Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CLJMHURİYET/8 ISTANBUL'DA BUGÜN • Ümraniye Belediyesi Halk Okulu Sergisi saat 11.30'da halk okulu binasında açılacak. • "Çevre Kirliliği, Kentleşme ve İnsan" konulu panel, saat 14.30'da istanbul Ünıversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenecek. • 2.'ci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'ye gelerek İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü'nde uzun yıllar çalışan Prof. Kurt Zuber anısına düzenlenen sempozyum, saat 10.00'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nde yapılacak. KENTOAŞAM 18 HAZİRAN 1991 MEKTUP Sular kesiliyor • Acıbadem ve Kmkoprak'ta sular haber verilmeden sık sık kesiliyor. Bu, dûzenli bir su kesintisi uygulaması da değil. Sanki sulanmız keyfı biçimde kesiliyor. Sular haber verilmeden, birdenbire kesildiği için hazırlıklı da olamıyomz ve bu sıcak günlerde son derece ilkel koşuüarda yaşamak, evimize çok uzak yerlerden su taşımak zorunda kahyoruz. Sulanmızın biç olmazsa haber verilerek kesilmesini yetkililerden rica ediyoruz. HASANTEKİN Barajlarda su azaldı • İSTANBUL (AA) — tstanbul'a su sağlayan toplam 7 barajdaki su rezervi, 15 gün içinde 12 milyon 353 bin metrek'üp azaldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi'nden yapılan açıklamaya göre 1 Haziran 1991 tarihinde barajlardaki toplam su miktan, 481 milyon 794 bin 600 metreküpten, dün yapılan ölçümlerde 469 milyon 441 bin 600 metreküpe inerek 12 milyon 353 bin metreküp azaldı. Buna göre Terkos Barajı'ndaki su seviyesi, 3.35 metreden 3.25 metreye, Alibeyköy'de 17.33 metreden 16.99 metreye, ömerli'de 57.70 metreden 57.60 metreye, Yeni Elmah'da, 67.04 metreden 66.83 metreye, Eski Elmah'da 29.05 metrcden 28.70 metreye, Büyükçekmece'de 3.94 metreden 3.84 metreye, Darhk'ta 45.70 metreden 44.90 metreye düştü. Barajlardaki dünkü toplam su rezervinin de önceki gttne göre 1 milyon 110 bin 300 metreküp azaldığı kaydedildi. Barajlardaki doluluk oranı da yüzde 63.33 olarak açıklandı. Istanbul'a son 24 saat içinde verilen toplam su miktannın ise 1 milyon 348 bin 590 metreküp olduğu belirtildi. Gtilhane Etlrînlikleri • İSTANBUL (AA) — İstanbul Büyukşehir Belediyesi'nce düzenlenen "Gülhane Etkinlikleri" devam ediyor. Gülhane Etkinlikleri'nde bugünden itibaren Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nur Ertürk ile Baü müziğinin ünlu sanatçısı Kurtuluş'un konserleri başhyor. 20 haziran persembe günune kadar devam edecek olan konserlerin yam sıra, programda, komedyen Fatih Mühürdar, ünlü müzisyen Yavuz özışık ve Cenk Koray'ın sunduğu Tele-Kutu isimli yanşma da yer alacak. burdo m DİK KENDN GİY 'Kendin dik kendin giy' • tstanbul Haber Servisi — Dünyaca ünlü BURDA Dergisi'nin Türkiye temsilcisi ve dağıtımcısı GAMEDA/YAYDAĞ'ın düzenlediği "Kendin Dik, Kendin Giy" yanşmasına 55 yanşmacı katıldı. Diktikleri giysilerin mankenliğini de yapan Ankara, Izmit, Karabük, Gebze, Gaziantep gibi Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen yanşmacılar, Yeşilköy'deki Çınar Oteli'nde buluştular. Belkıs Dilligil (tiyatro-sinema sanatçısı), Ayşe Torun (Cumhuriyet Gazetesi Reklam Müdürü), Tüün Sinanoğlu (Beyoğlu Terzilik Meslek Lisesi Müdürü), Rahime Kocaoğlu (GAMEDA-YAYDAĞ temsilcisi), Ahmet Bozkurt (profesyonel terzi), Remide Atamer (yüksek mimar) ve Hatice Abaoğlu'ndan (Cihangir Kız Sanat Okulu Müdürü) oluşan jüri önünde diktikleri giysileri sunan hammlar üç kategoride yarıştılar. (Fotoğraf: Uğur Günyüz) Kartal asfaltfabrikasımn temelini Sözen attı Fabrika için halk oylaıııasıÇevre halkının istemediği fabrika için Kartal Belediyesi halk oylamasına gidecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Sözen, bütün büyük projelerin iktidar tarafından engellendiğini söyledi. Sözen, tstanbullulan sorunlara sahip çıkmaya çağırdı. İSTANBUL (AA) — Kartal sakinlerinin çevreye zarar vere- ceği gerekçesiyle kurulmasını is- temedikJeri ve geçen cumartesi günü taşlı sopah protestolara neden olan Kartal Asfalt Fab- rikası'run temeli, tstanbul Bu- yükşehir Belediye Başkanı Nu- rettin Sözen tarafından dün atıldı. Yaklaşık 2 milyar liraya mal olacağı bildirilen fabrikanın te- mel atma töreninde konuşan Sözen, bütün büyük projeleri- nin iktidar tarafından engellen- meye çalışıldığmı öne sürdü. Siyasi iktidar tarafından te- minat mektubu verilmediği için 650 otobüs alımı konusundaki gecikme yüzünden milyarlarca liralık zarar olduğunu belirten Sözen, aynı engelleyici tavrm, kentin çöp sorununu giderecek "Çöp İmha Merkezi" projesi için de geçerli olduğunu söyle- di. Projesi hazırlanan ve ön ye- terlilik çalışması yapılan çöp im- ha merkezi projesinin aylardır, sadece yer seçimi konusuhda bir onay beklediğini kaydeden Sö- zen, "Bunu sizler ve tstanbul adtna kımyorura. Siz, değerti Is- tanbullulan da sorunlar karşı- sında duyarlılıga, sornnlannıza sahip çıkmaya çağmyonım" dedi. Kartal Belediye Başkanı Mek- met AH BttkJi ise protestolara neden olan asfalt fabrikası için ilçede referanduma gıdecegini bildirerek "Ortaya koyacagun 15 sandıkla aztefİB ovnna baş- vuracagım. Eğer bu fabrikayı Kartal'da istemezseniz, tüm araçbnyla birtikte bir başka be- lediyeye satacağun. Ama ondan sonra da Kartal'a bir kiirek bi- le asfalt aiamayaca|ıın" dedi. Temel atma töreninden son- ra, Kartal Belediyesi'nin asfalt fabrikasında kullamlmak üzere Italya'dan ithal ettiği asfalt araçlan da vatandaşlara tanıtıl- dı. ltalya'dan 11 TIR'la getiri- len araçların maliyetinin 4 mil- yar lirayı buldugu bildirildi. Sözen ttirkfl söyledi Nurettin Sözen, daha sonra Yakacık Ismail Hakkı Tonguç Kultür Merkezi'nde açılan elişi sergisini ziyaret etti. Sözen'e bu- rada, ayran ve çiğköfte ikram edıldi. Sergjde yapüğj konuşma- da, kültür merkezlerinin sayısı- nı arttu-acaklannı söyleyen Sö- zen, bir saz sanatçısına da eşlik ederek Aşık Veysel'in "Uzun tnce Bir Yoldayun" adh türkü- sünü birlikte söyledi. Okmeydanı Onkoloji Servisi açıldı İstanbul Haber Servisi — SSK Okmeydanı Hastanesi'nde restorasyonu tamamlanan ve modem cihazlarla donatılan 140 yataklı onkoloji ve intaniye servisleri, dün düzenlenen törenle hizmete girdi. SSK Genel Müdürü Yalçın Saym, törende yaptığı konuşmada, SSK'nin yurt çapında yataklı, yataksu 412 sağlık tesisi, 24 bin yatak kapasitesi ve 39 bin saglık personeliyle, ülke sağlık hizmetleri içinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Hızlı nüfus artışı ve sanayüeşme hareketinin, sağlık hizmetleri alanında önemli istekler doğurduğuna değinen Sayın, "Kurumumumuz, kendi payına düşeni karşılamak zorunda bulunduğu gibi, hizmeti mümkün olduğunda kendi sağlık tesislerinde vermek suretiyle tedavi maliyetlerinde de tasarruf sağlamak durumundadır" dedi.Hastane Başhekimi Prof. Ergun Göney de konuşmasında 22 bin 500 metrekarelik bir alana yapılacak olan onkoloji tedavi ve yatak bloklan ile mutfak ve yemekhane inşaatına, en kısa zamanda başlanacağım bildirdi. Tören sırasında hastanede çalışan bir grup memur, maaşlannın yetersizliğini ve döner sennayeden aldıkları paranın çok düşük olduğunu gerekçe göstererek protestoda bulundular. Memurlar, daha sonra da ögle yemeği boykotu yaptüar. (Fotoğraf: Uğur Günyüz) İsUmbuTun gürültü haritası çıkanlacak Türk çevre raporu' hazırlanacak İSTANBUL (AA) — Türki- ye'de çevre sorunlannı yerinde incelemek ve bu konuda bir ra- por hazırlamak amacıyla çalış- malanna başlayan tktisadi Iş- birliği ve Geliştinne Teşkilatı (OECD) misyonu, dun Çevre Müsteşarlığı'nca düzenlenen 'çevre' konulu bir toplantıya katıldı. ll genel meclisinde yapılan toplantının açılışını yapan tstan- bul Vali Yarduncısı Remzi Gur- SD, Çevre Komjsyonu'nun, Türkiye'de kıyı alanlarınm yö- netimi, su kaynaklannın yöne- timi ve kentsel alanlarda kirlili- ğin önlenmesi \e kontrolü ko- nularında selektif bir ülke ince- lemesi yapacağını bildirdi. Gürsu, belirlenen konularda çevre ile uyumlu yasal, idari ve ekonomik tedbir ve önerüerin beürlenmesi şeklinde özetlenebi- lecek ülke incelemesine temel verileri sağlamak amacıyla, üye ülkelerin tahsis ettikieri uzman- lardan oluşan OECD misyonu- nun, yerinde incelemderde bu- lunduğunu belirtti. Gürsu, da- ha sonra bu misyonun, incele- meleri değerlendirmeye tabi tu- tarak, Türkiye'deki öneriler doğrultusunda, 1991 yılındabir "Tiırk çevre raponı" hazırlaya- cağını kaydetti. tstanbul'un su kaynaklan, kı- yı alanlan ve kentsel alanlarla il- gili sorunlannı anlatan Remzi Gürsn, yerleşim yerlerinde ye- terli ve sağhklı içme suyu temi- nini ve dezenfekte edümesiyle il- gili çauşmalann yapıldığım söy- ledi. Gürsu, lstanbul'un su rezerv- lerinin geniş yerleşim alanında bulunması nedeniyle korunma- sının büyük problem olduğunu, ozellikle içme suyu havzalann- da kaçak yapılaşma bulunduğu- nu belirterek "Bu bölgeler or- ganik ve inorganik atıklardan uzak ohnalıdır" dedi. Katı atıkları insan sağkğına zarar vermeden ve ekolojik den- geyi bozmadan imha etmek için Göztepede GAMEDA bayii soyuldu lsUnbul Haber Servisi — Göztepe'de bulunan GAMEDA Başbayii, silahlı 4 kişi tarafın- dan soyuldu. Soyguncular, 26 milyon lira parayla bir miktar çek koçanını aJarak kaçtılar. Göztepe Gözcübaba mevkiin- de bulunan GAMEDA Başba- yii'ne saat 16.30 sıralarında ge- len silahlı 4 kişi, içeride bulu- nanları etkisiz hale gçtirdikten sonra kasadaki ve personelin üzerindeki toplam 26 milyon para, bir bilgisayar ve bir çek koçanını gasp ettüer. Soyguncu- lar, içeridekileri bağlayarak gel- dikleri 34 RD 271 plakalı mavi renkli Anadol marka bir kam- yonetle olay yerinden kaçtılar. Kamyonet, olaydan bir süre sonra Hasanpaşa Kurbağalıde- re Caddesi'nde terk edumiş ola- rak bulundu. Kovalamaca Bu arada Beyoğlu Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekipleri kontrol sırasında "dur" ihtan- na uymayıp kaçan bir otomobi- le ateş etti. Olayda otomobilde bulunan bir kişi omzundan ya- ralanırken diğer iki kişi kaçtı. Edinilen bilgilere göre dün sa- bah saat 07.00 sıralannda Be- yoğlu Emniyet Amirliği'ne bağh ekipler "dur" ihtanna uymayan ve içinde uç kişinin bulunduğu 34 F 9933 plakalı otomobile ateş açtı. Açüain ateş sonrasında ka- çan otomobili takip eden görev- liler, otomobili Cibali Tekel Fabrikasfnln arkasındaki Ko- camustafapaşa Caddesi'nde sı- kıştırdılar. Omzundan yarala- nan Ramazan trfan Akbaş adh kişi ekiplerce yakalamrken diğer iki kişinin kaçtı. Yarahmn Cerrahpaşa Tıp Fa- kültesi Hastanesi'nde tedavi al- tına alındığı ve kaçan diğer iki kişinin aranmasına devam edil- diği belirtildi. çalışmalar yapıldığım anlatan Gürsu, arıtma sanayii tesisleri- ne büyük ağırlık verildiğini kaydetti. Remzi Gürsu, tstanbul'da ha- va kirliliğinin de büyük boyut- lara ulaştığım, bunun en büyük nedeninin de 1 milyona yakın olan motorlu taşıtlardan kay- naklandığını söyledi. Kurşunsuz benzin Hava kirliliğini önlemek için kurşunsuz benzin kullanılması gerektiğini anlatan Gürsu, kata- litik konvektörlerin konulması cahşmalannın da yapüdığını bil- dirdi. Remzi Gürsu, tstanbul'da gu- rültü kirliliği bulunduğunu da beürterek bu kirliliğin surekli öl- çüldüğünü ve yakında şehrin gürültü haritasının çıkarılacağı- nı bildirdi. OECD Çevre Direktör Yar- dımcısı Michael Partier de ls- tanbul'un çevre alanında karşı- laştığı problemleri yerinde tespit etmek amacıyla Türkiye'de bu- lunduklannı büdirerek OECD'- nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. T EREKLİ TELEFONLAR 055 066 527 57 00 172 13 73 -74-75 WS 088 • tUj m : 068 AdtO77 Jfc 511 89 18 C I I I . * H U 1m 588 48 00 ÇijpiTy 534 00 00 (100 hat) S*l Ettafc 131 22 09 Tatotaı fejata 152 43 00 m SMHİfa: 588 44 00 SSK M M I H M I : 132 30 00 SSK 6lrt.pi. 358 67 60 • THT: iç IMtar 573 13 31. •q pMtar 574 23 00 (25 hat), 574 73 00, 574 82 00 (45hat) 527 00 50, 336 20 63 348 80 20 StMı IMtan: 526 40 20, 144 42 33, •Mh Tıteı (AcMto): 145 53 66, 144 25 02, 149 18 96 149 15 58 • IIT Shtud (Hava tahnm ftğrenme) 573 89 80 feAfeMO 526 62 74. hT*t*ato 526 62 74 150 83 50, K«hÛ|:348 71 40 • TBU069 • SHMKA: 522 97 03, 147 51 10. p 345 03 04. • kfTT OML IM.: 145 07 20 (17 hat) • FTT: 011 (Bılınmeyen lumaralar ve nöbetçı eczane somıa), 021 (anu), 021 (danı$ma) 031 (şehırterarası), N 1 (sıra sorma). 032 (mılletterarası), ttZ (stra sorma), 9 kaçak Türk yakalandı • İSTANBUL (AA) — Çeşitli tarihlerde yurtdışına kaçak olarak çıktıklan belirlenen 9 Türk, pasaportsuz olarak yurda dönuşlennde yakalandı. AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgilere göre, Fatma Kör, Murat Kalkan, Sami Çetinbaş, Hasan Efe, Cevdet Türkay, Rahmi Yıldız, Nazike Değirmenci, Şaziment Pazar ve Mehmet Atmaca yurda girişlerinde yakalandılar. En başarılı kapıcı • tstanbul Haber Servisi — Sarıver Belediyesi'nin düzenlediği "Çevre ve Kultur Gunleri" kapsamında dun "en basarılı kapıcı" seçilen Çam Sokak'takı Kaynak Apartmanı kapıcısı Ragıp Sever'e ödülü verildi. Temizlik Kampanyası'nın da başlatıldığı Sarıyer'de ayrıca, tekvando, karate, jimnastik gösterileri yapıldı, "çerve ve doğayı koruma" konulu panel düzenlendi. 3 kişi bo^uldu • tstanbul Haber Servisi — Yaz mevsıminin gelmesiyle birlikte boğulma olaylarında artış görülmeye başlandı. Heybeliada'da Yusuf Doğan (20), Avcılar Ambarlı sahilinde Kenan Özturk (16) adh gençler denizde boğulurken, Kuçukçekmece'de de ömer Kayra (8) adındaki çocuk yuzmek için girdiği su birikıntisinde öldü. Bu arada, Küçukbakkalköy'de oturan Zarife Akyol (32) adlı kadın evinde ölü bulundu. Ölümu kuşkulu görulen Akyol'un cesedi incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Sinema • Hyatro • Gösteri Korkunç Ivan. Al Capone M 7ve Frankestein'dan tek farkı yaşı. 21 HAZİRAN'DA DENIZKIZLARI 21 Haziran'da Sinemalarda" 146 97 38 • 132 64 26 "\füthiş! •Alice' Woody Allen'ı o hanka komedilenne döndürüyor" tl< mıov mrkll rıw •"Alice' birkomedı. 'Alice' birtaflama, 'Alice' parlakbır sinema olayı. Filmler dünyasında bir harikalar ülkesi. Sinemamn bııyülü peri masalı." Jlltl MICU -1.I1OD MtMMM, 4M»IH t~ YAZAN ve YÖNETEN WOODYALLEN ALEC BALDY\IN BL^THE DWNT:R sım DAVIS ML\FARROV\ W1LLL\M HITTT KElTLlkE JOE!VL\NTEGN\ BERNADETTE PETERS CYTOLL SHEPHERD GWESIVERDON î "21 Haziran'da Sinemalarda" İOM HANKS BRLCE WlLLİS MELANIE GRIFFÎTH Bir Wl StTta bıh- ks/aik Bnresi-. tonlışlılda zcnci onhalleknne daldılu. 1^ bir df vangım kötiklejra pzclcci kanjtu. _ Şiodi soroleüm bu ateften çıloo kmtaınbr!- •a BRIAJN DE PALMA FIL»I ŞENÜKATEŞİ "The Bonfirc of the Vanıtıes" K H U M 3 9 ) '2 00-14'5 16 30-16 4S 21 -S > (3360112) 1200 1-1*5 1630-1845 2115 (573 04 44) nOO-i330-160O-1B3O-21X <21 «2«) 12 15-U30 16 45-1900-21 15 Anhara AHU TWtmTitwılvttni|lLM.|(i . '5HE S OUT OF CONTRCM." Koüe'nin yenihobısı oğlonlordı! Onun bndinı luybettiğn dû^ûnûyonanız, btr de bobosını görüı! (14901 W) 1200 14 15-16 30-18 45-21 1$ (S102SO*) 1100-1330-1600 1830-2115 % ^ (1168323) 12 15-1430-1646-1900-2115 »nmtAtıa Hallara K«d,««y YILOIZ .• Babrtsy 74 S - Ç l» $ Anhara BATt SUNAR Bir PETER HYMAS Filml noruktaki Kadın "Narrow Margin" ANNE ARCHER • GENE HACKMAN 21 HAZİRAN'DA SİNEMALARDA DehşetinNefesi BETTYBLUE PMgaltı tKCI (140 45 95) TKAAVA4S4111 731 Ycrtoğımdaki Düfman «Nfl İİTl IMT M *TJ ^ S r ü ™ T 4k 13 ÖDÜLLÜTEL 130 40 41 1 OSCAR ÖDÜLÜ 10 CESAB ÖDUUI 2 CANMES ODOL0 •«yoğlu BEYOĞLU (151 32 40ı 11 30-14.00-li.30-19.00-21.30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog