Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1991 HABERLER CUMHURtYET/S Hasanpaşa operasyonu (AA) — Hasanpaşa operasyonu soruşturmasıyla ilgüi dosya, İDGM Savcüığı tarafından görevsizlik karanyla Kadıköy Cumhuriyet SavcılığYna iade edildi. tDGM Başsavası Birol Kızıltan, 2 kisinin ölü ele geçirildiği operasyonun, eksik bilgi nedeniyle mahalli savcılıkça kendilerine gönderildiğini belirterek şöyle dedi: "Terörle Mücadele Kanunu hazırlamrken tasanda, bu kanunun tatbiki sırasında suç işlediği öne sürülen zabıta hakkındaki soruşturmanın da DGM savcüığı tarafından yürütttlmesi ve mahkemenin de yetkili olduğu belirtiliyordu. Ancak bu konu komisyonda, anayasanın 143. maddesine aykın görülerek tasandan çıkanldı." 'Semra Ozal erken soyundu' • A.NTALVA (Cumhuriyet Bürosu) — Sıvaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışına katılan tstanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen gazetecilerin sorulannı • yanıtladı. ANAP'ın parçalanmadan tükendiğini anlatan Sozen, ANAP'taki genel başkan adaylannı Cumhurbaşkanı'nın tayin ettiğini söyledi. Sözen, "Gelecek seçimlerde Semra özal'la mücadele edeceğiniz görülüyor. Görüşünüz nedir?" sorusuna da "Bcn değil sosyal demokratlar yarışacak. Ben olurum, baskası olur. Semra Hanım erken soyundu. Erken öten horoza biliyorsunuz ne olur. Politikada kesmek yok. Erken soyunan kaybediyor" yanıtını verdi. 5 terörist ölü ele geçti • DİYARBAKIR (Cumhuriyet) — Van'ın Başkale ilçesi Deringeçit ve Kovalıpınar köylerine baskın yapmak isterken köy koruculanyla çatışmaya . girdikten sonra kaçan teröristlerden birinin cesedi bulundu. Önceki gunkü çatışmada öldürülen teröristin cesedinin köy koruculannın dün bölgede yaptığı arama sonunda bulunduğu açıklandı. Bölge Valiliği açıklamasında, önceki gün Muş kırsal kesimindeki çatışmada öldürülen 4 teröristle cesedi bulunan teröristin kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi. Muş'un Kızılhaç bucağı Eralan köyünde de 4 # terörist ölu olarak ele ' geçirildi. Yasava tepki • BURSA (Cumhuriyet) — HEP Bursa il örgütünde Terörle Mücadele Yasası'nı protesto amacıyla önceki gün başlayan ve yaklaşık 100 kişinin katıldığı açlık grevi surüyor. ANAP'ta genel başkanlık yanşına Namık Kemal Zeybek de giriyor Adaylar destek peşîndeANKARA (Cumburiyet Bürosu) — ANAP'ta li- derlik yanşının heyecanı dele- gelere yansıdı. Genel başkan adayhklannı açıklayan Basba- kan Yıldınm Akbulut, Mesut Yılmaz, Hiisnıi Doğan, Hasan CelaJ Gıizel ve Ulaştırma Baka- nı Cengiz Tuncer, doğrudan de- lege toplantılarıyla kulise girdi- ler. ANAP için potansiyel lider olarak nıtelendirilen Kultur Ba- kanı Namık Kemal Zeybek de adaybğuu açıklamaya karar ver- di. Zeybek'in önümüzdeki haf- ta içinde Istanbul'da yapacağı basın toplantısıyla "Ben de vanm" diyeceği bildirildi. ANAP'ta genel başkan ada- yının çokluğu, adaylarda "des- teksiz, tek başına seçilemem" korkusu yarattı. Bu kaygı, adaylann birbirleri arasında destek arayışlanna neden oldu. 5 adayın zaman zaman birbir- lerine telefon ederek destek is- tedikleri, güç tarttıklan ifade ediliyor. Özellikle Namık Kemal Zeybek, Hüsnü Doğan ile henüz adayhklannı açıklamayan Ek- rem Pakdemirli ve Lütfullah Kayalar'ın diğer adaylan sık sık telefonla arayarak "güç birliği" önerdikleri belirtiliyor. Başkan adaylan, üst düzeyde bu girisimleri sürdürürken dele- ge bazında da calışmaları hız- landırdılar. Başbakan Yıldınm Akbulut, Tokat gezisi dönüşü Başbakanlık Konutu'nu delege ve il başkanlanna açık hale ge- tirdi. Tum partililer, Akbulut'- la doğrudan temas kurabilme olanağına kavuştular. Mesut Yılmaz Uludağ'da başlattığı bölge toplantılarını, önümüzdeki hafta da aralıksız sürdürecek. Devlet Bakanı Vehbi Dinçer- ler de Antalya'da "Cumhurbaş- kanı Özal'ın bir işaretiyle ANAP buyuk kongresinde tek listede birleşüebileceğini" söy- ledi. Hasan Celal Güzel bir hafta önce çıktığı yurt gezisini Erzu- rum ve Erzincan'da sürdüriıyor. Cengiz Tuncer az sayıda oldu- ğu ileri sürüjen ekibiyle Anka- ra'da kalarak, çalışmayı yeğle- di. Ancak Tuncer, hafta başın- dan itibaren bölge toplantıları yapmak uzere illere gidecek. Kültur Bakanı Namık Kemal Zeybek, Cumhurbaşkanı Özal'- dan "aday olabilirsin" mesajı aldıktan sonra yakın çevresiyle toplantılar yaptı. Dün milliyet- çi kanattan milletvekilleri ve ba- zı il başkanlarıyla goruşen Zey- bek, adaybk kararını kesinleştir- di. Dunkıi toplantıda, bazı il başkanlan Zeybek'in Ekrem Pakdemirli ile birlikte çalışma- sının gerekliliğini dile getirdiler. .ANAP'taki dört eğilimi kucak- layacak vitrin oiuşturma çaba- sındaki Zeybek'in Ekrem Pak- demirli ile sıkı diyalog içinde ol- duğu dile getiriliyor. Zeybek'in özellikle üzerindeki MHP'li damgasını silecek çıkışlar yapa- cağı da ifade ediliyor. Hüsnü Doğan da Ankara'da Yusuf Bozkurt Özal, Korkut Özal ve Bülent Çaparoglu gibi isimlerle çaüşmalarını surdürü- yor. YILDIKIMAKBUIUT 'Bakanlıktan düşen, aday oluyor' GÜNSELİ ÖNAL TOKAT — Başbakan Yüdı- run Akbulut, Tokat'ta yaptığı bölge toplantısında, "Nerede bakanlıktan duşen, beili bir ma- kamdan aynlan varsa, 'genel başkan adayı olduğnnu' söyle- di. Akbulut, Yılmaz'ın "genel başkan yardımcıları aracılığıyla delegelere baskı yapıldığı" yo- lundaki suçlamasını da "Bizim genel merkezde yardımcdanmız- dan bazılan Mesut Yılmaz'a ca- hşıyor alenen. Delegelere baskıyı onlar yapıyorlar esasen. Onlann hemen gore\ lerine son vermem gerekir. Onu da düşünüyorum" diye yanıtladı. Tokat'ta delegelerle yaptığı bölge toplantısından sonra dün sabah kahvaltısında gazetecile- rin sorulannı yanıtlayan Akbu- lut, Mesut Yümaz yanlısı ANAP genel başkan yardımcılarını "Bunlar benim yardımcılanm. Haklan var mı?" dıye eleştirdi. Akbulut, "Görevlerine son ver- mem gerekir. Orda bile düşünü- yorum. Şu 15 gün içerisinde ya- payıtn mı yapmayajım mı diye. Yani biz böyle demokratız. De- mokratiklikse tabii bu" dedi. "Karanruzı verdiniz mi? Görev- den alacak mısınız?" yolunda- ki bir soruya da Akbulut, "Hâ- 18 da düşünüyorum. Gereği var mıdır yok mudur?" karşılığını verdi. Akbulut, partiye hâkim olmadığı yolundaki eleştirileri de şöyle değerlendırdi: "Göreve geldiğim tarihten iti- baren şu ana kadar partiyi gör- dıiğünüz sartlarda idare ettim. Bu zorşartlara rağmen 1.5 sene görev yaptım. Hiç kimsenin bur- nunu kanatmadtm. Partiyi böl- medim. Parçalamadım. O ne- denle diyorum ki bu benim için bir başarıdır. Yılmaz'ın "Efer Sayın Özal bir (araf lutar da kaybedersem demek ki partinin benim hizme- time ihtiyacı yoktur" yolunda- ki sözlerini değerlendirirken de Akbulut şu görüşleri dile getir- di: "Buna benzer sozleri daha ev- vel de oldu. Bizim tavsiyemiz, insanlann bir ekip içinde çalış- masını ögrenmesi lazım. Burası bir partidir. Partilerde delegelere sesleniyorum. Bunlar muhim işaretlerdir. 'Ben dunımu goz- den geçiririm' veya 'Demek ki benim hizmetime ihtiyaç yok- tur'un arkasına başka bir şeyler saklanıyorsa, bu tavırla bir par- tinin genel başkanlığına aday ol- mak, bilemem o parti için ne ka- dar hayırlı olabilir. Sayın Yıl- maz'ın sözıi pek düşıinulmemiş bir söz diye telakki edilebUir, ama yineledigine göre demek ki 'ben olmasam olraam" gibi bir laf mı çıkıyor bilemiyorum. Doğru değildir. Böyle bir anla- yış partiye gu>en sağlar mı bilemem" dedi. Akbulut, önceki akşam dü- zenlenen bölge toplantısında da delegelere, "Partimizi bölmeme- miz lazun. Genel başkanlığa kim uygunsa onu destekleyin. Mazbut bir yaşantım var. Sizle- ri utandırmadım" diye konuştu. Diğer adaylan "kiiskiinler grubu" olarak niteleyen Akbu- lut, "Nerede bakanlıktan duşen- ler, belli bir makamdan aynlan- lar varsa oradalar. Adaylardan birisi de bir gruba yaslandı. Bu da yanlış. ANAP'ta liberal yok. Miiliyetçi ve muhafazakânz" dedi. l ^ « ^ . l , , ^ , Başbakan Akbulut, dün Tokat gezisindendönü- 1 K U T Ş 1 1 U U 1 ş | i n d e havaalamnda kalarak tstanbul'dan An- kara'ya dönmekte olan Cumharbaşkanı Turgut Özal'ı Esenbofa Havaalanı'nda bekledi. Akbulut ile birlikte eşi Samia Akbulut da havaalanında bekleyerek Özal ile dönmekte olan ANAP tstanbnl tl Başkanı eşi Semra Özal'ı karşıladı ve kendisine çiçek sundu. (Fotograf: AA) MESUT YILMAZ ANAP'a kan değişikliği gerekli CANAN GEDtK ULUDAĞ — ANAP genel başkan adayı Mesut Yılmaz, Uludağ'da bölgenin delegeleriy- le yaptığı ilk toplantıda Başba- kan Yıldınm Akbulut'un tutu- munu eleştirdi ve kongrenin de- mokratik bir biçimde yapılma- sı uyarısında bulundu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Özal'ın taraf- sız ounasıru da isteyerek "Cum- hurbaşkanının taraf olmadığı bir kongrede çıkacak sonuca katlanmaya hazınm. Ama cum- hurbaşkamnuı tutumu nedeniy- le seçimi kaybedersem, bunu, ANAP'ta benim hizmetime ih- tiyaç görülmediği şeklinde algı- layabilirim. Demokratik bir se- çimde kaybedersem, hiçbir şey beklemeden destek oluruz. Ama bu saglanmazsa, ciddi ihtüaflar dogar" dedi. Yılmaz, bir soru üzerine kendisinin yukarıdan değil, asağıdan işaret almaya ça- bştığım belirtti. Ydmaz, Bursa'- da halka hitap ederken de "87'den sonra ANAP güç kay- bına uğradı. Şımardık, halkı unuttuk, haiktan korktuk. Ce- zasını da 26 Mart'ta ağır biçim- de ödedik" dedi. ANAP genel başkan adayı Mesut Yılmaz, Bursa Uludağ'- da 12 ilçenin 9O'ı aşkın delege- HASAN CELAL GUZEL Maşallah pehlivan gibiler GtRESUN (Cumhuriyet) — ANAP genel başkan adaylann- dan Hasan Celal Güzel, "Atama yolu ile genel başkanlık ve baş- bakanlık olmaz" dedi. Genel başkanlığa aday olmasından bu ya- na 57 ıl gezdiğıni belirten Güzel, ortaya çıkan aday çokluğunun da kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Giresun ANAP il merkezinde delegelerle görüşen Güzel, bu- rada yaptığı konuşmasında adaylann çok olmasını "bereket" ola- rak nitelendirdi. Güzel, "Adaylann çokluğu bir berekettk. Ma- şallah pehlivan gibiler. 18 Tiırk büyüfü gibi çogalmaktalar. De- mokrasinin gerefi de budur. Sayın Comhurbaşkanımızın parti içi gücü inkâr edilemez. Mutlaka etkisi olacaktır. Ancak ben ata- ma ile genel başkan ve başbakan atamasına karşıyım." dedi. CENGÎZ TUNCER Herkes aday olabilir .ANKARA (UBA) — Anavatan Partisi genel başkan aday- lanndan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer, ANAP Genel Baş- kanlığı için çok aday ortaya çıkmasının partideki canlılığı gös- terdiğini belirtti. önümüzdeki günlerde yurt gezisine çıkaca- ğım kaydeden Tuncer, bakanlıktan istifasının kesinlikle söz ko- nusu olmadığını yineledi. ANAP'a kayıtlı olan herkesin genel başkan adayı olabile- ceğini belirten Tuncer, ANAP'taki genel başkan adayı sayısı- nın önümüzdeki günlerde düşüp düşmeyeceğine ilişkin bir so- ruya "Aday sayısının önümüzdeki günlerde azalıp azalmaya- cağını bilemiyorum. Şimdiden bir şey söyleyemem. Bütün adaylara çaüşmalannda başanlar" yanıtını verdi. siyle ve milletvekilleriyle ilk böl- ge toplantısını yaptı.. Akbu- lut'un yetersiz kaldığım ve par- tiyi düşüşe geçirdiğini anlatan Yılmaz, ANAP'ın yeniden yük- selişe geçmesi için kan değişik- liği gerektiğini vurguladı. Bazı delegeler, Cumhurbaş- kanı özal'ın partiden elini çek- mesini ve kongreye kanşmama- sını istediler. Yılmaz, Özal'a yo- nelik tepkileri, "Özal'dan boşa- lan yeri kimse dolduramaz. Kendisi partimizin doğal lideridir" diyerek, yakıştırdı. Edirne tl Başkanı Ali Ayağ, Yıl- maz'a destek için il başkanları- nın ortak bir deklarasyon yayın- lamalarını onerdi. Bu öneri, al- kışlar arasında kabul edildi. Bir delegenin Semra Özal'ın aday olarak gösterilmesi durumunda tavnnı sorması üzerine Yılmaz, "Adının baş harfi "S" de olsa, 'H' de olsa karşıma kim aday olarak çıkarsa çıksın, ben vaz- geçmeyeceğim, sonuna kadar mucadeleyi sürdüreceğim" dedi. Yılmaz, Bursa Külturpark'ta çok sayıda partiliye hitaben yaptığı konuşmasında, kimsey- le pazarlığa girmediğini ve kim- seden ozel destek beklemediğı- ni belirtti. CUNEYTARCAYÜREK YAznrofl HesaptanAntamayanlann Kızdığı Hesaplar... ANKARA — Hüsnü Doğan erken seçime yeni ve de- ğişik bir yorum getiriyor. "ANAP, kongreden sıkıntılı çı- karsa, kongre sonrasında bazı sıkıntılara düşerse erken seçim şartları meydana gelebilir" diyor. Oysa Mesut Yılmazcıların yargısı daha başka, hatta Hüsnü Doğan'a ters düşüyor. Mesutçular her olasılığı tek bir varsayımın üzerine bina ediyorlar. Onlara göre, Me- sut Bey liderliğe oturduğu gün, ülkemiz ve ANAP, TÖ'- den sonra "yeni bir kurtancı"ya kavuşmanın heyecanıyta sarsılacak! Öte yandan gidiş 0 gidiş ki özellikle ekonomik alanda işlerin 1992'de daha kötüye gideceğini öne sürenler ço- ğunlukta. Ya da Demırel'ın deyimiyle bir buçuk yılda Me- sut Bey'in foyasının ortaya çıkması olası. üyleyse yapı- lacak nedir? Yılmaz'ın estirdiği heyecan fırtınasından ya- rarlanmak, eylül 1991 'de erken seçime gitmek. Alınan bilgilere göre Çankaya'daki, bu hesapları ve- ya senaryoları tutmuyor. Erken seçım istemeyen Akbu- lut'a göz kırpıyor. Partiyi derler topariar yargısı giderek genişlediğinden Mesut Bey'i de gözden çıkarmış görün- meyi istemıyor. i ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ Istanbul'da Çırağan Palas Paşa suitinde Çankayalı, yuz- de 13 çukurundan nasıl çıkacağını dü- şünürken dün ikın- necelİÖİ 1300 ci bir darbe daha ,ınL ,ı*Zı, c oon yedi. Manşette yaklaŞlk 5.330. m üçte birinin ı\raya kalıyorlar. u ' Çankayalı Bayan SÖ bakmaym; ise, The Marmara'da yaklaşık68'ının TÖ'yü "ba- şarılı bulmadığını" ilan ediyor. TÖ'den haiktan yüzde 32 destek al- ).000 liraya, partisel çalışmaları sürdürüyor. Şimdi, bu otellerde yatamıyorsunuz diye yuiuyordu. Hatta, yaşamı pahalı buluyor parti kodamanları- Çankayall'ya na kendıne destek *** Y a " na r a " f a yüzdeyle ANAP'ın- klZiyOr RlUSUnUZ? kini birleştihnce yi- ne iktidara gelebi-leceklerinden söz etmişti. ~ ~ ^ ~ " - ^ ^ ^ — ^ — * ^ ^ ^ " TO, yüzde 13'ten, başansızlığını simgeleyen yüzde 68' den nedense hiç söz etmiyor. Çıkıyor TV'ye, hâlâ Kör- fez krızindeki başarılı politikadan söz açıyor, övünüyor, kendini övenleri övüyor. TÖ'yü Çankaya'da görüp konuşmak onuruna erişen- lerden biri, bize, "Kafasında aday yok" dedi. Seçilme- sini istediği aday kafasında belki kemikleşmedi, ama kongreye "çok adayla" gidilmesı için -son örnek Namık Kemal Zeybek- kimilerini kışkırttığı bir gerçek. Neden? Kongre açmaza düşüp çare için huzura gelsin diye. Ay- nı kaynağın söylediğine göre Yıldınm mı, Mesut mu? "Kararsız"mış! İkisinin de şansı varmış Çankaya'da, "yüzde elli, yüzde elli." Siyasetin dehlizlerindeki manzaraya ya da Hürriyet'- in mayıs ayında "enflasyonun yüzde 8.2 ile fena vurduğu" haberine bakarak lütfen pazar keyfinizi boz- mayınız. Karamsar suratların, karamsar konuşmaların yanı sı- ra arada bir iyimseriik aşılayacak önemli değeriendirme- ler de yayımlıyor TRT. Ornek geçen geceden: Türkiye'- de 70 yılda yapılanların ikı katını 10 yılda gerçekleştirdi- ğini söyler dururdu Çankaya'daki Bay TO. ABD'ye gidecek valilerle konuşurken dördüncü, be- şinci vitesi geçmiş, baktık uçuyor; "Avrupa'nın 100 yıl- da yaptığını bizim 10 yıla sığdırdığımızdan" söz ediyor- du. Milli geliri 2600 dolardan 7-8 bin dolara kadar çıkar- dığı yetmıyormuş gibi pahalıfığı keyif duyacağınız nede- ne bağladı. "Ortada mal çokmuş, hepsini alamayınca ha- yatı pahalı s^nıyorlar"mış! Oysa İstanbul'da Çırağan Palas Paşa suitinde gece- liği 1300 dolar, yaklaşık 5.330.000 liraya kalıyorlar. Çan- kayalı Bayan SO ise, The Marmara'da geceliği 750, yak- laşık 2.075.000 liraya, partisel çalışmaları sürdürüyor. Şimdi, bu otellerde yatamıyorsunuz diye yaşamı pa- halı buluyor ve Çankayall'ya kızıyor musunuz? Hesaptan hiç anlamıyorsufluz! Tire Kııtsan Borsa'ya seliyor.Tire Kutsan: Türkiye'nin ambalaj ustası. Amsterdam'a gidecek domatesten, Berlın'e yollanacak ayakkabıya. balkonunuzdaki çiçekten, odanızdaki müzik setıne, kullandığımz deterjana kadar yaşamınızdaki birçok iirunü Tire Kulsan ambalajlıyor. Clkemızde ve yurtdışmda çok önemli fırmalara hizmet veren bu binük kuruluş, 27 Mayıs 1991 tanhinde halka açılıyor. Bu büyuk fırsatı değerlendinn, kazanın! Kağıt, oluklu mukavva ve iç kutu üretiminde Tire Kutsan gerçek bir entegre tesis. tşte Tire Kutsan: • Sektöninde kârhlık artışı ve yatınm açısından birinci. • Diinyanın 17 büyük matbaasından bin olan Lemanic 820 sadece Tire Kulsan'da var. • Ambalaj sanayiınin can daman Japon patenüi UPS Türkıye'de sadece Tire Kutsan'da var. • Tire Kutsan en iyi Tes-Liner üretimi yapan kuruluş. • Tire Kutsan kendı kağıdmı kendi üreten tam bir entegre tesis. Kârlı bir yatınm. Tire Kutsan'ın sermaye artınmı nedeniyle çıkardığı hisse senetleri 04.06.1991 tarihinden itibaren lMKB'nda, her hissenin 1000 TL'lık itibari değere tekabül eden kısmı, 3300 TL'lık fiyat baz alınarak Borsa'da oluşacak fıyattan sablacaktır. Tire Kutsan 1927 ortaklı bir kuruluştur ve sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortağı yoktur. 4 Haziran 1991 Yatırımcılar için önemli bir tarih. Tire Kutsan Borsa'ya geliyor. Kaçırmayın! Kazanıni Tire Kutsan hisselenni satın alabileceğinız HalkbankŞubeleri: tzmir: Tire, Çankaya, Karşıyaka, Izmir, Ankara: Necatibey. Halkbank Ankara Menkul Kıymetler Merkezi, Adana, Antalya, Eskişehir, Bursa. Samsun, Kayseri. Manisa. Konya, Viersin. Bu şubelerin dışında, size en yakın Halkbank Şubesine uğrayıp, yetkili şubelerden rezervasyon yapûrabilirsiniz. Güvenle geliyor. Kazanç getiriyor. tire kutsan J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog