Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 HABERLER 2 HAZÎRAN 1991 Derik'te gerginlik • DtYARBAKIR (Cumhuriyet) — Terörle Mücadele Yasası'nı protesto için HEP Derik ilçe binasında açlık grevi yapanlara polis tarafından baskı yapıldığını büdiren çok sayıda vatandaşın dün yaptığı oturma eylemine polisin müdahale ettiği, çıkan olaylar sonrası ilçede gerginlik yaşandığı kaydedildi. Mayın patladı 19 yarab • MARDtN (Cumhuriyet) — Nusaybin'in Akarsu kasabasına bağlı Yavruköy yakınlarında devriye görevi yapan askeri araçta bulunan 2 asteğmen ve 17 er yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralandı. Yetkililerden abnan bilgiye göre olay dun 16.30 sıralarında meydana geldi. Yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan 2 asteğmen ve 15 er Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. Otobtis uçtu 8 ögrenci öldti • Haber Merkezi — Van'ın Ercis ilçesi yakınlarında, Kaam Karabekir Ortaokulu öğrencilerini pikniğe götüren bir otobüs Eblanganız Köprusü'nden dereye uçtu. Kazada 8 oğrenci ile otobusün sürücttsu yaşamını yitirdi, lS'i ağır 54 kişi de yaralandı. Bu arada Aydın Buharkent'te sarampole yuvarlanan resmi araçta bulunan Seydişehir Alüminyum Tesisleri Müdür Yardımcısı Yüksek Mühendıs Saadettin Kıral öldu. Başmühendis Hilmi Muslu, mühendis Mesut özbayram ve teknisyen Mehmet Tüfckçi de yaralandı. Sultançiftliği'ndeki olayı kmn ailesi dnayet, astsubay ise kaza olarak görüyor Nilgîî™'n ölümü bilmeceIstanbul Haber Servisi — Sul- tançifliği'nde önceki gece Nil- giin Oda'nın (18), Jandarma Astsubay Erdai Polal'ın taban- casından çıkan kurşunla ölme- si beraberinde bir dizi soru işa- reti bıraktı. Ablalan Nazta ve Fi- liz Oda, kardeşleri Nilgün'ün olay gecesi jandarmalarca evi- nin önünden zorla ahndığını sa- vunarak Astsubay Erdal Polat'- tan davacı olduklarını söyledi- ler. Astsubay Polat'ın gözaltın- da tutulduğu öğrenildi. Kızkardeşlerinin öldüğunü dun sabah yetkililerden öğrenen Nazlı ve Filiz Oda, onceki gece saat 03.00 sıralarında erkek ar- kadaşı Kamil Döner ile buluşan kardeşlerinin Astsubay Erdal Polat tarafından öldürüldüğü- nü ileri sürerek cezalandırılma- sını istediler. Kızkardeşlerinin Kamil Döner'le olan ilişkisinden habersiz olduklarını ve Döner'ı de tammadıklarını belirten Nil- gün'un ablaları, "Kardeşimiz Nilgün, Kamii'le evin öniinde buluşmuş, jandarmalar onlan evin önünden zoria alıp gotür- miişler. Nilgün'ün silah zoruy- la arabaya bindirildiğine inanı- yonız. Astsubayın onu oldur- meye ne hakkı var? Cezalandı- nlmasını istiyoruz" dedıler. Nilgün'ün kendilerinden çe- 16. İKTİSATÇILAR HAFTASI 'Türkiye BatCnın jandarması değttdir' kindiği için Kamil Döner ile ge- ce gizlice buluşmuş olabileceği- ni belirten Nazlı ve Filiz Oda, annelerini 11 ay önce kaybettik- lerini, babaları Hüseyin Oda'- nın ise özel bir şırkette işçi ola- rak çalıştığını anlattılar. Karakol yetkilileri, Nilgün'ün yaşını 16 olarak bildirirken ab- lalan 18 yaşmda olduğunu söy- ledüer. Komşulan, Astsubay Polat'- ın, 18 yasındaki Nilgun'e ilgi duyduğunu söylediler, ancak çe- kingen davrandıklarından baş- kaca bir bilgi vermek istemedı- ler. Yetkililer ise olayla ilgili ola- rak verdikleri bilgide, Nilgun Oda'nın yapılan kimlik kontro- lunde yaşının küçük olduğunu, bu nedenle de ailesine teslım edilmek üzere ekip arabasına bindirildiği ve araba içinde Ast- subay Erdal Polat'ın silahının ateş almasi sonucu kazayla ol- duğunu açıklamışlardı. Nilgün Oda'yla birlikte ekip arabasının içinde bulunan Kamil Doner'in ifadesinde, arabaya bındiklerin- de Nilgün'le Astsubay Polat arasında tartışma çıktığını an- lattığı öğrenildi. İfadesinde, Nil- gün'ün babasına teslim edilmek yerine ölmeyi istediğini söyledi- ği, buna karşılık Astsubay Er- dal Polat'ın da "Kmm sen Uk defa kaçıyorsun, babana teslim edeceğim. Eger sürekli yapsay- dın oldürurdüm" dediğıni anla- tan Kamil Döner, silahın kaza sonucu ateş aldığım söyledi. Kamil Doner'in ağabeyi Is- mail Doner de kardeşinin sav- cılık ifadesinden sonra serbest GENÇYAŞTAÖLDÜ—Nflgün Oda ailesine gore 18, jandanna- ya göre 16 yaştndaydı. Yakınlan genc yaşta öten Nilgün İçin gözya- $ı dökttyor. bırakıldığmı belirterek "Kâmil 6-7 ay önce askerden geldi. He- men bir ise girdi. Nilgun'le olan flişkisini bilmiyoruz. Bize, ast- subayın Niigün'ü kaza sonucu öldürdiigünü söyledi" diye ko- nuştu. Olayla ilgili olarak Gazios- manpaşa Savcılığı'nca başlatı- lan soruşturmanın ise sürdünil- düğü bildirildi. Sorgusu yapılan Astsubay Erdal Polat'ın da Da- vutpaşa Askeri Cezaevi'nde gözaltında tutulduğu kaydedil- di. Enünönü'nde korsan eytem yapan birgrup, resmiplakah otomobiü aîeşe verdi üç bankaya dapatlayıcı attı Göstericîler otomobil yakütsUnbol Haber Servisi — Bir grup mi- litan Eminönû'nde resmi plakah bir oto- mobili yaktı. Olay sırasmda 2 otomobil daha hasar gördü. Militanlar kaçarlar- ken 3 banka şubesine saldırdılar. Olay- la ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Eminönü'ndeki Nimet Abla piyango gişesi yakınında park eden 34 AZ 305 resmi plakalı Renault marka otomobil dün saat 13.00 sıralannda, yüzlerini kaş- kolla örten yaklaşık 20 kişilik bir gnı- bun saldırısma uğradı. Petrol Ofısi Böl- ge Müdürlüğü'ne ait otomobilin camla- nnı sopa ve demir çubuklarla kıran sal- dırganlar, icine molotof kokteylleri at- tdar. Çevreye Terörle Mücadele Kanu- nu'nu protesto eden bildiriler atan grup, polis olay yerine gelmeden çeşitli yön- lere dağıİdı. Büyük Postane yönüne doğru kaçma- ya başlayan grup, burada Impexbank, Denizbank şubelen ile Türk Tkaret Ban- kası Genel Müdürlügıi binalarına da molotof kokteylleri attılar. Impexbank ve Türk Ticaret Bankası Genel Miidür- Ingü binalarına atılan molotof kokteyl- leri binaların camlannı kıramayarak dı- şarı duştü. Denizbank'ın Genel Müdür- liik ek binası olarak da kullanılan 3 kath şubesinin camları ise demir çubuk ve so- palarla kırıldı. Bu arada resmi plakalı otomobil atı- lan molotoflarla yanmaya başlarken alevler, otomobilin yarunda park halin- de bulunan Garanti Bankası'na ait, pa- ra taşımada kullanılan 34 E 2722 plakalı arhlı araç ile 24 JEK 34 plakalı otomo- bile de sıçradı. Her iki aracın şoförleri olaya zamanında müdahale ederek araç- lan uzaklaştırdılar. Ekonomi Servisi — Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakulteşi Mezunlan Cemiyeti'nce düzen- lenen 16. Iktisatçılar Haftası, dün başladı. 3 gün sürecek olan haftanın açılış konuşmasmı ya- pan Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı tmren Aykut, hızlı nufus artışının mesleki eğitim politikalarının uygulanmasında sorunlar yarattığım söyledi. îşsiz ve vasıfsız vatandaşla- ra kısa dönemde iş sağlanması yoluna gidildiğini belirten İm- ren Aykut, vasıfsız ışgucune ni- telik kazandırarak üretime yönlendirmenin kısa dönemde emek-yoğun alanlar için onemli bir yol olduğunu anlattı. Insan- gücü politikalarınm işçi, işve- ren ve hukümet üçlüsünü içine alan üç boyutlu bir sosyal ve ekonomik olgu olduğunu belir- ten Aykut, bu uçlünun her aşa- mada diyalog içinde olması ge- rektiğini, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle toplumsal uzlaşma mekaniz- malarına en az Batı kadar ihti- yaç duyduğunu sözlerine ekledi. Toplantının öğleden sonraki oturumunda ilk konuşmayı Varşova Üniversitesi tktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hab W. Maciejewski yaptı. Konuşmasında Polonya için "oldukça acıklı" bir tablo çi- zen Macıejevvski, "Polonya Ekonomisinde Transformas- yon" başlıklı bildirisinde soru- nun yeni duzene hızlı bir şekil- de mi yoksa adım adım mı ge- çileceğinde duğümlendiğini vurguladı. Toplantının son oturumun- da yer alan panelin başlığı "Körfez Savaşı Sonrası Ekono- mik ve Politik Eğilimler"di. Paneli voneten lktısat Fakulteşi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Esat Çam. konuşmasında Turkiye'nın durumunu one çı- kararak "Irak'ın parçalanma- sını sağla>acak çözüm Turki>e için son derece sakıncalıdır" dedi. Panele katılan Türk konuş- macılar bu görüşe katılırken yabancı panelistler konuyla il- gili herhangı bir yorumda bu- lunmadılar. Istanbul Üniversi- tesi Işletme Fakültesi öğretim uyesi Dr. Öztin Akguç, yaptı- ğı konuşmada, Batıhlann Or- tadoğu'da guçlü bir ülke iste- mediklerinı one surerek "Arap biriiği ise hic istemiyorlar. Çiin- kü petrol buyük bir güç. Batı- lılar, bö>le bir birliğin petrolıin gücünü kendileri aleyhine knl- lanma tehlikesi>le karşdaşntak istemiyorlar" dedi. Kuzey Irak petrolunu ele geçirmek için ABD'nin tampon bir devlet oluşturma isteğinin Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerin aley- hine olacağmı söyleyen Akguç, Türkiye'nin Üçüncu Dünya ul- keleri arasında kalmasından yana olduğunu behitti. Akguç, "Türkiye, ABD'nin ve Ban'nın jandarması değil, kişihkli bir Üçuncu Dunya ulkesi olraa- bdır" dedi. l.Ü. İktisat Fakültesi öğre- tim uyesi Prof. Dr. Toktamıs Ateş ise Ortadoğu'daki petrol rezervlerinin ABD'nin "iştahı- nı kabarttığım" vurgulayarak bölgede vaşanan. krizin en önemli nedenınin petrol hesa- bı olduğunu söyledi. Kriz sıra- smda Turkiye'nin "ciddi" bir tehlike atlattığıru öne suren Ateş, Turkiye'yi yönetenlerin. mâceracı tavırlannın, kamuo- yu, siyasi partiler, basın ve Si- İahlı Kuvvetler'in tepkileri so- nucu önlendiğine dikkat çekti. Toplantının sabahki oturu- munda ise "Yeni Bir DUnya Duzeni mi?" başlıklı bir panel duzenlendi. Prof. Dr. Yuksel Ülken'in oturum başkanlığmı yaptığı panele konuşmacı ola- rak Prof. Dr. Asaf Savaş Akad, Prof. Dr. Erdogan Al- kin ve Prof. Dr. İzzettin Önder katıldılar. D U R U N ! v V V VUÇAN, KAÇAN, DUŞEN YATIRIMLAR YAPMAYIN değerlendiriıı. En istikmı lı en \cı inıli yatınmı >apın: 120 AIVADEYIE V İ L L A L A R( K A M P A M A M N 8 0 N G Ü N Ü ! ) i İşte Demirkayakent İşte Demirkaya Banşkent İşte Demirkaya Çiftlikkent ) da \ üzme Havuzlu, barbekülu. : \illadairelert. uk parkı. spor alanlan. otopark. • kafetervu frnen Teslirn İşte Demirkaya Tatil Knyü Mannara Ereğlısı Şerefli Mevüînde Özel plajlı )-ûzıne havuzlu. denız manzaralı baıtekulu ha^ız başında 55 m 2 ,75 m 2 \ıüa dairelert 95 m 2 ,125 m 2 dubleteler. Altşveriş merkezJeri otoparit sosyal tesisler. fladran'datesttnı Lşte Büyük Demirkaya Tatil Evleri Marmara EregHsl Şerefli Mevkü'nde Bahçeli. özel bavuzlu, özel garath. şömıoeb tabandan ısilraa kal kalonferti aâaçlar içinde 115 m2 .125 m2 möstakil vülalar Haıiran da tfsllnı. SilJvri Gümaş>aka'da Yüzme havuzlu, şömiDeli. barbekulü, denız manzaralı, bahçeli, babçesiz 55 m 2 , 72 m2 vılla dairelea 95 m2 ,114 m2 .120 m2 .160 m2 , 170 m 2 dutMs ve tripleks villalar Spor alanlan, çocuk parkı. otopark, disko, kafeterya. market Hemen ttsllra. (*) Hemen ahn cunkü bılmiş \e Münekte olan konut sayimız sımrlıdır Ote yandan HİÇ PEŞİNSİZ120 \\K K.\D\R \ \DE kampan>aaıi2. olağanustu malıyet aruştarındaadolavı bugnn sona erecekUr. Pakel ^ntma tnite^ı kuilantlma^trfdır • Ha>uzlanmmn flllrr «M«nır- EMRE MCÜENDİSÜK Laraftndan DEMİRKAYA İMŞAAT Bmen Şerefli Mevkii'nde Şomineli, jlı. >üzme havuzlu. deniz manzaralı tripleks villalar. sosyal tesisler, markel otopark. Teslim MERhEZ. §.«THtvynn3raKrcilisıŞeiTnı*ıl,iı Trt91854 - 7244-SIJM 7243 Cumartesi Pazar dahil hergün hizmelinızdeyİ2. I>fniria>a Insaat Halı! Uajtazaldn »e DemJftavB GfflbH SOVYETLER BİRÜĞİNDE TATİL BİR BAŞKADIR 21-28 HAZIRAN ve 23-30 HAZIRAN MOSKOVA - SOCHI MOSKOVA - YALTA BALTIKGÜZELLERI MOSKOVA-TALUNN (ESTONYA) 635 S MOSKOVA-RIGA (LETONYA) 610$ UKRAYNA INCISI MOSKOVA-KIEV 610$ 20 HAZİRAN - 30 HAZIRAN SİBİRYA MACERASI IRKUTSK(BAYKALGÖIÜ)-NOVOSSIBİRSK 9 2 0 $ ÖZBEKISTAN SEMERKAND-BUHARA-TAŞKENT 860$ 1.230.000. TL VE İSTEK ÜZERİNE TEL-AVIV 21 -28 HAZIRAN 775 $ EILAT - TEL-AVIV 21 HAZ./01 TEM 9 5 0 $ BUDAPE5TE-VIYANA 22-29 HAZIRAN 8 9 5 $ ÇILGIN ADAIAR PALMA DE MALLORCA- IBIZA 1050 $ 23-30 HAZIRAN (Y.Pansıyon) AZTEC GÜNE$İ MEXICX) CtTY - MERIDA - CANCUN 2250 $ 23 HAZIRAN - 01 TEMMUZ 4 GECE MOSKOVA Intourist - Istanbul SOVYETLER BİRLİĞİ DEVLETTURİZMTEŞKİLATI (BUMERANG TURİZM ORTAKLIĞI) * b * Ipekp C » W « l Sokak A.hmet Kara işnanı 2'9 90200 N>şanlası'ls- Teı 1 3 0 2 2 9 ' 130 08 6 5 - 1 3 0 98 00 Fa« 130 93 45 CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ BEYOĞLU BELEDÎYESİ işbirliği B E Y 0 Ğ L U KİTAP GÜNLERİ MisSokak'ta ROMANDANŞİİRE, BESTSELLER 'DENMİZAH'A BAŞVURUKİTABINDANGÜNCEL YAPITLARA 100'ÜAŞKIN YA YINEVİNİNBİNLERCE KİTABI • Üyelere indirim • Her türden binlerce yapıt HER GÜN 10.30-19.00 S\B[TFI\AT!HEMF\T\Plî İSTİKLAL CADDESİ MİS SOKAK (BEYMEN YANI)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog