Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

18 HAZİRAN 1991 Atiııa, Bush'a hazırianıyor • ATtNA (AA) — ABD Başkanı George Bush'un temmuz ayında yapacağı Yunanistan ziyareti nedeniyle Atina'da başlatılan hazırhklar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu ayın başında Atina'ya gelen ABD'li güvenlik yetkilileri, Yunanlı meslektaşlarıyla Bush'un ziyareti sırasında ahnacak güvenlik önlemleri hakkındaki temaslannı sürduruyorlar. Atina'da verilen haberlere göre Bush'un 17-19 temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği Atina ziyareti sırasında yedi yüzden fazla Amerikalı güvenlik görevlisinin gorev yapacağı belirtildi. Ortadoğu haraşı • LOS ANGELES (AA) — ABD Başkanı George Bush, Ortadoğu barışının kurulması için Israil'le Arap devletleri arasında doğrudan temasların başlamasının, 'artık uzaklarda bir rüya gibi görünmediğini' söyledi. Los Angeles kentinde, Nazi Almanyası'ndan hayatta kalan Amerikalı Yahudilerin Simon Wiesenthal merkezinde örgüt için önceki akşam verilen bağış yemeğine katılan Bush, ABD Başkanı olarak üç ay once başlattığı girişimin, Ortadoğu'da bir uçtan bir uca tam istikran kazandırmak yolunda iyi niyet zemini oluşturduğuna dair umudunu dile getirdi. PKK kaygıh • BEYRUT (AA) — Irak hükümeti ile Irakh Kürtler arasında Bağdat'ta sürdürülen özerklik görüşmeleri, bölücü PKK örgütünu kaygılandınyor. örgüt adına dün Beyrut'ta yayımlanan bir bildiride, görüşmelerin tek sonucunun Kurtlerin hüsrana uğramalan olacağı ileri süruldü. Reuter'in haberine göre bildiride "Irak'taki Kürt liderleri, halkımız için yalnızca korku, gerilik ve felaket, kısaca ölum getirecek bir komplonun içindedirler" denildi. "Barzani ve diğer Kürt liderlerinin Kurdistan'ı sattıklan" iddia edilen bildiride, Saddam yönetiminin halka saldmlanna karşı Kuzey Irak'ta kurulan güvenlik bölgeleri nedeniyle Ankara ve VVashington da kınandı. DIŞ HABERLER CUMHURİYET/11 Hindistan'da Kongre Partisi'nin, 1989yılında ayrıldığı iktidarı bu seçimle geri alması bekleniyor Gandfnin partisi îktîdarauzanıyorÜlke tarihinin en kanlı seçimlerinde, 20 mayıs, 12 ve 15 haziranda gerçekleştirilen oy verme işlemlerinin ilk sonuçları dün açıklanmaya başlandı. Kongre Partisi'nin önde gittiği, sağcı Bharatiya Janata Partisi'nin en çok oy alan ikinci parti olduğu bildirildi. Dış Haberler Servisi — Hindistan, tarihi- nin en kanlı seçimini geride bırakırken, ül- kenin kurulduğu 1947 yılından bu yana sa- dece 4 yü muhalefette kalan Kongre Partisi'- nin iktidara en yakın parti olduğu bildirildi. Kongre Partisi, 545 sandalyelik parlamento Lok Sabha'ya şündiye kadar 166 milletveki- lini sokmayı basardı. Eski Başbakan ve 21 mayısta suikast sonucu yaşamını yitiren Ra- jiv Gandi'rün seçim bölgesi Ameti'de kazan- dığı, seçim sonuçlan belli olan bölgelerde hiç- bir milletvekili çıkaramayan Janata Dal Par- tisi Başkanı ve aynı zamanda Başbakan olan Çandra Şekhar'ın dün istifa talebini devlet başkanma ilettiği belirtildi. Hindistan tarihinin en kanlı seçiminde, 20 mayıs, 12 ve 15 haziranda üç aşamalı olarakmayıs. 12 ve 15 haziranda üç aşamalı olarak sabha'd TüRKİYE'YE SUÇLAM 'Kürtler zorla korucuyapılıyor'BBC'nin Panorama programında, Türkiye'nin Güneydoğu'daki Kürt köylerini yıktığı, Kurtlerin zorla korucu yapılmak istendiği iddia edildi. gerçekleşen oy verme işleminin sonuçlan dün açıklanmaya başlandı. Sayma işlemi tamam- lanan 262 milletvekilliğinden 166'sını Kong- re Partisi kazandı. Eski Başbakan Rajiv Gan- di'nin öldurülmesinin, partinin oy oranını et- kilediğine inanıhyor. Kongre Partisi'nin, 1989'da aynldığı iktidara bu seçimle tekrar geri dönmesi bekleniyor. Parti sözcusü Margaret AJra, dün yaptığı açıklamada, hükümeti kuracaklarına inan- dıklannı söyledi. AFP'nin haberine göre Al- va, "Kiminle koalisyona gideceğimizi daha sonra açıklayacağım. Kaç sandalye kazana- cagımızı şimdiden soyleyemeyeceğim, ama hüknmeti karacak durumda olacağız" dedi. Hindistan'da iktidara gelebilmek için Lok Sabha'da 256 sandalyenin kazanılması gere- kiyor. Hiçbir partinin çoğunluğu alarnama- sı durumunda, Devlet Başkanı Ramasvvamy Venkataraman, en çok oy alması beklenen Kongre Partisi'nden hükümeti kurmasını is- teyecek. Seçimlerde belirlenen ilk sonuçlara göre ikinci en çok oyu alan parti sağcı Bharatiya Janata Partisi, 73 milletvekilliğinı garantile- di. Hindistan'm Hitler'i olarak tamnan Lal Krişan Advani'nin lideri olduğu Bharatiya Ja- nata Partisi özellıkle ülkenin kuzeyinde oy al- dı. Üçüncü sırada gelen Ulusal Cephe'nin şim- diye kadar aldığı sandalye sayısı 13 olarak açıklandı. Hindistan Komûnist Partisi 6 san- dalye kazandı. Seçimde en ağır yenilgiyi Ulusal Cehpe"yi oluşturan dört groptan biri olan Janata Dal Partisi aldı. Bu partinin sonuç alınan seçim bölgelerinde hiçbir milletvekilliğini kazana- madığı bildirildi. Partisi seçimlerde hezimete uğrayan Baş- bakan Çandra Şekhar, dün Devlet Başkanı Venkataraman'a istifa etmek istediğini bildir- di. Şekhar, bu talebini, devlet başkanı ile yap- tığı v* seçitni değerlendirdikleri görüşme sı- rasında iletti. Şekhar, geçen kasun ayında, Kongre Partisi'nin verdiği destek ile azınlık hükümetinin başına geçmişti. Parlamentoda desteği yitirmesinden sonra mart ayında is- tifa ettiyse de devlet başkanı yeni hükümet kurulan kadar işbaşında kalmasını istemişti. Gandi kazandı Seçimin ilk turunun ertesinde uğradığı bir suikast sonucu yaşamım yitiren Kongre Par- tisi lideri Rajiv Gandi'nin katıldığı seçim böl- gesi Ameti'de milletvekilliğini kazandığı du- yuruldu. Ancak detaylı açıklama yapılmadı. Sonucun Gandi'nin ailesine iletileceği bildi- rildi. Gandi, 1984 ile 1989 yülan arasında başbakanlık görevini ustlenmişti. Rajiv Gandi'nin öldürüldüğü Tamil Nadu eyaletinde, eski bir sinema yıldızının liderli- ğini yaptığı bir partinin önde gittiği haber ve- rildi. Jayalalita Jayanun'ın lideri olduğu Tüm Hhuth—n Anna Dnrvida Monnetra KnTag«m Partisi, bölgedeki 137 sandalyenin 130'unu al- dı. Jayanun'ın Sri Lankalı Tamil gerıllaları- na savaş açacağı ve Sri Lankalı mültecilerin ülkelerine geri gönderümeleri için mücadele edeceği bildirildi. Bombacı saptandı Hindistan'ın eski Başbakanı Rajiv Gandi'- nin öldürülmesinde kullanılan bombayı imal eden kişinin kimliği saptandı. AA'nın Hindistan Basın Ajansı PTI'ya da- yandırdığı haberine göre bombayı yapan Si- varajan adlı kişinin, Sri Lanka'daki Tamil ay- nlıkçı hareketi Tamil Elam Kurtuluş Kaplan- lan'mn istihbarat şefi olduğunu belirtti. Sivarajan'ın hâlâ Hindistan'da olabileceği- ni belirten ajans, Rajiv Gandi suikastı ile il- gili tutuklu bulunan üç Hint ve bir Sri Lan- kaünın bombanın teknolojisi konusunda "çok şey" bilmediklerini, ancak Sivarajan ve suikastta kullanılan bombayı taşıyan Thanu adlı kadına yardım ettiklerinin belirlendiği- ni kaydetti. EDİP EMtL ÖYMEN LONDRA — Turkiye'deki Kurtlere insan haklarına aykırı davranıldığı ve işkence yapıldı- ğma ılişkin yeni bir televizyon belgeselinde uç Kurt kız çocuğu- nun tanıkhğına başvuruldu. Yal- nızca Kurtler değıl Turkiye ge- nelinde ınsan haklarının nasıl çiğnendiğine ilişkin goruş ve gö- runtuler, BBC televizyonunun araştırmacı haberleri ile tamnan 'Panorama' adlı haftalık prog- ramında ortaya atıldı. Program- da goruş belirten Diyarbakır İn- san Hakları Derneğİ'nden Ha- tip Dicie'nın, "Kurt köylerinin boşaltılıp yakılması Irak'ta olup bitenleri andınyor. Ancak Türk- iye Cumhuriyeti daha tecrubeli ve daha ehil. Turk makamları, insan hakları goruntusu ardına sığınınaya çalısıyor. Bu nedenle Saddam'dan daha \elenekliler, daha kurnazlar, bu nedenle da- ha lehlikeiiler" şeklindeki sözlerı aktarıldı. BBC televizyonunun, kamu- oyunda daıma tartışma yarat- maya aday programlanndan biri oian 'Panorama'da tanıkhk ya- pan uç Kurt kızından biri olan Husna 12 yaşında. Diğerlerı de 14 ve 15 yaşlannda. Mardin'in Pınardere koyunden oldukları- nı söyleyen Husna, sokağa çık- ma yasağını geçirerek ko>lerıne donduklerini şoyle anlattr "Beni dovduler, ayaklarımın uzerine çıktılar. Biri bir koluma. diğeri öbur koluma >apışlı. Ba- şımı duvara vurdular. Başım acı- dı, dedim. Sonra beni bir huc- reye kapadılar. lekrar dovduler. Ertesi sabah bizi serbest bıraka- caklarını soylediler. Gozlerimi- zi bağladılar, baş parmağımızı bir vere vapıştırdılar. Sonra bir kâgıda basmamızı istediler. İs- tediklerini yaptık. Sonra eve gil- tik. Bize itirafnamemizi kabul ettiğimizi soyiediler." Programa tanık olarak katı- lan diğer Kurtler, korucu olmak islemedikleri için köylerinin Turk makamları tarafından na- sıl yakıldığını anlattı. Beni Me- henda koyunden bir kışı, "E\- lerimizin yıkımına katılraamızı istediler, daha sonra askerler de katıldı" dedi. BEYAZ HALK NE DtYECEK?' — Bn fotograf, 1990 yüında Diinya Basın Foto|raflan yanşmaımte, «ocak jirfari UrafmdaR yüm en iyi fotografı aeçOU. Fotojtraf Joanne Rathe tarafından, Johennesburg'da beyazlarla siyahian toplu taşım araçlanna biriikte binmeleri yönünde alınan karardan sonra çekilmişrJr. G.Afrika'da ırkçılığa yasal sonDış Haberler Servisi — Güney Afrika'da ırkçı rejimin ana temellerinden sayılan "Halk Kayıt Kanunu", dün parlamentoda feshedildi. 308 sandalyelik parlamentoda, fesih kararı 38 karşı oya rağmen alındı. Güney Afrikalı yöneticilerin bu kararının, bu ulkeye karşı uygulanan ambargonun kaldınlmasını sağlayacagına dikkat çeküiyor. Irkcılıkla özdeşleşen Güney Afrika'da bundan böyle kimin nerede yaşayacağı, oynayacağı, okula gideceği ve gömuleceği doğduğu andan itibaren belirlenmeyecek. 1950 tarihli kanuna göre bu ülkede doğan her çocuk o andan itibaren beyaz, siyah ve renkli deriye sahip olmasma göre ya ayncahklı oluyor ya da insan haklan elinden ahnıyordu. ABD'nin 1986 yflmda G. Afrika'ya karşı başlattığı ekonomik ambargonun kaldırılması, bu ülkede siyasi partilere özgürlük tamnması, olağanüstü hal uygulamasının kaldınlması ve tüm siyasi tutuklulann affım öngörüyordu. ABD ve îngütere'nin, Güney Afrika'da ırk aynmcıhğımn son yasal dayanağının da yürürlükten kaldırümasından memnun olduğu bildirildi. Ancak ABD'nin, henüz bu ulkeye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırmaya hazır olmadığı kaydedildi. ABD hükümet yetkilileri, Güney Afrika yönetiminin, ABD'nin yaptınmlan kaldırmak için öne sürdüğü 5 koşuldan dördünü yerine getirdiğini belirttiler. Yetkiüler, Güney Afrika yönetiminin, beşinci koşul olan "tüm politlk tutuklularm serbest bırakılması" koşulunu da yerine getirdikleri şeklindeki iddiasının ise incelenmekte olduğunu kaydettiler. 80.000.-TL ve üstü benzin alan herkese SheH'den 0T0 GÜNEŞLİĞİ HEDİYE Yunanistan'da komünistler bölünüyor STELYO BERBERAKİS ATtNA — Batı Avrupa'nın en eski ve en tutucu komûnist partilerinden biri olan Yu- nanistan Komûnist Partisi (KJCE), 72 yıllık tarihinde ikinci kez "bölünme" tehlikesiy- le karşı karşıya bulunuyor. KKE içindeki "yenOütçfler" grubu ile çoğunlukta bulunan "tutucular" arasındaki anlaşmazlıklar çığ gibi büyürken, tutuculann desteğindeki Ge- nel Sekreter Amalia Papariga, KKE'nin sol ittifak SINASPISMOS'tan çekilmesini önerdi. SINASPISMOS'un en büyük dili- mini oluşturan KKE'nin aynlmasına, azın- hktaki "yenilikçiler" karşı çıkü. Merkez Ko- mitesi'nde dün sabahın erken saatlerine ka- dar süren olağanüstü toplantıda Papariga 1 nın önerisi 58 oyla kabul edilirken 49'u ta- rafmdan boykot edildi. Böylelikle parti için- deki göriış ayrıbğı ilk kez resmiyet kazan- mış oldu. Yenilikçilerin bu tavrı, çoğunluktaki tutucular tarafından "parti tü- zügune aykın" olarak nitelendirildi ve eğer bunlann "ihracuıa'' da karar verilirse KKE; 72 yülık geçmişinde ikinci kez ikiye bölun- mek zorunda kalacak. KKE'nin bölünüp bölünmeyeceğinin önümüzdeki pazar günü- ne kadar acıklık kazamnası beklenirken SI- NASPISMOS'un hderi KKE üyesi Maria Damanaki de siyasi yaşamımn en zor gün- lerini yaşıyor. Bir yandan kendi partisi KKE içindeki yenilikçiler ve tutucular grubu ara- sında "köprii" kurmaya çalışan Damana- ki, diğer yandan lideri olduğu SINASPIS- MOS'un diğer dilimlerini oluşturan irili ufaklı sol partilerle KKE arasındaki "dengeleri" sağlamaya ve ortalığı yatıştır- maya çalışıyor. Damanaki, SINASPISMOS liderliğine gerek tutuculann gerekse yenilik- çilerin desteği ile gelmiş, diğer sol eğilimli partiler tarafından da oy birligiyle kabul edilmişti. i 1s I s I I 8. Sıcak yaz günleri geliyor! Kızgın günesin aracınızın içine, özellıkle gösterge tablosuna verdiği zararı biliyor musunuz? Shell'in hediyesi oto günesliği sayesinde, arocınızın içi artık güneşin verdiği zararlardan korunacak, yıpranmayacak. Shell istasyonlarından* en az 80.000TL tutarında benzin alın, hediye güneşliğinizi hemen isteyin. Shell aracınızı en ince aynntısına kadar düşünür. •%tt komponyoyo kaHlon SIMD istasyanlannın bulun l d d i b t i b O H r i d uğu z brofOHerimixd«n âgrcn«bilirıiniz. T.C. BAŞBAKANLIK KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. VE TOFAŞ OTO TİCARET A.Ş.NİN 13-14 HAZİRAN 1991 TARİHLERİNDE HALKA ARZ EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN TAHSİS VE TESLİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. ' 13-14 Haziran 1991 tarihlerinde hissekri halka arz edüen TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ve TOFAŞ OTO TİCARET A.Ş.'ye ait hisse senetleri, 27 Haziran 1991 Perşembe gününden itibaren talep sahiplerine teslim edilmeye başlanacaktır. Talep sahipleri, başvurduklan tutarda hisse senedinin tamamını alacaklardır. Tahsis edilecek hisse senetleri, başvumnun yapıldığı Türkiye İş Bankası A.Ş. şubesinden (Banka); Resmi Başvuru Formu sureti ve nüfuz cüzdanı (veya kimlik belirleyen diğer bir kart) ve yetki belgesi (sadece yetkili terasilciler için) ile biriikte 27 Haziran 1991 Perşembe gününden itibaren 15 gün içinde başvurulması halinde teslim almabilecektir. Bu süre içinde hisse senetlerini teslim almayan tahsis sahipleri, sürenin bitiminden hisse senetlerinin teslim alınacağı tarihe kadar geçecek süre için, tahsis konusu hisse senetlerine Banka'ca belirlenecek saklama hizmeti bedeli ile, bu süreye ilişkin sigorta primi ve Banka'ca tahakkuk ettirilecek diğer giderleri Banka'ya ödemeleri koşulu ile hisse senetlerini teslim alabileceklerdir. Hisse senetlerinin 1 Temmuz 1991 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görebilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog