Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

18 HAZÎRAN 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SHIEST PİYASADA DÛVİZ ABODolan MnonMarta tsyjgiB Frangı Hoiınds Horini bıgtzSMni Fransc Frangı 100 l.üreti SAftyaS Avus. ŞiKnı AJtş 4270 2375 2755 2096 318 1130 335 SaPş 4280 2385 2765 2105 7020 705 323 1140 340 M.BMKASt PİYASALARI TL Piyasas Oftvız Pfyasas Kyasası OrtFs(*) işl Hac. (MByar TL) Doiar kapanış (TL) işi.Hac.(Mıtyon J) Kapamî (ons/l) işlem Haora (kj) 70 92 3.174 2 4306 84 44 451 I ALTIN6ÜMÜS Cumhbriyet Reşat 24 ayar attın 22 ayar bıtezjk 900 ayar gûmüş Aliş 334 POO 340 000 50 700 45 500 648 Sattş 337 000 355.000 50.900 50.000 675 TÜSİAD'a tepki • ANKARA (ANKA) — Orman Mıihendisleri Odası, TÜSİAD'ın ormanlann özelleştirilmesi yönündeki isteğinin dile getirildiği 'orman raporu'na tepki gösterdi. Öda Genel Sekreteri Doç. Dr. Yücel Çağlar yaptığı yazılı .açıklamada, ormanlann özelleştirilmesine ilişkin özlemlerin bürokratlar tarafından da dile getirildiğini bildirdi. Polly Peck'e dava iddiası • LONDRA (AA) — tngiltere Ağır Yolsuzluk Dairesi'nin (SFO), Polly Peck Şirketler Gnıbu'nun çökiışüyle ilgili yeni bir dava açacağı iddia edildi. lngiltere'de yayımlanan Independent On Sunday gazetesinin haberinde, Polly Peck Yönetim Kurulu Başkanı ve hisselerinin dörtte birinin sahibi Kıbnsh Türk işadamı Asil Nadir aleyhinde geçen yıl 18 ayn suç isnadında bulunarak dava açan SFO'nun, Polly Peck merkezi ile Türkiye ve Kıbns'taki yan kuruluşları arasında yapılan "para transferleri" konusundaki soruşturmasında yeni bilgiler ele geçirdiği ve bu bulgular ışığında gelecek ay içinde yeni suç isnadlannda bulunacağı öne sürüldü. Alüminyum ı ürürıleriııe zam • SEYDİŞEHİR (AA) — Seydişehir Etibank Alüminyum Tesisleri'nde üretilen alüminyum ürünlerine yüzde 2 ile yüzde 9 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, alüminyum ürünlerine bu yılın dördüncü zammı yapılırken, zamlı fiyattan satışlara başlandığı bildirildi. Yeni duzenlemeye göre, alüminyum ürünlerine yeni fîyatı öncekiyle karşılaştırmalı şöyle: Yuvarlak Ingot 8.100 8.280 Sıcak Levtıa a300 8.880 Soğuk Levha 10.140 11.150 Fotyo 19.890 21.080 Külçe Alüminyum 6.850 7.000 Memıır borçlan • ANKARA (ANKA) — Emekli SandığYndan borç alan memur sayısı yılın ilk beş ayında 33 bin 804'e yükseldi. Bu memurlara 10 milyar 611.5 milyon liraLk borç verildi. Yılın ilk beş ayında borç alan memur sayısı mayıs ayındaki artışa karşın geçen yılın ilk beş ayına göre geriledi. Borç verilen kişi sayısında gerileme yüzde 15.8, borç tutannda ise yüzde 5.5 olarak belirlendi. Geçen yılın ilk beş aymda 40 bin 159 kişiye 11 müyar 223.8 milyon liralık borç verümişti. Bedensel özürlünün eğitiıııi • ANKARA (ANKA) — Birleşmiş Milletler ve Türkiye, bedensel özürlülerin eğitiminde işbirliği yapacak. Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında haarlanan "bedensel özürlüler için mesleki eğitim merkezi kurulması"na ilişkin uluslararası anlaşma, Resmi Gazete'de yayunlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre bedensel özürlülere mesleki eğitim, mesleki ilerleme ve işe yerleştirmeyi amaçlayan proje ile Ankara'da beş eğitim merkezi kurulacak. Bu pilot projelerin kiırsları örme, dikiş, mücevherat, seramik, çömlekçilik ve ağaç oyraacılığı olacak. Sanayici ve işadamları ekonomideki tekpatronluktan memnun Pakdemirlî sevîndirdiEkoBomi Serasi — Sanayici ve işadamlannda 'ekonomi yö- netiminin birligi' ve 'Pakdemirii' heyecam var. ANAP Genel Başkanhğı'na seçilen Mesut Yılmaz'm ekono- mide çok başh yönetime son ve- receğini ve ekonomiyi Ekrem Pakdemirli'ye teslim edeceğüıi açıklaması, iş dünyasında mem- nuniyet yarattı. İş dünyası, Gü- neş Taner'den ve ekonomide çok başkhktan kurtulmanın se- vincini yaşıyor. Türkiye Odalar Birliği (TOBB) Başkanı Yahm Erez ye- ni bakanlar kurulu oluşturulma- dan ve hükumet programı açık- lanmadan değerlendirme yapı- lamayacağmı belirtti. Erez şöy- le konuştu: "Ancak ekonominin çok baş- lılıktan ve Güneş Taner'den kurtanlıp Sayın Pakdemirti'ye teslim edilecek olması sevindiri- cidir. Bu bizier için raemnuni- yet vericidir. Çok kötii bir eko- nomi devir aldılar. Kimsenin kı- sa sürede mucize yaratmasını bekJemiyonız. Böyle bir beklen- ti yanlış olur." TOBB Başkam Yalun Erez, ekonomik sorunlar yanında ka- muoyunu son derece rahatsız eden suiistimal ve yolsuzluk id- dialarmm bulunduğuna işaret ederek şöyle dedi: "Ekonomik sorunlann haJli, zamana baglı olmasına rağmen suiistimal ve > olsuzluk iddiaia- n üzerinefaemengidilmdi ve kı- TOBB Başkamı Erez Ekonominin çok başhlık- tan ve Güneş Taner'den kurtarüıp Sayuı Pakdemir- li'ye teslim edilecek olma- sı sevindiricidir.Çokkötü bir ekonomi devraldılar. Kimsenin mucize yaratma sım beklemiyoruz. TtlSİAD Başkanı Ee- zacıbaşı Kişilerle ilgili bir değerlendirme yapmı- yorum, ama yetkilerin da- ğılmış ve paylaşılmış olması ekonomi yönünde bazı aksakhklara yol açtı. Bu durumun ortadan kal- kacağını düşünüyoruz. sa sürede kamuoyu rahatlaül- malıdır." Yahm Erez, Yılmaz hükümeti ve Pakdemirii ile diyalog içine girmeye ve ekonomik sorunla- nn çözümüne katılmaya hazır olduklannı sözlerine ekledi. TÜSİAD Başkanı Bülent Ec- zacıbaşı, ekonominin bir tek so- rumluya teslim edilmesinin çok olumlu olduğunu vurguladı. Ec- zacıbaşı şunları soyledi: "Kişilerie Ugili bir değerlen- dinne yapmıyorum, ama yetki- lerin dağilmış ve paylaşılmış ol- ması ekonomi yönünde bazı ak- sakhklara yol açü. Bu duruman ortadan kalkacağını düşünüyo- ruz. Eger tahminimiz gerçekk- şirse bizce çok olumlu bir geliş- me olacaktır." lstanbul Sanayi Odası Yöne- tim Kurulu Başkanı Memduh Hacıoglu, ekonomide bir baş- bakan yardımcılığının 'ifadas' edilmesini çok olumlu karşıla- dıklarını söyledi. Hacıoğlu, 'Mutlak surette ekonominin bir başı olması lazımdı. Şimdi eko- nomideki çok başlılık vanlısı düzeltiliyor. Sayın Pakdemirii Türkiye'yi iyi tanıyan tekoik in- sanlardan biri. Eğer siyasi etki- yi azaltabilip ekonominin hak- kını verebilirse, ekonomi rayına oturur diye diişünüyorum." Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Uğur Yüce ise genel ekonomik politikalarda büyük bir değişiklik beklemediğini be- lirterek, "Uygulamada değişik- likler olur. Ekonomik konular- la ilgili olarak ümitliyiz" dedi. Öteki sanayici ve işadamları- nın bu konudaki görüşleri şöy- le: Hamdi Tombak (tstanbut 77- caret Odası Başkanı): "ANAP'- ın yönetiminde ve hükümetteki degişiklikler politikada değişik- lik yaratmaz. Daha önce uyan- lanmız dikkate alınmıyordu. Pakdemirii yönetimindeki eko- nomi sorumlulannın uyanlan- mızı dikkate alacağım sanıyo- ruz. Yeni hükümete bizimle di- yalog kurmalarıru öneriyoruz. Biz ekonominin uygulayıcıları olduğumuz için sorunlan yakın- dan biliyoruz." Şinasi Ertan (TOBB Sanayi Odaları Konsey Başkanı): "Ek- rem Pakdemirli'nin ekonomide tek sorumlu olarak başbakan yardımcılığına getirilmesi beni memnun etti. Sayın Pakdemir- li, kendi iradesi ve Köşk'ün tav- siyesiyle kongrede tavır değiştir- se de onun ekonomiden sorum- lu başbakan yardımcısı olması sevindiricidir. Çünkü Pakde- mirli, kabiliyetini kamtlamış bir insandu." Ekrem Hocadan reçetelerANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Ekonominin yeni pat- ronu Ekrem Pakdemirii, enflas- yonu 10 yıl içinde yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyor. Pak- demirli, ihracatı arttırmayı, itha- latı ise "ince mekanizmalaria" kısıtlamayı planlıyor. Pakdemir- li'ye göre Merkez Bankası ba- ğımsız olacak, Devlet Planlama Teşkilatı ise "istişari organ" ha- line dönüşturülecek. Pakdemir- ii, bütçe dışı fonlann bir bölü- munün bütçeye aktanlmasını da istiyor. Ekrem Pakdemirii, genel baş- kan aday adayı oldu|u günler- de hazırladığı "Ülkemizin Önemli Problemleri ve Çözüm Önerileri" başlıkh broşüründe. nde onceki akşam verilen kok- teylde, konuyla ilgili olarak "Halen 540 bin işçinin toplu iş sozle^mesi goriışmeleri süriıyor. Bu işçilere bavrama kadar hiç olmazsa bir avans verilmesi ge- reki>or. 3u avans hangi kaynak- tan sağlanabilir, bunun araştır- masını )-apı\oruz" dedi. Pakdemirli'nin ekonominin temel sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileri şöyle: Enflasyon: Önümuzdeki 10 yıl içinde yüzde 20'lerin altında seyreder halde tutulması kaçınıl- mazdır. Enflasyonun düşmesi için özel sektörun teşviki ile üre- tim artışı sağlanmalı, dış ticaret ekonomik büyume hızından da- ha vüksek oranda arttırılmalı- kullanılmahdır. lthalatta kısıtla- malar ortadan kaldınlırken dam- pingin önlenmesi, ülkeye stan- dart dışı mal sokulması, satış sonrası servisi olmayan dayanık- lı tüketim mallarının ithal etti- rilmemesi şarttır. Bütçe, vergi ve fonlar: Bütçe açıklan, bütçe büyüklüğunUn yuzde 10'unu geçmeyecek şekil- de, KITlere olan transferlerde altyapı yatırımlarında özel sek- töre pay verilmelidir. Sınırh sayıda bütçe dışı fon bırakılmah, diğer fonlar bütçeye aktanlarak bütçe disiplini sağlanmalıdır. tlk iş olarak maaş ve ücretlere el atacağını belirten Pakdemirii, toplu iş sözleşmesi süren işçilere bayram öncesi avans vaat etti. ekonomideki sorunlara karşı re- çeteler önermişti. Mesut Yılmaz hükümetinde ekonomiden so- rumlu başbakan yardımcısı ola- rak görev alacağı kesinleşen Pakdemirli'nin, bu reçetelerini önümuzdeki dönemde uygula- maya sokması bekleniyor. Pakdemirli'nin ilk iş olarak "Ciddi çozüm yollan getirilmesi bir zarurettir" dediği maaş ve ücretlere el atması bekleniyor. Pakdemirli'nin, 1962 yılına gö- re yüzde 40 oramnda azaldığını belirttiği reel memur maaşlan- mn iyileştirilmesi için 15 tem- muzdan geçerli olmak üzere ya- pılacak ikinci yan yıl zam ora- nını yüksek tutması gerekiyor. Pakdemirii, işçi ücretleri soru- nuna ise şimdiden el attı. Pak- demirii, ANAP Genel Merkezi1 dır. Toplumun her kesimini içi.- ne alan bir konsensüs aramak, enflasyon ile mücadele şarttır. Teşvik sistemi: lhracatın ure- tim safhasından itibaren teşvik edilmesi, teşviklerin nakdi ol- maktan çıkanlması, istisnalar şeklinde uygulanması zarureti vardır. Kur poliükası: Liranın yaban- cı paralar karşısında reel değer kazanması politikasından vaz- geçilip, döviz sepetine bağlı bi- çimde içerideki enflasyonla bir- likte devalüasyonunun yapılma- sı gerekmektedir. Merkez Ban- kası bağımsız olmalıdır. Ithalat: Tarımda bize rakip ülkeierden daha liberal bir dış ti- caret politikası yanlıştır. Tarım malları ithalatında aünacak fon- lar çiftçinin desteklenmesinde Pakdemirli ve hayali ihracatANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Ekonominin patronlu- ğuna getirilmesi kesinlik kaza- nan Ekrem Pakdemirii, Cum- hurbaşkanı Turgut özal'ın "24 Ocak Ekibi"nin son temsilcisi olma özelliğini taşıyor. Ekram Pakdemirli, ekonomi yönetiminden sorumlu olduğu dönemlerde, gerek bürokrasiye gerekse de işadamlarına karşı sert tavırlan ile tammyordu. "Bakanlar üstü müsteşar" un- vanıyla Hazine ve Dış Ticaret Musteşarhğı yaptığı 1984-86 döneminde, Pakdemirli'nin ta- vırlarını eleştiren işadamları, Güneş Taner döneminde, onu arar hale geldiler. Dış ticaretin liberalleştirilme- si programını 1983'te Pakde- mirli hazırlamıştı. ANAP hükümetlerinin ilk yolsuzluk skandalı da Pakde- mirli'nin Hazine Musteşarhğı döneminde yaşandı. 1984'ün ilk aylannda Pakdemirli'nin başın- da bulunduğu müsteşarlık, Merkez Bankası'mn uyanlan sonucu hayali ihracata karışan şirketleri birer birer saptamaya başladı. Gelişmeleri bilgisaya- nndan izleyen Pakdemirli, ken- di deyimiyle bir gim "çat kapı" Başbakanhk Konutu'na çıktı ve Özal'a "En ciddi saydığımız, güvendiğimiz, desteklediğimiz büyükler 'dış ticaret şirketleri' bile işin üçkâğıdında" dedi. Pakdemirli'nin elinde, sonralan çoğu mahkemeye verilen uzun- ca bir hayali ihracatçı listesi vardı. özal'm talimatı, "olayın mümkün olduğunca büyütül- meden ve ihracata zarar veril- meden götürülmesi"ydi. Pakdemirh-özal ilişkileri, bu olaylarda bir miktar yara aldı. Daha sonra da Ozal, kendi ifa- desiyle "Seçilemeyeceğini tah- min ediyordum" dediği Pakde- mirli'yi, 1986 ara seçimlerinde Manisa'dan milletvekili adayı göstererek ekonomi yönetimin- den devre dışına çıkardı. 1987 sonrasmda, önce Ulaş- tırma Bakanlığı'na, ardından da Maliye ve Gumrük Bakan- lığı'na getirilen Pakdemirli, Gü- neş Taner'le girdiği çekişmede, Cumhurbaşkanı özal'ın, Taner lehine ağırlık koyması sonucu bakanhktan istifa etmek zorun- da kaldı. Bu olaydan sonra da özal'la zaten zayıflamış olan ilişkileri uzunca süre iyice kop- tu. ANAP'ta genel başkanhk yanşının kıyasıya sürdüğü gün- lerde, Cumhurbaşkanı Ozal ta- rafından Köşk'e çağrıldı. Köşk'teki bu görüşme ile ara- daki buzların erimeye başladı- ğı belirtiliyor. 8*4 milyar dolarlık krediANKARA (AA) — Dünya- nın en büyük uluslararası kredi- tör kuruluşu niteliğindeki Dün- ya Bankası, 1980-90 yıllan ara- sındaki 10 yıllık dönemde Türkiye"ye toplam 8.4 milyar dolardan fazla kredi verdi. Dünya Bankası kaynakların- dan edinilen bilgilere göre ban- ka, 1980-90 yıllan arasında Türkiye'ye yılda ortalama 840 milyon dolar dolayında kredi onaylamış oldu. Geçen mali yıl Türkiye'ye top- lam 326.2 milyon dolar kredi açan banka, söz konusu dönem- de Türkiye'ye en fazla krediyi ise 1988 yıhnda, 1 milyar 194 mil- 1980-90 donemi Dünya Bankası kredileri ı u 1960 1961 1962 1983 1984 1985 1966 1987 1988 1969 1990 Toplam NotYu Yapm HyaiKNi. 200 375 305 301 376 — _ — - 1.557 artama hataian SakMr tpmKni. 163 — 300 300 378 430 30 - 1.601 Ztadrl 60 110 100 37 58 100 — 516 355 - 1.336 toplamlan ettolemektedir. Aftyap KfMM. 120 87 159 218 166 332 647 513 248 173 2.683 Kra«L 51 150 44 150 188 _ _ — 250 63 896 milyon dolar) S«yH Sekttr 40 120 90 250 M*r KnM. 8 9 10 59 — 86 u Ttpiaa 594 722 648 669 794 696 1.057 1.069 1.194 634 326 8.405 yon dolarla açtı. Banka 10 yıllık dönemde sa- dece 1986,1987 ve 1988 mali yıl- lannda Türkiye'ye 1 milyar do- lann üzerinde kredi kullandırdı. Krediler azaldı Edinilen bilgilere göre banka- nın yönetim kurulu, içinde bu- lunulan haziran aymın sonunda geride kalacak olan 1990-91 ma- li yıh içinde de Türkiye'ye yöne- lik toplam 400 milyon dolar tu- tannda bir krediye onay verdi. Bu kredilerin 100 milyon doları 'teknoloji geliştirme1 , 300 milyon doları da 'Karayollannın ıslahı projelerine yöneldi. Ancak yetkilüer, 1990-91 mali yıhnda onay alan kredi rakamı- nın henüz kesinlik kazanmadı- ğını ve daha da artabileceğini belirttiler. T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMEB TUrist istemiyor rouyuz? Eşimle benim yıllık izinlerimiz brtmek üze- reydi. Dolayısıyla yapacak bir şey yoktu. 8 bin drahmi ödeyip 2 bilet aldık. Hareket saati gelip de gemiye doğru yola çıkbğımızda görmüş olduğumuz olay karşısırv Ybksa biz, ülkemize turist getein istemiyor muyuz? Yurtiçinde seyahate çıktığımızda karşılaş- tığımız olayiar, çoğumuza bu soruyu sordu- rur. Antaiya'da yaşayan ziraat mühendisi oku- rumuz Kemal G0n«ş ise komşu ülke Yuna- da donakaJdık. Bizi Rodos'tan Marmaris'e gö- nistan'a eşiyle birtikte yaptığı bir seyahat son- türecek olan ENGİN adlı bir tekneydi ve ge- rasında haklı olarak bu soruyu soruyor. rrri kavramıyia uzaktan yakından ilişkisi yok- tu. Baiıkçı teknesinden bozularak yapılmış,Atina'dan Rodos'a lüks bir Yunan gemisiy- le adam başına 3625 drahmi ödeyerek kon- for içinde gelen Güneş çifti, bu mesafeden çok çok kısa olan Rodos-Marmaris arasını bir Türk teknesiyle kişi başına 4 bin drahmi öde- yerek geçmek zorunda kalınca kaleme kâgı- da sarılıp sorumlu bir vatandaş ve tüketici ola- rak resmi makamlan uyarmak istemişler. Amaçları Rodos'tan Marmaris'e geçmeyi düşünebilecek bir İngiliz ya da Alman turisti- ni caydırabilecek olan bu hizmetin düzeltilme- sini sağlamak. Ama aldıklan yanıt pek umut verici değil. "Turizmle ilgili yetki- lilerin dikkatine.." diye- rek önce okurumuzun mektubunu, ardından da söz konusu firma- dan gelen yazıyı sunu- yoruz: "Geçen yıl eşimle beraber Atina'dan Ro- dos'a geçmek için Pİ- RE Limanı'ndan bilet aldık. Son derece kon- forlu Yunan yolcu gemi- sinin en ucuz, numara- sız koltukları için ödedi- ğimiz fiyat, kişi başına 3625 Yunan Drahmi- sl'ne eşitti. 18 saat sü- ren bir yolculukla Ro- dos'a ulaştık. Burada bir gün kaldıktan sonra Marmaris'e geçmeyi planlıyorduk. Marmaris'e geçiş için gittiğimiz Yunan Sa-Po Travel şir- keti, bizleri şaşkınlığa uğratan bir fiyat söyle- di. Hemen karşıda kıyıları seçilen Marmaris için bizden kişi başına 4 bin drahmi ödeme- miz isteniyordu. Eşimle daha bir gün önce Atina'dan son de- rece rahat bir yolculukla kişi başına 3625 drahmi ödeyerek geldiğimizi söyleyince Yu- nanlı görevii yapılacak bir şey olmadığını, 4 bin drahminin 1000 drahmi kadannın liman vergisi olduğunu. geriye kalan 3 bin drahmi- nin de bir Türk firması olan 'Marmaris Ferry- boat ve Ytrt isletmecillği' tarafından belir- lendiğini, bir şikâyetimiz varsa da onu Türki- ye'de yapmamız gerektiğini anlattı. Bize ayrı- ca Yunanlstan-Tüıidye arasındakl sarartor- de Rodos-Marmaris arasının Türk turizm sirketlerinden blrisl tarafından gerçeldeş- tirllecağlnln 2 ülke arasında karara bağlan- dığım da sözlerine ekledi. boyalan dökük ve Usküdar-Kabataş arası ça- lışan deniz araçlanndan pek farkı olmayan ENGİN, pal-pat motoruyla 2 saatte bizi Mar- maris'e götürdü. Bu seyahat 3625 drahmi ödeyerek lüks Yunan gemisinde tam 18 sa- atlik Atina-Rodos yolculuğuyla karşılaştırıla- mayacak kadar kalitesizdi. Könuyu Muğla valiliği'ne bildirdim. Valiliğin bana gonderdiği yanıtı ve benim cevapsız ka- lan 2. mektubumun fotokopilerini size yollu- yorum. Burada önemli olan konu, Rodos'tan Mar- maris'e geçmeyi düşü- nebilecek turistlere bi- zim firmalarımızın aşırı fiyat politikası uygulaya- rak mani olmalan, onla- rı caydırmalarıdır. Çün- kü Atina'dan gayet kon- forlu bir yolculukla 3625 drahmiye gelen bir Alman, bir İngiliz pa- rasının hesabını bizden iyi bilir ve pat-pat motor- lu bir Türk teknesine 4000 drahmi ödeyip de karşısında gördüğü Marmaris'e geçmez. Ben ve eşim şayet zo- runlu olmasaydık, biz de kesinlikle geçmezdik. Muğla valiliği, 2. mektubuma yanıt vermediği için size yazıyo- aım ve turizmle ilgili yetkililerden konuya eğil- melerini bekliyorum." Okurumuzun Muğla Valiliği'ne basvurusu üzerine valilik bu şikayeti Marmaris Kayma- kamlığı'na havale etmiş. Kaymakamlık da Rodos-Marmaris arası taşımacılık hakkını el- de etmış oian Marmaris Shlpplng nden gö- rüş istemiş. Bakın pahalı taşımacılık yaptığı belirtilen firma ne diyor: "Sayın Kemal Gürws, Atlna-Rodos tryat- lanyta sirketlmlzin uyguladığı fryatlan kar- şılafhrmif ve haklı olarak üzülmüştür. An- cak fryattann özel kosullan İle kendllerine özgü faktörtere göre tesekkül ettlğl, bun- lann kısa bir şekJMe Izahlannın yapılama- yacağı takdlr buyurulacaktır..." Pek açıklayıcı değil mi? Biz ne demek ıstendiğini anlayamadık. Her- halde turizmle ilgili yetkililerimiz anlayacak- lardır. T U K E T I C I - N I N S E S I En ucuz yiyecek ORKOUa 11 haziran günkü Tüketici Gözüyle köşesinde MİGROS yetkilisi, ORKO'da etlerin nok- san grarrtajla tartıldığı, dolayı- sıyla müşterinin aldatıldığı is- sı Oktay Irsıdar, ORKO ma- ğazasının nerede olduğunu bile bilmiyor. Bu durum haksız rekabetin üstünde bir suçtur. Mağazalanmızda tartım işi di- nadında bulunmuştur. ORKO jital terazilerle yapılır. Müşteri onurlu bir krtle kuruluşudur. tartımı görür. Bu tip teraziler- de gram hatası bile olmaz. Sa-Kazançla, gösterişle ilgısi yok- tur. Amacı ortaklarına hizmet- tir. İstanbul'da ORKO'dan da- ha ucuz, daha kaliteli, daha dürüst yiyecek maddesi satan kuruluş yoktur. Bunu her an kanrtlamaya hazırız. Piyasada nazım rol oynar. İsnat ve iftira- nın nedeni budur. ORKO'dan et aldığını iddia eden MİG- tılan mallara yazarkasa fişi ye- rilir. Fişsiz mal çıkmaz. MİG- ROS Genel Müdür Yardımcı- sı Oktay Irsıdar'ı fişini ibraza davet ediyoruz. Aksi halde ka- ra çalma durumunda kalacak, aleyhine dava hakkımız doğa- caktır. ORKO Yönetim Kurulu Baş- ROS Genel Müdür Yardımcı- kanı Sacrt Suphi Özbal. Uydu kent mi.hayal kent mi? Size benim gibi yüzierce kt- idare amirteri gerekse yapım- şiyi Hgüendiren bir konuyu an- cı firmalar, yani muhatabımız latmak istiyorum. Anadolu sık sık değişmektedir. Bir za- Bankası, 1988yılıbasmdals- manlar piyasada demir yok, tanbul Küçükbakkalköy'de onun için gecikiyor dediler. Bir Anatepe-Uydu Kent adı altın- da takriben 26 bin konutJuk bir kent kuracağını basın ve TV aracılığıyla halkımıza duyurur. Kura çekiminde bulunan yet- kili, dairelerin en geç eylülde teslim edileceğini belirtti. 1991 şubatında istanbul'a gel- diğimde bizzat kendim uğra- dım. Çamur dizboyu olduğu için dairemin yanına arabay- la gkjebilmem mümkün olma- ara da ödenek olmadığını ile- ri sürdüler. 1990 mayısında kura ile konut tahsis belgesi- ni aldım-ki o da müracaattan Ben de bir konutum olsun di- en geç 8 ay sonra verilecekti. ye 122 metrekarelik bir daire- ye girdim. Senetlerimi zama- nında ödedim. Borcum biteli 20 ay oluyor. Gazete ilanlann- da konutların en geç 20 ayda teslim edileceği (kontratımız- da bu mevcut) belirtilmesine rağmen 40 aydır bekliyorum. Şahsıma da dairenin ne za- dı. Birilerinin devamlı çağ at- man teslim edileceği konu- ladığı bu düzende ben maale- sunda bir bilgi verilmemiştir. sef dairemin eşiğinden atlaya- Telefonla sorduğumda cevap madım. 10 aylık mağduriyeti- veren mühendisler veya ida- min hesabını kim verecek? re amirteri de sorularıma ka- Suçum devlet kuruluşunagû- çamak yanrt verdiler. Zaten ne venmek mi? Okurumuzun hikmetse gerek mühendis ve adı blzde saklı-Samsun r\rkadaşlanmız bu konuyla ilgili olarak Emlak Bankası üst yönetimindBn bir yetkiliyle görüştüier. Bu konunun banka açısından büyük bir sorun okJuğunu, bankanm prestijinin söz konusu olduğunu belirten bu yetkili, "1-2 ay İçinde dağıümlara başlayacağız" dedi. Banka yetkilisi adının açıklanmasını istemedi. Adı bizde saklı bu yetkili umarız vaadini tutar. Biz bu konuyu 1-2 ay sonra araştırmak üzere gündemimizde tutacağız. Parayla mutluluk olmaz. Ama Gülüm hanım çok mutlu. 1 Ay:%55.5 3 Ay:% 64.5 WE MAKE YOUR MONEY GO ROUND. CITIBAN<G>CITIBANKİSTANBUL Tel: 14143 00 AtiHa Arslan CITIBANK ANKARA Tel. 1175060 Tan/u Yüksel CITIBANK İZMİR Tel 25 92 65 Ahmel Görkmen URETICIYE TEŞEKKÜB OSMAN'a teşekkür 15 nisan günü Beyoğlu'n- dakj OSMAN magazasm- dan çıft taraflı, su geçirme- yen kumaştan bir mont al- dım. 300 bin lira ödedim. Bayram süresince montu kullandıktan sonra her 2 ta- rafta da fermuar boyunca ve sağlı-sollu olmak üzere tete- dan kaynaklanan şişmeler olduğunu fark ettim. Olayı mağaza yetkililerine bitdirdr- ğimde özür dıleyerek ya pa- ramı geri verebfleceklerini ya da montu bir başkasıyla de- ğiştirebileceğimi soylediler. Ben montu değiştirdim. Müşterilerine iyi hizmetten taviz vermeyen bu mağaza- ya teşekkür. Cihat Demir-İstanbul ÇARŞI senndirdi Sultanhamam ÇARŞI mağazasından yaklaşık 2 ay kadar önce aidığım 2 adet ALTIMOD marka er- kek gömleğinin yakaları yı- kamadan sonra bozuldu. Mağaza göreviilerinden Er- doğan Yücel konuyla ya- kından ilgilendi. Gömlekleri incelettikten sonra kumaş hatasından ileri geldiğinin tespıt edildiğini bildirdi ve gömlekleri yenileriyle de- ğiştirdi. Nlmet Oğuztüzün-İstanbul Karamürsel üzmediŞubatta aldığımız bir erkek pardösüsü, mayısta temiz- lemeye verdikten sonra bo- zuldu. Fakal temizleyici bi- zi ikaz etmişti. Eşimle bir- likte durumu öz Karamür- sel'e bildirdığimizde özür dileyerek pardösüyü geri aldılar. Yerine başka giysi- ler aldık. Bu olumlu tavra hem şaşırdık, hem sevin- dik. Nese Özel-Celal Özel/is- tanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog