Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

18 HAZİRAN 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 Öğrenciler'tabanpuarî bekliyor•Veliler ve öğrenciler merakla Anadolu liseleri sınav sonuçlarının ve sınavla öğrenci alan 50 özel okulun tercih taban puanlarının açıklanmasını bekliyorlar. Anadolu liseleri sınav sonuçları 9 temmuzda açıklanacak. Tercih taban puanlannın da bu hafta sonu açıklanması için çalışmalar yapılıyor. FİGEN ATALAY Anadolu liseleri ve özel okullara giriş sınavla- nmn ardından velilerin kayıt telaşı önümüzdeki günlerde başlayacak. Veliler ve öğrenciler, heye- canla Anadolu liseleri sınav sonuçlannın ve sı- navla öğrenci alan 50 özel okulun tercih taban puanlarının açıklanmasını bekliyorlar. Daha ön- ce 28 haziran cuma günü duyurulacağı belirti- len tercih taban puanlarının Kurban Bayramı'n- dan önce belirlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Sınavla öğrenci alan özel okullara kayıtlar baş- lamadan önce özel Okullar Sınav Yürütme Ku- rulu'nca okul yöneticilerinin katılacağı bir top- lanü düzenlenecek. Yann yapılacak toplantıda, tercih taban puanlarının belirlenm#sindeki ilke- ler saptanacak, bu konuda geçen yıl yaşanan sı- kıntılar tartışılacak. Bu sorunlann bu yıl da yi- nelenmemesi amacıyla alınması gereken önlem- ler ve öneriler ele alınacak. Toplantıda aynca, ve- lilerin tercih formlannı doldurmalan sırasında okullarda alınacak önlemler ve velilere bu konu- da yardımcı olabilmek için yapüması gerekenler tartışılacak. özel Okullar Sınav Yürütme Kurulu Başkanı Fahamettin Akıngüç, geçen yıl okulların tercih taban puanlannı belirlemeleri sırasında velileri tedirgin eden puan farklıhklan meydana geldi- ğini hatırlatarak "Bu yıl bu tür uygulamalann olmaması için çaba harayoruz. Omegin bir oku- lun kontenjanı 70 kişi ise bu okul iiç bin kişiyi kapsayacak bir terah taban puanı bdiriememeu" dedi. Sınav Yürütme Kurulu BaşkanlığYnca daha önce yapılan acıklamaya göre 50 özel okul, ter- cih taban puanlannı 28 haziran cuma günü top- luca ilan edecek. Ancak velilerin merakla bu pu- anlan bekledikleri göz önüne aunarak tercih ta- ban puanlannın Kurban Bayramı öncesinde açık- lanması için çalışmalar yürütülüyor. Eğer 50 özel okul da tercih taban puanlannı belirleme işlemini bu hafta içinde tamamlayabilirse puanlar, 22 ha- ziran cumartesi günü basın yoluyla topluca du- yunılacak. Veliler, bu puanlar açıklandıkan sonra 10, 11, 12 temmuz gunleri çalışma saatleri içinde çocuk- lannın sınava girdikleri okullara giderek, tercih formunu dolduracaklar ve okul müdürlüğüne teslim edecekler. Tercih formu okulun içinde dol- dunılacağı için velilerin iyice düşünüp karar ver- meleri ve tercih edecekleri en çok 5 okulun kod- lannı özel okullar sınav kılavuzundan öğrenme- leri gerekiyor. Fahamettin Akıngüç, "Terdhlerin nasd yapü- ması ve bu konuda nelere dikkat edilmesi" ko- nusunda velilere şu önerilerde bulundu: "VenTerin eUerinde iki gerçekçi bilgi olacak. Bi- ri çocuklannın başan puanı, diğeri de bu puan- la girebüecegi okullar. Bondan sonra veli, orur- dağn bölgeye, bekkntilerine, arzulanna uygun 5 okul seçecek. Velinin 1. tercihe en çok istediği okulu, daha sonra da puanına en yakın okullan yazması gerekir. Veliler gercekçi olmalı ve yedek- lerden çok fazla iimit beklemeden, 'puanlar da- ha çok düşer, çocuğum x okuluna girebilir' diye dfişünmeden 1. tercihlerine kayıt yaptırmalılar. Veliler tercih formlannı okuldan dışan çıkma- dan dolduracaklar. Bunun için de tercih edecek- leri 5 okula iyice düşündükten sonra karar ver- meli ve okula kesin kararlannı verdikten sonra gelmeliler. Okullarda da velilere bu konada yar- dımcı olunacak." Okullann tercihlere göre hazırlanan asil ve ye- dek listeleri 22 temmuz tarihinde açıklanacak. Asil liste kayıtlan 25 temmuzda başlayacak ve 29 temmuz günü saat 17.00*de sona erecek. Okul- lar, varsa açık kontenjanlannı aym gün ve saat- te okullannda ilan edecekler. 1. yedek liste ka- yıtlan 31 temmuzda başlayacak, 2 ağustos günü saat 17.00'de sona erecek. Bu kayıtlar sonucun- da kontenjan açığı kalan okullar, 5 ağustos gü- nü 2. yedek listelerini okullannda ilan edecekler ve 5, 6, 7, 8 ağustos günleri kayıt yapacaklar. Kayıt dönemlerinden her birinde sırası geldi- ği halde kaydını yapûrmayan adaylar haklannı yitirecekler. Sıkıııtıb havanın depremle ilgisi yok HÜRRİYET UYMAZ Dünyanm birçok yerinde bir- biri ardı sıra yaşanan deprem- ler ve yanardağ patlamalan, çe- şitli spekülasyonları da berabe- rindegetiriyor. Uzmanlar, kap- samlı araştırma yapılmadan öne sürülen görüşlerin spekulasyon- dan öteye gitmeyeceğini belirte- rek "depremle hava degişimle- ri arasında bir iliski bulunmadı- ğını" da söylüyorlar. Kamuoyunda 'sıkıntı yaratan sıcak havalarda deprem olur' inanışının aksine, bilimsel araş- tırmalar, depremle hava deği- • şimleri arasında bir ilişki olma- dığmı gösteriyor. BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Jeoflzik Anabilim Dah öğretim üyesi Doç. Dr. Ay- kut Barka, oluşum itibarıyla birbirinden çok farkh özellikler gösterdiği için depremler konu- sunda önceden kesin bir tah- minde bulunmamn çok zor ol- duğunu söyledi. Dünya genelin- de sismolojik araştırma ve veri- lerin istenilen düzeye ulaşmadı- ğını kaydeden Barka, depremie hava değişimleri arasında bir ilişki olduğu yolundaki göruşün 1940 ile 50'li yıllarda savunul- duğunu, ancak günümüzde ge- çerliliğini yitirdiğini açıkladı. Deprem tahminleri konusunda en sağlıklı verilerin aletsel öl- çümlerle elde edildiğini de vur- gulayan Barka şunları soyledi: "Bu oiay sürekli aynı belirti- leri vererek gelmiyor. Bazen mikro depremlerle ortaya çıkar- ken bazen de hiç umulmadık bir anda güçlii bir deprem olabili- yor. Bu nedenle deprem bu tür tahminlerde bulunulacak basit bir olay degil, üzerinde kapsam- lı araştırmalar yapılması gere- ken bir konu. Depremle hava değişimleri arasındaki ilişki, bi- lim çevresinde de (artışıldı. Uz- manlann bir kısmı, hava ile deprem arasında bir iliski oldu- gunu öne siirdü. Ancak depre- min mi havayı degiştirdiği, yok- sa havadaki degişikliklerin mi depremi oluşturduğu yönunde bir netlik yok. Üstelik yapılan araştırmalar, artık havadaki de- Çeşme deprem sığınağı gibi Izmir günlerdir sallanıyor. Arabasına atlayan soluğu Çeşme'de alıyor. Gazetemizi arayan bir bayan okurumuz "Beşik gibi sallanıyoruz. Bugün yine deprem olacak mı? Sizin neden büginiz yok. Araştınnıyor musunuz?" diye bizi azarlıyordu. TÜREY KÖSE tZMİR — lzmir üç gündür sallaruyor... Yurttaşlar panik ha- linde. 15 haziran gece yarısından sonra meydana gelen ve ikisi Richter ölçeğine göre 4.2 şidde- tindeki sarsıntılardan sonra ön- ccki gün ve dün de 3.6, 3.5, 3 ve 3.6 şiddetinde yeni sarsıntılar ol- dac \tattaşlar paniğe kapılırken her yeni sarsıntıdan sonra gaze- te telefonlan da kilitlendi. Bo- ğaziçi Üniversitesi Kandilli Ra- sathanesi yetkilileri, dün akşam saat 18.41'de meydana gelen son depremin merkez üssünün rasat- haneden yaklaşık 310 kilometre uzakhkta ve Richter ölçeğine gö- re 3.6 şiddetinde olduğunun sap- tandığını bildirdiler. Dün sabah gazetemizi arayan bir kadın şun- ları söylüyordu: — Beşik gibi sallanıyonız. Bugiin yine deprem olacak mı? Bu okurumuz bizden kendi- sini rahatlatabilecek bir karşıhk beklerken bir başkası da çaresiz- likle, "Depremi önceden haber veren bir alet var mı? Sizin ne- den bilginiz yok? Araştonnıyor musunuz?" diye bizi azarlıyor- du... Kent, üç gündür sallanırken herkes birbirine şu soruyu soru- yor: "Daha şiddetli bir deprem olacak mı?" Diğer yandan da 'deprem gecesi' anılan anlatılı- yor: Insanlar panik halinde sokak- lara dökUlmüşlerdi. Arabası olanlar arabalarına atlayıp Çeş- me'ye, Urla'ya doğru gitmişler- di. Bazılan arabalarında sabah- lamışlardı. Hastalar hastane bi- nalannı terk etmişler, sabaha dek yataklanna dönmemişlerdi. Battaniyesini kapanlar beton bloklann korkutucu görüntü- sünden kendilerini biraz uzak hissettikleri boş alanlara, park- lara, deniz kıyılanna doluşmuş- lardı. Hamile kadınların sancı- ları artmıştı. Evlerde çocuklan toparlayıp bir an önce sokağa fırlamak isteyenlerle, 'evlerin da- ha güvenli olduğunu bilen ve ev- de kalmakta ısrar eden' aile bü- yükleri arasında kavgalar yaşan- mıştı. Kimileri, "Radyo yayın yapmış, evteri terk edin diye! Ne yapalım?" diyerek gazete büro- larını aramışlardı... Deprem ge- cesini daha az korkutucu ve esp- rili bir anıya dönüştürenler de yok değildi. tbrehim Algan, 'o geceyi' şöyle anlattı: — Baktun dunım kötü, ha- nım, çocuklar panik içindfc He- men toparlandım. Giyindik, battaniyeleri akhk, evin öniinde- ki boş alana indik." Gazetemizi bılgı almak için arayan ve 'babasına ayıp olur' diye adını vermek istemeyen bir okurumuzun 'deprera gecesi' anısı da şöyle: — tlk sarsınsıtan sonra ka- nmla çocuklan hemen giydir- dik. Battaniyeleri çıkardık. Bu arada içerideki odada babam RTL'deki erotik fümi seyredi- yordu. Sokaga çıktık. Kendine aşağıdan seslendigimizde balko- na çıkıp 'Saçmalamayın, ölüm nasıl olsa bizi her yerde bulur. Filmi kaçınr mıyım?' diyordu. Biz sokakta sabahladık, babam da filmini seyretti..." Beyoglu Kuledibi'nde ola|an görimrüler. Dar sokak- lannda binalar arasında gerilmiş iplere asılmış çamaşır- lar, sokaklan iyfce daraltan park etmiş otolar ve tflm bunlarm arasında oyun oynamaya çalışan çocuklar. En böyükleri 7 yaşındaki Murat Ucuz plastik topun arkasından bir grup arkadaşıyla koştunıyor. Sesleri, sanki e kimiş binalara can kaüyor. "Oyun alamnız olsun ister misiniz?" diye soruyonız. Bunu hiç düşünmemiş. "Bilmem" diyor, "Oynuyoruz işte". Neşe içinde poz verdikten sonra çamaşuiann altında, otolann arasında oyunlannı surdürüyoriar. (Behzat Şahin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Anne Ve Çocuk Yaşatma Programı SAĞLIKLI ANA SAĞLIKLI ÇOCUK YARINA, YARINLARA S.B. tlâç ve Eczacılık Vakfı ğişikttklerin deprem oluşturacak bir enerjhi, deprem olmadan önce ortamdaki elektriksel de- ğişimlerin ise atmosferik koşul- lan etkilemediği yönunde. Bu- naltıcı, sıcak havalarda deprem olur inanışını, kış aylannda olan depremler geçersizleştiriyor ve her mevsimde deprem olabili- yor. Günümüzde deprem konu- sundaki tahminler artık bunlar- la değil, aletsel ölçümlerle yapı- lıyor. Yeryüzündeki egim deği- şimleri, yeraltı sulanndaki ra- don gazı artışlan veya mikro depremlerdeki sıklık sayısı gibi verilerle deprem tahminleri ya- pılıyor." Filipinler'de Pinatubo yanar- dağının patlamasından sonra basında Nemrut Dağı'na dikkat çekilmesini spekülasyon olarak niteleyen Doç. Dr. Barka, "Genç yanardağlanmız arasın- da en son aktivite gûsteren o ol- muştur, ama harekete geçip geç- meyeceği sürekli >e uzun erimli aletsel ölçümlerle ortaya çıkabi- lir. Bu konuda araştırma yapıl- madığı için herhangi bir açıkla- ma yapmak yanlısür" dedi. Birçok ulkede yanardağ et- kinliklerini ölçmek için çalışma yürütülürken Türkiye'de bu yönde bir çalışma söz konusu değil. Oysa Batı, Doğu ve Orta Anadolu bölgelerimizde sayıla- n 10'u aşan volkanik dağ ve te- peler bulunuyor. Basında dikkatlerin üzerinde yoğunlaştığı, en son aktivitesi- ni 1441'de tamamlayan Nem- rut'un dışında Batı, Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde yer alan volkanik dağlar şöyle: Batı Anadolu'da 100 bin yıl önce oluşan Kula, Selendi vol- kanik tepecikleri, Orta Anado- lu'da 300 bin yıl önce oluşan Er- ciyes, Hasandağ ve Nevşehir ci- varındaki tepecikler, Doğu Anadolu'da ise 450 bin yıl ön- cesine dayanan Ağrı, 30-40 yıl- lık geçmişi olan Tendürek, Kir- korve Girekol. Trafik: 21 ölü, 43 yaralı Haber Merkezi — Yurdun çe- şıtli yerlerinde dün meydana ge- len trafik kazalannda 21 kişi öl- dü, 43 kişi yaralandı. lstanbul'dan Tekirdağ'a gi- den Fuat İnan (49) yönetimin- deki özel otomobil ile karşı yön- den gelen Adem Erk yönetimin- deki özel otomobil, Marmara Ereğlisi yakınlarında çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sü- rücüsü ile otomobilde bulunan Üzeyir Irmak (67) ve tbrahim Irmak (13) olay yerinde öldü. Yaralanan 7 kişi, Çorlu ve Te- kirdağ'daki hastanelerde tedavi altına alındılar. Bozüyük'ten Kütühya yönü- ne gitrnekte olan ve sürücüsü- nün kimliğı belirlenemeyen 64 DF 364 plakalı otobüs, İnönü il- çesi yakınlarında aşırı hız yü- zünden şarampole yuvarlandı, kazada 7'si ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde de virajı alamayan Mustafa Kaya yönetimindeki otomobil, yolun kenarında oy- namakta olan çocuklara çarptı. Kazada Ayşegül Geçeroğlu (9) adlı çocuk ölürken yaşları 6-11 arasında değişen 6 çocuk ya- ralandı. AA'nın haberlerine göre dun aynca Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında Turgut Taşdenıir, Özay Tiirkyılmaz, Afyon'da meydana gelen 3 ay- n trafik kazasında Ali İhsan Alp, Güner Alp, Ayten Çağı- ran, Ramazan Ünalan ve kim- liği belirlenemeyen bir kişi, Ka- raman kent merkezindeki kaza- da Bayram Gürbüzkoç (33), Sü- leyman Yavuzcan (50), Kayse- ri'nin Pınarbaşı ilçesinde Rama- zan Kurt (16), Kayseri - Anka- ra karayolunda Esma Atasever (20), Nevşehir'de Ahmet Kara- duman (9), Erzurum'un Pasin- ler ilçesinde Ali Cihat Özeken (36), Giresun'da Mehmet Tah- maz, Zonguldak'ın Çaycuma il- çesinde Hayrullah Sarıçelebi, Diyarbakır'daki kazada da ts- met Inal (78) adlı yurttaşlar ya- şamlarını yitirdiler. DUNYADA BUGUN ALİStRMEN ANAPta Makyajlazeleme ANAP'ın kongresinden sonra bir arkadaşım aradı telefon- la; — "Dünkü yazının girişi oturmadı gördün mü?" dedi. — Nesi oturmadı? — Bu kez yalnız "güzel"lik değil, aptallık da geçici oldu. -r Görüşüne katılmayacağım, yalnız çok acımasız ve katı olmasından değil, olaya başka türlü baktığımdan. — Olaya nasıl bakıyorsun? — Yıldınm Bey, Hanedan'ın adayı olarak geldi, Hanedan başkasını destekieyince de gitti. Üstelik de gidişi oldukça ba- şarılı oldu. — Nasıl başarılı? — Baksana Hanedan'a karşı yine de oldukça oy topladı. — Ama giderken getirildiği dolduruş ile "Ayasofya'yı iba- dete açma" vaatleriyle itıbar da yitirdi. — Yitirdi, ama Yıldınm Bey'in zaten yitirilecek tezla bir şeyi kalmamıştı. O, kullanıldı ve süresi bitince de gitti. — Hanedan kullandı, Hanedan gönderdi diyorsun öyie mi? — Evet, lıpatıp öyle. — Demek Hanedan'ın egemenliği hâlâ sürüyor. — Hiç kuşku yok. Üstelik de Semra Hanım'ın da ağırtığı daha fazla duyuluyor. Zaten ANAP'ın son kongresini başka türlü yorumlamak gerçeği tam olarak görmeyi engeller. — V&ni? — Yanisi şu, yepyeni bir kişinin gelip ANAP'ın yazgısını değiştireceğini sanmak yanlıştır. Unutmayalım ki Hanedan1 ın eski adayı kullanım süresi bittiği için yitti gitti, yerine de yine Hanedan'ın yeni adayı geldi. — Ama bu arada Hanedan da biraz yıprandı galiba. — Eğer Semra Hanım'ın MKYK'ya son sırada girmesini söylüyorsan bu görünüş aldatıcıdır. — Nasıl aldatıcı? — Semra Hanım'ın istediği adayı seçtirmiş. Hanedan'ın cici kanadı istediği yönetimi işbaşına getirmiştir. Buna karşı be- liren tepkiler geçicidir. — Yani şimdi seçimi yitiren kanadın gelecekte Mesut Yil- maz'ı engelleyemeyeceği, hükümete güvensizlik oyu... — Hükümete güvensizlik oyu söz konusu değil, işin ucun- da erken seçime gitme korkusu var. — Ya engellemeler? — Engellemeler, kişisel planda olur. Belki Taşar, kongre- de ettiğini bulur, ama pazariıkla birçok şey çözülür. — Nasıl yani? — Karşı takımdan ehven-i şer görünen birkaç kişi daha hü- kümete alınır ve böylelikle cephede gedik açılır. — Mesut Bey'in sence şansı ne olabilir? — Mesut Bey'in en büyük şansı, şimdi bir bölüm basın ve doğallıkla TFfT, Magic Box ve kimı iş çevrelerinin desteğiyle ANAP'a yeni bir makyaj uygulanması olabilir. — Bundan ANAP ne kazanır? — ANAP bundan olsa olsa birkaç puan kazanır ve ayakta kalan anahtar bir koalisyon partisi olarak varltğını korumaya çalışır, ama... — Aması ne? — Aması şu: Eğer ANAP'ta tutturulmaya çalışılan yeni makyajda başan kazanılırsa, ardından hemen bir erken se- çime gitmek gerekecektir. — Peki, ANAP'lılann çoğunluğu bunu ister mi? Turgut Bey ne der? — Hepsi için gidip de bir daha gelmemek olduğuna, Tur- gut Bey için de makamı yitirmek olasılığı bulunduğuna göre bu kararın çıkması oldukça güç görünüyor. Ama öte yandan da seçim geciktikçe, ekonomik koşulların da dürtüsüyle ya- pay önlemlerin iflası gündeme gelecektir. Yani? — Yanisi bu kokana, bu sıcakta bu makyajı daha fazla ta- şıyamaz, rimeller dökülüp rujlar bulaşıp allıklar sıvaştıkça gö- rünüm daha da beter olur. Kimilerindeki korku bu kez kah- kahaya dönüşür. — Haklısın belki, pekiyi öyleyse ANAP'ta ne değişti?" l?v ' — ANAP'ta yalnızca kullanılan adamın adı değişti. Dün Yıl- dınm'dı, bugün Mesut oldu. — Bakalım Mesut Bey bu kullanılma durumunu lehine çe- virebilecek mi? — Bekleyelim bakalım. KlSA KISA m Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Ankaralı işadamlanna Güneydoğu'yu anlatacak. Ankara Sanayici ve lşadamlan Derneği'nin (AStAD) 1991 Yıh 1. Üyeler Toplantısı'mn konuk konuşmacısımn Hayri Kozakçıoğlu olduğu bildirildi. • Türkjye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi Asma Kömür Üretim Ocağı'nda meydana gelen iş kazasında Celal Bakibeyoğlu adlı işçinin öldüğü bildirildi. • Malatya'mn Kuluncak ilçesinde Mehmet Demirci (6) Doğanyol ilçesinde de Salih Çakar (53) adlı kişiler yıldınm çarpması sonucu yasamlanm yitirdiler. • Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Atatürk Lisesi 2 Edebiyat A smıfı öğretmenlerinden Coşkun Işık, sınıfta öğrencilerle birlikte "şampanya" içtiği gerekçesiyle kaymakam tarafından acığa alındı. 13 öğrenciye de değişik sürelerle okuldan uzaldaştırma cezası verildi. öğretmen ve öğrenciler, okul bünyesinde düzenlenen futbol turnuvasının final maçını farklı kazanarak şampiyon olmalannı kutladıklannı söylediler. • İçinde bomba olduğu sanılan bir çanta, Kayseri'de uzun bir süre trafiğin aksamasına neden oldu. Kent merkezinde yol ortasına bırakılmış siyah çanta korlcu yarattı. Bomba imha ekiplerinin olay yerine gelerek açtıklan çantanm içinin boş olduğu anlaşıldı. • izmir'in Güzelyalı semtinde 6 yaşındaki bir kız çocuğunu fuel-oil dolu bir deponun içine atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen 13 yaşındaki B.P. olaydan birkaç saat sonra yakalandı. RRnin suçunu itiraf ettiği bildirildi. • Yargrtay 6. Hukuk Dairesi, nüfus kaydındaki din tashihinin idari işlem niteliğinde olduğuna karar verdi. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, Sıvas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin nüfus kaydındaki "Islam" ibaresinin "Bahai" olarak düzeltilmesi için açılan davaya Uişkin karannı, nüfus kayıtlanndaki din tashihlerinin idari işlem niteliğinde olması gerektiği için kanun yaranna bozdu. • Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürü Orgeneral Abdullah Bin Abdurrahman El Şeyh, hac konusunda tüm önlemlerin almdığını bildirerek "Güvenliği bozacak hiçbir harekete ve hacılann huzurunu kacıracak hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz" dedi. El Şeyh, Suudi Arabistan'da yayımlanan Okaz Gazetesi'ne verdiği demeçte Körfez krizinden Suudi Arabistan halkımn ve güvenlik kurumlarımn büyük dersler aldığını ve önemli deneyimler kazandığını vurguladı. • Eski lzmir semtinde, Atatürk büstünü kırmak isteyen ve bu amaçla kaidesinden çıkararak yere atan bir kişi yakalandı. Polisin olaya müdahalesi sonucu, sanık yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, Mehmet Biricik'in, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirlendi. Sanığın, bir psikiyatristin kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edileceği bildirildi. • İzmit'te 6 çocuk annesi bir kadın, geçirdiği ruhi bunalım sonucu intihar etti. Gültepe Mahallesi, Namık Kemal Caddesi 120 numaralı evde oturan Nuriye Gül (55) adlı 6 çocuk annesi kadın, evde kimsenin olmadığı bir sırada kendisini yatak odasmın tavanına asarak intihar etti. Hasta olan kardeşini ziyaret etmek için önceki akşam evden ayrılan kocası Fazlı Gül, öğleden sonra eve döndüğünde karısının cesediyle karşılaştı. Sinir krizleri geçiren koca, komşular tarafından güçlükle yatıştınldı. • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan açıklamada, "14 Haziran 1991 Cuma günü saat 16.15'te yapılmış olan medeni usul hukuku sınavı, sonılannın daha önceden ele geçirildiğine ilişkin deliller saptandığından iptal edilmiştir" denildi. Açıklamada, medeni usul hukuku sınavının 24 haziran cuma günü sabah saat 10.00'da yeniden yapılmasının yönetim kurulunca kararlaştınldığı da belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog