Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 HABERLERİN DEVAMI 18 HAZİRAN 1991 Eylemci ögretmenlere gözaltı • Istanbul Haber Servisi — Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önûnde bordralarmı yakan 5 öğretmenin polis tarafından gözaltına alındıklan bildirildi. Maaşlarının azugnu protesto etmek amacıyla, dün 17.30 sıralannda Galatasaray Lisesi önünde maaş bordrolannı ateşe veren Eğit-Sen'li bir grup öğretmene polis müdahale etti. Basın Ifoyın'da tören • tstanbal Haber Servisi — Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan öğrenciler için dün mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversitenin Sultananmet'teki rektörlük binasında düzenlenen törende, bu yıl mezun olan 120 öğrenci, mezuniyet belgelerini okul müdürü Prof. Dr. tsmet Giritli'den aldı. Rektör Prof. E>r. Orhan Oğuz'un da katıldığı mezuniyet teröninde konuşan Giritli, mezun olan öğrencilerin ileride yapacaklan görevlerin önemine değinerek, şöyle konuştu: "Okurumuz, gelişen dünya koşullarma ayak uydurabilmek için yeni atılımlar yapacaktır. önümüzdeki yıldan itibaren Basın- Yüksek Okullan'nm adı, îletişim BilimJeri Fakultesi olarak değişecek ve layık olduğu akademik seviyeye gelecek, mezun olan öğrencilerimizin de kendilerine dttsen görevleri yerine getireceğine inamyorum" (Fbtoğraf: Suat Kozluklu) Detjşim ıizrrmnlan • İSTANBUL (ANKA) — Îletişim Araştırmalan Derneği'nce (İLAD) düzenlenen "Haber araçlan ve uluslararası uyuşmazlıklar" konulu uluslararası konferans 19-20 haziran tarihlerinde tstanbul'da yapılacak. ÎLAD'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Îletişim Araştırmalan Birliği LAMCR üyesi araştırmacılarla, Türk meslektaşlannın katılacağı konferansta özellikle Körfez savaşını izleme biçimlerinin degerlendirüeceği bildirildi. HABER ARAÇLARI VE ULUSLARARASI ANLAŞMAZLIKLAR 19-20 Haziran 1991 İstanbul BÜYÛK TARABYA OTELİ KONFERANS PROGRAMI 19 Hazlran Çarşamba • Sat 10.00 Açılış Konuşmalan Nurettin Sozan (İstanbul Bûyûkşehir Belediye Başkanı) Ktazlh D*mlrk«nt (Gazetecıler Cemıyetı Başkanı) Husaırwrnn Üntal (İLAD Genel Sekreleri) C * M J.Hwn«{ink (IAMCR Başkanı) • Saat 11.00: Sabah Birinci Oturum: "Körfez savaşının iztenmesinde propaganda ve enformasyon çarpıtılması." Oturum Başkanı: Hotvard FnMtertefc Tartışmacı: Q«org« Ctorbtor Bildiriler: Run* OttoMfl (Norveç), "Niçin savaşın ilk kurbanı gerçektir?" Stig Nohrstedt (Norveç), "Haber havuzu yaratarak hükmetmek: Haber havuzuna dahil olmayan bazı gazetecilerin gözüyie Körfez savaşındakı rtabercilik." Ptorra Marie Fayard (Fransa), "Körfez savaşı: Kriz anlannda medyaiann yonetimi." RoMn Andcraen (ABD), "Basın, kamu ve yeni dünya düzeni: Medyalann Körfez savaşını izlemesi." • Saat 14.00: öğleden Sonra Birinci Oturum: "Körfez savaşının izlenmesinde propaganda ve enformasyon çarprtılması." (Devam) Oturum Başkanı: Howard Fradertck Tartışmacı: Oaorge Q«rbner Bildiriler: Yvonne Mlgnot-Lef«bvre (Fransa), "Medyalann öteki YOzC: Körfez savaşında medyalann oynadığı rolün anaiizi." Buknory Ismall (Malezya), "Körfez savaşının Maiezya'da iztonisi.' Rlchard Vlncent (ABD), "Haberlerin meydana gelişinde ve maniplüasyonunda seçkinJerin rolü: CNN'in Körfez savaşını izleyif tarzına yakından bir bakış." Kazam Motamed-Nejad (Iran), "Körfez savaşı ve iran basını: Gûnlük Tahran gazetelerinin içerık anaiizi." Votfgang Klelnwachter (Almanya), "Gazetecilerin haklan ve askeri çatışmalarda sansür sorunu." • Saat 16.30: Öğleden Sonra İkinci oturum: "Sosyolojık ve toplumsal cinsiyet boyutlanyta Körfez savaşı haberciiiği." Oturum Başkanları: MadeMne Kletoerg ve Olga Llnn» Bildiriler: Nurçay Türtoğlu (Türkiye), "Sosyolojık ve.toplumsal cinsiyet boyutlanyla Körfez savaşı haberciiiği." Brâdtoy Gr*entwrg (ABD), "Çöl Fırtınası'nın medyalarca izlenişinin kişiler bakımından geçerliliği ve yanıtlanması." Colton Roach (ABD), "Cinsiyetçilık ve militarizm." Zohoram Naln (Malezya), "Sorunlara etnik çehre vermek: Devlet, Malezya basını ve Batı Asya'da savaş." Ellan Mahoney (İngiltere), "Krizler ve Tasavvuriar: Medyalarda Kadınlar ve Savaş" 20 Hazlran Perşembe • Saat 10.00: Sabah birinci oturum: "Enformasyon Teknolojileri, Anlaşmaziık ve Körfez Savaşı" Oturum Başkanı: Farret Corcaran Bildiriler: Asu Aksoy (İngiltere), "Körfez Savaşında Teknoloji, Ahlak ve Şictdet 11 Farrel Corcaran (Irlanda), "Enformasyon Bağımlılığı ve Körfez Savaşı Haberciiiği: Avrupa Topluluğu Bünyesinde Ortak Bir Kûltürel, Askeri ve Dış ilişkıter Polıtikasının Evrimi Üzerindekı Etkiten" Saml Oğuz (Türkiye), "Haber Ağının içinden" Aydın liğur (Türkiye), "Bilincimizin Efendileri: Medyalar ve Çatışma Anlannda Habercilik" • Saat 11.30: Sabah ikinci oturum: "Ekonomi Politik açısından" Oturum Başkanı: Vlncent Mosco Bildiriler Eileen Mahoney (İngiltere), "Tek Taraflılık ve Eski Dünya Düzeninde Uluslararası Ûrgûtler)" • Colleen Roach (ABD), "Yeni Dünya Dûzenlerı: George Bush Karşısında Üçüncü Dünya" Kevin Robfns (Ingiltere), "Körfez Savaşından Amerikan Psikozuna" Mark Schulman (ABD), "Kuzey Amerika'da Yerel Medyalarda Körfez Savaşı." • Saat 14.00: Öğleden Sonra Birinci Oturum "Habercilik Konusunda Karşılaştırmalı Analiz" Oturum Başkanı: Davtd Patotz Tartışmacı: John Cherian Bildiriler: Şermln TaUnalp (Türkiye), "Türkiye'nin önde Gelen Gazetelerinde Körfez Krizi" Gadl Wolfsfeld (israil), "Siyasal Anlaşmazlıklarda Haber Araçlannın Rolü: Körfez Savaşı ömeği" Martin Shaw (İngiltere), "İngiHere'de Savaş Haberciliğine Yanıtlar" Anamaıia Fadul (Brezilya), "Askerier, Savaş ve Enformasyon: Karşılaştırmalı Bir Analiz" • Saat 16.00' Öğleden sonra ikirıci oturum: "Savaş Haberciliğinde Meslek Ahlakı" Oturum Başkanı: Kaarte Nordanstreng Görüş bildirenler Yurdakul Flncancı (Türkiye), Ayseli Usluata (Türkiye), Manuel Pares I Malcaa (ispanya), Femando Perrone (Brezilya), Walter Jaehnlg (ABD), Mlchael Traber (ingiltere), Awatef Abdel Rahman (Mısır), Chartes Chlkerema (Zimbabwe), P.Sainath (Hindistan) • Saat 18.00 Kapanış Oturumu Oturum Başkanı: Tayfun AkgOnar Panele Katılanlar: George Gerbner (ABD), HammM Mowlana (ABD), Haluk Şahln (Türkiye), Herbert I. Schlller (ABD) Kapanış Konuşması: Büyükelçi Kaya G.Toperf (Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü) tşçi-memurhak arıyorİş-Sendika Servisi— Hafta başı ile birlikte 600 bin kamu ça- lışanının toplusözleşme uyuş- mazlığı ile bağlantılı pasif ey- lemlerde yeniden patlama ya- şandı. Ege bölgesinde uyuşmaz- lık kapsamındaki bütün iş kol- lannın katılımı ile 60 bin riva- rında işçi toplu vizite yurüyüş eylemlerinde, "Padişah istifa'', "Hanedan istifa" sloganları ile yurüdüier. İstanbul başta olmak uzere Tekel'in 60 bin civarında işçisi bir saatlik geç işe başlama eyle- mi yaptı. YoJ işçileri Türkiye'ye yaygın ağırlıklı vizite çeşitli pa- sif eylemler koydular. Golcük- te 6 bin askeri tersane işçisi yol keserek öğlen bir saatlik göste- ri yaptı. İstanbul ağırlıklı memurlar da Vo2O zammı protesto ve sen- dikalaşma hakkı istemi ile çeşitli gösteri eylemleri gerçekleştirdi- ler. Dünkü pasif protesto eylem- lerinin Türkiye çapında 150 bi- nin üzerinde işçiyi kapsadığı be- lirlenirken gerek dünkü eylem- leri gerçekleştiren gerekse diğer uyuşmazlık kapsamındaki iş yerlerinden verilen bilgiye gore kamu işçilerinin hükümeti pro- testo eylemleri bugün daha da yaygın ve etkili eylemlerle süre- cek. Izmir Cumhuriyet Bürosu- nun haberine göre Türk-lş 3. Bölge Temsilciliği'nin daha ön- ce aldığı kararla başlatılan top- yekûn vizite eylemine dün Ege bölgesindeki 60 bin işçi katıldı. Izmir'in çeşitli semtlerinden dis- panserlere doğru yürüyüşe ge- çen işçiler, "Padişah istifa". "Hanedan İstifa", "Vur vur in- yan işçiler, 12.00'de işyerlerine lesin. Çankaya dinlesin" slogan- döndüler. ları attılar. Türk-îş 3. Bölge temsilcisi Or- Izmır, Manışa, Ayd.n, Usak, h a n s b u psikolojiyle iş- Demzh ve Mugla .ller.nde 76 şu- i l e r m ü ? e £ m e y £ e l d e r i n i belir- beyebagh^bmjşçıv.z.teyeç.k- t e r e k eylemlerle ilgüi şunları tı. Izmır de 30 bin ışçı çeşitli ış- yerlerinden çıkarak kentte yürü- yuşegeçti. Ayrı yörelerdeki dis- panserliğe giden işçiler tüm kentte yürüyüş eylemi yapmış oldular. Tekel, demiryolu, karayolu, DSİ, TEK işçileri Alsancak, Çı- narlı, Karşıyaka merkez dis- panserleri ile Tepecik, Buca SSK hastanelerine topluca yürürler- ken polisin sıkı önlem aldığı, an- cak hiçbir engellemede bulun- madığı gözlendi. Yürüyüşçüle- "Işçi bayramdan önce sözJes- me bekliyor. Ellerinde beş kunış yok. Çocuklanna karne hediyesi alacak paralan yok. Eve ekmek götüremiyorlar. Bunlar artık laf degil, gerçek. Bu işçi.vi çalıştıra- mazsınu. Bu gidiş grevedir. İş- çiler artık kamuoyunu son kez u\armaktadıriar. Bundan sonra me>dana geleceklerden duyarsız hükiimet sorumlu olacaktır." tstanbul ağırlıklı bütun Te- leri işçileri belediye önunden ça- lıştıkları işyerine kadar üç kiio- metrelik yolu alkışlı protestolar- la sürdürdüler. Bursa'da yol işçileri yan yana dizilip 'açız' yazısı oluşturarak protestolarını dile getirdiler. Bursa'da memurlar da telefon- lu protesto e>iemi yaptılar. Adana'da Yol-Iş Sendikası'na üye 3 bin işçi, yaklaşık bir saat süreyle işi bıraktı. Sendika Ge- nel Başkanı Bayram Meral'i din- lemek uzere işyerlerinden ayrı- lan işçiler, daha sonra olaysız dağıldılar. Malatya'da Köy Hizmetleri il ve bölge müdürlüklerinde çalı- şan 1400 işçi dün sabah 07.00'de Ege'de 60 bin işçi toplu vizite eylemine başladı. Yürüyüş yapan işçiler "Padişah istifa" diye bağırdılar. Istanbul'da Tekel işçileri, işe 1 saat geç başladılar. Gölcük'te 6 bin askeri tersane çalışanı yol kesip gösteri yaptılar. Memurlar gösterilerini dün de sürdürdüler. rin önünde trafik aracı yürüdü ve trafı|i açtı. Kentin hemen her semtinde gerçekleşen eylemler sırasında, kaldırımlarda biriken yurttaşlar da alkışla destek ver- diler. Tekel'in hanım işçileri alm- lanna açız yazılı şeritler bağla- dılar. Tüm işçiler alkışlı protes- to eylemiyle yurürlerken Çanka- ya'ya yönelik sloganlar yanında, "Satılmış TRT, satılmış basın" diye bağırdılar. Alsancak tütün işletme işçileri dispanserden dönüşlerinde bir süre yollarda oturarak trafiği kestiler. Polislerin ikazı uzerine kalkan işçiler, alkışlı protestoy- la yürümeyi sürdürdüler. Sabah saat sekizde eylemlerine başla- kel'lerde dün sabah 8-9 arası ça- lışmayan 60 bin civanndaki iş- çinin bugün 9-10 ve önümüzde- ki günlerde süreyi arttırarak ça- lışmayacakları, daha sonra da vizite eylemlerine geçecekleri bildirildi. 90 bin TEK işçisi için de bugünden yeniden dozu art- tırılarak pasif direniş eylemleri- nin başlatılacağı açıklandı. Bu doğrultuda deniz ve liman işlet- meleri işçileri için de kademeli pasif direniş eylemlerinin bu- günden başlayarak dozunun art- tınlacağı belirtildi. Ordu'da polis tarafından slo- gan atmalarma ve karayolundan yürümelerine izin verilmeyen Karayolları, DSİ, Köy Hizmet- servis araçlarına binmedi ve kent merkezinden işyerine kadar olan 6 kilometrelik yolu yayan yürüdü. Memurlar Hükumetin öngördüğü yüzde 20'lik temmuz zammına karşı, memurların protesto gosterileri de giderek yaygmlaşıyor. Dün belediye memuriarı alkışlı pro- testo gösterisinde bulunurken öğretmenler de maaşlannı aldık- ları banka şubeleri önünde top- lanarak bordrolarını yaktılar. Memur sendikaları koordinas- yon kurulunun Ankara'ya biçi- mi ve zamanı daha sonra belir- lenecek bir yüruyuş düzenleme- ye karar verdiği bildirildi. Istan- bul'da dün belediye memuriarı öğlen saatlerinde Anakent Bele- diyesi önünde toplanarak "Üc- retimizi biz belirleriz, hakkımız yüzde 300", "Sadaka değil top- lusözleşme istiyoruz" yazılı dö- vizler taşıyarak alkışlı protesto- da bulundular. Burada Tüm- Bel-Sen adına okunan basın bil- dirisinde Anti Terör Yasası'yla hak arama çabalarının önünün kesilmek istendiği, Mecliste son çıkartılan yetki yasasıyla da hü- kümete memur sayısını indirme imkânı sağlandığı savunuidu. Açıklamada, "Bizler buradan Ankara'ya yürüyeceğimizi ve temmuzda sadaka değil toplu- sözleşme isteyecegimizi duyu- ruyoruz" denildi. Gaziosmanpaşa'da bir banka şııbesi önünde toplanan Eğitim- İş ve Eğit-Sen sendikalarma üye çok sayıda öğretmen de grev ve toplusözleşme haklanm kullan- mak istediklerini belirterek hü- kümetin öngördüğü temmuz zammını protesto etmek ama- cıyla bordrolannı yaktılar. Öğ- retmenler "Pazarcılık değil öğ- retmenlik yapmak istiyoruz", "Dörtişlemi çözüyomm, geçim derdini çözemiyorum", "Sefalet ucretine hayır" yazılı dövizler ta- şırken, yanlarmdaki çocukları da "Bisiklet istemiyorum, çün- kii babam öğretmen", "Çırak ol- mak değil, okumak istiyorum", "Çocuk parası 500 lira, 1 litre sül 2200 lira" yanh balon ve dövizler taşıdılar. Istanbul'da aksam saatlerinde de birçok öğ- retmen banka şubeleri önünde toplanarak bordro yakma ey- lemleri yaptılar. Türkiye,AGIK'e bakansız katılıyor Alptemoçin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın (AGÎK) yarın Berlin'de başlayacak dışişleri bakanları toplantısma katılmayacağını açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Türkiye, Avrupa Gü- venlik ve İşbirliği Konferansı'- nın (AGİK) Berlin'de yann baş- layacak ve iki gün sürecek olan ilk dışişleri bakanları toplantı- sında büyükelçi düzeyinde tem- sil edilecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Kurt- cebe Alptemoçin'in, anlaşmaz- lıkların önlenmesi ve bunalım- lann denetim altına alınması gi- bi yaşamsal konulann ele alına- cağı konferansa 'katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Alptemoçin'in bu karanmn ANAP liderliğinde meydana ge- len değişiklikten sonra beklenen kabine değişikliği ile ilgili oldu- ğu sanılıyor. Dışişleri çevreleri, Alptemo- çin'in bu kararını 'Ulihsiz' ola- rak nitelendirerek, "Bu denli önemli bir toplantıda Tıirkiye'- nin AGİK'e mcnsup diğer 33 üye iilke ile aynı düzeyde tem- sil edilmesi gerektigini" belirt- tiler. 19-20 haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan toplantıda soğuk savaş sonrasında geçerli olacak karşıhklı güvenlik meka- nizmalannın temelinin atılmaya çalışılacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, üye ülkcler arasında meydana gelen gerginliklerdeki 'tansiyonun' düşürülmesine yö- nelik mekanizmalann oluşturul- masının amaçlandığı kaydedili- yor. Bu mekanizmalann, bir diğer AGİK üyesi olan Yunanistan ile gerginliği zaman zaman *doruğa' ulaşan Türkiye açısın- dan büyük önem taşıyacağı bil- diriüyor. AGİK bakanlarının oluştur- maya çalıştıkları mekanizma. İstikrarı sarsacağından, kuşku duyulan ülkelere inceleme he- yetlerinin gönderilmesini öngö- rüyor. Söz konusu mekaniz- ma,aynca sıcak çatışma olasılı- ğını beraberinde getiren gergin- liklerin yatıştınlması için AGİK ülkelerinin katılımıyla gerçek- leştirilecek 'acil toplantılar'ı da öngörüyor. Avrupa'da silahsız- lanma ve silahlann kontrolü sü- recinin de Berlin toplantısının bir gündem maddesi olacağı be- *lirtiliyor. Galeri • Atölye ¥ 97 38 • 132 64 26 AIİUA EKŞJNO2UM5İL KO 19 yâdron - 25 RESİM ve HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ Yaz Etkinlikleri -1- P r o f . Ö Z D E M İ R A L T A N ' ı n U y g u l a m a 11 S a n a t G ö s t - e r i s i ' n e b e k l i y o r u z . Tarih: 18.6.1991 Salı Uygulama: 10.30-18.00 Yer :Re»m ve Heykel Müxesi (Tel: 159 47 39) atöly* M6 97 3I 132 64 26 fiflllcil.ftdi Kızıltepe Mevkii , n T , / r . i | - n Kemer ANTALYA AKı KtMtKT e | : f3214 ' 2611 *6 Hat ) NEVİN MENGÜ Suluboya Resım Sergısi 15 Haziran-31 Temmuz 1991 l)u/cnle>tn: MLTLU S\NAT ODASI TURK KULTURUNE HEMET VAKFININ CAFERAĞA MEDRESESİNDE EL SANATLARI KURS KAYTTLARI BAŞLAM1ŞTIR Hat-'fezhip-Minyatuı-Ebru-Resim Kumaş Desenleme-Tekstilde Türk MotiG ve Tbsannu-Porselen Susleme-Halı Küim-Seramik-Osmanlıca 527 31 44 • 513 18 43 BAŞKENTTEN AHMET TAN "Çok Amaçlı" Bekleyiş ANKARA — ANAP'U egi- limler ikiye indi ama, giiç odak- lan üçe çıktı. Dün Mesut Vılmaz'ın izledi- ği trafik bunu sergiliyor. ANAP'ın yeni lideri Yümaz önce ANAP'm "manevi Kderi" Özal'a gitti. Ondan hdkümet konna görevi ile birlikte baa öğütler' de aldı. Bu öğutlerin en önemlisi "Yıldınm fiey'k bir konuş" ol- du. Çünkü, kongre Yıldınm Bey'i, partinin resmi ikinci güç odağı haline getirmişti. Kendisini destekleyen 92 ktı- sur milletvekilinin "açık amaçlı" dilekçeleri ise bu gücün resmi tesciliydi. Özal, Akbulut'- un bu "çok amaçlı" dilekçeler- le bir manevra çevirecegine inanmıyordu. Ama, yine de hü- kumetin oluşmasında onun gö- rüşünün alınması zomnlu hale gelmişti. Kongrenin ortaya çıkardığı tablo, ANAP'taki gelişmelerin bu üç odak çerçevesinde gelişe- cegini gosteriyor. Bu anlamda, Mesut Yılm&z'- ın işi, selefi Akbulut'tan daha zor. Mehmet Keçeciler'in, "Ye- ni biikiimette kongrede aldığı- mız oy kadar pay isteriz" deme- si, bu zorluğun ilk sinyali. Kongre sonucu daha once da- gınık olan parti içi hizipleri ger- çek bir parti içi muhalefet hali- ne döniıştıirecek mi? Bu elbette Yıldınm Akbulut'- UD karanna ve tutumuna baglı. Başta KeçecUer olmak uzere ki- mi 'muhalifler' kurulacak hii- kümette 'kontenjan' talep et- mek için Akbulut'u ikna etme- ye çalışıyorlar. Başbakanlık Konutu'nda yttz yiize yaptığımız goriismede Ak- bulut'tan aldığunız izlenim, kendisinin böyle bir pazarlıga yatkın olmadığı yolunda. Akbulut, kongrede 500 kiisur delegenin oyunu almış olmanın sonımluluğu ve vebalini taşıyor. Aynca, kongrede •'kaybeder-, sem, bir nefer gibi çalışınm" di-- yen bir acıklama yapmıştı. Bu nedenle Akbulut'un biikomet, kurma çalışmalannı çıkmaza süriikleme olasılığı çok düşiik. Masasımn çekmecesinde 92 adet "çok amaçlı" istifa mektubu- nun bulunması ve mektup sa- hiplerinin "radikal niyeÜeri" bu olasılığı arttıncı bir etki yap- mayacak. MilletvekilleriHİn bfl "radikalizmi" sonuna kadar kullanmalan çok zor. Çünkü, hükümet kurma işinin çıkmaza sürüklenmesi ya da hükümete giivenoyu verilmemesi kaçınıl- maz olarak erken seçimi günde- me getirir. Bu 92 'mektupçu' arasında işi bu noktaya götürebileceklerin sayısı ise üçu beşi geçmez. Akbulut partinin eski genel başkanı olarak ANAP'lûann es- ki Meclis Başkam olarak da mil- letvekillerinin neyi nereye kadar yapacaklarını, bir erken seçimi göze almayacaklannı biliyor. Kongreyi kaybetse de parti içinde "alternatif odak" haline gelen Akbulut, bu gücünü rast- gele ve aceleci bir biçimde kul- lanmak istemivor. Parti tabanı ve parti grubunun verdiği yüz- de 40'lık destegini yeri geldiğin- de kullanmayı bekliyor. ÇANKAKA BELEDİYE BAŞKANUĞI'NDAN Çankaya ilçesi hudutları içerisinde bulunan, müstakilen belediyemiz adına ka>ıtlı, aşağıda mevkii, ada, parsel, muharjmen bedeli ile geçici teminat miktarı belirtilen 17 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet thale Kanunu'nun 35/a ve 36. maddelerine istinaden kapaJı teklif usulü ile arsa payı karşılığı konut yapılması işi ihaleye çıkarılmıştır. 1- Avan proje, pay cetvelleri, ihale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çankaya Belediyesi Fen Işleri Yapı Şube Müdürlüğü Kontrol Şefliği'nde görülebilir. 2- thaleye katılmak isteyen istekliler yeterlik belgesi almak için müracaatlannı ilan ve dos- yada istenen belgelerle birlikte en son 4.7.1991 günü saat 17.00'ye kadar Fevzi Çakmak Sokak 2, No: 42'deki Fen lşleri Müdürlüğü genel evrakına vereceklerdir. 3- Ihale, 11.7.1991 günü saat 15.00'te Başkanlık Encümen Salonu'nda yapılacaktır. Yeterlik belgesi alanlann, tekliflerini aynı gün saat 14.00'e kadar Yazı lşleri ve Kararlar Müdürlüğü En- cümen Raportörlüğü'ne makbuz mukabili teslim etmeleri gerekmektedir. 4- thaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: a- Müracaat dilekçesi, b- 1991 yüı vizeli Ticaret Odası veya Sanayi Odası belgesi, c- Kanuni ikametgah belgesi, d- Noter tasdikli imza sirküleri, c- Işyeri görme belgesi (Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınacak), f- Işin muhammen bedeli kadar B grubu muteahhitlik karnesi (aslı veya noter tasdikli sureti), g- Taahhüt bildirisi, h- Teknik personel bildirisi, j- Makina teçhizat bildirisi, k- Banka referans mektubu. 5-Mevkii 1- Dikmen-Öveçler 2- Dikmen-Öveçler 3- Dikrnen Y. Öveçler 4- Dikmen Y. Öveçler 5- Dikraen Y. öveçler 6- Balgat 7- Dikmen Ş.M. Meriç 8- Kırkkonaklar 9- Balgat 10- Dikmen-Öveçler 11- Dikmen-Öveçler 12- Dikmen-Öveçler 13- Dikmen-llker 14- Dikmen-Öveçler 15- Ş.M. Meriç 16- Ş.M. Meriç 17- Ş.M. Meriç Ada/Parsel 7533/21 7477/3 4816/5 7473/3 7532/19 7237/10 7268/11 2635/1 7237/12 2839/3 7940/16 7463/11 7465/1 7940/6 7263/11 7263/9 7282/19 Muhammen Bedeli 1.628.665.600^ 776.160.000^ 609.312.000^- 513.920.000^ 404.992.000r- 691.174.400r- 712.294.400r- 896.000.000r- 978.246.400r- 1.664.000.000r- 1.430.491.000r- 1.626.59O.OOOr- 1.218.023.5OOr- 985.682.O00r- 1.617.574.5OOr- 1.292.047.500r- 1.213.786.500r- Geçki Teminat 48.859.9O0r- 23.284.800r- 18.279.300r- 15.417.600r- 12.149.700r- 20.735.200r- 21.368.8OOr- 26.880.000=- 29.347.40Or- 49.920.000r- 42.914.9OOr- 48.797.70Or- 36.54O.70Or- 29.57O.5OOr- 48.527.2O0r- 38.761.400r- 36.413.6OOr- 6- İstekliler birden fazla iş için veya grup iş için teklif verebilirler. Grup teklifler tercih nedenidir. 7- Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. ÎLANEN DUYURULUR. Basın: 28862 MARKEITNG ©TÜRKİYE015 HAZİRAN 1991. 10 000 TL YIL1.SAYI4 Pnı den2000'iyıllardo Etektronik Posto Amerka'dan gelen ödûl 32. Clio Kamponyalar ödülû Hoa Şokir Kamponyosı mn Reklamlar ve ReKİamcılot Meckste Mogc8oxMeciiste Süt Kampanyasırıın mesajı tartışma yorattı ; inson iiışkileri SesseOfke KAMU YARARI Yeni yol orkadoşlan: EPG - Eczacıbaşı ve Procter & Gamble I I I I BEN DE PAZARUMA DÜNYASININ BİR ÜYESİYİM i64 43S2)AVCPazartaiTBYayınlanEıkiB(j(CManCad.No 31IV Levsnt 80650 btanbul OTURKtYEO Bay/Bayan/AdıSoyadı fimo | |«b»(* (12 sayı) 100-000 TL l ^ Oniu ay» (24 sayı) 200 000 TL Faftjraa*» -No - -Fax AVCUdaara _ ._. _-. .TLtuanrKöSöenıeçn. ~ Ç«*JT> genderiyoum ~ ] İJ Barta» IV Lsrenlşutea 195240 noiu hesabmaa jaDrdm. Oslıont topya» e«B*. • «a Ka1saf*nnAdıSoya4 . 1 I I I IScnkiA&rnal3i*> T\J% alacak Kay<te*H /199i Irra
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog