Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURİYET/8ÇUı 7sSTANBULDA BUGUN • Istanbul Baıosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, saat 11.00'de Sultanahmet Adliyesi'nde, Ankara'da gözaltına alınan avukatlar Bedi Yarayıcı ve Murat Demir ile gazeteci Deniz Teztel'in Başbakanlık genelgesine rağmen görüştürülmediği konusunda bir basın toplantısı yapacak. BlR MEKTUP Havuz başı eğlenceleri • EmeMI Sandığı Büyük Trabya Oteli'nin arkasında otu- ran semt sakinlerindenim. Yaz aylanna girilmesiyle beraber, otelin, bavuzbaşı eğlenceleri tabir edilen toplantıları başla- mıştır. Bu eğlencelerin yapılmasına katiyen karşı değüim; an- cak, eğlencilerin başladığı saat 20.00'den sabaha karşı 03.00'e yapılan gürttltüden tüm semt sakinleri olarak fazlasıyla ra- hatsız olmuş dunımdayız. Semt karakoluna basvurduğumuz- da, memurlar kendilerine dek gürültünün ulaştığuu, ancak eğlencelerde çoğunlukla milletvekilleri bulunduğundan elle- rinden bir sey gelmediğini, hatta polis memurlanruu içeri bile alınmadıklannı ifade etmektedirler. Devletin emniyet güç- leri bu denli aciz midir? Biz başvurduğumuz hiçbir yerden sonuç alamadık. llgüenileceği umuduyla. NAZAN DÜŞKO CKK'nın inıza gtinleri • lstanbui Haber Servtsi — Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün Migros'la ortaklaşa düzenledikleri imza ve söyleşi günleri, Migros Ataköy Atrium magazasında başladı. llk konuk, 80. vaşına basan Rıfat Ilgaz'dı. Ilgaz, 17.00-19.30 arasında kitaplannı imzalayarak okurlanyla söyleşti. Migros Ataköy Atrium-Curahuriyet Kitap Kulübtt standmın bugünkü konuğu ise Adalet Ağaoğlu Rumelihisan konserleri • tstanbol Haber Servisi — Geçen yıl yaz aylannda başlayan ve îstanbullular tarafından büyük ilgi gören Rıımelihisan Konserleri'ne bu yıl da devam edilecek. Taıunmış sanatçılann katılacağı konser programı S temmuzda baslayacak. Zerrin özer'in konseriyle başlayacak programda 17-21 temmuz tarihlerinde Georges Moustaki, 24 temmuz - 4 ağustos tarihlerinde Coşkun Sabah, 21 ağustos - 1 eylül tarihlerinde Kayahan, 7-18 ağustos tarihlerinde de Ajda Pekkan konser verecek. 1200 kişilik Rumelihisarı Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak bu gösterilerin bilet fiyatlan 30-50 bin lira olarak belirlendi. Gtingör: 'Iftiraya ugradıırf • İstanbul Haber Servisi — Atatürk HavaUmam'nda yaklaşık 1 yıl önce Ufuk Üzülme'nin 2 şarap şişesi içinde yurda kokain sokarken yakalanmasıyla başlayan sorusturma sonucunda, haklannda dava açılan ünlü sanıklardan biri olan Adnan Güngör, asılsız bir iftiraya ugradıgını öne sürdü. "Kokain kullanmak"la suçlanan butikçi Adnan Güngör, dün sabah gazetelere gönderdiği bir falcs metniyle işyerinde basın toplantısı dûzenleyeceğini belirtti. Faks notunda, avukatı Çetin Yıldınmakın'la birlikte polisin ve savcıhğın iddialannın asılsız oiduğunu açıklayacağı belirtilirken Bomonti'deki isyerine gelen gazetecilere kapıda, birer yazılı açıklama verildi. Dağıtılan yazıda, uyıışturucu maddelerini tammadığını ve hiç kullanmadjğını bildiren Adnan Güngör, "Savcüık ifadelerinden de anlaşıldığı gibi bazı polislerin ismimi olaya sokma gayretleri sonucu, maalesef ismim kullamlmak ve bundan istifade edilmek istenmiştir" dedi. Hamidiye suyu piyasada • İsttnbal Habcr Servisi — Tarihi Hamidiye kaynak sulanmn perakende satışının yapılacağı ikinci istaşyon Merter'deki Belpa'da açılacak. Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, yaklayık 2.5 ayük grevden sonra dün çaüşmaya başlayan Belpa personelini ve tesisleri ziyaret etti. Nurettin Sözen, vatandaşların içme suyu sorununun giderilmesi amacıyla Hamidiye suyunu tankerlerle Belpa'da satacaklannı belirtti. Mutemedi soydular • ISTANBUL (AA) — lkitelli'de Gür Metal Fâbrikası'nın mutemedini silah zoruyla soyan 4 kişinin, 35 milyon lira aldıklan beürlendi. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, fabrikanın mutemedi, bir banka şubesinden çektiği 35 milyon lirayı otomobille fabrikaya götürürken, yolda silahh 4 kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, içinde 35 milyon lira bulunduğu bildirilen çantayı alarak kaçtılar. KENTOA3AM Kurban Bayramı'na2 gün kala belediye bir dizi önlem aldı Bayram, Mahmutpaşa'da başlar Istaobul Haber Servisi — Is- tanbul Buyukşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince bele- diye hızmetlerinin aksaülmama- sı amacıyla bir dizi tedbir aldı. Bayram süresince İSKİ, dönü- şümlü su programına ara vere- cek ve kente imkânlan ölçüsün- de aralıksız su verecek. tETT, vatandaşların ihtiyacını karşıla- mak amacıyla ek sefer duzenler- ken, zabıta memurları kentte bayram süresince denetimlerini aralıksız sürdürecek. Büyükşehir Belediye Başkam Nurettin Sözen, bayram süre- Kazlıçeşme Benzin tankeri yandı Istanbul Haber Servisi — Kazlıçeşme'deki bir benzin is- tasyonunda boşaltım yapan tan- kerin alev alması buyuk heyeca- na yol açtı. Tankerden dökülen benzinin çevreye yayümasıyla is- tasyonun büyük bölümü ile tan- ker tamamen yandı. Itfaiye, yangını söndürebilmek için özel köpük kullandı. Kazlıçeşme'deki Kazdallar Benzin tstasyonu'na bosaltım yapan 34 AJU 75 plakalı tan- ker, saat 17.45 sıralarında henuz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tankerin sürücüsü Fehmi Kiiçükoğlu, arabadan kendini güçlükle dışarıya atarken alev- ler kısa sürede her yeri sardı. Hızır Kazdal'ın sahibi olduğu benzin istasyonunda çalışanla- nn haber vermesiyle itfaiye ekipleri olay yerine geldı. Ben- zin istasyonu ve tankerin patla- ması olasılığı uzerine, Fatih it- faiye ekiplerinin yanı sıra Bakır- koy, Eminönü ve çevredeki böl- gelerden yardımcı ekipler de gel- di Tankerin patlama olasıhğına karşı, Almanya'dan ithal edilen özel sentetik köpük kuilanıldı. Yaklaşık 2 saat suren çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Tankerin sürücüsü Fehmi Kiiçükoğlu, ifadesi alınmak üzere Kazlıçeşme Karakolu'na göturülürken "Ambarlı'dan ge- tirdiğim henzini depoya boşal- tı>orduk. Ben, kapakları açtık- tan sonra şoför mahalline gir- dim. Kısa süre sonra arkama baktıgımda tankerden alevler yükseliyordu" dedi. Kazdallar Benzin İstasyonu'- nun sahibi Hızır Kazdal ise şun- ları söyledi: "Tankcr bize ait. Olayın na- sıl oiduğunu anla>amadık. Gor- düğünüz gibi tanker ve binanın büyük bolümü yandı. Soylene- cek bir şe> yok." since belediye hizmetlerinin ak- sanlmayacağını söyledi. Sözen, vatandaşların Kurban Bayra- mı'nı rahat ve huzur içinde ge- çirmelerini sağlamak için her türlü önlemin alındığmı, tatil günlerinde de süreklilik isteyen belediye hizmetlerinin aksatıl- mayacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin al- dığı önlemlerle, özelÛkle temiz- lik işçileri çöp toplama ve ken- tin yaya temizliğine gereken özeni gösterecek. Bayram nede- niyle mezarlıklara ziyaret için gelecek çok sayıdaki vatandaşı dikkate alan Mezarlıklar Mü- dürlüğü, mezarlıklarda korucu sayısını arttu-dı. Bayramda özel- ükle cami çevrelerinde ve kur- ban satışTnerkezlerinde vatan- daşların dilenciler tarafından ra- hatsız edilmemesi amacıyla bu bölgelerde zabıtalar görev yapa- cak. İETT bayram günlerinde ih- tiyaca cevap verecek şekilde otobüs seferleri düzenleyecek, mevcut seferlere ek olarak yeni seferler koyacak. Taksi, dol- muş, minibüs ve halk otobüsle- rinin denetimi için Büyükşehir Zabna Müdürlüğü'nün trafik ekipleri çalışmalarını aralıksız surdürecek. Bayram öncesi ve bayram günlerinde kentteki şekerci, tat- lıcı, otogarlar ve eğlence yerle- rinde de denetimler sürdürüle- cek. Acil yardım ve cankurtaran hizmetlerinin ön pianda tutul- duğu Kurban Bayramı tatil gün- lerinde bu hizmet kolları arahk- sız görev başında bulunacak. Belediyenin bayram günlerin- de hizmet vereceği telefon nu- maralan şunlar: Belediye: 512 55 00 19. ISTANBUL FESTİVALÎ ÇO Ö f l i l S : İ 1 9 İ P Lyon Opera ve Balesi Uluslararası Istanbul FestİTalindeki Uk resi-w O u a ? w«»*v tMÜıa d t t n g e c e A ç l k h a v a Tiyatrosu'nda verdi. Kısa bir zaman sü- recinde adını uluslararası alanda duynran toplnliık repertuvannda çoğunlukla çagdaş yapıtia- ra yer veriyor. Lyon Opera ve Balesi 1985 yilında sahnelediği "Kül Kedisi" adb başanlı bale resitalinin ardından Çin, Avustralya, Brezilya, Hindistan, Kanada ve Amerika'yı kapsayan tur- odere çıkü. Dün geceki resitaJde Açıkhava Tiyatrosu'nda bale merakülanna çagdaş yapıtiar- dan oloşan bir resital sundular. (Fotogref: tbrabim Gttnel) POLİS OTOSUNUN YAKILMASI 13 öğrencitutuklandıIstanbıü Haber Servisi — Beyazıt'ta polis otobusünu yaktıklan ve 1Ü merkez binada pankart asarak, polis kulübesini tahrip ettikleri öne sürülen öğrencüerden 13'ü tutuklandı. Siyasi Şube yetkililerince yapılan açıklamaya göre, sanıklann 10 haziranda Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde polis otobüsünü yaktıklan, okul kantininde pankart asıp forum yaptıklan ve molotof koktej'.Ueriyle polis kulübesini tahrip ettikleri, 14 haziranda da aynı eylemleri merkez bina içinde de tekrarladıkJan gerekçesiyle Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce tutuklandılar. Açıklamada, 12 haziranda Cerrahpaşa Adli Tıp önünde korsan gösteri sonrasında ellerinde molotof kokteyUeri, taş ve sopalarla yakalanan 23 kişi hakkındaki soruşturmanın da sürdürüldüğü bildirildi. Yetkihler, 23 kişiden 11 'inin Edebiyat Fakültesi önündeki polis otobüsünün yakılması eylemine katıldıklanmn beürlendiğini öne sürdüler. Bu arada, Asayiş Şubesi ekiplerinin son 48 saat içinde yaptıklan operasyonlarda da çeşitli adam öldürme, gasp, yaralama, kurşunlama ve ruhsatsız silah bulundurduklan gerekçesiyle 44 kişi yakalandı. Yetkihler, yakalananlar arasında bir süre önce Sefaköy'de Sebahattin Ay'ı, Bayrampaşa'da îhsan Türk'ü ve Bakırköy'de Yaşar Karayazı'yı öldüren sanıklann da bulunduğunu belirtüler. ttfaiye: 000 524 11 24/3 hat Zabıta: 527 57 00 Saglık: 077 512 19 77 Mezarlık hizmetleri: 088 172 13 73/74/75. İETT: 145 07 20 JSKİ: 068 588 38 00 öte yandan Istanbul Büyük- şehir Belediyesi Kurban Bayra- mı'nda kurbanlıkların satışının yapılacağı yerleri saptadı. Kur- banlık satışı sapacak kişiler iş- gal harcını ödemek şartıyla bu yerlerde satış yapabilecekler. 4 çocuk yaralı Jandarma karakoluna bomba tstanbul Haber Servisi — Kü- çükköy Jandarma Karakolu'- nun bahçesine konulan saatli bombanın patlaması sonucu 1 'i ağır 4 çocuk yaralandı. Gaziosmanpaşa İlçe Jandar- ma Komutanlığı'na bağlı Ku- çukköy Jandarma Karakolu'n- da dün 17.00 sıralannda meyda- na gelen olay şöyle gelişti: Karakolun bahçesindeki du- varm dibine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce "bubi tuzağı" ol- duğu sanılan patlayıcı konuldu. Gazete kâğıdına sanlı paket, çevrede oynayan 4 çocuğun il- gisini çekti. Çocukların paketı ellerine almasıyla birlikte patla- ma oldu. Patlamada, Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Cahit Karakullukçu'nun çocuk- larından Altan Karakullukçu'- nun (10) kolu koptu, ağabeyi Fatih Karakullukçu (14) ile komşu çocukları Erkan Ağrı (13) ve Coşkuo Vatan (13) da patlamada yaralandılar. Altan Karakullukçu, Haydarpaşa GATA'ya kaldırıldı. Diğer ço- cuklann ise İstanbul Tıp Fakül- tesi Hastanesi'ndeayakta teda- vi edildikleri belirtildi. Patlama- da çevre binalarda da hasar oluştu. Bilindiği gibi bir sure önce Kuçükköy Jandarma Karako- lu'nda görevli J.Asb.Çvş. Erdal Polat, erkek arkadaşıyla birlikte gezen Nilgün Oda (15) adlı genç kizın kafasma tabanca dayaya- rak ölümune neden olmuş, bu olay çeşitli çevrelerce tepkilere neden olmuştu. Sarıyer Polis, eşini vurdu, intihar ettî tstanbul Haber Servisi — Sa- nyer'de bir polis memuru eşini tabancayla vurduktan sonra in- tihar etti. Olay, Sanyer Çayır- başı, Ona Sokak, Yenievler 19 numaralı evde, dün 17.30 sıra- lannda meydana geldi. Bir sü- re önce Tekirdağ'a tayini cıktı- ğı bildirilen polis memuru fsma- il Kodai'Ia (38) eşi Fatma Ko- dal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tar- tışmada, İsmail Kodal, beylik tabancasıyla eşi Fatma Kodal'ı vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan Fatma Kodal, kaldınldığı Şişli Etfal Hastane- si'nde öldü. İsmail Kodal'ın iki yıl kadar önce İstanbul'dan Bit- lis'e tayin edildiği, kendisinin burada bunalıma girdiği yakın- larınca beürtildi. 21HAZİRAN 1991 GEREKLÎ TELEFONLAR 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 • ladanzK068 •a* Adb 077 511 89 18 p 588 48 00 T*: 534 00 00 (100 hat) T*: 340 01 00 345 46 80 fel E<M: 131 22 09 T ^ i i f c * 152 43 00 588 44 00 132 30 00 358 67 60 Tısflk £ * • BH.: 176 24 14 (İst), 356 04 85-86 (Kadtkoy) •Mfl T n f c 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (ŞehinçO. 314 36 (B Çekmec*) • THY: lç»taUw:573 13 31. D* İMtar 574 23 00 (25 hat). 574 73 00. 574 82 00 (45hat) 527 00 50, 336 20 63 348 80 20 **k tUOmt 526 40 20. 144 42 33, DMtz Yafan |AcMto|: 145 53 66, 144 25 02. 149 M 96 0—b Mrtlıt. 149 15 58 • MIILD—UIJt: (Hava tatimtmftğretime)573 -89 80 i • 0IT SKad H.Pa*a 526 62 74, Fatft-UM** 526 62 74 150 83 50, 348 71 40 TBU06S 0AZAMZA: 585 19 90- 152 10 15. 339 46 48 MAMU: 522 97 03, 147 51 10. KahMy: 345 03 04 -91, Kaürcıoğlu basın nıiişaviri • tSTANBUL (AA) — Florance Nightingale Hastanesi Basın Müşavirliği'ne gazeteci Doğan Katırcıoğlu getirildi. 35 yıldır çeşitli gazetelere muhabirlik ve röportaj yazarlığj yapan Katırcıoğlu'nun yayımlanmış çeşitli eserleri bulunuyor. Florance Nightingale Hastanesi, I.Ü Kardiyoloji EnstitUsü Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı'na bağlı olarak hizmet veriyor. İki kişi öldürüldü • İstanbul Haber Servisi — tstanbul'da, 2 ayrı olayda 2 kişi, tartıştıklan kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüler. Bayrampaşa Vatan Mahallesi Kanal Sokak'taki olayda, İhsan Türköz ile Ramazan Ünal arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ramazan Ünal (21), İhsan Turköz'ü (37) bıçaklayarak öldürdü. Bakırköy Bahçelievler Bağcılar Caddesi numara 21'de bulunan "Zümrüt Ocakbaşı" restoranda meydana gelen olayda ise soyadı henüz belirlenemeyen Mehmet adlı bir kişi, Yaşar Karayazı'yı (41) aralanndaki bir tartışma sonucu bıçaklayarak ağır yaraladı. Karayazı, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitırdi. Yetkililer, pazarcılık yaptığı öğrenilen Mehmet adlı kişinin olay sırasında içkili olduğunun belirlendiğini söylediler. Sinema • Tiyatro • Gösteri TOM SELLECK \LECBALDW1\ ML\FARROW BERNAMTTE PETERS (3360682) tl«H330-16llO-1f00-2H5 (1416203) tt00-H 15-16 30-W 45-21 30 (1437S7S) 1200-î* »5-16 30-W 4S-2115 Bakırkoy-74 (5720444) 110O-13-0O-15OI)-17-M-1»a)-2130 ANKARA-KTMFOL (1257478) 1!15- 1 430- 1 700-1»DO-21 15 AOANA-Hmi Iİ46896) 1200-14 15-1645-19-0O-21 15 REKUM FİLMİ DAfilTIMINO* T O N Y D A N Z A DENİZKIZLARI B*yo0u B<EK (144S4 39) 1200-14 15-1630-1845-2115 2 Ç.la»ŞAfAK (5162660)1100-1330-1600-1830-2115 . IzmlrlZMİR (214261) 12 15-1430-1645-19 00-21 '5 ya KadıUy REKS. Btkukiy 74. Anka» AKÜN Slnemtbmnda • ^ -SHE'S OUT OF CONTROl' .'" Koüe'nin yeoihobısi oğtantardı! 0nun kendira kaybtttigini dvfûnvyonanz, bir de babtsını görûn! Yörc Simon Wincer KMftkSr KAOIKOY (337 74 00) 1100-1330-16 00-1830 21 X Bvyoelu DOMYA (149 «3 61) 1200-14 15-16 30-18 45-21 15 Owwı*«r OAZİ (147 M 65) 1 0O-13 0O-15OO-17 15-19 X 21 45 146 97 38 • 132 64 26 1 ' 'Alice' bir komtdı. 'Alice' bir taşlama. 'Alice'parlak bir sinema olayı. Filmter dunyasında bir hahkalar ulkesi. Sinemamn büyülü ' peri masalı." D\\1S JOE SHEPHERD GWE!N \TgRDOV Ylülht}.' 'Atice' Woody Allen'ı o harıka komedilerine döndürüyor" «UtUSDM/HKkH TIM1 VAZAN ve YONETEN WOODYALLEN HarblyeAS (147 63 15) 12.00-14 15-16 30-1845-21.30 Ç.taş ŞAFAK (516 26 60) 11.00-13.30-16.00-18 30-2115 Pefc yakında Kadıköy MODA, Ankara BATI Shtemalannda TOM BRUCE MEL\NIE HANKS WILLIS GRIFFITH ı«BRL\NDEPALMAftt.Mi ŞENLİKATEŞİ * -ThcBonfirc of the Vanıtıes' 3. HAFTA KadıkBy REKS (3360112) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 AnkaraAKCM (127 7S 56) 12 15-14 30-16 45-19 00-21 15 BskkMirŞAN (115S0) 1200-1430-1800-2' 00 mm SİN OKTIN!«ad.koy HUUU 33'B082' 11DO-133M6«D-1900-2' 30 «anal »JIU »UCa 3633"VBı 1200-14 30-16 30-1900-2100 tSH.ARA^KncnL 1257478ı 1200-1-4 JO-TCD-19 15-21 30 4BANA-»» (1138C2I'2D0-14 15-1645-1900-2115 Beyojlu BEYOÖLU (151 32 40) 11-30-K X 16 30-19 00-2130 İSTEK ÜZERİNE UZATMA Cinayet için kiralanmıytı ama: 0nun data jyi bir likri vardı_ BACKTRACK "KAÇIŞ" JODIE FOSTER • DENNIS HOPPER Yönetmea- DENNIS HOPPER Bakırköy KARYA (542 11 72) '2 00-14 15-16 30-18 45-21 00 > BERNARDO BEBTOLUCCI ma THt SHELTERIHG SKY REKUM FİIMİ DAGITIMIND/I 1 0O-130O-I515-1T3O-1945-214S (1417071) 1200-U 15-1630 1845-21ÛO (33701 2S> '2ÛÛ-U 15-16J0 19ÛO-21 30 (S1«2«H) M X '33C 1600 1S3O 21 00 9I«II SİTE •*yo?u «İNCPOP 149 50 33 $in«ma Tİyatro Gösteri 146 97 38 132 64 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog