecekle yoğunlaşan "formu" içeren bir dünya yer alıyor. Saulnier ülkesi Fransa'da 'alaşım' sanatçısı olarak tanımyor. Sanatçırun yapıtlan 'olası bir bellegi' günışığına çıkarmayı amaç edınen çalışmalar olarak değerlendirüiyor. Saulnier'in yukanda görünen "sütunlar" adlı çalışması sanatçıya göre yaşamla yokluk arasında bir noktayı temsil ediyor. Tîyatro için kampanya • Kültür Servisi — Yüz yüze Tiyatro Topluluğu Avcüar'da bir kültür merkezinin oluşturulması için kampanya başlattı. Topluluk Avcüar'da hızlı kentleşmeye paralel, sürekli artan nüfusla bugün kültür ve sanat etkinliklerinin yapılabileceği bir merkezin kuruhnasının artık zorunluluk haline geldiğini belirtiyor. Doğa, arkeoloji gezisi • KÜltnr Servisi — Yeşil Bizans'ın etkinhkleri çerçevesinde alternatif doğa-arkeoloji gezisi yann başhyor. 29 hazirana dek sürecek. Gezi programı Milas ve çevresi, Bafa Gölü, Iassos, Euromos, Labranda, Stratonicea, Alinda ve Alabanda'yı kapsıyor. llgilenenler Yeşil Bizans'dan bilgi edinebilir. (151 89 25) Gezinin rehberi İbrahim Eren. THK'nın yarışması • ANKARA (AA) — Türk Hava Kurumu'nun 10 dalda açüğı "Edebivat, Sanat ve Bilim Eseri" yanşmasında, toplam 82 milyon 500 bin lira ödül dağıtılacak. Kurumun, havacıhğı sevdirmek, tanıtmak, edebiyat, sanat ve bilim dünyasına kalıa yapıtlar kazandırmak amacıyla düzenlediği yansmanın dördüncüsüne son katılma tarihi 15 Aralık 1991 olarak açıklandı. Bilim eseri (sosyal konulu), roman, oyun, senaryo, şiir, hikâye, anı, haber-röportaj, fotoğraf (renkli-saydam) ve karikatür dallarında açılan yansmanın şartnamesi THK Genel Merkezi ve şubelerinden temin edilebilecek. Birincilere, bilim eseri dalında 5, fotoğraf, karikatür, hikâye, anıda 2'şer, roman, oyun senaryo dallannda 3.5'er, haber-röportajda 2.5, şiir dalında da 1.5 milyon lira ödül verilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog