Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

18 HAZÎRAN 1991 INSANLAR FÜSUN ÖZBtLGEN CUMHURÎYET/9 G Ö R Û Ş İçeri Yurtdışındaysan eğer, seni dışarı ataıiar, yurtiçindeysen içeri. Erfcln Ktray HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ 6UNEŞ TANER'İN BAKAN KİMLİK KARTI İPTAL Mî? Bürokrasi dalgalanıyorBİR sure önce Devlet Baka- nı Güneş Taner'e sormuştuk: —Enflasyonu durduracak olan siz, ekonomiyi hiza\a so- kacak olan siz, tum ekonomik karaıiardan soruinlu olan siz misiniz? Kasıla kasıla yanıt verdi: —Elbette benim... —Boş kararnamelerin altı- na imza atan ve bangi karan imzaladığını bilmeyen bakan- lardan biri de siz misiniz? Bu kez elinı cebine attı, (ta- bancasını değil) kimlik kartı- nı çıkardı: —Baaak, burada ne yan- yor. Bakan yazıyor. Ben bu devletin bakanıyım... Kürsude oturanlardan bir muhalif DYP'li, Husamettin Cindonık atıldı: —Işte gordiınüz, bir bakan kendisinin bakan oldugunu kimlik kartını gostererek ispat etmek zoruda kalıyor, bunlar işte böyle bakan... Kimlik kartını göstererek bakan oldugunu ispat eden sa- yın eski bakan, bugün ekono- Taner minin sorumluluğundan kötü not almış olarak görevi Ekrem Pakdemirli'yt devretmeye ha- zırlanıyor. Güneş Taner'in bakan kim- lik kartı iptal mi? Onu Mesut Yılmaz'ın kabi- ne listesi belirleyecek. Ancak Güneş Taner'in eko- nominin direksiyonunu elinde tutan pozisyonunu kaybettiği Pakdemirii kesin. Merkez Bankası Başka- nı Rüşdu Saracoglu'ndan baş- lamak uzere para ve ekonomi ile ilgili burokrasi ve banka ge- nel müdürleri geniş bir oooh çekiyorlar. Ekonomi burokra- sisi fena halde dalgalanıyor. Ekonominin kaptanlığını Pakdemirli'nin devralacağı anlaşılıyor. Ancak bu noktada işler ça- GENÇLERE ÇAĞRI VAR Denizle dost olun tSTANBUL Yelken Kulübü 1952 yıhndan bu yana gençlere başta yelken olmak üzere birçok deniz sporunu öğretmeye yönelik çalışraalar yapıyor. Bugüne kadar 10 bin sporcu yetiştiren tYK'nın 600 lisansL sporcusu bulunuyor. Kulübün yelken okulunda aynca optimist, cadet, windsurf, yacht ve vüzme branşlannda eğitim programı yaz sezonu boyunca uygulanıyor. lstanbul Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Knrtnl, denizi, yelkeni ve diğer deniz sporlaruu seven ve istekli olan herkese yönelik kurs çalışmalan hakkında ' şu bilgileri veriyor: "Diger özel kolaplerdc 2.5 milyon lira olan kayıt öcredni, dileyen berkesin yararlanabflmesi için 400 bin lira olarak beliriedik. önkoşulsuz olarak aldıgımız kayıtlarda gençlere optimist, cadet, windsurf, yüznıc ve yacht dallannda 5 bafta süren bir egitim veriyoruz. Bn süre yatauzca wiadsurf branşuıda iki hafta olarak beliricBdi. Yitzmcde geaç ögrencflere egitimlerİBİ Mannara Üniversitesi Spor Akademisi'nden antrenör ve yflzme hocalan veriyor. Yelken dalında ise kulübumuzıin azman antrenör ve monitörleri dersleri istieniyor. Bu egitim sonnnda gençier tekoeleri taaıyıp kullanma aşamasına getiriliyor. Daha sonra başarüı olanbtr 2. basamak egitime alınarak yaz sezonu boyunca cnmartesi ve pazar giinleri egitiliyoriar. Böylece ogrencimiz aday sporcu dummuna geliyor. Egitim bir sonraki kış sezonuna kadar süriiyor ve o ögrenci lisansh sporcu olmaya hazır haie geliyor." Muzaffer Kurtul, deniz sporlarına özellikle genç kızlann rağbet gösterdiğini belirterek verdikleri eğitim sonunda lisans çıkardıklan sporculann yurtiçinde yapılan yanşmalarda tstanbul Yelken Kulübü adına veya ferdi olarak katıldıklarını belırtiyor. Optimistte 7-11, cadette 12-16, yüzmede 7-16 yaş gruplanna verilen eğitim windsurf ve yacht dallannda 7'den 70"e herkese yönelik. tstanbul Yelken Kulübü, "Denizle tanışın, dost olun" parolasıyla gençleri spor yapmaya cağınyor... 'YORUM YOK' YAZISI Cumhurbaşkanı'na hakaret değil YEŞtLLER Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ahmet FHmer, Bodrum'da eski bir ha- mamı bara çevirmiş, işletiyor. Duvarlara çeşitli fotoğraflar da bulunuyor. Bu fotoğraflardan birisi yüzünden 1989 aralık ayında hakkında "Cumhur- başkanı'na hakaretten" dava açıldı. Tlırgut ve Semra özal'ın hac kıyafetleriyle çekilmiş bir fo- toğrafı, altında Filmer'in el ya- zısıyla "Yormn yok" cümlesi. tddianamede "Yorum yok" yazısı için şöyle deniyordu: "Sanığın sayuız resimler içinden Cumhurbaşkanı'nın eşleri fle ihrama buriınmus re- sunkrini seçmesi ve ozel pano- ya asılı resmin altına yorum yok yazmakla da ozurü kaba- hatinden büyük tutumu ik umuma açık işyerlerinde aşa- gdar şekilde alay konusu yap- ma gayretinde oldugu da açıktır. Sanıgın kastının Sayıı Cumhnrbaşkanını hafıfe alma, kiiçültme oldugu tum dosya kapsam ve emanetin 1990/... arasmda kayıtta p n o ve resm- lerle anlaşılmakta~." O tarihten beri sonucu bek- leyen "Yorum yok" yazısı n: - hayet bilirkişi raporuyla ak- lanıyor. Raporda özetle şöyle deniyor: "(...) tnceleme konusu fotog- raf gerek asıldığı yer itibany- la gerek alündaki yazı iübany- la hakaret veya sövme suçunu oiuştnracak nitelikte değildir. Zira bu suclardan söz edilebü- mesi için bir kimseye tahkir edici, küçük düşüriicü ve top- lumdaki itibannı kırıcı flil ve- ya sıf atiann isnat edilmesi ge- reklr." BAYKAL'IN SAPTAMASI ZOHGULDAK BELEDİYESI'NIN KARTI Sülün Osman modeli SHP'de Yeni Sol'un lideri Deniz Baykal, hukuk sistemin- de cıddi düzenlemeler yapıl- ması gerektiğini düşunüyor. Baykal, "Ceza kanunumuzun, doiandıncılık maddeterinin fe- odal toplumun Sulün Osman dolandırıcı modeline gore sekilkndirildigini" belirterek şöyle diyor: "Ceza kanunumuzda bir 'emniyetı suiistimal kavramı' var. Bir bankanın genel mudıi- ni oturdugu koltuğu beğenip evine goturduğu zaman emni- yeti suiistimal etmiş oluyor. Bu durumda işlediği suç ile ban- kanın 40 mil>arını uygun for- miıllerle kendi kontrolune ge- çirdigi zaman işlediği suç aynı emniyetı* suiistimal oluyor ve aynı yasayla, aynı şekilde ceza- landınlıyor." Tasman nedir?TAŞKÖMÜRÜNÜN ahnmasında meydana gelen yeraln galerilerindeki oynamalar ve yerleşmeler sonucu yer Ustiinde oluşan çokmelere 'tasman' denir." Zonguldak Beledıye Başkanı Yuksel Aytaç, 'tasman'ın yukarıdaki tarifinin yazüdığı ve bölgede çöküntülere uğrayan yerlerin fotoğraflannın bulunduğu bir tebrik kartı bastırmış. Bayramlarda bu kartı tüm yetkili mercilere göndererek 'tasman'ın bölgede ne gibi zararlar yarattığına dikkati çekmeyi amaçlıyor. tallaşıyoı. Pakdemirli, kongre önce- sinde Mesut Yılmaz ile öpüşup anlaşarak bu görevi devralaca- ğını belırttı. Yılmaz ve Pakdemirli, tam anlaşmayı açıklarken, Işın Çe- lebi salona girip bu sahneyı seyretmeye yureği dayanmadı- ğı için salonu terk etmışti. •Pakdemirli'nin de bazı (cid- dı) kusurları var: Hatırlarsınız, "Semranım başbakan veya parti başkanı filan olursa, ben bu memleketi terk ederim" gibı laflar etmiş- tı. Semranım da particilikte hızla yurüyor. Seçim öncesi Akbulut'u de- virme koalisyonunda ister is- temez taraflar bir araya geldi- ler, ama... Semranım böyle lafları unutmaz. GERÇEK FIYAT NEYMIŞ Deterjan oyunu tZMİR Beledıyesi'nin Tan- 5aş mağazalarında tek fırma- nın deterjanlannı satma kararı va ardından İzmir'de yaşanan ucuz deterjan kampanyası ba- zı gerçekleri ortaya çıkardı. Belediye Başkanı Yuksel Çakmur, bu karan almak için 9 mılyar 400 milyon lira tuta- rında tıbbı alet ve cıhazı bağış olarak ilgili firmadan aldıkla- rını açıkladı. Bu arada rakip fırmalar da bir kutu alana bir kutu beda- va veya iki kutu alana bir ku- tu bedava gıbı kampanyalara giriştiler. Bu kampanyalar şimdi lstanbul ve diğer illere de sıçradı. Kavga ve rekabetın ottaya koyduğu gerçek ise şöyle: De- mek ki bu fırmalar mallarım iki katına kadar yuksek fıyat- la satıp aradan fahiş kârlar el- de edebiliyorlarmış. Rekabet kızışınca gerçek fiyatlara do- nüp yuksek fiyatları bir mık- tar aşağı çektiler. Künyagerlerin söyledikleri- ne göre de zaten deterjanların tüm reklamları bir yâna, ıçe- rikleri hep aynı ve ambalaj fi- yatları aslında kutunun içinde- ki maddeden daha pahalı ola- bilecek kadar hammaddeleri de ucuz. Ama bol reklam ve gösterış- lı kutular ve ambaiajlarla ay- nı deterjan halka büyük kâr- lar ve kartel fiyatlarla yansıtı- lıyormuş. Izmir Belediyesi'nin kararı bu oyunu ortaya çıkar- mış oldu. Bu alanın çok kârlı oldugu- nu gören yabancı firmalar te- ker teker gelerek piyasayı ele geçirmiş durumda. Deterjan alırken bile bir miktar dövızi dışanya öduyoruz. EMRE KONGAR'I DOKTOR TEPMİŞ! Anketler ve partiler FARUK Şuyun'un Ataturk Kutüphanesi'nde düzenlediği "Dobra Dobra" soyleşilerının son konuğu Prof. Emre Kon- gar'dı. Kongar, başında bulun- duğu kamuoyu araştırma şır- ketınin yaptığı anketlerle ilgili bilgi verirken şöyle diyordu: "Anketlerde 1. sıradaki parti gorunmenin etkileri parti açı- sından mutlaka olumlu olmu- yor. Bazen araştırma sonuçla- nna bakanlar özellikle de ka- rarsızlar 'Eyvah, yine bu adam gelecek!' diye hemen muhalif- lere oy vermeye kalkabilijor. Anketin sonucu da bir anda degişiveriyor." Kendisıni izleyen gençlere oğutlerde bulunan Kongar, Turkiye'nin az gelişmış, vasat bir ülke oldugunu, ısrarlı çalı- şan herkesin mutlaka bir şey olacağını soylerken "Hele bi- raz da genlerinizde bir şey var- sa Tiirkije'de dâhi olursunoz. Ben vasat çalışan bir adamım, adam oldum" diyordu. Konu okumaktan açıldığın- da ise Kongar, sağ gözunun başına gelenleri anlattı: "Yurtdışından yeni geldim. 6 a> çektim. 4 ameliyat oldum. Gozum doktor tepmesine uğ- radı. Kendi haline bıraksalar- dı belki bir se\ olmayacaktı. Yansı burada oldu, belki du- zeltirler diye yurtdışına gittim, daha kötu oldu. Milyonlarımı alıp, ciğerimi söke soke, acılar çekerek sağ gozumden oldum. kuçuldu, minnaak kaidı. Şim- di ne yaparım bilemiyorum, belki takma bir göz taktın- rım." flMjRwl ı PİKNİK PtYALE MADRA PBO,BU BİKİLERCE KEHD HASIL SENIN yiLDIZIKI BU CECE BÛTÜN BU RINAR4SNI7A HIZLI GAZETECİ NECDET AMA EFEfJO/VI, SlZlN 5yP6R-LuX M£t/V*ZlN ASALET ve iHİrŞAMlNCA &ILLW4ı SöZUHUZ YOK, IMhl, HlÇ OUMAZSA ŞU ÇOCC/IOARIN ALATyRKA AVAK>t?l.t*W Tuv^LET KA6IPI /?TSAy ŞlftKETfMlZ MAU KftZOEÜR ÇİZGİLİK KÂML MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEM4L GÖKHAIS GÜMSEŞ GARFIELD JZM DAVIS TA\ o t5 5 2> I İST4IVBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANUĞrNDAN 1 Belediyemıze ait 1985 model yabancı menşeli binek oto NİSSAN SUNNY 1.5 DX tipi 34 BHN 02 plakah HB 11.117.400 şaşı seri no.lu, E. 15854752 P moto- seri no.lu, 1985 model araç 9.000.000^- TL + KDV muhammen bedelle satılacaktır. Geçicı teminatı: 390.00O- TL. 2 Belediyemize ait 1986 model 34 FJU 99 plaka, Suzuki SA 310 GL marka. 1986 model, şaşı sen no AB 415104209, motor seri no- 610141681 bınek aracı 14.000.000— TL + KDV mu- hammen bedelle satılacaktır. Geçicı teminatı: 420.00&— TL. a Belediyemıze ait 1985 model, Volvo 340 GL Dizel, 34 DYM 64 plakalı binek araç laOOOOOO— TL. + KDV muhammen bedelle satılacaktır Geçicı teminatı: 540000^— TL. 4. Belediyemıze ait 1975 model binek oto Mercedes 230 16 marka, 34 BLR 01 plakalı, 11401510.248606 şaşı no.lu, 18095410127664 motor sen nalu araç 17500.00G- TL. + KDV - muhammen bedelle satılacaktır Geçicı teminatı • 525.000— TL. 5. Belediyemıze ait 1985 model binek oto Nıssan Blubird 1.6 DX marka, 34BHN 06 plakalı, RU 115020 79 şaşı sen no lu, CA 16.077860 motor seri no.lu araç 9.000.000^ TL + KDV muhammen bedelle satılacaktır Geçicı teminatı: 270.000r- TL. Yukarıda yazılı işler 4 TEMMUZ 1991 günu saat 11.00'de lstanbul Büyük Şehir Belediye Encümenınde 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'nun 45'nci maddesıne göre açık arttırma usulü ile şartnamesı veçhıle ayrı ayrı ıhale olacaktır Ihalelere katılmak ısteyenlerın, şartnamesinde yazılı belgelerle birlikte yukarıda belırtilen gün ve saatte lstanbul Büyük Şehır Beledıye Encümem'nde hazır bulunmalan gerekmektedir. llan olunur. Basın: 28954 SATILIK Gazeteciden 46.000'de 85 Yugo 10.500.000 384 38 42 - Arif KALBINIZ SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR, YA SİZ ?.. KALP VAKFI Muayene, Teşhis Tedavi, Laboratuvar, Röntgen Tel: 17512 44/45 148 58 66 YOLKESEN IRMAK Hıfzı V. VeJidedeoğlu 3. bası 15.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymkırı Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-fstanbul Odemeli gonderilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog