Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 21 HAZİRAN 1991 TMOKBaşkanı Erdem, Türkiye'nin olimpiyat düzenlemekiçin tüm şartlara sahip olduğunu söyledi Olimpiyata 'bürokrasi'çalmıı— i Bürokratik engeller Türkiye'nin yapamayacağı iş yok. Mühendis, teknik tnanmabyız Olimpiyatı gerçekleştirmek için ^ _ _ önce inanç lazım. Halkalı'da yapılan toplu adam,tesis, arazi hepsimevcut. Ama öyle bir teşkilat var konutlar ideal bir olimpiyat köyü olur. 25 binhektarlık ki hiçbir şeyi gerçekleştiremiyoruz. Teşkilatın bir de arazi var. Buraya da dünyanın en iyi olimpiyat başındaküeri suçlamıyorum. Onlar iyi niyetli, ama tesisleri yapılabilir. Yabancı dil bilen eleman sorunumuz düşünce hâlâ 1950'lerdeki gibi işliyor. da diğer aday kentlere oranla daha az.ARİF KIZILYALIN mak zonındayiz. Bu toplantıya proje-maket- — yısayı sunmahyız. Yoksa ottmpiyal hayal olur. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Bu topianbda cstenflen sonuç almdıktan sonra Sinan Erdem Türkiye'nin 2000'li yılarda 1992'dc kesin adayhgınuzı açıklar ve 1993'te bir olimpiyat düzenlemek içintüm şartlara de 20001i yıDann ük oümpryatinı alınz" dedi. sahip olduğunu söyledi. Derimont'un düzenlediği "ayın golü' EKSİĞtMİZ YOK— TMOKBaşkanı Sinan Erdem, Ttirkiye'nJn olimpiyat yapmak için inancın dışında hiçbir noksanı olmadıgını söyledi. Tesis ve personel sorunlannın bulun- madığını belirten Erdem, en büyük dezavan- tajlanmn inanç eksüdigi' ve bürokratik en- geller olduğunu vurguladı. 1992 yıhnın şubat ayına kadaı Uluslarara- sı Olimpiyat Komitesi'ne *»day'uğımızı bildir- memiz gerektiğini söyleyen TMOK Başkanı, bu tarihin kacınlması halinde tüm planlann alt üst olacağını belirtti. Kasım ayı içinde ls- tanbul'da yapılacak olan Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği'nin toplantısında yabancı üyelere olimpiyat için yapılan hanrlıklann su- nulması gerektiğini de savunan Erdem, "Av- rupa Birligi oiuslarerası komitede büyttk söz sahibi çünkü oy kullanacak 92 üyenln 42'si Ayrnpa'dan, burada dddiyetimizj orUya koy- jün- sine katılan TMOK Başkanı Sinan Erdem, hanrlanan yasarun aylardır Meclise sunula- madığını bunun da büyük dezavantaj oldu- ğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Ben yuz de yüz inanıyonım td olimpiyatı yaparu Tür- kiye'de tesis için arazi var. OUmptyat köyü bik hazır. Yeter ki inanalun. Biz bu işi yaparu di- yelim. Türkiye'nin yapamayacağı iş yok. Mü- hendisimiz, teknik adamımız, bir işaret bek- Hyor. Ama öyle bfr spor teşldlatmuz var Id hiç- bir şeyi gerçekkşüremiyonız. Belld teşkilaün başındakiler iyi niyetli ama adamlar işçisini camartesi çahşüramıyor. Olimpiyatı bu teşki- Utla gerçekleştirmek güç. Hâlfl 19501erdeki zihniyet hflldm. Bir de hazutenan yasa hâlâ MecHs giudemine çıkmadı. Bakan Schumac- her*i kabnl etti bizi kabul etmedi." 15 bin nüfuslu Norveç'ın Lihhammer ken- tinin kış olimpiyatlanna talip olduğu şu gün- lerde Istanbul'un bir olimpiyatı rahathkla ger- çekleştirebüeceğini de söyleyen Erdem, "Sn yok, trafik sonınu var diyorlar. 2000ü yıllar- da bu kent susuz mu kalacak? Üstelik tesis hazır. Halkalı'daki toplu konut evlerinden 7000 tanesi otimpiyat söresince oytnüara tahsis edilir ve askeriyenin bıraktıgı 25 bin hektar- lık alana da en iyi tesisler yapılır. Bn iki mer- kerin havaalanına uzaklıgı sadece 15 dakika şimdi soruyorum 20001i yıDarda olimpiyat için bizjmle çekişen Sidney, Pekin, Berlin ya da Manchester daha mı avantajlı? Hayır. Te- ker teker ele alırsak Sidney: Evet mükemmel bir kent ama mevsim farla var. Onlar olimpi- yatı kışın düzenlemek zornndalar ki bu bü- yük dezavantaj. Pekin'e gelince: Onlann da mükemmel tesisleri var. Ama ölçiüeri dar. Sa- lona otunnaya kalktıgınız zaman koltuğa sıg- mıyorsunuz. Berün eski havasmı kaybetti. He- le bele iki Almanya birieşiııce olay iyice 2. pla- na dflştü. Mancbester ise hâlâ havayolu agını kuramamış. Şimdi Istanbul bu kentkrden da- ha mı kötü? Hayır. önceükle Türldye'de özd sektör var. Bu sayede çok işler halledfiiyor. Üş- telik olimpiyat fertlerin kendilerini gösterme- leri için iyi bir meydandır. Burada görev alan- lar daha sonra kuruluslar tarafmdan transfer edilir. Ama once kendimiz inanıp, nluslara- rası komitedeki üyeleri inandırmalıyu. Bana Birmingham'daki toplantıda 'yapabilir misiniz' diye soruyoriardı. Önce bu soru işa- retini ortadan kaldırmalıyu". Sinan Erdem, Akdeniz Oyunlan ile ilgili olarak yaptığı konuşmada da bu organizas- yonda madalyanın yanı sıra iyi dereceler için. mücadele etmemız gerektiğini de söyledi. Er- dem, bu oyunlarda atletizm, yuzme gibi öl- çülebilir sporlarda başarüı olunacağını da kaydetti. 'ŞİKE YOK 1 GÖRÜŞÜ AĞIR BASIYOR 'Şike davası'nda karargünüSpor Servisi — Adana De- mirspor - Boluspor maçına iliş- kin "şike davası" ile ilgili ola- rak dun son kez tanık dinleyen Tahkim Kurulu, "Nihai ka- rar"ını bugün acıklayacak. Ku- rulun karannın 'raaçta şike yapılmadıgı' şeklinde çıkması bekleniyor. Dün İstanbul'da 6.S saat su- ren bir toplantı yapan Tahkim Kurulu, Demirspor'un eski yö- neticilerinden tsmet Çakmak'- ın ifadesini aldı. Çakmak, "Maçta şike yapılmadıgı" yo- lundaki iddialannı tekrarladı. Kurula tanık olarak çağrılan Demırspor yöneticileri Fuat Ozyardımcı, Erkan tstanbul ve Seyit Barsbay ıse toplantıya ka- tılmayarak "şike yoktur" şek- lindeki ıfadeleruıı içeren yazı- yı noter aracılığıyla kurula dün ilettiler. Malatyaspor yöneticisi Nej- de( Ayaydın, "Kurula artık gü- venimiz kalmadı"di>erek top- lantiyı terk etti. Kurul, bugun toplanıp direkt oylama yapa- rak kesın karannı acıklayacak BEŞtKTAŞTA K.METİN İMZA ATT1 Zeki'nin kararı^ bugüne kaldıSpor Servisi — Beşiktaş'ta dün tek imza kaled K. Metin*- den geldi. Beşikta^'ta, kulube gelen as- ker futbolculardan Zeki, Turan ve Saffet yonetim kurulu ile an- laşamazken, K. Metin iki yıllı- ğına 900 milyona ımzayı attı. K. Metın'den sonra yonetim kurulu ile göruşen Zekı, kulu- bu sinirli bir şekilde terk etti. Daha sonra Turan ve Saffet'- in goruşmesınden de sonuç alı- namadı. Beşiktaş Kulubu Asbaşkanı ve Basın Sözcusu Anf Ertun- ga, yaptığı açıklamada, şunla- rı söyledi: "Zeki ile biz anlaş- mak istiyoruz. Başka bir ku- lüple goruştuğune inanmıyo- ruz. Zeki'nin geçen 2 sezon içinde hataları oldu. Biz ona 900 milyon teklif ettik, ancak 600 milyonluk mukaveleye im- za atmasını istedik, kendisini kanıtladığı zaman kalan 300 milyon lira>ı vereceğiz" dedı. kesın para madık. tedigini medi". etıciler an- Zeki, Turan NazanAkdeniz Oyunları'nda yok 4 Ilgisîzliğin kıırbanıyıırf Ertunga, aynca Zeki'nin bu parayı az bulduğunu belirtti ve kendisini hem Beşiktaş'a hem de Turk futboluna kazandır- mayı amaçladıklarını soyledı. Arif Ertunga, Turan için "Bi- zim sevdıgimiz bir futbokudur. Biz ona 700 milyon teklifte bu- lunduk, fakat o bizden 800 mil- yon, bunun 400 tnihonunu dapeşin olarak istedi. Ken disi ile mutlaka anlaşaca ğız"dedi. Saffet hakkın- da ıse bir açıklamada bulunan Ertunga, şun- lan soyledı: "Saffet'le olarak anlaşacagız, konusunu isekonuş Ona ne kadar is- sorduk, o soyle Beşiktaşh yo laşamadıkları ve Saffet ile ğ bugun 11.00*- de Beşikta$ ğ Kulubu'nde- tekrar bif göruşme yapıp bu futbolcularla mutlaka anlaşa- caklannı soylediler. YALMAN'DAN HASAN^A REST Kendine kulüpbul Spor Servisi — Alp Yal- man'dan Hasan'a: "Kendine kulup bul". Dun Başkan Alp Yalman'ın burosu Tatko'ya giden Hasan'a kulup bulması soylendı. tkı yıl once Galatasaray'a geldiğinde olaylar yaratan gol- cü futbolcu, Alp Yalman'ın dunku sözleri uzerıne oldukça uzuldü. Hasan bu goruşmeden sonra şunlan söyledi: "Beyog- lu'ndaki kulup binasına gitti- gimde Alp Yalman'ın benim- le gonişmek istediğini soyledi- ler.- Onunla goruşmeye gittim bana kulup bulmamı önerdi. Hizmetlerimden dolayı leşek- kur etti. Şu anda çok kötü du- rumdayım. Beni bunca zaman boşuna ojaladılar. Sebep ola- rak Ergun Gursov 'la goruşme- mi öne süruyorlar. O benim ağabeyim. Beni Galatasaray'a o getirdi. Ona danışmam ga- yet normal". Galatasaray'da ödemeler bugun. Yonetim kurulundan 20 haziran gunü için senet ve çek alan futbolcular ellerı boş donduler. Yoneticilerin yarın (bugun) gel demesı uzerine sı- nirlenen futbolcular "Bayram öncesi paraya ihtiyacımız var" dediler." Ödemeler için dun para ara- yan yönetıciler bekledikleri pa- rayı dün akşam uzeri buldular Futbolcuların sınirlenmelerıne gerek olmadığını söyleyen >o- netıciler, "Biz anlayışsız in- sanlar değiliz. Elbette ki fut- bolcularımın bayram oncesı paraya ıhtiyacı olduğunu bilı- yoruz. YENİ CİRİTLE GELEN REKOR— Ciriü 55.86 ya ataraK yeni bir Türldye rekoru kıran Nazan Pehlivan, şimdi hakkım istiyor. (Fotograf: Levent Yücelman) HAKAN AKARSU Bayanlar cirıt atma yeni Türkiye rekorunu kıran Nazan Pehlivan 12 yıldır atletizmle uğ- raşıyor. önceki gün rekor dene- mesınden başan ile r.ıkan Nazan yeni kabul edilen ciriti 55.82'ye atarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. 12 yıldır Enka Spor Kulübü'nde atletizm yapan Na- zan bu spora nasıl girdiğini tam hatırlamamakla bırlikte "Bile- miyorum, içimde bir sevgi var- dı atletizme karşı. Daba sonra çalışmaya başladım. Çok sıkı bir çalışma sonunda bugunlere geldim" dedi. Daha önce başka rekorlan da olduğunu belirten Nazan, "Çok çalışıyorum. Bu çaiışmanın meyveleri ise kınlan rekoıiar" diyerek mutluluğunu dile getiri- yor. Ancak yeni kırdığı rekor- dan sonra gözyaşlannı tutama- yan Nazan, "Kırdığım rekora degU. Böyle bir derece yapma- raa rağmen takıma giremedigi- me ağlıyorum" şeklinde konu- ırak bıraz sitem biraz uzuntu- ü olduğunu açıkladı. Nazan Izmır'dekı Türkiye mpiyonası'nda Aysel Taş'a eçilmesinı ise şöyle açıkladı: "Biz devamlı eski ciritlerie ça- lışıyoruz. Eski ciritlerin denge noktası ortaydı. Yeni ciritlerin ise onde. Bu değişik bir antre- man ve atış biçimi gerektiriyor. Izmir'deki Türkiye Şampiyona- sı'nda bu yeni ciritlerie atış yap- tık. Bu ciriti ilk elime alıyor- dum. Bu nedenle atıslarım iste- digim gibi olmadı. Buna rağmen daha once bu ciritle çalışma im- kânı bulan \ysel Taş'tan sade- ce 12 santimetre az attım. Bu atışımla da barajı aşamadım." Aysel Taş'a ait 55.04'lük re- koru geliştiren Nazan, ciriti 55.86'ya atarak aynı zamanda Uluslararası Atletizm Federas- yonu'nun 56 metre barajına da yaklastı. Artık daha fazla çalış- ması gerektiğini belirten Nazan, "Uluslararası baraja çok yak- laştım. Artık daba fazla çalışıp Turkiye rekoru kırdım. Daha iyisini yapabilecegimi bih'yo- rum. Çalışarak bunu berkese ispat edecegim. Gerisini ilgililer bilir" şeklinde konuşarak ulus- lararası şampiyonalara katıla- cak düzeyde bir atlet olduğunu vurguladı. Önlerinde Balkan Şampiyo- *nası ve Avrupa Şampiyonası ol- duğunu belirten Nazan, "Ben derecem ile bu iki yanşmaya ka- tılabilecek duzeyde olduğumu kanıtladım. Kafile seçildi. An- cak ben hâlâ umutluyum. Bu şampiyonalarda derece alacagı- ma inanıyonım" şeklinde konu- şarak ılgililerin kendisini bun- dan sonra yapılacak olan yanş- malara götıirmesinin umudunu yaşıyor. Nazan Fransa'nın Dijon ken- tınde yapılan Grand Prix'e ka- tılamamanın uzuntüsu ile yap- tığı açıklamada, "Bu şampiyo- nada Aysel Taş 53.14 attı. Bu derecesi ise 4. oldu. Ben ise 55.82 attım. Bu mesafe ile ilk uçe girebilirdim. Nisan ayında kabul edilen bu ciritler eger he- men Turkiye'ye geririlseydi. Hem o hem de ben daha iyi de- receler yapabilirdik. Bir bakuna biz ilgisizligin kurbanı olduk. Düşunnn yeni ciriti ilk kez eli- nize ahyorsunuz ve nasıl atıla- cağını bilmeden fıriatıyorsuauz. Bu ciritlerie çahşmış diger yanş- macılara karşı ne gibi bir şansı- nız olabilir" şeklinde konuştu. BASKET YORUM AHMETKURT Yanlıs kararlar Basketbolcular, akülı olun! Transfer yapmak için acele etme- yin. Eski kulübünüze göz kupm, dilerseniz imza da aün ama başka bir kulübe geçmeyi düşünüyorsamz acele etmeyin. tmza da atsanız, antrenmanlara da başlasanız, hazırlık maçı da oy- nasanız ilk h'g maçmı oynayana kadar serbestsiniz. Ligler baş- lamadan bir gün önce aldığınız paralan iade edip transfer yapabilirsiniz... Sistemi aksayan, oyuncusu sakaüanan, hazır- hk maçlarında takımım beğenmeyen yöneticiler kapınızı çala- bilir. Siz iyi hazırlanın ve bekleyin! Yöneticiler akuh olun! Transfer bütcenizi kuüanmak için acele etmeyin. Kenara şöyle birkaç yüz milyon koyun ve bekleyin. Ta- kunuıız iyi olsa büe sizden daha iyi bir ekip kuran çıkabilir. Maç- lann başlamasma bir gün kala o takımın en kritik oyuncusunu transfer edip rakibinizi çökertebüirsiniz çünkü Merkez Danış- ma Kurulu basketbolda transferin 31 temmuz taribi ile kısıtlan- masım kabul etmedi. Kulüpler önerdi. Basketbol Federasyonu istekte bulundu ama Merkez Danışma Kurulu'ndaki "beyler" istememişler. Transfer serbest ohnahymış! Nedendir bilinmez? Herhalde kuJüpler zarara uğrasuı, oyuncular yozlaşsm, antre- nörlerin emekleri boşa gitsin diyedir! Ah! Şu Merkez Danışma Kurulu kararlannı gerekçeli olarak yayımlasa ne iyi olacaktı? O zaman bu saçma sapan kararların nasıl verüdiğüıi, kimlerin hangi oyu verdiklerini, neden verdik- lerini öğrenirdik... Haydi "31 temmuz kısıtlamasına bir kılıf bulunamadı" diye- lim. Haydi "profesyonel basketbol ile amatör basketbolun ay- nı yönetmelikle idaresinde güçlük olduguna" kabul edeUm. Haydi "tüm amatör sporlann aynı yönetmelikle idareye çahşıl- masmdaki saçmalığın Merkez Damşma Kurulu'nun elini kolu- nu bağladığmı" da kabul edelim, ama kim bize basketbolculann üniversiteyi ticarete alet etmelerini sağlayan şu son karan acık- layacak. Merkez Danışma Kurulu Basketbol Federasyonu'nun üniversite yolu ile geçişte federasyon bedeli ödenmesi önerisini reddetmiş. Herhalde aralanndan biri çıkıp "üniversite kazana- na bir ödul verilmeli" demiş ve parası sporcuyu yetiştiren kulü- bün cebinden çıkan 150 milyonluk bir armağam basketbolcuya verivermiştir. Bu kararda imzası bulunanlar, sporcuların gele- ceklerini peşin para ile satmalanna yol açtıklarının bılincinde midirler acaba? Gencecik bir sporcuyu "iyi bir üniversite mi yok- sa uygun bir üniversite ve 150 milyon mu?" çıkmazına soktuk- larını bilmezler mi? Merkez Danışma Kurulu'na mı danışıhr (!) yoksa Merkez Da- mşma Kurulu federasyonlara daruşıp karar mı verir bilemeyiz ama bu yanhşlardan mutlaka dönülmeli. Spoıvlbto çiftliğinde operasyon TAYFUN GÖNÜLLÜ ANKARA — Hasllatım yahıızca futbol karşdaşmalanndan kazanan Totrynun, spor dışmdaki kurumlara para ödemek zorun- da bırakılması Gençlik ve Spor Genel Mü- dürlüğu'nu bıktu-dı. Gençlik ve Spor Genel Mudürluğü, Spor Toto'nun gelirlerinin ken- disine aktarümasım istiyor. Spor Toto, geçen sezon spor dışı kurum- lara 15 milyar üradan fazla ödeme yaptı, futbol maclarından topladığı hasılatm 72 milyannı da KDV ye bayi komisyonlan ola- rak dağıttı. 183 milyar lira spor kulüpleri- ne isim hakkı ve Gençlik ve Spor Genel Mü- dürlüğu payı olarak kaldı. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya, "Yasa de- ğişikliğı ile bu gelirler bizim olmalıdır. Biz- den para alan kurumlann, gelir kaynaklan vardır. Bu paraya ihtiyaçları yoktur" dedı. Spor adamlan ile Genel Müdür Sarpka- ya, Toto gelirlerinin yalnızca spor için kul- lanümasını istiyorlar. Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü geçen se- zon Tanıtma Fbnu'na 4 milyar 299 milyon lira, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na da 2 mil- yar 700 milyon lira ödeme yaptı. Bayilere 31 milyon Geçen sezon kazandığı 300 milyar lira- hk hasılatın 30 milyar 307 milyonunu KDV olarak ödeyen Toto, 31 milyar 657 milyon lirasını da bayilere dağıtü. Toto, futbol karşılaşmalannda elde etti- ği hasüatın yamızca 43 milyar 121 milyonu- nu kulûplere verdi. 139 milyar 882 milyon lira da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü- ne hizmet olarak ödendi. Yeni Spor Kulüpleri Yasa Taslağı kapsa- mında "Spor Kulüplerine Yardım Fonu" kurulması amaçlanıyor. Fonun beslenebil- mesi için özellikle Spor Toto'nun spor ku- rumu dışına ödedikleri paranın bu kayna- ğa aktarüması hedefleniyor. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya, konuyla ilgili şöyle konuştu: • Kurumlann, birtakun fonlardan büyük gelirleri var. Biz spora hizmet eden genel müdürlüğüz. Ne kadar gelirimiz olursa alt- yapı hizmetlerini kurmamız o kadar kolây olur. Milli Eğitim Bakanhğı'nın çok büyük gelirleri var. Kredi Yurtlar Kurumu artık spordan gelecek paraya bel bağlamamalı- dır. Yani kanunda yapılacak bir düzenle- raeyle gelirlerin bizim olması lazım. Tanıt- ma Fonu'nun geçmişte belkı geürleri yok- tu, ancak bugün birçok gelir kaynağı bula- bilecekleri yerler var. Buralara giden para- lar, bir düzenleme yapüarak artık Türk spo- runun hizmetine girmelidir!' # W İ i i l l c k Y n C i m n a s t i k Federasyonu ve rumln Devlet Bakanı tsmet Özarslan, Gençlik Spor Genel Mıi- U U U 1 1 C 1 1 S a r k sigorta'nın birlikte dürii Tevfik Sarpkaya, Cimnastik Federasyonu Başkanı Atflla Ör- diizenledigi Basm Teşvik Yanşması'nın ödülleri önceki gün dü- sel, Gençlik Spor U müdürü Sabri Sadıklar ve Şark SigorU yö- zenlenen bir törenle dagıtıldı. Törene Gençlik ve Spor'dan So- netim kurulu başkanı Cemal Zara katıldı. (Levent Yücelman) SUTOPU ilk maçta fark yedik Türkiye : 5 Yugoslavyu : 13 HAKEMLER: Pascal (6), Fransız, Lallon (6) Bulgar. ', TÜRKÎYE: Sinan (6), Nedim (4), Ozan (5), Cahit (4), Tur- gut (5)1, Ah (5)1, Coşkun (4)1, Serhat (6)2, Oğuz (5), Bahadır (3). YUGOSLAVYA: Kuljaca (6)y Vukamç (6), Vasovic (6)3, Sa- viç (5)1, Mihahoviç (6)2, Kris- tonovıç (5)1, Markovıç (7)3, Jimercan (6)2, Kobesjak (6)1, Klovan (5). ' ARİF KIZILYALIN | Balkan Gençler Sutopu Şampiyonası dün TSYD'nin, Levent'teki Olimpik Yüzme; Havuzu'nda başladı. Şampi-; yonaya Turkiye Ue birlikte Yu-i goslavya, Bulgaristan, Ro-; manva ve Yunanistan katılı- yor. tlk gun maçlannda Genç Milli Takımımız şam-* piyonanın favori takımı Yu- goslavya'ya 13-5yenilerekbi- nncilik iddiasını buyuk ölçü: de yıtırdi. Milli Takımımız; guçlü rakibı karşısında başa- rılı olamazken Kaleci SinanJ farkm daha da artmasım ön-i ledı. Gunun diğer maçında ise* Romanya, Yunanistan'ı 9-7 yendi. •{ Bakanlık için ° Ergüder'in kuüste '! Spor Servisi — Mesut Yıfe maz'm başbakanhğa getirüme-.' si ile Gençlik ve Spor BakanlığıS nda da oldukça hareketli günleı* yaşanıyor. Bakan Ismet Ozars» lan'm son gühlerde Mesut YıH maz'dan yana olduğunu ilan et< mesuıe karşın Ankara'daki spor çevreleri bakanın değıştirüeceğU' ne Uişkin yoğun bir kulisin için" de. Ve bu kuliste de Orhan Ergü- der'in adı dolaşıyor. • -. Gerek Köşk'e ve Semr* özal'a, gerekse Mesut Yılmaz'i yakınhğı ile bilinen ve aynı zaf> manda sporun içinde olan Or~ han Ergüder'in Bakan tsmeti Özarslan'ın değişmesı halinde en yakın aday olduğu da yine ba< kanlık çevrelennde ısrarla soylel nıyor. .-> Karate ! Federasyonu açıklandı -; Spor Servisi — Hakkı Kojj şar başkanlığuıdalîlCarâtel^ derasyonu uyeleri açıklandı.^ Yönetun kurulu ve görev^ dağıumı şöyle: Asbaşkan Mus^ tafa Ertekin, genel sekretef Fereç Yüksekli, uyeler Ferha^ özgen, Tansu Çakaloz, Hüse** yin Bahar, Hacı Kurban Coş- kun, Mustafa Yılmaz, Musa Kampak, Nail Taşdelen, Kadn- Bolcan, Doğan Sofraaoğlu,- Bulent Selçuk. •; BASKETBOL $ Eczacıbaşı, h G.Saray'ı yendi ] BURSA (Cumhnriyet) — ; Türkiye Yıldız Erkekler Bas^ ketbol Birinciliğı müsabakala^- n, Bursa'da devam ediyor. Atatürk Spor Salonu'nda salf- gunü başlayan birinciliğirr dünkü karşılaşmalannda şu' sonuçlar alındı: * Efes Pilsen - Bursa DSİ NH, lüferspor: 92-67, Galatasaray! - Eczacıbaşı: 89-99, Karşıyaka - Ankara PTT Spor: 88-80$ Tofaş SAS-Kolejliler: 102-87«ş Bayatlı ve Neco'ya ödül Spor Servisi — TSYD Genel, Başkanı ve TMOK Genel Sek-, reteri Togay Boyatlı'ya Ulus- j lararası Ohmpiyat Komitesi' nişanı verildi. Boyatlı'ya nışa- nı kasım ayında tstanbul'da yapılacak Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği toplantısın- da IOC Başkanı Juan Antonio Samaranch tarafmdan verile- cek. Aynca IOC Spor - Sanat ödülu de TMOK üyesi ve ha- Fıf müzik sanatçısı Neco'ya (Nejat Tahir özyılmazel) veril- di. Ayın golü Novak'ın Spor Servisi — Derimod ta- rafmdan 4 yüı aşkın bir süre-' dir düzenlenen 'Aym Golü' yanşmasında Bakırköysporlu Novak birinci seçildi. TMOK Başkanı Sinan Erdem'in ko- nuk juri olarak katıldığı yanş- mada Novak'm G. Antep'e at- tığı gol 17 oyla birinci, G.Sa- rayh Erdal'm F.Bahçe'ye attı- ğı gol de 7 oyla ikinci seçildi. Yeşildirek'in 3. Lig hamlesi Spor Servisi — Istanbul'un köklu amatör kulüplerinden Yeşildirek'in gecesi, Yeşilyurt Spor Kulubu tesislerinde ya- pıldı. Gece geç saatlere kadaı suren ve çeşitli çekilişlerin ya- pıldığı gecede konuşan kulüp Başkanı Celal Altınel, yeni se- zonda Üçuncu Türkiye Ligi'n- de yer alabilmek için surdürş dukleri girişimlerin olumluv safhada olduğunu söyledi. £
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog