Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

X 21 HAZİRAN 1991 * * * * HABERLERİN DfiVAMI CUMHURİYET/19 Yılmaz Hükümeti, Seçim Hükümeti (Baftarafi 1. Sayfada) Nedenı çok açık- Sayın Yılmaz'ın deyışıyle en geç 1 yıl 4 ay .sonra bu ülkede genel seçıme gıdılecek Onun ıçın de yenı başbakanın tum hesapla- ; nnı seçıme göre yapmaktan başka çaresı yok. O da bunu kuşkusuz bılıyor Ama bilıyor olması, ışıni kolaylaştırmıyor Karar vermesı gereken bınncı konu, san- dık başına hangı tarıhte gtdıleceğıdır Örne- ğin burada üç tanh olabılır Bu yılın sonba- harında ya da 1992'nın ılkbaharında erken seçım veya 1 yıl 4 ay sonra zamanında ge- nel seçım Hangısı? Kımıne göre bir an önce erken seçim ANAP'ın çıkarına olur; zıra Mesut Yılmaz'ın estıreceği yenı rüzgârla ANAP, oy sandığın- da zıplama yaparak sıyaset sahnesınde ağır- lığını koruyabılır Kımıne göre ANAP, bugün fazlasıyla dıp noktadadır, onun ıçin sonbahardakı erken seçıme dek, anlamlı bır stçrama yapması ola- naksızdır Hangisi' Kimıne göre çok beklenırse, ekonomık ko- şullar daha da kötüye gıder, Mesut Yılmaz'- ın pırıltısı da sönmeye yüz tutar. Kimıne göre, seçımı zamanında yapmak daha akıllıca olur, 1 5 yıl ıçınde bır yandan Yılmaz'ın ımajı lyıce parîatılırken, öte yandan seçım ekonomtsı uygulanır Kımı de dryor kı —Musluklan açmak hata olur, çünkû enf- lasyon alır başını gıder; o zaman da seçim iyice yatar Hangısı? Erken seçım mı, zamanında seçım mı? Olmak ya da olmamak gıbı bır şey.. Şu sıralar öyie sanıyoruz ki Sayın Yılmaz'- ın zıhnını en çok yoran soru, bu olmalı Hü- kumetının özellıkle ekonomık polıtıkası bu konuda vereceğı karara göre bıçımlenecek- tır Ama şu bır gerçek: Hangı açıdan bakılırsa bakılsın, yenı ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yılmaz'- ın manevra alanı bırçok bakımdan dardır. Her şeyden önce, seçımı hangı tarıhte ya- parsa yapsın, zamanı kısıtlıdır Bu denlı kısa surede, arkasında sekız yıl- lık bır ıktıdar yıpranması da olan ANAP gıbı bır tek adam partısının yazgısını değıstırmek doğrusu kolay gözükmüyor Çevik Güçfe Kürt nöbeti Talabaııi, korunma istedi Irak Kürdistan Yurtsever Birliği lideri, 'Irak yönetiminin Kürtlere muhtemel bir saldırısına karşı ABD'nin tncirlik'i kullanacağına dair bir güvence verildi mi' sorusunu, 'Sayın özal'dan Kuzey Irak'taki Kurtlerin koruyucularından birisi olmasını istedim ve olumlu yanıt aldım' diye yanıtladı. ANKARA (AA) — Irak Kur- dıstan Yurtsever Bırliğı hden Ce- lal Talabani, Kurtlerin Irak'ın muhtemel bır saldınsından ko- runması ıçın uluslararası garan- tılere ıhtıyacı olduğunu ve Tür- kıye'nın bu konuda gereken ko- laylıklan sağlayacağı ızlenımını edındiğmı behrttı Talabani, Turkıye'nın, Kuzey Irak'taki Kürtlerın konıyuculanndan bı- rı olmasını Cumhurbaşkanı özal'dan ıstedığını belırterek "Olumlu cevmp aldım" dedı Dun Ankara'ya gelen Talaba- nı, kaldığı otelde gazetecılerın sorulannı yanıtladı Talabani, Kürdıstan Demokrat Partısı lı- den Mesut Barzaru ıle hıçbır gö- rüş ayrılığı ıçensınde olmadık- lannı behrttı Barzani'nın, Saddam Huseyın ıle anlaşmaya vardıkları yolun- da bugün bır gazetede yayımla- nan demecı hatırlatılarak, "Bu anlasma sizi tatmin etti mi?" şeklındeki soru uzenne şöyle de- dı: "Bu anlaşmayı gormedim. Söz konusu demecın ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorum. Irak Kürdistan Cephesi lideriı- gi olarak bir toplantı yapacagız. Bu anlaşma uzerinde tartışaca- gız. Sonuca varmak için bence Kurt hareketinin siyasi ve aske- ri kadrolan ile bir konferans yapmamız gerekiyor. Eger sonuç tatmin edici olursa anlaşmayı imzalanz." Talabani, "Kurtlerin Irak yo- netımının muhtemel bır saldırı- sına mudahale etmek için Ame- rikan bırliklennin İncırlik Us- su'nu kullanacağına dair Kurt- lere guvence verildigine" ılışkın haberler hatırlatılarak, "Size boyle bir guvence verildi mi?" sorusuna karşüık da şunları söy- ledı "Radyodan ABD, tngiltere, Italya, Fransa, Almanya ve Hol- landa dışişleri bakanlan arasın- da yapılan toplantıda Kürtlere boyle bir garanti verilmesi konu- sunun tartışıldığı ve Turk huku- metınden İncırlik Ussu'nun kul- lanılması ıçın ızin isteyeceklerı- ni duyduk. Bence bu garanti ile- riye donuk iyi bir adım olur. Çunku Kurtlerle Irak hukurae- tı arasında muhtemel bır savaşı engeller. Bu hem Kurt hem de Irak hukumeti çıkarlanna uy- gundur." Talabani, "Bu konuyu Cum- hurbaşkam OzaJ ile konuştunuz mu?" sorusu uz«rıne de "Hayır bunu degıl. Kuzey Irak'taki du- rumu tartışmıştık. Ben Turkiye 1 nin, Kuze> Irak'taki Kurtlerin koruyucularından birisi olması- nı istedim ve olumlu cevap aldım" şeklınde konuştu Kurt lıder, Cumhurbaşkanı Özal'dan belırlı bır guvence al- madığını, bu konuyu genel hat- ları ıle konuştuklarını vurgula- dı Talabani, "Cumhurbaşkanı Özal Ue goruşmenizde Turkiye1 nin Kürtlere garanti saglanması ıçın topraklannı kullandırmak gibi bir şeye razı olacağı şeklin- de bir izlenim edindiniz mi?" sorusu uzenne de şunları söyle- "Turkiye'nin Irak Kurtlerini koruyacağı hissini edindim. Irak'taki Turkmenler gibi. Turkiye'nin Irak Kurtleri için saglanacak herhangi bir ulusla- rarası destek için kolaylık sagla- yacağı izlenimini edindim." Kürt lıder bu konuda bır söz alıp ahnadığının sorulması üze- nne de "yorum yok" cevabını verdı. (Baftarafi 1. Sayfada) aşamadan sonra da Kurtlerin korunması görevının 'Turkiye topraklarından surdurulmesi- nin' hedeflendığını bıldırdıler Berlın'dekı öncekı gun başla- yan ve dun sonuçlanan Avrupa Guvenhk ve Işbırlıgı Konferansı (AGtK) Dışışlen Bakanlan Toplantısı'nda da ABD, Ingıl- tere ve Fransa dışışlen bakanlan James Baker, Douglas Hurd, Roland Dumas, Kuzey Irak'ta- ki durumu göruşmek uzere bır araya geldıler Baker, Hurd ve Dumas'nın, muttefık guçlerın Kuzey Irak'ı aşamalı olarak terk ederken Saddam Huseyın'uı Kurtlere karşı olası bır saldınsını caydır- mak amacıyla Turkıye'de yenı bır 'acil tepki gucu' oluşturul- ması konusunda ılke anlaşma- sına vardıkları büdınldı Ingıltere'nın, ABD ıle bırlık- te Kurtlerın guvenlığını, Turkı- ye'de konuşlandınlacak bu- tep- kı gucu ıle koruma gırışunı, son bır haftadır 'muttefikler çekil- dikten sonra Kuzey Irak'ın gu- venlığınin nasıl sağlanacağına ilışkın tartışmalar'dan sonra geldı Bazı Ingılız gazetelerı, Kurt- ler ıle Saddam Huseyın arasın- da vanlması beklenen ozerkhk anlaşmasının 'guvenli biçimde işleyecegi kesinleşmeden' fngılız ve dığer AT bırliklennin guvenli bölgeden aynhnaması gerektığı şekhnde ısrarh yaym yapıyordu Tum bırlıklenn en geç tem- muz sonuna kadar çekıleceğıne ılışkın haberler, tngılız kamuo- yunda huzursuzlukla karşıla- nıyordu 'İngütere'nin, Kurtleri yine yalnız bıraküğı' gerekçesıyle, Kurtlere yardım operasyonuna katılan bır subayın görevınden ıstıfa etmesı, kamuoyunu bır- kaç gundur meşgul edıyordu Ancak Dışışlen BakanıDoug- las Hurd, tum bu tartışmalara karşın bırkaç gun önce "Kuzey Irak'a asker gondermemizin ne- deni, Kurtleri dağJardan indirip evlenne donmeye ikna etmek ve canlarını kurtarmaktı. Şimdi butun bu operasyonu yeniden başladıgımız noktaya donmemi- ze yol açacak bir şekilde bitir- mek ıstemiyoruz" dedı Öncekı gece ıse Hurd, "Kurt- leri unutmaya karar verdigimiz şeklinde bir duşunce yanlıştır" dıyerek guvenli bölge operasyo- nu ıle başlatılan yardım faalıye- tının, şımdıden sonra da 'uzak- tan gozetlemeye dayalı' askerı destekle surduruleceğıne ılışkın guvence verdı Körfez bunalımının başından berı Kuzey Irak'a yönelık her turlu stratejık ve lojıstık faalı- yette önemh rol oynayan Turkı- ye'nın, Kurt guvenliğını sağla- maya yönehk tepkı gücune de ev sahıplıği yapma olasılığı, Ingı- hz savunma cevrelerınde sürp- nz yaratmadı Cumhunyet'e konu hakkında ılk değerlendırmeyi yapan bır savunma uzmanı, "Korfez bu- nalımı üe birlikte bir kez daha ortaya çıkan bir gerçek, Batı dunyasının satunması için Turkiye'nin stratejik onemidir. Avmpa'nın merkez çephesi ar- tık, Guneydoğu Anadolu'dur. Bunu herkes kabul ediyor. Batı Avrupa'nın en doğu ucundaki guvenli kale olarak, bu bolgede- ki istikran en buyuk yetenekle koruyabilecek tek ulke elbette Turkiye" dedı Kurtlerın guvenlığını koru- mak amacıyla tepkı gucunun yanı sıra lngıltere, Kurtlenn öte- den berı ısrar ettıklerı, "Sad- dam'la vanlacak ozerklik anlaş- masına uluslararası guvence" konusunda da gınşımde bulu- nuyor lngıltere ve ABD dışış- len bakanlannın, "Ozerklik an- laşmasını Birleşmış Milletler'e- goturerek, uluslararası bır nıte- lik kazandırmak" konusunda da göruş bırlığı ıçınde oldukla- n 'Independent' gazetesı tara- fından açıklandı Gazetenın habennde, "tngil- tere, yeni bir BM karannın ozerklik anlaşmasının, gerekti- gınde kuvvet kullanılarak des- tekleneceğinı \urgulamak niyetindedir" dendı. AHMET TAN Gazetecîler Meclîs'te • ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Güneş Gazetesı'nın An- kara ve Izmır burolanndan çı- kartılan 50 gazetecı, dün sıyası partılen zıyaret ederek "sorun- larına dnyarUık gosterilmesini" ıstediler. Gazetecîler, TBMM Başkanı Kaya Erdem, SHP Ge- nel Sekreten Hikmet Çetin, DYP Genel Başkanı Suleyman Demirel ve ANAP Genel Baş- kan Yardımcısı Ahmet Karaevli ıle görüştüler ANAP Genel Başkan Yar- dımcılığı'na dün başlayan Kara- evli, konuyu Mesut Yılmaz'a ak- tardığını belırterek "Sayın Baş- kan, hukuki yonden elimizden geJen destegi gosterccegünizi siz- Im ifade etmemi istedi" dedı. Gazetecîler, göruşmede ışveren- den 3 maaş, 3 ıkramıye, 3 aylık da toplusözleşme farkı olmak üzere toplam 11 mılyar hra ala- caklan olduğunu, ancak kıdem tazmınatsız olarak ışten çıkartıl- dıklanm, karşılaruıda muhatap bulamadıklarını söyledıler (Baftarafi 1. Sayfada) dıktan sonra Konut'a yaptığı pazartesi gunku ziyaret sırasın- da geçiyor. Cumhurbaşkanı'nın "seçim nızgân" dedigı, ANAP Teşkilat Başkanı Fahrettın Kurt'un "1 yıl içinde" diye açıkladığı "seçim" aslında "erken seçim" falan defil. Dupeduz, "ara seçim"den kaçmak için yapılacak bir zo- runhı seçim... "Zorunlu seçim", çunku ana- yasanın 78. maddesi, boş bulu- nan milletvekillikleri için "ara seçime gidilir" diyerek yoruma ve kaçamağa yer bırakmıyor. Bundan kaçmanın tek yolu, bu maddenın devanıındaki "Ge- nel seçimlere bır yıl kala ara se- çim yapılamaz" hukmu. Yeni hukumetın yapmak ıste- diği, ara secımlen yapmamak için seçimi one almak. Bunu zaten kongreyi kaybet- mese Akbulut da yapacaktı. Ni- tekim Devlet Bakanı Kemal Ak- kaya, geçen hafta Cumhunyet'-» öte yandan Çalışma ve Sos- bu konuda açıklama yapmıştı. yal Guvenlık Bakanı tmren A>- Ozetle, "yenı hukumet seçim kut'un tazmınatsız olarak ışlen- ne son venlen Guneş Gazetesı çalışanlarına yönelık olarak "sendikanıza guvenmeyin" yo- nundekı sözlerını kınayan TGS Genel Başkanı Orhan Erinc, takvimini açıklavacak" (urun- den açıklamalann birbinnin içı- ne geçmiş uç nedeni van 1) Ara seçim zorunluluğunu aşmak. 2) Seçim sozu ederek Akbu- tşçinin sendikasına guvenme- hıt çevresinde toplanan parti içi mesini söylemek, Sayın Bakan- muhalefetin direncini kırmak. ın harcı degiklir" dedı. 3) Seçimi erkene alıyor izleni- mi yaratarak SHP ve DYP'nin yunıttuğu erken seçim kampan- yasının kamuoyundaki etkisini azaltmak. Mesut Yılmaz'ın parti liderli- ğine gelişi kamuoyunda bir umut havası yarattı. Yılmaz'ın "Gerekırse seçime gidilir" bıçi- mındeki açıklaması ile bu hava daha da ferahlatıcı hale geldi. Ama kamuoyunun bekledıgı, hele de iş dunyasının umduğu "seçim", bir erken seçımdi. Yanl bu ydın sonuna dek ya- pılabflecek bir seçim. Yoksa, bir- kaç ay one alınmış hele de ara seçim zorunlulugundan kurtul- mak ıçin başvunılacak bir seçim degil. Erken seçim konusunda Yıl- maz hukumetınin Akbulut hu- kumetinden, oyle anlaşılıyor ki, hıç farkı olmayacak. Bunu da doğal karşılamak gerek. Çunku "erken seçım"ın onunde iki en- gel bulunuyor. ANAP kongre- si, bu ıkı engelin nıtelıgınde hiç- bir değişıklik meydana getirme- mistir. İki engelden birisi Cumhur- başkanı, oteki ANAP milletve- killeridir. Cumhurbaşkanı'nın erken se- çim istemesi için hiçbir neden yoktur. Ozal'ın gorev suresini gereğinden erken tehdit altına sokması beklenemez. Kamuo- yunun hissiyatına, muhalefetin eleştirilenne Cumhurbaşkanı'- nın kulak vermesini beklemek boş. Özal için dognı olan ANAP milletvekilleri için de doğru. Onlar da tıpkı Cumhurbaşka- nı gibi koltuklannı "vaktinden evvel" tehlikeye atmak istemi- yorlar. Seçime gidip bir daha gelmemek var. Milletvekili ol- manın olanaklanndan bir yıl once vazgeçmek ıçin ortalıkta yeterli neden gormuyorlar. Ancak, kongrenin ortaya çı- kardıgı tablo mUletvekillerinin bir bolumu için bu nedeni gun- deme getirebilir. Akbulut'un yakınlanna şunu soyledigi biliniyor "Erken seçimi şantaj gibi kul- lanmak ayıp. Bu gruru kıncı bir şeydir. Bu milletvekıllerine bir yüiık maddi çıkar için partıleri- ni, ulkelerini ikincı plana atan insanlar gozu ile bakmaktır." Akbulut aynca, Yılmaz'ın (mayıs 92 mi, eylul 92 mi) şık- lanndan ikindsinin ANAP va- rarına olacagına inanıyor. "Çunku, hasattan sonra seçim iktıdann yarannadır." Bugun tatile çıkacak olan Ak- bulut, bayramın ikinci gunu An- kara'ya donecek. Kendisine des- tek arkadaşları ile birlikte yeni hukumetin "markajı"na baş- layacak. Akbulut, kongrenin ortaya koydugu yuzde 51 - yuzde 49 dengesinin geregıne ozen goste- rilip gosterilmedigi konusunda seçimlere dek Yılmaz'ı "marke" etmeyi surdurecek. Ankara'da degerlendirme Dışışlen Bakanlığı'ndan ust duzeylı bır kaynak, Cumhurı- yet'ın konuya ılışkın sorusunu yanıtlarken 'muttefiklerden boyle bir talebin geldigini' doğ- ruladı Talebın, Ankara'da 'de- ğerlendirilmekte' olduğunu bıl- dıren yetkılı şunları soyledı "Kuzey Iraklı sığınmacılann salimen evlenne donmelerine yonelik 'Provide Comfort' adlı operasyonun basanyla sonuç- landıgı bilinmektedir. Operas- yona katkıda bulunan ulkelerin guçleri şu anda kademeli olarak geri çekilme aşamasındadır. Bolgede benzeri olaylann teker- rur etmesinin onlenmesi açısın- dan hareket sonrasında ortaya çıkabılecek durumlar degerlen- dınlmektedır. Bu talep de bu çerçevede incelenmektedir." Dıplomatık kaynaklar, mut- tefiklenn söz konusu talebının, Ankara tarafından kabul edıle- ceğıne kesm gözuyle bakıyorlar VVashington Post ABD başkentuıın etkılı gaze- tesı 'Washington Post' dun >a- yımladığı Parıs kaynaklı habe- nnde, Kuzey Irak'takı Kurtlenn korunması ıçın Sılopı'de tugay buyukluğunde bır çokuluslu as- kerı güç bulundurulması yönün- de çalışmalar olduğunu ve Cumhurbaşkanı Turgut özal'- ın bu düşunceye olumlu baktığı- nı bıldırdı Post'ta VVUUam Drozdiak ım- zasıyla yayımlanan haberde, Kurtler ıçın kurulacak tugay bu- yukluğundekı 'acil tepki gucu'- nun tngılız, Fransız, Italyan ve Amenkan askerlennden oluşa- cağı \e Incırhk'tekı Amenkan Ussu'nden hava desteğı alacağı büdınldı Ancak yazıda Amen- ka'run asker vermek ıçın henüz tam karannı vermedığı, Avru- palı muttefıklenn, bu konuda VVashıngton'a baskı yaptığı kaydedildı Washıngton Post 'kriz tugayuun' kurulması ıçın Türkı- ye'den onay beklendığim vurgu- ladıktan sonra Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın bu plana olum- lu baktığını, çünkü, "Yeni bir Kurt multeci akınından kaygı duyduğunu" bıldırdı Adı açıklanmayan üst duze>- de Amerıkalı kaynaklar ıse VVashıngton Post'a Amerıka'- nın, bölgede Kurtler ıçın 'kalıcı ya da yan kalıcı' bır planın par- çası olması olasılığının uzak ol- duğunu söyledı Herald Tribune gazetesının habenne göre Kurtler muttefik- ler çekıldıkten sonra bolgede kalacak BM gucunun, kendıle- rını Saddam'ın askerlen ve gız- lı polisıne karşı koruyabılecek guçte olmadığına ınanıyorlar. Bu nedenle de başta ABD ol- mak uzere muttefık askerlennın bolgede kaimasını ıstıyorlar Kurtlerın göruşu, muttefık as- kerlennın ancak Saddam yöne- tımı ıle Kurt temsılcıler arasında Kurtlere ozerklik tanıyan bu- an- laşmanın ımzalanmasından son- ra bölgeden çekümesı yönünde Ancak muttefıkler Kurtlerın buyuk çoğunluğunun evlerıne dönduğunu belırterek ustlendık- lerı ınsancıl görevın artık sona erdığını soyluyorlar Ote yandan, muttefik bırlik- lennin Kuzey Irak'tan çekılme- sı, bölgede vaşayan Kurtleri kaygılandınyor Kurtler bu kay- gılannı geçen pazar Dahok'ta duzenledıklerı protesto gosterı- lerıyle dıle getırdıler Gorgu ta- nıklanna gore Kurt gerıllaları onculuğunde gerçekleştırılen gösterıye yaklaşık 15 bın Kurt katıldı CO7TEM UĞUR MUMCU (Baftarafi 1. Sayfada) Bu hukümet ANAP'ın seçım yenılgısinde işbaşında bu- lunacak ve bu nedenle de partinin cenaze törenini yapa- caktır. Yılmaz hükümeti, ne acı ve yazık ki, ANAP'ın ballt-börekJi ve papatyalı "mesut" günlenne degil, düş kınmı ve gözyaş- larıyia dolu "bedbaht" günlenne tanık olacaktır. Bu yuzden de hükümet "Kurbanlık HükümefVT. Mesut Yılmaz, ANAP'ın mezar kazıcılığını yapacaktır. Yıt- maz hükümeti aynca bu nedenle de "Kurban HükûmetT ola- rak da adiandırılabilır Kurbanlık hukümete yazıktır. Bu da Mesut Yılmaz'a kazıktırl ANAP'ın yenı 2 numarası ve Mesut Yılmaz'ın Karadeniz- lı "hemşen" ve "hem-lıberalı" Fahrettın Kurt ne dıyor? — Seçımler en geç bır yıl içinde yapılacaktır Ne demışler? — Kurt dumanlı havayı sever... Ne zaman yapılacak seçım? örneğın ılk baharda.. Se- çım yapılınca ne olacak? Ne olacağı bugünden beHi: ANAP sapır-sapır dökulecek Arılar ölecek, papatyalar birer bırer solacak... Ve ANAP yok olacak! ANAP ılerı gelenlen ve ılerı gtdenlerinın bugünlerde ya- pacaklan ış, yavaş yavaş, göz göre göre ya da açıktan "kur- tar bızı baba" diye Demırel'e ve DYP'ye yanaşmaktır. Hoş... Demirel Baba ne yapsın bu kazazede ANAP'lıla- rı? "Gelın" dese, Baba'nın partısınde ayaklanma başlar. Demirel, hesap adamıdır, gelenın malıyetıne bakar Ne getırıyor, ne göturüyor, hesabı buna göre yapar "Başbakan'dır, ANAP Genel Başkanı'dır" diye Mesut Yıl- maz'ı aldı. Erzıncan Beledıyesı Hal Müdürtüğü'ndekı geç- mış hızmetı nedenıyle Erzıncan eskı APII Başkanı ve eski Başbakan Akbulut'u da aldı. Bırkaç kişı daha düşünülebi- lir. öbürlerını nıye alsın? örneğın Ercan Vuralhan'ı nıçın alsın? Fahrettın Kurt'a ni- çın kucak açsın? Pakdemırli'ye ve Zeybek'e, Halıl Şıvgın'a ve otel arslanı Mustafa Taşar'a nıçın "buyur" desın? Bunlann hepsı de DYP'ye yük oluıiar DYP bu yukü taşıyamaz Keçecıler, eskı parti arkadaşlarının yanına döner mi? Dönerse alınır mı? Erbakan Hoca ıle mantılı bır öğle yemeğinde konuşuyor- duk, söz Mehmet Keçecıler'den açılmıştı. Sormuştum: — Keçecıler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hoca'nın bu dünyadan çok öbür dünyadaki haber kay- naklan sağlam kı, hemen yanrtı vermışti: — öbür dûnyada cayır cayır yanacak.. "Uzun sürmez mı, Konya milletvekili ve Devlet Bakanı Sa- vyın Mehmet Keçecıler'in yanışı">" diye sorduğumda da şu kesın yanrtı almıştım — Muhterem Uğur Bey kardesım, Keçecıler'e öbür dûn- yada büyükçe bır kazan hazırianıyor Kendılen bu büyük ka- zanda yanacaklar Keçecıler'in bu dünyada sryasal parti bulamayacağı ka- nısındayım öbur dünyada kendısını bekleyen sürprızler hakkında bır bılgı sahıbı değılım ANAP ıçındekı dönek Marksıstlere de TKP'ye dönmele- rını salık verırım Ne de olsa TKP, kendısını "ANAFa en ya- kın parti" ılan eden ışçi sınıfı partisıdir. Cenazelerde sorulur- — Merhumu nasıl bilirdlnız? Ben de bugünden soraytm: — ANAfı nasıl bılırdiniz? Allah, ANAP'a rahmet eylesin... Amin, El Fatiha! Ozel okullar (Baftarafi 1. Sayfada) dı. Bundan sonra da eşitlik de- vam ediyorsa bilgisayar kurası- na başvuruldu. Bunun başka bir yolu yoktur. VelBer kesinlikk endişe etmesinler. Butun deger- lendirmeler kılavuzdaki esasla- ra gore ve teknolojinin tum ola- naklan kullanılarak yapıldı. HaitaTİık soz konusu değfl. Esa- sen geçen seneden farklı bir yer- leştinne sistemi uygulanıyor. Ögrenciler bu yıl puanlanyla okul seçme imkâmna sahip." Sınav Yürütme Kurulu Genel Sekreten Mehmet Çamoglu da başan puanı aynı olan çocukla- nn Türkçe ve matematık testı sorulanndan sonra da bozulma- ması halınde bılgısayar kurasın- dan başka çözüm bulunmadığı- m belırterek bundan bır süre ön- ce eşıt puana sahıp çocuklann başan sıralamalarını saptamak ıçın doğum tanhlerıne göre bır uygulama yapüıyordu, ancak bu anayasanın eşitlik ılkesıne aykın olduğu için uygulamadan kaldınldı" dedi. Tercıh taban puanlannı beür- leyen özel okullar şunlar: Alman Lisesi (kız) 273 120, (erkek) 279 039 Robert Lisesi (kız) 283.957, (erkek) 288.479. ttalyan Lisesi 243.010 ttaryan Kız Ortaokulu 210 Koç Lisesi (kız) 247 025, (er- kek) 258.001 Saint Benoit Lisesi (kız) 299.062, (erkek) 232 047 St. George Avusturya Lisesi (kız) 255, (erkek) 254.386 Tarhan Lisesi 180 Üskudar Amerikan Lisesi (kız) 270.137, (erkek) 274.011 Tarsus Amerikan Lisesi 200 tzmir Amerikan Lisesi (kız) 245, (erkek) 243 tzmir St Joseph 249.094 Ted Ankara Lisesi 224.303 Ted Zonguidak lisesi 125 937 Ted Karadeniz Eregli Lisesi 147 095 Taban puanlannı behrleme iş- lemı bugün tamamlanacak ÖDIS TİCARETTE ÖNEMLİ İKİ ORTAK TURKİYE VE ALMANYA ŞİMDİ BÜYÜK BANKALARIYLA DA ORTAK DEUTSCH TURKISCHE BANK Adres : Hochstra&e 52. 6000 Frankfurt 1. Tel : 994969 / 920024-0 Telex : 412028, 412912 Fax : 994969 / 920024-55 Bankamız Şubat 1991 de Avrupa'mn Finans Merkezi Frankfurt ta kurulmuş olup, hertürlü Bankacılık faaliyetlerini sürdürmektec
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog