Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 21 HAZİRAN 1991 07.00 Açılış-Haberler 07.05 Gün Başliyor Akış ıçensinde 08.00"de haber bülteni yeralacak. 09.05 Çocuk Kuşağl Merhaba 09.35 Kadın Saati "Aiie Çevresi" 10.00 Haberler ~ 10.15 Arkası Yarın: Koğu Franceska. Baigoma yla konuşupbir avukat bulmasını ıstemıştır. Valentin, Beatriz'e yakınlaşmaya çahşmakıadır. Vı«qr'la Bealriz'in arası iyi değildir. Kendini cinayetle ılgılı özel waraştırmasına vermiştır. 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dershanesi Akış ıçensinde 11,00'de haber bultenı yayımlanacak. 11.25GorillaForge 11.50 Grimms Fairy Tales 12.15 Haberler 12.20 Denver 12.45 Stop VV atch and Play 13.10 Haberler 13.15 Der Shatz Im Nimanos Land 14.05 Charlotte 14.30 Fuo House 14.55 Haberler ~^~ 15.00 Polochon 15.15 Canısel 15.35 Çizgi Film 16.00 Haberler 16.05 Bir Varmış Bir Vannış 16.30 Bu Toprağın Sesi Programda. Türkiye Ziraatçılar Demeği Başkanı Ibrahim Yetkın yer alıyor. 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yann: Aileler Sue. evle topraklan ayn ayn satmayı duşünür. Bu arada Mark. Dıana'dan babasını tngıltere'ye dönmeye ikna etmesıni ister. 18.00 Haberler 18.10 Gençlik (Bugün köşesinde) 18.45 A Stüdyosundan 20.00 Haberler \e Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Bir Başka Gece(AynnuU bilgj yandaki sütunlarda) <Akış ıçensinde 23.0C'te haber bülteni yayımlanacaktır.) 23.30 Kurdun Laneti 00.15 Diamond'lar Chnstina yakm arkadaşı Racheiin Avrupa'dan dönmesıne çok sevinmiştir. mAma peşpeşe olan kazalar sevıncinı gölgeler 01.15 Haberler-Kapanış 07.58 Açıhş - Okul Televizyonu 18.00 Açilış - Arkası Yarın: Yalan Rüzgarı Phıllıp ıçkıli olduğu ıçın Cncket'le bir otomobil kazası geçinrler. 19.03 Haberler 19.20 İslam ve tnsan Î9.45 AİIe Babasi Jack 65 Mustang arabasına aşın derecede düşkündür. Bu onda adeta saplantı haline gelmiştir. Hiç kimsenın elını dahi sürmesine ızın vermemektedir. 20.10 Dizi: Bir Tür Sİhİr Wayn Dobson'ın kâğıtlarla yaptığı - illüzyonlar yer alıyor. Sam Shawil Skuit Oteli'ndeki olaylan inceliyor. 20.30 Yarışma: Yalancının Mumu 21.00 Gönlerle Gelen 21.30 Ezgi Akşamı 22.00 Haberler ve Ingilizce Haberler 22.35 Festivalde Dün Bugün Yarın 23.10 Toplu Gösteriler: Macbeth (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 01.10 Kapanış 19.59 Açilış - TV Filmi: Dövüşçü (Bugün köşesinde) 21.40 DİZİ: Kalbin Sesi Katherine. Nıck'le evlenmek üzereyken Lazanız'la tanışır ve kaçmak istediği geçmişıne döner. Lazarus ve tehditlerine boyun eğer. Onunla evlenip sanat hayatını kapatır 23.45 Caz 00.15DİZİ: Dedektiflik Bürosu - Kapanış. 13.59 Açıhş - Okul TV ve TV Dershanesi 19.01 Arkası Yarın: YıMıza Ulaşmak Her geçen gün Pablo ve Cessika bırbirine yakınlaşmaktadır. Gabriel ise Pablo'yu Cessika'dan uzaklaştırmak için yeni yalanlar söylemeye devam eder. 19.25 Müzik: Melodi 19.40 Arkası Yarın: Hayat Agacı 20.00 Lisans Tamamlama Programlan 21.35 Mfizik 21.30 Dizi: Major Dad 22.40 Video Müzik Türkiye 23.40Kapanış 19.00 Açıhş - Haberler 19.20 Susam Sokağl Programın hedeflen; mesleklen tanım, doğa, çevre, büvük-daha büyük-en büyük. kalıp sözcükler- "ıyı yolculuklar". 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.15 Yaşadlkça Aile içi ilişkilen konu alan program. 20.35 Geçmişten Geleceğe Müzeler 21.00 Eğlence: Merhaba Gece 22.00 Haberler ve îngilizce, Almanca Haberler 22.45 Konser: Seçil Heper 23.35 Turizm 23.45 Yerli Drama: Beybaba 00.35 Sorularda Nağmeler 00.05 Sanat tnsanları: Zühtü Müridoğlu 01.30 Kapanış 13.00 Açıhş-Haberler 13.05 Çizgi Film: Thunder Cats 13.30 Çizgi Film: Hol)ywood Yaramazları 14.00 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarun 14.55 Starl Haber ~ ~ 15.00 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.50 Pembe Dizi: Komşular 16.20 HotClip 17.15 TaşDevri 17.45 Tiny Toon'un Maceralan 18.15 CesurveGüzel 19.15 Komedi Dizisi: Jefierson Ailesi 19.50 Haberler 20.10 Komedi Dizisi: Tatlı Dertler 20.40 Star Dizi: Uzay Yolu 21.40 Vay Canına (Bugün köşesinde) 22.40 Haberler 22.40 Dizi: Simon ve Simon 23.45 Polisiye Dizi: Miami Vice 23.45 Polisiye Dizi: Mc Gyver 00.45 Sİnema: ölümûne (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 02.40 Gece Cimnastiği-Haberler TV2 TOPLU GÖSTERİLER: MACBETH 23.10 Polanskfden £arklı bir 'Macbeth9 Maebetk / Yönetmen: Roman Polanski / Oyuncular: John Finch, Francesca Annis, Martin Shaw, Nicholas Selby, John Stride, 1971 ABD yapımı / 140 dakika. TV Senisi — Shakespeare'i sinemalaştırmak, sessiz sinema- nın ilk yıllarından beri uğraşılan bir konu olmuştur. Sesli sinema- dan sonra ise özellikle tiyatro- dan sinemaya geçen birçok sine- ma adamı, dört yüz yıl önce, söylenebilecek heraen her şeyi söylemiş ünlü İngilizin anlam yüklü, güzelİik yüklü, gerçek yüklü deyişlerfni sinemasal bir hareket ve canlılıkla eşlemenin yollarını aramışlardır. Hemen akla gelenler, kuşkusuz bir La- urence Oiivier, bir Orson Wel- les, bir Kurosavra'dır. Polanski, bu yönetmenler zincirinin son halkası oluyor. Polanski ne getinniştir "Mac- beth"e? Cannes şenliğinde filmi sunarken, daha önce Welles ve Kurosawa tarafından yapılmış olan "Macbeth"leri beğenmedi- ğini söyleyince yuhalanmıştı Po- lanski... Polanski-Macbeth, di- ğerlerinden öncelikle büyük, görkemli, gösterişli bir "gösteri" olmasıyla ayrılmaktadır. Po- lanski, Shakespeare'e bir üstün- yapımın olanaklannı getirmiştir. Tipkı ttalyan Meslektaşı Franco Zefirelli'nin birkaç Shakespeare uyarlamasında yaptığı gibi... Polanski, çüdıran Lady Mac- beth'i çırılçıplak dolaşırken ve- ya Macbeth'in kopmuş kafasını merdivenlerden yuvarlamrken göstermekten çekinmez. Bu cü- retli buluşlar filmin kan rengini belirlerken "Macbeth"e, Shake- speare'den uzak duşmüş çağdaş seyirci için de geçerli ve etkile- yici öğeler katmış olur. Ünlü pi- yeste, oyun/oyuncu ile tek dekor arasında metnin canlanmasıyla doğan o büyülü hava, o bir tür "iç-tempo" diye adlandınlabile- cek ritm, Polanski'de gösteriş, kılıç şakırtısı, at koşturmasına feda edilir. Shakespeare, alışıl- mış çekiciliğini yitirir belki bi- raz, ama yepyeni, güncel, çağdaş bir çekicilik kazanır... Filmi, konusunu, gelişimini, ünlü deyişlerini ezbere bildiğiniz halde soluk soluğa seyretmek olanağını yaratır size... Polans- ki, yine çok önemli bir yenilik olarak, Macbeth çiftini alır, gençleştirir, olgunluk cağındaki bir Orson Welles'in, Toshiro Mi- fune'nin veya Manrice Evans'ın yerini, gencecik bir John Finch; perdede unutulmaz bir Lady Macbeth yarattığmda elli küsur yaşında olan Dame Judith An- dersoo'un yerini körpe bir Fran- cesca Annis aJır. Böylece traged- yanın ruhuna bir ölçüde ihanet artarken (iktidar hırsı, bu kadar genç yaşta gelip de insanda ya- şama sevincinin yerini alır mı?), geniş seyirci yığuılan için çeki- cilik arttınlmış olur. Polanski'nin tragedyaya "ik- tidar hırsını bir kısır döngü ola- rak sürüp gideceği" yorumunu katması açısından aynca dikka- te değer. GENÇ OYUNCULAR— Polanski fllminde Mahcbeth çiftini alısılagelmisin dtsında gençkştiri- yor. Basrolerde Francesca Annis ve John Finch yer alıyor. TVl BİB BAŞKA GECE 21.00 Müşfik Kenter'le söyleşiTV Senisi — URT tarafından hazırlanan "Bir Başka Gece"de bu haftanın konuk sanatçılan Muazzez Abacı, Leman Sam, Burhan Çacan, Nurhan Damcı- o&lu ve Sibel Can. Kandemir Kondnk'un yazıp Aram Gülyüz'ün yönettiği "Me- sela Dedik'te "Kurban Bayramı" konu ediliyor. Çetin Çeki'nin sunduğu tiyatro bölü- munde Müşfik Kenter ekrana ile yapılan söyleşiden sonra ar- kadaşları OfluoğJu'nu anlata- caklar. "Mttjdat Gezen'le NeşeU Dakikalar"da sanatçı ilginç tip- lemelerle ekrana gelmeye devam edecek. Hmcal Uluç bu haf- ta Camel Trophy 91 birincileri Menderes Utkn ve Bülent Öz- ler'le birlikte. Müşfik Kenter Aktüalite bölümünde Milliyet Hey-Girl ödül töreni ve Hürri- gelecek. Sanatçının oyunların- yet Vakfı'nın düzenlediği Sima- _ dan görüntüler de programda vi Karikatür Yanşması görüntü- yer alıyor. lerinin yanı sıra son olarak ama- Aziz Üstel'in bu haftaki ko- tör kamera şakalan ekrana ge- nuğu Mücap Ofluoğlu. Sanatçı lecek. STAR1 SİNEMA: ÖLÜMÜNE 00.45 Cinayet öyküsü(A Killing Affair) / Yönetmen: Richard Sarafın / Oyuncular: Elizabeth Montgomery, O.J. Simpson, Rosalind Cash, Dean StockweU / 1977 ABD yapımı / Süresi: 100 dakika. TV Senisi — Biri kadın iki dedektif, karmaşık bir cinaye- ti çözmek üzere görevlendirilir- ler. Eldeki ipuçlannı değerlen- direrek olayı çözmeye başlayan ikili, başlanndan geçen mace- ra sırasında birbirlerine â$ık olurlar. Richard Sarafln'in 1977'de yönettiği polisiye maceranın oyunculan arasında Elizabeth Montgomery, O-J. Simpson, Rosalind Cash ve Lean Stock- weü gibi oyuncular yer alıyor. Starl 'in cuma gunktt sinema kuşağı için pek ideal değil. Ya- pılan protoüp değisikliğiyle pa- zartesi günü ekrana gelmesi planlanan polisiye film, bay- ram ekranına layık görülmeyip son anda bayram öncesine alın- dı. RADYOLAR R A D Y O 1 MJS Açüıs, program. 05.00 Ha- berler. O5.tS TurkOler geçidi. 0530 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 Gunle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 tstek- leriniz, seçtiklerimiz. 09 J5 Reklamlar. 09^0 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 1105 Reklamlar. 1110 Günü yaşarken. 1155 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haber- ler. 13.15 Reklam programı. 13J5 Hafıf müâk. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (I). 17.00 Ha- berler. 17.05 Çocuklarla baş başa. 18.00 Haber- ler. 18.05 Hayatın içınden. 18^5 Bölgesel yayın vereklamlar.19.00 Haberler. 1930 Türküler ve oyun havalan. 20.00 TOrkce sözlü hafıf müzik. 20.15 Gençlik korolan. 20J0 Kadınlar toplulu- ğundan şarkılar. 21JWHaberler. 21.05 Samanyo- lu. 2100 Kadınlar topluluğundan türküler. 22J0 Çagdaş Turk sanat muziği. 23.00 Haberler. 23.15 Cumadan cumartesiye (2). 00.55 Günün haber- lermden özeller. 01.00 Program ve kapanış. 01A5 - 0455 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açıuş, program ve haber- ler. 07.05 SoUstlerdec seçmeler. 07M Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve Solo Şarkılar. 09.00 Haberler. W.05Yasar Ibpçam'dan türkokr. 09J0 Oyunlarla yaşayanlar. 09J5 Çeşitli Müzik. 10.00 Halk Muzigi Sözlüğümüzden. 10J0 Dünden Bu- güne Anadolu. 10.40 Tilrkçe sözlü hafıf müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Yavuz Değirmend'den türküler. UM Sazlarla Türk sanat müzigi. 11J5 Hafıf muzik. 12.00 Beraber ve solo türküler. 12J0 Dünden bugttne ses ve saz dünyamız. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgüanndan ezgiler. 1330 Kalkınmanın güçlü lokomotifı: Sanayi. 13^45 Şarkılar. 1440 Yabancı dü dersı. 14.45 Bü- lent Anlan'dan türküler. 15.00 Haberler. 15.05 Gelin tanış olalım. 15-25 Saz eserleri. 15^40 Ar- kası yann. 1&00 Hafıf müzik. 1630 Yurttan ses- ler. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğun- dan şarkılar. 1730 Küçük konser. 18.00 Beste- nigâr fash. 1830 Bilim ve teknoloji dünyasın- dan. 18.50 Türk halk çalgılanndan ezgüer. 19.00 Haberler. 1930 Hafıf müzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 20.45 Hafif müzik. 21.00 Solistler geçidi (TSM).213O Türküler geçidi. 22.00 Küçük ko- ro. 2230 Türkçe sozlû hafıf müzik. 2145 Bir ro- man / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Bera- ber ve solo türküler. 23.45 Hafıf müzik. 2355 Opera saati. 0055 Günün haberlerinden özet- ler. 0058 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07JS Gttne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. İIM Oğleye doğru. 1100 Ha- berler. 1115 Oğle ve müzik. 13.00 Günün kon- seri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik magazin. 15.00 Konserlerden. 1630 Caz ve hafıf müzik dünya- sından. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Gelenek, gö- renek ve müzik. 20.00 Pop-caz. 21.00 Müağın dili. 22.00 Haberler. 2115 Müzik paletı. 23.00 Eskiden yeniye. 24.00 Gece ve müzik. 0055 Gfl- nün haberlerinden özetler. 0058 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açüış, program ve haber- ler. 0745 Türküler ve oyun havalan. 0730 So- hstler geçidi 08.00 TUrküler. 08.15 Şarküar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 0930 Türkuler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın geürdikleri. 11.00 Haberler. 1145 Şarkılar. 11J0 Türküler. 1135 Tasavvuf musikisi ve saz eserleri 1100 Ha- berler. 1105 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler ge- çidi. 1330 Yurdun dört bucağından. 14.00 Ha- berler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 Türküler. 1445 Saz eserleri. 15.00 Sizin için seç- tiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Âşıklar ve ma- halli sanatçılanmız. 1630 Devlet korolan. 17.00 Haberler. 17.05 Turküler ve oyun havalan. 1730 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Türk sanat mü- ziği dinleyici istekleri. 1858 Program ve kapa- nış. nukları. 09.15 Sevüen Melodiler. 1040 Her Cu- ma Sizlerle. 1140 Kayıp Haberleri. 1145 Işte Saz tşte Söz. Sohst: Gönül Erdoğan. 1130 Bir So- list: Dennis De Young. 1240 lstekler. 1340Türk- çe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Yasar Güvenir. 13.15 Haftadan Haftaya. 14.15 Bir Topluluk: Electric Light Orchestra. 14ÂS Bir Sanatçıyla Be- raber. Solist: Ahmet özhan. 15.10 Gönül Ak- kor'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 16.00Pop Stereo Programı. 1740 Müzik Dagarcıgı. 1730 Gün Bi- terken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Kapanış. POLİS TÜRKİYE POÜS İS1ANBUL ı-rog- ram. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Ko- 0658 Açüıs, Prog- ram. 07.00 Gfiae B»şl«rtr«. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 0835 lşte Saz lşte Söz. Solist: Gönttl Erdoğan. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du- rumu. 0935AÜ Şenozan'dan Şarkılar. 0955 Hava Durumu. 10.00 Her Cuma Sizlerle 11.00 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Ahmet Özhan. 11.25 Handan Tunca-lsmet Tanyıldız'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1150 Sizin Seçtikleriniz. 1155 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Sezen Aksu. 13.15 Haftadan Haftaya. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1450 Nevin Demir- döven'den Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dagarcıgı. 16.45 Guven Yapar'dan Türküler. 17.05 Türkçe Sözlü Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Kapanış. /Castrol Sunar: KORSIKA TURU'NDA MATADOR'UN ZAFERİ Turkpetroi'Casiro' Furrıası tçm Karacan Te*evızyonu rıun haztriadıgı Starî programınm bu haftakı 55 boJumu Duoya Rall« Şampıyorası mn beşıno etab< olan Korska Turu nun gofunlulerıyte başi yor Toyota. Lanoa, fo*n Mıisut»s*ıı Subaru g«öt «Jdıatı ekıpienn yamn<3a Renau4t tahımnnn da yenı Clıo 16V ne kaiıtdtg. yarış tamamen asfali etapiarda yaptidı Otomob«llerm aktarma organiarifim dayantktdıgmı c>n ptana ç*aran Kûfsıka Turu nda Toyota Cel*ca GT4 ^le yanşan Arrnm Sctmaız * . etaplarta bviAte İKlertıge yukseldı Daha sonra yoldan çıkan Scrmarz KSertğı Françoıs Deiecour a brafcb ve böylece Deieccur Aurou ve Saınz arasında Duyuk btr mucadele başiad< 27 ozel etapt* yanşın soounda geçen /ılm Dunya Şamp.yonu ' Uçan Maıador Cartos Saınz tanncıiığı kazanrken Toyota Oa bu yartşı kazanan ilk Avrupa yapımı oimayan otomobti unvanmı kazandı Yanşta ıtonDhğı At*ıoi uçunculugudoCuncoalöılar Trafık bdumunde e*e ahnan konutar ise yoiun Ourumuna gore vties secme ıte onden *e arxadar kaymatar sjrasında otomoW«ı kootrol ed<tmçsı Motoc Sporiarı Ouryası ndan haberier bu programda da suf^yor Ülkemtzden sunuiacak yartş ise Yanmca otokrosu Otokros şampıyonasintn bu etabı zevkl iıucadetetere sahne okjrten daha sonra t»nncı kategonntn fınalınde yaşanan kazayia nuZLPkj bfr havaya burundu Bırçott ktştnm yaraEandığı bu kaza sonunda yanşır ger. ka<an tuna' ıptaı edtidı Programın sijruculan ise ÖzaJp Sıroi ve Ayşe Gurzap İLAN T.C IĞDIR 2; KADASTRO MAHKEMESİ Esas No: 1991/51 Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Bedir Yatman aleyhine acüan tapulama tespitinin iptalı davasının yapılan dunışmalan sonun- da ilk verilen davanın reddine dair karar Yargıtay'ın ilgili dairesi ta- rafından bozuknuş ve bozraa kararı sonucunda mahkememizce verilen direnme karan davaa Hazine tarafından temyiz edilmis olmakla dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 28.11.1990 gün 1990/16-481 esas, 1990/602 karar sayüı ilamı ile davacı Hazine'rün temyiz itirazlannın kabulü ile özel daire bozma karannda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'nın 429. maddesi gereğince bozulmasına karar verilmiştir. Davacı Bedir Yatman ölü olduğu anlaşıldıgından, mirasçılan Telü ve Hamit Yatman'm adresleri temin edilemediğinden kendilerine du- ruşma günü olan 18.7.1991 günü saat 9'da mahkememizde hazır bu- lunmalan ve Yargıtay Genel Hukuk Kurulu'nun bozma ilanını büdirir davetiye ilanen tebliğ olunur. 29.5.1991 28812 T.C. KÜITÜR BAKANUĞI 1991 Yunus Emre Sevgi Yılı münasebetiyle sanatçı Esin Af şar ARAL'a hazırlatılan Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan Ingilizce ve Türkçe ses kaseti aşağıdaki Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü Kültür Ürünleri Satış Mağazaları'nda satışa sunulmuştur. ANKARA Meşrutiyet Cad. 11/B Kızılay İSTANBUL Topkapı Sarayı Avlusu Sultanahmet İZMİR Cumhuriyet Bulvarı 115 Alsancak ANTALYA Kaleiçi Yat Limanı GÖREME Açıkhava Müzesi Halikarnas Balıkçısı TV dizisi • ANKARA (Mak Aj«w) — TRT iki ülkenin TV ve film fîrmalanyla ortak yapım hazırlıklan içerisinde. TRT, Alman ZDF ve Alman KENTEL ile Yunan STEFI T fırmalanyla, Cevat Şakir Kabaağaçh'nın (Halikarnas Balıkçısı) hayatuun bir bölümü anlatılan "Mavi Sürgiin" adlı ortak yapımı çekmeyi planlıyor. Ortak yapımın bütçesi, EURIMAGE Fonu (EURIMAGE: Avrupa Sinema ve TV Fbnu- en az 3 ülke katıhrsa fondan para veriyor) ile destekleniyor. 5 milyon 589 bin 474 Alman Markı olan bütçenin yüzde 17.7'sinin Eurimage Fonu tarafından karşılanacağı belirtiliyor. TRT'nin bu bütçeye 500 bin mark karşılığı teknik ve prodüksiyon hizmetleri ile katılması düşünülüyor. 1 ekimde çekimleri başlayacak Mavi Sürgün ise îstanbul, Ankara ve Bodrum'da ' gerçekleştirilecek. İki yeni belgesel • ANKARA (UBA) — Televizyonda, önümûzdeki hafta, "Mavi Devrim" ve "Bir Masal Ülkesi" olmak üzere iki yeni belgesel ekrana gelecek. Izmir televizyonu tarafından gerçekleştirilen, yapımahğmj Nihat Onat'ın üstlendıği "Bir Masal Ülkesi" adlı belgesel ikinci kanalda yayımlanacak. "Görüntülerle Uludağ" adını da taşıyan belgeselde, Uludağ'ın dört mevsim boyunca çeşitli güzellikleri ekrana gelecek. Bu belgeselin yayın tarihi 28 haziran cuma olacak. üçüncü kanalda yayımlanacak olan yabana kaynakb belgesel ise "Mavi Devrim" olacak. Orijinal adı "Blue Revolution" olan belgeselin yönetmenliğini Sebastian Robinson yapıyor. lfeni eğlence programı • ANKARA (Mak AJua) — Yaz mevsiminin gelmesi ve teievizyonda yeni yayın döneminin başlamasıyla, - değişik program önerileri de çoğaJmaya başladı.Bunlardan bir tanesi de kurum dışında hazırlanacak olan ve Korhan Abay'ın sunacağı 'Yaz Gecesi Rttyası'. Bu yeni program, TRT Yönetim Kurulu'nun onayını aldıktan sonra çekilmeye başlanacak. TV'de tarihi diziler • ÇANAKKALE (AA) — TRT Ankara Televizyonu için hazırlanan tarihi dizilerden, Türklerin Rumeli'ye geçişini konu alan 'İlk Adım' nimi, Çanakkale'deki tarihi mekânlarda çekildi. Geçen yıl TVl kanahnda gösterilen 'Gecmişe Açılan Pencere* programmdaki tarihi olaylan konu alan dizilerin yenilerinin çekilmesine devam ediliyor. Yönetmen özdemir Birsel'in derleyerek senaryolaştırdığı Türklerin Rumeli'ye geçislerinde Gazi Süleyman Paşa'nm 'Çimpe Kalesi'ni ele geçirişi, gerçek mekânlarda çekim yapılarak televizyona uyarlanacak. BUGÜN • Gençlik TVl 18.10 Programın 24. bölümünün profesyonel köşesinin konuğu Prof. Dr. Ekrem Akurgal gençlerle arkeoloji mesleği konusunda söyleşecek. 'Genç Müzik 1 köşesinde yer alan Grup Piramit 2 parça seslendirirken 'Hadisene Canım, Çocuklar1 , 'Yasayan Gençlik' köşesinde ise psikiyatrist Erdal Işık gençlik dönemi ve içki bağımlıhğı konusunda görüşlerini açıklayacak. • TV Filmi: Dövüşçü TV3 20.00 Myrtle'nin birlikte yaşadığı babası onun hayatı boyunca başansız biri olacağına inanmaktadır. Bu arada Myrtle yaptığı işten sıkılmaya başlamıştır. Artık bir şeyler yaparak kendini kanıtlamaya çalışır. David Lowell Rich'in yönettiği fümin başrol oyunculan Gregory Harrison ve Glyniss O'Connor. • VHy Canına Starl 21.40 Atilla Arcan ve Yalçın Menteş'in birlikte hazırladıklan programın bu bölümune konuk olarak Ümit Besen, Nil Ünal ve sihirbaz Mandrake . katılacaklar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog