Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

23 HAZİRAN 1991 PAZAR MOTLARI «SM4JV UIAGA Y Kadın Yönetici Çağına Doğru tngiltere'nin en btiyük şirketlerinden birinin finans direktörlüğüne 34 yaşındaki hoş bir hanımın atanması Financial Times'a manşet oldu. Piyasa ekonomisine yeni açüan Macaristan'da da kadın yöneticilerin öne çıktığı görülüyor. Japonya'da ise 'kadınlann çağı' hentiz başlangıç aşamasında. İngiltere'de iş dünyasının ciddi gazetesi Financial Ti- mas'ın 15-16 haziran tarihli hafta sonu sayisını açtığımda ahşılmamış bir görüntûyte kar- şriaşıverdim. Birinci sayfanın tam göbeğirtde, bana göre hoş bir kadının 13x13 santi- metrelik fotoğrafı yer alıyor, fotoğrafın hemen yanındaki haberde 34 yaşındaki Bayan Kathl**n O'Donovan'ın İn- giltere'nin önde geien sanayi gruplanndan BTR'nin finans- man direktörlüğüne atandığı belirtiliyordu. Ernst and Young muhase- be firmasının ortaklarından olan Bayan O'Donovan'ın bu denli büyük bir İngiliz firma- sında bu derece üst düzeyde bir göreve getirilen çok az sa- yıda kadından biri olduğu an- laşılıyor. Ayrıca Bayan O'Do- novan'ın İngittere'de böyle bir üst düzey pozisyonuna getiri- len en genç yöneticilerden biri okjuğu da kaydediliyor. Bugü- ne dek İngiltere'de kadınlar ancak kendi kurdukları ya da ortagı bulunduklan şirketlerde bu derece üst düzey pozis- yonlara gelebilmişlerdi. Büyük şirketlerdeki üst dü- zey pozisyonların erkeklerin tekelinde olduğu ingiltere'de 34 yaşındaki Bayan O'Dono- van'ın bu göreve getirilmesi yeni bir dönemin ilk işaretle- rinden biri olarak da değerten- diriliyor. Bayan O'Donovan'ın atanma karannın açıklanma- sından sonra BTR hisselerinin borsada 6 penny değer yitir- mesi ise olayın yarattığı hafif şaşkınhğın yanı sıra BTR'nin durumuyia ilgili beklentilere bağlanıyor. Japonya'da ne oluyor? ingittere'de Bayan O'Dono- van'ın bu denli büyük bir şir- kette bu derece üst düzeyde Kathleen O'Donovan bir göreve atanması yeni bir dönemı simgelerken Japon- ya'da "Onna-no Jidai"nin, yani "KachnlarÇağı"nın bek- lenen hızda gelişmediği ve ka- dınlara karşı ayırımcılığın sür- düğü görülüyor. Japonya'da çaJışan nüfusun yüzde 40'ını kadınlar oluştururken kadınla- nn orta ve üst düzey yönetici- lik pozisyonlanna tırmanması hâlâ kolay değil. Yeni yapılan bir araştırma Japonya'da orta- üst yöneticilik pozisyonların- daki kadınlann sayısınm 1987-90 döneminde ancak yüzde 5 arttığını ortaya koyu- Kompakt Disk'e Yeni RakiplerÖzellikle zengin sanayileş- miş ülkelerde müzikseverierin bir numaralı gözdesi haline gelen kompakt diski yeni ra- kipler bekliyor Japon Sony firması mevcut kompakt disk- lerin yarı büyüklüğünde "mi- nidisk" geliştirmeye çalışır- ken rakibi Philips de "dijital kompakt kaset'M aynı anda pazarlamaya hazırlamyor. Her iki fırma da cebe sığacak boyutta ve koşarken bile en iyi kalitede müzik dinletecek aygrtı piyasaya sunmak için amansız bir yanşın içine gir- miş görünüyor. Sony'nin mi- nidiskine, kompakt diskten farklı olarak kayıt da yapılabi- lecek. Bilindiği gibi ilk kez 1983'te piyasaya çıkarılan ve dijital teknotojiye dayanan kompakt disk, ses kalitesi ve kullanış kolaylığı açısından önemli bir aşama sayılmış ve ilk kez ge- çen yıl Avrupa, ABD ve Ja- ponya pazarında kompakt disk satışlan kaset-teyp satış- larını geride bırakmıştı. Kompakt disklerin fiyatı hâ- lâ kaset-teyp fiyatlarının hayli üzerinde olduğu için ABD, Ja- ponya ve Avrupa dışı pazar- larda kaset-teyp satışlan ko- mpakt disk satışlannın çok üzerinde kalıyor. Geçen yıl toplam dünya pazannda kom- pact disk satışlan 700 milyon adedi bulurken, 1.2 milyar adet dolayında kaset-teyp sa- tıldığı biliniyor. Japonyı « * kasrt ve atak satnian yor. Kadınlar Japonya'daki yöneticilik pozisyonlarının an- cak yüzde 1 'ini dolduruyor ve 1990'ların gerçekten 'Kadın- lar Çağı" olması için daha bir hayli mesafe almak gerekiyor. Piyasa ekonomisine yeni açılan Macaristan'ın ise bu alanda hayli mesafe aldığı be- lirtiliyor. Eski rejim dönemin- de erkekierden daha kolay yurtdışına çıkma olanağı bu- lan Macar kadınlarının başta turizm sektörü olmak üzere pek çok alanda önemli yöne- ticilik pozisyonlarını ele gecir- dikleri ve oldukça başarılı ol- duklan anlaşılıyor. Ticari ve fi- nans alanlannda öne çıkan kadınlann özel girişimin geliş- tiği yeni Macaristan'da iş ha- yatının belirieyici öğeleri ara- sında ön sıralarda yer alacak- lan santlıyor. İmalat sanayiin- de ve bilgisayar alanında ise erkeklerin ağır bastığı görülü- yor. Türkiye'de durum Türkiye'deki duruma baktı- ğımızda kadınlann iş yaşamın- da önemli noktalara gelebil- diklerini, ancak bunun henüz az sayıda örneğe sınırlı kaldı- ğını görüyoruz. Suna Kıraç, Güler Sabancı ve Emine Uşaklıgil gibi patroniçelikle üst düzey yöneticiliği birteşti- rebilenlerin yanı sıra büyük şirketlerin en üst düzey yöne- tim pozisyonlarında görev alan kadınlann sayısınm çok fazla olmadığı görülüyor. An- cak girişimcilik alanında önemli çıkışlar yapan ve halk- la ilişkiler gibi alanlarda başa- rılı örnekler sergileyen kadın- larımızın giderek finansman ve pazarlama gibi alanlarda da sivrilerek üst yönetici po- zisyonlanna tırmanmalarım, Bayan O'Donovan'ın Türki- ye'deki benzerleri haline gel- melerini bekleyebiliriz. Türk basınında da kadınla- nn çalışanlar içindeki oranının yöneticilik pozisyonlanna pek yansımadığı görülüyor. Adeta kronikleşen krizlerin içinden geçmekte olan basın sektörü- nün kadın elemanların yaratı- cılık ve yöneticilik yetenekle- rinden daha fazla yaraıianma- yı düşünmesinde yarar var gi- bi görünüyor. EKONOMÎ YAITRIMCIMNHAFIAIJKREHBERt CUMHURÎYET/13 Piyasada seçimrüzgârı Borsa Haftaya düşüşle başlayan hisse senetleri erken genel seçime gidilebileceğinin açıklanması üzerine toparlanmaya başladı. Döviz Ekonominin patronluğuna getirilmesi beklenen Ekrem Pakdemirli'nin kur artışlanna sıcak bakması dövizde canlıhk yarattı. Altın Dış piyasalardaki artış, yurt içinde geleneksel bayram öncesi talep artışıyla birleşince altm fıyatlannda yükselme devam etti. Kongreden borsanın istediği yönde Mesut Yıl- maz'ın seçilmesine karşılık, ANAP içinde olu- şan "91'ler Grubu"nun hareketi, erken seçime gi- düebileceği haberi ve ekonominin patronluğuna getirileceği beklenen Pakdemirli'nin açıklamalan, tasarruf dünyasını dalgalandırdı. Yatınmalar er- ken bayram yapamadı. Geçen haftanın siyasi ge- lişmelerin etkisinde kalması nedeniyle hisse se- netleri değer kaybetti. Bileşik Endeks'teki düşüş yüzde 4.45'i buldu. Döviz ve altın, dalgalı bir se- yir izlemesine karşıhk haftayı kârlı kapattılar. Mark yüzde 1.69, dolar yüzde 1.41, Cumhuriyet Altını yüzde 1.48 prim yaptı. Fonlann ortalama değer artışı yüzde 0.65'te kaldı. ANAP Genel Kongresi'nin ya- pılması ve Mesut Yılmaz'ın kazanmasıyla 'siyasi belirsizliğin' dağılmasına kalşılık borsa geçen haftaya "91'leı Grubu" hareketinin gölgesinde başladı. Bundan dolayı da Mesut Yılmaz'la bir- likte beklenen borsa çıkışı gerçekleşmedi. Hisse senetleri değer kaybetmeye başladı. Bu olumsuz havaya sab günü TÜSÎAD toplanüsında "siyasi belirsizliğin, erken genel seçim tartışmasmın" sü- receği mesajı eklendi. Çarşamba günü ise yaü- nmcılar gazetelerden Cumhurbaşkanı'nrn "eko- nomide tek adam yönetimine karşı" olduğunu okudular. ANAP içindeki "91'ler Grubu"nun varlıgı devam ederken arka arkaya gelen bu ha- berlerle Borsa Endeksi 3737 puandan yüzde 6.9'luk kayıpla 3479 puana geriledi. Fiyatlann düşmesi nakitte bekleyen yatınmcılara uygun fi- yattan hisse alma fırsatı verdi. Perşembe günü ekonominin yeni patronu Pakdemirli'nin kamu açıklannı kapatma yönteminin iç borçlanma ye- Doviz-Altın ne Dolar (T.kate) Dolar (Döviz alış) Dolar (Efk satış) Mark(T.kale) Mark (Döviz alış) Isvıçre Fr (T kale) Sterlin (T.kale) ALTIN Cumhunyet Reşat 24 ayar kûlçe 22 ayar bıleak Y**ı (TL) 2930 2927.13 2941.80 1950 1947.53 2290 5660 245.000 280.000 36.900 36.400 getırdi? HaRa hası (TL) 4270 4252.48 4271.78 2370 2367.95 2775 7030 337.000 355.000 50.850 50.000 ıfıi 4330 4302.38 4323.93 2410 2387.95 2790 7100 342.000 360.000 51.500 50.300 n»n» •in M H 1.41 1.17 1.22 1.69 0.84 0.54 1.00 148 1 41 1.28 0.60 rine Merkez Bankası kaynaklanndan karşılana- cağı ve erken genel seçime gidilebileceği yolun- daki haberler 3 bin 500 puanın altma inen en- deksi yeniden çıkışa doğru yöneltti. Hisse sene- di fıyatlanrun cazip düzeylerde bulunması ve bay- ram sonrasına hazırlık olmak amacıyla banka- lar tarafından yapılan alımlarla borsa, cuma gü- nünü de çıkışla sürdürdü ve haftayı 3580 puandan kapadı. Bayram sonrası yeni hükümetin açıklanacak olması, emisyon artışıyla birlikte piyasadaki para miktannın artacağma ilişkin beldentinin, borsayı canlandıracağı savunuluyor. DivtB Dolar 19 aydan sonra ilk kez 1.81 mar- kın üstüne çıktı, ardından en gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu "G-7 Grubu"nun hafta sonunda ya- pacağı toplantıda dolan durdurmak için bir ka- rar alacağına ilişkin beklentiyle dış borsalarda ge- riledi ve hafta içinde dalgalı bir seyir izledi. Yurt içinde de Pakdemirli'nin döviz kuru arüşına karşı sıcak baktığı haberi bayram öncesi olmasına kar- şın dövize talep yarattı. Attme Geleneksel bayram öncesi canhhğı dış piyasalardaki gelişmelerle birleşince altının iki haftadır süren canlilığı geçen hafta da devam etti. 337 bin liradan 342 bin liraya çıkan Cumhuriyet Altını yüzde 1.48 değer artışı yaptı. 24 ayar kul- çe altın ilk kez 50 bin lira barajını gecti, 51.500 lira oldu. Külçenin değer arüşı yüzde 1^8'de kal- dı. Y a û r n ı Faaüart: Menkul kıymet yatınm fonlannın haftalık ortalama verimi yüzde 0.65 oldu. En yüksek artış yüzde 3.74 ile Finansfon-4'te gerçekleşti. Yatırım fonları ne getirdi? Borsadan haberler • İMKB'nin "Şirketler Yılhğı 1991" adlı yayı- nı çıktı. • Adana Çimento Sanayi'nin sermayesi 20.496 milyon lirası Yeniden Değerlendirme Fonu'ndan karşılanarak, 1.708 milyon liradan 22.204 milyon liraya çıkarılınasına karar verildi. • Ege Endüstri'nin çıkanlmış sermayesinin "%300 oranında bedelli, %100 oramnda bedel- siz arttırüarak 7 milyar liradan 35 milyar liraya yükseltilmesi ile ilgili rüçhan haklan 19.6.1991 - 18.7.1991 tarihleri arasuıda kullanılabilecek. Bankalar ne faiz veriyor? (°o 1 Aj 3 Ay I A» 1 Yri «aWz VaıMI VaMI VaMI VaMİ iş Bankası AJcbank Yapı Kredi Osmanlı Garanti Bankası Emlakbank Türkbank Ziraat Pamukbank Vakıftank iktisat Bankası TEB Sûmerbank Şekerbank Tûtûnbank DemirbankC) Dışbank(') Etibank imar Bankası(') EsbankC) Adabank(') Fınaflsbank(') NetbankC) TYTBank Tanşbank Adabank Imar Bankası EgebankC) Halkbank Töbank Koç Amerikan Denizbank Tekstilbank Kıbns Kredi Bankası TYTBank 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 51 51 56 51 51 51 56 51 56 49 55 55 55 56 57 56 10 50-55 10 53 60 60 65 60 60 60 65 59 65 57 67 65 68 66 67 66 60 60 65 60 63 57 68 60 68 60 62 67 69 68 69 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 52 55 52 45 53 56 56 52 52 55 62-65 62-65 66 68 61 65 65 10 51-55 10 56 10 45-55 65 61 51 68 66 68 61 61 66 65 54 67 69 69 65 65 68 10 35 20 10 56 50 55 59 60-65 61-66 66 68 58-64 5945 66 68 65 «66 65 67 69 71 61 61 61 61 61 61 61 61 68 61 61 61 65 61 61 61 61-61 62 71 66 71 61 65 75 65 71 71 62 61-61 61 69-69 61 68 72 76 hafta * a t ı flyab (ıtzot) İş Yatınm-1 İş Yatınm-2 |ş Yatınm-3 İş Yatınm-4 Iş Yatnm-6 mtertoo-1 lnterlon-2 interfon-3 interfon-4 lntBrfon-5 iktisat Yat-1 İktisat Yat-2 iktisat Yat-3 jktisat Y a U İkfcat Atlım Fon Garanti Yaönm-1 Garanti Yatırım-2 Garanti Yaönm-3 Garanti Yatınm-4 Garanti Yaönm-5 Esbank Fon-1 EsbankFon-2 Esbank Fon-3 YKB Yat. Fonu YKB Sektör Fon YKB Hisse Fon YKB Kamu Fon YKB Likrt Fon YKB Kamu Fon YKBOövizFon YKB KapitaJ Fon YKBAktif Fon Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakrf Fon-3 Vakıf Hisse Vakıf Dünya Vakrf Fon-6 Dışbank Mavi Dişbank Beyaz Dışbank Pembe Tûtûn Fon-1 Tûtûn Fon-2 Mitsui Fon-1 Mitsui Fon-2 Rnans Fon-2 Finans Fon-3 Rnans Fon-4 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak F. Ziraat ForM Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 impex Fon-1 impex Fon-2 Töbank Fon Sümer Fon DenizFon Ege Fon Kalkınma Fon Denw Fon Tariş Fon Ortak Fon Türkbank Fon Net Fon Etj Fon 65.217 42.707 17.369 14.809 12.569 49.938 43.128 22.564 20.567 10.000 41.104 33.648 16.011 16.167 11.831 50.259 23.317 13.797 12.259 9.209 51.122 16.942 12.045 47.683 37.469 51.105 36.737 32.136 36.842 16.768 12.230 9.072 37.340 96.118 17.541 10.363 12.717 11.514 33.257 44.479 12.306 36.502 10.234 133.039 16.259 19.286 16.185 12.797 10.701 18.044 14.352 15.048 13.694 18.593 14.628 19.036 12.900 15.562 12.511 14.755 10.934 13.493 15.350 15.421 13.187 13.376 12.775 12.834 11.496 11.107 10.744 10.569 79.956 52.006 21.115 17.825 15.008 60 743 52.327 27.057 24.296 12.008 50.943 41.671 19.841 20.043 14.911 62.570 27.045 15.036 11.289 10.445 63.187 21.035 14.669 57.550 44.759 66.700 44.464 38.060 44.724 19.094 14.523 14.110 45.006 115.073 21.085 14.269 18.167 13.784 39.565 53.604 15.112 44.466 12.454 160.961 19.464 23.844 20.279 11.918 13.848 23.807 17.667 18.553 17.027 23.018 17.684 23.830 16.136 19.483 15.327 18.419 13.016 16.372 18.207 19.191 15.927 16.508 15.541 15.802 13.781 13.488 13.319 12.842 80.677 51.444 21.303 17.969 15.146 61.240 52.746 27.277 24.495 11.859 51.431 42.070 20.031 20.235 15.042 63.167 25.508 15.184 10 828 10.534 63.790 21.243 14.816 57.815 45.139 64.637 44.862 38 426 44.984 19.237 14.608 14.145 45.375 115.952 21.242 14.217 18.197 13.891 39.819 54.137 15.242 44.841 12.561 162.419 19.650 24.077 20.485 12.364 13 492 23.869 17.780 18.718 17.179 23.167 17.913 23.987 16199 19.709 15.488 18.573 12.992 16.513 18.339 19.361 16.053 16.629 15.689 15.963 13.883 13.568 13.453 12.952 0.90 -1.08 0.89 0.81 0.92 0.82 0.80 0.81 0.82 -1.24 0.96 0.96 0.96 0.96 0.88 0.95 -5.68 0.96 -4.08 0.85 0.95 0.99 1.00 0.46 0.85 -3.09 0.90 0.96 0.58 0 75 0.59 0.25 0.82 0.76 0.74 •0.36 0.17 0.78 0.64 0.99 0.86 0.84 0.86 0.91 0.96 0.98 1.02 3.74 -2.57 0.26 0.64 0.89 0.89 0.65 1.29 0.66 039 1.16 1.05 0.84 -0.18 0.86 0.72 0.89 0.79 0.73 0.95 1.02 0.74 059 1.01 086 MEDİSET STERİL ENJEKTÖR Tek kullanımlıkMediset Steril Enjektör hasîaları ve tıbbi personeli bulaşma tehlikesinden korur. 5 yıl sterilizasyon garantisine sahip, üç parçalı Mediset Steril Enjektör, 2 cc, 5 cc ve 10 cc formlarda tıp kullanımınasunulmuştur. , * • ? - * • STERİL Eczacıbası "Daha sağlıklı bir toplum için" DKBORŞALAR Ifediler Grubu toplanüsı beklentisi Uluslararası borsalar, -önde gelen sanayileşmiş ülkelerden oluşan Yediler Grubu (G-7) ma- liye bakanlannın yapılacak top- lanüsının bekleyişi içine girdi. G-7 Zirvesi'ne hazırlık niteli- ğinde olan maliye bakanlarının bugün Londra'daki toplantılan öncesinde, geçen hafta iniş- çıkışlar gösteren ABD Dolan, geçen haftanın son işlem günü biraz değer kazandı. Geçen haf- ta 1.81 markı aşan dolar, Al- manya Merkez Bankası Bundes- bank'ın müstakbd başkanı Hel- mut Schlesinger'in, "G-7 mali- ye bakanlarının pazar günkü toplantısında, dolann geleceği konusunda somut bir karar alın- masını beklemediği" yolundaki açıklamasıyla yeniden yükseli- şe geçti. Borsacıların çoğu, G-7'nin, dolann hızlı yükseüşini önlemek için koordineli hareket kararı alınacağından şüpheliyken ba- zılan, bu ihtimali gözden uzak Borsada geçen hafta 21 HAZtoAl 1991 M MtaMfc489.858 müyon (-%23.2) 3590.37 (-%4.45) M M aktvc 55.454.422 (-%5.6) 3081.67 (-%4.10) S M İ t***: 3903.62 (-%3.82) HİSSE SENEDI Adana Çimento (A) Adana Çimento (C) Afyon Çimento AkalTekstil Akbank Akçimerrto Aksa Alarto Hokfng AnadokıCarn Aselsan Aslan Çimento Aygaz 95.BMiÖmentD Çanakkale Çimento * ÇetikHalat Çimsa * Çukurova Elektrik DemirbanK (BÛ) 263.300 9.436 141.750 433.460 876.486 1S1J 43.030 472.037 59.539 2.559.910 4.000 DevaHokling Ditaş Doûusan Döktaş Eczacıbası İlaç * Ecacibişı Yatmm Ege Biracılık ' EgeEndûstri EgeGübr* Enka Hokting Erctyas Biracılık Erejli Demif Çetik Esbank Fenış Atûmmyum Rnansbank Gentaş Good Year Goıbon Isıl Gûbre Fabrikalan Gûney Biracılık Hektaş imtt^ F. IhabHa intema MaaM I M M Ph. izmir Demir Çelk izocam Kav R M I M a Kepez Elektrik K«t HtUhHj bçTatm r Koruma Tanm Koytas Kûtahya Porselen Maiane Tatarn Maret Marmaris Martı 0. Marsnall Boya Mensucat Sant.(BÛ) Metaş Mıgros Netbank Net Hokfing OkanTekstıl Oimuksa Otosan Parsan Peg ProNo Petkim N M 0 M haarCt PınarSât 'Pınar Un Pimaş * Potylen(BÛ) Rabak T« Sartuysan •Slhs Soksa Sun Elektronik Tam&gorta Teleös Tezsan TıreKutsan f Tıakp TuncaTekstil T.Demir Ookûm T.Dçbank T.Garanti Bankası T.lşBankaşKC) T.Siemens T.S.K.B.(BÛ) T Tuborg Uşak Serarmk Vakrf Rnansal Kira. Yapı Kredi Bankası * Yasaş Yünsa Derimod Marm«ns Mtınyuus Tıre Kutsan işlem rrnktan (Hisse ad 56.653 79.510 613.125 139.848 48.100 468.332 8.630 234.494 94.180 431.360 5.600 209.820 465.507 2.354.659 889.792 65.210 76.770 223.380 t.sm 70.249 8 900 5.692.126 8 067 000 9500 189.100 18.750 40.845 2.605 751 122 95.100 105.177 183.300 SM 421.005 339.858 120.696 1.2M 111.540 1JC7JM 1, 1.1 61.200 306 635 99.500 217.846 1M.7M 269.491 71.100 342.450 105.250 1.683.700 493.325 B1.7M 194.600 435 798 um 31 300 34.647 1.049.515 468.800 436 870 40-1-6100 2.925 42.250 17.700 2.500 97 498 3Z1J 919 045 15 600 41900 94 600 89 190 365 606 4 000 2.600 305.000 46.500 317.643 18.650 314 935 214 320 481920 105.1S0 35 950 41.146 3.400 722.692 2M.7M 72.800 934.350 229.685 117 2800 77.418 2.000 En iûk fryat 450.000 89.000 28.500 3.700 5.500 5.200 14.250 30.000 1.900 11.7M 2.850 11.250 29.500 8.200 3.500 5.400 3.000 5.400 4.800 4.600 3 J M 3.650 2.800 1.600 7.900 17.500 25.500 59.000 2.200 825 1JM «200 9.100 2.600 3.150 8.200 2.900 5.200 5.500 5.500 1.000 19.000 2.150 19.000 1.600 8.500 10.500 5.700 1SJM 6.300 2.700 10.000 1.650 3.100 1.300 10.250 3.650 600 14.000 •M 1.400 1.500 825 1.900 10.250 1.700 4.600 1.360 1.451 4.300 3.050 3.500 4.000 4 200 U 9.500 6.500 7.200 12 750 3050 5100 5.100 2.600 7J ua 5.600 1.2M 1.050 12.250 2.050 1.750 12 500 3.500 MS0 15 250 2.150 3.1M 2.960 1400 11.! 6.000 7.! 1.900 1.650 1600 17.750 700 2.600 En yûksek fiyat 510.000 98.000 30.500 4.050 6.100 5.800 16.500 33.000 2.100 3.300 12.000 33.000 8.800 4.050 6.600 3.700 5.900 6.000 4.600 4.500 3.100 1.800 9.000 19.250 28.500 61.000 2.400 925 Z.8M 9.200 10.100 2.850 3.150 8 200 3000 5 700 4.800 5600 1.150 21.500 2.400 i.m 21.500 1.900 9.900 Z.5M 12.000 33JM 6.200 1İ.75İ 6.900 2.950 12 000 1.800 1MJM 3.700 1.400 11500 3.900 700 15 500 •75 1650 1700 950 2.050 12 250 1.950 5.200 1.500 1 1.1 4400 4.500 3800 4.250 4.700 10 250 7600 7 700 14 250 3.250 6.200 5 700 2950 7JM 5600 1.4» 1.150 13 750 2350 2100 15 500 4.250 16 500 2300 15M 3000 1 600 12.7» 6000 2.200 1800 1800 18.250 800 2900 Kapanış fiyat 470.000 91.000 29.000 3.850 5.800 5500 15.000 31.000 2.100 I M M 3.100 11.250 30.500 8.300 3.700 6.300 3.200 5.700 4.900 4.600 3.900 2.950 1.700 8.200 18.750 27.000 59.000 2.200 875 ZJM 8.600 9.300 2.750 3.150 8.200 2950 5.500 5.600 5.500 1.050 20.500 2.300 1.5» 21.000 1.750 9.100 11.250 32JM 5.800 14JM 1MM MM 6.600 2 800 11.250 1.750 3.350 1.350 10.250 3.750 625 14.750 ttS 1.500 1.600 875 1.950 11.250 1.900 4.800 1.450 1.7 4.300 3.050 3.700 4.000 4.600 M M 9.800 7.000 7.500 14.000 3.150 5.600 5.500 2.800 7JM 2JM 5600 1.4» 1.150 12 500 2.150 2.000 13.250 3.500 2.4» 16 000 2 250 3JM 3.000 1.550 12JM 6000 1 950 1.700 1700 18.250 2106 2600 Oeflnirott Hafta içinde 7.84 8.08 1.69 3.75 6.45 1.79 9.09 0.00 6.67 1M 1.58 8.16 4.69 3.49 5.13 1X7 3.08 14.67 1.72 16.60 0.00 2.7» 6.02 10.61 5.56 5.75 0.00 3.57 1.67 7.37 5.41 M S 4.44 5.10 3.51 0.00 0.00 6.35 1.79 1.75 0.00 8.70 0.00 2.13 M0 0.00 M 1 5.41 7.14 2.11 4.26 1.M 4.92 1JZ M3 M7 145 2.94 3.45 10.00 M * 2.78 SM 6.94 0.00 4.65 5.06 7.41 4.84 2-7» 6.25 0.00 tM 5.41 0.00 4.26 15.15 5.88 0.00 4J5 3.7t M S 2.27 23.75 9.76 21.95 2.13 345 4.39 23.71 2.60 0.00 3.08 1.75 19.57 5.08 M Z •M 1.62 S.57 0.00 1.71 5.66 8.51 2.44 5.36 15.66 M l 303 4.26 M« 3.23 3.13 M4 0.00 1J» 7.14 2.86 000 4.29 6.67 17 46 Yıl 56.67 175.76 25.64 1.99 37.30 61.76 1.32 58.97 25.00 1U.14 67.57 140.64 154.17 14.43 4.52 U« 95.05 10.34 17.53 14.78 4.17 11.43 53.17 30.77 195.50 54.32 110.12 107.02 17.33 5.41 138.89 24.00 24.66 0.80 22.39 3.28 83.33 33.33 0.00 16.67 90.70 1.08 4J2 250.00 17M 105.88 103.35 M7 58.45 1M7 26.11 4141 M.71 117.U 24.53 93.10 35.54 47J3 26.32 177.71 58.52 35.00 65.32 20.63 47.06 67.61 2.7» 20.00 14.29 20.45 17.02 63.04 5.00 24.68 19.44 11.75 M7 TM 22.86 46.49 1.37 21.21 15.00 2M7 68.97 2.94 212.50 102 90 18.87 75.00 3.51 5.08 M 7 2S.17 143 48 1144 32.35 115.52 24.56 12.09 32.22 39.29 1141 30.61 14.29 41J1 16.67 24.00 t&M 3.23 7M4 13 33 3.03 286 1.35 11.11 2121 tutmayarak ihtiyatü davrandılar. G-7 üyesi ABD, ekonomik canlanma için faiz oranlannın düşürülmesini isterken Alman- ya buna yanaşmıyor. Borsacılar, G-7'nin toplantısında, döviz kurlannın seyri konusunda so- mut bir karar çıkmaması halin- de yatırımcılann, "G-7'nin bu konuda anlaşamadığı ve dolara yatırım yapmanın uygun olacağı" sanısına kapılacağını belirtiyorlar. Amerikan ekonomisinin yeni- den canlanmaya başladığı yo- lundaki ümitler, ABD Dolan- na, Alman Markı başta olmak üzere diğer önemli para birim- lerine son aylarda yüzde 20 ora- nında değer kazandırdı. Geçen hafta başında Tokyo Borsası'nda 140.93 yen, Lond- ra'da 141.20 yenden işlem gören dolar, cuma günkü kapanışta, sırasıyla 139.05 yen ve 138.85 yene geriledi. BORSA'YA YENİ MARKET MAKER • Türkiye Kalkınma Bankası KOİ'nin tahtına mı göz dikti? • Bütçeden TKB'ye 1,5 trilyon • DESİYAB'tan TKB'ye bir bankanın serencamı... ŞİRKET KARLARI TEMETTÜYE YANSIYOR MU? Cimri şirketler, cömert şirketler, kuruş koklatmayanlar... Peki ama kim bunlar? ANAPTA ERKEN SEÇİM KARARI Seçim ekonomisl başlıyor!, DYP Hasan Celâl Güze4 yakınlaşmau Kur politikasında yeni hedefler... TREND'de her hafta Aradığınız bütün verilenyle şirketler. Son değişiklikierle temettü ve ruçhan hakları. Teknik analiz sayfaiarı, bılançolar. REUTER ekranından nakten altın ve döviz. TÜRKİYETMİNTEK BORSA DERGİSİ" HER PAZAR BAYILERDE AE4TÜRK'ÜN TrAZDIĞI YURTTAŞLIK BİLGİLERİ Yayına hazırlayan Nuran Tezcan 8.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloghı-htanbui Ödemeli gönderilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog