Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Mehmet Önderyaş haddinden emekliye ayrıhyor OrcliHİa terfi heyecanıAğustos başındaki Askeri Şûra toplantısında, önder'in yerinin boşalmasıyla bu göreve ya yeni orgeneral olacak bir korgeneralin ya da Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Nezihi Çakar'm atanma olasılığı bulunuyor. EVREN DEGER ANKARA — Türk Silahlı Kuvvctleri'nde terfi heyecanı gi- derek artıyor. Ağustos ayında 3 gün yapılacak olan Yüksek As- keri Şûra toplantısında üst dü- zeyde tek değişiklik Genelkur- may 2. Başkanlığı'nda yaşana- cak. 2. Başkan Orgeneral Meh- met Önder'in yaş haddi nede- niyle emekli olmasının ardından bu göreve ya bu yıl orgeneralli- ğe terfl edecek bir korgeneral ya da MGK Genel Sekreteri Orge- neral Nezihi Çakar'ın getirilme olasılığı bulunuyor. Orgeneral Çakar'ın bu göreve getirilmesi halinde ise MGK Genel Sekre- terliği'ne halen Kuzey Deniz Sa- ha Komutaru olan bu yıl orami- ralliğe terfı sırasında bulunan Koramirai MusUfa Tunınçoğ- lu'nun getirileceği belirtiliyor. Üst düzey askeri kaynaklar- dan edinilen bilgiye göre bu yıl Hava Kuvvetleri'nde orgeneral- liğe terfı sıralaması gelen korge- neral bulunmuyor. Deniz Kuv- vetleri Komutanlığı'nda ise bu yıl Koramirai Mustafa Turun- çoghı, oramiralliğe terfi edecek. Turunçoğlu'nun büyük bir ola- süıkla MGK Genel Sekreterügi'- ne, Orgeneral Çakar'ın ise Ge- nelkurmay 2. Başkanlığı'na ge- tirilmesi bekleniyor. Ege Ordu Komutanı Orgene- ral Fikret Küpeli ıle NATO Gü- neydoğu Avrupa Müttefık Ka- ra Kuvvetleri Komutanı Orge- neral Aşir Özozer'in bu gorev- lerindeki süreleri bu yıl doluyor. Ancak her iki komutanın görev sürelerinin bir yıl daha uzatıl- ması öngörülityor. Kara Kuvvetleri Komutanlı- ğı'nın orgeneral olan kurmay Başkanlığı görevine ise bu yıl içinde orgeneralliğe terfı edecek bir korgeneralin getirileceği bil- diriliyor. Yaklaşık 8 aydan bu yana görevi vekaleten yüriıten Korgeneral Muzaffer Sever'in ise daha başka bir göreve atan- ması bekleniyor. Bu yıl ağustos ayında Kara Kuvvetleri'nde korgenerallikten orgeneralliğe terfı sırasuıda bu- lunanlann isimleri şöyle: Korgeneral Doğan Çeiikay, Korgeneral Dogan Beyazıt, Korgeneral Selahattin tmer, Korgeneral Aydın tlter, Korge- neral Cengiz Arpag. 5 korgeneralden 2'sinin orge- neralliğe terfi etme olasılığı bu- lunurken, birisinin de görev sü- resinin uzatılması planlanıyor. Bu yıl tümgenerallikten korge- neraliiğe terfi edecekler ise şun- lar: Tumgeneral Dogu Aktulga, Tümgeneral Çevik Bir, Tumge- neral Necdet Timur, Tumgene- ral Necati Özgen, Tümgeneral Rasim Betir, Tümgeneral Beh- çel Ozgür, Tumgeneral MusU- fa Kalender, Tümgeneral Ba- hatün Karakaya, Tümgeneral Osman Dgaz, Tümgenend Cen- giz Erol, Tumgeneral Güven Er- Bu generaller arasmda da 5'i bir üst rütbeye terfi ederken 2-3'ünün görev süreleri bir yıl daha uzatılacak. Jandanna Genel Komutanü- ğı'nda bu yıl orgeneralliğe terfı sıralamasmda korgeneral bu- lunmuyor. Hava Kuvvetleri'nde tümgenerallikten korgeneralliğe terfı sırasındaki komutanlar ise şöyle: Tümgeneral Ahraet Çörekçi, Tümgeneral Öner Dinçer, Tüm- general Alaattin Giiven. Askeri kaynaklar bu Uç tüm- generaJden birinin bir üst rütbe- ye terfı edeceğini, birinin görev süresinin bir yıl daha uzayaca- ğını, birinin ise emekliye sevk edileceğini belirttiler. Akbulut Asker ınaaşı denffelenecekTOKAT (CnmE^riyet) — Basbakan Yüdınm Akbolut, si- vil ve asker maaşları arasındaki farkın dengeleneceğini söyledi. Akbulut, dün Tokat'ta düzen- lediği basın toplantısında, gaze- tecilerin asker maaşları konu- sundaki tartışmaJara ilişkin so- nılannı yanıtladı. Askerlerin, yapılan düzenlemelerle bazı gö- revlerde olan kişüerin kendile- rinden daha fazla maaş aldıkla- nndan yakındıklannı aktaran Akbulut, "Haklı taleprir. Elbet- te bunu duzeltecefiz. Çalışma- lanmız da o yöndedir" dedi. Akbulut, "Emniyet teşkilatına verilecek olan Uzminatlar yetki tasansına bağlanıyor. Bunu yet- ki tasarısına baglamadan yap- mak mumkün değil mi" sorusu- na, "Yetki tasansı, ümit ediyo- nız ki yüce Meciis'te kanınüaşır. Bu ödenek meselelerini iıcret, mMş meselelerini, personel ile Ugili sorunlan, o yetki kanunu çerçevesinde daha kolay hallederiz" diye konuştu. Akbulut, askerlerin iddiası- nm, Başbakanlık Müsteşan gi- bi bazı bürokratlann sözleşme- li statüsüne geçerek yüksek uc- ret almaları olduğunu anımsa- tan gazeteciye de "Detaya girip. bnnun Urtışraasını yspmak is- temiyornnı. Biz, hakJı oian U- lepleri karşılamaya hazmz. Gay- retleıimiz ve çahşmabuımız böy- ledir. Askerlerin istckleri hakhdır" vanıtını verdi. Akbulut, "1 temmnzda yüz- de 20 zam verecefiniz memur- lann Udepieri hakh degil mi" so- rusunu, "1 temmuzda aormal dazealemeler yaptlacak. Yani hakh olan nedir" karşüığım ver- di. Akbulut, "Askerier ynzde 100 zam BU aiacaklar" denmesi üzerine de "Onu nereden çıkar- üyorsunuz? Ben yuzde 100, yüz- de 70 demiyorum ki. Dengenin kıırulacagını söylüyorum. Be- nim yıizde 100, yüzde 200 diye bir ifadem yok ki" diye konuştu. Türk-lş, iktidanBursa'dan uyamcak 'Haksızlıklara Hayır' ıııitiııgi BURSA (Cumhuriyet Bttro- gu) — Türk-lş, 39 yıl önce ku- ruluş tüzüğünü hazırladığı Bur- sa'dan iktidarı uyararak "tüm haksulıklara hayır" diyecek. Turk-lş Genel Başkanı Şevket Yümaz'ın yanı sıra 32 sendika- nın genel başkanının da katıla- cağı mitinge tstanbul, Kocaeli, Adapazan, Kütahya, Uşak, Iz- mir, Eskişehir, Ankara, Manisa ve Bilecik'ten de işçilerin gelebil- mesi için yüzlerce otobüsün ki- ralandığı bildirildi. Mitingle ilgili hazırlıklar ne- deniyle dün Bursa'ya gelerek Başkanlar Kurulu toplantısı ya- pan Şevket Yılmaz, "Duymavan kulaklann pasını silecegiz. Işçi hak ve özgürlıiklerine kısıtlama getiren yasa ve anayasa madde- lerinin kaldırdması için bugüne kadar 7 kez öneri verildi. Bugü- ne kadar bir netke alınamadı. Meclis tatile girmeden önce bir kez daha sesimizi duyunıp, ey- Ittlde tatil donüşü bu önerileri- mizi, yorgunluklannı atmış ola- rak görüşürler" duşüncesinde olduklarını söyledi. TEKSlF Bursa Şubesi'nde dün Başkanlar Kurulu toplantısı yapan Turk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, toplantı arasm- da gazetecilerle yaptığı sohbet- te, "Yalnız 500 bin kamu isçisi- nin müzakereleri çıkmaza giri- yordiye miting yapnuyoruzdedi. "Haksızlıklara Hayır" mitin- gi, işçilerin Yıldırım Beyazıt Meydanı'nda saat 12.15'te top- lanmalarıyla başlayacak. Çevre illerden işçilerin mitin- ge kaulabilmesi için 800 dola- yında otobüsün kiralandıgı bil- dirildi. Bu arada mitingle ilgili tüm hazırhklar da tamamlandı. Mitinge katılacak işçilere tertip komitesi tarafından tanıtıcı bi- rer kimlik kartı verileceği belir- tildi. Mitingde kullanılacak pan- kartlar da belirlendi. Pankart- larda yer alacağı bildirilen slo- ganlardan bazılan da şöyle: "lktidar olmak kolay, adfl ol- maz zor M , "2 milyarlık düğüne baktık, fakirlikten evde kaldık", "Çagdas demokrasi istiyoruz", "Hani demokrasi nerede?", "Hak ve özgürtukler için müca- dete", "Ekmek, banş, özgürluk", "Hakazhk önünde egilmeyece- ğız", "Biz tuketemezsek hiç üret- meyiz", "Işçinin çlesi, dolmayan fllesl" "Sosyal devlet, sosyal adalet." 'Yeşil bir dünya' i^ kapsanunda bu yü ilk kez Yeşiller Partisi tarafından düzenle- nen 'Uçurtma Şenliği' dün Çamlıca Tepesi'nde yapıldı. Şenliğe daha çok kendi el yapımı uçurtmaları ile katüan ilkokul ögren- cileri, anne ve babaiannın yardunlan ile uçurtmalannı uçurma- nın keyfini yaşadılar. Şenlikte konuşma yapan Şair Nedim Ö- kokulu ögrencisi Sevra Mahalli (10), Çamlıca Tepesi'ni doldu- ran kalabalıga seslenerek "Ben gelecegin tstanbul Büyukşehir Belediye Başkanı adayıyım. Bofmz'da gökdelenler ve 5 yıldızlı oteller istemiyoruz. Nefes almak istiyornz" dedi. Sevra ve ar- kadaşlan uçurtmabuiBt 'yeşil bir dünya' için uçurdular. DUN1ADA BUGUN ALİSİRMEN Haydi Pilava...Pirincin pilava dönüşmesi için kaç yıl gerekti bilmiyoruz; İlk pilavı bilemedığimize göre pilavın bir kültürün simgesi, özleme dönüşmesi için ne kadar süre geçtiğini de bilemememiz dogal- dır. Ama Galatasarayiılar için pilav artık okullannın simgesi hali- ne dönüşmüştür. En güzel, en lezzetti, en unutulmaz pilav, anılardaki pilavdır. Vs Galatasaraylılar bugün bir kez daha okullannda toplanıp, ki- mileri için az kimileri için çok gerıde kalmış, geçmişi canlandır- maya, dayanışmalarını bir kez daha pekiştırmeye çalışacaklar. "Ülkenın Batı'ya açılan ilk penceresı" olarak nitelenen Gala- tasaray'ın öğrencileri arasındaki dayanışma toplumda her za- • man dikkati, hatta tepkiyi çekmiştir. Birbirlerine çok bağlı kûçük topluluklann tepki çekmesi son . derecede doğal bir olay. Ancak üzülerek soylemek gerekir ki Ga- latasaraya yönelen tepkiler, tarihımizin bu ilk laik kurumların- dan birinin niteliğinin iyi bilinmemesinden, anlasılamamış olma- sından kaynaklanmaktadir. Eğer Galatasaray Lisesi'nin tarihine, niteliğine dikkatle bak- mak olanağı bulunursa, görülür ki bu okuldan çıkan insanları ' bir araya getiren dayanışma üstünlük değil, sorumluluk duygu- sundan kaynaklanmaktadir. Dilerseniz okulun kuruluş nedenine ve ilk anda uyandırdığı, tepkilere şöyle bir goz atalım: Türkive'de ilk kez Batılı anlamda ve lise derecesinde böyfe bir , okulun kurulması, 1868 yılında Sadrazam AN Pasa, Hariciye Nâ- . zın Keçecizade Fuat Paşa, Maarif Nâzırı Saffet Paşa'nın girişim- t leriyle gerçekleştı. Fransız dilinde eğitim yapacak bu okulun ku-, rulmasında birkaç amacın birden gerçekleşmesi hedeflenmiş- ti. Her şeyden önce, devlet kendi kadrolarını kendi eğitim kuru- munda yetıştimneyı amaçlıyordu. Artık en gelişmış Avrupa lise- ' leri dûzeyinde bir lise kendi topraklarımız üzerinde kurulmuş ola- ' caktı. Ayrıca bu lise, çeşıtli mezhep, din ve ırklara mensup çocukla- nn bir arada eğitim görecekleri laik bir okul olacak ve çeşıtli un- suriarın kaynaşması da sağlanacaktı. -: Yabancı dille eğitim yapacak olan bu okgla, öğrenci alınırken : yalnızca zekâ ve kabiliyete önem verileceğinden yoksul çocuk-., lara da yönetımde yüksek görevlere gelme olanağı sağlanacaktı. Bu amaçlarla 1868'de Takvım-ı Vekayi'de yayımlanan bir fer- . manda Galatasaray Lisesi'nin kurulmasına karar verilince ba-, kın neler oluyor? ' ' Galatasaray daha öğretime başlamadan önce, okuiun kuru- lusu sırasında içeriden ve dışarıdan birtakım tepkiler geliyor. Papa' Louis IX, Osmanlı uyruğunda olup da çocuğunu bu okula gön-; derecek olan Katolik aileleri aforoz edeceklerini açıklıyor. Ermeni Katoiik Patriğı, Ermeniler'in bu okula gıtmelerini ya- ; saidıyor. Rum Patriği, okulda Rumca okutulmadığı gerekçesiyle Rum.^ çocuklarının okula gonderilmelerinı önlemeye çalışıyor ^ Rus Ekpisi İgnatiev, okulda Rusça okutulmadığına dikkati çe- ' kerek ya Rusça eğitim veren bir okulun açılmasını ya da Gala- tasarayın kapatılmasını isteyen bir nota veriyor. Hahambaşı, okul mûdürünün Fransız olmasını gerekçe gös- • tererek Yahudi cemaatinin çocuklarının okula gitmemesini isti- yor. Şeytıülislam, Hıristiyan ve Müslüman çocukların bir arada oku- '. malarını sakıncalı gördüğünden kuruluşu kınıyor ve bir bölüm '• istanbul basınında okulun kuruluşunu eleştıren yazılar çıkıyor. - Askeri idadi'nin ders nâzırı, Kaymakam İsmail Bey'in Galatasa- - ray'da ikinci müdürlük görevini kabul etmesinı Harbiye Nazır'ı •" engelliyor. Bütün bu engei'emelere karşın Galatasaray, 341 öğrenciyle 123 yıl önce eğıtıme başlıyor. Galatasaray Lisesi uzun yıllar, kuruluş amacına uygun ögren- ciler yetiştırdı. Bu öğrenim kurulumuzun en belırgin nıtelığı, kendi . k ülkesinin ve toplumunun sorumluğunu hep içinde taşıyan insan--.' lar yetıştirmeyi amaçlamış olmasıdır Bu amaca ne derecede ulasıldığını görmek için çevreye bir. goz aımak yeter. Her meslek dalında ve Türkiye'nin her yerinde Galatasarayi*- > lar görebilırsınız. Yabancı düle öğretim yapan başka hiobir okul- . dan bu kadar çeşitli meslek dalına dağıimış, bu denlı ülkenin her tarafına yayılmış ınsan çıkmamıştır. Hatta 1984 yılında bir ara, Sağmalcılar Hapishanesi'nin C-16 koğuşunda 3'ü siyasi davadan, biri de adı şirketinin bulaştığı ka- çakçılık olayına karışmaktan yatan, hepsı ayrı dönemlerden dört , Galatasaraylı bir araya gelmiştık. Bugünkü, Galatasaray yapısının ana kapısından iceri girdiği- , nizde karşınızdaki duvarlarda, Balkan Savaşı'nda, Çanakkate Sa- vaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda gönüllü olarak çarpışıp şehit dûş- müş Galatasaraylı ağabeylerimizin adlarını görürsünüz. Unutmayalırn kı Baikan ve Çanakkale savaşları sırasında bu öğrencilerın askeriik zorunluğu yoktu ve onların hepsi gönüllûy- ; düler. Bu düşüncelere, eskı bir Gaiatasaraylı'nın öznel (sübjektıf) yar- gılan olarak bakılabilır. Acaba Galatasaray Lisesı'ni dışarıdan göz- leyenler ne demişler? Bernard Lewis'in Modern Türkiye adlı kitabının Türkçe çeviri- ' sinin 122. sayfasına bakalım şimdi de: ; "... Diğer bir özelliğı de Müslüman ve Hıristiyan öğrencilerin yan yana eğitim görmesi, dini ayırımın kaldınlrnasına yönelik bir adım idi Galatasaray. Modern Türkiye'nin yükselişinde Galata- saray Lisesi'nin etkisi çok büyük otdu. Batılı idare cıhazını yü- rütecek yetenekli ve Batılı eğitim görmüş idareci, diplomat ve dtğerierine ihtiyaç arttıkca, Galatasaray raezunları Osmanlı Impa- ratorluğu'nun, ondan sonra Türkiye Cumhuriyefi'nin siyasi ida- resinde büyük rol oynar duruma girdiler... ... Galatasaray Sultanisi'nin büyük oyun alanları yoktur, fakat modern Türkiye'nin zaferlerinin çoğu onun sınıflarında kazanıl- mıştır." İşte Galatasaray bu sorumluluk bilincinin kurumudur. ve Galatasaraylılar bugün yine Dernek Başkanı Hayri Kozak- çı'nın özenle düzenledıği pilavda bir kez daha bir araya gelıyor- lar. Haydi Galatasaraylılar pilava... Çukurova Çelik DİNAMİK ELEMÂNLAR ARIYOR Şirketimizde pazariama, satış, fınansman ve satınalma departmanlarında çalıştırılmak üzere dinamik elemanlar alınacaktır. Adaylarda aranan özellikler: - ÜnJversite mezunu olmak (BÜ, İTÜ, ODTÜ ve muadili yurtdışı okulların mühendislik, idari bilimler, ekonomi vb bölümleri tercih nedenidir.) - İngilizce bilmek, - 35 yaşını aşmamış olmak, - Sürücü ehliyetine sahip olmak. Başvuruların Çukurova Çelik Endüstrisi A.Ş. "Eleman", Büyükdere Cad. No: 14 Şişli-İSTANBUL adresine, fotoğraflı özgeçmiş ile en geç 15 Haziran 1991 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular gizli tutulacaktır. DOGA CENNEHNDE ALTIN ÜTOPRAKLARA HÜGUMGeleceğin tatil beldesi Sapanca'da, araziler ve arsalar kapaıun elinde kalıyor. • Sapanca'dan arsa ve arazi alanlar, bir yılda bire 5 kazandı. • Göl çevresinde arazi kapatan ünlü sanatçılar, siyasetçiler ve işadamları kim? • Dağı taşı alün Sapanca'da nereden, kaça arsa almak mümkün? PARANIZAEN YÜKSEK GELİR NEREDE?Ekonomist bu hafta 32 sayfalık Tara-Yaünm Rehberi~ni ikinci bir dergi olarak veriyor. • Yaz aylannda daha çok kazanmak için, parayı nerede nasıl değerlendirmeli? • Faiz, alün, döviz ve borsanın geleceği... BORSADA 39 SİRKET SERMAYE ARHRIYOR 128 sayfa EkonomistPar»ıza ea yüksek geiir nerede? Haziran ve temmuz aylannda sermaye arünmı yapacak şirketlerin listesi ve sermaye artarım oranları. • Sermaye arünmlan borsayı kamçılayabilir mi? • Pakdemirli: "Ekonomiyi ben yönetseydim..." • Sahte kotacılar çorapta yakalandı. • Dünya Bankası'ndaki Türklerin görüşü. • Kuvyefte iş de para da maüş! KÜÇÜK PATRMURA MÜJDE! Küçük ve orta ölçekli işletmeler artık banka kapısından kredi almadan dönmeyecek • Kefil-Fon, tüm küçük patronların kredi sorununu çözümleyecek Bugün Bayinizde. Nüfus cüzdamını ve sigorta kartımı kaybettim. Hükürasüzdür. KADİR ORUÇ NARÇ1N tstanbul Teknik Üniversilesi kimliğimi kaybettim. HükümsUzdur. HAŞtM ÖZGÜRBÜZ ingilizce ders verilir Tel: 573 46 49 Kiramı paylaşacak arkadaş anyorum Tel: 587 24 60 (19-22 arası) "1SM yı öğrenmek ısterseniz.. PK.45 Beyoğlu İST
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog