Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

JMHURİYET/8 VGÜN KENTYAŞAM 2 HAZİRAN 1991 • 1. Özel Yıldız Dersanele- ri'nce Öğrenci Yerleştirme Sınavı'na hazırtanan adayla- ra yönelik hazırlanan "Mes- lek Seçimi" konulu panel saat 14.00'de Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılacak. • Galatasaray Lisesi'nin pilav, İstanbul Lisesi'nin pilav-aşure günleri bugün kutlanıyor. • Uluslararası Jinekoloji Kongresi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda başlıyor. DlKİLİTAS Su programına uyuîmuyor • İSKİ Dikilitaş için verdiği su kesinti programına uymuyor. Bize büdirildiğine göre sular 24 saat kesüecek 72 saat akacaktı. Ancak 2,5 gün veriliyor, 1,5 gün kesiliyor. Üstelik sık sık "arıza var" diye kesiyorlar ve iki gündür de sularımız akmıyor. Yanşcılar 4taklaattı Spor Servisi — 3. İstanbul Rallisi'nde Hakan Akdoğan- Mehmet Yazıcı'nın kullandığı araç, Samandıra'daki ikinci eta- bın henüz başında su dolu çu- kura hızlı girmesiyle4 taklaattı. 14 kapı numarası ile yarışan ekip, Samandıra'da ikinci kez start aldıktan sonra, bütün araçların yavaşaldığı su birikin- tisine hızla girdi. Su birikintisi- ne hızını kesmeden giren Akdoğan-Yazıcı ekibi, direksi- yonu kırarak çuicurdan çıkmak isterken tümseğeçarptı ve araç- Ian 4 takla attı. Ekip, kazadan burnu bile kanamadan* kurtuldu. Çevre • İSTANBUL (AA) — Fatih Belediyesi'nin sürdürdüğü "Çevre ve Denizcilik Bakanhğı Kurulmalıdır" adlı kampanyaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in de katıldığı büdirildi. Sözen'in yanı sıra bazı belediye başkanlannın da katıldıkları kampanyanın, Türkiye çapında tüm belediye başkanlıklarına yaygınlaştınldığı kaydedildi. Trafik tıkanıklıklannı önlemek için Nişantaşı Maçka Harbiye üçgeninde yeni düzenlemeye geçildL Nişantaşı trafigi ters-yüzİslanbul Haber Servisi — Ni- şantaşı 'ndaki trafik düzeni yine ters-yüz ediliyor. Belediye- Valilik işbirliği sonucu, Nişan- taşı kavşağının neden olduğu tı- kanmayı hafıfletmek için Nişan- taşı - Maçka - Harbiye üçgenin- de bu sabahtan itibaren yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamayla yeni düzen- lemenin iki hafta içinde tıkanık- lıkları ortadan kaldırmasının beklendiği büdirildi. Nişantaşı uygulamasım takiben Abide-i Hüniyet ve Mecidiyeköy'deki tıkanıklıklan azaltmak için Şişli - Mecidiyeköy - Çağlayan üçge- Ainde, akşam saatlerinde Istan- bul'un en büyük trafik tıkanık- lığına neden olan Akaretler - Beşiktaş darboğazında da dü- zenlemeler yapılacağı kay- dedildi. Bu sabah saat 07.00'de baş- layacak yeni düzenlemeyle Teş- vikiye, Maçka Mim Kemal öke, Eytam, Bostan caddeleri ters yöne, Abdi lpekçi Caddesi de çift yöne çevrildi. Yeni trafik akışı şu caddeleri kapsıyor: — Maçka'dan gelip Nişanta- şı ve Osmanbey yönüne devam edecek taşıtlar, Maçka ve Teş- vikiye caddelerini takiben, doğ- nıdan Nişantaşı kavşagına vara- caklar. Yeni düzenlemenin iki hafta içinde tıkanıklıklan ortadan kaldırması bekleniyor. Bu sabah 07.00'de başlayacak yeni düzenlemeyle Teşvikiye, Maçka, Mim öke, Eytam, Bostan caddeleri ters yöne, Abdi îpekçi caddesi de çift yöne çevrildi. Nişantaşı uygulamasından sonra Abide-i Hürriyet ve Mecidiyeköy'deki trafik yoğunluğunun giderilmesine çahşılacak. îstanbul'un en büyük ulaşım sorunu olan Akaretler- Beşiktaş darboğazında düzenlemeye gidiliyor. — Maçka'dan gelip Harbiye, Taksim ve Dolrnababçe yönüne devam edecek taşıtlar da Maç- ka'dan Abdi İpekçi-Caddesi'nin çift yöne çevrilen kısmına döne- rek Maçka OttHi'nin arkasını ta- kiben Cemal Reşit Rey Konser YALI YANGINI Boğaz 2 yalısını daha kaybetti İstanbul Haber Servisi — Bo- ğaz'ın Anadoluhisarı kesimin- deki iki yalının daha yanarak kül olması üzüntü yaratırken yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü. Yanan Tev- fik Bey yahsının sahibi Celal Göktulga, Çubuklu itfaiyesinin yangına geç geldiğini söyleyerek "Önce gelen ekip merdivenJeri- nin olmadığını söyledi. Daha sonra da su pompasını uzun bir sttre çalıştıramadılar" dcûi. Ya- nan Yalım Restoran'ın işletme- cisi Yüksel Ayıkcan da yaklaşık 150 kadar müşterinin olduğu sı- rada üst katta yalırun sahibi Ah- mel Pamukogİu'nun odasından alevlerin gelmeye başladığını be- lirterek "Katta yangın çıktıgını komşular haber verdi. Muşteri- leri çıkarttıktan on dakika son- ra da tavan çöktii" diye konuştu. Tevfik Bey yalısının sahibi Celal Göktulga, üç kath yalısı- nın yaklaşık 150 senelik olduğu- nu ve Boğaz'da her geçen gün yalı sayısının azaldığını belirte- rek şöyle dedi. "Televizyonda itfaiye hafta- sı diizenliyorbr. Yanan baion- lan söndüriiyoriar. Gerçekte ise bunun tam lcrsi. Eğer itfaiye daha önce gelebilseydi, aletleri olsaydı ve bu aletleri çalıştırma- sını bilselerdi daha az hasar oturdu.' I J "^İyman N»t Ş §\X- PAB6JU.TI Yeni düzenleme Salonu'ntın arkasındaki kavşa- ğa çıkabilecekler. — Dolmabahçe'den gelip Teşvikiye, Nişantaşı ve Osman- bey yönüne devam edecek taşıt- lann Maçka'ya, çift yöne çev- rilmiş olan Bayıldım Yokuşu'- nn knllanarak çıkabilecekler. — Taksim, Elmadağ ve Ka- dırgalar'dan gelip Nişantaşı, Fulya ve Osmanbey yönüne de- vam edecek taşıtlar, Cemal Re- şit Rey Konser Salonu'nun ar- kasında yeni diizenlenen kav- şaktan sola dönerek Mim Ke- mal Öke Caddesi'ni takiben Va- likonağı Caddesi'ne çıkacaklar. — Taksim, Elmadağ ve Ka- dırgalar'dan gelip Maçka ve Teşvikiye yönüne devam edecek taşıtlar, Cemal Reşit Rey Salo- nu'nuB arkasında yeni diizenle- nen kavşaktan sağa dönerek Maçka Oteli'nin önünden geçe- rek Maçka ve Teşvikiye cadde- lerine nlaşabilecekier. — Harbiye'den gelip Dolma- babçe yönüne gidecek taşıtlar, Valikonağı Caddesi'nden Abdi ipekçi caddesine saparak Cemal Reşit Rey Salonu'nun arkasın- daki yeni kavşağa ve Teşvikiye Caddesi'ne ulaşabilecekler. — Harbiye'den gelip Maçka ve Teşvikiye yönüne devam ede- cek taşıtlar ise Cemal Reşit Rey Salonu'nun arkasındaki yeni kavşaktan sola dönerek Maçka Oteli'nin önünden Maçka ve Teşvikiye caddelerine ulaşa- caklar. — Teşvikiye'den gelip Tak- sim, Dolmabahçe ve Maçka yö- nüne devam edecek taşıtlar da Teşvikiye Karakolu'nun yanın- dan Cemal Reşit Rey Salono - nun arkasındaki yeni kavşağa ulaşabilecekler. — Taksim ve Elmadağ yö- nünden gelip Pangaltı ve Kıır- tuluş'a gidecek taşıtlar, Nişan- taşı Kavşağı'nı kullanmadan es- ki Konak Sineması'nı geçtikten sonra, sola Süleyman Nazif So- kağı'na sapıp Konak Sineması'- nın arkasından geçerek otobüs yolunun yanındaki yeni yoldan gecebilecekkr. GALATA KÖPRÜSÜ İşyerleri boşaltıhyor Yeni Galata Köprüsü'nün 30 Ağustos'ta açılabilmesi için inşaat tüm hızıyla sürerken eski Galata Köprüsü'nde işyerleri bulunan 50 kadar esnaf İstanbul Büyüşcuir Belediyesi'nin "3 gün içinde dükkanlan boşallma" tebligatma tepki gösterdiler. Bir basın toplantısı düzenleyen esnaf, tahliye istemine gerekçe olarak •işyerlerinin köprüye ağıriık ve zarar vennesinin" gösterildiğini belirterek bu konuda uzmanların farklı görüşler paylaştıklarını söylediler. Esnaflar . kendilerine yeni köprüden yer verileceğine ilişkin açıklama yapılmasını istediler. (Fotograf: Muharrem Aydın) CJEREKLÎ TELEFONLAR kMytıOOO -055 056 • Zaferta MMIHajl. 527 57 00 • Muartftbr MMrKiâ: 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSld »ızr. 068 • U&UK: fcar AcJI: 077 Saibk MHiıüii: 511 89 18 Cvrakpafi T*: 588 48 00 Çapı T*: 534 00 00 (100 hat) Manura T*: 340 01 00 tta)rto»m HMMM: 345 46 80 St*U Ettafc 131 22 09 Takria hkyv*a: 152 43 00 S» Saaatya: 588 44 00 S« OkMyriMC 132 30 00 SSK Mrtsşe: 358 67 60 • TRAFİK: Trafik $ahe m.: 176 24 14 (Ist), 356 04 85-86 (Kadtköy) U*m Traflfc 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehiriçi). • TIY: İç «»tbr 573 13 31. Dt» Hattar 574 23 00 (25 hat), Sartrat: 574 73 00. toırmiM. 574 82 00 (45hat) • DDT: SbkMİ DaM^u: 527 00 50. HJ»a» D M Ş M : 336 20 63 Sarrtnl 348 80 20 $rtir Hattan: 526 40 20. 144 42 33 DMÜ YCUVI (ÜCMto): 145 53 66. 144 25 02, 149 18 96 DMiz Otafefai: 149 15 58 • MCTEOMLAIİ: (Hava tahmını öğrenme) 573 89 80 • ELarmİK AMZA: 526 62 74. U 526 62 74 150 83 50. y: 348 71 40 Ttt 069 SU AMZA: 522 97 03, 147 51 10. r 345 03 04, • İETT Sn. M.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: •11 (Bilinmeyen numaralar ve ndbetçi eczane sorma). 821 (arıza) 026 (danışma). B31 (şehırlerarası), M1 (sua sorma), •32 (rnıtletferarası). M2 (sıra sorma). 86C (masal anlatma), 072 (uyandırma). •1» (posta kodu danışma). •41 (tono tel) tü Ak) Post Servisi Ortaköy meydanı • İSTANBUL (AA) — Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay, yapılacak meydan düzenlemesiyle yeni bir Ortaköy oluşturacaklannı söyledi. Mülkiyeliler Birliği istanbul Şubesi'nce "Ortaköy meydanı ve çevre düzenlemesi" konusunda diizenlenen panelde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay, "Gelin birlikte yönetelim" sloganıyla işe başladıklannı bildirdi. SiiMma • Tiyotre • Gösteri HER ZAMAN HER YERE...HER ŞEY TAŞINIR • 9 1 2 HAFTA ve OLDUREN CAZIBENİN YONETMEN) " ADRIAN LYNE AAEL GIBSON ROBERT DOVVNEY JR. u n N e f e s İ TIM ROBBINS • EUZABETH PENA MACAULAY CULKIN (Evöe Tek Başına'nn KÇVİN'i) 2 00-1* 1S-16 3&-1B4S-21 00 1 0O-13 00-1 5 IS-i 7 30-18 45-21 45 1ÛO-133O-180O-1B3O-21 15 i 00-13 0O-i5OO- l 7 00-'9 00-21 00 (147 M 47) IS1IMMI (S77 1» M) 146 97 38 • 132 64 26 ATEŞ ALTINDA FİLMİNİN YÖNETMENİ ROGER SPOniSWOODE Ç.t* fAFAK-2 B*yo{lu BEVOĞLU (141(2 U) 1200-14 15-16 45-18 45-21.15 <51«2*M) 1U0-140O-1fi.30-1845-21.1S (1513240) 12.00-14 15-1630-1900-2115 (33«00S0) 11-30-14 00-16 30-19 00-21 15 -:* SEAN CONNERY MICHELLE PFEIFFER Sean Connery. Michelle Pfeiffer Roy Scheider. James Fox. John Mahoney Klaus Marıa Brandaver * anlu Desî-seller var.î John le Carre' The Russia House 'ıimınde oukj$!u Bu Mmı 'jn!ı: yönçî^^ r - i Fred Schepısi - 30-14 00-16 30-19 00-21 15 6 0O-1830-21.X REKUM HlMl KjtMSy KAOtKOY (JJ7 74 00) 11 Tiyatro Gösterİ 146 97 M 132 64 26 RDBEKT DeNlRO RDBIN ¥!UJA\1S Hiçbir raucize yalnızca mucizeden iharet değildir. Gerçek Bir Ö>-kö 4. HAFTA (144 »4 ») (33»ffi12) (S72 M 44) (11» «3 tJl (21 43 <1) (127 79 M) 1S9VIN 3 DALOA OSCAR" ADAV».. 12 00-14 15-16 30-18 4^-21 15 2 00-14 15-16-3O-M45-21 15 100-13 30-16 0O-rt 30-21 X 2 15-143O-16 45-19.00-21 15 2 1S-143O-16 45-T900-21 15 2 15-14 30-16 45-19-00-21 15 Jinımy sonuiHİa yeni bir hayata Aıtıa yazık ki bu. başka bjrinin hayalıydı! TJB» CHARLESJAMES BELLSHI \«Ktmm: ARTHLR HILLER GRODIN AKHDEFTERİ-FILOFVV Kinimlrn ka>İMiiuyor. (14V01M) 120O-14 15-1630-18 45-21 15 (1«»5»| 120O-143O-170O-İ93O-21 45 (22i 17 M) 12 1S-143O-1645-190O-21 15 (5S3«7 1J) * $«»• NOVA SAAAN aOOUAŞI K«UR Yatağımdaki Düşman sleeping vvifh the enemy PATRIÇK BERGIN-KEVIN ANDERSON BİR JOSEPH RUBEN Filmi , - B4. ve SON HAFTA (516 26 60) 1100-13 00-15 00-17 00-19 00-21 15 (542 1172)1200-14.15-16 30-18 45-21.00 _ (14*0166) 1200-14 15-16 30-18 45-2115 (140 45 15) 11.30-1400-16 30-19 00-21.15 Ko<*köy MODA (337 01 21) 11 30-14.00-16.30-19 00-21 00 AnkoRi MrrHOPOl 1 1125 74 78! 12.15-15.15-18.15-21.30 CENNET SİNEMASI Philippe NOIRET 0KM Oereboyu Cad ! Orlakoj 158 69 87 ANKARA DEVLET TİYATROSU TURNESİ Tank Buğra BİR BEN VARDIR BENDE BENDEN İÇERİ Yörifeten: Sönmez Atasoy Dekor: Şuar Şeylan Kostüm: Funda Karaaç Işık: Ersen Tunççekiç OYNAYAN: Tank Ünlüoğlu 8 Haıiran 20.30 Taksim Sahne» Tel: 149 69 44 Biletler satısfodır M-N TurtnnTktM T»SUMTIUd.»«L ARTIK BEYOĞLUNDA KENTÜLERE AİT BİR KÖŞE VAR Sımsıcak bir atmosferi ve keyıflı bir müziği. 12 00-23.30 arasında yemek ve cate servisi ile sunuyoruz. "YİIK- Jale Sancak'ın öykülerine gitti elim, bir kez daha okudum. "BUGECE PERA'DA" Gecenin o saatinde Tarabya'dan Beyoflu'na gidilirmi? Gittim._ Servia kapaıunak üzere maaamız hos. üstelik Vivaldi çalıyor. Dört mevsim. Mevsimlerden kış, bir konyak söyledim. Sanki kapıdan girivereceksin, ilkbahar olacak birden. Haklısın, hiçbirseyi yipratmamab. Her akçam değil belki, ama yarın aksam PERA'da. Ne dersin™" Sinema öncesi cafeye, sinema çıkışı yemeğe bekliyoruz. Hava Sok. No: 17/B (Teniınelek 3c) Beyo^hı Tel: 149 95 98-151 24 33 Ki: kov SURfYIJ 1336 06 FERHAT TUNÇ KONSERİ - 91 Ozel Orkestrası Eşliğinde \2 HAZİRAN PAZAR SAAT 15.00 m HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU * TEK KONSER lfman$am Bılel Salısı Beyoçlu Dunya 149 93 61 Kadlkoy Moda 337 01 28 Kartal Hasan Ali Yücel Kuliur Merkezi 353 37 78 Bakırko» Karya 542 11 72 Y a p ı m C a n A 3 7 1 1 B SB HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU 4 HAZİRAN 1991 SAAT: 21.00 ı Kadıkoy Modı Sineıtosı 337 01 ?8 Gunay Reslaurınl 130 U " tüküy Gıllnıa Damsmı 5b9 95 60 1104 Bılel Sılıs 1300/11900 -rîsıl 3 ıc- Fıyiltarı 20 (WC 25000 30000 TL - * ' • ; NEDEI YERLER NUMARALIDIR. PBOTUCIU, KONSBRLERİ 7 HAZİRAN 199] CUMA/21:00 8 HAZİRAN 1991 CUMARTESİ / 16:00 VE 21:00 9 HAZİRAN 1991 PAZAR / 16:00 VE 21:00 BOSTANCI GÖSTERİ M!RKEZİ Giftkr iannv Ccsieri fAtıkni Ul: 3B* 72 W • I), laksim Vakko'ama Tel !5! 15 71. Suodıyt Vakkoromo Tel:360 90 9C Most Pr»duotlon 605TANO 30 Mayıs Perşembe 21.00 31 MayısCııma 21.00 1 Haziran Cumartesi 16.00 ve 21.00 2 Haziran Pazar 16.00 Giseler: BOSTAJKI GÖSmü MERKEZI 384 72 10-11 7AKK0RAMA Taism 151 15 71 VAKK0RAMA Suidiye 360 90 90 3::« Fıya'Jar. 25 000 • 35.CCC • 40.000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog