Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

ayramınız kutlu olsun! Cumhuriyet Niçe bayramlaral 68. Yıl; Sayı: 24008 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL/KDV dah,i) 23 Haziran 1991 Pazar FESTİVAL / 7 Pekineller üçlü çaliyor Evın llyasoğlu PAZAR KONUĞU / 12 Prot Sencer ile şişmanlık üzerine... Ortıan Bursalı SAĞLIK / Arka Sayfada Gülmek herkese yakışıyor... MODA / Afka Sayfada Safari'Ue tehlikeye yolculuk Neclâ Seyhun De Cuellafâan mektup Kıbns için BM'den atak Perez de Cuellar Ankara, Atırıa ve Lefkoşa'ya gonderüecek bir mek- tup hazırlacÜ. De Cuellar'ın mek- tubu, James Baker'm bir sure ön- ce Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alp- temoçin'e gönderdiği mektupla pa- ralellik taşıyor. De Cuellar'ın mektubunda, Türk tarafının Rumların kabul edeceği bir toprak oranı önermesinden ve yeterli sayıda Rumun kuzeye don- mesine izin verilmesinden söz ediliyor. ŞEBNEM ATİYAS'ın haberi 11. Sayfada ÖZAL, DENKTAŞ'LA GORUŞTU 14 Sayfada Çekilmeyi erteledi ABD4ay Kuzey Irak'ta Washington, Paris ve ozellikle Londra'nın baskılanna boyun eğe- rek kuzey Irak'tan çekilme işlemini en az 4 ay ertelemeyi kabul etti. tngiliz savunma kaynakları, kuzey Irak ve Turkiye'de toplam 11.800 müttefik askeri kaldığını, bunların ne zaman geri çekileceğine, Sad- dam Hüseyin'le Kurt liderler ara- sında varılması beklenen ozerklik anlaşmasına gore karar verileceği- ni belirtiyorlar. 11. Sayfada Arnavutluk 'Baba Bush' diyebağırdılar ABD Dışişleri Bakanı'nın Tiran'a dün yaptığı tarihi gezide yuz bin- lerce kişi "Baba Bush", "Arnavut- luk'un Amerika gibi olmasını istiyoruz" şeklinde sloganlar attı. Baker, halka hitaben yaptığı ve Arnayutçaya çevrilen konuşmasın- da "Özgürlük, demokrasi ve barış saflarına hoşgeldiniz" dedi. Ba- ker'ın Tiran'a gelişinden once Ar- navut yetkililer başkentteki son Lenin heykelini de kaldırdılar. 11. Sayfada YUNAN BASINI: AT BAŞKANI ÖZAL'A KIBRIS ÎÇİN MEKTUP GONDERDİ STELYO BERBEBAKİS'in haberi 11. Sayfada BUSH, ANKARA'YA MORAL VERECEK UFUK GÛLOEMİR'in haberi 11. Sayfada Yılmaz, kabineyi bugün açıklıyor. Akbulutçular liste dışı Hükümet salınedeCANAN GEDİK Kurban Bayramınız Kutlu Olsun Cumhunyet Gazetemız Kurban Bayramı nedenıyle pazartesı, sah ve çarşamba gunlen çıkmayacak. Bu üç gün boyunca Gazetecıler Cemıyetı 'nın Bayram Gazetesı yayımlanacak. ANKARA — ANAP Genel Başkanı Mesut Vılraaz yenı ka- bıneyı bugun partı genel merke- zınde yapacağı basın toplantı- sıyla açıkla>acak Son şeklını alan dörduncu AN\P kabıne- sınde Akbulut hukumetınden sadece 10 bakana yer verıldı Bu durumda, bir son an değışıklığı gundeme gelmezse Yılmaz ekı- bı, MKYK'nın ardından Bakan- lar Kurulu'nda da Akbulutçula- n tasfıye etmış oluyor Huku- mette, kongrede aldıkları oy oranında koltuk ısteyen Akbu- lutçuların bu durumda takına- cakları tavır merakla beklenı- >or. Akbulutçular güven oyla- masından bir gun önce toplana- rak tavır behrleyecek "Genel başkanlık )anşında en onde çalışan" bazı ısımlere kabınede yer verılmemesı Mesut Yılmaz ekıbı ıçınde de huzursuzluğa ne- den oldu Hukumet programı 30 hazıranda okunacak, guven oylaması 5 temmuzda yapıla- cak Yılmaz, Cınnah Caddesı 49 numaradakı evınde surdurduğu hukumet çalışmalarını tamam- ladı Bakanlar Kunılu'nu bugun saat 11 OO'de açıklayacağını söyleyen Yılmaz Cumhurbaşka- nı Turgut Ozal'm onayınm alı- nıp alınmadığı sorusuna, "Şu anda goruşınoruz, onay yann (bugnn) faksla gelecek" karşı- lığını verdı Yılmaz dun de ka- bınede yer alacaklan kesınleşen Ekrem Pakdemirii, Mustafa Taşar, tlker Tuncay, Bulent ACIKLANMASI BEKLENEN BAKANLAR KURULU B A Ş I I l u k ı k ı ı Y a r d ı a c ı s ı D e v l e t B a k . D e v l e t B a k . D e v I e t B a k . E K R E M P A K D E M I R L İ I M R E N A Y K U T C E N G I Z T U N C E R FAHRETTIN KURT D e v l e t B a k . D e v l e t B a k . D e v l e t B a k . D e v l e t B a k . D e v l e t B a k . M U S T A F A T A Ş A R A TALIP ÛZDEMIR K A M R A N I N A N VEHBI DINÇERLER SABAHATTIN ARAS D e v l e t B a k . D e v l e t B a k . D e v l e t B a k . D e v l e t B a k . M E S U T Y I L M A Z E R S I N K O Ç A K B I R S E L S O N M E Z C E N A P G U L P I N A R I L H A N A K U Z U M S A F A G I R A Y İ ç I ş I e r i S a v u n m a A d a I e t M a I i y e M i l l i E ğ i t i m I I I a ş t ı r n a S a ğ I ı k MUSTAFA KALEMLI B A R L A S D O Ğ U Ş A K I R Ş E K E R A D N A N K A H V E C I A V N I A K Y O L IBRAHIM ÛZDEMIR YAŞAR ERYILMAZ B a y ı n d i f l ı k Ç a l ı ş m a S a n a y i E n e ı J İ T • r I z m T a r ı m O r m a n K i I t ü r HUSAMETTIN ORUÇ MET1N E M I h O Ğ L U R KAZIM YUCELEN M U Z A F F E R ARICI BÜLENT AKARCALI I L K E R T U N C A Y G Ö K H A N M A R A Ş Akarcaiı ve Saf a Giray ıle çalış- tı. Mesut Yılmaz hukumetı, hem Akbulut hem de Yılmaz cephe- sınde kırgınlıklara ve tepkılere nedenoldu Akbulut'un yanın- da yer alan 91 mılletvekılı guve- noylamasından bir gun önce bir araya gelerek durumu değerlen- dırecekler Akbulut taraftarla- nnın Yılmaz kabınesıne güveno- yu venp vermeyeceklen bu top- iantıda karara bağlanacak Yılmaz'ın bugun resmen açıklayacağı hukumette Akbu- lut'a açık destek olanlardan sa- dece Barlas Dogu yer alabıldı Akbulut yanlısı mılletvekıllerı, yem hükumetın kongredekı eğı- lımı yansıtmadığını dıle getın- yorlar Akbulut ıle bırhkte ta vır alan 91 mılletvekılı Yılmaz hukumetırun kongredekı eğılımı yansıtmaması halınde "guveno- yu vermeyebileceklerini" açık- lamışlardı Ancak, Akbulut cephesını oluşturan mılletvekıllerının bu- yuk çoğunluğu hukumete her koşulda guvenoyu verümesı, TBMM'nın normal çalışmaya başlaması>la bırhkte bakanlann tek tek değerlendırılerek gnıp ta duşurülmesı eğüımını taşıyor- lar Yılmaz hukumetı, Yılmaz'a destek olan hberal eğılımın ıçe rısınde de kırgınhklar >arattı Yılmaz cephesının yenı huku mete yonelık eleştırılerı şövle — Genel başkanlık mucade- Ipsinde en onde çaiışan ısımlere hukumette yer verilmemesi: Yıl maz'ın yakın çalışma arkadaş- lanndan Mukerrem Taşçıoglu, Mehmel Akdemır. Mehmet Ge- dik, Seçkin Fırat, Yavuz Ko>- mea, Adnan Tutkun, Hilmı Özen, Salfet Sert gıbı ısımlenn kabıne dışı bırakılarak, son an- da Yılmaz'a destek veren bazı ısımlerın önemlı bakanhklara getınlmesı hberal eğıhm ıçensın de kuskunluğe yol açü Yılmaz'- ın "aksaçlılar" olarak bılınen Necmettin Karaduman ve arka daşlarını da hukumetten uzak tutması bu grubu kusturdu Mesut Yılmaz'ın hukumet dı- şı kalan arkada^larını tek tek arayarak özur dıledığı \e "Ku- sura bakmayın. Uzerimde çeşitli baskılar var. Beni anlayışla kar- şılaj acağınızı umanm. Başka gorevlerde yine birlikte çalı- şacagız" dedığı öğrenıldı Kabı- ne dışı kalanların Yılmaz'a >a- nıtları ıse, "Hukumet sizin tak- diriniz. Tek korkumuz bu şekil- de oluştunılan hükumetın uzun sureli olamajacağı" bıçımınde oldu (Arkası Sa. 14, Su. 6'da) SANAYlCtLER VE EKONOMİSTLER- PAKDEMİRLİ'NIN İŞİ ZOR 14. Sayfada 5AVRAMIMI2 ÜÜTIU O IstanbulBarosu, Demiral'ı başbakanlık genelgesine uymamakla suçladı DGM'de keyfi yönetîınİstanbul Barosu Başkanı Kazan, gozaltmdaki Teztel ile goruştürülmemesi üzerine Özal'ın başbakanlığı döneminde yayınlanan 'gözaltına alınan sanığın müdafii ile görüştürülmesi' konulu genelgeyi 'pratikte değeri olmadığı' için Adalet Bakanlığı'na iade etti. tç PoHtlka Servisi — İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, gozaltındakı avukatlar Bedü Yarayıcı ve Murat Demir ıle ga- zetecı Deniz Teztel'le göruşmek ıçın yaptıklan başvurunun red- dedıhnesı uzerıne Cumhurbaş- kanı Turgut Ozal'ın başbakan- lığı donemınde yayımlanan "gözaltına alınan sanığın muda- fii ile goruşturulmesi" konulu genelgeyi "praük bir değeri" ol- madığı ıçın Adalet Bakanlığı'na ıade ettıklennı açıkladı Teztel'- ın gözaltına alınmasıyla ılgılı tepkıler de suruyor Antalya Gazetecıler Cemı>etı \e SHP is- tanbul tl Başkanı Ercan Kara- kaş yaptıklan yazılı açıklama larla Teztel'ın gözaltına alınma- sını "şiddetle kınadılar." Turgut Kazan dun yaptığı açıklamada Ankara DGM Sav- cıhğYnın gozaltındakı avııkatlar Yarayıa ve Demır ıle gazetecı Teztel'le göruşmesme ızın ver- memesını eleştırerek "uygula- mada başbakanlık değil, baş- savcüık cureti hukum suruyor" dedı Kazan şu göruşlere yer verdı "Gözaltına alınan baromuz uyesi iki avukat ve bir gazeteciy- le başbakanlığın 'gözaltına alı- nan sanığın mudafiı ıle goruştu- rulmesi' geneigesi uyarınca go- ruşmek istedik. Ancak başsav- cı vasalanmızda boyle bir hak bulunmadığı için bu istegimizi reddettı. Bu uygulama karşısın- da dehşete kapıldığımızı ıtiraf ediyonız. Eğer Turgut Ozal im- zalı genelge dun>a>ı aldatmak için yayımlanmamışsa, hiç kim- se Ankara DGM Başsavcılığı'- nın bu curetine seyircı kalamaz. Uygulamada başbakanlık genei- gesi değil, başsavahk cureti hu- kum suruvor. Biz bu fıilı durum karşısında genelgenın hıçbir ışe yaramadığını bızzat gorrouş bu- İunuyoruz. Adalet Bakanı'nın ricasına ragmen bir baro başka- nı bu genelgeden yararlanamı- >orsa başka hiç kımsenin yarar- lanamayacagını soyluyoruz. Ve bugune kadar Demıral'ın keyfı- liklerine hep seyirci kalındıgı için artık şıkâyeti duşunmuyo- ruz. Bu nedenle soz konusu ge- nelgeyi aynen iade ediyor, soru- na gerçekçı bir çozum getirilme- sini beklıyoruz." Antalya Gazetecıler Cemı>e- tı de "Deniz Teztel'in hukuki gerekçelerden yoksun bir şekil- de gozaltına alınıp bir haftayı (Arkası Sa. 17. Su l'de) Kopenhag'dan Erkeklik organında boy tartışması FERRUH YILMAZ Danımarka'nın gunlük gazeteleri bırkaç haftadır erkekhk organının boyuyla meşgul. Bu tartışma aynı zamanda sağ ve sol ıdeolojilerin değer yargılarındakı değışmenın de ışaretçısi. Roma'dan Video kasetle eşinizi seçin NILGUN CERRAHOGLU Hepsı de bırbınnden alımlı Slav dılberleri, kendılerıne Italya'dan 'hayırlı bir kısmet' arıyorlar. Cebınızde kaset ıçın odeyecek 120 bın hranız ve videonun başında geçirecek bir buçuk saatınız varsa hemen seçıme başlayabılırsınız. New Yorktan 'Ölüm' başhklan yanşıyor ŞEBNEM ATtYAS Nevv York Beledıyesi'nin ıçmı dışına çıkaran butçe krızı nedenıyle bir suredır kentın Bascombe'nın görduğü o New York'a benzeyeceğı sanıhyor Gazetelerde 'New York için ölum anı', 'New York öldü* başlıklan birbirleriyle yanşıyor. Berlin'den Yaşamı birkaç haftaya sığdırmak DİLEK ZAPTÇIOCm * tspanya'da, Italya'da seçilmış tatıl kasabalannda Alman turıstler her zamankı gıbı baş başa kalacak. Butun bir yılın eğlence tasarrufu bırkaç haftaya sığdınlacak, kaslar gevşeyecek, gunler, geceler son zerresine kadar ıçıhp hayat gelecek yıla kadar rafa kaldırılacak. 10. Sayfada BUGUN DERGI TENİS'İN KALBİ WIMBLEDON'DA A T A C A K B U G Ü N V E H E R PAZAR CUMHURİYET'LE Bayram Düşünceleri Jvurban Bayramınız kutlu olsun Bayram gunü kaleme alınan gazete yazı- larının klasıkleşmış çızgılerı vardır Toplum- sal barıştan, hoşgoruden söz edılır ge- nellıkle Bayram gunlerınde kırgınlıkların unutul- masına, dargınlıklarm gıderılmesıne ozen gösterılır lyı de yapılır Dostlukların tazelenmesı, sevgının on pla- na çıkarılması guzel davranışlardır Insan ılışkılennde hoyratlık yerıne ıncelık ve anlayışın geçerlı kılınabılmesı, toplumda huzura açılan yollardakı taşları temızler Kımı özlemlerın dıle getınlmesı açısından da bir vesıle sayılır bayram günlerı Duyarsızlık Bağnazlık Acımasızlık Şıddet Her şeyı ak-kara dıye algılamak (Arkası Sa. 14, Su 2'de) HASAN CEMAL • SHP'de aday enflasyonu İstanbul ü başkanhğı ıçın 8 tsım var. 4. Sayfada • Gangster filmi Başrolunu Judıe Foster'm oynadığı Bagsı Malon adh film, bayramm 4 gunu TV3'te saat 20 00'den ıtıbaren yayımlanacak 6. Sayfada m Ekranda sanatçı bombardımanı TRT'mn bayram ozel eğlence programında Bulent Ersoy, tbrahım Tatlıses, Coşkun Sabah, Sezen Aksu, Edıp Akbayram gıbı sanatçılar ekrana gelecek 6. Sayfada • Yobazlık bilgi kanseri Saraydan Kız Kaçırma'mn yönetmenı Aydın Gün'le opera, tanh ve kultur uzerıne soyleşı 7. Sayfada • Yatınmcının rehberi Erken seçım beklentısı ve Pakdemırlı'nın açıklamaları tasarruf dunvasını dalgalandırdı Ekonomide • F.Bahçe'de defans sancısı Transfere mılyarlar harcayan Sarı-Lacıvertlı ekıp, geçen sezon buyuk gedıkler veren sa\unmasını guçlendıremedı Sporda • Ertunga krizi Beşıktaşlı futbolcular, basına demeç veren Asbaşkan Arıf Ertunga 'ya ateş puskurüyor Sporda • Yoğurdu ekşitiyoruz Turk mutfağının vazgeçılmez yıyeceğı yoğurdun kısa surede ekşımesıne engel olamıyoruz Arka Sayfada • Tarihi esere rontgen Tanhı eserlerın radyografısı çekılerek zarar vermeden bu eserler hakkında önemlı bılgıler elde ediliyor. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Yasaklar Kalktıkça... Toplum olarak bir "erken bunama" donemınden geçıyo- ruz herhalde Kavramlar oylesıne karmakanşık Değer yargılan kavramları değıstırıyor, kavramlar da de- ğer yargılarını yozlaştırıyor Soruyorlar r Arkası Su 17. Su. I ıle)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog