Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ın yarışma programı Penaltı-91 her Pazar 19.15'deTV2'de> Penaltı'yı kaçırmayın!%i % PAMUKBANK Cumhuriyet Gönül ÜyeşLKartrnız Pamukbank'ta. Tarattarcfselam: işlemtamam! BANK24 I Ş L E M T A M A M ! 68. Yıl; Sayı: 24007 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL OCDV dah,ı> 22 Haziran 1991 Cumartesi AJ\AP9 ta zorgünler PAKTJ içl MUHALEFET Bakanlan*ı• • •• •• •• duşururuzAkbulut'la birlikte hareket eden 90 milletvekili, güvenoylaması öncesi parti içinde önemli bir güç durumuna geliyor. 'Anavatan'da Birlik' hükümete güvenoyu verse bile, önümüzdeki yasama yılında 'istenmeyen bakanlan düşürme' yoluna gidecek. Zeybek, bayram sonrasında 7 kişilik bir yürütme kurulunun belirleneceğini açıkladı. ANKARA/İZMİR (Cumhu- riyet) — ANAP'ta Başbakan Yüdırun Akbulut önderliğinde kurulan "Anavatan'da Birlik" grubu, güven oylaması konu- sundaki karannı, Genel Başkan Mesut Yümaz'ın hükümeti açık- lamasından sonra verecek. Baş- bakan Yıldırım Akbulut bu ko- nuda, gelişmelere gore hareket edeceklerini belirterek, "Denge- lerin dikkate alınmasında parti- nin yaran vardır. Arzu edilme- yen netkelerin dogmaması için herkesin birlikte gayret etmesi mükellefiyetinin olduğunu da bilmek lazımdır" dedı. Akbulut, kongreden yenik çıktıklarını varsaymadıklarını da vurgularken, "Kongrelerde böyle olaylar cereyan etmez. Bir bakanlar kurulu duşününüz ki, 15'e yakın bakan, gidip başka (Arkası Sa. 17, Su. 4'teJ HüKÜMET LİSTESİHAZIR Koltuklar dikenliYılmaz'ınl8 bakana görey vermediği, Özal'a genç milletvekillerinden oluşan alternatif liste sunduğu öğrenildi. Özal'la dün de görüşen Mesut Yılmaz, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni kabineyi açıklayacak. Bakanlar Kurulu'nun açıklanmasından sonra bazı rahatsızhkların olabileceğine dikkat çekiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, hükümete son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile onceki gece gö- ruşen Yılmaz, bakan olarak dü- şündüğü isimler konusunda "ye- şil ışık" aldı. Yılmaz'ın, kabine- sine, Akbulut hükümetinden az sayıda bakan aldığı ve özal'a, genç milletvekillerinden oluşan bir liste götürdüğü öğrenildi. Yılmaz hükümeti yann basın toplantısı ile açıklayacak. Edinilen bilgiye göre Yılmaz önceki gece Özal'a, genç millet- vekillerinden oluşan alternatif- li bir liste sundu. Yaklaşık 50 da- kika süren görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Özal, Akbu- lut'un yanında görünen bazı milletvekillerinin de hükümette yer almaları için çaba gösteril- (Arkası Sa. 17, Su. 5'te) Pakdemirli taze para anyorEKONOMİYE YENİROTÂ Seçim için 20 trilyon ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Mesut Yılmaz hükümeti- nin alacağı yeni ekonomik kararlann seçim takvimine göre be- lirleneceği ifade ediliyor. Ekonominin patronluğuna geleceği ke- sinleşen Ekrem Pakdemirli'nin seçim öncesi dUşUnülen "yaünmlann" gerçekleşmesi için en az 20 trilyon lira bulması ge- rekiyor. Kasımda erken seçim kararı alınması durumunda me- mura verilmesi planlanan yüzde 50'ük zammın maliyetinin 10 tril- yon lirayı bulacağı, tanm ürünleri taban fiyaündaki iyileştirme- (Arkası Sa. 17, Sü. 2'de) MUHALEFET KAYGILI Para basma dönemi Yeni hükümeti "Aynı takım, ayru zihniyet" diye değerlendiren Inönü, hükümet programında erken seçim konusuna açıklık getirilmesini istedi. înönü memur maaş zammının yüzde 40 olması gerektiğini söyledi. 4. Sayfada Demirel Yeni hükümetle, başlayacak sürece "para basma dönemi" adıru koyan Demirel, Mesut Yümaz'ın durumunu değerlendirirken "Gemsiz, deli atın üzerindeki adamın halidir bugün Türkiye'yi yönetmeye kalkmak" dedi. 5. Sayfada Denktaş'ın zirve koşultu Kıbms'ta üeşit statüD e n k t a ş : Önemli olan, KKTC'nin siyasi olarak eşit koşullarda Kıbrıs Rum kesimi ile masaya oturmasıdır. Bu gerçekleşmedikçe Kıbrıs sorununun çözümü için iyimser olmak yanlıştır. Biz, Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs'ın tek temsilcisi olarak tanınmasına karşı olduğumuzu Ankara'ya bildirdik. FATİH M. YILMAZ SEMİH İDİZ ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın, Kıbrıs sorununun çö- zümüne ilişkin olarak Türkiye1 ye ne tür önerilerde bulunduğu konusunda tartışmalar suruyor. Güvenilir diplomatik kaynaklar, sorunun özünü, Kıbrıs Rum ke- simi lideri Yorgo Vasiliu'nun "Kıbrıs Cumhurbaşkanı", KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da "Kıbns Tiirk top- lumunun lideri" olarak tanım- lanmalannın oluşturduğunu bil- dirdiler. Aynı kaynaklar, soru- nun temelini Türkiye'den istenen toprak tavizlerinin oluşturduğu- nu iddia eden haberi ise "bedef şaşırtma" olarak nitelendirdiler. Konu ile ilgili olarak görüşle- rine başvurduğumuz KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, "Önemli olanrirveJerinnasd ya- pılacağı değil, KKTC'nin Kıbns Rum kesimi ile birlikte siyasi olarak eşit koşullarda masaya oturup oturmayacağıdır" dedi. Dışişleri Bakanhğı çevreleri de Türkiye"nin şu andaki çabalan- nın, Kıbns Türklerinin siyasi eşitliğinin tanınması üzerine odaklaştığını kaydederek Was- hington'un önerisinin bu neden- (Arkası Sa. 17, Su. Tde) ABD 'çekimsef havada Çevik Kuvvet tarüşılıyor Kuzey Irak'taki Kürtleri korumak amacıyla Türkiye'de konuşlandınlması düşünülen "Çevik Kuvvet" konusunda ABD ile İngiltere ye Fransa arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. İngiliz savunma kaynaklarına göre Kürtleri korumak için yürütülen harekâta da "kerhen" Jkatılan ABD, aynı tutumunu sürdürüyor. URIK GÖLDCMİR, EDİP E. ÖYMEN, SEMİH İDİZ'in haberi 10. Sayfada BUGÜN/BİLİMTEKNİK Eyrende başka dünyalar varmı? 0T0M0TİV/13 Peugeot Peugeot Nissan çekişmesi Esin Sungur DİZİ/14 'Şeyh Sait'in işlevi ruhaniydi' UğurMumcu FUTBOL / 16 Hasan: Gidişimde olayolacak Mustafa Ersoy Savcı DemiraPa ağır suçlama Istanbul Barosu Başkanı Kazan, gözaltında tutulan iki avukat ve gazeteci Teztel ile görüşmek istediklerini ancak Savcı Demiral'ın bunu kabul etmediğini söyledi. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na bireysel başvuru yapacaklarını belirten Kazan, "O savcı olduğu sürece Türkiye'de herkes tehlikededir" dedi. İstanbul Haber Servisi — İs- tanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Ankara'da gözaltında bulunan avukat Murat Demir ile Bedii Yarayıcı ve gazeteci Deniz Teztel'le görüşmek için Ankara DGM ve Adalet Bakan- lığYna başvuruda bulundukları- nı, ancak istemin reddedildiği- ni söyledi. Avrupa İnsan Hak- lan Komisyonu'na bireysel baş- vuru yapacaklarını belirten Ka- zan, "Deniz Teztel, çok yakın- dan tanıyıp sevdiğimiz ve hak- kındaki suçlamalara asla inanmadığımız bir kişidir. Ken- disine baro olarak kefiliz" de- di. Bu arada Ankara DGM Sav- cıhğı'nın dün Güneş Gazetesi eski Yayın Y'önetmeni Uluç Gürkan'ın da soruşturma ile il- gili olarak ifadesine başvurdu- ğu öğrenildi. istanbul Adliyesi'nde dün bir basın toplantısı düzenleyen İs- tanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan, Ankara DGM Başsavcıhğı'nın hukuk tanıma- yan yeni bir uygulaması ile karşı karşıya olunduğunu belirterek baroya kayıth Avukat Murat Demir, Bedii Yarayıcı ve gaze- teci Deniz Teztel'in Istanbul'da evleri ve işyerleri basılarak göz- altına alınıp Ankara'ya götürül- fArkası Sa. 17. Sü. 5'te) InterpoVün aradığı 3 kişiyakalandı Eroîn operasyonu Bursa'da bir çiftlikte ele geçen 245 kilo eroinle ilgili olarak sürdürülen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 3 kişi, 42 kilo saf eroinle yakalandı. Polis, şebeke elemanlarının eroini Israil ve Avrupa ülkelerine gönderdiklerini söyledi.17. Sayfada DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİNE ZAM 17. Sayfada flrrr r l n n c l n f l 1 9 - Uluslararası tstanbul Festivali'nin dans ve ba- ve dans tutkunlan, Flandern Kraliyet Balesi'ni 1 ve 2 temmuz gttnleri Açıkha- VFd^c; U C U l S l t U 1 ^ g e c c |eri, Açıkhava Tiyatrosu'nda Lyon Opera va'da, ünlü Paul Taylor Dans Toplulugu'nu da 12 ve 13 temmuz günleri Atatürk Balesi'yle başladı. Gösterilerini önceki gün ve dün sunan Lyon Opera Balesi'n- Kültür Merkezi'nde izleme olanağı balacaklar. (Fotograf: İbrahim Günel) den sonra tstanbul Devlet Baiesi yurtdışından gelen konuk Tiirk sanatçılarla bir- — ^ ^ ^ ^ - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ likte bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde bir gösteri gerçekleştirecek. Bale Festhfalle ilgili dlğer haberier 7. Sayfada 50özel okulıın taban puaıüarı En yüksek taban puanı erkek bölümü için 288.478, kız bölümü için 283.957 ile Amerikan Robert Lisesi belirledi. En düşük taban puan 125.937 ile TED Zonguldak Lisesi'ne ait. Tercih formlarının nasıl doldurulacağına ilişkin açıklama bayramdan sonra yapılacak. Veliler doldurduklan formlan sınava girdikleri okul müdürlüklerine teslim edecekler. Arka Sayfada E-5 KAPANDI Bayram yolları kesti Bayram öncesi yola çıkan binlerce araç, E-5'in Gebze çıkışında turnikelerin uzun süre kapanmasına neden oldu.YollardakiTIR, kamyon ve otobüsler trafıği felçetti. 3. Sayfada KURBAN KESMEK ZENGiNişi 3. Sayfada Arife Günü Sesli Düşünmek. — Washington... Londra... Büyük iş çevreleri... Özal'ın cumhurbaşkanlığının sür- mesini isterler değil mi? — Hiç kuşkusuz evet. — Peki Özal + Yılmaz formülü? — Baştan beri gönüllerinde yatan zaten budur. — Neden? — Bir kere sosyal demokratlara güvenmi- yorlar. SHP deyince, İstanbul'da Sözen yö- netimi deyip geçiyorlar... — Ya DYP? — Demirel adından da tedirginlik duyduk- ları açık. Tek başına bir Doğru Yol iktidarı- nın işlerine geleceği soylenemez. — Neden ki? — Demirel'i iktidardan deviren 12 Eylül'- den bu yana 11 yıl geçti. Bunca yıl askeri yö- (Arku\ı Su. 17. Su. l'ıte) HASAN CEMAL • Video Müzik'te geniş yelpaze Video Müzik Türkiye'de Pop'tan Heavy'ye, Rap'e çeşitli yelpazeler yer alıyor. Yaptığı müzikle flaş olan Lenny Kravitz de programa L v , konuk oluyor. 6, Sayfada * * • • Şoför Gönül Yazar Sesi güzel olan şoför bir kadın, arabasına binen gazino sahibinin desteğiyle ünlü şarkıcı olur. 6. Sayfada • Piyanlstiniz nasıl olsun? McCoy Tyner Üçlüsu, Açıkhava Tiyatrosu'nda. 7. Sayfada • Gorbi'den muhafazakârlara darbe Yüksek Sovyet, SSCB Başkanı Gorbaçov 'un karşı çıkması üzerine Başbakan Pavlov 'a geniş yetkiler tanıyan öneriyi reddetti. 10. Sayfada • Berlin mutlu, Bonn üzgün 3 Ekim 1990'da başkent olması öngörülen kente unvanı önceki gün iade edildi. 10. Sayfada • Turizm sektörüne soluk Türkiye Kalkınma Bankası, YPK kararı uyarınca turizm sektûrünün 180 milyarhk kredi, anapara ve faiz borcunu erteledi. Ekonomide • G.Saray'da Macar mucizesJ San- Kırmızılı sutopçular 13 yıl sonra Macar antrenörüyle şampiyonluğa ulaştı. Sporda • Sardalyeden ucuza denizaltı Sovyet savaş gemilerı Aliağa'da hurda olarak parçalanıp Gebze'de eritiliyor. Arka Sayfada • Çiçeklerden örülü dünya 80 yıllık geçmişi olan Çiçek Pazarı'nda 10 dolaymda çiçekçi dükkâm yer alıyor. Arka Sayfada ftOZTEM UĞURMUMCU Türk Memet Nöbete! Gazetecilikte haber başlığı atmak ayrı bir hüner ve be- ceri işidir. Dünkü Cumhuriyet'in başlığı bu açıdan gerçek- ten dört dörtlüktü: Çevik Güçfe Kürt Nöbeti.. Bir de bu çıktı demek: Kürtler için ABD Komutanlığında ve Türkiye toprakların- da Çevik Kuvvet! (Arkası Sa. 17. Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog