Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 1991 TüRK-ABDÎLÎŞKİLERİ-^Î DIŞ HABERLER CUMHURİYET/11 Babrak Karmal Afganistari'da • MOSKOVA (AA) — 1979 ydında Sovyet birlikİerinin Afganistan'a girmesine izin veren eski Devlet Başkaru Babrak Karmal, 5 yıldır bulunduğu Sovyetler Birliği'nden ülkesine döndü. Moskova'daki Afganistan Büyukelçiliği yetkilileri, 1986 yılında görevden alınarak Sovyetler'e gönderilen Karmal'ın Kabıl'e gittiğini doğruladılar. Kuveyt'te 8 idam daha • KLVEYT (AA) — Kuveyt Sıkıyönetim Mahkemesi'nın, Irak işgal kuvvetleri ile işbirbği yaptıkları gerekçesiyle 8 kişıyi daha ölüm cezasına çarptırdığı bildirildi. Ölüm cezasına çarptırılanların dördunun Ürdünlu, birinin Iraklı, birinin göçebe bir Arap olduğu kaydedilırken diğer ikisinin milliyeti hakkında bilgi verilmedi. Sri Lanka'da çatışmalar • COLOMBO (AA) — Sri Lanka'da Tamil gerillaJarımn dün bir askeri büiigı pusuya duşurdükleri ve 19 askeri öldurdüklen bildirildi. Askeri kaynaklann verdikleri bilgilere göre ülkenin kuzeyindeki Vuvaniya bölgesindeki Tamil gerilla mevzilerine karşı geçen cuma gününden beri operasyonlar düzenleyen askerler ciddi bir direnişle karşılaşıyorlar. Krîz öncesinde 'limonf havaABD Başkanı George Bush'un 20-22 temmuz tarihleri arasmda Türkiye'ye yapacağı ziyaret, iki ulke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli bir dönemeç noktası olarak nitelendiriliyor. Turk-Amerikan ilişkilerinin 1989 yılından başlayarak geçirdiği aşamalan, üç gün boyunca yansıtmaya çalışacağız. UFUKGÜLDEMİR WASHINGTON — ABD Başkanı Geor- ge Bush'un temmuzun ikinci yansında ger- çeklesecek Turkiye ziyareti, ikili dosyalann yanı sıra, 21. yüzyıl stratejisinin de ele alına- cağı bir adırn olacak. Moskova, Balkanlar ve Kafkaslar'daki ola- sı gelişmeler, Ortadoğu ve özellikle tran ile Irak'taki durum, Türkiye'nin bu kapsamda- ki konumu ve rolü gibi konular, ABD kana- dınm "Türki>e Ue gelecege dönttk nasıl da- ha sıkt bir işbirligi geliştirilebilir?" sorusu- nu göz önünde tutarak üzerinde bazırlık yap- tığı dosyalan oluşturuyor. Ancak son zamanlardaki tüm sıcakhğa karsın, bu iliski, geleneksel sorunlanndan annmış olmadığı gibi, "dıs etkilere" karşı da bağışıklık kazanmış değü. Orneğin ABD Baş- kanı Yunanistan'a uğrarnadan Türkiye'ye da- hi gelemiyor. DoJayısıyla da sıcaklığın "anzi" olduğu, yani köklü nedenlere değil, Körfez krizine dayalı olduğu yönünde kuşkular be- liriyor. Nitekim krizin patlak verdiği 1990 ağustosundan bir yıl kadar geriye uzarup Türk-Amerikan ilişkilerdeki gelişmelere ba- kıldığında, manzaranın hiç de iç açıcı olma- dığı görülüyor. Bu manzara şöyle özetlene- bilin Soguk savaş Yüzyılın belki de en önemli gelişmelerin- den birisi soğuk savaşın sona ermesi ve blok- lararası çatışma olasılığının azalmasıydı. Bu gelişme ABD'nin "soguk savaş dengeleri" çerçevesinde yürüttüğû dış politikasına he- men yansıdı. örneğin, ABD Başkam Geor- ge Bush 24 Nisan 1990 tarihinde yaptığı bir acıklamada sadece Osmanlılan değil, genç Türkiye Cumhuriyeti'ni de sözde Ermeni soy- kınmı ile bağlantılayan bir tutum aldı. Bu- nun ardından Türkiye'nin son 10 yıldır mü- cadele verdiği bir konuda ikinci darbe geldi: ABD- Yunan SEİA'sına Türkiye'ye karşı üs- tü kapalı güvence koymayı kabul etti. Bu iki önemli gelişme, Sovyet tehlikesinin azaldığı varsayımından yola çıkan Washington'un, Ankara'da kendisine sıcak bakan bir yöne- tim iş başında olmasını dahi gözardı ederek, Türkiye'yi yavaş yavaş ikinci plana itmeye ni- yetlendiğinin işaretiydi. Bu durumu isabetle değerlendıren Türk Dışişleri ABD'ye sert tep- ki vermekten kaçındı. Çunkü sert tepki ve- rilmesinin, zaten soğuk savaşın sona ermesi nedeniyle kendi ıç politika öncehklerine gö- re dış pohtika yapmaya başlamış olan ABD'yi daha da fazla karşı kampın kucağına itece- ğine inanılıyordu. Dolayısıyla da Körfez krizine kadar olan sürede Uişkilere "Kalolik evlilifüıi" andıran bir hava egemen oldu. Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgali bu akışı değiştirdi ve Türk- Amerikan ilişkikrinde yeni bir sayfa açıldı. Ktirfez RusyaFederasyonu DevletBaşkanı, Washington'da büyük ilgi gördü \eltsin, Htibarını'kazandıBoris Yeltsin, daha önceki ABD ziyaretinin ardından 'sarhoş ve güvenilmez adam' olarak nitelendirildi. Şimdi Yeltsin'in imajı değişti. Artık 'gücün ve zaferin adamı' olarak nitelendirilen ve SSCB Başkanı Gorbaçov ile aynı kefeye konulan Yeltsin, dün ABD Başkanı Bush tarafından kabul edildi. ŞEBNEM ATtYAS İMAJI DEGtŞTt — Daha önce kendi hakkında son derece olura- suz bir imaj yaratmayı başarabilmiş olan Yeltsin'in ABD'deki yeni görüntüsü eskisinin tam tersi. NEW YORK — Boris Yeltsin son kez \BD'ye geldiğinde "sarhoş, atıp tutarak konuşan, güvenilmez, Gorbaçov'un em- riyle Sovyet politbürosuDdan tekmeyle atılan adam" muamelesi gördU. Beyaz Sara> tarafından küçümsendi, ciddiye aimmadı. Yeltsin şimdi Rusya'nın göz- ardı edilemez başkajıı olarak yeniden ABD'de Imajı tümüyle farklı "güç ve za- ferin adamı." Beyaz Saray kapıiarını so- nuna kadar acmış, Amerikan basını Yelt- sin'in önünde saygı duruşunda. Yeltsin ABD'de bugün Gorbaçov'un seviyesinde, onunla eşit olarak değerlen- dırilen bir u'der. ABC Televizyonu'nda Nightline programında Yeltsin, "Rosyai nın son derece bağımsız olduğunu" vur- guluyor. Dış politikada bırlik içinde Rus- ya'nın kendi başına söz söyleyeceğini be- lirtiyor "e ekliyor: "Bunun için en iyisi sadece tek bir adamla konuşup dnnnak yerine Gorbaçov ve Yeltsinie biriikte di- yaloğa girmektir." Yeltsin'in ABD ziyaretinin amaa, "Sl- yaset adamlanyla temas knrmak, yüriit- meyi incelemek, nasıi çalıştığını tam an- lamak, Beyaz Saray'la temas kurmak." Rusya başkanınm dört.günluk ABD tu- ru Washington ve New York'tan oluşu- yor. Beyaz Saray Yeltsin'i büyük seçim zaferinden sonra davet etti ve ABD Baş- kanı George Bush, dün Yeltsin'le görüş- tu. Yeltsin verdiği mesajlarda Gorbaçov- un hem sevdiği, hem eleştirdiği yanları olduğunu söylüyor. Gorbaçov konusun- da eskisi kadar sert değil. ABD'deki bi- rinci temel mesajı demokratik reformlar konusunda Gorbaçov'a göre daha güve- nilir bir adamla olduğu. '"Gorbaçov'un eleştirdigim yanı, demokratik reformlar konusunda kararlı gorunup sonra bazı çevrelerin baskılarma bojnn egmesi, söz- lerini tutmamaa, dik duramaması ve ko- tay yaralanabOir otmaa, bana karsın sev- digim yanı Sovyeüer Biriiği'ni tümüyle demokratik bir sistem haline geürmeye çabalaması" dıye konuşuyor Rusya Fe- derasyonu Devlet Başkanı. Rusya'nın Başkanı, Sovyetler BirliğTn- de 'birliğin' önce dağılmaktan geçtiğini söylüyor. Ekonomik olarak bu cumhu- riyetlerin birbirine zaten bağlı olduğu- nu vurguluyor. Serbest pazar ve rekabet piyasasının kurulmasının şart olduğunu belirtiyor. Genellikle kendi hakkında şimdiye dek son derece olumsuz bir imaj yarat- mayı başarabilmiş olan Yeltsin'in ABD- deki yeni görüntüsü eskisinin tam tersi. Eskisinden farklı şeyler söylememesine, davranışlannın farkh olmamasına rağ- men ABD'nin Yeltsin'e yeni bakışı "olumsuz" yanlannın gözardı edilmesi- ni tercih etmek şeklinde kendini göste- riyor. AloBanka'yla bankanız, 24 saat telefonunuzun ucunda Ve hizmet veriyor! Bankacılık işlemlerinizde, rahatlığı, kolaylığı, çağı yaşamak istediğinizde, isteryurtiçinde olun, ister yurtdışında. 180 01 01 'i tuşlayarak, AloBanka'yı arayın. Evinizden, işyerinizden, otomobilinizden ya da telefonu olan herhangi bir yerden!.. Günün 24 saati, yılın 365 günü. gece, gündüz. bayram, tatil!.. AloBanka Kredi kartı hesabınızın son ödeme tarihini. bakiyesi ile ilgili son durumları isteyin! Göreceksiniz ki, bankanız telefonunuzun ucunda ve size, danışma hizmetinin ötesinde, bankacılık hizmeti veriyor! Yapı Kredi'den Telecard ya da Yapı Kredi kredi kartı alan milyonlarca kişinin bankalan. 24 saat telefonlannın ucunda!.. Ya sizin? Siz de hemen Yapı Kredi'ye gelin, Telecard"ınızı ya da Yapı Kredi kredi kartınızı alın!.. AloBanka'dan hizmet almaya başlayın! YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" •AloBanka'yı Istanbul dışından aradığınızda, once tstanbul'un kodu olan (1 )'ı. sonra 180 01 01 'ı tuşlayın. AloBanka yı yurtdışından aradığınızda. önce Türkıye'nin kodu olan (90)'ı tuşlayın Örneğin şimdi arayın AloBanka yı!.. Tasarruf hesabınızın. ticari hesabınızın bakiyesini sorun... ç A G D A ş K O L A Y G U V E N L İ İŞTE ALOBANKA HİZMETLERİ: Bu hizmetler yalnız AloBanka Ğa var! Bugunden! Bakiye Bilgileri • Vadesiz tasarru' -esabı • Vadesiz ücan hesap • Kredi kartı hesabı • Hesap keam tarıhı • Son odeme tanhi • Ödenmea gereken asgan tutar • Son hesap bakıyesı Hizmet Tanıtımı • Telecard • Telecard'la Havale • Duzenlı Odemeler • Teleservıs •Otobanka • Seyahat ceklerı # Kredi ka-tları • Classic5tandard • PremıerCoîd • BusınessCard • Ferdı Kredi • Otomobtl Kredısı • Konut Kredısı • Sıgorta Hıznetien
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog