Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/15- TAHVH. BORSASIAÇIUYOR Tahvil borsası 17 Haziran'da açılıyor. Nedirtahvil borsası.nasıl çalışacak, hisse senedi borsasına etkisi ne olacak? BORSANIN, FAÎZİN NABZI Borsada güven bunalımı' vac Piyasa siyasi gelişmelerden etkileniyor. Faiz çekiciliğini koruyor. REPOCULARA ÖZEL Gûneş Tanefin tekinlerine rağmen... repo süriJyorPara sizin için araştırdı; Hangi banka ne kadara repo yaptyor?.. AHMET ÖZAL'A THY DESTEOİ Business Class uçuşlara başlayan THY, Ankara hattını Ahmet Özal -Çızmeci ortaklığı VIPAiR'e bıraMı. VlPe üyelik sarttan. Cem Kozlu'nun savunması... ÖZAL'INÜCAGASI SANİ AĞA, HALİS AĞA VE CEYLAN AĞA'YA TEŞVİK ÜSTÖNE TEŞVİK Yılın en bûyük teşviklerl Sani Konukoğlu, Halis Toprak ve Ağa Ceylan'ın şirketlerine verildi. İplik fiyatlarında son sözü söyleyecek kadar tekellesen Sani Ağa'ya yeni gûmrûk ve kredi destekleri. Toprak grubunun sahlplerl Halis Ağa'ya Sakarya yatırımı İçin kolaylıklar, Ağa Ceylan'a Emlakbank konutu Ihaleleri... "ARACI KURUMLAR REHBERİ Borsa yatırımcısına vazgeçilmez bir kaynak "HAFTAUK EKONOMI DERGISf I Tw6f Yuasi'ra DUGMI ıiHİulvfat. Açiifc otvvttn y^fyntaşıyof 9 I Memuf semJıkatannın önderten 2000't Doğnfnun aç* oturumunda. I Temmuz 1 da Türtdye çapında eytemler nasıl yapılacak • t n t H b m R nW, hifcimt OTlirii iarirt* y*" • Eregti Otmt Çel* MücaMt 1 Komrtest Başkanı 2000'» Doğtu için yazdı Sendıkaalann takSJİ ey- | lemsiztik • Ink Mlli ItocHt taffcaaı'yb fMfmK "Sorwtar çft- Astsubay ve subaylar: "ORDU YASALARIDEĞİŞSİN"jc Hizmet Kanumndan Sicil Yönetmeliği'ne kadar ciBleria yasa anti-demokratik hûkûmlefie doiu. "Nizamiye kapısından girerken iman haklan ve hukuk dısarda kabnamair. Keyfi sicillerle bitirilen meslek yasamlan. Disiplin cezalan verilirken ne yargı var, ne yargıç. Katıksız hapis eziyeti. Bir yanda Islameı kovustunnası, diğer yanda namaza zorlama. Askeri Yoksek Idara mahkemesi Danıştay'a karsı kunıldı. OrdH calısanlan en büyük darbeyi 12 Eylil cuntasmdan yediler. Askeri Şvra'da işler nasıl ylrür ve kararlarnicin yarfi denethni dtsmtfadır. Hnkuka TSK katkm: Ailevi ceza. Tugay komırtamndan astsabaya: "Yumartayla taşı tataıstaraınazsınr. Fırtbol macmda ast östö yener. imam esas durusta: "Saym kontiianım, sovfili din kardeslerim". Soz ordn çalısanlannda... • İŞ(İ E-5'İ KESECEK • ÖZELTİM KIZILTEPEDETERZİDEN PEŞMERGE ELBİSESİALDI PROVOKASYONLARfN KAYNAĞINI BULDÜK: ÖHD-TOPIUMU İÜfKİLER MŞKANUGL CIÂ-OZAL-MNP-S1ADİOTU BİRIEJTİREM EKSEN DO&U PERİNÇEK'İN M İ r n HAZIRUNAN SORULARA VERDİtİ TANITUR. AN ymisiıi ytntKik... KMttaıto a n f tüT • Etyopya geıçşjı 2000e Doğn/Az Londradâkı I oönjşmelenn bir tarafı luırtuluş örgûtten, karjı taratı ABD • H«l«i p» m Umaîl SCIM'M aitoİMİ kasıdM fiiaftlp • Bir baska ka- ' vimler kapısı Ispanya • Otf Ptnt^t Kamfm yni taükM • 2000'E DOĞm/TÜRKİYENlN ÇEVRE HARİTASINI ÇIKARDI • İSTAMRUL SHP'DE 6RUPÜUL KİM KİMDEN YANA , EL: 513 33 52-513 83 53-513 96 78 FAX: 513 96 76 tLAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI SÖKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 990/6 Talimat Satünunu lonr verflen gayrunenkalüıı dnsi, adedi, kıymeti, evtah: 1. Borçlu Fevzi Akbudak'ın (Akbudak Turizm Inş. San. ve Tic. AŞ)'nin hacizli olan Yenihisar Köyü Ata- naj Deresi mevkiinde 336.580 m 1 olan 1.8.1990 tarih 155 cilt. 15231 sahife parsel: 14550 işbu gayrimenkul satılmı$ olup halen Maliki Deniz TUrizm Injaat Sanayi Tic. AŞ olarak tescil edilen işbu gayrimenkul mal hali hazırda zeytin ağaçlan kaplı bulunduğu muh. yaşta zeytin ajacı olan bu yere bilirkişi tarafından: 1.433.240.000 TL bulunduğu. 2. Borçlunun yine aynı yer 10613 parsel sayılı (4.11.1985 tarih 181 m 1 arsa niteliğinde bulunan aynı yer ve mevkiide kâin: bu yer bilirkişi tarafuıdan bu yer tapuda yazılı olduğu gibi arsa vasfında olup üzerinde yıkık biriketten ardiye olarak kullanüan taşınmaz olduğu değerinin ise: 45-250.000r TL bulunduju. 3. Borçlunun yine aynı yer ve mevkiide kâin 13663 parsel sayüı taşınmaz 149 m 2 olup 12.3.1987 tarih Karakuyu mevkiinde kâin olduğundan bilirkişi tarafından denize uzak arsa vasfında olup değerinin ise: 22.350.000* TL beyanla belirlendi. Mezkûr 3 parselin iınar durumlan dosyada mevcut olup Yenihisar Belediyesi'nin 22.5.1991 tarihli 707 sayüı yazısı ile bu parsel (10613 nolu parsel) taşıt yolu olarak görülmekte bulunduğu saüşta bir sakınca bulunmadığı, diğer: 13663 parsel ise: Yeşil ve yaya kaldınmı, 14550 nolu parsel ise: Belediye sımrlan içinde olup imar planı dışında bulunduğu söz konusu yerin satışta bir sakınca bulunmadığı bildirümiştir. Bu parsellerin saosında KDV, damga resmi, belediye dellaliye ücreti tapuya tescil harç veraasraflanalı- aya aittir. Bu parsellerin vergi borcu varsa satış bedelinden kesilerek Odenecektir. Teminat olarak V» 20 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu geçerlidir. VUanda beHrtflea pancUtfİB salıs göııt vc taatleri ^^fH«Hır- (l'nci açık arttırması: 1. 14.550 parsel nolu taşınmaz: 9/7/1991 saat: 10.00 ile 10.15 1. 14550 parsel nolu (2!nci açık arttırması): 19/7/1991 saat: 10.00 ile 10.15 2. 10613 nolu parsel l'nci açık arttınnası: 9/7/1991 - 10.15 ile 10J0 2. 10613 nolu parsel 2'nd açık arttırması: 19/7/1991 - 10.15 Ue 10.30 3. 13663 nolu parsel l'inci açık arttırması 9/7/1991 - 10.30 ile 10.45 3. 13663 nolu parsel 2'nci açık arttırması 19/7/1991 - 10.30 Ue 10.45 ile Söke lcra Müdürluğu'nde açık arttınna suretiyle yapılacaktır. Daha fazla malumat almak isteyenlerin dosyamız talimatından bilgi alınması tebliğ olunur. 1— Satış açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflanm geçmek sartı Ue ihale olunur. BOyle bir bedeüe alıcı çıkmazsa en çok artıranan taahhüdü baki kalmak sartiyle yukanda belmirtilen günlerde ikinci arttır- maya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış masraflanm geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale olunur. 2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ^ı20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmeraek uzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıaya aittir. Blrikmiş vergüer satış bedelinden ödenir. 3— tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul uzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgder Ue on beş gün içinde dairemize bildirilmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sidli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bıraküacaklardır. 4— Satış bedeu' hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve tflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve V* 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hukme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5— Şartname, Uan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği tak- dirde isteyen alıaya bir örneği gönderilebilir. 6— Satışa iştirak edenlerin sartnameyi görraüş ve münderecatıru kabul etmiş sayüacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 990/6 TA. sayüı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaUn Uan olunur. 23/5/1991 (lc tf. K. 126) ( + ) bgililer Ubirioc irdfak kakkı sahlpleri de dahildir. NOB 2'nci açık arttırmasında değerinin *»40'ını ve satış masraflanm geçmesi kaydı şartiyle ihale olu- nur. Basın: 27632 K A D I K Ö Y LISKUR SURÜCU KURSU 4 ayda ödeyin Devreler: Hafta Sonu: 8 Haziran Haftalçi: lOHaziran Sabah-Akşam KADIKÖY (Soğüdıjçeşme Camıı yam) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 TEŞEKKÜR : Vefatıyla tüm sevenlerini büyük üzüntüye boğan, Öztat Ailesi'nin değerli varlığı, ömek insan Ata Önal Öztatın yaşama direncine destek olmak için tüm bilgi ve becerilerini ortaya koyan Prof. Dr. Tarık Akçal, Prof. Dr. Şevket Tuncel, Dr. Akil Tayyareci, Dr. Mustafa îşcan, Dr. Oktay Akbulut, Dr. Muzaffer Elçi, Dr. Burhan Babaoğlu ile Hemşire Cahide Özbahadır ve tüm Aiman Hastanesi çalışanlanna ; Maddi ve manevi destekleri ile ona moral ve güç veren, insan unsuruna verdikleri değerle iş dünyasına ömek olan Sayın tnan Kıraç'ın şahsında Koç Holding camiasına; Son iki yıl boyunca, onu biraz daha mutlu edebilmek için insanüstü gayret gösteren sevgili kardeşimiz Mesut Kara'ya; Son yolculuğunda onu yalnız bırakmayan, hayır kurumlanna bağışta bulunan ve acımızı paylaşan tüm dostlanna teşekkür ederiz. Annesi ve Kardeşleri BİR 12, EYLUL H A Y A L E T İ ANAP karanhkbir gdeeefle doğru hızta sSrOMenlyor. Amerikan yönetlminin umudunu kestiği ANAP iktidarına artık sertnayj çevreleri de sırt çeviriyor. Genel Kurul'un sonucu ANAPın ömrönfl uzatmaya yetmeyecek... • Mandel ve Kagarlitskiy SOVYETLER BİRLİĞİ'NOE DEVRİMCİLER DE VAR • KUZEYIRAKTA ÜÇ AYRI HAYAT • İÇ SAVAŞIN EŞİĞJNDE YU60SLAVYA • ÖZELLEŞTİRME, İŞÇİ KIYIMI VE ERDEMİR • Poesium KİM ŞAİR, KİM DE6İL? • Klasikten Caza Müzik Günleri 19. ULUSLARARASIİSTANBUL FESTİVAÜ HAZİRAN SAYISI BAYİLERDE İNGİLTERE'DE YAZ OKULU : LTC bitematonal CoUege of Englısh : Eastboume : 20 : Okul konaklaması : Kızlaı 10-18, Eıkekier 10-16 Okuhın adı Bulunduğu bölge Haftahk eğiüm saati Konaklama tflrfi Yaş Sının 3 Hafta (4 Temr24 Tem ) 4 Hafta (4 T«m-31 Tem.) 4 Hafta (2 A9usr29 Ağus) £ 1220— (Sterîng) £ 1410^ (Stexbng) £ 1370.— (Stertng) FIYATA DAHİL OLANLAR: • Haftada 20 saat lngibce eğıtımi • Tam pansiyon okul konaklamas • Refah senrts hızmetlen • Gıdiş-dönüş uçak biletı (Bnösh Airways) * Havaalanı transferlen • Havaalanı vergılen * Tüm vergıler • Sağlık agortası • Banka komsyonlan ve vae ücreti • SosyaL kukuıel ve sportif aktivtteler • Haftasonu tam ve yanm gûn geziler.. • Skyflyets Club üyeBgı GB Usan Okullan Acentesi FEFA AŞ. Husreugerede Cd No. 142 K 2 D 3 80200 Teşuihye/tSTANBUL Tei.. 136 18 68- 136 13 80 Fax 160 37 10 Size on yıl önceki Bodrum'u yeşili ve otantizmi bozulmamış yegâne koy Gölköy Kadyan'da sunuyoruz. —Kültür-Sanat insardınyla birlikte alkollû akşamlar-entelektüel sohbetler, —Yedi gün yedi gece konaklama (pazardan pazara) —Yedi gün ountik kahvakı —Tam gün tekne turu —Su sporlan kano, sörf (su kayağı, banana vs. extra) —Bar sefalan —Masatenisi, okçuluk, brıç, satranç, tavla turnuvalan —6 gün öğlen salad büfe-peynir-spageni-mantı ve şarap —Balık gecesi —Gitar cjliğinde İspanyol gecesi —Canlı TSM müziği eşliğinde Türk mutfığı gecesi —Et gecesi —Fransız mutfağı (klasik pop ve klasik müzik) —Gece teknede mehtap, kokteyl ve dans. —Halikaraas gecesi, Türk bükü gecesi (isteğe bağlı ve fiyata dahildejil) % Kurbın Bayramı rezervasyonlan kapalıdır. [> Rezervasyon: Istanbul Tlf. 363 61 67 Faz: 9 (1) 380 40 51 Bu Uan, sadece Cumbunyet ve Güntş gazetelenne verilmiştır. emegin bayragı nomik Yasası Istikrar eskimeye TC ZtRAAT BANKASI ZİNCİRLİKUYU ŞUBESİ'NDEN İLANEN TEBIİGAT BorçİDnun Adı ve Ödemeye Davet Büinen Adresi Borç Miktan Mek. Nosn Bostaş Budak Feridiye Cad. 445.483.159 1990/345 M. Otomotiv San. No: 38 ve Tic. AŞ Taksim/lst. TC Ziraa; Bankası'na borçlu olup, 6183 sayıb amme alacaklan- nın sahsili usulü bakkındaki kanun hükümlerine göre düzenlenen öde- meye davet mektubu bilinen adresten aynlmış olmalan nedeniyle tebliğ edilememiş Dulunan yukanda ismi yazılı bulunan borçlunun iş bu ilan tarüıinden taşlayarak 30 gün içinde TC Ziraat Bankası Zincirlikuyu Şubesi 4. Ltvent tstanbul adresine bizzat veya vekilleri vasıtası Ue milracaat ecneleri, mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirme- leri halinde lebligat yapılacağı 30 gün bitiminde müracaatta bulun- ma»an veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın ödeme- ye cavet matubu yerine geçeceği hususu 213 saylı Vergi Usul Kanu- nux 103'ilttü ve 106'ncı maddeleri gereğince tebliğ edilir. Basın: 27711 Vatıraayan ışDirıiKçı «ormay* dûzenl "istikrar" arıyor • Yeni 24 Ocak ve 12 Eylül prdjeleri • "Terör" Yasasından sonra, şlmdl' da yetkl yasası, eko- önlem paketl • Devlet Terörü başladı bile • Sınıf kavgasında sendikal mücadele yetmez! • Erdemir özel eki • Mandel Türkiye'deydi; Bir Troçklstin yavelerl • Anti Emperyalizmin yeni dönemine bir giriş • ETİYOPYA DEVRİMİNE SELAM! 4 3 . S A Y I Ç I K T I B A Y İ L E R D E Pıyerioti Cad. Dosllukyurdu Sk. 1/11 ÇemberiitaşJlST. Tel: 516 06 84 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BtLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇAĞDAŞ tŞLETMECÎIİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MOdürlüğümflz bünyesinde İngilizce olarak sürdürülen ÇAĞDAŞ IŞLETMECİLtK (CONTEMPORARY BUSİNESS MANAGEMENT) thtisas programının 6. dönemi olan 1991-1992 ögretim yüı ön aday kayıtlan 1 Ağustos 1991-6 Eylül 1991 tarihleri arasında yapılacaktır. Programın ögretim dili tngüizcedir. Program, konulannda uzmanlaşmış ögretim üyeleri ve tşletme yöneticileri tarafından yürütülmekte, bir akademik yıl süreli gündüz veya gece eğitimini kapsamaktadır. "Çağdaş Işletraecılik thtisas Programı", lisans eğitimini tamamlamış Türk ve Yabancı uyruklu tüm üniversite mezunlanna açık olup, işlenecek konulann içerikleri ve ögretim kadrosu hakkmdaki aynntılı bilgi lşletme Bilimleri Arastırma ve Uygulama Merkezi Çağdaş tşletmecilik Eğitim Müdürlüğü'nden doğnıdan veya teleforüa alınabilir. Müracaat eden adaylar, önce İngilizce seviye ölçüm ve genel yetenek sınavına gireceklerdir. Bu sınavda başanb olanlar daha sonra mülakata alınacaklardır. İngilizce sınavında yeterli başanyı gösteremeyen fakat belirli bir düzeyde İngilizce bilenler merkezimizce düzenlenmekte olan "özel tngilizce Hazırlık Programına" (English for Special Purpose) devam edebilirler. Bu tngilizce programını başanyla tamamlayanlar Çağdaş tşletmecilik programına alımrlar. MÜRACAAT ADRESt: Marmara Üniversitesi tşletme Bilimleri Arastırma ve Uygulama Merkezi Çağdaş tşletmecilik Eğitim Müdürlüğü Marmara Üniversitesi Anadolu Yakası Kampüsü / Ziverbey- Kadıköy/tSTANBUL Telefon: 347 55 91-349 46 22 NOT: Gerek hazırlık gerekse Çağdaş Işletmecilik Programlanna devam edecek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri merkezimiz kanalıyla yapılmamaktadır. Basın: 27622 ANKARA 14. ASLÎYE HUKUK HÂKtMLtĞl'NDEN Dosya No: 1990/482 Davacı Tünnen Secrne tarafından davalı müteahhid Siirt adresin- de mukim Suat Kayhan aleyhine açılan mülkiyeü muhafaza kaydı- «ın kaldırılması davasımn mahkememizdeki dunışması sırasında; ' YEMtN DAVETtYESİ 2.7.1991 günü saat 9.55'teki duruşmaya gelip teklif edilen yemini eda etmediğiniz taktirde; 8.4.1974 tarih ve Ankara 20. Noterliği'nden 6146 yevmiye numarası ile düzenlenen, dOzenleme şeklinde mülki- yeti muhafaza kayıtlı oto satış ve borç senedinde yazılı borcun aüa Türkmen Seçme tarafından size yani davalı Suat Kayhan'a ödenmiş kabul edileceğine havi yemin davetıyesi yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağına havi ye- min davetiyesi ilan olunur. 22.5.1991 T.C. GÖLKAYA SULH CEZA MAHKEMESt Esas No: 990/9 Karar No: 990/58 Bolu ili Golyaka Ucesi Kemeryanı köyü nüfusunda kayıtlı olup da- imi olarak aynı yerde oturur Ahmet oğlu 1963 d.lu Nihat Demir'in gıda maddeleri tüzüğüne muhalif Sucuk imal etmek suçundan dola- yı TCK'nun 396, 647 SK.4/1, TCK.402 maddeleri gereğince 470.000 TL ağır para cezası. 3 ay müddetle sanığın cflrme vasıta kıldığı meslek, sanat ve ticare- tinin tatili, ayrıca 7 gün iş yerinin kapatılmasrna Gölyaka Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27.9.1990 tarih ve 990/9-990/58 sayılı ilamı ile ka- rar verilerek kesinleştiği, masrafı bilahare sanıktan alınmak üzere ilan olunur. 17.5.1991 Baan: 27536 LAPSEKİKADOSTRA HÂKİMLtĞİNDEN Esas No: 1988/3 Karar No: 1990/24 Davaa orman idaresi vekih tarafmdan davahlar Haa Nasır ve Mü- nevver ile dahili davalı Bircan Sevim aleyhine açtıgı kadastro tesbiti- ne itiraz davasımn yapılan açık duruşmaları sonunda: Davanın kabulüyle Lapseki, Gazisüleymanpaşa Mahallesi, Çerkez Deresi Mevkii'nde 114 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın devlet ormanı olarak hazine adına tescüine dair, mankememizden verilen 26.12.1990 tarihli hüküm Lapseki Gazi Süleymanpaşa Mah'den olup adresleri meçhule gıden ve C.Savcıhğı aracıhğı ile de adresleri tesbit edileme- yen davalı Haa Nasır ve Münevver mirasçılan Latife Nasır ve Hati- ce Nasır'a karar tebliği mümkün olmadığından adı gecenlere gazete- de ilamna, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayı- lacağı ve süresi içinde temyiz edilmediği takdirde karann kesinleşe- ceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 47345 İLAN Şişli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Esas: 990/588, Karar: 990/1150 sayılı 31.1.1991 tarihli karan uyannca idaremize 16.061; TL para ce- zası ödemeye yukümlü kılınan Kaya Baş kararda belirtilen adresinde bulunamadığından mezkûr para cezası tahsil edilememektedir. Tebligata esas olacak başkaca bir adresi bilinemediğinden 7201 sa- yıh Tebligal Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerine göre İLANEN tebli- ğıne karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. tSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRÜ Basın: 27671 MERStN tÖNCİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜCÜ'NDEN 2'NCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI VE SIRA CETVELİ İLANI Dosya No: 1990/2895 tflas Müflisin adı, soyadı ve ikametgâhı: PANEKS TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT tTHALAT PAZARLAMA LTD. ŞtRKETt, tstiklâl Cad. Çelebihan Kat: 2, No: 21 MERStN Yukarda unvan ve adresi yazılı müflis şirket hakkmdaki alacak ve istihkak iddiaları tahkik (araşUrma) ve tetkik (inceleme) işlemi so- nuçlandınlmış ve lcra ve tflas K.'nunun 206, 207'nci maddelerine göre düzenlenmis olnn alacakular sıra cetveli incelemeye hazır bu- lundunılmuştur. 1— ttiraz alacagın esas veya miktanna taalluk etmeyip yalnız sı- raya dair ise şikâyet yolu ile ilandan itibaren YEDt gün içinde Mer- *in lcra Tetkik Merciine arz etmeleri (başvurmalan). 2— Sıra cetveline de yazılı alacaklann esasına veya miktarlanna itiraz edenlerin de ilandan itibaren (ON BEŞ) gün içinde iflasa karar veren Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi'ne baş vurmalan ve dava aç- malan gerekir. 3— Alacağı kısmen veya tamamen reddedilen alacaklılann İKfN- Ct alacakhlar toplantısına katılabilmeleri için tcra ve tflas K.'nunun 3494 sayüı kanunla değiştirilmiş bulunan 49'uncu maddesiyle 235'inci maddesi hükümlerine göre cetvelin (sıra cetvelinin) ilanından itiba- ren yine (15) gün içinde kayıt kabul davası açtıklanm ve toplantıya katılabilme ve ne miktar alacak oramnda katılabileceklerine ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesi'nden alacaklan karan dosyaya ibraz et- meleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılamayacaklan, 4— Alacağı kısmen reddedilenlerin ise kabul edilen kısim üzerin- den toplantıya katılabilme haklan bulunduğuna ve ancak reddedi- len kısım için alacak tutanna (karar getinnediklerinde) göre kabul edilen miktar oramnda söz sahibi olabilirler. 5— Yazılı kanuni süreler işbu ilanın yayunlandığı yerel gazetedeki tarihten itibaren geçerlidir. 6— İkinci alacaklılar toplantısı ise Mersin Adliye Sarayı'nda lcra Tetkik Mercii dunışma salonunda 7 Haziran 1991 cuma günü saat 14.00'te yapılacaktır. Keyfıyet ItK'nun 232,234 ve değişik 235'inci maddelerine göre il- gililere tebliğ ve ilan olunur. 14 Mayıs 1991 Basın: 47374 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ'NDEN 1991-92 eğitim-öğretim yüı önkayıt-özel yetenek sınavıyla üniver- sitemiz eğitim fakültesi resim-iş öğretmenliği ile beden egitimi ve spor öğretmenliği programlanna 5O'şer öğrenci alınacaktır. önkayıUmr; 10-28 Haaran 1991 tarihleri arasında çalışma saatleri icerisinde üniversitemiz Kunıpelit Kampüsü öğrenci tşleri Daire Baş- kanlığı Kayıt-Kabul Burosu'nda yapılacaktır. ÖNKAYIT ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELERİ: 1— 1989, 1990 ve 1991 yüı birinci basamak (ÖSS) sınavında ön- gOrülen barajı aşan adaylar, önkayıt için başvuruda bulunabilirler. 2— Her iki bölüme de başvuracak adaylann, evraklanm her bö- lttm için ayn avn düzenleyerek, başvurmalan gerekmektedir. 3— Posta ile önkayıt yaptınlraaz. 4— Adaylann önkayıt ücreti olarak, üniversitemiz Ziraat Banka- sı Samsun Merkez Şubesi'ndeki 304223-92 nolu hesaba 20.000 TL yatırdıklarına dair makbuz. 5— Adaylar, öğrenci lşleri Kayıt/Kabul Bürosu'ndan alacaklan form dilekçeyi doldurarak, ÖSS sonuç belgesinin fotokopisini, ban- ka dekontunu ve 1 adet 4.5 x6 ebadında vesikalık fotoğrafla birlik- te müracaat edecekler. 6— Eksik belgeyle ve Uan edilen süre dışında önkayıt yapümaz. KAYIT/KABUL tLE İLGİLİ tŞLEMLER: 1— önkayıt için müracaat eden adaylar, aşağıda belirtilen tarih- lerde eleme ve yetenek sınavına alınacaktır. Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği tçin: 01-05 Temnuz 1W1 Resün-lş öğretmenligi îçin: 10-12 Temmuz 1991 — Eleme ve yetenek sınavlanna girecek adaylann sınav yerleri, ge- rekli araç ve gereçler, Üniversitemiz Atakum ve Kunıpelit Kampüsü girişindeki ilan panolannda duyurulacaktır. 2— Eleme ve yetenek sınaviarı sonunda kesin kayıt htkkı kaza- •u asü ve yedek adayimnn lisleleri 15 Temmuz 1991 tarihinde üni- versitemiz, Atakum ve Kunıpelit Kampüsleri'nde ilan edilecektir. 3— Kesin kayıt hakkı kazanan adaylann kayıtlan, 02-13 Eylül 1991 tarihlerinde yapılacaktır. 4— Kesin kayıt hakkı kazanıp da kaydıru belirlenen süre icerisin- de yaptırmayan adaylann yerine yedek adaylann kayıtlan, 25 Eylül 1991 tarihinde yapılacaktır. 5— Beden Egitimi ve Spor öğretmenliği Programına kesin kayıt yaptıracak adaylann bu mesleği yürütmeyi engelleyecek bedensel ve nıhsal özürlü olmadığına dair üniversitemiz hastanesinden sağlık ra- poru almalan gerekir. 6— Kesin kayıt için istenen belgeler, Kayıt/Kabul Burosu'nda ilan edilecektir. Basın: 27681 İMRANLI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1990/84 • Karar No: 1991/26 Vergi kaçakçıbğı suçundan Sanık lmranJı ilcesi Çarşıbaşı Mahal- lesi Hane 13'de nüfusa kayıtlı ve mukim Ali oğlu Rühat'tan olma 1955 D.lu Mahmut Celal Işleyen'in mahkememizde yapılan açık du- nışması sonunda: Sanığın Sabit olan eylemine uyan V.U.K.nun 359"ncu maddesi ge- reğince üç ay hapis ve üç ay süre ile ticaret, sanat ve meslek icrasın- dan mahrumiyetine, karar verilmiş olup samğa verilen hapis cezası 647 sayılı yasanın 4'ncü maddesi gereğince Beher günü üçyüz Türk lirası üzerinden paraya çevrilerek 27.000.- Turk lirası ağır para ceza- sına mahkûra edildiği masraf sonradan hükümlüden tahsil edilmek üzere Keyfiyet'in mahalli veya Türkiye çapında yayımlanan bir ga- zete ile veya mudat vasıtalarla ilan yaptırümasına karar verildi. 20.05.1991 Basm: 27520
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog