Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 34 24 I Ş L E M T A M A M ! Cumhuriyet68. Yıl; Sayı: 24003 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 18 Haziran 1991 Salı Cum/uırbaşkanı, Mesut Yümaz'ın ekonomide tek başlı yönetim modelini onaylamıyor ÖzaPdan ilk müdahaleCumhurbaşkanı özal, TÜSÎAD kokteylinde işadamı Sabancı'nın •ekonomide tek başb yönetim istiyoruz' sözlerine, 'Ben başbakan yardımcısı iken, ekonomiyi tek başıma yürütüyordum. Ben yaptım diye herkes yapabileceğini sanıyor. Ama bu mümkün değil diye karşılık verdi. Kokteyle Özal'ın ayrılışından sonra gelen Pakdemirli Özal'ın tek adamlığa karşı olduğunu bildiğini söyledi. Pakdemirli ile özal'ın şeçen cuma günü bir telefon konuşması yaparak ekonomı yönetimi konusunda tartıştıkları öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bn- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- got Özal, iş dunyasınca da memnunlukla karşılanan, "Me- sut Ydnuu hukumetinde ekono- miııin tum sorumluluğunun Ek- rem Pakdemirii'ye verümesi'ne sıcak bakmadığını açıkladı. TÜ- SlAD'ın dun akşam Ankara'da verüen kokteylinde, işadamı Sa- kıp Sabancı'nın "Ekonomide tek başlı yönetim istiyoruz" şek- lindeki sözlerini yanıtlayan Cumhurbaşkanı özal, "Ben başbakan yardımcısı iken, eko- nomiyi tek başıma yunıtuyor- dum. Ben yaptım diye herkes yapabileceğini sanıyor. Ama bu mumkun degil" dedı. TÜSlAD'ın kokteyline Cum- hurbaşkanı özal'ın aynlmasın- dan sonra gelen Ekrem Pakde- mirli, özal'ın, kendisinin eko- nomiden tek başına sorumlu ol- masına karşı olduğu şeklindeki göruşunu bddiğıni soyledi. Ek- rem Pakdemirli, ekonomiyle il- gili göruş bildiren bazı özel sek- tör kuruluşlanrun Özal tarafın- dan "erken oten boroz" olarak nitelendirildiği yönundeki bır soruyu da "Toplumun biiliin kesimleri konuşmalı. Biz konu- şan Turki>e'den yanayız. Her- kes konuşacak, hatta sesuıin to- nunu degiştirecek" diye yanıt- ladı. Pakdemirli'nin geçen cu- ma günü Cumhurbaşkanı Tur- gut Ozal ile bir telefon görüşme- si yaptığı ve ekonominin yöne- timi konusunda tartıştıkları öğ- renildi. Olaya tanık olanlar, tar- tışmayı, "ciddi boyutta" ifade- değerlendirdiler. "•'" • "• Cumhurbaşkanı özal, dün akşam katıldığı TUStAD kok- teylinde işadamlan ile sohbet et- ti. özal, Sakıp Sabancı'nın "Ekonomide tek başlı yönetim istiyonız" sozü uzerine bunun mümkün olamayacağını belirte- rek, şunları söyledi. "Ben başbakan yardımcısıy- ken ekonomiyi tek başıma yiı- rütiiyordum. Ama şimdi ben yaptım diye herkes işadamı tek patron istiyor Mesut Yılmaz'ın ekonomi yönetimini çok başlıhktan kurtarıp Ekrem Pakdemirii'ye teslim edeceğini açıklaması iş dünyasında memnuniyet yarattı. Ekrem Hoca'dan reçeteler Ekonominin patronluğuna getirilmesi beklenen Pakdemirli ilk iş olarak maaş ve ücretlere el atacağını söyleyerek toplu iş sözleşmesi süren işçilere bayram öncesi avans vaat yapabileceğini sanıyor. Oysa ekonomide hazinesi var, planla- ması var, özelleştirmesi, serma- ye piyasası var. Butun bunlann hepsine birden bakıp, tek baş- lıügı saglamak mumkun değil." Özal, bu sözleriyle, Yılmaz'- ın ekonomı yönetimini tek ba- şına Pakdemirlı'ye vereceğini açıklamasına rağmen, kendisi- nin bunu kabul etmeyeceğini ima etti. Cumhurbaşkanı Özal, tem- muzda Turkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı George Bush'un da ulkemızden memnun ayrıl- ması gerektığıni soyledi. Bush'- un programında Istanbul olma- masına rağmen, kendısıni Istan- bul'a gitmeye ikna ettığini so\- leyen Özal, "Onu lstanbul'a gö- turur, yedırir icirir, gezdırırız, memnun ederız" dedi. Cum- hurbaşkanı Bush'a Istanbul'da saraylan gezdıreceğını, Dolma- bahçe Sarayı'nda da ışadamla- rı ile yeSnek yedireceğinı bıldır dı. Ekrem Pakdemirli, Cumhur- başkanı Turgut özal aynldıktan sonra kokteyle geldı. Gazetecı- lerin Cumhurbaşkanı'nın sözle- rini hatırlatmalan ve "Cumhur- başkanımn sizin tek sorumlu ol- manıza karşı olduğu soyleniyor" demeleri uzerine "Doğrudur, ben size dememiş miydim?" dedı. Dun Merkez Bankası, Hazıne ve Dış Tıcaret Musteşarlığı, Devlet Planlama Teşkılatı Musteşarlığı, Devlet tstatistik Enstıtusu'nu zıyaret ederek bu kuruluşların yetkilı- lerinden ekonomik durum hak- kında bilgi aldığını da bir soru uzerine açıklayan Pakdemirli, ekonomiden sorumlu ikinci bir bakan olup olmayacağmı bilme- diğmı söyledi. Pakdemirli, ziyareti ile ılgilı soruya, "Para amonız ya..." cevabını verdi ve toplusözleşme- leri tamamlanan 500 bin dola- yındaki ışçiye yapılacak avans ödemelerinin cuma gttnüne ka- dar yetiştirileceğini söyledi. Ekrem Pakdemırli'nin geçen cuma gunü Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile bır telefon go- ruşmesi yaptığı ve bu göruşme- de ekonomi ile ılgili olarak tar- tıştıklan öğrenildi. Tartışmaya tanık olanlar, "ciddi boyutta" ifadesıni kullandılar. Pakdemir- li de cuma gunu Cumhurbaşka- nı ile telefon göruşmesi yaptığmı (Arkaa Sa. 19, Sü. /'de) YlLMAZ ÇALIŞMAYA BAŞLADI Hükümet turlarıCumhurbaşkanı özal, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a hükümeti kurma görevi verdi. Özal'la, Köşk'te 3 saat görüşen Yılmaz, daha sonra Konut'a giderek Akbulut ile 1.5 saatlik bir görüşme yaptı. Yılmaz güvenoylamasının bayramdan sonra yapılacağını açıkladı. GÖREV YILMAZ'A — Mesut Yümaz'ı hükümeti kurmakla gorevlendiren Cnmhurbaşkanı Özal, 'hayıriı olsun' diyerek iki yanağından öptiı. (Fotograf: Rıza Ezer) ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- t;ut Özal, ANAP Genel Başka- ı Mesut Yılmaz'ı hukumetı kurmakla görevlendirdi. Yıl- maz, özal ile göruştukten son- ra Yüdınm Akbulut'la Başba- kanlık Konutu'nda biraraya gel- di. Akbulut, yenı kabıne konu- sunda "sorun çıkannayacaguu" söyledi. Yılmaz, hukumeti bay- ramdan önce ya da bayram sı- rasında kurabileceğini, güve- noylamasının Kurban Bayramı sonrasına kalacağım açıkladı. Kongreyi kazanan Yılmaz ekı- binin içinde de yeni kabinede yer alacaklar hakkında yoğun bir kulis faaliyeti başladı. Bu arada TÜSlAD'ın Ankara Hil- ton Oteh'ndeki kokteyline katı- lan Cumhurbaşkanı özal, bır soru uzerine, "G«rçek ANAP'h (Arkaa Sa. 19, Su. 3'de) Bürokratlarda endişe Bakanlıklara bağh kuruluşlarda operasyon bekleniyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Yüdınm Akbulut hukümetinin ıstifası ve yenı kabıne beklentisı, bürokraside "kol- tuk kayğisı"na neden oldu. Mesut Yıl- maz'ın başkanlığında kurulacak yenı hü- kumetin, bürokrasıde gerçekleştireceği "olası operas>on"dan öncelikie Yıldınm Akbulut'a yakın eski bakanlann yöneti- ci kadrolarının etkilenmesi bekleniyor. Yılmaz'ın ilk aşamada, Akbulut'un gö- reve getirdiği ve "İslamcı kesime" yakın- lığıyla bilinen Başbakanhk Musteşan Sa- bahattin Çakmakoglu'nu değiştireceği ifa- de ediliyor. Çakmakoğlu'nun yenıden eskı görevi olan valiliğe ya da bir danışman kadrosuna atanması bekleniyor. Başba- kanhk Musteşarlığı'ndaki operasyonun daire başkanları düzeyine ve daha alt ka- demelerdeki baa kntik noktalara kadar inebileceği de kaydediliyor. Operasyondan en başta nasibini alacak bakanlıklann başında Mehmet Kecedter'- in devlet bakanhğı geliyor. Bu devlet ba- kanhğına bağh Turkiye Petrolleri Anonim Ortakhğı Genel Müdürlüğü, Türkiye Pet- rol Rafinerileri AŞ, BOTAŞ, Petrol Ofi- si gibi kunıluşlarda, genel müdürlerden başlanarak alt kadrolara uzanan görevden almalann gerçekleştirilmesi bekleniyor. özellikle Petrol Ofisi Genel Müdurluğü'- nde bulunan Lütfü Doğan'ın oğlu Uğur Dogan'ın gideceğine kesin gözüyle ba- kılıyor. Cemil Çicek'in devlet bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku- rumu Genel Müdürü MeUh Gökçek'in adı, gidecek isimlerin başında geçıyor. Bu- na neden olarak da Gökçek'in kongre ön- (Arkast Sa. 19, Sü. 3'de) Istifa ederiz' Akbulut yanlılan 'koltuk' istiyor Akbulutçuların, MKYK'dayapılan tasfiye hareketinin Bakanlar Kurulu'nda da devam etmesi durumunda ANAP'tan kopmayı göze aldıklan bildirildi. 19. Sa»1aia RAŞKENTTEfl AHMETTAN *Çok Amaçh' Bekl^yiş Kongreyi kaybetse de parti içinde "alternatif odak" haline gelen Akbulut, bu gücünü rastgele ve aceleci bir biçimde kullanmak istemiyor. 1E. Sayfada TÜRKIYEAGİK'TE BAKANSIZ16. Sayfate İnönü / 4 Seçim koşullu güvenoyu Demirel / 4 Davul Yılmaz'da tokmak Köşk'te Zeybek-Keçeciler / 5 Yüzde 49 hükümete yansımalı Marceau / 7 Küçûk kızartık büyüdü B a t ı l ı g ö z ü y l e RADİKAL İŞLAM GELENEKSELİSLAM İslamcılar '68 nıhu'na can verdi Fransız araştırmacı Gilles Kepel: Dine dönüş hareketlerinin 68 dalgasmdan sonra ortaya çıkmaları raslantı değil. Islami hareket onun boşalttığı yeri dolduruyor. RUŞEN ÇAKIR İslami hareketler konusunda uzman Baüb araştırmacılarla konuştu. 15. Saytada 30BtMtŞÇİ sırasında çok — tzmir'de TEKEL, Demir>ola, Karayolu, DSt, TEK'te çalışan 30 bin işci işjerlerinden çıkarak dispansere kadar slogan atarak yttrudü. Yürüyoş sıkı giiveoliköniemleri alan polis müdahale etmedi. tşciler, "Hanedan istifa" sloganlan attılar. (Fotograf: Ümit Otan) Işçi, menıur hak anyor Izmir, Manisa, Aydın, Uşak, Denizli ve Muğla'da 60 bin işçi vizite eylemi yaptı. tzmir'de 30 bin işçi dispansere yürûrken "Hanedan istifa" diye bağırdı. Istanbul'da belediyede çalışan memurlar alkışb protesto eylemi yaparken Gaziosmanpaşa'da bir bankanın önünde toplanan bir grup öğretmen bordrolannı yaktı. öğretmenler "Pazarcüık değil, öğretmenük yapmak istiyoruz" yazılı dövizler taşıdılar. tstanbul'da 60 bin Tekel işçisi bir saat işi bırakma eylemi yaptı. 16. Sayfada OLAYLAREV ARDENDAKI GERÇEK Yığınaktaki HataL ANAP kongresı sonuçlandı, Yüdınm Akbulut seçımı kaybet- ti; Mesut Yılmaz kazandı. Genel başkanlığa adaylığını koyanlardan Hasan Celal Guzel, ancak yırmı oy alabildi ve ANAP'tan istifa ederken partı başkanlığına yolladığı mektup- ta, "ANAPta teneffus edilecek tek zerre demokrasi oksijeni kalmamıştır. Parti ve devlet, tek kişinin ve ailesinin kayıtsız şart- sız egemenliği alttna girmiştir" dedı. Saym Guzel'in seçimı yıtırme- si nedeniyle aşırı bir tepkı gos- terdiğıni duşünenler olabilir. Ne var kı seçimi kazanan Mesut Yıl- maz'ın da genel başkanlığı ke- sınleştıkten sonra ilk tumcesı şoyle: "Doğal ve daitni liderimiz Cumhurbaşkanı Saym Turgut ÖzaVa şukranlarımı sunanm." Kaybedenın ve kazananın sözlerı bırbınnı tamamlıvor. He- le "daimi lider" ile "ebedi şef arasındakı anlamlı yakınlık dık- katleri çekiyor. Herkesın bıldı- ği gerçek şudur A NA P kongre- sindekı seçim, aıle ıçındekı ter- cihın onaylanmasıdır kı Mesut Yılmaz içın kotu bir başlangıç sayılabilir. Ortada "başan" ya da "zafer'Un sevınanı golgele- yen, hatta kırleten bır soru ışa- retı yok mu? "Daimi lider"in başbakanı (Arkası Sa. 19, Sü. I'de) • Gangster filmlerlnin klasiklerinden Unutulmayanlar'da Raoul VValsh imzalı "Cehennem Alevı" yayımlanacak. 6. Sayfada • Sherlock Holmes güldürüsü "Yüzde Yedilik Çözüm" TV2'de saat 22.35'te gösteriiecek. 1976 yılı ABD yapımı olan filmde Vanessa Redgrave başrolü oynuyor. 6. Sayfada • Grup Denk Yarım Elma'da Tatıle gırecek Yarım Elma'nın bu akşamki konuğu Grup Denk. Program TV2'de. 6. Sayfada • Gandi'nin partisi iktidara uzanıyor Hindıstan'da Kongre Partisi'nin, 1989 yılmda ayrıldığı iktidarı 15 haziranda bıten seçimle geri alması bekleniyor. 11. Sayfada • Turkiye'ye 'işkence' suçlaması BBC'nin Panorama programında Türkiye'nin Güneydoğu 'daki Kurt köylerini yıktığı, işkencenin surduğu ıddia edıldi. 11. Sayfada • Kaleci mi, forvet mi? San-Kırmızıh takımın 3. yabancı sorunu sürüyor. Sporda • Hayrettin: Başarnız değillm Galatasaraylı yOneticüerin "yenı sezonda kaleyi Hayrettin koruyacak" demeleri uzerine genç kaleci umutlandı. Sporda • Ağaçlann altında dans îstanbul sosyetesinin yazlık eğlence yeri Şamsa, 75 gun surecek sezonunu açtı. Arka Sayfada • 80 km'de bir yüksekokul ABD Eğitim Bakanhğı 'ndan Clıfford Adelman, ûlkelerindeki yükseköğretım sısteminin olumluveolumsuzyönlerinianbttı. Arka Sayfada OÖ7SFM UĞURMLMCU Protez Partiler... ANAP, Türk siyasal yaşamında bir kuyruklu yıldızdı, gel- di geçtı. Bu yapay parti ömrünü tamamladı. Yerel seçim- lerle başlayan çöküş sürüyor. ANAP'ın bır seçimlik ömrü kaldı. Mesut Yılmaz'ın ANAP Genel Başkanı olması ve hükü- met kurması bu çoküşü önleyemez. ' (Arkaa Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog