Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 I Ş L E M T A M A M ' Cumhuriyet68. Yıl; Sayı: 24004 Kurucusu: Yunus Nadi 1500TL IKDVdahıij 19Haziran 1991 Çarşamba Borsa, faiz, döviz, bireysel kredi ve kredi kartları konusunda istediğiniz işlem tamam: 188 24 24 - İ^tanbul PAMUKBANK l Akbıüut/Erken seçim önergesini getirsinler, hemen imzalayalım' dedi Yılmaz'aseçimrestiYlLMAZ AÇIKLADI Hükümet bayramın 2. günü kurulacak Yeni hükümet 24 haziranda açıklanacak. Yılmaz, hükümet programının 30 haziranda okunacağını, güven oylamasımn da 5 temmuzda yapılacağını söyledi. ANAP Genel Başkanı Yılmaz, MKYK toplantısından sonra Hüsnü Doğan ile ikili bir görüşmeyaptı. Genel sekreterliğe getirilecek olan Mustafa Taşar'ın kabine dışındakalmasıbekleniyor. 5. Sayfada ÖZALDAN AKBLLUT'A KUÇUK KOŞK BAŞKENTTEN AHMET TAH 16. Sayfada TÜSÎAD KOKTEYLİNDEN NOTLAR EKREM HOCA "FARK EDÎLDİ" 5. Sayfada Mesut Yılmaz'ın, 'Bunlar ileri boyutlara varırsa, erken seçim kendiliğinden gündeme gelir' tehdidi karşısında91 milletvekiliyle toplanan Akbulut cephesi, ara seçim de olsa erken genel seçim de olsa buna hazırız, hemen imzalayalım karannı aldılar. 91 ANAP'h milletvekili, Başbakanlık Konutu'nda toplantı halindeyken Akbulut aracıhğıyla Özal tarafından Köşk'e çağnldı. Ancak bu öneri reddedildi. 91'ler, güvenoylamasından önce tavır belirlemek üzere yeniden toplanmayı kararlaştırdı. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — ANAP Genel Başka- nı Mesut Yılmaz'ın, "erken se- çime gideriz" tavrına Yıldırım Akbulut. "hodri meydan" kar- şıhğını \erdı. Aralarında ba- kanlann da bulunduğu 91 mıl- letvekıhyle Başbakanlık Konu- tu'nda yaptığı toplantıdan son- ra Cumburi>et'e bır demeç ve- ren Akbulut, "Onlar erken se- çim istiyorlarsa, onergeyi getiririer, hemen imzalanz" de- di. 91'ler toplantı halindeyken Ozal, kendilerini Akbulut ara- cıhğıyla toplantıya çağırdı. An- cak Koşk'un bu onerisı redde- dildi. Öte yandan Yılmaz'ı "tasfiyecilikle" suçlayan Ak- bulut cephesi, güvenoylamasın- dan once tavır beurlemek uze- re yeniden bir araya gelmeyı de kararlaştırdı. Yılmaz, Çankaya Koşku'nde Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile goruşmesinden sonra evin- de anayasa değişikliği konu- sunda çalışma yapan 9 kurulu- şun temsılcılerıni kabul eder- ken, gazetecılenn, Akbulut ekı- binin tavrına ilişkin sorularını yamtladı. Yılmaz, "Akbulut'u destek- leyen 91 milletvekilinin Cum- hurbaşkanı'na deklarasyon vermesini nasıl değerlendiriyor- sunuz?" sorusuna, '•Hiç ilgflenmiyonıın" yanıtını verdi. Yılmaz, "Boyle bir gelişme du- nımunda erken seçime gidilebi- lir mi?" sorusuna da "Bunla- nn kongre ertesi doğal karşı- lanması gereken bazı gelişme- ler olduğunu duşiınuyorum. Eğer bu gelişmeler daha ileri boyutlara \anrsa, bunlar erken seçimi kendiliğinden gundeme getirebilir" dedı Yılmaz, "Daha ileri boyut- lara varmasını bekliyor musu- nuz?" sorusunu da şoyle ya- mtladı: "Sanmıyorum. Hayır. Dedi- ğim gibi doğaldır. Her kongre sonrası olur. Zamanla yaüşır." Yılmaz, "Hükümet güveno- yu almazsa erken seçime gidi- lebilir mi?" sorusuna da "Bu bir anayasa tıükmü zaten" ya- nıtını vermekle yetindi. Yılmaz, bu acıklamayı ya- parken Başbakan Akbulut, kongrede kendisıne destek ve- ren ve istifa etmeye hazır ol- duklarını bildiren 91 ANAP milletvekilini Başbakanlık Ko- nutu'na çağırdı. Akbulut'un kongre sonrasındaki yumuşak tavTinı bırakarak sert bir biçim- de basın toplantısı yapmayı du- şunduğünu açıklaması, millet- vekillerınde şaşkınlık yarattı Akbulut, "YaptıkJan tarihe geçsin istiyorum. Nasıl usulsuz- lukle kongre kazandıklan bel- (Arkası Sa. 19. Su. l'de) Pakdemirli kararlı'Devlet anlayışım Özal'dan farklı.Güvenoyu alırsak düşündüğümüzü yaparız' ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Hukumet kurma hazırhklannı ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz ile birlikte yunıten Ekrem Pakde- mirli, ekonıminin yonetimi konusunda "Bizim devlet anlayışımız, Turgut Bey'den farklıdır" dedi. Yılmaz'ın "Ekonominin başı Pakdemirli olacak" sözune, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'- ın, "Olmaz" demesının ardından, Yılmaz ve Pakdemirli, dun Köşk'e çıktılar. Cumhurbaş- kanı ile yapılan 1.5 saatlik goruşmede "pürüzlerin" giderilemediği oğrenildi. Köşk'e yakın kaynaklann değerlendirmelen- ne gore, Cumhurbaşkanı Özal. Pakdemırli'nin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardıması ol- masına itiraz etmiyor. Ancak Özal'ın tum eko- nomik birimlerin bir kişiye bağlı olması yerine birkaç devlet bakanı arasında paylaştırılması ve Pakdemırli'nin de Yuksek Planlama Kurulu Başkanı sıfatı ile ekonomj yonetimınde alt ko- ordınasyonu sağlaması goruşunde olduğu ifa- de ediliyor. Bu durumda, gunlük işler Pakdemirli'nın ko- ordinasyonunda yurutulecek. Çankaya Koşku'- ndeki aylık ekonomı brıfıngleri devam edecek ve önemli ekonomık kararlar yıne bu Koşk top- lantılannda Ozal'ın vereceği talımatlar doğrul- tusunda alınacak. Ekonomiyle ilgili bakanlar arasında doğabilecek goruş aynlığı ve çekişme- ler, eskiden olduğu gibi yine Özal'ın hakemliği ile çozumlenecek. Pakdemirli ise ekonomidekı çok başlılığı so- na erdirmek içın Maliye ve Gumnık Bakanlı- ğı'm da ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bunun yerine iki ayrı müsteşarlık kurmak istiyor. Bun- lardan bırıncısi Gelirler Musteşarlığı, dığerı de fonlar, Butçe-Mali Kontrol Genel Mudürlüğu ve Gumrukler Genel Müdurluğu'nu bunyesin- de toplayacak ikinci müsteşarlık olacak. Boy- lelikle Pakdemirli'nin başında bulunacağı baş- bakan yardımcıhğı, bankalara, fonlara hazine- ye, bütçeye, KtT'lere ve tum kamu yatınm pro- jelerine egemen güçlü bir karar mekanizması- na donüşecek. Kulislerde bu konuda yorumlar ve değerlen- dirmeler surerken Yılmaz dun sabah saat 10.30'da Pakdemirli ile birlikte Köşk'e ani bır ziyaret yaptı. Yaklaşık 1.5 saat suren göruşme- de, Yılmaz ve Pakdemirli'nin Özal'a, ekonomık birimlerin yeniden örgutlenmesı konusundakı modeli anlattıklan kaydedildi. Ancak bu konu- da Özal'ı ikna edemedikleri belirtildi. Özal'ın fen sayısının 117'derı 12'ye ındınhnesı ve bu 12 fonun Hazine'de bir genel mudurluğe bağlan- ması projesıne de sıcak bakmadığı iile getiril- di. Goruşme sonrasında Yılmaz ve Pakdemır- li'nin biraz "sıkıntılı" oldukları gözlendı. Ozal'ı ikna edemeyen Yılmaz ve Pakdemir- li, yeni model uzerindeki calışmalannı goruşme- den sonra da surdurdüler. Mesut Yılmaz dun Özal ile görüşmesine iliş- kin soruları yamtladı. Yılmaz bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı ekonomide tek başlüığa karşı (Arkası Sa. 19. Su. 4'de> IŞADAMLARI NE DİYOR? ÇOK BAŞLILIK BAŞARISIZ OLDU 5. Saytada KADLNLAR EN ÖNDE— tzmir'de eylemin başını yaşlı kadın- lar çektL Abnluına siyah banüarla 'Açız' yazan kadınlar 'Hane- dan istifa' sloganlan attüar. (Fotograf: Ümit Otan) Işçi yola döküldüLiman ve Şehir Hatları'nda çalışan iki bine yakın işçi toplu vizite eylemi yaptı. 'lşçilerin' 'Vur Vur Inlesin Çankaya Dinlesin' sloganları atarak yaptıkları yurüyüşe, Şehir Hatları'nda çalışan deniz işçileri, vapur sirenlerini çalarak destek oldular. tzmir 60 bin işçi servis araçlarına binmeyerek yürüdü. »Yürüyüş sırasında polisler yolları açarak güvenliği sağladılar. Emniyet görevlilerinin hoşgörülü yaklaşımı dikkati çekti.3. Saytad» TUSIAD kaygılı Rahmi Koç TÜSİAD Yüksek Istişare Konseyi toplantısının açış konuşmasını yapan Konsey Başkanı Rahmi Koç, siyasal belirsizliklerin ANAP'taki genel başkan seçimi ile sona ermediğini belirterek "Şimdi de erken seçimin tartışılacağı yeni bir belirsizlik dönemine gireceğiz" dedi. Seçimden sonra büyük bir olasılıkla koalisyon dönemi başlayacağına dikkati çeken Koç, "Koalisyonun da getireceğiY belirsizükler olacaktır. Iş âlemi J olarak ekonomiyi siyasi istikrarsızlıktan ayırt edecek formüller üzerinde çahşmalıyız. Italya örneği ortadadır. Memleketimize de böyle bir sistem bulup içimize Eczaabaşı sindirmeliyiz" diye konuştu. TÜSlAD Başkanı Eczacıbaşı, ekonomidekı sorunlan dile getirdiği toplantıda; "Kamu açıklarının dev boyutlara ulaştığı, faizlerin göklere çıktığı ve bu çarpıklığın fiyatlara yansıdığı bir döneme piyasa ekonomisi diyemiyoruz" dedi. Ekonomide Kamu îşçisine bayram avansıKamu kesiminde çalışan işçilere 22 haziranda brüt 1 milyon 250 bin lira avans verileceği açıklandı. Avanstan grevdeki işçi yararlanamayacak. bulut tarafından imzalandı. Ka- ramameye göre 1 ocak tarihi iti- barıyla toplu iş sözleşmeleri so- na ermiş ve hâlâ görüşme ve uyuşmazlık aşamasında (greve başlayanlar hariç) olan kamuya ait işyerlerinde çalışan işçilere brüt 1 milyon 250 bin lira avans ödenecek. Yeni dönem toplu iş sözleşmelerinden doğan alacak- larına mahsuben verilecek avanslar, 22 Haziran 1991 tari- hıne değin ödenecek. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Toplusözleşme surele- ri 1 Ocak 1991 tarihinde bitmiş olan kamu kesımi işçilerine brut 1 milyon 250 bin lira avans ve- rılecek. 22 hazirana değin öde- necek avanslardan, greve başla- mış olan 600 bin kamu sektöru işçisi yararlanamayacak. Kamu kesimindeki işçilere avans ödenmesine ilişkin karar- name, Cumhurbaşkanı Turgut özal ve Başbakan Yıldırım Ak- SELEN PAŞA SUİKASTI 7 astsubay DGM'ye çıkıyor Emekli Korgeneral Selen'i öldürenlere silah ve bomba vererek lojistik destek sağladıklan öne sürülen 7 astsubay gözaltmda lTiailliaiXail a t w - 1970'lerden bu yana üniinü sürdüren vokal toplulugu ManhatUn Transfer.ön- ŞOV ce |jj a kşam ve dün akşam hayranlannı Açıkhava Tiyatrosu'nda "Birdland" ile başlayan keyifli bir gezintiye çıkardı. Dörtlünün iki kadın vokalisti Janis Siegel ve Cheryl Bentyne ozellikle hareketli gösterile- riyle buyük ilgi topladılar. Konserlerinde kısa bir süre önce ölen caz ustası Stan Getz'e de selam göndermeyi ihmal etmeyen Man- hattan Transfer'in iki konseri de gerçek bir müzik "show" niteliğindeydi. (Fotoğraf: Ibrahim Giınel) Haberi 7. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Ankara polisi, emekli Korgeneral tsmail Selen'in oldu- rülmesi eylemini gerçekleştiren- lere lojistik destek sağladıklan öne sürulen ve aralarında 7 ast- subayın da bulunduğu bazı ki- şileri gözaltına aldı. Ankara DGM'ye bugün çıkarılacakları açıklanan astsubaylardan Jan- darma Genel Komutanhğı'nda görevli bir başçavuşun, eylemi gerçekleştiren yasadışı örgüte bir tabanca, 10 el bombası ve bin mermi verdiği ileri surüldü. An- kara'da gözaltına alınan iki avu- katın üzerinde, emekli Korgene- ral Hulusi Sayu'ın öldürulmesi olayı nedeniyle tutuklanan tbra- him Bingöl'un cezaevinden dışa- rıya gonderdiği eylem planları- (Arkası Sa. 19, Su. S'de) Yarın / Kitap Edebiyatçılanmız tatil mekânlarını anlatıyor TV'de Sinema /6 Türkan Şoray'm ilk yönetmenlik denemesi Dizi/15 Alain Rousillon: Mısırlı İslamcılar şeriat istiyor Yılın Antrenörû / Spor Şenol Göneş: Işte şimdi strese girdim Arif Kızılyalın Ankaralda^ınektup' rahatsızlıgı ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'e gonderdiği mektupta yer alan ve Kıbrıs Rum kesimi liderini "Kıbrıs'ın temsilcisi" konumuna getiren öneri, Ankara'da tepki ile karşılandı. Ankara, ABD Dışişleri Bakanı'nın Kıbrıs için beşli zirve önerisini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Türkiye bu görüşünü "diplomatik ama kararlı" bir dilleWashington'a iletti. Dışişleri çevreleri ABD'nin tutumunu 'anlaşılmaz' olarak değerlendirdiler.10. Sayfada ECEVİT'TEN YILMAZ'A 'OZAL' UYARISI 10. Sayfada ATRUPA'DA FEDER.\SYON TARTIŞMASI 11. Sayfada • Çağdaş bir masal Martin Scorsese'in yönettiği "Kahkahalar Krah"nda Robert De Niro ve Jerry Lewis başrolde. Film TV3'te saat 20.00'den itibaren yayımlanacak. 6. Sayfada • Çevre sorunlan Kentleşme, goç ve nufusun denetlenmesı istenen panelde çevre projelerıne devlet desteği ıstendı. 8. Sayfada • AIDS'ln yükseliş yılları Floransa'da yapılan 7. AIDS'hler kongresinde en çok ilgiyi 15 kilo vermiş ve estetik ameliyat yaptırmış Elizabeth Taylor gördu. 10. Sayfada • AGİK'ten güç pekiştirme adımı Avrupa Guvenlık ve Işbirliğı Konferansı Dışişleri Bakanları Berlin 'de toplanıyor. 11. Sayfada • Zoruntu tasarruf Maaş ve ucretlerden kesilen konut edindirme ve tasarrufu teşvik hesaplarmda 16.4 trilyon bırıkti. Ekonomide • F.Bahçe Perulu peşinde San-Laaverttı yönetıaler Martınez'ı ızlemeye gıdıyor. Sporda • KulüpJer ticaret yapabilecek Taslağa göre spor kulupleri ticaret yapacak, tıcarethaneler vergiden muaf olacak. Sporda • Bir gemi batıyor Haliç'te Bu kadar ışıktan yoksun mu kalacaktı köpru? Yenisinin gölgesi altında ezilecek miydı? Arka Sayfada • ABD'de öğrenci seslnl duyuramıyor ABD Üniversite öğretım Üyeleri Birliği Genel Sekreten 'nin görtişleri. Arka Sayfada • Üniversiteler yeteneğe bakmalr ABD'nin en eskı oğrencıler derneğı 2.5 milyon uyelı. Arka Sayfada GÖZLEM UĞURMUMCU Renkler.••• Önceki gece BBC, Kürtler konusunda bir program yayım- ladı. Sunucu, Türkiye'de 12 milyon Kürt yaşadığını da söy- ledi. Bir de harita yayımladı. Haritada Türkiye'nın Doğu ve Güneydoğu yörelerinde Kürtlerın yaşadıkları ileri sürüldü. Buna benzer bir programı geçenlerde Fransız 5. kanalı da yayımlamıştı. (Arkası Sa. 19. Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog