Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 Türkiye Le Mondeda • PARİS (Cumhuriyet) — Fransa'mn en güvenüir ve büyûk gazetesi Le Monde, 20 haziran tarihli ekonomi ekinde, dört sayfasuu Türkiye'ye ayırdı. Türkiye'nin Hesabı adını taşıyan dört sayfalık özel bölümde, çeşitli incelemeler ve yazılarıyla Türkiye'yi anlatan gazetecilerin adları Şunlar: Michel Boyer, Nicole Pope, Claire Blandin. Söz konusu incelemelerde, Türkiye'nin dünkü ve bugünkü ekonomik durumu, aynntılı bir biçimde irdelenerek geleceğe yönelik hedef ve amaçlannın altı çiziliyor. Le Monde gazetesinin Türkiye muhabiri Nicole Pope*un konuyla ilgili yazısı, Cumhuriyet gazetesinden ve çizer Ismail Gülgeç*in 'Devlet Kuşu'ndan söz ederek Türkiye'nin özelleştirme politikasına gidiyor. Böylece dört sayfalık Türkiye bölümünde sözü edilen tek Türk gazetesi Cumhuriyet. Ankara'da patlamalar • ANKARA (Cumhuriyel B&rosu) — Başkentte dün akşam Opera'daki Tekel Satış Burosu ile Şekerbank, Şeker Fabrikalan, Demir Çelik Işletmeleri ve Etibank Genel Mudürlukleri önünde patlamalar oldu. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı. Söz konusu binalann bazı camlannın kınldığı saldınlarda aynı nitelikte ses bombalan kullanıldığı belirtildı. Saat 21.00 sıralannda meydana gelen patlamaları, yasadışı Devrimci Sol / Silahlı Devrimci Birlikler adlı örgüt üstlendi. Erdem'in ziyareti • ANKARA (AA) — TBMM Başkanı Kaya Erdem, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör özden'i ziyaret ederek yeni görevinde basanlar diledi. Kaya Erdem, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, demokrasi ve onun simgesi olan temel hak ve özgürlükleri koruyan, sahip çıkan Anayasa Mahkemesi'nin önemi ttzerinde durdu. Yılmaz'a kasım ayındaseçim çağnsıyapan tnönil' Keııdiııiz içîn seçim yapın ÜMİT ASLANBAY EMİRDAĞ /ÇAY — SHP Genel Başkanı Erdal tnönii. hükümeti kur- makla görev- lendiriİen AJNAP Genel Başka- nı Mesut Ydmaz'ı hükumet programını okurken erken se- çim tarihini acıklamaya çağıra- rak buna zorunlu olduğunu soy- ledi. Inönü, "Yeteri kad» va- kit var" diyerek kasım aymda erken genel seçimin yapılabile- ceğini vurguladı ve "Bu da ben- den onlara bir tavsiye. Kendini- ri düşünü>orsanız. geciktirme- den seçim yapın. Milleti diişii- nüyorsanız, bir an evvel yapın. Kimseyi duşünmüyorsanız, dü- şiineniere işi bırakın" dedi. SHP lideri, dün Afyon'un Emirdağ ve Çay ilçelerinde hal- ka hitaben yaptığı konuşmalar- da, coşkulu topluluklardan mo- ral buldu. Emirdağ'da "Saym tnönii, ufukta başbakanlık gö- riiniiyor. 'Deniz' dalgalandı, liitfen gemiyi karaya oturtma- yın", "Hesap sorulacak güne raerhaba" gibi pankartlarla karşılanan lnönü, çiftçinin, iş- çinin ahını bırakmayacaklarını, tek tek hesabını soracaklannj bildirerek "İktidardakiler hâlâ insanlanmıza insanca davran- mayı ögrenemedüer. Bunlan sü- püriip götürmek şart oldu" di- ye konuştu. Emirdağ'daki konuşmasında, DSP'yi de eleştiren İnönü, "Bi- liyorsunuz, sosyal demokrat ol- duğunu söyleyen bir başka parti daha var. Birleşelim diyoruz, birleşmiyorlar. O halde sandıkta birleşetim. Sosyal demokrat va- tandas bunu düşünmeli, aynhk nereden kaynaklanıyor, nedeni üzerinde durmalı. Bu sıkıntının nedeni, bûieşmeyi istemeyenler- dir. O halde siz bunlara yardım etmeyin, oylannızı bölmeyin" görüşüne yer verdi. ANAP'ın ise yapabileceği tek şeyin bir an evvel seçime gitmek olduğunu söyleyen İnönü, 'Baş- bakan tnönii' sloganları arasın- da, "Enflasyonu diizelteceğiz diyorlar. Nasıl düzeltecekler? Hepsi aynı insanlar. Biri eidip biri geliyor. Fark etmez. Üç ay istirahat ettiler, yine geldiler. Daha önce bakandılar zaten. Önemli olan seçimde iktidarı değiştirmek, biz de onu yapıyo- ruz zaten" dedi. İşten çıkannalan da gündeme getiren SHP üderi, ANAP ikti- dannda bu dunımun görülme- miş bir boyuta vardığını ve son olarak da basında işten çıkar- maların yaşandığını anlattı. Seçim otobüsü Güneş'te ga- zetecilerin sorularını da yanıtla- yan İnönü, "Cumhurbaşkanı Özal ile Mesut Yümaz'ın erken seçim istedikleri yolunda haber- ler alınıyor. Siz bu konuda ne düşunüyorsunuz" sorusuna şu karşılığı verdi: "Genel seçimi hemen istiyo- ruz. Genel seçim aslında gecik- miştir. Biz 26 marttan beri isti- yoruz. Hükiımet prognunı oku- nurken yeni Başbakan'ın bu ko- nuya açıklık getirmesi şarttır. Bunu yapmak zorunda. Aynca, milletvekilligi ara seçimi konu- su da var. Anayasaya göre bu konuda da bir açıklama yapma- sı zorunlu. En çok beklenen ve en sağhklı getişme ise genel se- çimi ilan etmektir. Hukümet programını okurken bunu ne zaman yapacağını söylemesini bekliyoruz. Erken seçimin ya- pdmasuu istiyoruz. Kasunda ya- palım." Yılmaz'ın kabine oluştur- makta zorluk çektiği anımsatı- larak bunun ANAP'taki bazı milletvekilleri üzerinde "Erken seçim yaparız" diye tehdit araa- cı güttüğü yorumlanrun da gun- deme getirilmesi uzerine lnönü, şöyle dedi: "Onlar kendi meseleleri. Biz erken seçim derken bunu mille- tin bekledigi bir gelişme olarak söylüyoruz. Göruliiyor ki seçim yapmayınca. hiçbir ilerlerae ol- muyor. Her konuda yerinde sa- yıyoruz. Ekonomi gitükçe daha zor bir ortama geliyor. İşçiler, çiftçüer ve esnaf için hayat her geçen gün zorlaşıyor. Hukümet kendi iradesini ortaya koyamı- yor. İşte Kıbns konusu. Temas- lar yapılıyor, iki toplum sonın- larını karşdıklı ortaya koyacak- lar, ama hâlâ bunu kabul etti- rebilmiş değiliz, Sanki mevcut bir Kıbns devleti varmış gibi, onun başbakanı, bir de iki top- lumun temsilcileri olsun. öyle konuşahm diye ABD teklif ya- pıyor." lnönü, Afyon'un Emirdağ ve Çay ilçelerinde yapbğı konuşmalarda ANAP Genel Başkanı Yılmaz'ı erken genel seçime davet etti. SHP'de kongreler hafta içinde de sürerken kurmaylar tek tek delege hesabı yapıyor SHPde sıra büyük îllerdeİç Poliüka Servisi — SHP ü ve ilçe kongreleri aralıksız surü- yor. Pafta içinde dahi kongre ya- püan SHP'de bugune kadar top- lam 590 kurultay delegesi seçil- di. Genel merkezciler "390 ge- nel merkez, 200 Baykal yanlıla- n kazandı" derken, Baykal yan- lısı partililer de "357 Yeni Sol, 214 genel merkez, 19 belirsiz" şeklinde hesap çıkarttılar. Anka- ra'nın Çankaya ılçesinde, "üye- lik haklarının ihlali" gibi iddia- larla şimdiki ve daha önceki ge- nel merkez yönetimleri arasında gerginliğin yaşandığı seçimi, ge- nel merkez yanlısı olduğu kay- dedilen, Çankaya Belediye Baş- kan Vekili Mahmut Bayram ka- zandı. Büyuk kurultayını MYK'nın eğilim kararı uyarınca temmuz ayı senunda ya da ağustos ayı- nın ilk haftasında yapması bek- lenen SHP'de fınale yaklaşılı- yor. SHP'de bazı kongreler de "giinlerce süren oy sayımı" ne- deniyle SHP tarihine geçü. İs- tanbul'un Ümraniye ilçe kong- resinde sonuç 72 saat sonra alı- nabilirken Küçükçekmece'de de yaklaşık 45 saat sonra oy sayı- mı bitmişti. Bir başka kanşık- lık da lçel il kongresi sonrası çıktı. Burada oy sayımı genel merkezcüere göre "bitti", Bay- kal yanlısı milletvekillerine gö- re "tekrar sayıma geçildi". Bay- kalalann adayı HalH Uysal ile genel merkezi destekleyen Bora Yorulmaz ve Mustafa Uçar'ın aday oldukları İçel'de genel KURTKAYA Oto Sanayi ve Ticareti A.Ş. ÖZET BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.1990 31.12.1989 19B3 1C806 3 3TB 301619 l DIMfl MANJII MT* (VMLKLAR) TOPiNH PASİF (KAYNAKLAR) 31.12.1990 31.12.1989 '«•5UK9 7Wı3W 1 »' 5» »? SS6M9O9 3 174 000 338 9 » » * MCK4S5 f M*MıuUi| T0KMII KURTKAYA OTO SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU BfiUT SATIŞLAR 1 Vurtıç Sattşlar 2 Yurtd^ Satışlaf W>«er Sıtışi» 1 Saişıın ladeler 2 Satış tskontobn 3-OJer kntnmtef C NETSATtŞUR 0- S*T1ŞLAMN MAIIYETI BRÛT SATIŞ KÂR1 vtya ZARARI E- FAAUYFT GIOERLERI 1 Arjştırma vj GekjtKme GOerien 2 PcKüma Satış ve DaOıtım G<d 3-Gend Vimenm aderten ESAS FAM.IVTT KAfll veya ZARARI F- M&ER FAALIVETLEflOEN GELtFLER VE KAH.AR Mşürjkltrttsı Temenu Setfkn J-âaO» OnıkiıkiMa» THIKRU Stknen 3-fac M Otger TtmeOu G*1en 4-FakyeW W O^e Grtrleı rt KSrtaı G- »ĞER FAALIYETLEROeN GUERLER VE ZARARLAA H- FIHANSMAN GIMHLEfil MOsa Vadet Borçtanma ODenen 2-U7un Vadek BofÇianmı Gatateri t-1 (-1 3) 12 1990 60 636 732 353 57 597 409 791 3 039 322 559 (6 257 928 0751 (217117 822) (7 751 060 903) i289 749 350) 31 12 1969 44 027 550 700 41259 914 320 2 767 636 380 17 565 340820ı (291250115) 16 884 897 889) (389 192 816) (-) 52 378 804 ?78 ( « 484 367 705) 7 894 436 573 (8 686 370 272) (8 586 370 272) 36 462 209 880 (31 493 042 603) 4 969 167 277 (5 137 723 127) (5 137 723 127| (-) (-> (-) (791 933 699) 861 001 930 26 613 495 23 041 734 011346 701 (154 723 664) (4 489 829 073) (4 489 829 073) 1168 555 850) 760 902 241 36 206 320 41340 29 770 551 694 884 030 (55 806 086) |2 039 970 857) 12 039 970 857) I- OLAĞANÛSTÜ GEUItLER VE KARLAR y ş 2-ûnnto OAmm Gekr ve 3-CHJe OüOjnOsttı Geirter ve Urtar OLAĞAMÛSTÜ GTOERLER VE ZARAflLAR 1-Çalışmiyjn Kısım GıdefUfi vt Zararian {—) 2-Önc0la Dön«m Gıder ve Zararün 3-ftJeı OUOanüsKı GOerw ve Zanrt* DâMEM KİRI veya ZARARI OOENECEK VEAGI VE DİĞER VASAL YOKUMLaÛKLER NET DÖNEU KAH veya ZAHARI (4 575 484 4961 1 883 109 977 1883109977 (452 533 124) (452 533 124) 11 503 430 5521 656 493 884 656 493884 (639 026 833) 1639 026 833) (3 144 907 643) (1 485 963 501) (3 144 907 643) (1 485 963 501) Ağsriıtdı oftalama Fvi envanteı Hızünoınlmş amortısman Kayıiiaroa nommal tedele yer atnaktadır Yenıden defcrleme uygulaması tıanç « e etme mabvet Kayıtkdeger DIPNOTLAR: 11 OeSerleme vonıeırten Slo* Oejerleme >omen» Envanttr Yönlemı Amofhsman MOedeme Yönlem Iştırakler Oegoieım Y M u n Maddı Dunn VarMdar OeJefKme Yönt Mauklaı De4ertem« Yfatem 2) Brtanço Unhındm sonra ortaya çıkan hususlaf 1) Kıdem ttraratı tavar» I C Ma*»e Balanlıjınca 1 1 1991 den <ı*mn 2 489 600 -TL olara* beirtemnşdr ve toplam kjdem lazmnatı yûkû 585 611 396—TL'sna yûksc*(nştıf 3) Şarta tıajlı otaylaı Şaru bagtı olay tMkımnamaktadır 4) Mtıhasebe tahmnknnde orljya çıkan detatkkUer Munasebe tahnantermde ortaya çıkan ftfrşıMıidef buJunmamaktadır 5) Aktıt deOrter fuenndekı ıpotek veya lemnel tutan AkM değeder azemte ıpote« «eya lemnat Duhınmamaktad» 6) Akgf oejerter üanndekı agona tulariar 3 666 925 000 -TL 7) AJınan ıpotek ve tennatlaı Alacakiar ıçın alınmcş olan ıpotek «e d^er ttrmuti» Temnattef 31 000 000 - T l 8) Pasfte yer akroyan taahhuUer Pastle yer almayan taahhuOef yoktu' 91 Taftakö* elmen»ş lx tnxçön 1990 yiknda lahakkut etmem; l a ; Dorçları yottur 1991 yiında 1 273 205 479 -TL - tahvıl lani »hakkuk einnlectkor 10) Semıayeyı lemsıi eden hsse senedıne tanman ımtıyanar Imoyaziı hısse a n « i yottuı 11) Mat tabiolan önemt « ç û * eltoleyen aıjtf fıusustaı 1988 y* ıçın hesapUnan kKlem taannaiı 254 820 980 -TL okıp bunun V10 u kavyhk aynör* orier yvtunfar 203 856 784 -TL bundan sonralo 8 yıkla taksrtere ıtia edıMceknr KURTKAYA OT0 SANAYİ VE TİCARETİ A Ş nm 1990 y* hesao devres ıçm 31 Mayıs 1991 Cuma gûnû saat 16 30'cte yapacaOı OlaOan Genel Kuflil (OtUMar Genel Kunrtı) loplamsı ıçm MURAKIP taradndan hmrtanan RAPOR'dur Saym Pay SaKplen. ktare Mecks Raponmb şıfMOn 1990 y* hesap devresme *t ış ve ışlemteı rykkmda bdgı rtrtmşar . Şırkei. stol «Men yri'ı ncelecnena sunulan Manço He «ar ve Jaıaı hesaptannda oösierttn m*tanM ZARAR ile kapatmştt Yapüjım mcelemela sonucunoa tululan defteıier ile ounnienen bekjelenn usulüne uygun oorak tanam e d M i n tMlgeienjelo dettertere *>Jfü ourak geçriciOn ve tnlançonun defter kayiHanu uygun otarak (tuzenlendıjn gonlOm Saygılanmla. BÛLENT ÛCfL MURAKT OİPNOTLAR 1 Sto* matyetı hesaptama ssten A$ın<Uı ortaüma makvelı Stoi dtOtrtfme yömem AJırtiBı ortalama maiyen 2- StoUann tamam sayılmıştır 3- Anctto doneme ıtşUn ortı ya da vda /oktuı 4- Kar olmaıijından fnse başau kar ve kar payı tutan ve «anlan oöslenlmemıştiT KURTKAVA A S BİR KURÎKAVA HOIOING A S Jf KURULUSUOUR merkezcilerin ve Seçim Kunılu'- nun verdiği sonuca göre Yorul- maz 326, Uysal 212, Uçar da 27 oy aldı. Merkezciler 18 delege- liğin tamamını da kazandıklart- nı belirttiler. Yeni Sol'un kur- mayları ise "Listede sonradan çizümeler oldu. Buna itiraz ya- püdı. O nedenle tekrar sayıma gidildi" dedüer. Ancak tekrar sayım yapılmadı. önceki gün Içel'in yanı sıra Bingöl, Çankın ve Bilecik'te oy kullanılmıştı. Bilecik'te Baykal'ı desteklediği belirtilen eski İl Başkanı Yusuf Oruç, tekrar il başkanlığına seçilirken 4 delege- liği de Baykal yanlılarının aldı- ğı söylendi. Çankın'da genel merkezi destekleyen eski İl Baş- kanı Hasan Aydınlı tekrar il başkanı oldu. Merkezciler 6 ku- rultay delegeliğini kendilerinin kazandığını açıkladılar. Bu so- nuçlarla tamamlanan 54 il kongresinde 590 kurultay dele- gesi seçildi. Eğilimlerle ilgili ola- rak genel merkezciler "390 biz, 200 Baykal yanlılan" derken, Yeni Sol'un kurmayları "357 biz, 214 genel merkez, 19 belirsiz" hesaplamasını yaptılar. SHP ilçe kongrelerinden bü- yük çoğunluğu da tamamlandı. Ankara'nın Çankaya ilçe örgü- tünde de dün sandık başına gi- dildi. Baykal'ın genel sekreter olduğu dönemde de şu anki ge- nel merkez yönetiminde de sü- rekli gerginlik yaşanan ve "öye- lik haklan ihlalleri"nin gün- demde olduğu Çankaya'da di- van başkanhğına SHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Moğultay seçildi. Divan üyelik- leri için önerilen Veysel Demir, Yusuf Gürbiiz ve Cibangir Bu- dak'ın kongre delegesi olmadık- lannın belirlenmesi uzerine, ve- rilen diğer önergelerle Fatma Çakır, Hasan DüJgeroglu. Yük- sel Doğan ve Fethi Karadeniz divanda görev aldı. Moğultay açış konuşmasın- da, Türkiye'de "âdeta hukuk- suzluk yönetiminin" hâkim ol- duğunu belirterek yaşamın her alanında a>Timcılık ve bölücu- lük yapıldığını söyledi. Moğul- tay, kongrenin parti içi prob- lemlerin dışında, ülke sorunla- rının tartışılması ve çözüm öne- rilerinin getirilmesine yönelik olarak gerçekleşmesini de diledi. Çankaya İlçe Başkanı Eynp Ünal, kürsüye "yuh" sesleri arasında geldi. Ünal konuşma- sına başlamadan önce de salon- dan kendisine "sahtekâr" şek- linde sataşmalar oldu. Moğul- tay'ın müdahalesine karşın Ünal'a konuşması boyunca yer yer sataşmalar oldu. Ünal ko- nuşmasında, bugün Türkiye'de "Fıili bir başkanlık sistemi" ya- şandığına dıkkat çekerken "Yü- riitme, vasama ve yargı eski iş- levsel hale getiriliyor, tek ada- mın belirleyiciliği sağlanıyor" dedi. Seçim sonucu Mahmut Bay- ram 167 oy ile başkan olurken, Eyttp Ünal 88, Hüseyin Nergiz 54 ve Aslan Kaya da 18 oy aldı- lar. CÜHEYTARCAYÜREK YAZIYOR Yenilikçi ModcH: Bir Hukümet, İki Başbakan!.. ANKARA — ANAP kulisinden dün sabah değişik sesler geliyor. İlk günlerin umut veren heyecanı, yerini yavaş ya- vaş değişik irdelemelere bırakryor. Kaygılı, kuşkulu, tepkiyie örülü varsayımlar izlenıyor. Kimi önemli oluşmalann su üstüne çıkmasını "beklenti faktörü" engelliyor. Kabinenin açıklanmasından sonra par- tide bünyesel yeni gelişmeler izlenebilir. Bayramda kulis canlanır, iktidar kazanı kaynar ve kimi olaylar bayram son- rası patlayabilir. Şimdi kulaklarımızı kulise çevirelim. Tabii hemen çeşitli varsayımlar üretiliyor. Kimileri gerçe- ği, kimileri ise duyguları, istekleri içeriyor. Özellikle Mesut Yılmaz'la Pakdemiıii arasında kongreden önceki "mutaba- katın hukümet cephesi" önem taşıyor. Dereyi görmeden paçaları sıvadığı günlerde Mesut Yıl- maz, oydan çok prestij sağlayan transferi gerçekleştirmek jçin Pakdemirii'nin ekonominin tek patronu otacağını açık- ladı. O günlerde Yılmaz-Pakdemirli arasındaki anlaşmanm başka yönleri var mıydı, bilinmiyordu. Ne var ki önceki geceden dün sabaha, kongre öncesi ikili pazarlıkta "hükümette ekonomiyle ilintili bakanhklara yapı- lacak atarnalarda Pakdemirli'nin söz sahibi olmasmı" Me- sut Yılmaz'ın kabul ettiğini gösteren ciddi bilgiler yayildı. Daha hukümet resmen kurulmadan Yüksel Sitesi'ndeki kamu dairelerini özel çalışma yeri olarak hazırlatmaya baş- layan Pakdemirli'ye bu durum, özel bir konum kazandınyor. Açtkçası, böylesi bir anlaşma sonucunda yeni hukümet iki başbakanlı bir hukümet oluyor. Siyasal Başbakan Me- sut Yılmaz, ekonomik başbakan Pakdemirli! Ekonomiyi çift başlılıktan kurtarmaya çalışırken çift başlı bir hukümet manzara- • . , . , . , sı oiuşuyor. Yenilikçi Yılmaz ve arkadaşlan ıkıyol bir partiye yaraşır ağzında: Ya Rüzgârakapılıp doğrusui bu eylülde ya da partjyi bir JS1IZ&Z2Z *«• «**• * *t a y a . M e s u t Y ı i m a z , g o t ı r e c e k l e n g y f bir "tercihin zoriu 92'ninikibahanndanbirinde. günlerini" yaşryor. Ak- — • ^ - ^ — ^ ~ bulut'la bakan olup Akbulut'a karşı çıkan vefalı 13 cesur ba- kanı ne yapacak? Nereye koyacak? Hiç değitee bir bölümünü kabinede tutacak mı? Yoksa "Haydi beyter, bu iş burada biter, "eylerinize" diyerek "tasfiye" borusu mu ça- lacak? On üç eskiye yer verse, kabineye girmek için sıra- da bekleyen "kafadar ideal arkadaşlan", "Onca mücadeteyi beraber yürüttük, Yılmaz'ı başbakan eyledik, bak şu yaptığına" demeyecekler mi? Hüsnü Doğan kabineye girmiyor, ya Vehbi Dinçerier? Ay- nı kabın insanları değil ikisi, ancak Dinçerier işlevi solda st- fır bir koltuğu kabul edecek mi bakalım? Yılmaz, MKYK'yi sağlıklı dengelere oturtamadı. Zayıf kal- dı. Kabinede de dengeleri koruyamazsa partideki çatişma- lar giderek boyutlanabilir. Bugün çoğu kimsenin sırtını okşamasına pek aldanmasın! PartkJe ikinci adam, Yılmaz'ın harem-i ismetinden Fah- rettin Kurt dün, bayramdan sonra hukümet gündeminin ilk maddesini açıklıyor: Seçimi İlk kez ANAP'lı bir yetkili se- çim takvimi üzerinde çaltşacaklannı söytüyor. Ne var ki çe- şitli anlamlar içeriyor Kurt'un sözleri. Örneğin, "şimdilik" bu eylülde seçim yapacağız, demi- yor. Bir buçuk yıl kalmış seçime. 8u kez "kaçamayacakla- rına göre en uygun zamanı seçmekten" söz açıyor. Örneğin, 1992 mayıs ya da haziranında seçim yapılaca- ğı ilan edilirse, anayasaya dayanarak muhalefetin bastırdı- ğı ara seçim yatar. Yılmaz ve arkadaşlan iki yol ağzında. Ya rüzgâra kapılıp bu eylülde ya da partiyi bir yıkja daha olumlu noktaya getirecekleri özgüveniyie 92'nin iki baha- rından birinde. Yılmaz ekibi, "Seçim takvimi saptayacağız" diyerek bir ikinci beklenti faktörü daha getirdi koydu önümüze. BAYKALOLAR'DAN GENEL MERKEZ^E SHP'nin üzerindeki ölü toprağı aülmalıdır Baykal ekibinin dergisi Yenileşme'nin 3. sayısında 'Yeni bir lider kadrosuna, yeni bir parti söylemine, yeni politikalara ihtiyaç her zamankinden fazladır' denildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP'de kurultaya ha- zırlanan Deniz Baykal ekibinin çıkardığı "Yenileşme" dergi- sinde genel merkez yönethni sert bir dille eleştirilirken "Par- timizin uzerinden ölü toprağı atılmalıdır" denildi. Dergide, SHP'nin "yeni bir lider kadro- suna, yeni bir parti söylemine ve yeni politikalara" her za- mankinden fazla gereksinimi olduğu da belirtildi. Yenileşme'nin 3. sayısı bu hafta başmda yayımlandı. Der- ginin logosunda, "Sosyal De- mokrat Göriiş ve Oneriler Platformu" yazısı dikkat çek- ti. Birinci sayfasının sol sütu- nunun baştan aşağıya "Yeni Sol' dövizlerinin yer aldığı der- gide, "Türkiye'nin açılım ya- pabümesi için SHP'de değişim şarttır" yazısında çeşitli öneri- ler getirildi. Dünyanın süratli bir değişim içinde bulunduğu belirtilen yazıda, "Türkiye ola- rak biz de bn değişimi gerçekleştirmeliyiz" denildi. Yazıda, "Bugünkü idari ve si- >asi yapının toplumsal döniişü- mü yapmaya karşı aşılması ge- reken barikatlar" olduğu belır- tilirken SHP genel merkez yö- netimi şöyle eleştirildi: "Partimiz uzerinden bu ölü toprağı aulmalıdır. Bu gerileme çizgisi durdurularak geleceğe döniik atılımı gerçekleştirmeli- yiz. Önümözdeki dönemin atı- lıra ve değişim dönemi olması kaçınılmazdır. Bunun için ye- ni bir lider kadrosuna, yeni bir parti söylemine, yeni politika- lara, yeni bir anlayışa ihtiyaç her zamankinden daha fazla- dır." Dergideki bir başka yazıda "Genel merkez yönetiminin ik- tidar olmayı istemediği izleni- mine isteyerek veya istemeye- rek sebebiyet verdigi" belirtılir- ken "Bu konuda genel merkez en kolav yolu seçerek, Ozal'ın söylediklerinin tersini iddia et- mekle görevmi yapacağuu zma- netmiş ve halen de zannetmek- tedir. Ne var ki Özal'm söyle- diklerinin ve>a yaptıklanmn büyük bir çoğunluğu, Türki- ye'nin gerçek sorunlan olma- yıp sözde sorunlardır" denildi. Derginin orta sayfasında yer alan "SHP'de Yeni Sol'un Türkiye Programı" konulu ya- zıda ise sorunlara Uişkin öne- riler getirildi. Siyasetin Progra- mı başhklı bölümde, sorunun "Türkiye'nin siyaset kunımu- nun tüm organlanyla hastalan- mış olduğu" belirtildi ve çö- züm başlığı altında şöyle denildi: "Parlamentonun çalışma düzeni tümüyle ve kökten de- gişmelidir. Çağdaş, islevsel ve üretken parlamenlolann çalış- ma yöntemleri incelenerek Türkiye gerçeklerinde bunlar yorumlanarak parlarc :o jre- niden inşa edilmelidir. Parla- mento dışından ve içinden ka- tılımın ve çözüm üretmenin mekanizmalan olaşturulmalı- dır." Dergide, enflasyon konusun- da ise şu çözüm önerildi: "Yetersiz kaynaklan bttsbö- tün yetersiz kılan ve enflasyo- nu körükkyen başhca faktor, bütçe açıklandır. Bütçe açığı- nıa bir nedeni, sommsnz ve sa- vurgan devlet harcamalandır. tkinci neden KİT açıklandır. Diger önemli bir neden, üret- ken,rantabi,sanayileşme bede- fine dönük olmayan yanlış kaynak kullanınudır. Bu olum- sazluklar ortadan kaklınlmalı, kaynaklar doğru olarak kulla- nılmalı, ekonomik olmajan iş- letmeler verimli konuma geti- rilraelidir." SATILIK Gazeteciden 88 model bej Şahin 50.000 km'de çelik cant, geniş lastik, pelüş döşeme Tel: 522 42 25 - 520 80 69
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog