Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U Rumlardan ÖzaPa ret • LEFKOŞA (AA) — Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın Kıbns konusunda Türkiye, Yunanistan, Kıbns Türk ve Rum liderleri arasında "dörtlü zirve" yapılması önerisi, Rum yönetimi tarafından resmen 'reddedildi. Rum yönetimi sözcüsü Akis Fandis, bu konuda yaptığı açıklamada "Acıkça anlaşılıyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut özal, sırf ilgi çekmek maksadıyla geçmişte yaptığı ve •tarafımızca reddedilen dörtlü konferans önerisini . yinelemiş bulunuyor" dedi. Atiııa: Ankara kttstahlaşıyor • ATtNA (AA) — Yunanistan Savunma Bakanı Yannis Varviçiotis, "Yugoslavya'daki kriz Türkiye'nin kustahlaşmasına yol açıyor" dedi. Savunma Bakanı •Varviçiotis, "Yugoslavya'daki kriz, Türkiye'nin kustahlaşmasına yol açıyor. Türk Cumhurbaşkanf nın on iki ada ve Balkanlar'daki Müslüman azınlıkları kullanmak yoluyla üstlenmek istediği lider rol hakkındaki demeçleri, bu ülkenin Osmanlı lmparatorluğu'nun ' canlandırılması şeklindeki daimi rüyasını bir defa daha ortaya koymuştur" dedi. Alptemoçin Paris'e gitti ! • ANKARA (AA) — ' Dışişleri Bakanı Ahmet " Kurtcebe Alptemoçin, 4-5 haziran günlerinde yapılacak OECD Bakanlar Konseyi toplantısma katılmak üzere dün sabah Paris'e gitti. Koskotas döndti • ATİNA (Cumhuriyet) — Yunanistan'm en büyük ekonomik skandalının temel taşını oluşturan bankacı Yeorgios Koskotas iki yıl önce kaçtıgı ve tutuklandığı Amerika'dan dün Yunanistan'a iade edildi. Çok sıkı güvenlik önlemleri altında Atina Havaalanı'ndan Pire'deki Koridaüos Cezaevi'ne sevk edilen 37 yaşındaki Koskotas, ilk aşamada kendisini cezaevinde bekleyen sorgu yargıcına ifade verdi. Koskotas önümüzdeki hafta içinde söz konusu ekonomik skandallara adı karışan eski bakanların yargılandığı özel mahkemede de "tanık sıfatıyla" ifade verecek. K.IrlandaVla saldın; 3 ölü • BELFAST (AA) — Kuzey trlanda'da tngiliz ordusuna bağlı bir karakola önceki gece düzenienen saldında 3 askerin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırınm sorumluluğunu Irlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) üstlendi. SovyetlerBirliği Başkanı Gorbaçov'un özel temsücisi Primakov, yardım için IMF'ye başvurdu SSCB, 250 müyar dolar istiyorIMF kaynaklan, SSCB'nin 'şoka uğratan' yardım isteğinin karşılanmasının güçlüğüne işaret ediyorlar. SSCB, yardımın yansının IMFveDünya Bankası tarafından, kalanırun da sanayileşmiş ülkelerce karşılanmasını istiyor. Gorbaçov'un zirveye katılma olasıhğının güçlendiği bildiriliyor. D*ş Haberier Servisi — SSCB'nin, ekono- minin içinde bulunduğu kötü durumdan kur- tulabilmek amacıyla Batı'dan 250 milyar do- lar yardım istediği bildirildi. SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'un özel temsücisi Yevgeni Primakov, ülkesinin bu yöndeki isteğîni Uluslararası Para Fonu'na (IMF) ve ABD yetkililerine bildirdi. Sovyetler Birliği'nin Batı'dan istedigi yar- dımın kaderinin 15-17 temmuz tarihlerinde Londra'da yapılacak Sanayileşmiş Ülkeler Zirvesi'nde (G-7 zirvesi) belli olacak. Gor- baçov'un bu zirveye katıüp katümayacağı he- nttz kesinlik kazanmadı, ancak Batılı diplo- matlar Sovyet liderinin büyük olasıhlda bu zirveye katüacağını belirtiyorlar. Reuter'in haberine göre IMF kaynaklan- nın verdiği bilgide Gorbaçov'un özel tcmsil- cisi Primakov, bir haftadir ABD'de sürdür- düğü temaslar sırasında IMF Direktörü Mk- bel Camdessus'a, SSCB'nin ekonomik re- formlan başanyla yurütebilmesi için beş yıl- lık bir süre boyunca yılda 50 milyar dolar dış yardıma gereksinim duyulduğunu söyledi. IMF kaynaklan "şoka uğrataa" bu çap- taki yardım isteğinin Batı ülkelerinin gücü- nü aşabilecegi kaygısını dile getiriyorlar. Yine IMF'den bir kaynağın verdiği bilgiye göre SSCB, 250 milyar dolarhk yardımın yansı- m IMF ile Dünya Bankası'ndan istedi. Böy- lece SSCB'nin isteği gerçekleşirse kalan 125 milyar dolarhk bölümü ABD, Kanada, Ja- ponya, Almanya, Italya, Fransa-lngiltere arasında paylaşılacak. SSCB'nin NVashington Büyükelçiliği Söz- cüsü Ivan Rumiantsez, Sovyet ekonomi uz- manı Gregori Yaylinski'nin Amerikalı mes- lektaşlanyla çalışmalannı sürdürdüğünü bc- lirtti. Sovyet uzman Yavlinski, reform progra- mı ve borç taleplerine ilişkin netleştirme ça- lışmalannı Hanvard Üniversitesi profesörle- riyle birlikte yüriÇüyor. Yavlinski'yle çalışan Amerikalı ekono- mistlerin arasmda Polonya'mn sosyalist eko- nomiden çıkışında program danışmanlığın- da bulunan Jeffery Sachs da bulunuyor. Sachs, "SSCB'nin radikal refonnculannnı kurdugu koatisyonn ayakta tutabimesi içia" Batı ülkelerine yaptığı çağnda, beş yü boyun- ca ülkeye yılda 30 milyar dolar verilmesini öngördü. Sachs'ın formülünde ABD'ye düşen yülık pay 6 milyar dolar. ABD ve Ingiltere, SSCB'ye yardım yapıl- ması için bu ülkenin bazı iç ve dış sonınlan çözmesini istiyorlar. Bu istekler arasmda Moskova'mn Küba'ya yardımı durdurması, Baltık ülkelerine yapüan "baskı"nın kaldı- nlması ve silahlanmaya bütçeden fazla pay ayırmaması bulunuyor. Bu isteklerin yanı sıra Batıh ülkelerin üze- rinde durduğu diğer bir konu da SSCB'nin uygulayacağı yeni ekonomik reform paketi- nin, serbest piyasanın yerleştirilmesini sağ- layıp sağlayamayacağı yönündeki endişeler oluşturuyor. Primakov, ABD'de yaptığı te- maslarda yeni reform paketinin ekonominin liberalleşmesini öngördüğü konusunda Was- hington'u ikna etmeye çalıştı. Prnnakov'un temaslan, Gorbaçov'un G-7 zirvesine katılıp katılmayacağı konusu üze- rinde yapılan tanışmalar açısından da anah- tar bir öneme sahip. Bush, yeni ekonomik reform paketini olumlu bulması durumun- da Gorbaçov'un G-7 zirvesine davet edilece- ğini daha önce açıklamıştı. Bush, önceki gün Primakov'la yaptığı gö- rüşmeden sonra SSCB'ye yapılacak yardım konusunda daha yapıcı yaklaşım taşıdığını belirtti. Bush, yardım konusunun Sanayileş- miş Ülkeler Zirvesi'nde ele alınacağını kay- detti, ancak Gorbaçov'un bu zirveye katılıp katılmayacağı konusuna değinmedi. G-7 zirvesine katılacak olan Almanya, ttalya, Fransa ve Kanada, Gorbaçov'un zir- veye katılmasına sıcak yaJdaşıyorlar. Japon- ya ise Gorbaçov'un zirveye katılmasına karşı olduğunu önceki gün bildirmişti. ABD ve In- giltere ise SSCB'nin yeni ekonomik reform paketinin olumlu olması durumunda Gorba- çov'un zirveye çağrılması görüşündeler. Ajanslar, sanayileşmiş ülkeler arasında Gorbaçov'un zirveye katılma fikrine karşı olanlann Sovyetler'in agu sorunlannın kendi gündemlerini arka planda bırakmasmdan kaygılandıklannı bildiriyorlar. Reuter'e göre bu güçlüklere karşın Gor- baçov'un G-7 zirvesine katüması güçlü bir olasüık. Ajansa göre bu olasıhğı güçlendiren faktörler şöyle: 1. Almanya ve Fransa'nın baskısı: tki ül- ke de Gorbaçov'un zirveye katılması konu- sunda ısrarh bir tutum izliyorlar. Bu hafta ortasında Paris'te yapılan Mitterrand-Kohl zirvesinde Fransa ve Almanya' nın Gorba- çov'un Londra'ya çağnlmasından yana ol- duklan açıklandı. Almanya, birleşmeye ver- diği onay nodeniyle bir ölçüde de olsa SSCB'ye karşı kendini borçlu hissediyor. Fransa ise ekonomisi giderek kötüleşen SSCB'nin Avnıpa için yeniden bir risk fak- törü olmasından kaygılanıyor. 2. SSCB ' bataraa' korknsu: Tüm sana- yileşmiş ülkeler, şu an için ekonomik sonın- ların siyasi alana yansıması sonucu istikrar- sız ve her an risk faktörü oluşturacak bir SSCB istemiyorlar. Ekonomi nedeniyle par- caianmanın eşiğine gelmiş bir SSCB'nin ye- niden geriye dönüş yolunda adımlar ataca- ğmdan endişe ediliyor. Bu durum, soğuk sa- vaşın bitmesiyle yeni düzen tartışmalanmn yapıldığı bir ortamda Baü için tehlikeli bir gelişme olarak görülüyor. ~ABD /SSCB Süperzirvenin yolu açüdıABD ve SSCB dışişleri bakanlan James Baker ile Aleksander Besmertnih, iki ülke arasında Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'na (AKKA) ilişkin görüş ayrılıklarını giderdiler. Baker, Moskova'da yapılması planlanan süper zirvenin en yakın zamanda gerçekleşeceğini bildirdi. Yann, 1989 yılmda Çinin baş- _ _ _ kenti fYkiırtJeki ögrend eytem- lerinln kaob bir biçimde bastınlışını - * - - - - - ayında "demokrasi" istegiyle Pekin'deki Tienanmen Meydanı'nı hafta- Tıenanmen genriı larca işgal eden ögrencilerin tanklarla bastırümasınıo ikinci yıldönömii yaklaştıkça, asker zoruyla duzenin saglandığı kentte gerginlik de yük- selmeye başladı. Kentte şimdi kuş uçuıtulmuyor. Çok sıkı güvenlik önlemleri ahnırken, raeydan, yann ve öbörgiin halka kapatdacak. Ön- IBCİ yıldÖDÜmii. 1989 yüı mayıs lemler nedeniyk meydanlara çtkamayan öfrenciler ise pasif eylemler yap- ma yoluna gittiier. Pekin Üniversitesi kampusandaki öğrencilerin ilk eylemi, pencerelerden dışan şişeler atarak ilk adı "küçiik şişe" anlamına gelen Komünist Parti lideri Deng Şiaoping'i protesto etmek oldu. TüRKlYE /HOLLANDA Ankara,AT için destek anyorSEMtH İDİZ LAHEY — Ankara, Türk-AT Ortaklık Kon- seyi'nin 1991 yılmda toplanması için Hollanda'- dan destek istedi. Bu girişim karşısında Hollan- da, Körfez krizinde takındığı tutum nedeniyle Türkiye'ye Avnıpa'da artan sempati cerçevesin- de 'etinden geleni yapacağını' bildirdi. Ancak Yunanistan'm 'Kıbns engeünin' sür- düğünü de hatırlatan Hollanda, kesin bir an- gajmana girmekten kaçındı. Türkiye'nin Kıb- ns'ta 'jesf olarak verebileceği 'ek tavizlerin' bu bağlamda yararh olabileceğini diplomatik ifa- delerle hissettirdi. Hollanda'nın, temmuz ayında toplanacak olan Genel tşler Konseyi sırasında, Türkiye'nin talebi konusunda diğer üyeler nez- dinde nabız yoklayacağı bildiriliyor. Hollanda, 1 temmuzda Avrupa Topluluğu'- nun dönem başkanlığını üstlenecek. Lahey'deki diplomatik çevreler, Ankara'mn AT ile ilişkilerinin Hollanda'mn dönem başkan- hğı sırasında canlandınlmasım istemesine kar- şın, Brüksel takviminin, topluluğun 'içe dönök' meseleleri ile yüklü olması nedeniyle, bunun miimkün olabileceğini sanmadıklanru bildirdi- ler. Lahey'de yetkili kaynaklardan edinilen bil- giye göre Ankara'nın Ortakük Konseyi'nin top- lanması ile ilgili girişimi geçen hafta gerçekleş- ti. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Bilgin Ünan, Dışişleri Bakanlığı'm bu amaçla ziyaret ederken Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Jan VV'annen- koven de aynı çerçevede Türk Dışişleri Bakan- lığı'na davet edildi. Lahey'in yaklaşum konusunda bilgi veren üst düzey bir Hollandalı diplomat, Türkiye'nin özeUikle Körfez krizi sonrasında Avnıpa'da bü- yük itibar topladığını kaydederek şunlan söy- ledi: "Ortaklık Konseyi'nin son toplanttsı 1986 yı- iında yine Hollanda dönem başkanlıgı sırasın- da gerçekkşmişti. Bu nedenle konuya önem ver- digimiz gayet acık. Hollanda, Türk-AT ortak- lık ilişkisinin caBİandınlmasını destekleyen iil- kekrden biri. Bir üye tarafından bloke edilmiş oian 4. mali protokoliin de bu çerçevede serbest bırakılmasiBi istiyoruz. Bunu artık, on iki iiye- den on biri istiyor. Fakat toplulukta tango ya- pabilmek için on iki üye gerekiyor." Kıbns konusunda verilecek tavizlerin bu bağ- lamda "Mocizelerin yaratılmasını koiayiaştıracaguıı" da kavdeden diplomat, "Ta- vizi hangi taraf(an bekliyorsunuz" sorusuna "Her iki tarafUn" karşılığım verdi. Böylece, Türkiye'den de ek tavizlerin beklendiğini, açık bir şekilde dile getirmiş oldu. Dış Haberier Servisi — ABD ve SSCB dışişbri bakanlan James Baker ile Alek- sander Besmertnih, iki Ulke arasında Av- rupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaş- ması'na (AKKA) ilişkin görüş aynlıkla- nnı giderdiler. Böylece bu yaz Mosko- va'da yapılması planlanan süperler zir- vesinin önu açıldı. AP'nin haberine göre Baker ve Bes- mertnih, dün Lizbon'da bir araya gel> rek AKKA'nın önündeki engelleri ve Stratejik Silahların Sımrlandırüması Antlaşması'nı (START) ve Ortadoğu ba- nş sürecini görüştüter. tki dışişleri baka- nı görüşmeden sonra ortak bir basın top- lantısı düzenleverek AKKA konusundaki anlaşmazhklann giderilmesi konusunda ilke anlaşmasına vardıklanru acıkladılar. ABD Dışişleri Bakanı Baker, iki ülke arasındaki görüş aynhklannın giderildi- ğini belirtti ve "Bu ilke anlaşması, AK- KA'ya imza koyan 20 ülke tarafından da onaylanmaiıdır" dedi. Baker, SSCB Dı- şişleri Bakanı Besmertnih ile "ilkede" uz- laşıldığını özeUikle vurgulayarak anlaş- manın, VVashington'un AKKA'ya taraf ülkelere danışmadan nihai şeklini alama- yacağını söyledi. 22 Kasım 1990'da Paris'te imzalanan AKKA, SSCB'yle ilgili sorun yüzünden bugüne kadar yürürlüğe konulamamış- tı. SSCB'yle ilgiîi sorun, Moskova'mn deniz piyade alaylannı kuvvet indirimi- ne dahil etmemek istemesinden kaynak- lanıyordu. SSCB, aralannda 126 tank da bulunan 1129 silah sistemini içeren bu kuvvetlerin deniz gücü olduğu gerekçe- siyle AKKA indirimine dahil edilemeye- ceğini savunuyordu. Baker da Besmertnih de bu anlaşmaz- lığın nasıl giderildiğine ilişkin bilgi ver- mediler. ABD Dışişleri Bakanı Baker, SSCB ile görüş ayrılıklannın giderilme- si ile birlikte AKKA'nın bütünlüğünü ko- nıduğunu söyledi. Bu gelişme, SSCB ve ABD liderleri Mihail Gorbaçov ile George Bush ara- sında bu yaz yapılması planlanan zirve- nin önünü açtı. Baker ve Besmertnih, zirvenin kesin tarihi konusunda hiçbir şey soylemediler, ancak en yakın zaman- da gerçekleştirileceğini bildirdiler. tki ülke, Bush-Gorbaçov zirvesi yapıl- madan önce Stratejik Silahlann Sınırlan- dırıhnası Antlaşması'nın da sonuçlandı- rılmasını istiyor. Baker ve Besmertnih, iki ülke arasında müzakereleri süren bu antlaşmanın hızla tamamlanması için yetkililere talimat vereceklerini söyledi- ler. ABD Başkanı Bush da Lizbon'da va- rılan anlaşmayla ilgili olarak "Bu geliş- me, süperler zirvesinin yapdması yolun- da önemli bir adımdır" dedi. Reuter'in haoerine göre Bush, West Point Askeri Akademisi'nde yapuğı açıklamada, "Ba- ker ve Besmertnih, AKKA konusunda- ki görüş aynlıklannı gidennediler, zir- veye giden yolda çok önemli bir adım attılır" diye konuştu. Ortadoğu sorunu Baker ve Besmertnih ortak basın top- lantısında, Ortadoğu banş sürecinin iş- letilmesine Uişkin olarak görüş alışveri- şinde bulunduklannı da bildirdiler. Baker daha sonra Suriye Dışişleri Ba- kanı Faruk D Şara ile bir görüşme yap- tı. ABD Dışişleri Bakanı Baker'ın sürp- riz bir biçimde Lizbon'a davet ettiği Şa- ra'ya, ABD Başkanı Bush'tan bir mesaj ilettiği bildiriliyor. Suriye Devlet Başkanı Hafu Esad'a hitaben kaleme aündığı bil- dirilen mesajın içeriği açıklanmadı. Arçelik'ten Bahar MüjdesîHepsi kablolu yayınlara hozır mûkemmel Arçelik televizyonlar, televizyonunuz ne olursa olsun kablolu yayınları olan Arçelik videolor ve sesine şapka çıkartılan Arçelik müzik setleri,kısa bir süre için çok kolay toksitlerle, hemen teslirr.. Vakit geçirmeden bir Arçelik Yetkili Satıcısı na uğrayın, ' Bahar Müjdesi "nden siz de yararlanın... Hemen Teslim AKTV 156UK56 BKRAN AKTV-655 UKS5 ftCKAN AB7V-151 UKS1 CKKAN AKTV 140 UK 40 BKKAN AXTV137UK37EKBAN AKTV J55 UK55 VCRAN ARTV-451 UK51 TtlSTVCT ARVD983 UKVHS VİDtO ARVD872 UK VHS PLAYM ARMS-821 UKMİOİMOlİKSfTİ ARMS822fMNt»02İKSCrİ ABMS-823 MİNİ MÜZİK SETİ 1. SEÇENEK PEŞİNAT + 5 TAKStT MŞİNA Tve KDV DAHİL TAKSİT TOPLAMFİYAT 610.00.- • X660.000. 650.000 535.000.- 3.900.000. 3310,000. 490.000.- } 2.940.000.- 430.000.- ; Z580.000.- -670.000.- '. 4J32O.OOO. 600.000.- \ X600.000.- 535.000, — — — 3310.000.- — — 2. SEÇENEK PEŞİNAT+10 TAKSİT PtŞİNATve KDV DAHİL TAKSİT TOPIAM FİYAT 370.000.- 4J370.000. 395.000.- : 4.345.000.- 325.000.- 295.000.- 3J75.000.- 3.245.000, 260.000.- | 2.860.000.- 406.000.- 364.000.- 325.000.- 205.000, 215.000, 145,000.- 4A66.000.- 4.004.000. 3J75.OOO, 2.255.000.- 2J365.000. 1.595.000.- 175.000,- l 1.925.000.- ARÇELİK. AIR ASTOR TOUR Travcl Agency and Trade Inc. • EKONOMİK KURBAN BAYRAMI TURLARIMIZ 4 BODRUM: HOTEL EMIRHAN O.K. 400.000^ TL. HOTEL GÖLKÖY DAPHNIS O.K. 425.000^-TL. MARMARIS: HOTEL BALCI H.B. 600000r-TL. HOTEL OCAKTAN H.B. 600000^ TL HOTEL TURUNÇ ÖZCAN H.B. 600000r- TL BODRUM: HOTEL EMİRHAN . . O.K. 400.000- TL. HOTEL GÖLKÖY DAPHNİS O.K. 425.000- TL. MARMARİS: HOTEL BALCI H.B. 600.000- TL. HOTEL OCAKTAN H.B. 600.000— TL. HOTEL TURUNÇ ÖZCAN H.B. 600.000- TL. ÇEŞME: HOTEL KERVANSARAY H.B. 575.000.- TL. Fıatlanmıza, 7 gece. 8 gün. yarım yansıyon veya oda + kahvaltı esasına göre hotellerde konaklama dahildir. * MAVİ YOLCULUK * BODRUM ÇIKIŞLI, TAM PANSİYON, 7 gece * 1.250.000^ TL * * ASSOS/KÜÇÜKKUYU GÜLTURTESİSLERİ 7 GECE - 8 GÜN, TAM PANSİYON * 550.00Or- TL D DEĞİŞİK BİR ÜLKE-DEĞİŞİK BİR FİYAT Zl 7 gece 8 gün TUNUS*TUNUS*TUNUS*TUNUS*TUNUS* "HAMMAMET** 20-27 Haziran 1991 HOTEL PARC PLAGE/HOTEL CONTİNENTAL Uçakla gıdıs-donüş. yarım pansiyon, rehberlik servisi 4 4 0 $ Double odada bir kısı ADRES Halaskârgazı Cad. No 103 kat 5 Harbıye/IST Tel 130 43 92 ŞİRKETİMİZ, GREENAİR HAVAYOLLARI YETKİLİ ACENTASIDIR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog