Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 2 HAZÎRAN 1991 Papandreu gelmiyor • A3İNA (AA) — Yunanistan'da, ana muhalefetteki PASOK'un lideri Andreas Papandreu, Sosyalist Enternasyonal Başkanı WLlly Brandt'a Türkiye'yi şikâyet ederek 10-12 haziranda Istanbul'da yapılacak toplantıya katümayacağını bildirdi. Papandreu, PASOK Genel Sekreteri Akis Çohacopulos tarafmdan Brandt'a iletilen mektubunda, Türk hükümet yetkililerinin açıkJama ve hareketlerinin Yunan halkında "Turkiye'nm yeni askeri maceralar için ortam bazırlamaya calıştığı" endişeleri yarattığını iddia etti. SHP'den kampanya • tç Politika Scrvisi — SHP İstanbul ll Gençlik Komisyonu, seçme seçilme yaşının 18 olması, öğrenci, memur ve öğretim görevlilerinin siyasi partilere girebümelerini, ülkenin siyasaJ yaşamına katılmalannı sağlayabilmek amacıyla imza kampanyası başlattı. Dün Taksim'deki Fransız Kültür Merkezi önünde düzenlenen bir basın toplantısıyla başlatılan kampanyâyla ilgili olarak tl Gençlik Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğuz, "15 milyon genç insanı sustunnaya yönelik tüm yasalar kaldırümalıdır" dedi. Fartililer, kurultay delegeleri ve üyönetimlerini seçiyorlar SHFde kongre heyecanıtç Politika Servisi — SHP bü- yük kurultayı öncesi il kongre- İerinden ll'i tamamlandı. Geçen hafta yapılan 6 il kongresinden sonra dun Afyon, Bolu, Burdur, Niğde ve Tunceli'de partililer, yeni il yöneücileri ile kurultay delegelerini seçtiler. Bu gün 6 yerde daha il kongresi yapılacak olan SHP'de parti içi kanatlar, "daha fazla kurultay delegesi" kazanmak için mücadele veri- yor. Istanbul'da ll Başkanı Er- can Karakaş yeniden aday ola- cağını açıklarken Ankara'da Çankaya İlçe Başkanı Kenan Babayigit, "delege seçimlerinde usulsüzlük" gerekçesiyle göre- vinden istifa etti. niz Baykal'ı destekleyen partılı- lerin aday çıkartmadıklarını be- lirterek "Böylece Yenilikçiler'i destekleyen Sagıroglu tek aday olarak çıkmıştır" dedi. İs- tanbul'da 38 il delegesi çıkarta- cak olan Küçükçekmece'de bu- gün, 9 hazjran pazar günü de Fatih'te ilçe kongreleri yapıla- cak. Fatih'te 42 il kongre dele- gesi secilecek. Bu ilçede kimle- rin aday olacağı konusu henüz netlik kazanmadı. SHP İstanbul ll Başkanı Er- can Karakaş il başkanlığma tek- rar aday olacağmı açıkladı. Ka- rakaş, bir gazetede yer alan ha- Kenan Babayığıt, dun "delege seçimlerinde usulsüzlük ve yol- suzluk" yapıldığmı savlayarak görevinden istifa etti. Babayiğit, parti genel merkezine faksla gönderdiği istifa dilekçesinde, Ankara İl BaşkanfcVecihi Mut- lu'yu Irak Devlet Başkanı Sad- dam Hüseyin gibi davranmakla suçladı. Baykalcı olarak bilinen Babayiğit, görevden uzaklaştınl- dığı dönemde delege seçimlerin- den büyük çoğunluğunun ta- mamlandığını ve bunun üzerine bir durum değerlendirmesi yap- tığını belirtti. Babayiğit istifası öncesi hem genel merkezi hem SHP il kongrelerinden 5'i da- ha dün yapıldı. Gectiğimiz haf- talarda tamamlanan Antalya, Artvin, Aydın, Çorum ve Gü- muşhane il kongrelerinden son- ra dün partililer, Afyon, Bolu, Burdur, Niğde ve Tunceli'de san- dık başma gittiler. Niğde Buyuk Sinema'da yapılan kongrede ge- nel merkez yanlısı iki liste çekiş- ti. Eski İl Başkanı Avukat Bü- lent Kıvanç ile diğer aday Fevri Büvükvural'ın yarıştığı kongre- de önerge ile çarşaf üsteyle oy- lamaya gidildi. SHP Genel Sek- reter Yardımcısı Ertuğrul GUnay da kongrede bir konuşma yap- SHP'de nisan ayı içinde "ı halle delege seçimleri"yle başla- yan kongre maratonu, ilçe ve il kongreleriyle süruyor. Temmuz ayında yapılacak olan SHP bü- yuk kurultayı öncesi "parti içi yanş" haline dönuşen seçimler- de dıkkatleri ustiıne toplayan İs- tanbul orgütünde dün 1 ilçe kongresi daha yapıldı. 25 ilçe ör- gütünden 23'ünde kongrelerini tamamlayan İstanbul SHP'de Eyüp ilçe kongresi için partili- ler dün sandık başına gittiler.' Eski ilçe başkanı Muhittin Akd- ler'in aday olmadığı kongrede Operatör Doktor Fevıi Sagırog- lu ilçe başkanlığına seçildi. Baş- ka adayın çıkmadığı kongre, sa- kin geçti. 19 il delegesi de Sağı- roğlu'nun listesinden seçildi. 11 Sekreteri Behlül Ablak, Eytip'te eski Genel Sekreter De- Büyük kurultay öncesi SHP il kongrelerinden ll'i tamamlandı. Geçen hafta yapılan 5 il kongresinden sonra I dün Afyon, Burdur, Niğde, Bolu ve Tunceli'de seçim yapıldı. Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Tekirdağ ve Trabzon'da bugün il kongreleri yapılacak. *w* berde kendi adınm "SHP Genel Sekreterliği için geçtiğinin" ya- zıldığıru belirterek "Benim böyle bir açıklamam, yorumum ve ta- lebim olmamıştır" dedi. SHP'de "ikinci adam" tartışmasının da kavgasımn da bulunmadığını söyleyen Karakaş, "Bugun oldu- gu gibi yapılacak il kongresin- den sonra da partime il başkanı olarak gereken katkıyı vermeye devam edeceğim. Kurultay son- rası da partide iki başlılık ve iki merkezîilik tamamen ortadan kalkacaktır" dedi. SHP Çankaya İlçe Başkanı de Mutlu'yu eleştirdi. Babayiğit şunlan söyledi: "Bundan sonra fiilen ve hn- kuken uygulamadaki bu yolsuz- luk ve ahlaksızlıkların düzeltil- mesi olanaksızdır. Genel merke- zin basiretsiz ve taraflı olması, Ankara tl Başkanı'nın hiçbir ör- güt kararı dinlemeven ve BAAS rejiminin Saddam'ı rolünü iist- lenrnesi, bu çarpıklıklann daya- nağıdır. Böyle bir çarpıklıgın pa- yandası olmam ve olmamı da kimse bekleyemez. Partime ve partililere saygım geregi istifa ediyorum." ü. Günay, SHP'nin iktidara ta- şınması gerektiğini belirterek ANAP iktidarım eleştirdi. Oy- lama sonucunda Kıvanç, il baş- kanlığuıı kazandı. 6 kurultay de- legesi de genel merkezi destek- leyen partililerden oluştu. Afyon il kongresi, Belediye Düğün Salonu'nda saat 11.00'de başladı. İl Başkanı Ahmet Top- baş ile Hasan Akkuş aday oldu- lar. SHP PM üyesi Seyfı Oktay- ın divan başkanlığı yaptığı kongrede iki ayrı liste kurultay delegelikleri için çekişti. Eski milletvekili Süleyman Mutlu- MILLI PIYANGO'DAN TRILYO Milli Piyango İdaresi, halktan aldığını en yûksek oranda halka veraıe ilkesiyle çalışan, ülkemizin bugününe ve yarınlanna önemli katkılarda bulunan sosyal bir kamu kurumudur.* Çünkü Milli Piyango İdaresi, kuruluş kanunu gereği, her yıl kazancının tamamını kamu kuruluşlanna devretmektedir. Milli Piyango İdaresi, 1990 yılına ilişkin aşağıdaki tabloyu kamuoyuna sunarken, gösterilen yakm ilgi ve güvene teşekkür eder. (Müyar TL) Talihlilere ödenen ikramiyeler Bayilere ödenen komisyonlar » Eğitim, sağlık ve sanatsal etkinliklere katkı Devlete ödenen vergiler S.H.Çocuk Esirgeme Kunımuna ödenen Tanıtma Fonuna ödenen Savunma Sanayi Destekleme Fonuna ödenen Hazineye ödenen Toplam 856,1 145,9 6,1 166,8 4,9 34,8 226,8 112,1 1,553,5 • Milli Piyango İdaresi 1990 yılında 304'ü özürlü olmak üzere 8851 bayiye iş olanağı yaratmıştır. • Milli Piyango İdaresi, 1990'da çeşitli özel kuruluşlarca düzenlenen 711 adet "hediye kampanyasma" izin vermek ve yapılan çekilişleri denetiemek suretiyle tüketiciyi koruma görevini de üstienmiştir. • Kültür ve Sanat etkinliklerine, sağlık ve eğitim kuruluşlanna da katkılarda bulunan Milli Piyango İdaresi, bu anlayışla "Her Yü Bir İtimize Okul" yaptırma kampanyasını başlatmış ve sürdürmektedir. MİLLİ PiyAMGO nun desteklediği Hasan Akkuş- un listesi kaybetti. Genel merke- zin adayı Topbaş, açık farkla il başkanı oldu. 12 delegenin ta- mamı da Topbaş'ın listesinden seçildi. Tunceli'de ise il kongresi er- ken başladı ve erken bitti. Divan Başkanlığı'nı Bitlis tl Başkanı Kenan Coşar'ın yaptığı kongre- de eski ll Başkanı Avukat Ali Demir tek aday oldu. Tek iistey- Ie yapılan oylamadan sonra ge- nel merkezi destekleyen Demir, il başkanlığına seçildi. 4 kurul- tay delegeliğini de genel merke- zi destekleyen partilileT kazandı. Bolu il kongresi de sakin geç- ti. ' ' Eski il başkanı Ahmet Ozcan ile Bolu Barosu Başkanı Avukat Yener Bandalcıoğlu, aday oldu- lar. 10 kurultay delegesi çıkarta- cak olan Bolu'da geç saatlere kadar sonuç abnamadı. tl kongreleri SHP'de bugün Bursa, Çanak- kale, Edime, Elazığ, Tekirdağ ve Trabzon'da il kongreleri yapıla- cak. Bursa il kongresinin hayli çekişmeli geçmesi bekleniyor. Tayyare Sineması'nda yapılacak olan kongrede halen il başkan- lığı görevinde bulunan Şemset- tin Şen ile genel merkezin des- teklediği Kemal Ekinci, aday olacaklar. tl Başkanı Şen, raki- bi Ekinci'nin Deniz Baykala saldırarak mevkı sahibi olmak istedigini öne sürdü. Beldelerde seçim bugün ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Yeni kurulan 18 bel- de ile Muş'un merkez, Hatay'- ın Belen ilçesinde 53 bin 758 seçmen bugün sandık başına gidiyor. Beldeler ve belen Uçe- sûıde belediye başkanlığı, Muş merkez ilçede ise belediye mec- lis üyeliği için oy kullanılacak. ANAP'm 20 bakanla propa- ganda çahşmalannı yürüttüğu mini seçime, muhalefet partile- ri fazla ağırlık koymadı. Mu- halefet, mini seçimi "seçmen sayısı az ve iktidar tarafmdan özellikle belirlenmiş yerler ol- dugu için sonuçlarının genel havayı yansıtmayacagı" biçi- minde değerlendirdi. Bugun seçim yapılacak bel- delerde oy kullanmayan seç- menler para cezası ödeyecekler. Mazeretsiz olarak seçimlere ka- tılmayanlara ilçe seçim kurul- lan tarafmdan verilecek 30 bin liralık para cezasına itiraz ola- nağı da olmayacak. Özal: Muhalefet felaket tellah ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- gul Özal, muhalefeti "felaket tellallığı" ile suçlayarak "De- vamlı zehir akıtmakla, olmaya- cak yalanlan sövlemekle itlkeyi bir yere götüremezsiniz" dedi. Cumhurbaşkanı Ozal Shera- ton Ankara Oteli'nin açılışında konuşurken salondaki gürültu nedeniyle davetlileri azarladı. "Burada İstanbu) sosyetesinin güzide şahsiyederini, Ankara bürokrasisini ve sosyetesini go- riiyonırn. Ben çok topluluğa hi- tap ettim, ancak konuşma din- lemeyen böyle bir topluluk görmedim" sözleri alkışlanan Ozal, konuşmasıru sert ve sinirli bir şekilde sürdurerek "Lütfen dinlemesini biliniz" uyarısında bulundu. Türkiye'nin süratle geliştiğini ve ülkenin 1970'lerin siyaseti ile hiçbir yere götürule- meyeceğini söyleyen Özal, özet- le şoyle konuştu: "Önemli olan memleketm ge- ieceğine hakikaten bir şeyler ka- tıyor musunuz. Yoksa devamh zehir akıtmakla, olmayacak ya- lanlan sövlemekle ülkeyi bir ye- re götüremezsiniz. Maalesef bir felaket tellallığı, eski usulle bâ- lâ günumıizde süruyor"• POLİTİKA GÜNLÜGÜ HJKMETÇFrtNKAYA SHP Niçin Kan Yitiriyor?.. SHP'ye kayıtlı üye sayısı 599 bin 527. Bu üyeierden 376 bin 26'sı ilkokul mezunu. Yani SHP'ye üye olanların yüzde 62'si ilkokul bitirmiş. Hiç öğrenim görmemiş üye sayısı ise 26 bin 549. Üyelerin yaklaşık yüzde dördünün okumayaz- ması yok. Eğitim durumu bellı olmayanlar ise yüzde 12, ya- ni 63 bin 897 kişi. Ortaokul mezunu üye sayısı 66 bin (yüz- de 11), lise mezunu üye toplamı 49 bin (yüzde 8), yükseko- kul mezunlan da 18 bin (yüzde 3) kişi SHP'de. Görüldüğü kadarryla SHP'nin üye yapısının yüzde 78'i il- kokul mezunu ile hiç öğrenim görmemiş, öğrenim dumm- lan belırlenmemiş kişilerden oluşuyor. Geriye kalan yüzde 22'yi de ortaokul, lise ve yükseköğrenim görmüş üyeler pay- laşıyor. Diğer partilerde durum nedir bilmiyoruz. Ancak bugün SHP'ye oy veren seçmen kitlesinin yanya yakın bölümünü hem genç nüfus hem de ortaokul, lise ve yüksekokul me- zunlannın oluşturduğu kamuoyu araştırmalarında ortaya çı- kıyor... SHP bugünlerde kongre telaşı içinde. İnönü ve Baykal'ı destekleyen iki grup arasında kıyasıya bir savaşım var. Bay- kal ve arkadaşları şöyle diyor: — İnönü ile iktidara gidemeyiz... İnönü yanlılan ise şu yanıtı veriyor: — Baykal'la iktidar yolu açılmaz, partimiz dağılır... İstanbul'da Bakırköy, Kadıköy, İzmir'de Karşıyaka ve Bor- nova. Saydığımız dört ilçe, İstanbul ve İzmir'in önemli yer- leşırn bölgelerı. Dört ilçeden Kadıköy ve Bornova'yı Baykal yanlısı ekipler kazandı. Şimdi bu iki ilçede yönetim kurulta- rına seçılen SHP'lilerin öğrenim durumlan, yaptıkları işler nelerdir bir göz atalım... Kadıköy SHP'de « . _ ^ _ ^ - — _ — - ^ - « . Başkan ve yönetim kurulu üyeleri arasın- da üç kişi üniversite ve yüksekokul mezu- Bize kalırsa SHP'deki sorun İnönü-Baykal çekişmesi değil, üye nu.'Dİğer 6 kişinin 4'Ü yapısındaki bozukluktur. ortaokul, 2'si iıse me- Kimi SHP üyelerinin zunu. Dokuz kişiiik ANAP'a, DYP'ye üye yönetim kurulundaye- oiduklarını belaBİerivİP di kişi ya serbest çaiı- °'? t f. K / a"''' Deıgeıenyıe şıyoryadaticaretya- gorunce şaşırıp kalıyoruz. pıyor. Ortaokul mezu- Ofiun İÇİn SHP, İÇ nu bir kişi Kadıköy Be- çekişmeyi bırakıp biraz da rns^tedS'*' 06 " üyeleriyle ilgilense sanınz İstanbul Kadıköyde ö " e m / '^? / / l a İ' / f r ? atmı ? durum böyle. Acaba OİUf... SHP'deki kan izmir'in Bomova iiçe- yjtiminin nedenlerinden bir İ i n 1V e cuo S * ç i 1 ^ tanesi de s a m n z budur... Baykala SHP örgutu • nasıl? Dokuz kişilik yönetim kuruiunda ilçe başkanı ile bir üye yüksekokul, bir üye ortaokul, altı üye ilkokul mezunudur. Yö- netim kuruiunda görev alan altı ilkokul mezunundan ikisi ser- best çalışıyor, üçü Bomova Beledıyesi'nde işçi olarak görü- lüyor, birisı de işsiz... Kadıköy ve Bomova, iki önemli yerleşim birimi. Kadıköy; kültürûyle, yaşam biçimiyle, sporuyla, üniversitesiyle dop- doludur. Bornova ise bir üniversite merkezidir. Sanayi işçi- sinin en yoğun olduğu yöredir. SHP'yi iktidara götürecek kad- rolar böyle mi olmalıdır? Her iki ilçede de bir sanayi işçisi, bir sanayici, bir bilim adamı yok mudur? Gelelim inönücü ekibin seçim kazandığı Bakırköy ve İz- >mir Karşıyaka ilçesine... Bakırköy SHP'de ilçe başkanı emekli öğretmen. Yönetim kuruiunda bir diş doktoru, bir eczacı var. Yine bir emekli öğ- retmen, ticaret yapan üç yüksekokul, iki ilkokul mezunu var. İlkokul öğrenımı görenlerden bıri müteahhit, diğeri anakerrt beledıyesınde ışçı. Nerede üretimin içinde olan bir sanayi işçisi, bir sanat ada- mı? Karşıyaka ilçesinde ise durum şoyle: İki yüksek okul, iki lise, bir ortaokul, iki ilkokul mezunu ve iki emekli öğretmen bulunuyor. Yönetim kurulu üyeleri arasında özel sektörde büro memuru olarak çalışan iki kişi var. ESHÖT'ta şoför olarak çalışan bir kişi, aynca bakkal, ev kadını da görev yapıyor yönetim kuruiunda. Bakırköy ve Karşıyaka birbirine çok benzer. Emekli bürok- ratlar, orta sınıf, işçiter, memurlar. Yalı kesimi apartmanlar- la, çevresi gecekondularla örtülüdür. İki ayrı yaşam, ekono- mik görüntü dikkati çeker. Ancak SHP yönetimleri bu ger- çeği görmediklerinden, bir başka deyişle üye yapısı elver- mediğinden sürekli yanlışlığa girerler. Bize kalırsa SHP'deki sorun İnönü-Baykal çekişmesi de- ğil, üye yapısındaki bozukluktur. Kimi SHP üyelerinin ANAP'a, DYP'ye üye olduklarını belgeleriyle görünce şaşı- rıp kalıyoruz. Onun için SHP, iç çekişmeyi bırakıp biraz da üyeleriyle ilgilense sanınz önemli bir adım atmış olur... SHP'deki kan yitiminin nedenlerinden bir tanesi de sanınz budur... VEHBİÖrrÜRK "YaJnız yalın anlatın öykumuzü bizi görmeyecek olanlara. Yerimize geçenlere anlatın. Nasıl cesurduk kavgada" 1956-2.6J979 Devrimci arkada^lan adına EMtR AIİ, ÖZA% TOPÇU TÜRKMEN, ALKAN KAMİLOĞ1JLT , BÜLENT Ö2TÜRK, ŞENAY ATEŞ, SE\İLAY KUBtLA% TALÎP KAMÎLOĞLL. İMZA GÜNÜ Galleria, Printemps Kitap Reyonu'nda İPEK ONGUN 2 Haziran 1991 Pazar günü (bugün) saat 15.00 - 17.00 arası kitaplarını imzalayacaktır. EPSİLON YAYINCILIK alevi - bektaşi kültür ve düşüncesinin sesi, çağdaş, laik, demokrat ilkelerin savunucusu cem çıktı u t u n t u r k ı y e d e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog