Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makale



Katalog


«
»

2 HAZÎRAN 1991 CUMHURtYET/17 HAVA DURUMU TURKIYE DE BUGUN Meteoroty Işten Genel Mû- dûriüöû ncten alnan bılgiye göre, Doflu Karactenız le Do$u Anadolı> nun kuzeydoğusu yer yer safianak yaflışlı gececek HAVA SICAKLIĞI Tüm yuröa artacak RÛZGÂR Yur- dui bab kesimierınde gûney ve bat, do{u kesimtefKide ku2ey ve batı yflnterden orta kuvvette esecek. De- ıvlenle: Ege ve Bab AMenız'de kıb- le ve keşişleme, diğer demzterde Bûnfcate) ve lodostan 6. Karademz le AMeniz açtfannda zaman zaman 7 kuvvetjnde saatte 10-21 yer yer 27 Karadenc ıle Akdeniz açıklann- da zaman zaman 33 deniz mılı hızta esecek Dalga yükseldığı 2-2.5 Karadenız ıle Akdenız açıkiannda 3-4 m dolayında olacak Van Gölü'nde hava. Bu- kıtlu geçecek, rûzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Göl tcüçûk dalgalı oJup, görüş uzakkğı 10 km. dola- yında olacak Adana Mapaan tayaman Afyon **> Mar» Artakya Anüiya Artvın A*dın Balıtear Bıteok ' BıngAİ B.tfc Bota Bu/sa ÇttaHote Çonım Dencf A 27° V f DıyartHkif A 24° 12° Edime A 23° 8°Ef2ncan A 20° 7°Enunım Y 18° 2°Estoşet»r A 21° ^Gaaanfep A 2e°1S°Gıı«ufl A 2S"12°GünıüstaneY Y 17° 8°KaH*i A 2S»12°bspaıto A 29° risanbul A 23° 9°bnw B 21° B°Kare 25° 9°Mamsa 2S° B° Otaraş 21° 9°Mersn 22° 8°Muş 24° y»ğde 20°1r0rdu 19° 11° Samsun 23° 8°S«c1 22°i3°anop 26°13°S(vas B 20° 9°Kastaıranu A 17° 5°Tnbnx\ 21° 7»1ünce«A 19° B°Ka»sen A 25° 12° Kjrfciare* A 2 4 ° 1 3 ° K B « I B 20° 3°Kûtat«* A 24° 12° Matotya s 23°W»Vaı 21° 7°Yoaaal 24° 10° ZonguUak f açık ^ •yjjroriu sst A-açık B-bulullu 6-«üie$lı K-tam S-sra* Y-yajmurlu BULMACA 8 SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 1/ Yüksükotundan özütlenen ve kalp bastalıklannda kul- lanılan madde. 2/ Osmanhlar'da gece bekçisi... Mektup. 3/ Çelikçomak oyunu- na ve bu oyunda kullanılan değneğe verilen ad... Ankara yakınlarında küçük bir göl. 4/ Tuzağa düşürükn şey... Top- rak. 5/ Siyah ve iri taneli bir üzüm cin- si. 6/ Yiğitlik ve sa- vaş konulannı işleyen şiir türüne ve- rilen ad... Bir nota. 7/ Antalya'nın bir ilçesi... Birine dokunsun diye söy- lenen söz. 8/ Yabanıl incir ağacına ve bu ağaçlarda döllenmeyi sağlayan sineğe verilen ad... Üstü toprakla ör- tûlü saman yığını. 9/ lyiye yorulur olgu. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Bir zekâ oyunu... Kuzey Afrika'da kul- lanılan ve hint keneviri yapraklann- dan elde edilen keyif verici toz. 2/ Hıristiyan... Bir göz rengi. 3/ Tepkili uçak... Türk müziğinde bir usul. 4/ Duman lekesi... Eskiden Tûrkistan'da kullamlmış olan bir para. 5/ Hile yapan. 6/ Bir çeşit spor ceket... Sodyumun süngesi. 7/ Zayıf, kuru, sıs- ka... Eski TUrkler'de toplumsal ve örgütsel içerikli büyük ziya- fet. 8/ Üstü kapalı olarak anlatma... 'Acele, ivedi' anlamında kullanılan yerel sözcük. 9/ Nesne, şey... Eskiden toprak ürün- lerinden onda bir oranında alınan vergi. 60 YBL ONCE Cumhuriyet îtalya ve Papalık PERTEV Diş macununu EB böyulc v«sfi mümcyyiıı erdc oluşu vt fe^ıjpî bir oJırak ıhrar cdili- 2 HAZtRAN 1931 Vatican mehafili eyaJetlerdeki katolikler aleyhinde vuku bulan hâdislerin çok vahim bir mahiyeti haiz olduğunu söylemektedir. Roma'daki siyasî mehafll Papalık makamı ile Îtalya hükümeti arasında s i ) ^ münasebatın iade edilmiş olduğunu bümemezlikten gelmektedir. Bir kaç haftadan beri M. Musolfaıi Papa vekilini artık kabul etmemeğe başlamış, İtalya'nın Papalık makamı nezdindeki sefîri de Vatican'ın siyasi makamlan ile mutat temaslarının arasını kesmiştir. Aciton Catholique teşkilatıtu vucude getirmiş olan 4 cemiyetin dağrtılacaklan söylenmektedir. Papa Salesiens papaz mektebi talebesini nezdine kabul ederek şu nutku söylemişür: "Cebir ve şiddetin bizim için en kıymetli bir varlık mesabesinde olan Action Catholique teşkilâtını hırpaladığı bir günün akşamında bizi teselli ettiniz. Gerçi lâzım gelen siyasî teşebbüslerde bulunuldu. Bununla beraber hiçbir şey Roma piskoposunu itiraz sesini yükseltmekten ahkoyamaz." şıdtr 30 YIL ONCE Cumhuriyet Amerikan dış yardımı 2HAZİRAJS 1961 Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Ayan Meclisi Dışişleri Komisyonuna Amerikanın az gelişmiş memleketlere yapacağı askeri ve iktisadi yardımla ilgili iki kanun tasansı sunmuştur. Bu tasanlar Amerikanın ceman dört buçuk milyar dolar kredi açmasını derpiş etmektedir. Dean Rusfc Dean Rusk bu münasebetle yaptığı bir konuşmada, Amerikamn son 15 sene zarfında, miUi gelirinin yüzde bir buçuğAınun yani 80 milyar dolan, az gelişmiş memleketlere yardım olarak verdiğini hatırlatmışır. Dışişleri Bakanı 15.000 işçinin yardım programına bağlı olarak çalıştığım ve gelecek sene için az gelişmiş memleketlere tahsis edilen meblağın yüzde 90'ının, bu mernleketler tarafmdan Amerikada sarfedileceğini belirterek, dış yardım programımn aynı zamanda Amerikan iktisadiyatı için de faydalı olduğunu ispata çalışmıştır. GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet Anlamlıuyan 2HAZİRAN 1990 Filistin Devlet Başkam Yaser Arafat, Türkiye'nin Israil ile ilişki duzeyini yükseltmesi halinde bunun "Arap zirvesi kararlan çerçevesinde Arap Birliği Genel Sekreteri'ne görev verilerek değerlendirileceğini" söyledi. Yaser Arafat, bu açıklamasını, Yunanistan'ın bir süre önce IsraU'i resmen tanıması ve ardından Türkiye'nin Israil ile ilişkilerini "büyükelçiük düzeyine çıkartma faazırlıklannın" hatırlatılması üzerine yapö. Arafat, bu konudaki yamöm, Arap zirvesinin kararlan arasında yer alan "Isral ile öteki ülkelerin Uişkileri halinde gerektiğinde durumu değerlendirmesi ve Arap Birliği Genel Sekreteri'ne başvuruda bulunulması" yolundaki maddeyi okuyarak verdi. VEFAT Sevgili arkadaşımız ADNAN ŞENER'i Genç yaşta kaybettik. Acunız sonsuzdur. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Cenazesi 2.6.1991 Pazar günü Sultanahmet Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra kaldırılacaktır. SULTANAHMETLİ ARKADAŞLARI Helsınkı • ı*»lenıngrad . Moskova ır _•? ^ » DÜNYA'DA BUGÜN Amsterdam B 16° Amman A 32° AHıu A 24° BaOdal A 38° Bareaton Y 20° Basri A 24° A 22° A 23° A 21" B 18° A 22° A 25° Y 22° A 39° A 40° A 26° A 24° B 17° Y 25° B 20°  21° A 25° BerSn Boon Briüsel Butapeşe Comrc Ccayr Odde <5rm Kdıin KHn Lettoşj Lenngnd Y 14° Londn B 16° Madnd Y 20° Mttano A 25° Y 16° A 23° B A 25° A 22° A 39° A 22° B 19° A 29° 8 »° A 21° A 23 A 2<° MûnHı NmYoct Osk) Paris Sol» Sam % Aviv Imus vmcdk Vryjna Zûnh T4BTISMA SHP*de Katıluıı Bari listeler düzenlenirken yetenek, birikim, uzmanlık ya da partiye verilen emek gibi nesnel ölçütler kullanılsa ya? Ne gezer. Delege seçilebilmenin yolu bile şeflerin kalıbına uygun olmaktan geçiyor. 26 Mart seçimleri öncesiydi. Guneydoğu kökenli bir üye "dikdigi doğrultuda oy kol- bnmaya hazır kırk delegesi oidugnna" ken- di özgun anlatımıyla dile getirdiğinde poli- tikayla yeni tanışan bir kişi olarak şaşkın- lığuîu gizleyememiştim. Bilındigi gibi seçün sözcüğü merkeziyet- çi değil, demokratik bir öz taşır. Tabanın is- tencinin yukanya taşınabilmesi de seçimle- rin islevine uygun bir işleyiş içinde olanak- lıdır. Ama ilginçtir, örgüt seçimlerinde da- ha işe başlarken tabanın istenci kayıplara kanşıyor. Politika aşağıdan yukarıya degil, yukandan aşagrya doğru oluşturuluyor. Her seçim bolgesinin tepede belli buyur- ganlan var. Bunlar ekonornik güç, bölge şo- venizmi, etnik ve mezhepsel yapı gibi nü- fuz etkenlerine göre kendi yetke gruplarmı oluşturuyorlar. Bu aktarma organı iki tip görevliden ohışuyor. Bir bölümü fanatik ta- raftar, bir bölümü de her seçimde gerçeği yeniden keşfederek güçlü olandan yana saf değiştiren çıkar peşindeki siyaset bezirgân- lan. Yetke gruplan buyurganın seçim bürosu işlevini yürütüyor. Her türlü seçimde aday- lar yukandan gelen isaret doğrultusunda bu gruplarca saptanıyor. Zaman zaman görün- tüyü kurtarmak için ortaya bir sandık ko- nulduğu bile oluyor. Ama sonuçta halkla bütünleşip politika üretecek ve partiye güç katarak demokratüdeşme sürecinde görev alacak dinamik unsurlar daha fılizlendik- leri yerde yok edüiyor. Tkbana duşen de so- rumluluk bilincinin o dayanılmaz ağırlığı al- tmda istencine hiçbir zaman uymayan lis- teler için gidip gelip oy kullanmak. Bari üs- teler düzenlenirken yetenek, birikim, uz- manlık ya da partiye verilen emek gibi nes- nel ölçütler kullanılsa ya? Ne gezer. Delege seçilebilmenin yolu bile şeflerin kalıbına uy- gun olmaktan geçiyor. Bizce partinin o bilinen coşkulan yaka- layamayışının nedenlerini bu işleyişte ara- mak gerekiyor. Sürüye sayılan üye seçimin- de hiçbir şekilde rol almadığı kadrolan ayakta tutmak için ne denli istek duyabilir ki? Dahası demokrasiyi kendi örgütsel iş- leyişi temelinde bile hayata geçirmekte ikir- cikli davranan bir siyasi yapı, halkın banş, demolcrasi ve özgıirlük özlemlerini savunur- ken ne denli inandıncı olabilecektir? Sade üyeden amatör politikacıya uzanan bir çizgi içinde sosyal demokrasiye gönül ve- ren herkese buradan sesleniyonım. SHP'ye sahip çıkalım. Bu parti bizimdir ve bezir- gânlanmızdan başka kaybedecek şeyimiz yoktur. N.LEYLAÇETİN isCBdediye Meclisi Üyesi ÇARMIKU&BERKER Ş İ R K E T L E R G R L B L Grubumuz bünyesınde yer alan ve uluslararası bir kuruluşun Türkiye Mümessili olan şirketimizde görevlendirilmek üzere, • Konusu ile ilgılı yüksekokul mezunu. • Ithalat ve Maliyet Muhasebesı konusunda en az 5 yıl deneyımlı, • Bilgisayarlı muhasebe sisteminı yönetebılecek, • 40 yaşını aşmamış, MUHASEBE MUDURU aranmaktadır. Erkek adayların askerlık görevlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Isteklilerin 176 91 02 nolu telefondan Personel Müdurlüğü'müzle temas kurmaları ve fotoğrafh özgeçmişleri ıle müracaatları rica olunur. Başvurularda gizlıliğe özen gösterilecektir. ölümünün 28. yılında nâzım hikmet aramızda açılış konuşması yaşar kemal güzelim dünya elvedâ ve merhaba kainat... açık hava tiyatrosu - 2 haziran 1991 pazar saat: 20 Davetıyeler Beyoğlu DÜNYA Sıneması. Kadıköy Evrim Kitabcvi Açıkhava Tiyatrosu Gışesi MANUFACTURERS HANOVER BANK A.Ş. We are lookıng for an energetıc, experienced candidate to join the marketing team of Turkey's most dynamic Poreign bank. This ıs a specıalist position marketing our local and worldwide products to Turkey's leadıng fınancıal Institutions includıng banks, reasıng insurance, fınance and factoring companıes. Knovvledge of both global and Turkısh financial markets is essential to apply for the position of, "MARKETİNG OFFICER FOR FINANCIAL INSTİTUTİONS' - UNIVERSITY GRADUATE - 2-3 YEARS OF RELATED EXPERIENCE - EXCELLENT COMMAND OF ENGLISH - FOR MALE CANDIDATES MILITARY SERVICE MUST BE COMPLETED Candidates applying from outsıde Istanbul should be willing to relocate Please mail your detaıled C.V and photograph by june 10, 1991 the latest. to the attentıon of, HUMAN RESOURCES MANAGER Abdi Ipekçı Caddesı No. 63 Polat Palas, 80200 Maçka Teşvıkiye-lstanbul BAKtRKÖYBELEDİYESİ I. UÜJSLARARASIGENÇLİK TİYATROLARIFESTİVAÜ 1-12HAZHUN BAKİRKÖYMUNICIPAUTY IstlNTERNATiONAL YOUTH THEATHERSFESTIVAL HAZHA»! JUME S£S 9EGEMOÛMZ» V. AŞIK NESIMI VE CURASIYLA - 50YIL Nilgün AKKUŞ İzzet ALTINMEŞE Ali Ekber ÇİÇEK Güler DUMAN Ahmet GÜNDAY Arif SAĞ Karaca Ahmet Semah Ekibi ve AŞIK NESİMİ ÇİMEN Konuşmacılar: Zülfü LİVANELİ - Onat KUTLAR Yöneten: Abdullah Nevzat ÖZTÜRK Sunan: Giilsüm ÇINAR Vbr AÇIK HAVA TİYATROSU • (26 May» Pazar tarihincteld Tarih: 7 Haziran Cuma konser hava muhalefeti Saat. 79.30 nedeniyle ertelenmlştir) TEŞEKKÜR Basanlı bir açık kalp ameüyatıyla beni sağhğıma kavuşturan, Haydarpaşa Gögüs, Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Doç. Dr. E. ENGİN EREN'e Ameliyat Ekibi Dr. ATtLLA KAYIHAN, Dr. İLYAS KAYACIOĞLU, Dr. ŞENOL YAVUZ, Anes. Dr. SEVİM CANİK ile ameliyat öncesi ve sonrasında ilgi ve yardımlannı esirgemeyen Kardiyolog Doktor İZZET AKKAN'a, yoğun bakım hekim, heraşire ve tüm görevlilerine, kan bağışında bulunan l.Ü. Edebıyat FaküJtesı öğrencilerine, ilgi ve yardımlannı görduğümüz tüm akraba, dost ve arkadaşlanma teşekkür ederim. GÜNSELÎ AYGE> AJNKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Besleme Partiler... Hacı TÖ, daha başbakandı; Amerika'da ameliyat olup gel- miş, iyileşmiş, Meclis kulislerinde dolaşıyordu. Kuliste, SHP'nin basın danışmanı Hasan Şahan'ı gördü; yanına ça- ğırdı, şöyle dedi: — Size Hazine yardımı çıktı, ama gördüm ki az, bu yeterli değil. Arkadaşlarınıza söyteyin, yeni bir başvuruda bulun- sunlar da arttıralım Hazine yardımını! — Siz beni kanştırdınız efendim, diye karşılık verdi Ha- san Şahan, ben DSP'nin değil, SHP'nin basın danışmanı- yım. Bakın, DSP'nin genel sekreteri Nuri Korkmaz orada oturuyor, onunla konuşmanız gerek... Hacı TÖ, hiçbir şey olmamış gibi, Nuri Korkmaz'ın yanı- na grtti, onunla konuştu, Sonra, DSP'nin Hazine yardımı arttj, neredeyse SHP'ye yakındı! SHP içinde, Hasan Şahan'a "dede" derler; Dede, kendi kendine düşündü: — Şimdiye dek, "Besleme basın" bilirdik, "BesJeme partiler" de oluyormuş demek! diye söylendi. Fethiye'den, Söke'ye gidiyorduk; yol üstünde "Bağara- sı"ndan gerçerken, Cumhuriyet İzmir Bürosu'ndan Hüseyin Erciyas, yiyecek bir şeyler almak için aşağıya indi. Ben de indim. Orta yaşlı bir adam, arabanın yanında duruyordu. Sor- du: — Hocaya mı geldiniz? — Hayır, ne hocası? — Kafayı üşütenler gelir, hocanın onları iyileştirdiği söy- lenir. Ta, Avrupalardan gelenler var. — Adı ne bu hocanın? Nasıl lyileştiriyormuş? — Mustafa Sakarya; eski yazıyla bir şeyler yazıyormuş! Halk nasıl kör bırakılmış, onu gözlüyordum. Hınthorozu'y- la bu gezide, SHP'nin ıktıdar yoluna girdiğıni görüyordum. Erdal Bey konuşurken, gözler parlıyor, geçerken balkonlar- da, yollarda, pencerelerde kadınlar el sallıyorlardı. 1973 se- çimlerinde de, Ecevit'in CHP'nin iktidara geleceğini görmüştüm. Şimdi öyle bir hava vardı Hinthorozu için. Soke'nin Atburgazı beldesinde, Hinthorozu, belki ilk kez, Ecevit'e -oldukça ağır- yanıtlar verdi, o da köprüleri attı. 29 mayıs çarşamba günü, Ecevit, bu yöreye gelirken, Söke Be- lediye Başkam Mehmet Semerci ile SHP Aydın Milletvekili Hilmı Ziya Postacı, Ecevit'in otobüsüne gelerek, ona çiçek vermek istemişler, ancak Ecevit otobüsün kapısını açtırma- mış, kendiieriyle konuşmamış. Daha sonra, ANAP'lı adayın çiçeğıni kabul etmiş. Hinthcrozu Erdal Bey, Atburgazı'nda, büyük kalabalığa bu durumu anlattı. Özelte şöyle dedi: — Ha, durun durun kızmayın. Demek ki, bir şeyler var; Sayın Özal, yeni bir arkadaş buldu. Öyle görünüyor ki, şim- di çareyi ANAP, Sayın Ecevit'le beraber olmaya bağladı. Ta- bii, buna üzülüyorum. Çünkü bir sosyal demokrat, sosyal demokratların kardeş gördüğü parti, kalkıp da Sayın özal'ı kurtarmaya calışır mı? Olacak şey mi bu? Şimdi Sayın Ece- vit, bana çok kızıyor, burada beni suçlamış, demiş ki, "Ge- çen seçim yasasını onlar ANAP'la işbirüği yaparak çıkardılar, onun için DSP Meclise giremedi. "Bunu her yerde söylüyor. "Sizin yüzünüzden biz Meclise giremedik" diyor. Tabii, bu- nu söylerken Sayın Ecevit, farkında olmadan bize iltifat edi- yor. Demek ki bız, kim Mectise girecek, kim girmeyecek buna karar verebiliyoruz. Bunu, kendimiz halkımıza söyleyerek yaptırıyoruz. Bu ne büyük güçtür. Bizde böyle güç var mı? Bizim yüzümüzden olur mu? Siz kendi yüzünüzden gireme- diniz Meclise. Niye bana kızıyorsunuz, kendinize kızın. Kendi hareketlerinizi bir güzel şöyle gözden geçirin. Ne yapıyor- sunuz? Eskiden he yaptınız, şimdi ne yapıyorsunuz? Eski- den beraber çalıştığınız arkadaşlarınızı bir tarafa bırakıyorsunuz, size çiçek vermeye geliyorlar, otobüsün ka- pısını yüzlerine kapatıyorsunuz. Ve ondan sonra, nasıl Mec- lise girersiniz? Bütün bunlan, tabii Sayın Ozal'la konuşurken vaktiniz olmaz, ondan önce, ondan sonra düşünün. Göre- ceksiniz ki, asıl mesele sizin yaptıklarınızda. Siz kendiniz bu sonuçları hazırlıyorsunuz. Bunlan diyorum Sayın Ecevit'e. Eski arkadaşım, bugün de arkadaşım. Ama, arkadaşlık baş- ka, ters iş, doğru iş başka. Şimdi, bunda yaptığı terstir. Ba- kınız, şimdi Sayın Özal çırpmıyor, muhalefet liderleri kendisiyle görüşsünler, ona bir destek sağlasınlar diye. Çün- kü Türkiye'de desteği yok. Halkımız bekliyor, hanedan yö- netimi bir an önce gitsin, diye. Şimdi böyle bir durumda, Sayın Ozal'la görüşme yapmaya gidiyor Sayın Ecevit. Oyun bu. Bir propaganda oyunu. Sayın Özal'a yapay bir destek sağlamak için bir oyun. Halk bekliyor, "Sosyal demokratlar birieşsin" diye. Onlar kurultaylannda "Birleşmeyeceğiz" diye karar aldılar. Maksatları buymuş, SHP ile birieşmemek, ANAP'la birleşmek. Eee, hayırlı olsun, ne diyeyim? (Uzun alkışlar) güle güle! Ama, bundan hayır gelmez. ANAP'ı za- ten kimse kurtaramaz. Bu yanlış bir yoldur, benden söyle- mesi... Atburgazı'nda, 1989'da SHP dört partiyi katlamış. 1031 seçmenin 810'unun oyunu almış. En çok alan ANAP 154. Atburgazı kale gibi. Toplantıyı ızlerken, Sarıkemer Belediye Başkam SHP'li Ibrahim Nizam, "Ecevit çok kötü sınav ver- di!" dedi. Atburgazı'nın SHP'li belediye başkan adayı ec- zacı Murat Alagöz. Torbalı'da üç beldede seçim var. Subaşı, Çaybaşı, Ayran- cılar'da. Buralarda 1989 seçim sonuçları şöyie: Subaşı'nda 1989 il genel meclisi seçim sonuçları şöyle: SHP 306, DSP: 203, DYP: 182, ANAP: 63. Çaybaşı'nda SHP ile DYP çekişecek. ANAP ile DSP ikin- cil durumda. 1989 seçim sonuçları şöyle: SHP: 713, DYP: 695, DSP: 332, ANAP: 206. Ayrancılar'da 1989'da seçimi DYP akdı. Köyün dinsel ağır- lıklı bir yapısı var. 1989 seçim sonuçları şöyle: DYP: 759, SHP: 572, ANAP: 372, DSP: 138, RP: 106. Her üç beldede de ANAP'ın seçim yatırımlart oy için göz- dağı ile zorlamalar yaptığı ileri sürülüyor. SHP Torbalı llçe Başkam, seçimlerden sonra Torbalı Cumhuriyet Başsavcı- lığı'na suç duyurusunda bulunacak. 298 sayıiı seçimlerle il- gili yasanın 152. maddesine göre seçimlerde baskılarda ve vaatlerde bulunmak suç. "Haksız Oy Temini" başlıklı 152. madde şöyle: "Her kim kendisine veya başkasına oy veya tercih işareti verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif ve vaat eder veya verir, yahut resmi, umumi vazifeler veya hususi hizmet ve menfaatler va- at veya temin ederse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıy- le cezalandınlır. Verilen vaat veya temin edilen menfaatler seçmenin seyahat, içki ve nakil masrafları veya hizmetleri- nin mukabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır. Yukanda yazılı para, menfaat, vaat veya hizmetleri kabul eden seçmen dahi aynı ceza ile cezalandınlır. Bu fiilleri, tehdit veya cebir veya şiddet kullanarak işleyen- ler hakkında ceza, bir misli arttınlarak hükmedilir." Hinthorozu Erdal Bey, seçimlerde yapılan bu baskılan "tecavüz" olarak nitelendirdi, "Hesabını soracağız" dedi. Süleyman Bey'le Hinthorozu, cuma günü birlikte Torbalı yöresindeydiler. Aynı beldelerde konuşmalanna karşın kar- şılaşmadılar. Süleyman Bey, dinsel ağırlıklı bir köy olan Ay- rancılar'da -Merkez Camisi'nde- cuma namazı kıldı!.. İLAN YEŞİLYURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1986/295 esas 1990/36 Davacı Ray Sigorta A.Ş. vekili tarafından davalılar Abdullah As- lan vs aleyhine açılan tazminat davasmın yapılan duruşması sonun- da; Davanın kabulü ile 682.500 TL tazminat ve bunun faizi olan 224.658 TL ki cem'an 907.250 TL tazminaun davahlardan muştereken ve mü- teselsilen tahsiline ilişkin mahkememizden verilen 16.3.1990 günlü ka- rar davahlardan Çankın ili Merkez Yapraklı kazası Çatalkaya köyünden Hüseyin Çağlar'ın adresi meçhul olduğundan karann ila- nen tebliğine karar verilmiş, verilen karar davalılardan Umum Sigorta AŞ vekılı tarafından temyiz edildiğinden, ilan tarihinden itibaren 15 gun içerisinde adı geçen davahnın temyiz yoluna başvurabileceği, aksi takdirde bu davalı açısından karann kesinleşeceği hususu karann ve temyiz dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak uzere ilanen teblig oh? nur. Basın: 27631
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog