Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

:UMHURİYET/16 HABERLERİN DEVAJVfl 21 HAZİRAN 1991 Hükümet seçime progranıb Baftarafı 1. Sayfada) Scael merkez vasıtasıyla kamn- ryn baskısı, hükümet üzerinde nssettirüccek" diye konuştu. furt'a yöneltilen sorular ve ya- atlan şöyle: "— Parti oknlu kunnayı do- pnüyor mosunuz? KURT — Bunu daha önce cüşünmüştük. Ama, parti oku- tı Türkiye şartlannda zor. Eğer puti içi demokrasi iyi işletilip tek iyi calışırsa, zaten bu işi gö- ttrebilecek insanlar ytikselir. Fartileri henüz çirkef politika- <an kurtaramadık. önümüzde- ki dönemde bu konuda önemli şamalar kaydedilecek. — Adaylar belirienirken ön- stçim olacak mı? KURT — Tabii, önseçim ya- pacağız. Ama bazılan veto edi- tecek, bazılan için de merkez kontenjanı olacak. — Sizce, seçim gerekli mi? KURT — Seçim için şu anda konuşmak erken. Seçim zanne- diyorum, hükümet kurulduktan sonra ilgili kuruluşlarda o gün gündeme gelecek bir hadise MKYK, Başkanlık Divanı ve hükümetimizde ancak o zaman gündeme gelir. Ama belli ki en geç 1 sene sonra bir seçim yapı- lacak. tnsan, kurtulamayacağı seyden kaçmaz. Her zaman da hazır bulunmamız lazım. Şim- di bu hazırlığın içindeyiz. — Hükümetin işlerini uzun sire seçim kaygısıyla yüriitme- si güçlıik yaraimayacak mı? KURT — Bir defa şu anda Türkiye'de parlamento çoğunlu- ğu gibi fıziki ortam bakımından seçime ihtiyaç yok. Ama iktidar- lar seçimi kendilerinin kazana- cak olduğu zamanki trendi ya- kalamak zorundadırlar. Bay- ramdan sonra bir hazırlığımız olacak ve ondan sonra da bir şe- ye karar verirsek deklare ederiz. Seçime bir yıl var. Biz bu bir yıl içinde en uygun zamanı seçmek zonındayız. Seçim senaryolan ANAP kulislerinde seçim için şu senaryolar konuşuluyor: — 1991 sonbahannda ara se- çim görüşü: Mesut Yılmaz hü- kümeti kamuoyunda beklentile- ri karşüayabilecek bazı icraatlan süratle gerçekleştirebilir ve ANAP'ın puanmı arttırabilirse bu yılın sonbahannda 11 yerde ara seçim kararı alınarak parti- nin gflcü ölçülebilir. Ancak ara seçim için ANAP içerisindeki gerginlik ve çekişmelerin yatış- ması gerekir. — Ara seçimle genel secimin birieştirUmesi: Yılmaz hukume- ti, seçim için uygun konjonktü- rü yaz aylarında yakalayamaz- sa ara seçimle muhalefetin erken seçim istemi birleştirilerek 1992 Kabine Çankaya (Baftarafı 1. Sayfada) nı Fahrettin Kurt ve çok sayıda ANAP milletvekili ile görüşe- rek, kabinenin çatısım oluştur- du. Yılmaz'ın evine dün ilk gelen- ler arasında Devlet Bakanı Işın Çelebi vardı. Çelebi, Yılmaz ile yaklaşık bir saat görüştükten sonra ayrılırken, hükümette gö- rev alıp almadığına ilişkin her- hangi bir yorumda bulunmadı. Ancak Çelebi'nin yakın çevresi- ne, ekonomi yönetiminin başı- na getirilecek olan Pakdemirli ile çalışmasının güçlüğünü ifa- de ettiği öğrenildi. Mesut Yılmaz, günboyunca ANAP milletveküleri ile evinde görüştükten sonra 22.00 sırala- nnda Çankaya Köşkü'ne gitti. Edinlen bilgiye göre Yılmaz, kuracağı hükümette Akbulut kabinesinden az sayıda bakana yer verecek. Devlet bakanlan Vehbi Dinçerier, Mustafa Ta- şar, Bayındırbk ve Iskân Baka- nı Cengiz Altmkaya, Tanm Or- man ve Köyişleri Bakanı LütfaJ- lah Kayalar, Turizm Bakanı Ü- han Aküzüm ve Milli Egitim Bakanı Avni Akyol'un Yümaz kabinesinde yer almalan büyük ölçüde kesinleşti. ANAP Teşki- lat Baskanı Fahrettin Kurt ile Genel Başkan Yardımcısı Kon- ya Milletvekili Saffet Sert'e de hükümette görev verilecek. Ek- rem Pakdemirli'nin ekonomi- den sorumlu Başbakan Yardım- cüığı konusunda da görüş birli- ğine varıldı. Dışişleri Bakanlığı'na Sefa Giray, Içişleri Bakanlığı'na Mustafa Katemli, Milli Savun- ma Bakanlığı'na Mükerrem Taşçıoğlu, Adalet Bakanhğı'na Şakir Şeker, Maliye ve Gümruk Bakanhğı'na Erol Zeytinoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanhğı'na Sabahattin Aras'ın önerildiği öğrenildi. Mesut Yümaz ve arkadaşlan- nın "sıcak" bakmadığı Ercü- ment Konokman, tbrahim Öz- demir, Cengiz Tuncer ve tmren Aykut'un kurulacak kabinede yer alıp almayacaklann özal be- lirleyecek. Mesut Yıhnaz'ın Çankaya Köşkü'ne devlet ba- kanlıklan ve icracı bakanhklar için alternatifli isimler götürdü- ğü de öğrenildi. Cumhurbaşkanı özal, bugün Mardin ve Gölcük'ten sancak verme törenlerine katıldıktan sonra Marmaris'e geçecek. An- cak özal, cumartesi günü An- kara'ya gelerek Yıhnaz'la görü- şecek. Ozal'ın bu görüşmede Yılmaz hükümetini onaylama- sı bekleniyor, hükümet bayra- mın birinci günü açıklanacak. İSTANBUL BÜYÜK ŞEHtR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALEİLANI 1. Beyoğlu-lstiklal Caddesi'nde bulunan 5. bölgede büfe yeri ayhk 3.000.000— TL. muhammen be- delle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı: 1.080.000=- TL. lhale iştirak teminatı 9.000.000;- TL. 2. Beyoğlu Taksim Talimhane'de bulunan 32 no.lu dükkân ayhk 2.000.000ı— TL. muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminaü: 720.000=- TL. lhale iştirak teminatı 8.000.00&— TL. 3. Uskudar-Kuzguncuk Fethipaşa korusundaki çay ocağı ayhk 800.000^- TL. muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı: 288.000=- TL. lhale iştirak teminatı 3.200.000=— TL. 4 .Bayrampaşa Hal Kompleksi A/l Blok 1 yanı cay ocağı ayhk 500.000=— TL. muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı: 180.000=- TL. lhale iştirak teminatı 2.000.000=— TL. 5. Bayrampaşa Hal Kompleksi A/l Blok 22 yanı cay ocagı ayhk 500.000=— TL. muhammen bedelle 1 yıl sûre ile kiraya verilecektir. Geçicı teminatı: 180.000— TL. thale iştirak teminatı 2.000.000— TL. 6. Bayrampaşa Hal Kompleksi A/2 Blok 210 yanı büfe aylık 500.000— TL. muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı: 180.000— TL. lhale iştirak teminatı 2.000.000=— TL. 7. Bayrampaşa Hal Kompleksi A/3 Blok 177 yanı büfe ayhk 500.000=— TL. muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı: 180.000=- TL. lhale iştirak teminatı 2.000.000=- TL. 8. Bayrampaşa Hal Kompleksi A/3 Blok 198 yanı çay ocağı ayhk 500.000:— TL. muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminaü: 180.000— TL. lhale iştirak teminaü 2.000.000=- TL. 9. Bayrampaşa Hal Kompleksi B/l Blok 67 yanı büfe ayhk 500.000:— TL. muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminaü: 180.000— TL. thale iştirak teminatı 2.000.000=— TL. 10. Bayrampaşa Hal Kompleksi B/2 Blok 155 yanı (orta kat) büfe ayhk 500.000— TL. muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminaü: 180.000=— TL. thale iştirak teminatı 2.000.000=— TL. 11. Bayrampaşa Hal Kompleksi B/2 Blok 176 çay ocağı ayhk 500.000=— TL. muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminaü: 180.000— TL. thale iştirak teminatı 2.000.000— TL. 12. Bayrampaşa Hal Kompleksi B/2 Blok 242 yanı büfe aylık 500.000=— TL. muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminaü: 180.000— TL. lhale iştirak teminatı 2.000.000— TL. 13. Bayrampaşa Hal Kompleksi B/3 Blok 243 yanı büfe ayhk 500.000— TL. muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı: 180.000=— TL. lhale iştirak teminaü 2.000.000=— TL. Şartnameleri Emlak Müdürlüğü'nden görillebiür. Yukanda yazüı işler 2 TEMMUZ 1991 günü saat 11.00'de tstanbul Büyük Şehir Belediye Encüme- ni'nde 2886 sayüı Devlet lhale Kanunu'nun 45'nci maddesine göre açık arttırma usulü ile şartname- leri uyannca ayn ayrı ihale olacaktır. Ihalelere kaulmak isteyenler ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce belediyeye müracaat etmeleri gerekmekte olup, şartnamelerinde yazılı belgelerle birlikte yukanda yazüı ihale gün ve saatinde ts- tanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'nde hazır bulunmalan gerekmektedır. tlan olunur. İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI 1. Park ve Bahçeler Mudürlûjü'nün ıbüyacı 1300 m> yanmıt} koyun gübresinin alım işi 110.500.000=- TL. + KDV muhammen bedeile ihale olacaktır. Geçici Temınaa: 3.315.000=— TL. Şartnamesi: 60.000=— TL. bedelle tnşaat Malzemderi Md.Jünden satın ahnabilir. Yukanda yazılı iş 2 TEMMUZ 1991 gûnü saat 11.00'de Istanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'nde 2886/45'nci maddesıoe göre açık eksiltme usulü ile şartnamesi uyannca ihale olacaktır. thaleye kaulmak ifteyenlerin belediyeye müracaat etmeleri gerekmekte olup, şartnamesinde yazılı belgelerle birlik- te yukanda yazılı ihale gün ve saatinde tstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'nde hazır bulunmalan gerekmekte- dır. tlan olunur. ilkbaharında mayıs ya da hazi- ran aylannda genel seçime gidi- lebilir. Bu süre içerisinde ANAP'taki çekişme ve kırgın- lıklar da giderilmiş olur. Parti teşkilatlan yeniden toparlanarak seçim atmosferi içerisinde can- landınlabilir. Yeni hükümetin icraatlarının kamuoyundaki yankılanrun ortaya çıkması için en az 6 aylık süre gereklidir. Bu süre içerisinde kamuoyundaki ANAP aleyhine olan hava ter- sine çevrilebilir. — Güvensiztik oyunun getire- cefi erken seçim: Yılmaz hukü- meti, TBMM'de iki kez guveno- yu alamadığı takdirde, Cumhur- başkanı Turgut Özal anayasa ge- reği TBMM'yi feshetme yetkisi- ni kullanır. Böylece 1991 sonba- hannda erken genel seçim zo- runlu hale gelir. — Çifte sandıklı seçim olası- lığı: ANAP kulisinde Cumhur- başkanı Özal'ın öteden beri sa- vunduğu Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini de içeren anayasa değışikliğiyle bir- likte erken genel seçime gidilme- si görüşünun, kongre sonrası ANAP içerisinde yaşanan çal- kantılar nedeniyle gerçekleşmesi olası görünmüyor. ANAP gru- bundaki çekişme ve kırgınlıklar yatıştırılmadan bir anayasa de- ğişikliği yolunun açılmasımn mumkun olmadığı, Yıhnaz'a ya- kın miUetvekillerince de belir- tiliyor. Akbulut cephesi Akbulut'un yanında yer alan 90 ANAP milletvekili de, "Er- ken seçim dahil ber tiirlii seçi- me vanz" göruşünü savunuyor- lar. Akbulut'un yakın arkadaşı Devlet Bakanı Kemal Akkaya, partideki sıkıntılar giderilmeden seçime gidilmesinin sorunları daha da büyüteceği göruşünü savundu. HABER MEDYALARI VE ULUSLARAR ASIÇATIŞMALAR^ KONFERANSISONA ERDİ Medya, savaşı insansızlaştııdı'Haber Merkezi — İstanbul Trabya Oteli'nde yapılan "Ha- ber Medyalan ve Ulustararası Çatışmalar" konulu konferan- sın son gününde yapılan dört oturum ye kapanış panelinde, "Medya," Körfez savaşuu in- sansızlaştırdı" teması ön plana çıktı. 12 ülkeden 27 iletişim bilim- ci, universite oğretim uyesi ve gazetecinin katıldığı konferans- ta dün "Haber TeknolojUeri, Çatışma ve Körfez Savaşı", "Ekonomik Politika Perspek- tifleıi", "Savaşı Haber Olarak İzleme ve Aktarmanın Mesleki Ükeleri" konularında toplam 21 bildiri sunuldu. Irlandalı uzman Farrel Cor- coran, Körfez savaşında Avru- pa'nın ABD'den bağımsız bir politika izleyemediğini hatırlat- tıktan sonra, "Medya, yüksek askeri teknolojiyi modernlikk ozdeşleştirdi. Boylece medya söyleminde Bush ve mfittefikler modern. Irak ve Saddam vahşi ve barbar olarak simgelendi" Ulüslararası Kitle tletişim Araştırmaları Deraeği (IAMCR) Ue İLAD'ın ortaklaşa düzenlediği konferansın ikinci gtinünde teknoloji-haber, insan-medya ilişkileri irdelendi, ayrıca Birleşmiş Milletler'in yeni konumu ile yeni dünya düzeni tartışıldı. dedi. Aynı oturumda söz alan Asu Aksoy, teknolojinin Körfez sa- vaşı boyunca yeni bir ahlak ya- ratmaya çalışarak şiddeti meş- rulaştırmaya çabaladığını söyledi. Aydın Uğur'un bildirisinde de "Ölttmii canlı olarak izleme- ye davet edildik" denildikten sonra, "Medya, savaşı teknolo- jik bir olgu haline soktu. Aslın- da habercilik, gazetecüik yoktu, teknoloji vardı. Teknoloji haber oldu" gorüşunu savundu. Uğur, medyayı "Zihinlerimizin yeni lordlan, efendOeri" olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler ile yeni dunya duzeninin yeni tanım ve konumlarının tartışıldığı ikinci oturumda ise, ABD'nin BM'yi kendi lehine nasıl kullanmaya çahştığı ve bu bağlamda medya- nın konumu somut ve ayrıntılı örneklerle sergilendi. "Yeni dünya düzeni, yeni kapitalist dünya dnzenidir, Batı'nın yeni dunya duzenidir" diyen Ameri- kalı Prof. Coilen Roach, bir do- ğu Avrupa ülkesinden satın al- dığı gazoz şişesinin üzerinde Amerikan bayrağmın bulunma- sım da mizahi bir şekilde kınadı. Günün en ilginç konuşmala- rından birinı yapan İngiliz ile- tışimbilimcisı Kevin Robins, bil- dirisine Fransız film yönetmeni Jean-Luc Godard'm "Körfez savaşında 300 Amerikalı asker oldu, aynı süre içinde Amerika"- da da 300 kişi öldürüldü. Bu ne Berlin yeniden başkent oldu (Baştaraft 1. Sayfada) de birleşen Ahnanya'nın resmi başkenti olmuş, ancak hükümet ve parlamento Bonn'da kalrruş- Iardı. Berlın'e taşınma yanlısı ol- mayan milletveküleri taşınma iş- leminin çok pahahya mal olaca- ğını öne surüyor; bu paranın Doğu Ahnanya'nm kalkındınl- ması için gerekli olduğunu vur- guluyorlardı. Almanya'nın fede- ratif karakterine dikkat çeken Bonn taraftarları, "Beriin'in geçmişlen gelen olumsuz sem- boiik anlamı\la ve merkezi ka- rakteri>le yeni Almanya'ya uymayacağınj" ileri sürüyorlar- dı. Buna karşın Berlin'e taşınma yanhlan, haftalardır yoğun bir kampanya yürüttüler. Hüküme- tin ve meclisin Berün'e taşınma- sını isteyenler arasında başta Cumhurbaşkanı Richard von VVeizsaecker olmak üzere Başba- kan Helmut Kohi, Sosyalist En- ternasyonal Başkanı Willy Brandt ve tçişleri Bakanı VVolf- gang Schaenble vardı. Alman- ya'nın bu en önemli devlet adamlan, dün mecliste yaptık- ları konuşmalarda Bonn'un bö- lünmüş Almanya'da batırun ge- çici başkenti olarak miyadını doldurduğuna ve Berlin'in bir- Orta ve üse Mezunları, Beklemeli Öğrenciler, İŞSİZ CENÇLER: Aylar, yıllar geçiyor; Siz hâlâ boş mu bekliyorsunuz? 37 yıldan beri 53.817 genci iş sahibi yapan ye sahasında DÜNYA ŞAMPİYONU otan 9 AMPİVON OZEL OAKTİLO SEKRETER VE SİLCİSAYAR KUHSLABI MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ SÜRELERDE; BİLCİSAYARLA DAKTİLOCRAFİ; BİLCİSAYARLA MUHASEBE; BİLGİSAYAR PROCRAMCILIĞI; YABANCI DİL Kurlanna Hiçbir Bağlayıcı Ödeme zorunluğu oimaksızın BONOSUZ + TAAHHÜTSÜZ veya ÖNCE ÖĞREN; SONRA ÖDE usulüyle ya da ÖNCE ÖĞREN; SONRA ÇALIŞ; daha sonra da ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDE; AİLENE YÜK OLMA, KENDİ KAZANCINLA ÖĞREN Seçenekleri + Tüm Ödeme Kolaylıkları ve İSTERSENİZ İŞE YERLEŞTİRME OLANAKLARIYLA BEKLİYOR Merkezi Kadıicöy Beşiktaş Şişli BaJarköy Beyazıt, Mithat Paşa Cad. 14/1 AJtıyol, Kuşdüi Caddesi, 6/8 Çırağan, Asariye Cad. 7/2-3 Abidoi Hürriyet C. Hasat Sok. İS Hüsreviye S. 18/4 (Migros sırası) Tel Tel Tel Tel Tel 817 92 57 - 317 92 58 338 08 42 - 336 11 50 158 24 97 - 158 24 98 13O 9O 37 - 173 43 14 571 31 31 - 561 29 06 Oıklot Bu 5 adresıen başka ŞAMPIYON adtyü Ç * Ş » Hçs» DaMlo Setreter ve Bdgsayar kursu ŞUIMTO değıttr Cumhuriyet Kitap Kulübü Imza ve Söyleşi Giinleri ADALET AGAOĞLU 21 Haziran Cuma (BUGÜN) 17.00-19.00 MMM MiGROS r Cumhuriyet ^ kitap kulübü : Her %un 9.00-22.00 T Püzar. 10.00-2000 CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ, Migros Atrium, Ataköy 9. kısım : 560 61 37 EĞİTİM Tel: 1510044C A N A J A N S I e l : 1 5 1 M** V A N A J A N J > Fax: 151 41 55 İLM DE İNGİÜZCE CAMGROGE ÛNlVERSfTESl SINAVLARI PET [CMCROGE PflEUUHACT) CH (CAMSMOGE B«ST ORTIFK>TE| GENEL İNGİÜZCE • Yoğun, Yarı Yoğun • Yüksek Standart / Ekonomik Fıyat İSTANBUL ÜSAN UERKEZ Geoçtürk Cd. No 50 LALELİ 520 81 99 INGILTERE'DE İNGLLİZCE •k İNGİLTERE'NİN EN SEÇKİN OKUL Z1NCİRLERİ * GRUPLARA ÖZEL FİYATLAR 150 43 62-150 35 23 155 2106-153 64 39 sempatur INGILTEREde AU-PAIR Çocuk bakıp para kazanırken, İngilizcenizi geliştirin. EĞİTİM OANıŞMANLIK LTD 1755349-1662672 FCDC 16631 29 Sayranep* Dua$ Suvto ÛsV Lürien Randevu Alınız LISKU R SÜRÜCÜ KURSU T A K S İ T L E Devrelar HaftaSonu: 29 Haziran Hafta içt: 1 Temmuz Sabah - Akşam KADIKÖY (SöğûtlûçeşmeCamHyanı) 349 18 24 - 349 18 25 - 336 02 06 - 336 02 79 PiLFEnYAZ KAYITLARI BASLAOI ALMANCA İNGİÜZCE BİLGİSAYAR BEŞİKTAŞ 160 77 46 159 75 29 leşmenin en doğal sonucu ola- rak Almanya'nnı gerçek başken- ti haline gelmesi gerektiğine dik- kat çektiler. Mecliste 320 oya karşı 337 oy- la kabul edilen Berlin'e taşınma kararı, ancak önümüzdeki yıl- larda tam olarak uygulanabile- cek. Berlinlileri olduğu kadar biitün Doğu Alman halkmı da çok sevindiren karar, Berlin'in önünde yepyeni bir çığır açıyor. Eski Reichstag binası onarılıp parlamento haline getirilirken Bonn'daki diplomatik misyonlar da Berlin'e kadar taşınacaklar. Doğu Alrnanya'nın eski başkenti biçim memkket!" şeklindeki sozuyle başladı ve konuşmasl boyunca günlük yaşamdaki şidj det olaylan ve cinayetlerle savaş sırasındaki katliamlar arasında, medya araalığıyla bir paralellik kurulduğunu anlattı. Diğer oturum ve panellerd« gündeme gelen tartışma konu- ları, medyanın teknolojinin za- fersel çığntkanlığını yaptığı, sa- vaş boyunca TV'lerin ölü ve ya- ralı göstermeyerek bir tür heye- can ve gerilim filmi ûslubu be- nimsediği oldu. Konferans, yabancı konukla- rın katıldığı ve Basın-Yayuı Ge. nel Müdürü Büyükelçi Kaya Toperi'nin Sepetçiler Kasn'nda yeni kurulan Ulüslararası Basın Merkezi'nde verdiği kokteylle sonuçlandı. 2 gun boyunca sunulan bildi- riler ve tartışma tutanaklannın İLAD'ın yayın organında özet- le, IAMCR'in yayınlarında ise kitapçık olarak bütünuyie ya- yımlanacağı açıklandı. Doğu Berlin, bakanlıklan, baş- kent bürokrasisini ve yabancı el- çilikleri barındıracak yeterli bi- naya sahip. Dünkü oylama ile Almanya- da haftalardır süren ve kamuo- yunu bıktıran "Bonn mu, Ber- lin mi" tartışması sona erdi. Si- yasal partiler ilk kez meclis gruplarını ortak karara zorla- madılar ve bütün milletvekille- ri bireysel oyla başkent sorunu- na açıklık getirdi. Oylamanın Berlin lehine sonuçlanması ço- ğunluk için "sörpriz" olurken Berlinliler meclis kararını saba- ha kadar eğlencelerle kutladılar. Deniz otobüsü ile İstanbul'a 2 saat mesafede Ölârmara Adası Çınarİı Köytl TOPRAKOĞLÜ DEMOS IJTÜRİSTİK TESİSLERÎ Deniz görür çam möbleli odalarda 3ayramda 22/29 Haziran (7 gece/8 gün) 2 Kişi tam pansiyon 980.000 TL. + r\ı^v 3 Kişi tam pansiyon 1.260.000 TL. + KDV 4 Kişi tam pansiyon 1.600.000 TL + KDV KDV KDV • ? Rezervasyon: 165 89 88 - 165 22 51 583 80 97- 572 02 09 Sağlıklı bir kalp dileği ile BAYRAMINIZI KUTLARIZ (2)Türk Kalp Vakfı En İleri Standartlarda Kalp sağlığı hızmetlerı sunar Tel: 175 12 44/45 -148 58 66 - Fax: 166 47 12 Bayram çrünlerind», bütün Türkiyo'nin gazetesi Gazetecüer Cemiyeti'nin yayınladıŞı Istanbul Bayram'dır. Nerede olunanız olun, bu guzel tatil günlerini gazetenizle renkiendirebilininiz. BAYRAM'DA İSTANBUL OKUNUR! Gazeteciler Cemiyeti Ca§alo$lu-İstanbul Tel: 513 83 00 (3) Teleks: 23508 yeti tr Fax: 526 80 46 Td 117 24 05 • 117 30 87 OZEL BORA SÜRÜCÜ KURSU BAŞARIORANIMIZ: Merkezi sistemietest% 8 4 Direksiyon sınavında % 9 3 Hafta sonu cumartesi, pazcr 2 9 haziran Hafta için sabah ve akşam 2 t M m m n d a DERSANE ÜSKÜDAR KOZYATAĞI TARABYA 3436781 3624733 1620818 3436782 3618163 1620886 TEKYOL EĞİTİM DUDULLU Acarlar'da 115 m2 yeni daire 75.000.000 341 81 77 İNGİLİZCE'yi 8 AYDA konuşun. Sizi Amerikalı dostlarımızla tanıştıralım. 349 59 38
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog