Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 18824 24 I Ş L E M . T A M A M ! Cumhuriyet Borsa, faiz, döviz, kredi, kredi kartları konusurrda bilgiyj>k>24'ten alın. Bir telefonlaiffem tamamlayı ,24 24 • İstanbul /ın ANKİ 68. Yü; Sayı: 24006 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDV dahü) 21 Haziran 1991 Cuma Müttefıkler,IrakKürtlerini korumak için Türkiye'de sürekli askerigüç bulundurmak istiyory Ankam henuzymıt vermedi Çevik Güç'eKürt ııöbeti TÜRKİYE MALATYA Ertıaç * MUS _JJ DİYARBAKIR B A T M A N Pınnçlık # SIİRT ADANA Silopi'de mûttefik gücü ABD'de yayımlanan Ankara, degerlendiriyor ABD ve müttefiklerin bu Washington Post gazetesine göre müttefikler, Saddam'ın yöndeki isteklerini Ankara'ya ilettiği Dışişleri çevrelerince Kürtlere olası saldınsına karşı Türkiye'de 'acil tepki doğrulandı. Aynı çeyreler, Türkiye'nin henüz bu konuda gücü' oluşturmak istiyorlar. Gücün Silopi'de bir yanıt yermediğini belirttiler. Cumhurbaşkanı Özal'ın konuşlandınlması ve tugay seviyesinde olması öngörülüyor. 'acil tepki gücü'ne olumlu yaklaştığı öne sürüldü. SİLJOPİ-INCİRLİK HATT1 - VVashington Posfun habenne gflre Kuzey Irak Kürtlerinı ko- i ' d k l k UFUK GÜLDEMİR/EDİP ÖYMEN SEMİH tDtZ WASHINGTON / LONDRA / ANKARA (Cumhuriyet) — Kuzey Irak'tan yavaş yavaş çekilen müttefikler, Kürtleri 'koruma ve kollama' görevini Türkiye'den sürdünneyi is- tiyorlar. ABD ve müttefiklerin, Irak Devlet Başkanı rumak tçin Silopi'de lconuslanacak Baölı mûttefik tugay, Incıriık'ten desteklenecek Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı girişeceği olası bir saldınyı caydırmak amacıyla Guney- doğu Anadolu'da 'acil tepki gücü' konuşlan- dırmak yönünde bir karar aldıklan ve bu yön- de Ankara'dan istekte bulunduklan bildirildi. Dışişleri çevreleri, bu yönde bir istek oldu- ğunu doğrularken Ankara'nın, bu isteğe henüz yanıt vermediği öğrenildi. 'Washington Post' gazetesinde, dûn çıkan bir haberde, söz konusu gücün Silopi'de ko- nuşlandınlacağı ve tugay seviyesinde olacağı öne sürüldü. Gazete, ikinci bir Kürt mülteci akımndan çekinen Cumhurbaşkanı Tnrgut Özal'ın, Güneydoğu'da böyle bir gücün oluş- turulmasına eğilimli olduğunu da iddia etti. Müttefiklerin, Güneydoğu'da bir tür 'çevik kuvvet' oluşturmak yolundaki isteklerini ortaya koyan ilk işaret, önceki gün Zaho'daki mütte- fik güçler karargâhından geldi. Reuter'a açık- lamalarda bulunan mûttefik subaylan, Türki- ye topraklannın Irak sımnna yakın böİgelerin- de, Kürtlerin korunmasına yönelik 'askeri bir güç' konuşlandınlmasırun planlandığıru söyle- diler. Subaylar, 'Poised Hammer' (vurmaya hazır çekiç) adlı bir plan çercevesinde, Kuzey Irak'- ta hiçbir mûttefik askerinin kalmayacağuu, bu (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) TALABANİ, TÜRKİYE'DEN KORUNMA İSTEDİ 19. Sayfada ANAP Teşkilat Başkanı Kurt "Hükümet gündeminin ilk maddesinde seçim takvimi var" dedi Hükümet seçime programlı Cumhurbaşkanı Özal'ın, 'Bu rüzgârdan istifade edin' sözü ANAP kulislerinde çeşitli seçim senaryolannm üretilmesine neden oldu. ANAP Teşkilat Başkanı Kurt, en geç 1 yıl sonra seçim yapılacağım belirterek "Bayramdan sonra bu konuda bir hazırlığımız olacak" dedi. ANKARA (Cnmhuriyet Bü- rosu) — ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, "ara seçimden" kurtulmak ıçın 1992 kasımında yapılması gereken genel seçim- leri öne almayı planlıyor. Yıl- maz'ın sağ kolu, ANAP Teşki- lat Başkanı Fahrettin Kurt, en geç bir yıl sonra seçim yapılaca- ğını, hükümet gündeminin ilk sırasında "seçim takvimi" bu- lunduğunu açıkladı. Cumhur- başkanı Turgut Özal'ın, "Bu rüzgârdan istifade edin, bundan sonra gözetilecek en onemli bu- sus seçim" sözü, ANAP kulis- lerinde çeşitli senaryolann üre- tilmesine neden olrtu. Fahrettin Kurt, iktidarlartn seçimi kaza- nacak en uygun trendi yakala- mak zorunda olduklarını ifade ederek, "Bayramdan sonra bu konuda bir hazırlığımız olacak ve bir şeye karar verirsek onu dekJare edecegiz" dedi. Kurt, dun sabah genel mer- kezde çalışmalarına başladı. İlk olarak genel merkezde bir te- mızlik hareketi başlatan ve tum perdeleri yıkatmaya gonderen Kurt, "5 yıldıziı bir binada tek yıldızlı adamlarla bu iş olmaz" dedi. Kurt, ANAP'ta bundan sonra "yeüşmiş eleman" çalıştı- rılacağını, bilim adamlarıyla ve demokratik kuruluşlarla ilişki- lerin güçlendirileceğini anlatır- ken, "Parti yenilikçi olacak. Diınyadaki gelişmeleri Tiırk toplumuna enjekte edecegiz" dedi. ANAP'ın butun ıl örgutlerı- ne faks almacağını ve il başkan- lannın uç ayda bir Ankara'da toplanacaklannı açıklayan Kurt, "Bizi destekleyen ya da destek- lemeyen il başkarüan arasında birtigi saglayacağız. Partimiz de- mokratik kitle orgutu olacak. (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) MUHALEFET KASIMDA ERKEN SEÇlM İSTİYOR 4 ve 5. Sayfada Ozel okııllar taban puanları Robert Lisesi: 283.957 (kız) 288.479 (erkek) Alman Lisesi: 273.120 (kız), 279.039 (erkek), ttalyan Lisesi: 243.010 Avusturya Lisesi: 255 (kız) 254.047 (erkek) Koç Lisesi: 247.025 (kız) 258.001 (erkek). İstanbul Haber Servisi — 15 özel okul tercih taban puanını açıkladı. Robert Lisesi taban puanını kız bölümü için 283.957, erkek bölümu içinse 288.479 olarak belirledi. Alman Lisesi'nin taban puanı ise kız bölümü için 273.120, erkek bö- lümu için 279.039. Bu arada özel okullar sınavm- da aynı puanı alan öğrencilerin başan sıralamalanmn bilgisayar kurası ile belirlenmesinin hak- sızlık olmadığı belirtildi. Özel Okullar Sınav Yürütme Kunılu Başkanı Fehamettin Akıngüç, bir gazetede bu konuyla ilgili çı- kan haber uzerine başan değer- lendirmesinin nasıl yapıldığını şöyle anlattı: "Sıralama, kılavuzdaki deger- lendinne esaslanna göre yapıl- dı. Kdavuziın 4. maddesinde be- lirtildiği gibi puanlan aynı olan öğrencilerin önce Turkçe testin- deki sorulanna bakıldı, bu test- teki dogru cevaplann sayısı da aynı ise matematik testine bakıl- (Arkası Sa. 19, Su. 7'de) NÖBETLEŞE EYLEM — tstanbul'da toplu vizite eyleminde dün sıra Demiryolu işcilerinindi.(Fotoğraf: Deniz Topaloglu) İşçi-memur 'Çankaya'diyorKamu işçileri ile memurlar hükümeti protesto eylemlerini nöbetleşe sürdürüyorlar. 'îşçiler düşük ücret hastası' sloganı ile gerçekleştirilen toplu vizite eyleminde sıra 28 bin Demiryolu işçisindeydi. Geçen günlerde 1 saatlik iş bırakma eylemi yapan Tekel'in İstanbul ve Marmara bölgesine bağlı 18 bin işçisi dün 13.00-17.00 arası çalışmadı. îşçiler işyerlerinin bahçesinde halay çekerek gösteri yaptı. Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana'da onbinlerce kişinin katıldığı toplu vizite yürüyüşlerinde en önde yine kadınlar vardı. İşçiler, yürüyüş boyunca Çankaya'ya yönelik sloganlar attılar. 3. Sayfada Kabine Çankaya yokuşundaMesut Yılmaz, günboyu evinde çok sayıda milletvekili ile görüştü, gece de Çankaya Köşkü'ne çıktı. Taşar, Altınkaya, Kayalar, Aküzüm, Pakdemirli, Saffet Sert, Kurt ve Akyol'un kabinede yer almalan büyük ölçüde kesinleşti. Yılmaz, bugün DYP Genel Başkanı Demirel ve SHP Genel Başkanı Inönü ile bir araya gelerek çalışmalan ile ilgili bilgi verecek. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) —ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, dun geceyarısı €umhurbaşkanı Turgut Özal ile göruşerek yeni hukümetın catı- sını oluşturdu. Yılmaz'ın kabi- nede büyük caplı değişiklik ya- parak "bölgelerarası ve parti içi dengekr üzerine oturtulan genç \e dinamik bir kadroyu" Cum- hurbaşkanı özal'a önerdiği kay- dedildi. Yılmaz, kabine çahşma- larını özal'ın görüşleri doğrul- tusunda bugün de sürdürecek. Cumhurbaşkanı özal, yarın Marmaris'ten Ankara'ya döne- rek Yılmaz'la yeniden görüşe- cek ve yeni kabineyi onaylaya- cak. Yilmaz kabinesi bayramın ilk günü kamuoyuna açıklana- cak. Mesut Yılmaz, bugün SHP lideri Erdal tnönü ve DYP lideri Süleyman Demirel ile de göru- şerek hükümet çalışmalan hak- kında bilgi verecek. Hükümeti kurmakla görev- lendirilen Mesut Yıhnaz'ın evi, dun yoğun bir trafığe sahne ol- du. Yılmaz, Cinnah Caddesi'n- deki konutunda geç saatlere ka- dar ANAP Genel Sekreteri Mustafa Taşar, Teşkilat Başka- (Arkaa Sa. 16, Sü. 2'de) F.ALMANYA BAŞKENTTEN AHMETTAN Akbulut'un durumu Yılmaz'ın konumu ANKARA — Mesut Yıl- maz, Yıldırım Akbulut'a soruyon — Seçim gelecek mayısta mı yapümalı, yoksa eylttMe mi? Akbulut, "Bu sizin bilece- giniz iş" diyor ve ekliyor "Ma>ısta seçim yapılma- sı parti için iyi olmaz." Akbulut, "MKYK'yıdeo- geli kurmadınız" diyor. Yılmaz yanıtlıyon "Dediginiz tfirden bir denge kursaydım, sizin du- rumunuza düşerdim." Bu konuşma Yılmaz'ın hükümet kurma görevini al- (Arkası Sa. 19, Su. 3'de) Berlin yeniden başkent oldu Federal Alman Meclisi, dünkü oturumunda 320'ye karşı 337 oyla Berlin'i başkent ilan etti. DtLEK ZAPTÇIOĞLU BERLİN — Berlin şehri, ikinci Dunya Savaşı'ndan ve 45 yılhk aradan sonra, dunden iti- baren Federal Almanya'nın baş- kenti ve hükümet merkezı hali- ne geldi. Bonn'un 40 yılhk geçi- ci başkenthk gorevi sona erdi. Hukumet ve parlamento en kı- sa zamanda yeni başkent Ber- lin'e taşınıyor. Alman Meclisi Bundestag, dun Bonn'da 12 sa- at suren bir oturumdan sonra al- dığı çoğunluk karanyla Berlin'in kâğıt uzerinde başkentlikten "gerçek başkentliğe" terfi etme- sini onayladı. Berlin, 2 Ekim 1990 tarihin- (Arkast Sa. 16, Sü. 5'de) Sinema / 7 Farrow> la fantastik dünyada gezinti Atilla Dorsay Dış haberler /10 AGİK AvrupafUa hakem olacak Dilek Zaptçıoğlu Dışhaber /11 Yeltsiıfe Washington'da büyük ilgi Şebnem Atiyas Spor / 18 Rekortmen cirftçinin üzüntüsü Yılmaz Hükümeti, Seçim Hükümeti... X>ir İngiliz meslekiaşımız geçenlerde 77» ti lideriyle seçim sandığı, politikacının yaz- Observer gazetesindeki köşesinde şöyle ya- gısını belirler. zıyordu: Bu açıdan ANAP'a bakarsak durum şöy- "Hangi partinin üyesi oluıiarsa olsunlar, le: Genel başkanlık sorunu geçen hafta so- politikacılann hiç değişmeyen iki söyf&şi ko- nu çözükJü; bugün ise gündemde seçim var. nusu vardır. Birinci konu, partinin başına ge- O yüzden şu rahatça söylenebilir: Mesut çecek bir sonraki liderin kimliği, ikinci konu Yılmaz'ın kuracağı ANAP hükümeti, seçim gelecek seçimlerin tarihidir." hükümeti olacak. Haksız değil İngiliz meslektaşımız. Ger- çekten öyledir. Çünkü bu iki konu, yani par- (Arkası Sa. 19, su.Vde) HASAN CEMAL • Toplu gösterller Roman Polanski'nin • "Ölüm Meleği" yaşıyor mu? Nazilerin yönettiği Shakespeare'den uyarlanan 2. Dunya Savaşı'nda Yahudileri 'Macbeth' adlıjılm TV2'de. 6. Sayfada yerleştirdikleri toplama kampında çalışan ve • Bir Başka Gece Bu ilSSfBfc "ölüm meleği" de denen Dr. Mengele'nin haftanm konuk sanatçılan JH* BW yaşadığı iddia edildi. 10. Sayfada Muazzez Abacı, Leman m ^ B B Blrleşmeye bürokrat desteğl Hazine Sam, Burhan Çaçan, S 49 I P V ve Dış Ticaret Musteşan Kılıç, DPT ile Nurhan Damcıoğlu ve Sibel ^L -JBg birleşmeyı olumlu buldu. Ekonomide Can. Söyleşi bölümünde ^ K ^ İ B i " halya modeli Türklye'ye uyar mı? Müşfîk Kenter 6. Sayfada 0 H i p p | [ H Rahmi Koç'un ttalyan modeli Onerisinin • Karikatür sergisi 8 çizerın sergısı gerçekleşmesi için Türkiye'nin siyasi alanda Yerebatan 'dakı Karikatürcûler Derneği diyalog, hoşgöriı ve esneklik geleneğini Salonu'nda yer alıyor. 7. Sayfada oluşturması gerekiyor. Ekonomide • SSCB, Kıbns atağında Sovyetler • Olimpiyata bürokrasi çalımı TMOK Birliği'nin Ankara Buyükelçisi Çernişev: Başkanı Sinan Erdem, Türkiye'nin "Bizim de Kıbns sorununa çözüm için olimpiyat düzenlemek için gerekli tüm önehmiz olabüir" dedi. 10. Sayfada şartlara sahip olduğunu söyledi. Sporda GÖZLEM UĞURMUMCU Kurbanlık Hükümet... Hükümetin, bayram günlerinde kurulacağı anlaşılıyor. Bu nedenle Yılmaz hükümeti, "bayram hükümeti" olarak ad- landırılabilir. Hükümet Kurban Bayramı'nda kurulacağı için Rize Mil- letvekili A. Mesut Yılmaz tarafından oluşturulacak Bakan- lar Kurulu'na, "Kurban Hükümeti" adı da verilebilir. (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog