Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 21 HAZİRAN 1991 Iraıı, Irak uçaklannı iade edecek • QUETIA (AA) — îran'ın, Körfez savaşı sırasında kendisine sığınan bütün Irak uçaklannı iade edeceği büdirildi. Îran'ın Pakistan Buyukelçisi Cevad Mansuri, Quetta'da düzenlediği basın toplantısında, "Iran, uluslararası kurallara tam bir riayetle kendisine sığınan Irak uçaklannı bu ülkeye iade edecektir" dedi. Mansuri, uçaklann ne zaman teslim edileceği konusunda ise açıklama yapmadı. STARTta anlaşmazlık • BERLİN (AA) — Berlin'de bir araya gelen ABD Dış'işleri Bakanı James Baker ve SSCB Dışişleri Bakanı Aleksandr Besmertnih'in, stratejik nükleer silahların sınırlandınlması (START) anlaşması konusunda görüş birliğine varamadıklan büdirildi. START konusunda görüş aynlıklannın sürmesi üzerine, anlaşmanın imzalanacağı ABD-Sovyet zirvesinin tarihi de belirlenemedi. Iki dışişleri bakanının görüşme sonrasında duzenledikleri ortak basın toplantısında, Baker, START görüşmelerinde birtakım ilerlemeler kaydedildiğini ve gelecek hafta iki ülke üst duzey yetkililerinin Cenevre'de göruşmelere devam edeceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, "İki devlet başkaru en kısa zamanda Moskova'da bir araya gelmeyi umuyor, ancak bunun, START anlaşmasını imzalayabilecekleri zaman olmasını istiyorlar" şeklinde konuştu. Ürdün'e Filistinli lider • AMMAN (AA) — Ürdiln'ün Filistin doğumlu yeni Başbakanı Tahir El Masri'nin dün Ürdün Kralı Hüseyin'in huzurunda yemin ederek görevine başladığı büdirildi. Masri'nin, eski Başbakan Mudar Badran'ın yerini aldığı ve son yirmi yılda başbakanlığa getirilen ilk Filistinli oldugu kaydedildi. Masri'nin 24 kişilik kabinesinde, Israil'le banş göriişmeleri yapümasını reddeden ve Ürdün parlamentosundaki tek geniş bloğu oluşturan Islami Kardeşlik haıeketinin yer almadığı belirtilivor. Arnavutiuk'ta istifa • BELGRAD (AA) — Arnavutiuk'ta, geçen haftaki kongresinde tşçi Partisi adını alan komünistlenn denetimindeki Demokratik Cephe'nin başkanı Adil Çarcani dun istifa etti. Enver Hoca'nın politik çizgısine yakınlığıyla tanınan 69 yaşındaki Adil Çarcani, Bayan Necmiye Hoca'nın Aralık 1990 tarihinde aynı gorevden istifa etmesinden sonra Demokratik Cephe başkanlığına getirilmişti. Urdün'e yardım askıda • WASHINGTON (AA) — ABD Temsilciler Meclisi, Urdün'ün Körfez savaşı sırasında Irak'a verdiği destek yüzünden, bu ülkeye yapılan askeri yardımın askıya alınmasını kararlaştırdı. Temsilciler Meclisi karannda, Başkan George Bush'a, söz konusu 27 milyon dolarlık yardımı, Urdün'ün lsrail'le ikili görüşmeler yapmayı ve Israil devletinin varlığıru kabul etmesi ile Irak'Ia her türlü işbirliği faaliyetlerinden vazgeçmesi halinde verme yetkisi de tanındı. Filipinler'de eve dönüş • MANtLA (AA) — Filipinler'de 600 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen Pinatubo yanardağının kül püskürtmeye devam etmesine rağmen, tahliye edilen bölge halkının evlerine dönmeye başladığı haber veriliyor. Bölgedeki insani kuruluşlann yetkilileri, Pinatubo yanardağının faaliyete geçmesi sebebiyle meydana gelen can kaybının 171'i bulduğunu, 13 kişinin kaybolduğunu, 130 kişinin de yaralandığını kaydettiler. Avrupa Güvenlik ve tşbirliği Konfenmsı Dışişleri Bakanlan Toplantısı dün sonuçlandı AGIK, Avrupada 'hakeırf olacakToplantı sonrasında yapılan açıklamada, AGlK üyesi 35 ülke arasındaki anlaşmazlıkların 'çatışmalan önleme ve giderme mekanizması' çerçevesinde çözülmeye çalışılacağı büdirildi. DtLEK ZAPTÇIOĞLU BERLİN — Avrupa'da devletler arası an- laşmazlıklar bundan sonra uluslararası bir 'çatışmalan önleme ve giderme mekanizması' çerçevesinde çözülmeye çalı- şılacak. Avrupa Güvenlik ve tşbirliği Kon- feransı (AGlK) Dışişleri Bakanlan, Berlin'- de dün sona eren toplantıda 'krizleri gider- mek özerc işbirtigi yapmaya ve bu amacla or- tak kurumlar oluştunnaya' karar verdiler. Buna göre anlaşmazlık halinde bir ülke AGtK Dışişleri Bakanlan Konseyi'nin ola- ğanüstü toplanmasını önerebilecek ve bu öneri 12 üyenin oyuyla yürürlüğe sokulacak. Anlaşmazlık konusu, komisyonlarca ele alı- narak 35 ülke arasmda taıtışüıp oylanarak çözüme ulaştınlmaya çalışılacak. Türkiye'yi temsil eden Viyana Büyükelçi- si Ah Hikmet Alp başkankğmdaki heyet, ka- palı kapılar ardında yürütülen muzakerelerde 'şimdiye kadar Biriesmiş MiUetler Güvenlik Konseyi kapsammda ele ahnan anlaşmazlık- lann AGtK'e konu edilmemesi'm istedi. Bu, özellikle Kıbns meselesinin AGlK'e ta- şınmaması amacını taşıyordu. Eğer Kıbns konusu Yunanistan tarafından AGtK'e ge- tirilecek olursa Birleşmiş Milletler kapsamın- dan çıkabilecek ve AGtK bünyesinde ele alı- nabilecek. Türkiye, AGlK'te bir kriz otunı- muna gidüebilmesi için 35 ülkeden en az 14'ünün oyunun aknması ilkesi üzerinde dur- du. AT üyesi ülkeler ise kriz oturumu için 12 oyu yeterli görüyordu. AGlK Dışişleri Bakanlan'mn Berlin top- lantısındaki amacı, Avrupa'daki anlaşmaz- hklara NATO'dan ayn, AGlK çerçevesinde çözüm mekanizmalan oluşturmaktı. Böyle- ce Avrupa'nın güvenliği NATO'dan kısmen ayn bir platformda, Sovyetler Birliği'ni ve Varşova Paktı'ndan aynlmakla birlikte NA- TO üyesi olmayan Doğu Avnıpa ülkelerini kapsayacak biçimde ele alınabilecek. Sovyet Dışişleri Bakanı Aleksander Bes- mertnih'in çevresinden yayılan söylentilere göre Moskova, Varşova Paktı'nın çökmesin- den sonra NATO'nun da dağıtılması için ça- ba göstermeye kararlı. Sovyetler Birliği AGtK kapsamında 'kriz çözüm mekanizma- lan'm bu nedenle memnuniyetle karşılıyor. Ancak SSCB, AGtK'in kriz otunımuna gi- debilmesı için 'oybirligT anyordu. Bu ise kri- ze konu olan ülkenin kendi oyuyla oturumu veto etmesi imkânını içeriyor ve mekanizma- yı baştan sekteye uğratma tehlikesi taşıyor- du. SSCB'nin bu önerisi reddedildi. Siyasi gözlemciler, SSCB'nin kendi iç işlerini ilgi- lendiren konularda, ömeğin bir Lüksemburg veya Danimarka'ya karar hakkı vermekten yana olnladığını belirtiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker ise Berlin'de AGlK'i övse de NATO'nun AGtK'ten önce geldiğini tekrar vurgulama ihtiyacı hissetti. "NATO Avrupa'da istikrarh bir güvenlik sisteminin vazgeçilraez temelidir" diyen Baker, değişen dünya ko- şullanna uygun olarak NATO'nun da değiş- tiğini ve kendini 'bütün özgür Avrupa'da or- tak güvenligin temeli' olarak kabul ettiğini söyledi. Baker, SSCB'ye ve eski Varşova Paktı ülkelerine NATO ile askeri ve siyasal ilişkilerini yoğunlaşürmaianıu önerdi; bunun nasü yapılacağını ve çerçevesini ise detaylı olarak açıklamadı. Batı Avrupa Birliği'ne hiç değinmeyen Baker, Avrupa Topluluğu'ndan ve AT'nin 'Avrupa'daki yeni demokrasileri saglamlaştirma çabası'ndan övgüyle söz etti. Berlin toplantısında çıkan "kriz önleme ve giderme mekanizmalan" kurma karanna karşın AGİK'in imkânlan kısıtlı. Bir ülke, taraf olduğu bir anlaşmazlığı "toprak bütün- lüğüne", "yurt savunması"na ya da "ege- menJik alanına'' ilişkin bir sorun olarak ka- bul ediyorsa AGtK hakemlerinin konuya ka- nşmalan yasak. Bu, Malta'nm başkenti La Valetta'da geçen yıl karara bağlanmıştı. Do- layısıyla örneğin SSCB'nin "iç işi" olan, "toprak bütünlüğünü" ilgilendiren Balûk ve diğer cumhuriyetlerin bağunsızlığı sorunu AGlK'te ele almamayacak. Aynı şekilde azınlıklann bağunsızhğıyla ilgili sorunİar, ör- neğin Türkiye'ye yöneltilebilecek bir "Kürt devleti sorunu" da iç işlerine müdahale ve toprak bütünlüğünü ilgilendiren bir sorun olarak AGtK kapsamı dışma düşüyor. Yal- nızca, AGİK üyelerince kabul edilen azralık- lann haklanyla ilgili Helsinki Nihai Belgesi ilkelerinin uygulanması söz konusu. Kıbns meselesinin AGÎK'e getirilip getiril- memesi ise bundan sonra Yunanistan'ın tav- nna bağlı olarak gelişecek. BAKANLAR— AGtK'in Berlin'de yapılan toplanüsına katdan dışişleri bakanlan, birçok konuda görüş alışverisinde de bnlundular. ABD, Yunanistan, SSCB, Ingiltere, Finlandiya dışişleri bakanlan James Baker, Andonis Samaras, Aleksander Besmertnih, Douglas Hurd ile Paavo Vaerynen verilen bir arada Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Çernişev: Bizim de önerimiz olabilir SSCB de Kıbrıs atağındaÇernişev, Sovyet önerisinin 'yeni bir zirveyi' öngörmeyeceğini, taraflan soruna çözüm bulmalan için telkin etmeyi hedefleyeceğini söyledi. ANKARA (AA) — Sovyetler BirliğU nin, önümüzdeki günlerde Kıbns soru- nunun çözümüne ilişkin bir öneri geti- rebileceği belirtildi. Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükel- çisi Albert Çernişev, bunun taraflan so- runa çözüm bulmalan için telkin edecek bir öneri olabileceğini söyledi. Çernişev, "Ancak bu kesinUkle yeni bir zirve önerisi olmayacak" dedi. Büyükelçi, Kıbns konusunda şimdiye dek üç zirve önerisinde bulunulmasına rağmen Kıbns sorununun çözumü konu- sunda fazla bir ilerleme kaydedilmediği kanısında olduğunu söyledi. Türk toplumunun siyasi eşitliğinin Türk tarafı açısından son derece hayati olduğunun hatırlatılması üzerine Çerni- şev, "Önemli olan neticedir. Taraflann uzlası için caba sarf etmeleri gerekir. Ta- bii ki bu iki toplumun da hoşnut kala- cağı bir netice olmalıdır" şekunde ko- nuştu. Çernişev, sorunun zirveler yolu ile de- 7îrvp nıu>rîlpri ğü iki toplum arasmda anlaşma sağlan- £ j r e o n e m e r ı ması ile çözüleceğini söyledi. Büyükelçi, "Kıbns sorununun çözii- mü için karşıhklı uzlaşı ve taviz gerekir. Bir adım Tttrkler geri atıyorsa bir adım da Rumlarm geri atması gerekir" dedi. Türk ve Yunan liderleri adadaki iki toplum lideri arasmda bir zirveyi öngö- ren 'dörüürirve"Türkiye tarafmdan öne- rilmişti. Dörtlü zirveye karşılık Yunan Başbakanı'nm da hazjr bulunduğu Kıb- ns Rum Ulusal Konseyi, *9*1« zirve*yi önerdi. Aslında on katıbmcının yer al- dığı bu öneride BM'nin beş daimi üye- sinin yanı sıra Yorgo Vasiliu'nun Kıbns Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yer alması öngörülüyordu. Son olarak da ABD Dışişleri Bakanı James Baker Dış- işleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo- çin'e gönderdiği mektupta, '5'11 zirve* önerisinde bulundu. Bu öneride de be- şinci kişi olarak Kıbns Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Vasiliu'nun ka- tılımı öngörülüyordu. Bu üç zirve öne- risinden hiçbiri bütün taraflarca kabul edilmedi. Arçelik'ten Bahar Müjdesi Hepsî kablolu yayınlara hazır mükemmel Arçelik televizyonlar Televızyonunuz ne olursa olsun kablolu yayınları alan Arçelik videolar Sesme ş^apkn çıkartilan Arçelik müzik setieri Kısa bir süre için çok kolay taksitlerle, hemen teslim. Vakit geçirmeden bir Arçelik Yetkili Sahası'na uğrayın. "Bahar Müjdesi'nden siz de yararlamn... ARÇELİK Hemen Teslim AKTV 156UK56 EKRAN AKTV-6SS UK 5$ EKKAN AKTV 151 UK51 EKRAN AKTV-140 UK40 OOtAN AKTV-137 UK37 EKRAN AKTV-155 UK55 EKRAN AKTV-451 UK51 TtUTBCT ARVD983 UK VHS VİDEO AMVD-872 UK VHS PLAYEK ARMS-821 UKMlDİMUZkCSlTt AKMSS22 MİNİ MÜZİKSE7İ 1. SEÇENSK PEŞİNAT 5 TAKSİT PeŞİNATve TAKSİT KDVDAHİL TOPlAMftYAT 61000.- ı 3460.000.- 6SÛ.000 \ 3.900.000. 535000, 3.210.000.- 490000 2.940.000.- 430000- 2380.000.- 670000, , 4J020.OOO,- 600.000, 535000 3.6O0JX>0,- 3J10.0OO, — ! — — - AMMS-823MİNİ MÜZİK SITİ j 2. SEÇENEK PEŞİNAT - 10 TAKSİT PtŞİNATve KDVDAHİL TAKSİT TOPIAM FİYAT 370000- 4.070.000.- 395.000 - , 4.345.000. 325.000, j 3S7S.0O0. 295.000- , 3.245.000.- 260 000. : 2.860.000.- 406.000, ! 4A66.0O0, 364 000, j 4.004.000. 325000- ' 3.57S.0O0, 205.000, \ 2.25S.0OO.- 215.000, ' 2J6S.000,- 145000 1.595.000, 175.000, , 1.925.000.-' ISRAİL 6 Ölüm melegi 9 yaşıyor mu? Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda Yahudileri yerleştirdikleri Auschwitz toplama kampmda çalışan ve 'ölüm melegi' olarak tanınan Dr. Josef Mengele'nin yaşadığı iddia edildi. Dış Haberler Servisi — Nazı- lenn 2. Dünya Savaşı'nda Yahu- dilere karşı giriştikleri 'soykın- mın' en ünlü uygulayıcüanndan Dr. Josef Mengele'nin yaşadığı ıddia edildi. Yahudilerin yerleş- tırildiği Auschwıtz toplama ka- mpında çalışan ve "ölüm melegi" olarak tanınan Menge- le'nin 1979 yılında öldüğu bildi- rilmişti. AA'nın haberine göre, tsrail- de savaş suçlannı araştıran po- lislerin eski şefi Menachem Rus- sak tarafmdan hazırlanan ve hiçbir zaman yayımlanmayan bir raporda, Mengele'nin saml- dığmm aksine, 1979 yılında Bre- zilya'4a boğularak ölmediği ve hâlâ yaşıyor olabile^ği savunu- luyor. "Auscnwitz Nazj Ölüm Labo- ratuvanndan Kurtulanların Çocuklan" (CANDLE) Derne- ği tarafından İngilizce kopyası- nın basına dağıtıldığı 60 sayfa- lık raporun, Brezilya'daki Em- bu Mezarhğı'ndan çıkarılan ve Mengele'nin olduğu varsayılan kemikler üzerinde yapılan ince- lemelere dayandığı belirtildi. Bu incelemelere göre, Embu Mezarhğı'ndan çıkanlan kemik- lerde, Mengele'nin çocukken ge- çirdiği kemik hastahğının izleri • bulunmuyor. Aynca dişlerde ya- pılan incelemeler de,kemikJerin Mengele'ye ait olamayacağını gösteriyor. Gelininin Mengele'ye gönder- diği ve onun 68. doğum gunü- nu kutlayan tebrik kartı da, Mengele'nin ölmediğine ilişkin öne surulen kanıtlar arasmda bulunuyor. Raporda, 68. doğum gününün, Mengele'nin öldüğü varsayılan tanhten bir hafta sonraya rastladığı belirtiliyor. Mengele'nin ölmediğine iliş- kin dığer bir kanıt da, Dr. Hans Munch'un tarukhğına dayanı- yor. Raporda, Mengele'nin üvey oğlunun, Auschwitz'de görev yapmış olan Dr. Munch'a, 1980-83 yıllan arasında sık sık Mengele'nin yakalanması halin- de ne kadar ceza alacağma iliş- kin sorular sorduğu kaydedili- yor. 1985 yılında, Mengele'nin Brezilya'daki Embu Mezarlı- ğı'daki "Wotfgang GerhanTa ait mezarda bulunduğunun ih- bar edilmesi üzerine, mezardan çıkanlan kemikler üzerinde in- celemelerde bulunubnuş, Ame- rikan, Brezilyah ve Alman dok- torlardan oluşan heyet, kemik- lerin Mengele'ye ait olduğu ko- nusunda ortak karara varmışlar- dı. "Ölüm Melegi" adıyla amlan Mengele, Auschwitz'de yaklaşık 400 bin kişiyi gaz odalanna so- karak ya da üzerlerinde tıbbi de- neyler yaparak öldürmekle suç- lamyor. 1949 yıunda Güney Amerika 1 ya kacan Mengele hakkında, Arjantin, Paraguay ve Brezilya- da yaşamış olması dışında faz- la bir şey bilinmiyor. KOLOMBÎYA Kokaiıı kralı tesliiîi olduDış Haberler Servi- si — 'Dünyanın en guçlu uyuşluruco kaçakçısı' olarak tanı- nan Kolombiyalı Pab- lo Escobar, önceki gun Kolombiya polisine teslim oldu. Kolombi- ya hukümetiyle 1989 yılından bu yana savaş halinde olan Medellin uyuşturucu kartelinin lideri olan Escobar, ce- zasını çekmek üzere doğum yeri olan Me- delün'deki özel bir ha- pishaneye kondu. 1984 yılından beri yeraltında yaşayan ve kokain kaçakçılığın- dan elde ettiği gelirle neredeyse Kolombiya polisininkine eşit guç- te bir silahh kuvvet oluşturan Escobar, başkent Bogota'nın 250 kilometre kuzey- batısında bulunan gizli sığınağında güvenlik güçlerine tesüm oldu. Yanında Medellin kar- telinin ust düzey bir yöneticisiyle birlikte teslim olan Escobar, bir helikopterle Medel- lin kenti yakınlarındaki Enviga- çarşamba günü Kolombiya do Cezaevi'ne göturüldü. Pab- Anayasa Meclisi tarafından ye- lo Escobar, cezaevine göturül- rine getirildi. Anayasa Meclisi dükten sonra yaptığı açıklama- suçlu Kolombiya yurttaşlannın da, 'Banşa katkıda bulunmak cezalarını çekmek üzere yaban- PORTRE ESCOBAR 'Kara kahmman' ABD ve Kolombiya'da "bir numaralı halk düşmanı" ilan edüen Pablo j Escobar," I Kolombiya'nın yoksul halkına "iş sağladığı ve yoksulları sahiplendiği için halk tarafından sevilen bir "kahraman" aynı zamanda. 1949 yıunda Kolombiya'nın yoksul Medellin bölgesinde doğan ve otomobil hırsızlığı suçlamasıyla ilk kez 1974 yıunda yargı önüne çıkan Escobar, bu tarihten sonra hızla yükselerek, büyük bir kokain kartelinin lideri komımuna geldi. Kokain kaçakçılığının sağladığı servet sayesinde güçlü inşkiler kurabÛen Escobar, yönetim mekanizmasına kadar sızabilmiş ve yedek kongre üyeliğine seçilmişti. Pek çok şiddet olayında ve cinayette parmağı olduğunun bilinmesine karşın, hakkında yalnızca 19S6'da işlenen bir cinayet ile Ugüi kamt bulunabiliyor. için cezasını çekmeye hazır olduğunu' söyledi. Escobar Ce- zaevi'nde okuduğu bıldiride, "7 sene süren zulümden sonra ai- lemin ve sevgili vatanımın ban- şı ile insan haklanna saygı, si- vil yonetim ve demokrasinin goçlendirilmesine katkıda bu- lunmak için teslim oldum" dedi. 'kokain Kralı' Pablo Esco- bar'm teslim olmak için öne sur- duğu en önemli şart da geçen cı ulkelere iade edilmelerini ya- saklayan bir karar alarak Esco- bar'ın ABD'ye teslim edilmesi- nin önünu kapamış oldu. Yet- kililer, Escobar'm ABD'ye iade edilmesi durumunda büyük ola- sılıkla 'omürboyu hapis' cezası alacağını bildiriyorlar. Pablo Escobar'm yönettiği Medellin kokain karteli, ABD'- de ve pek çok Avrupa ülkesin- de tuketilen kokainin bir numa- nlı üreticisi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog