Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SER8ESTPİYASADADÖVİZ ABODolan MmanMarla Isviçre Frangı Hoianda Ftonnı ingib StetHnı Frânso Frangı 100 f.Uretı SA.Rıyalı Avus ŞMr» Al.ş 4290 2395 2780 2110 6980 700 318 1110 338 Satş 4305 2405 2790 2120 7040 705 325 1126 345 JUTINeÜMÛŞ Cumhunyet Heşat 24 ayar altın 22 ayar hlezjk 900 ayar gümüş Alış Satş 336 000 340 000 50 900 45 700 657 340 000 360 000 51000 50 300 M.BANKAS PİYASALARI TL Piyasâsı Dövız Piyasâsı Alhn Piyasâsı OrtFazf*) 7083 IşlHac (MılyafTL) 2 928 4 Dolar kapanış (TL) Isi Hac (Mılyon $) Kapamş (ons/$) tşlem Hacmı (kg) 4306 83 53 367 85 248 ÎSO, yeni hükümetesunulmak üzere rapor hazırlayacak • Sanayîde yeni hükümetımıudııEkonomi Servisi — fstanbul Sanayi Odası (İSO) yeni kuru- lacak hükümete sunulmak üze- re kapsamlı bir rapor hazırhyor. İSO Baskanı Memduh Hacıoğ- In, "Düirya, sanayiye devlet des- tegi veriJmesi politikasını tartı- şırken bizde sanayi politikası bUe yok" dedi. Hacıoğlu, "Hü- kömetler ekonomide basarısız oluriarsa gereği yapılır" şeklin- de konuştu. İSO haziran ayı olağan mec- lis toplantısı, yeni hukümetın kurulusu nedeniyle yaşanan be- lirsizlik ortamında 'söylenecek fazla bir şey olmadığı' içın kısa surdu. Toplantıda konuşan Oda Başkaaı Memduh Hacıoğlu, Mesut Yılmaz'ın başbakanlığa atanmasıyla ilgili olarak göruş- lerini kısaca dile getirirken özel- likle ekonominin tek elden yö- netilmesinin önemini vurguladı. Hacıoğlu, 'The Economist' dergisinin son sayısmdaki bir yazıyı kaynak göstererek, dun- yada bugün sanayileri koruma ve hatta devlet destegı venne yö- nunde bir eğilim olduğuna dik- kati çekti. Söz konusu yaayı yer yer yorum katarak okuyan İSO Başkanı, "Binm sanayi politika- mız var rnı, nutalesef goremi- yoruz" dedi. Hacıoğlu şunlan söyledi: "Dünya kendi sanayüni konı- makta, ekonomik buyumenin temel koşulu oiarak kendi sana- yUerine yardımcı olmaktadır. Üç dört aydır ekonomi gözar- dı edildi, siyase) çok fazla öne çıktı. Son bir buçuk yıldır eko- nomi çok başlı yonetildi. Yeni bükümetie bunlann sona erece- ğini, ulkenin gündeminde eko- nominin baş sıraya gececegini ve hesabını kitabını bilen derli toplu bir ekonomi yonetimi baş- layacagını umut ediyornz. Böy- le olmasını diliyoruz. Gündemde artık poiitika az, TİM-SEödülleri • Ekonomi Servisi — Tûrkiye fnşaat Müteihhitleri Işveren Sendikası (TtM-SE) kuruluşunun 12'nci yıünda ödül dağıtıyor. Kunıluş yıldönümunü bugün kutJayacak olan TİM-SE, meslekte 20 yıkaı dolduran 27 müteahhit üyeye, 6 milletvekiline, 10 üniversite öğretim üyesine ve 12 basın mensubuna plaket verecek. Doğuş sivil havacılıkta • ANKARA (ANKA) — Doğuş Holding, hava tasunacıhğı yapmak amacıyla yeni bir şirket kurdu. "Doğuş Hava Tasımaalığı A.Ş." adı verilen şirketın sermayesi 5 milyar lira düzeyinde bulunuyor. ABD sermaye ve siyasi çevrelerinin Yılmaz hükümetine bakışv Yılmaz başarabilecek mi? ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Mesut Yılmaz'ın zaferi ABD'de Türkiye ile Ugilenen mali ve siya- si çevrelerde sürpriz olmadı. ABD'de Yıl- maz ANAP'ın liberal ve ABD yanlısı ka- nadının lideri olarak tanındığından çoğun- luk sonuçtan memnun. Mesut Yılmaz'ın se- çimi nedeniyle ABD'de sermaye çevreleri- ni rahatlatan gelişme Ekrem Pakdemirli'- nin devreye girmesi oldu. Maliye ve Gûm- rük Bakaiüığj döneminden beri Pakdemirli konusunda Amerikan banka çcvrelerinde bir güven hissi mevcut. Pakdemirli'nin planladığı reformlar, lcuracağı müsteşarlık- lar "ekonomide güven verid adımlar" ola- rak görüiüyor. ANAP Kongresi'nin sonuçlanması ile birlikte Amerikan sermaye çevrelerindeki beklentileri şöyle sıralamak mûmkün. 1) Hemen seçimlere gidilmediği takdirde yeni hükUmetin kamu açığı ile ilgili mutla- ka "cesnr" bir girişimde bulunması, 2) Rüşdü Saracoğlu'na musteşar statü- sü verilerek Merkez Bankası'nın daha oto- nom bir hale gelmesi, 3) Fonlann bütçeye kaydınlması, Mesut Yılmaz'ın "hesapsız" fonlan büt- çeye kaydırma yolundaki açıklamalan ABD'de olumlu bir etki yaptı, bu yöndeki beklentiyi arttırdı. Türkiye'yi izleyen siyasi risk analizleri- ne göre Mesut Yılmaz'ın misyonu, seçim- lerde bir ANAP-Doğnı Yol koaüsyonunun kurulmasmı sağlamak. ANAP'ın ne olur- Yeni hükümet oluşumundan memnun kalan ABD çevreleri, seçim ihtimalinin radikal ekonomi kararları alınmasım geciktireceğini düşünüyor. sa olsun erken ya da zamanh seçimlerden tek başına çıkması ihtimaii olmadığını vur- gulayan risk analizcilen Doğru Yol'un ver- diği sinyallerin tutarh olmadığını da belir- tiyorlar. Örneğin Tansu Çiller'in açıldamalannın birbirini tutmadıgına, bu nedenle güven vermediğine işaret eden gözlemciier, ANAP'ın bundan sonraki dönemde "özal gfttiginde ne oiacak?" mücadelesi içinde olacağını belirtiyorlar. Yaptığımız söyleşilerde ortaya çıkan bir başka nokta, Türkiye hakkındaki değerlen- dirmelerin hükümetin seçim politikası ke- sinleşinceye dek bir süre askıda kalacağı şeklinde. Bütçe açığı ile ilgili tedbirlerde ön- celikle düşünülen KlT'lere ilişkiıı reform- lann, seçün nedenıyle erteleneceğinden kor- kan Amerikan sermaye çevreleri, "Çok la- sa bir snrede seçime gidilmezse hükümetin bu tar tedbbieri afanaktan başka caresi yok" öngörüsünde bulunuyorlar. Cumhur- başkanı özal'ın "Ekonominin durumu niç fena degıl" şeklindeki değerlendirmesi ser- maye çevrelerini şüpheye düşürüyor. Seçim ihtimaii yeni hükümetin, bazı ba- kanlıklan kaldırması ve yerine müstesarhk- lar kurması gibi "güyen verid" tedbirler- den öte radikal ekonomi kararları alama- yacağı izlenimini veriyor. Bu nedenle bir sü- re daha Türkiye hakkındaki "şüpbeJerin " süreceği, bu durumun açılan kredilerin bir yüı asmaması ile kendini belli edeceği be- lirtiliyor. ekonomi çok yer tntsun. Ekono- mik başan olmadan hükümet- ler is basında kalamaziar. Hü- künıetler ekonomide başansız oluriarsa gereği yapılır." İSO Baçkanı Memduh Hacı- oğlu, yeni hukumete sunulmak uzere ekonomik konularda oda- mn göruşunün kapsamh bir şe- kilde hazırlandığını belirterek şunlan kaydetti. "Ekonomik durgunluk, bir iki sektor dışında. en kuçük bir diizelme olmadan suruyor. Ye- ni hükümetin faiz politikalan- nı bir >ola sokmasını beküyo- ruz. Mevduat faizleri doşunildü, ama bu çok başansu ve yanlış bir uygulama oldu. Bunun kre- di faizlerine olumlu bir etkisi görülmedi. Faizlerin duşurulme- si, tasarrnf mevduatının kredi talebinden yüksek oMuga du- nımlarda yapılırsa işe yarar. Oy- sa şimdi krediye taJep, pahalı da olsa, tasamıf mevdnatından da- ba hızlı artmaktadır." öte yandan Izmir Ticaret Odası Meclisi'nde konuşan Oda Başkanı Halit Şarlak, ANAP kongresinden sonra şimdi göz- lerin yeni hükümete ve bu hü- kümetin ekonomik programına çevrildiğini söyledi. Şarlak, programda yer almasıru istedi- ği önerilerini şöyle sıraladı: "Bir istikrar programı bazır- lanmalı ve uygulamaya konnl- mabdır. Hükümet iş âiemini il- gilendiren konularda, Odalar Birtiği, odalar ve diger kurulnş temsilcileriyle diyalogunu sık- laştırmalıdır. Ekonomi yöneti- minde çok başbbğa son verHme- li, tek başlılık saglanmalı ve ekonomi yönetimindeki nyum- sozluk öalenmetidir." Renault Servis Güvencesi inizinAltındaÖnümüzde uzun bir tatil var... Renault sorumluluğu ve dostluğu bu bayramda da tütn tatil boyunca, Cumartesi ve Pazar güıüeri de dahil olmak üzere Türkiye'nin her yanında,her köşesinde eksiksiz sürecek. Renault servis güvencesi.Türkiye'nin en uzak köşelerine kadar yayılmış servisleri, yetkili atölyeleri, uzman personeü, Renault Dakik ve Gezlci Servis* gibi özel hizmetlerle 22 - 30 Haziran tarihleri arasında, her an, her yerde elinizin altında oiacak. Bayram tatiline Renault otomobilinizle çıkacaksanız unutmayın : Renault servis güvencesi bayramda da elinizin altında... RENAULT ServisDÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELİNİZİN ALTINDA RENAULT SERVİSLERİNİN TELEFONLARINI KESİN, SAKLAYIN. BAYRAM TATİLİNDE ELİNİZİN ALTINDA OLSUN. ADANA ŞUBE (71) 21 12 75-5 HAT-URALBERK KOLL ŞT) CEYHAN (732) 14 546 • OYMAY OTO TİC PAZ LTD ŞTI (71)12 07 3 7 - YUSUF BAYSAL OTO SAN TİC A.Ş KOZAN (7341)11 20 • TAYÇA OTOM TİC LTD ŞTl OSUANİYB (731) 13 140- ADAPAZAn KIRKALTOĞLU MOT ARÇ T İ C A Ş (261) 53 677 • 52 545 • SAKALLIOĞULLARI MOT TİC A Ş (261) 52 841 - 54 424 • ADIYAMAN BOZTAŞIT MOT.ARÇ SAN VE TİC LTD ŞTl (8781) 13 34 • AFYON DEMİRAYAK OTO SAN VE TİC A.Ş (491) 33 201 • AKSARAY OTO BAŞER -SABAHATTÎN BAŞER (481) 11 581 • AMASYA NİHAT-ENIS OZDEMİR (3781) 29 43- SELAHATT1N KALELİ MERZlFON(4711) 10 520 • ANKARA ŞUBE (4) 287 38 00-223 00 79 • RENPAŞ HASKÛY(4) 338 37 37-338 38 38-39 •UĞURLUB SANAYİ (4) 342 22 55 (4 HAT)-ÇEÜKLER KOLLŞTİ «5L47L/ (457) 11 023 11 712 • İL-KE OTO A Ş Ş£REFÜKOÇHİSAFI ( 4541) 30 16 • KARDEN (4) 348 41 61 • İLCANLAR (4) 309 01 60- NEZİROÛLU (4)354 0714-354 19 45- ÇELİK OTO (4) 341 05 35 - 36 • GENCLER TİC KOLL ŞTl BEYPAZARI (4581) 39 58-53 35 • NADİR TURİZM VE TİC LTD ŞTl KA VAKLIDBRE (4) 127 59 10-126 84 39 • ANTALYA AHMET ŞEVKİ ZAMAN VE ORT (31) 21 17 77 • AKAR KOU. ŞTl NEVZAT BULUT VEORT ALANYA (323) 11 179 • MEHMET GEYİKÇİ FİNİKE (3229) 11 85-12 65 - 10 20 - 23 93- SAYRAÇLAR TİC KOLL ŞTl ELMAU (3228) 15 21 -AYDIN ZİRAATÇİLERMOT ARÇ İNŞ TİC VE SAN A Ş (631) 11 687 - TAVASLILAR TİC KOLLŞTİ SOKE (635) 11 800-OTOLAS A.Ş NAZİLLİ (637) 11 632 • ARSLANLAR P*3T ARÇ SAN TİC A.Ş (631)28 887 • BAUKESİH A.CUMALirjĞULLARI KOLL ŞTl (661) 12 545- SOMTAŞ SEVERLER OTO MOT ARÇ TİC A Ş BANDIRUA (198) 13 981- NEJAT OTO AKAR OTOM İTHİHR SAN TİC.A Ş (661) 54 94- BAYBURT BAYHANLAR TİC KOU-ŞTİ (0291)16 69 • BİLEÖK EĞİLMEZLER PETROL OTO SAN LTD ŞTl (229) 11 729 • ŞEKERCİ OTOM SAN VE TİC A Ş BOZUYÜK (2295) 58 45- BrrÜS AYYItDlZ TİC.KOLL ŞTl TA TVAN (8497) 24 22 • BOLU OTOER OTOM ARÇ LAST A Ş (461) 11 370-14 820 • ONYAR OTOM TİC A Ş DÛZCE (265)11 737 BURDUfl GUtUÇAR MOT. ARÇ TİC A Ş (325) 17 992 • BURSA ŞUBE (24) 43 21 40 • AKDARILARMOTTlCA-ŞKAfMCABCy(255) 11 356 • GÖZDELER RENAULT YET SAT VE BAKIM SERV (24) 11 06 42-4 • ÇANAKKALE SUDA NAK TİC LTD ŞTl (196) 12 277- ÇANKIRI TOSYALI KARD KOLLŞTİ (467)13 559 • ÇORUM CENGIZ CENGİ2(469) 11 681 - 12 287 • U2AY MOT ARÇ TİC SUNGURLU (4557) 17 43-DENtZÜ PAKSOY TİC KOLL ŞTl (621)33 623-MANİSALI TİC KOLL ŞTl ACIPA YAM (6231)13 00- SADIK TİC SAN KOLL ŞTl SARAYKÖY (6255) 22 99- DİYARBAKJR ÖZTOPLARTİC (831)16 301 • M KAVAKOĞULLARI ERCAN) (8371) 10 66 • ACAR OTOM SANLTDŞTİ BİSUl (8365) 22 45- EDİRNE KAYALAR OTOM TİC A.Ş KEŞAN (184)11 598 -12 819 • ELAZIĞ TURGUT ÖZKAYA (811) 41 729 • ERZURUM DEMİR TİC TAR MAK SAN TİC LTD ŞTL (011) 31 816 - 44 726- DOGU MAK. SAN TİC KOLLŞTİ (011) 13 310 - 35 041- ESKİŞEHİR CELAL SOLPUK (22) 17 26 29- GAZJANTEP TOHOS NAK TİC KOLLŞTİ. (85) 11 51 89-11 12 38 • IMAM KAYALIOGULLARI KOU ŞTl (85) 16 99 60- YAPRAKLAR OTOM TİC A Ş NİZİP (8681) 41 34 • GİRESUN YILMAZLAR NAK TİC LTD ŞTl (051) 16 773 • 11 215- GÜMÜSHANE ZUMRÜT TİC KOLLŞTİ (0531) 30 21- HATAY BOZBEYLER OTO TİC A Ş İSKENOERUN (881) 13 590-13 108 • NEVZAT ŞAHİN (891) 18 796- ISPARTA OTO PETROL SANTİCAŞ (327)11 176-11 155-İÇEL SOZMEN MOT ARÇ A Ş (741) 21 560 • ELPA OTO İNŞ TİC LTD ŞTl TARSUS (761) 24 697- İSTANBUL LEVENT ŞU8ESİ (1) 179 69 10-179 57 79 (5HAT> KADIKOY ŞUBESİ KUÇUKYAU (1) 366 49 90 (5 HAT) • YAMANLAR OTOM TİC SANAŞ YALOVA (193) 11 798 - 10 476- GUREL ÇAĞLAYAN (1) 146 91 15-146 78 66 -ZAFER SERVİS VE OTO SAN A Ş ÛSKÜDAR (1)333 65 25-342 40 23 • AÇIKEL BAHÇELİEVLER (1) 584 33 63-575 24 89-ONUR OTOM ŞENLİKKÖY (1)579 93 80 579 34 84 • TEMELLI MOT ARÇ TİC SAN LTD ŞTİ ÜSKÛOAR (1)34101 20-333 71 56- RENPA AKSARAY (1) 585 56 25 - 587 24 24- UTAŞ ELUADAĞ (1) 140 47 55 - 146 23 21-TEPRET OTOM SAN TİC A.Ş KARTAL (1) 371 17 94 • HEDEF ZEYTİNBURNU0) 582 36 16-17- MASTAŞ TOPKAPI(1)576 22 21-22 • KEMAL TEPRETOĞULLARITİC A.Ş ACIBADEM (1)339 81 42 -SIRKECİ SULTANAHMET (1)520 87 11-520 87 12-522 05 54- BAĞDATLILAR BAKIRKÖY (1)551 24 90-551 24 92- K1ZHJRMAK 4 LEVENT(1) 179 97 68-69-HAYDAR GÜNER 4 LEVENT (1) 178 46 20-168 00 48-GÜÇLU OTOM 4 LEVENT (1) 180 29 36-38- GERÇEK AflN4WV7KÖy (1) 163 38 12- 165 63 22-165 63 29-BIKA KARTAL (1) 377 09 55-377 09 41- MAT 4 LEVENT (1) 179 49 80 (10 hai)-MAT TUZLA (1) 395 22 74 - 395 10 59- OTEKS A.Ş.USKÜDAR (1)328 87 9 6 - TRANSAL TOPKAPI (1) 577 47 93 • COŞAR TİC SILİVRİ (1887) 54 32-54 33 • SEFER UZUN TOPÇULAR (1) 544 53 52 -576 37 39 • ACAR HOLDİNG PEWD/K(1)396 19 81 396 19 76 -ARI KADIKOY (1)356 26 70-356 91 39-İZMİRŞUBE (51) 18 00 86-18 95 51 • MEHMET EMİN ÇAPKINOGLU MUESSESESİ 7"ifl£(5471) 11 06 31 11 • ŞAFAK TİC BERGAUA (541) 15 288 • RENOTOOTOMOBILCILIK SAN TİC AŞ KARABAĞLAR@1) 33 71 30-3720 11 • TEKNİKELLER TİC LTD ŞTl (51)27 27 03-27 48 24- KAHRAMANMARAŞ YOL LASTİK SAN TİC KOLL ŞTİ (771) 61 084 • SEBAT TİC KOU. ŞTİ ELBİSTAN {779) 30 080 • KARAMAN TOPOGLU TİC SE2Aİ TOPOĞLU(343)12 4 4 8 - 1 1 682- KARS Y1LDIZ OTOM TİC IĞDIR (0227) 49 98- KASTAMONU GUL TİC (465) 19 950- KAYSERİ BAYKAY MOT ARÇ TİC A.Ş (35) 16 07 19- KAYA OTOM DEVSLİ (3574) 13 93 • K1RKLAREÜ TURHAN ALTINEL (187) 11 587- ÇARIKÇILAR OTOM TİC * Ş LULEBURGAZ (183) 11 679- KIRŞEHIR UĞURMAN OTO VE END TİC A Ş (487) 15 314-14 421 • YAMANLAR TİC KAMAN (4549) 44 11 • KOCAEÜ KOTAŞ KOCAELİ OTO TİC A Ş (21)16 14 69 • 16 11 40 • OGUZ EMİN KARACAN GEBZE (199) 14 869- DOST DOGRUL OTO SERVİS TİC LTD ŞTl GÖLCÛKÎ219J11 656- KONYA OZ OTOM TİC SAN A.Ş (33) 15 60 83 • GENCAY TİC KOLL ŞTl EREĞLİ (345) 11 535 • KOYUNCU AKARYAKIT OTO TİC SAN A Ş (33) 15 76 06 • KÛTAHYA MAYAŞ MOT ARÇ YAP MAL SAN TtC A Ş (231)12 172-GİRGİNOĞLU OTO A.Ş SİUAV (2381) 15 35- MALATYA KOMŞUOĞLU TİC SAN LTD ŞTl (821) 25 871-MANİSA CIDER OTO VE PETROL TİC SAN A Ş (551)12 435 13 435 • SANLOGLU KOLL ŞTİ AKHİSAR (558) 14 726 • ORDU KOLLŞTİ TURGUTLU (643) 11 858- MARDİN M OZÇELİK VE OĞULLARI (8422)12 45 14 14- MEHMET SAİT İÇKE CİZRE (8436) 15 55 • MUGLA OTO DALAMAN (6111) 41 15 • MUŞ ESERLER OTOMOTİV (025) 11 859 • NEVŞEHIR GENÇLER OTOM TİC SANAŞ (4651) 17 40 • NİĞDE ATAKANLAR KOLL ŞTİ (483) 11 603-16 359 ORDU DURMUŞ ŞAHİN (371) 16 412 • RİZE EYUBOĞLU MOT ARÇ TİC A Ş (054) 11 926 • SAMSUN DİNÇER OTO GIDA SAN VE T1C A Ş (36) 18 19 30-REN OTOM TİC SANAŞ (36) 18 28 88-SİİRT AKADIR ÇELIKTUĞ (844) 22 539- SIVAS IZMIRLİ KOLL ŞTl (477) 71 013 - 70 275-KAYNARLAR OTOM SAN TİC A.Ş ZARA (4786) 23 73 • Ş.URFA AKYUREK KARDEŞLER ŞTl VIRANŞEHIR (8767)15 02-24 24 • ME HMET YAŞAR SADE VE KARD (871)33 779- TEKİRDAG AHMET ERENSOYH 86) 18 719 • BUHARİOTOM A Ş ÇORLU (185) 11 942 • TOKAT ZAMAN MOT ARÇ TIC LTD ŞTİ (475) 19 336- TRABZON KOÇLAR OTO TİC SAN A.Ş (03)15 03 40- 41-UŞAKTIRITOGLU OTO SAN TİC A.Ş (641)21 604 • VAN ENVER PERİHANOĞLU (061) 13 442-YOZGAT BEŞEL A.Ş (473) 11 409 • ZONGULDAK OZDEMİR ALIŞIR (381) 13 702 • M ALDATMAZ VE OĞUL KOLL ŞTl BARTIN (389) 10 317 • OZER YAZICI MUESSESESİ KEREĞLİ (388) 23 831-23 850 • ANADOLU LASTİK SAN KARABUK (463) 25 602- KIBRIS RAŞIT AHMET RASIT TRAOİNG LTD ŞTl LEFKOŞE(520) 82 442-82 555 • ETİENO TİC İŞLTES.LTD.ŞTI LEFKOŞE (520)31 136 * G E Z I C I S E R V İ S G U Z E R G A H L A R I : İSTANBUL AVRUPA YAKASI KINALI-HAMLE TİCARET ONU. KUMBURGAZ SİLIVRİ (081) 29 908-29 912-24 491 MARMARA BÖLGESİ ÇINARCIK YALOVA ARMUTLU. ESKIHİSAR (081) 35 200 • ŞILE KUMBABA MEVKIİ AÛVA (081) 29 912 EGE BÖLGESI MARMARIS OTO SANAYİI SITESI OTOMAR RENAULT YETKİLİ ATÖLYESI KARŞI3I. BODRUM TURGUT REIS YOLU PAŞALILAR PETROL OFISI (081) 45 043 45 056 • AYVALIK İZMIR YOLU UZERI EDREMIT (081) 28 784 31 039 ADANA- ÇUKUROVA BOLGESI : YUMURTALIK KARATAŞ TUZLA. BURUCEK YAYLASL TEKIfi YAYLASI, ÇAMLI YAYLA. GOZNE.KARGIPINAR1. EROEMLİ. LIMONLU. K1Z KALESİ. NARLIKUYU. SK.IFKE TAŞUCU. BOGSAK (081) 54 472 AKOENİZ BÖLGESI: ANTALYA ALANYA PETROL OFISI BEYPET DİNLENME TESİSLERI. ÇOLAKLI JANOARMA DİNLENME TESİSLERİ. İNCEKUM ORMAN MİLJ.I PARK1. TCK ULAŞ OİNLENME PARKI. ANTALYA KUMLUCA BELDİ8İ-KEMER KUMLUCA ULUPINAR TCK DINLENME TESİSLERI (081) 40 537 52 680 EKONOMI NOTLARI OSMAN ULAGAY Kurtar Bizi Ekrem Hoca... Kimilerinin baş tacı ettikleri 'kudretli' bir sayın bakanımız, enfiasyonu yüzde 3O'un (hatta yüzde 20'nin) altına indirece- ğini, borsa (IMKB) endeksinin 8000 puanı aşacağını iddia et- tikten sonra enflasyon yüzde 60'larda, borsa endeksi de 3500 puan dolayındayken çok parlak' bakanlık serüvenini nokta- lamak zorunda kalırsa ekonomi tarihimize kuşkusuz attın harflerle geçecektir. Türkiye ekonomisini 'kurtarma' işini ille de bir 'kahraman'a ihale etme özleminde olanlann yeni gözdesi Prof Ekrem Pak- demirli. "Ekonomik konulara vakıf olduğu" ileri sürülen Prof. Pakdemirli, popüler adıyla "Ekrem Hoca", ekonominin diz- ginlerini tek başına eline alacak, ondan sonra her şey düze- lecek; Ekrem Hoca, kendi deyışiyie, "ekonominin çivisini ye- rine çakacak". Toplumun hemen tûm kesimleri de bu yeni durumdan yararlanacak. Ekrem Hoca'nın son zamanlarda yaptığı yayın ve açıkla- malara dayanan beklentılerin başlıcaları şunlar: • Ekrem Hoca ekonominin yonetimine tek başına elkoya- cak ve her dediğini yaptırtacak, böylece ekonomide "çok başlı" yonetimden "tek başlı" yonetime geçilecek, koordi- nasyon problemı çözülecek. İş aleminin beklentısi bu yönde. • Ekrem Hoca memurun ve işçınin durumunun bozuldu- ğuna ve düzeltilmesi gerektiğine inanmaktadır. Ekrem Ho- ca ekonominin iplerini eline alınca memurlar daha cömert bir ikinci yarı yıl zammı, kamu kesimı işçılen daha yüksek ücrBt artışlan oekleyebilırler. • Ekrem Hoca'nın en geç bir yıl içinde seçim havasına gi- recek bir hükümet içinde köylü isteklerine de duyarlı olmak zorunda kalacağı tahmın ediliyor. • Ekrem Hoca'nın ışçıyı, memuru, köylüyü ve devletten ala- caklı müteahhıdı tatmin etmek ve ekonomiye bir hareket ge- tirmek ıçin büyuk mıktarda paraya ıhtiyacı vardır. Ekrem Ho- ca, Hazine'nin Merkez Bankası'ndan avans çekme hakkını sonuna kadar kullanmasına taraftardır ve önümüzdekı dö- nemde hatın sayıl/r bir parasal genişleme gündeme gele- cektir. • Ekrem Hoca, Türkiye'nin yılda yüzde 8 dolayında bir re- el büyüme hedefıne yönelmesmı hedeflemektedir. Bu neden- le büyümeyı hızlandıracak polıtıkalara yönelecektır. • Ekrem Hoca ihracatçının dostudur. Bu nedenle enflas- yon oranınm altında kur ayarlamalannı kesinlıkle kabul et- meyecek, ihracatı özendırecek bıçımde kur ayarlamalannı gündeme getirecektir. • Ekrem Hoca aynı zamanda enflasyona da karşıdır. He- defi enfiasyonu yüzde 20'nin altına düşürmek olduğu için bu yönde çaba harcayacaktır. • Ekrem Hoca vergilendirilmemiş alanlardan etkin vergi toplamanın önemine inanmaktadır Aynca fonlann sayısının azaltılmasını ve iyi koordine edılmesinı istemektedir. Sayın Pakdemirli'nin "çözüm önerileri" ben/m elıme geç- medi. Tevfık Güngör Ağabeyimizin Dünya gazetesındeki ge- niş özetınden ve gazetelerde yer alan diğer haberierden ya- rarlanarak yukarıdaki özetin Özetini çıkardım. Şimdi şöyle bir düşünelim, Ekrem Hoca tüm bu beklentt- leri gerçekleştırrnek için paçalan sıvayıp işe koyulsa ne oiur? Kısa sürede butün bunları gerçekleştirme olanağı var mıdır? Bir kere Ekrem Hoca'nın ekonominin yonetimine tek ba- şına el koyması her halde pek kolay olmayacak en azından Çankaya'nın gölgesi sürecek. İkincisi, memuru, işçiyi, köylüyü, müteahhidi, sanayiciyi, ihracatçıyı hep birlikte memnun etmeye kalkarsa herhalde parasal genişlemede ipler lyice elden kaçacak, büyümede- ki sınırlı artış ıçin çok yüksek bir enflasyon artış faturası öde- mek gerekecek. Üçüncüsü, seçim dönemine girileceği ıçin vergı konusunda hiçbir şey yapılamayacak ve genışlemenin getireceğı enflas- yonist baskıyı önleyecek bir etki, en azından kısa dönemde gündeme gelemeyecek. Sonuçta, "Kurtar bızı Ekrem Hoca" diyerek umutlara ka- pılanlar belkı kısa sureli bir rahatlamadan sonra daha yük- sek bir enflasyonla ve seçim sonrasında yenıden zorunlu hale gelecek 'kemer sıkma' önlemlerıyle karşı karşıya gelebile- cekler. Bu beklentiler ve seçenekler karşısında "Pakdemirli '91 "in nasıl bir seçim yapacağını, nasıl bir görüntü vereceğini doğ- rusu merak ediyorum. Ben 1984 yılı başında, "siyasi tercih, enflasyonun süratle aşağı çekilmesi yönünde belırlenmiştir. Üç ay içinde enflas- yon yavaş yavaş düşecek ve yıl sonunda mutlaka yüzde 40'ın altında olacaktır"0) diyen ve aynı yıl enflasyon yüzde 50'ye tırmanırken ıcraatın içinde bulunan bir Pakdemırii'yı hatırlı- yorum. Enflasyonla mücadelede basarısız olununca, "Orta- direk bol para harcıyor ve enflasyonun yükselmesıne neden oluyor. Ayın 20'sınde ceplerde para kalmamalı, kemerieri sık- ma politikasıyla tüketımı azaltacağız"( 2 ) diyen bir Pakdemir- li'yı de hattrlıyorum. jş aleminin tepkı duyduğu bir Pakdemir- li'yi de. Bakalım bu kez nasıl bir Pakdemirli göreceğiz, yaratılan beklentilerin hangileri gerçekleşecek? (1) Rapor gazetesı, 5 Ocak 1984 (2) Hürrıyet gazetesı, 23 ekim ve 20 Aralık 1964. Somon balığı Karadeniz'ifethedecek Haııısi öldü yaşasın somon Ekonomi Servisi — Hamsi- nin korkulu ruyası "somon balığı" Karadeniz'i fethetmeye haarlanıyor. Karadeniz'in sim- gesi olan hamsinin son yıllar- da âdeta ölüme terk edilmesi- nin ardından şimdi de bölgede somonla geçim vaat ediliyor. Türkiye'de ilk kez somon ye- tiştirmek üzere Norveç-Türkiye işbirliğiyle kurulan Bioakva şir- ketinin yetkilileri, önceki gün düzenlenen bir resepsiyonla Türksu ürünleri ailesinde arük somonun da yer aldığTnı büdirdiler. Şirketin yönetim kurulu Baskaru Yavnz Çizmed, somon turlerinin sergilendiği resep- siyonda yaptığı konuşmada, "Türkiye'de artık somon baiı- ğının tazesini yiyebileceğiz. So- mon fiimeyi dışarıdan itbal etmeycceğiz" dedi. İç piyasarun gereksinimini karşıladıktan sonra Avrupa, Amerika «r e Ja- ponya'ya Karadeniz somonunu ihraç etmeyı planiadıklannı dile getiren Çizmeci, 10 yıl içinde 1 milyar dolarhk ihracat imkânı yaratabileceklerini söyledi. Ka- radeniz'de 200 bin aileye is ve geçim olanağı da sağlayacakla- nnı belirten Yavuz Çizmeci, "Bolu daglannın iepesindeki kalnçka tcsislerimiz, Kefken Adası'ndaki yetiştirme tesisleri- miz simdilik S milyon kilo ka- pasiteli, 50 mil>on dolarlık bir deger yaratmaya müsail" dedi. S yılhk çalışmalann ürünü olan tesislerde şu anda 1989 nesline ait 150 bin balık, 1990 neslin- den 300 bin tane yavru somon ve 1 milyondan fazla 1991 nes- li bebek somon bulunuyor. Türkiye'de üretılme- ye başlanan somonlar Türk tü- keticisine kilosu 40-45 bin lira- dan satüacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre her gün iç pi- yasaya iki ton somon balığı sü- rulecek. Somon yetiştiricüiğiyle tanınan Norveç"Ie ortaklasa kurulan ~ Bioakva şirketi, -^ Türkiye'de 1 yıl sonra 5 milyon, 10 yıl sonra da milyar dolar ihracat ön- Bioakva, somon balığını Mudurnu Bekdemirler köyunde üretiyor. Balıklar, bu te- sLslerdeki tatlı su dolu havuzlar- da 13-14 cm. oluncaya kadar besleniyor, 1 yıl sonra da şirke- tin Kefken Adası'ndaki büyüt- me tesislerinde bu kez tuzlu su- da 1 yıl beslenip 3-4 kiloluk yenmeye hazır hale geliyor. Şir- ketten yapılan açıklamaya gö- re 2 somondan yılda on binler- ce somon üretilebiliyor. Aynca Norveç'teki doğaJ ortamlarda 24 ayda büyüyebilen somon, Karadeniz'de 18 ayda büyüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog