Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 PAZAR KONUĞU 23 HAZİRAN 1991 Prof. Ergin Sencer işmanlık, yaşam kalitesini düşürürYaz gelip, insanlar deniz kıyısına koşmaya, soyunup dökünmeye başlayınca birden bedenîerine duyduklan ilgi de artıyor. Fazla kilolar, sağlık ve estetik yoksunu bir görüntü yarattığı için, insanlar 'rejim reçeteleri' peşine düşüyor. Şişmanlığın zararları ve zayıflama teknikleri üzerinde İ.Ü. Tıp Fak. Beslenme Dalı Bşk. Prof. Ergin Sencer ile Bilim Teknik Servisi Şefimiz Orhan Bursalı konuştu. SOYLEŞI ORHAN BURSALI \Sayın Sencer, yaz aylanna girince in- sanlarda fc.r zayıflama merakı başlıyor. Sağ- lıklı zayıflama, sağlıklı beslenmeden önce bi- ze şişmanlığı biraz anlatın efendim... Şişman- lık, şişmanlığın nedenleri nedir? — Şişmanlığın tanımını vermek hem kolay hem biraz zor. Göz ahşkanığı var, toplumsal değer yargılan var. Bır kimseye bakınca nor- mal, zayıf, şişman, çok şişman denebilir. Ama bu değer yargılan devir devir çok değişmiştir. Mesela şimdi bizde fazla kilolu olmak este- tik açıdan pek makbul sayılmıyor ama 50 yıl hatta daha Müslümanlıktan önce, 7 askı denen ûnlü bir şiirler topluluğu vardır Arap şairlerin, orada hanımlan tarif ederken "Kalçaları o ka- dar büyüktü ki yürürken kendisine ağırbk yapıyordu" deniyordu. Yani bu makbul sayılı- yordu. Gene Afrika'yı ilk keşfedenlerden bir Ingüiz seyyah Sudan'da iken şöyle yazmış: Genç kızı evlenme çağına gelince bir odaya ka- patırlar ve hiç hareket ettirmezler, yağ ve sütle beslerler ki iyice şişman olsun, talibi çok ol- sun... zamana değişiyor.. bakarsak? estetik anlayış zamandan Peki olaya sağlık açısından — Boyuna göre hangi kiloda insanlar en uzun ömür beklentisine sahip, hangi insanlar en sağlıkb bü şekilde gelîşiyor, bunu incelemek, ideal kilo kriterlerini koymak gerek. Bunu da en geniş bir şekilde ABD'de hayat sigortası şir- ketleri grubu, sigorta primlerini ayarlayabümek için gerek tansiyon, gerek kilo açısından uzun vadeli izlemeler yapmışlar; yaşına, kemik ça- üsının irüiğüıe, kadın-erkek oluşuna göre hangi kiloda insanlar en uzun ömür beklentisi taşı- yor, saptamışlar. Şişmanlıktan öünek zorlaş- mıştır. O nedenle ideal kilo cetvelleri biraz da- ha genişlemiştir. Doktorlar başka kriterler, di- yelim ki vucut kitlesi indeksi koymuşlardır; vu- cut ağırlığı kilogram cinsinden bölü boyun metre cüısinden karesi, basit bü formül. Bu 20-25 arası ise normal, 25-30 arası ise toplu, 30-40 arası ise şişman, bir de ağrr şişman gibi derece derece tanımlar getirilmiştir. MKMKKMŞişmanlığın zararları nelerdir? -•'~ Şişmanlık, sağlığı estetik bü yana, iki yönden etkileyebüir, birincisi ömrü kısaltan bü faktör olabilü. İkincisi ömür kısaünasa bile ya- şanan hayatın kalitesini düşürebilir. tip olmaması lazımdır. Rejim sırasında kişide maden, mineral, vitamin eksikliği olacak kuş- kusu varsa zayıflama rejimine çeşitli vitamin- leri, madenleri içeren haplar eklemek gerekir. însanın esasi elementlerden, vitaminlerden, proteinden yoksun kalmaması gerekir. ^K^^MTek tip reçetelerin sakmcaları nelerdir? — Bir süre kilo verebilir, sürekli uygulanması mümkün değildir. Şişmanhk tedavisinde esas olan sadece kilo vermek değil, ondan daha önemlisi o kiloyu korumaktır. özellikle hasta- nede yatarak kilo verenlerin pek çoğu çıktık- tan sonra verdiği kiloyu almıştır. Tek tip rejim- ler bu kilo almayı önleyemez. Ikincisi beslen- me yetersizliklerine, enfeksiyonlara zemin ha- zırlayabilir... Rejim dengeli olmalı. ^^^^MPiyasada hazır zayıflama diyetleri de satılıyor... — Formül diyetler, bize de gelmeye başladı. Batı Avrupa ve ABD'de çok yaygın. Bunlar ol- dukça iyi hazırlanmıştır. Yalnız bunlarda da ay- m sorunlar vardır. Zayıfladıktan sonra bunlarla devam etmesi mümkün değildir. Ikincisi çok pahalı. Üçüncüsü de yemek zevki tamamen or- tadan kalkıyor. Birtakım kutularla yemek ye- mek hoş değil. WKKtmZayıfladıktan sonra kiloyu korumak için hayat tarzını değiştirmek gerekiyor değil mi? PAZAR KONUGU Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesı Endokrınolojı, Metabolızma ve Beslenme Bilım Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Ergin Sencer, 1937 Istanbul doğumlu. l.Ü. Tıp Fak. mezunu. îç hastalıklar uzmanı. Aynca endokrin ve metabolik hastalıklar uzmanı. 1978'de New Castle Üniversitesi'nde misafır öğretim üyesi olarak bulundu. 1979'dan beri 1. Ü. 'de profesör olarak görev yapıyor. Endokrinoloji alanmda birçok makale ve kitaplan yanmda, yakında 3. baskısı yapılan "Beslenme ve Diyet" adlı bir kitabı var. IKüçük çapta zayıflamalar için, birkaç kilo vermek için, günlük hayatta bize enerji sarfettirecek bazı alışkanlıklar, davranışlar edinmek yeterli olabilir mi? — Tabii, şişmanhk tedavisinde bunlar diyet- ten ayrüamaz, fizik faaliyetlerin arttınlması ge- rekir. önemli bir şişmanlıkta sadece fızik faa- liyeti arttırarak kilo vermek mümkün değildir. Şöyle bir örnek vereyim: Bir dilim ekmeği yak- mak için 45 dakika tempolu yürümek gerekir. Ama kilosunu koruması, kilo vermesini kolay- laştırmak için, üçüncüsü sağlıkb olmak için fi- zik faaliyetlerini bilgüi, programb, düzenli ola- rak ve mutlaka bir hekim danışmanbğında sür- dürmek gerekü-. Çünkü gazetelerde okuyoruz, koşarken ölümler vb. oluyor. Hareket acısın- dan basit şeyler söylenebilir. Otobüse iki du- rak öteden bin. Asansörü kullanma, yürüye- rek çık, gibi. Bunlar önlemlerdir. Ama en gü- zel fızik faaliyet rekreasyon denilen, yani din- lence, eğlence veya yenilenme mahiyetinde ya- pılan sporlardır. Bir maden işçisinin madende çalışmasının verdiği sağbk yaran şuphelidir. Ama hafta sonu oynanacak bir tenisin sağbğa yararı büyüktür. ka hangi sporlan önerirsiniz. — Koşma, masa tenisi, yüzmeler... Veya sa- lonlarda yapılan sporlar, yani aerobik, jünnas- tik gibi aletli sporlar... ^^•••/fep şişmanları düşünüyoruz... Bir de üç, dört kilo fazlası olanlar ve bu kiloları ver- mek isteyenler var... — Tabii, onlar spor yapabiür. Mutlaka kilo vermesi gerekmiyorsa, onlan diyete abmyoruz. Genç kızlar için, üç-dört kilo fazlası varsa kı- zı vücudundan nefret eder bir hale getirmemek, 'şişmansın, fazla kilon var' diye uzerine gitme- mek gerekir... 4-5 kilo fazlasım da vermek is- teyen erkekler ise bizim boş kalori dediğimiz mesela coca colamn içindeki şeker, çaya attı- Udığımız vermemiz gerekir. enerjiden daha fazlasım — Şöyle bir örnek verebilirim: Şişmanlık, aşın depo yağlan demektir. Vücut tükettiğin- den fazlasım yağ şeklinde depolar. Bir insan hakettiğinden bir dilim fazla ekmek yese, bir dilim ekmek aşağı yukan 100 kaloridir, bu 11-12 gram yağa eşdeğerdir. Bu depolanırken de bunun yüzde 4O'ı kadar da su tutar aşağı yukan 20 grama yakın bir fazlalık olur. 100 günde ise 1.5 kilo fazlalığa varacaktır. Şişman- lamak çok kolaydır. ş manlatabiliyor... değişmesi de şiş- — Diyelim ki bir insan her gün otobüs du- rağına kadar yurüyor, sonra tekrar duraktan eve kadar yürüyor. Günün birinde araba alı- yor. Yürümeyi bırakıyor ama aym şekilde ye- mesini sürdurüyor. Bu demektir ki kolaylıkla kilo alacaktır. WKK^KiZayıflamak için birbirinden çokfark- lk hatta birbirine zıt dûşen zayıflama reçetele- ri var. özellikle sağlık için zararlı olanlar han- gileri? — Zayıflama rejiminin sağlıkb olabilmesi için, zayıflayacak kişinin önce bir değerlendir- mesini yapmak gerekir. Bünyesi, başka hasta- lıkları olup olmadığı, zayıflamaya ne kadar ih- tiyacı olduğu, süratli bir zayıflama ile kilosu- nun hızla indirihneye ihtiyaa olup olmadığı de- ğerlendirilir, ondan sonra rejime geçilir. Ken- di kendine uygulanan rejimler de başarıya ula- şılabiür ama bazen umulmadık kötü sonuçla- ra da yol açabilirler. Bir zayıflama rejiminin dengeli olması yani çeşiüi besinleri içermesi, tek Prof. Sencer, arkadaşımız Orhan Bursah'ya zayıflamada en önemtt konunun, davranış ve yeme biçimi ile kilonun korunması oMuğunn söylüyor. — Kişinin yeni yeme davranışları kazanma- sı gerekiyor. Hayata bakış açısının değişmesi gerekiyor. Hatta rekabetb, stresli ortamlardan uzaklaşıp daha yumuşak ortama geçmesi ge- rekebüir. özellikle yeme hızı değişmeb. Yavaş, dura dura sakin bir şekilde yemek yemesini öğ- renmeli. Çok ünlü, şişmanbkla uğraşan bir Amerikah hekimin bir sözü var. Diyor ki "Bu çok zor bir Şişmanlık, sağlığı estetik bir yana, iki yönden etkileyebilir. Birincisi ömrü kısaltan bir faktör olabilir. İkincisi ömür kısalmasa bile yaşanan hayatın kalitesini düşürebilir. Solunum yetersizliği, kalp damar hastalıklan, şeker hastalığına zemin hazırlaması söz konusu. Aynca eklemlerde yıpranma yapar. iştir, şişmanlann yarısı zaten zayıflamak iste- mez, zayıflamak isteyenlerin yarısı zaten zayıf- layamaz, zayıflayanların yarısı da zaten tekrar kilo abr!' iyet çeşitleri hakkında neler söyleye- ceksiniz? — Üç türlü diyet yapılabilir. Birincisi açlık diyeti, yani hiç kalorisiz bazı sıvılar, şekersiz çay, kahve gibi sıvılar dışmda her şey kesilebi- Ur. Bu diyetin mutlaka hastanede yapıbnası ge- rekir. Solunum yetersizliğinden öbne raddesi- ne gelmek gibi bazı endikasyonlan olabibr. Morbit şişman, yerinden kıpırdayamayan ba- zı şişmanlara bu yöntem uygulanabilir, riski- ne rağmen. İkincisi proteini korunmuş açbğa yakın diyetler... 80-100 gram protein dışında ya- ni 400 kalori dışında, başka hiçbir şey verilmi- yor. Bu da ancak hastane koşullannda uygu- lanabibr. Bundan sonra ayakta uygulanabilecek ılım- b diyetler vardır. Bunlar da hayati bir risk oluş- maz. Bunlar 800 ile 1100 kalori arasında diyet- lerdir. Çeşitb yiyeceklerden abnacak şekilde ha- zırlarur. Hasta, hekimiyle ya da diyetisyeniyle yakın Uişkide olur, akbna takılan bir şeyi so- rar, diyetkıe uymadığı zaman da utanmadan gelip ben bunu yapamadım, kaçırdım diye söy- lemesi gereldr... Bu diyetlerin dahi bazı yan et- kileri olabibr, en önemli ciddi yan etki genç kız- larda görülür. Anoreksiya nevrosa dediğimiz bir çeşit vücut idrakının değişmesi olayı yaşa- nır. Yani normal kişiye şişman gözüyle bakma- ya başlar. Yağb yemeklerden tiksinir, insanla- n yemek yerken görünce 'bunları nasıl yiyorlar' şeklinde düşünür. Aşırı yemek seçer ve kendi davranışmı normal görur. Bu durum, yüzde 50'lere kadar varan ölümlerle sonuçlanabibr. Günümüzde genç erkeklerde de görülebibyor bu... Kızlarla erkekler arasında az fark kaldı çünkü. ğımız şeker, orada burada yediğüniz gereksiz yağb sandviçlerden, pastalardan yani boş ka- lorilerden uzaklaşıp spora ağırbk verirlerse, ko- layca forma girerler. 15-6 veya 7 kilo fazlası, daha Heriyaş- larda, şişmanlık tehlikesi işareti verebilir mi? Bu insanlara ne önerirsiniz? Tek tip reçetelerle bir süre kilo verilebilir. Sürekli uygulanması mümkün değildir. Şişmanlık tedavisinde esas olan sadece kiloyu vermek değil, ondan daha önemlisi kiloyu korumaktır. Özellikle hastanede kilo verenlerin pek çoğu çıktıktan sonra tekrar eski kilolarını almışlardır. — Bu önemli nokta; şişmanlığm önlenme- sinden çok korunması önemb. Gebşmiş ülke- lerde şişmanlığın azalmasının en önemb nede- ni kitle iletişim araçlanyla yapılan eğitimle ko- runma oldu. Şişmanbk konusunda ve kendi vü- cudu konusunda halkın geniş bilgisi olursa, vü- cuduna özen gösterirse, insanlar ileri yaşlarım rahat geçirirler. Burada kitle iletişim araçlan- na görev düşüyor. Her akbbaşında insan ban- yosuna bir baskül koymab. Arada sırada tar- tıbp yemeklerini kontrol etmebdir. ^^KK^Diyetler dışında bazı cerrahi yöntem- ler ve ilaçlarla da zayıflamyor. — tlaçlar iştah kesicidir. Bunlar gitgide de- mode olmakta, kullanılmamaktadır. Pek çoğu abşkanbk yapabibr. Hemen hemen hepsi etki- lerini birkaç hafta içinde yitirirler. İştah kesici etkilerini kaybederler. Aynca yan etkileri çok- tur.. Amebyatlara gebnce iki tür amebyat söz konusu... Birincisi şişmanlığı tedaviye yöneük ameliyatlar, yani ince bağırsaklarda kısa devre- ler yaparak sindirim alanım daraltmak, geçici olarak mide kuçultmek, mideye balon koymak gibi... Alt çene ile üst çeneyi bir telle bağlaya- rak, ancak sıvı besinleri alabilecek şekilde ağız açar hale getirmek gibi... Bunlann kendileri- ne göre sakıncalan olabibr. özeUikle bağırsak- lar arasında kısa devre çok modaydı.. Ama bundan sonra ölümler ve durduralamaz kara- ciğer sirozlan göruldü. Bütün bılinen maden- ler ve vitaminler dışarıdan ek olarak verildiği halde.. Demek bilemediğimiz bazı faktörler de var. Bu terkedildi. Bugün en çok uygulanan mi- de hacmini küçültme ameliyatlandır. ^KBBMEstetik amaçlı, kozmetik amaçlı ame- liyatlar dayapılıyor, kann, baldır ve kalçalar- da... — Bu ameliyatlar plastik cerrahlann alanı içinde. Bunlar ya yağ çıkarma şekbnde ya da kabn bir iğne ile girilerek yağı emme şeklinde yapılan ameliyatlardır. Bunlar belirb bölgele- ri inceltmek amacıyla düşünulür. Cerrahi komplikasyonları vardır. Kalçalar, uyluklar, göbek gibi bölgelerde yapılabilir, ama bunlar şişmanbğm sağhkb bir tedavisi olarak düşünü- lemez. iMasajla zayıflama olabilir mi, etkisi nedir? Saunada zayıflamak mümkün mü? — Sauna, masaj insanı zayıflatmaz. Insana su kaybettirir. Biz zayıflama rejiminde insana tam tersine bol su içmesini öneririz. Masajın saunanın şu faydası vardır: Kişinin günlük ha- yatı içinde yer işgal eder, onu yemek düşünce- sinden uzaklaştırabihr, diyete uymayı kolaylaş- tırabibr. Vücudu dinlendirebüir... Başka bir ya- ran oiduğunu söyleyemeyiz. Aym şeyleri nip- noz \e akupunktur için de söyleyebiliriz. Bun- lar da kişinin diyete uymasını sağlayan telkin olaylandır. 'ize sağlıklı zayıflamanm bir reçete- sini verir misiniz? — Bu tamamen ortalama bir diyet recetesi olabibr. Kişinin yaşam koşullannı, vücudunu göz önüne almak lazım, ama ortalama şöyle bir diyet söylenebilir: Kahvaltı için 40 gram ka- dar beyaz peynir, bir dibm ekmek, şekersiz çay, bir domates. Haftada iki gün peynir yerine bû" yumurta değiştirilebilir. Kişinin öğleyin dışar- da yemesi söz konusu ise peynirb domatesli ke- pekli ekmekten bir sandviç hazırlanabüir. Ve- ya 200 gram kadar yoğurt, bü- dilim ekmek, bir domates... tkindi üzeri, kepekb ekmek, iki üç tane şekersiz çay veya diyet kola.. Akşam ye- meğinde yağsız çorba, bir tabak haşlanmış seb- ze, 100 gram kadar haşlanmış et veya tavuk eti veya babk eti, ızgarada veya haşlanmış. Bir do- mates ve bir hıyar veya yeşil salata yapraklan, brr diüm ekmek. Bir elma veya bü şeftab veya bü- portakal veya 150 gram çilek veya 200 gram kiraz şekbnde meyve abnabiür. Gece yatarken de mesela orta boy bü" havuç rendesi ile süt do- kunmuyorsa SEK'üı yağsız diyet sütünden şe- kersiz bir bardak süt abnabilir. Bol su içebiln-. Günde bü veya iki diyet meşrubat içilebilir top- lam olarak. Bunlann da çok aşırı ahnmasını tavsiye etmiyoruz, çünkü yapay tatlandıncılar var içlerinde ve çok aşın abndığmda zaran ola- bibr. WtKmmBu önerdiğiniz rejimi ne kadar süre ile uygulamak gerekir? — İdeal kilosuna ininceye kadar uygulaya- bibr. Diyetten bezdiği yiyecekler varsa heküniy- le veya diyetisyeniyle ilişki kurarak değiştirme- ler yapabilm ^^K^MBu diyetle insan bir ayda ne kadar ki- lo verebilir? — 7-8 kilo verebilir. Yanbz kilo vermede bir eğri vardrr. önce kilolar hızlı verüü-. Sonra bir duraklama olur, yani vücut aç kahyorum diye kendüıi korur. Bu ara sebat etmek gerekü-. Son- ra kilo verme yeniden sürer. Bekçı ve polıs eylemının perde arkası • Ahmet Ozal ın VIP Aır'ıne torpıl Ozel havayolu şırkerterının tepkm • Bartın Ceiaevı'nden kım çıktı kım kaldı • Mesul Vılmaz m seçımınde ABD ve Almanya parmağı • Sosyalısl Partı ıl kongrelerınde yonetımler değışlı • 2000eDoçru Kuzey Irak la,dı Kutdıstan'da ıstıkrarsızlık guvensızlık belırsızlık • Ben Anadolu ve Gıingor Dılmen-Yıldız Kenter tartışması • Ankaıa da koııser salonıı skandalı Mımaılann tepkısı 6 bin işfiden yeni slogan "İŞÇİ-BOTAN EL ELE DEMOKRASİ KÂRE ME"Üretım düşüyor, fabrikalar bir hafta önceden tatıle gırdı Kayserı'den Izmir'e, Yozgatian Dıyarbakır'a ışçıler eylemde Ege'de ışçıler bolge çapında aykataydı Işçı bnderlerinin ortaklespıtı Bayramdan sonra tansiyon yukselecek Halıç bolgesı ışçılerı "Akbulut gıttı. sıra Özal'da" Batman TPAO ışçılerı "\şiji-2000'e Doğnı e\ ele" Ferıt llsever'ın başyazısı Işçı hareketınde yeni aşama • BASIN-MİT İLİSKİSİNE NE DEDİLER, Melıh Aşık Bekır Coşkun Emm Çolaşan \ A Dılıpak Yavuz Donat Mustafa Ekmekçı, Oktay Ekşı Orhan Erınç Tuğrul Eryıimaz Doğan Heper Nazlı tlıcak Aitemur Kılıç Uğur Mumcu Bakı Ozılhan Ertuğrul Ozkok Varlık Ozmenek. Zekı Sozer Yavuz Şımşek Resul Tosun Ertürk Yöndem • 2000't DOĞRU ZİKİR AYİNLERİNİ İZLEDİ. 16 YAŞINDAKI KIZA TECAVUZEDEN'DEDE SULEYMANCILARlN HOLLANDA TEMSILCISIMDEN ÜDER KEMAL KAÇAR A BİR BAKIRE KIZI BANA ÇGK MU GORDUN^ KENOİ AĞIZLARINDAN SEYHLER, HOCAANNEIER. I PKK DEN KDP YE GIDENLER" TARTIŞILIYOR lÜRDÜN'Ü KURAN CERKEZLER. I GuNEYDOĞU DA CLAGAMUSTU ONLEMLER KOZAKÇIOCLU GENEL YAYIN YÖNETMENLERİNİ TOPIÜYOR."20 GUNLUK OPERASYON" TEL: 513 83 52-513 83 53-513 96 78 FAX: 513 96 76 GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI HENDEK tCRA DAtRESİ'NDEN Dosya No: 1989/472 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymetı, adedi, evsafı: Hendek Beylice köyü Habrak mevkünde kam tapunun Pafta:3, Parsel668'de kayıtlı 13967 m 1 mıktannda arsa ve bu ana üzerinde hali hazır dunımuna göre 80 x 14 ebadında betonarme karkas 4 metre yüksekhğinde etrafı tuğla duvarla örülü ınşaat mevcut olup, çatı- sı çehk konsiksıyon ve kapannuştır. Her türlü tesıs yapmaya müsaıt olup arsası ve üzenndekı henüz bitmemiş ınsaat ile bırlikte 323.197 590 TL. değerindedir. Saüş şartlan: 1- Satış: 30 7.1991 gunü saat 14.00'ten 14.20"ye kadar Hendek tcra Müdüılüğü'nde açıkarttırma su- retiyle vapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin ^»75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mec- muunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedelle alıa çıkmazsa en çok arttıranın taah- hüdü baki kalmak şartıyle 9.8 1991 günü aym yer ve saatlerde ıkınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göste- rılen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar ki artırma bedelinın malın tahmin edilen kıy- metının <p o40'ını bulması ve satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bun- dan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflanm geçmesi lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa saöş talebi düşecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %2O"si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıa istediğinde 20 günü geçme- mek üzere mehil verilebilir. Tellâlıye resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan ahcıya aıttır Bınkmış vergiler satış bedelmden odenır KDV alıcıya aıt olacaktır. 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerın ( + ) bu gaynmenkul Uzenndeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı helgeler ile on beş gün içinde dairemıze bildırmelerı lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiyle ihalenın feshıne sebep olan tüm ahcılar ve kefillerı teklif ettıklen bedel ile son ihale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faizın- den müteselsılen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tah- sil olunacak, bu fark, varsa Oncelikle teminat bedelinden almacaktır. 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesin görebilmesi ıçın daırede açık olup masrafı venldiğı takdirde iste- yen alıcıya bır örnegı gönderılebılir 6- Satışa ıştırak edenlerın şartname>ı görmuş ve münderecatını kabul etmış sayüacaklan, başkaca bilgı almak isteyenlerin 1989/472 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur. 4.6.1991 ( + ) llgüıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplerı de dahüdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog