Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 23 HAZİRAN 1991 Tiırgut Özal'ın mal varlıgı • ANKARA (UBA) — Sosyal Demokrat Halkçı Parti GeneJ Sekreter Yarduncısı Güneş Gürseler ANAP Genel Başkanhğı'na seçilen Mesut Yılmaz'ıtı mal varlığını açıklamasının fazla bir önem taşımadığını, asıl mal varlığını açıklaması gerekenin Cumhurba^karu Turgut Özal olduğunu söyledi. ANAP Genel Başkanlığı'na seçilen Mesut Yılmaz'ın mal varlığını apklayacağınj bildirmesi üzerine görüşlerini açıklayan SHP Genel Sekreter Yardımcısı Güneş Gürseler, Mesut Yılmaz'm mal varlığını açıklamasmın kamuoyunu tatmin etmeyeceğini belirtti. Gürseler, "Nereden Buldun Yasası ile Sayın Yılmaz'm mal varlığını büdirmiş olması gerekiyor, ancak biz bu yasanın kapsamına Cumhurbaşkanı Turgut özal'ı sokamadık. ANAP'lılar özal'ın bu yasa kapsamına girmesini engellediler. Asıl mal varlığını açıklaması gereken kişi Turgut özal'dır. Bunca tantanalı yasaının, bunca mal varlığının kaynağının ne olduğunu herkes merak ediyor" dedi. Akbulut'a son soru • ANKARA (ANKA) — HEP Kars Milletvekili Mahmut Alınak, Kars'ın Selim ilçesi Bozkuş köyünde güvenlik güçlerinin yaptığı PKK operasyonu sırasında 9 yaşındaki Taner Cengiz ile 70 yaşındaki Mehmet Cengiz'in "yalnızca çay içtikleri" için gözaltına ahndıklarını belinerek olayı kınadı. Alınak, Başbakan Yıldınm Akbulut'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanhğı'na verdiği bir soru önergesinde operasyonda 13 kişiyle birlikte gözaltına alınan bu iki kişinin gözaltı gerekçesinin PKK'hlarla birlikte çay içmek olduğunu ifade etti. Alınak önergesinde, "Çay içmek ne zamandan beri suç olmaktadır. 9 yaşındaki bir çocuk ile 70 yaşındaki yaşlı bir ihtiyarın PKK'lı oiabileceklerine inanıyor musunuz" sorularının yanıüanmasını istedi. "ANAP'ta doğal lider aynı" • ANKARA (ANKA) — Demokrat Merkez Partisi (DMP) Genel Başkanı Bedrettin Dalan, "ANAP'ta lider değişmiştir, ama zihniyet, kadrolar ve doğal lider aynı kalmıştır" dedi. Bedrettin Dalan yayımladığı bayram mesajında devlet yöneticilerinin çiftçiden, işçiden, memurdan, dul ve yetimden esirgediği olanaklann büyük bir bölümünü faizciye, tefeciye akfardığını, halkın refah düzeyinin her geçen gün daha da düştüğünü belirtti. Dalan şöyle dedi: 'Türkiye'nin önemli bir problemi de muhalefet boşluğu olmasıdır. İki muhalefet lideri isteseydi 12 milletvekilini istifa ettirerek süratle ülkeyi ara seçime götürürdü. tstanbul ll Başkanlığı için kulislerde 8 isim dolaşıyor SHPde aday enflasyonuYALÇIN ÇAKIR Bayram son- rası kongresini yapacak SHP İstanbul il ör- gütü, birbiri ardına ortaya atılan 'il başkan adayı' isimleriy- le kanştı. tl Başkanı Ercan Ka- rakaş'ın adaylığmın yanı sıra, gazeteci-yazar Altan Öymen kendisine teklif geldi&ni doğ- ruladı. Ancak Öymen, "Ani bir görev alanı degişikliğine hazır değilim" diyerek öneriyi reddet- ti. Baykalcıların, diğer hareket- lerle ittifak sağlavamamalan du- rumunda, îl Yönetim Kurulu üyesi Cavit Sava'yı aday göste- recekleri bildirildi. Şu anda 8 il başkan adayı isminin gündem- de olduğu parti kulislerinde bir de 'KaradenizJiJer' grubunun seçtiği "üçlü komite' taraflarla diyaloglannı sürdürüyor. Istanbul'da son olağan seçim- li kurultayın ardından IJ Başka- nı Ercan Karakaş'ın da çabala- rıyla oluşturulan 'genel merkezciler' birlikteliği "Yeni- iikçi Sosyal Demokratlar. Sol Kanat, İnönücüler. Sol Birlik, tlkeli Sol..." gibi irili ufaklı ha- reketlerin bütünleşmesiyle orta- ya çıktı. Temelde eski Genel Sekreter Deniz Baykal ve arka- daşlanna karşı oluşan bu birlik- telikte zaman zaman genel mer- kez yöneticilerinin parti içi ve dı- şı uyguJamalanna yönelik görüş aynlıklan da kulislerden dışarı sızdı. Yenilikçi Sosyal Demok- ratların parti içindeki güçlü isimlerden olan Karakaş, il kongresi öncesi "Parti içi de- mokrasi ve bütünlük" mesajını işleyerek tekrar il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Toplam 600 il kongre delegeliğinden 344'ünü genel merkezcilerin ka- zandığı lstanbul'da Yeni Sol'a 220 delegelik çıktı, 36 delegenin tavnnın ne olacağı ise kesinlik kazanmadı. Karakaş, SHP üyelerinin ma- halle delege seçimleriyle ilçe kongrelerine verdikleri oylarla partiye sahip çıktıklannı belir- terek, "tl kongresinde de dele- geler partinin gelişmesine ve ik- tidar miicadelesine katkı yapa- cak yöneticilerini özgür iradele- riyle seçeceklerdir. Delegeler ve partililer önümiizdeki dönemin bir secim dönemi olduğu bilin- ciyle kongrede ve knrultayda parti içerisinde iki merkezlilik ve iki başlüık yaratanlara gereken uyanyı yapacaklardır" dedi. İstanbul il başkanlığı için Baykal'ı destekleyen Yeni Sol hareketi uzun süre isim açıkla- madı. Parti kulislerinde Yeni Sol'un kurmaylannın "Yeterli delegasyona sahip olmadıklan için aday çıkartanuyorlar" de- nirken, İl Yönetim Kurulu üye- si Cavit Savcı'nın aday gösteri- leceği bildirildi. Genel merkez yaniılan Yeni Sol'u destekleyenlerin ortaya çı- kacak her ittifak ya da adayı destekleyerek birlikteliği bozma- ya çalışacaklannı belirttiler. Bu yönteme 'Karıştır kazan' diye isim de rakan genel merkezciler- Zenger: "Akbulut bir kişiyi öperken, Demirel9'uncuya geçer" Lîderler nasıl öpüyor?. „ .. . .. . İ _ _ * Ltnönü Gezilerde öpüşmenin ANKARA (UBA) — Kim ki- mi öperse öpsün, öpüşmenin kendine has bir özelliği olduğu - -.. . . ve her ateşli öpüşmenin ömrün genelJeşmeSUU 3 dakikasını ahp götürdüğü öne İStemİyoruni. ü. siyasi parti Hderieri de iKalabalıkta insanlar iyi niyetli davransalar tnönü öpüşmenin genelleştiril- bile, ÖpÜşmek İStedİğİ memesini isterken DYP Genel İnsana Zarar verebİlİT. Başkanı Süleyman Demirel 30 _ u , senedir öpüldüğünü söyledi. Bu ^ « B g e r ÜZal bedava arada ANAP'ın takdimcisi ve kimseyi Öpmez. teknik danışmanı Erlud Zenger, Akbulut bu k o n u d a Turgut OzaJ'm kimseyi sebepsız k yavastir Lenin öpmediğini söyledi. Zenger, £OK yavaşiir. Lenm Akbulut'un ise öpme işinde ya- neykell D1T K1Ş1V1 ne vas kaidığım belirtti ve Akbu- kadar sıcak öperse îut'un bir kişiyi öptuğü süre Mesut Yılmaz d a o içinde Demirel'in sekiz kişiyi öpebildiğini öne sürdü. Zenger, "Lenin heykeli bir adamı ne ka- dar sıcak öperse Mesut Yılmaz- da o kadar sıcak öpebilir" dedi. kadar Sicak öpebilir. AKBULUT — En ağır öpen Uder oiarak nitelendi. Ateşli öpüşme ömrü kısaltıyor Bayramların vazgeçilmez 'eytemi' öpüşme, antropologla- ra göre yaklaşık 1 milyon yü ön- ce anne çocuk ilişkisiyle başla- dı. Bu arada, öpüşmeyi en geç öğrenen uluslardan birisinin de Türkler olduğu öne sürüldü ve öpüşmenin bizdeki mazisinin el- li yıl önceye dayandığı bildirildi. Tempo dergisinde yer alan bir yorum habere göre masum bir öpücûk bile dudaklarımızın 12 kasını harekete geçirirken her ateşli öpücükte toplam 29 kas etkinliğini tamamhyor ve beden 12 kalori yakıyor. Uzmanlara göre her ateşli öpüşme, ömrün 3 dakikasını alıp götürüyor. Ha- berde "Bu da öpüşmenin fizyo- lojisi ve biyokimyasının olduğu- nu gösteriyor" denildi. Öte yandan bayram nedeniyle yine yüzlerce kişiyle öpüşecek olan liderlerden "en çok öpüJen lider" diye bilinen Süleyman Demirel, bu konuyu şöyle de- ğerlendirdi: "Tam 30 senedir öpülüyorum. Biz halkız, bıntkı- nız insanlar bizi öpsünJer, hal- kız biz, halkın kendisiyiz. On- larla iç içeyiz. Onlarta kucaklaş- mak bizi çok mutlu etmekte- dir." Öpüşmeyi bir sevgi alışveri- şindeki fizyonomi sorununu 'fik' oiarak açıklayan Erdal tnönü ise "Ben kendi besabıma gezilerde öpüşmenin genelleş- mesini istemiyorum" dedi. Inö- nü bu konuda şunları söyledi: "Bir müddel sonra sevgi gös- terirken o insanın bir yerini acıt- mak veya yaralamak ihtimali de var. Kalabahkta insanlar iyi ni- yetle davransa bile öpüşmek is- tediği insana zarar verebilir." Uzun yıllar pek çok siyasi li- dere propaganda çalışmalannda danışmanhk yapan Erkal Zen- ger de öpüşme, siyaset ve siya- setçiler konusunu şöyle değer- lendirdi: "Turgut Özal vatandaşla öpüşmeyi sevmez, eğer birini öpüyorsa mntlaka bir nedeni vardır. Lenin heykeli bir adamı ne kadar sıcak öpebilirse, Me- sut Yılmaz da o kadar sıcak öpebilir. Liderier içinde en sek- sisi Demirel'dir. Öniine gelenin ensesine sarılıp alından, yanak- larından şapırtılı biçimde buse- der. Akbulut bu konuda yavaş davranıyordu. Akbulut'un bir kişiyi öperken harcadığı zaman- da Demirel 8 kişiyi öper mese- la. " de il başkan adaylığı için parti kulislerinde gazeteci-yazar AJtan Oj-men'in adının duyulnıası şok etkisi yarattı. İstanbul milletve- kili AJi Topnz'un önererek des- teklediğini söylediği belirtilen öymen, teklifi doğruladı. öy- men, konuyla ilgili oiarak, "SHP'deki değerli arkadaşlarun bana böyle bir öneri yaptılar. Benim için onurdur. Politika, toplum haya&nda çok önemli bir hizmet alanıdır. Fakat ben bu alanda yıllarca görev yaptık- tan sonra şimdi gazeteciligin içindeyim. Ulkemirin politik ya- şamına katkımı, o yoldan yap- maya çalışıyorum. Ani bir görev alanı degişikiigine hazır değilim. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederek, öziir diledim" dedi. tl başkanlığı için ayrıca kulis- lerde sol kanattan Cafer Özer- koç, Kartal eski İlçe Başkanı Ka- mer Gök, DİSK eski Genel Sek- reteri Süleyman Genç, PM üye- si Nejdet Uğur ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar- dımcısı Beyzade Özkaraman'ın adı anılıyor. Partililer Özerkoç için, şu anki ll Yönetim Kuru- lu'ndan Mehmet Hnaş ve Hasan Yüksel'in desteğinde yönetim kurulu ve delegelikJer için Kara- kaş la pazarlık olanakları ara- dıklannı öne sürdüler. Büyükşe- hir Belediye Başkanı Nuretün Sözen'in geiişmeleri beklediği beürtildi. Özkahraman'ın ise Sı- vas kökenli ilçe başkanları ve delegelerle diyaloglannı sürdür- düğü öğrenildi. Gök'ü de özel- likle Aydın Güven Görkan'ın desteklediğinin söylendiğini be- Urten partüiler Kartal İlçe Kong- resi sırasında milletvekili Meh- met Mogoltay ile Gök'ün çekiş- tiğini aday olması durumunda sol kanattan oy almaya çalışaca- ğını, öne sürdüler. Karadenizliler lstanbul'da ilçe kongrelerinde de önemli bir variık gösteren 'Karadenizliler' grubu il kong- resi öncesi de bir araya geldi. Aralannda parti için her kanat- tan taraftann bulunduğu Kara- denizliler geçtiğimiz hafta Çam- lıca'da bir restoranda toplandı- lar. Bu toplantıda Fatih İlçe Başkanı Sebahatb'n Taka, Şile İlçe Başkanı Savaş San ve Fatih eski ilçe başkanlarından Şener Mete'den oluşan bir 'üçlü komite' kuruldu. Bu toplantıya ayrıca komitenin Süleyman Genç, Necdet Ugur ve Altan Öymen için girışımlerde bulun- ması da kararlaştırıldı. Bakanlık kitap dağıtarak Türkiye'nin geldiği noktayı anlatıyor Dısisleriııden insan lıaklan savunınası ANKARA (ANKA) — Dışişleri Ba- kanhğı'na göre "Türkiye'de insan hak- lannın ihlal edildigi asıisız ve kasıtlı id- dialar" ve bu iddialar "Türkiye aleyhin- de uluslararası çıkar gnıplanna angaje olmuş kurullann kampanyalanndan" kaynaklanıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından yurti- çinde ve dışında kamuoyu oluşturmada etkiü olan kişi ve kurumlara Türkiye'- delci insan haklanyla ilgili geiişmeleri an- latan bir kitap dağıtıldı. Dışişleri Baka- ru Ahmet Kurtcebe AJptemoçin'in üst yazısı eşliğinde dağıtılan 61 sayfalık ki- tabın giriş bölümünde Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana demokra- tik yönetimde uzun deneyim edindiği, demokratik değerlere güçlü bağlılığı ile sosyoekonomik gelişme süresindeki ül- keler arasında "seçkin bir yere" sahip olduğu belirtildi. Kitapta Türkiye'nin bu anlamda Afrika ve Latin Amerika'da görülen siyasal rejirnlerden çok Batı Av- nıpa'nın geüşmiş ve istikrarh demokra- sileriyle kıyaslanabilecek bir noktada ol- duğu vurgulandı. Yasal düzenlemeler Kitapta Türkiye'de insan haklan ile il- gili yasaJ düzenlemelerüı anlatıldığı bö- lümde, 1982 Anayasası'nın ifade, basın, din, dernek, toplanu, seyahat özgürlük- leri ile her türlü işlemin yasaya uygun ol- ması zoruniuluğu, özel hayat ve keyfi gözaltına alınma ile hâkim karan olmak- sızın aranmama ve mülkiyet hakkı gibi konularda düzenlemeler icerdiği anlatıl- dı. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü hai dönemlerinde temel hak ve özgürlükle- rin "özel" oiarak kısıtfanabildiği, yine de insan haklanrun "özü"nün dokunul- mazlığının anayasa güvencesinde bulun- duğu kaydedildi. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Divanı'run zorunlu yargı yetkisini, "iş- kenceye ve diger zalimane, gayriinsani veya küçiiltücü muamele veya cezaya karşı" BM sözleşmesinin onaylandığı da kitapta belirtildi. Bu sözleşme çerçeve- sinde mahkûmların yaşam şartlannın önemli ölçüde iyileştirildiği kaydedilerek bunlara "katıksız hapis, zincire vnnna" gibi cezaların yasaklanması, hücre hap- sinin "ÖTİeştirilmesi" örnek oiarak gös- terildi. . » , İddialara yanıt Kitabın en aynntılı bölümünde insan haklan konusunda Türkiye'ye yönelti- len iddialar yanıtlandı. Toplam 30 say- fada "kişi hürriyeti ve güvenliği konu- sunda Tiirk hukukunun yeterli olduğu, işkence altında alınan ifadelerin aleyh- te delil oiarak kullanılmadığı, doktor muayenesi uygulamasıniö yaygın oldu- ğu, mahkûmlara kötü muamele yapıl- madıgı, sanıklara avukatlanyla görüşme olanagı sağlandığı, düşünce, ifade, din ve vicdan özgüriüklerinin lusıtlanmadı- gı, dernek kurma özgürlügü bulundufu, basına sansür uygulanmadığı, yargıla- manın adil olduğu" anlatıldı. İşkenceye kabul POLİTİKA GÜNÜJĞÜ Ağırlıkü oiarak Türkiye'ye yöneltilen işkence iddialannın yanıtlandığı sonuç bölümünde bu iddiaların "basında çıkan ve dogrulugu şüpheli yazüara ve kişile- rin asıisız ve kasıtlı iddialanna" dayan- dığı belirtildi. İşkence suçunun "hiç iş- lenmedigi savunulmaktadır" denilen ki- tapta bunu önlemek üzere tüm önlem- lerin alındığı vurgulandı. Hükümetin iş- kenceyi önlemek üzere aldığı önlemler anlatıhrken bir yü içinde 746 emniyet gö- revlisi hakkında işlem yapıldığını, bun- lardan sadece 15'inin hüküm giydiği, 354'ü hakkında da işlemin sürdüğü be- lirtildi. Akbulut ve Zeybek Güllükie Ne Yapıyor? Menderes Havaalanı'nda 25-30 kişilik bir topluluk. Baş- bakan Akbulut GAP uçağının merdivenlerirtden ağır ağır jni- yor, eşi Samia Hanım'la birlikte. Ardından da Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek gözüküyor Biraz yorgun biraz da üzgün bir havada Akbulut. Gülüm- semey© çalışıyor, olmuyor. Apronda yürüyor, karşılayanların tek tek elini sıkıyor. Adımları kısa, başı öne eğik... On gün önce lstanbul'da coşkuyla karşılanan ANAP eski Genel Başkanı ve Başbakan Yıldınm Akbulut gitmiş sanki yerine bir başkası gelmişti. O gün Atatürk Hava Limanı dp- lup taşmış, "Başbakan Akbulut" diye yer gök inlemişti. İs- tanbul'da konuştuğumuz ANAP'lı muhafazakârlar, "Bu iş bitti" deyip ekliyorlardı: — Mesut Yılmaz'ı karşılayanların çoğu delege değildi. Ama şu manzaraya bakın. Burada delegelerin tümü Akbu- lut'u alkışfıyor... Atatürk Hava Limanı'ndaki görkemli topluluk yerini on gün sonra Menderes Havaalanı'nda 20-25 kişiye bırakmıstı. Po- litikanın cilvesiydi bu. Güçlü olduğun süre ayakta alkışlanı- yorsun, yenilince çevrende kimseler kalmıyor... Akbulut ve Zeybek Güllük'te pazartesi gününe dek din- lenecekier. Güvenoylamasında takınacaklan tavn belitieye- cekler. Ankara'daki geiişmeleri Güllük'te izleyecekler. Me- sut Yılmaz, Ankara'dan Marmaris'i arayıp Özal'la görüşecek; Mehmet Keçeciler Ankara'dan Güllük'ü arayıp Akbuiut'la dertleşecek... Akbulut, gazetecilerle görüşüyor dün sabah. Yeni hükü- mete güvenoyu verilip verilmeyeceği konusundaki bir soru- ya şu yanıtı veriyor: — Gelişmelere göre karar alacağız. Dengelerin dikkate alınması partirnize yarar sağlar... Bir soru Akbulut'a: — Partiden kopmalar olabilir mi? — Partimizin zararına olacak hiçbir harekette bulunma- yız. Aynı şekilde herkesin bunu düşünmesi lazım... Yıldınm Akbulut, kongreden yenik çıktığını düşünmüyor. Yakın çevresine söyledikleri "malum olaylar" kongrede ağır basmış. Bu olaylar özal ailesinin kongrede Mesut Yılmaz'ı desteklemesi. Akbulut ve Zeybek Güllük'te neyin kararı- nı aiacaklar? Güllük'te yapılan hesap şu: — Bakanlıklann paylaşımında parti içindeki dengeler nasıl olacak? Namık Kemal Zeybek, "Bana bakanlık önerildi, kabul etmedim" diyor. Zeybek'in konuşması ilginç: — ANAP bugün bir grubun tahakkümü aftına sokulmak isteniyor... ANAP MKYK, MYK ve Disiplin Kurullarında bu gerçek ya- şandı. Asıl sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Hükümetin ku- rulmasında gözönüne alınacak denge de kendiliğinden ge- çersiz olacak... GüvenoyM sorununa gelince... Sanınz kendi aralannda bir tartışma var. Ağırlık güveno- yu verilmesinden yana. vermeyelim diyenlerin sayısı 10'u geçmiyor. Bir de şu nokta var: — ANAP çizgisini korumak, saptırmamak... Hele bu sav çok komik. ANAP çizgisini saptıran kim? Me- sut Yılmaz ve arkadaşları mı? Oyun kuralına göre oynanır. Politikada denge ve uzlaş- ma birincil kuraldır. Nakşiler ile Süleymancıların bir bölümü Yılmaz'a gitmedi mi, destek olmadı mı? Oldu. Mustafa Ta-" şar eski bir hareketçi değil mi? Evet. T O zaman Akbulut ve Zeybek neyin hesabını yapıyor? Herhalde kaldıkları dinlenme tesislerinde gündüzleri tavia oynayıp geceleri rakı sofrası kurup Güllük İskelesi'ni seyre- derek, "Aman Allahım şu doğanın güzelliğine bak" demi- yorlar. Akbulut ve Zeybek, pazartesi gününe dek artıları ve eksi- leri masanın üzerine koyup ANAP'ın geleceği için karar ve- recekler. Ardından da açıklayacaklar: — Birlik ve berabeıiik için... Ülkenin çağdaşlaşması için... Arkadaşlarımızla birlikteyiz... Başka ne yapabilirler ki? Futbol Seven Gençler 8-14 arası yaş grubuna yönelik AYDINSPOR TESİSLERİ YAZ FUTBOL OKULU kayıtlanmız başlamıştır. Mür: Mecidiyeköy Tlf: 167 58 58 -167 40 83 HESAP ORTADA!m• 4 kişilik ailenin aylık mutfak gideri: 746.064 • Mutfak giderlerinin genel giderdeki payı: %32<2> • 4 kişilik ailenin aylık zorunlu genel giderleri: 746.064X100 = 2 .331.45O 32 Eğitim işkolunda istediğimiz taban ücret budur. (1) Türk-İş Araştırma Bürosu verileri, Mayıs 1991. (2) Devlet İstatistik Enstitüsü verileri. Buna, iş koşulları, kıdem, kariyer ve bu işkolundaki mesleki özelliklerin gerektirdiği diğer giderler eklenmelidir. Bugün yalnızca istiyonız, Yarın toplu pazarlıkla alacağız! İ İ GÜÇLÜTOPLU PAZARLIK İÇİN GÜÇLÜ SENDİKA! GÜÇLÜ SENDİKA İÇİN EGİTİM-İŞ'E... ĞİEĞİTİM-İŞ Eğitim İşkolu Kamu Görevlileri Sendikası Karanfil Sok. 14/9 Tel: 117 39 79 Fax: 117 09 20 ANKARA BAYRAMDA VİPKEYFTNİ YAŞAYIN... D A L A M A N İ S T A N B U L ' D A N A N T A L YA TANITIM SÜRESİNCE HERKESEÖZELFİYAT GİDİŞ 23/6 Pazar DÖNÜŞ / İST 26/6 Çar 28/6 Cuma 29/6 Ct 30/6 Pazar 08:00 20:00 22:00 10:00 10:00 18:00 20:00 20:00 GİDİŞ 23/6 Pazar DÖNÜŞ / İST 26/6 Çar 28/6 Cuma 29/6 Ct 30/6 Pazar 12:00 23:55 14:00 14:00 14:00 22:00 23:55 23:55 İSTANBUL-DALAMAN: 600.000 İSTANBUL-ANTALYA : 600.000 VIPAIRProjesi Sultan Havayolları'nın özel bir hizmetidir. ^ ^ ^ İstanbul V.I.P. AIR özel terminali: Eski iç hatlar A kapısı yanı REZERVASYON VlPAIR, V.I.P. AIRTurizm A.Ş. Flcıry;ı Asfultı No: 6S Şcnlikköy MHU\ kianbul lcltfon: (I).S?3 71 71-573 75 75-573 77 77 j Tclelax: • İSTANBUL : • DALAMAN: • ANKARA : • ANTALYA : (l)5747650(10hat) (1)57483.V(H)hat) (6114)2875 (4) 1274391 (4 hat) (31) 13 1740(3 hat) VE SEYAHAT ACENTELERİNİZ. Nüfus cüzdanımj kaybeltim. Hükümsüzdür. SERDAR HAZAN Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ALİ TANER Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ESRA AYCEN Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. MİNE ERYJLMAZ Nüfus cüzdammı kaybettim. Hükümsüzdür. BASRİ YILMAZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog