Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

T HURİYET/8 KENTOAŞAM AZİRAN 1991 EKTUP • Bağdat Caddesi'nde, betediyemiz tarafından bizlerin araba park etmemiz için yapılan ceplere park etmenin Trafik Müdürlüğü'nce yasak edildiğini, gazeteniz aracılığı ile Kadıköylü hemşerilerıme duyurmak istiyorum. Lütfen, eğer 15 dakika için bankadan emekli maaşlarını almak üzere arabalarını bırakmak gereğini duyarlarsa, bu ceplere değil, trafık şeridi üzerine bırakmalan belki de daha uygun olacaktır. Şaka etmiyonım. Dizi dizi arabalar trafık şeritleri üzerinde dururken, 10 Haziran 1991 günu saat 15.30 ile 16.00 arasında 15 dakika kadar Feneryolu ile Kızıltoprak arasında bir park etme cebine bırakügım arabanu döndüğümde çekilmiş buldum. Bu cepler park etmek üzere düşünülmuştür ve buralarda araba bırakmak trafiği kesinlikle aksatmaz. Yayaların yaya geçidinden geçmesini yasaklamak kadar garip olan bu uygulamanın neye hizmet edeceğini öğrenmek ve komşulanmı uyarmak üzere gazetenizin aracılığına başvuruyorum. En iyi dileklerimle, PROF. DR. YILDIZ DEMİRİZ Emekli ögretim iiyesi En güzelhahçe • isUnbol Haber Servisi — Ataköylüler Deraeği tarafından düzenlenen, "en güzel bahçe yanşması"nda dereceye girenJerin plaketleri dün törenle verildi. Ataköy'deki bahçeler arasında yanşmada birinciliği 9/10 Kısım A-9 Blok kazandı. 5. Kısım C-8 Blok ikinci seçilirken, yine 5. Kısım'da E2-3 Blok üçüncüoldu. Istanbıdsahillerinde koli basüi ornru litrede 18 birti aştı Marmarada denîze girmek tehlikeliDünya Sağlık örgütü normlarına göre litrede ençok lObinolması gereken kolibasili, Istanbul sahillerinde 18 bini aştı. Uzmanlara göre Marmara Denizi öldü. SUAT KOZLUKLU Istanbul'da bu yaz denize gi- rilemeyecek. Kentin kıyı şeritle- rinde bol miktarda bulunan ve "kolibasili" diye adlandınlan koliform bakterileri, hemen ya- nınızdaki denize girip serinleme- nize engel olacak. Dünya Sağlık örgütü norm- lanna göre litrede en çok 10 bin olması gereken kolibasilinin Is- tanbul sahillerinde 18 bini a$tı- ğmı belirten uzmanlar, Istanbul- lulan, denize girmemeleri için uyardılar. Dünya Sağlık örgütü (WHO) girilebilecek deniz suyunu, "Bir litrcsinde en çok 10 bin koliba- sili bulunan. 20-27 santigrad de- rece sıcaklıgında olan, içerisin- de sanayi artıklan bulunmayan $•" olarak tanımlıyor. tstanbul- un plajlannda ise bu tanıma uyan deniz suyu yok. tstanbul Büyükşehir Belediye- si Sağlık Daire Başkanlığı ile Hıfzıssıhha Enstitüsü'nce belirli aralıklarla tstanbul genelinde sahil şeridi, plaj ve dinlenme te- sislerinde deniz suyu ölçümleri yapılıyor. Uzmanlar, ölçümler sonucu bulunan kolibasili ora- nının her geçen gün arttığını, 10 binin altında kolibasili bulunan bir ycrde bir hafta sonra yapılan ölçümde rakamın, 18 bine çıka- bildiğini vurgulayarak "tstan- bul'da denize girmek tehlikeli" diyorlar. Bazı katı kurallann getirilme- siyle denizlerin eski görunümu- ne kavuşabileceğini belirten ls- Yıllara göre koli basili oranları Fabrika atıklan Mannara'da denize girmeyi olanaksu hale getirdi. (Fotograf: Cumhartyct) tanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Şeref So- lak'ın bu konudaki görüşleri şoyle: "Temiz bir Marmara, yine İs- tanbulluların elinde. Çevremize sahip çıkamadıgımız gibi deniz- lerimize de sahip çıkamıyoruz. Ne yazık ki fabrika artıklan Marmara Denizi'ni öldüriiyor. Ve bizler hâlâ bu soruna çozüm getirmiş degiliz. Sözlerimiz an- cak proje aşamasında kalıvor. Bugun hâlâ Kazhçeşme denilen doğa katliamcısını ortadan kal- dıramadık. Yakında çıkacak bir yasa ile bütün fabrikalara 'ön antma sislemi' getirilecek. Yap- tıgımız fiziksel antma, kolibasi- line kesin çözüm değil. Bu an- cak 'biyolojik antma' ile miim- kiin olur." Uzmanlar, Istanbul'da yalnız- ca Boğaz'da kuvvetli akıntının bulunduğu yerlerde ve Karade- line ve her çeşit pislige karşm de- nize girenkri, denizden çıktıktan sonra bol sabunlu suyla çok iyi yıkanmalan gerektiği konusun- da uyardılar. lstanbul'da son uç yüın ölçüm raporlanna göre Sarıyer, Bey- koz, Üsküdar, Kartal, Pendik ve Bakırköy'de kolibasili oranı 16 bin ile 18 bin arasında değişiyor. niz kıyılarında denize girilebile- Hıfzıssıhha Enstitüsü ile Istan- ceğini soylediler. Ancak kent bul Belediyesi Sağlık Daire Baş- içinde bütün uyanlara karşın de- kanlığı'nca kentin 33 degışik kı- nize girenler bulunuyor. Uzman- yı şeridinde son uç yılda yapılan lar, sanayi artıklanna, kolibasi- ölçüm sonuçlan şoyle: 1MS 1 M 0 1991 Sarıyer Attınkum Ptajı Şato Plajı Sarıyer Elmaskum Plajı Sanyer Kireçbumu Plajı Sanyer Palet 2 Plajı Sanyer Yeniköy Halk Plajı Beykoz Sahil Şeridi Beykoz Paşabahçe Sahil Şeridi Beykoz Çubuklu Sahil Şeridi Beykoz Kanlıca Uyum Plajı Üsküdar Küçüksu Plajı Usküdar Kandilli Sahil Şeridi Üsküdar Beylerbeyi Sahil Şeridi Kartal Dragos Tekel Din. Tes. Kartal Dragos TSE Tesisleri Kartal-Kartal PTT Tesisleri Kartal Havacılar Dinlenme Tes. Kartal SSK Dinlenme Tesisleri Kartal Belediye Plajı Kartal Halk Plajı Pendik Palmiye Plajı Pendik Madalyon Plajı Bakırköy Florya Çiroz Plajı Bakırköy Eski Beton Evler Bakırkûy Florya Dinlenme Ev. Plajı Bakırköy florya Gûneş Ev.Plajı Bakırköy Ftorya Güneş Plajı Bakırköy Ftorya Bûyük Plajı Bakırköy İETT Kampı Bakırköy Kıalay Kamp Plajı 9.200 18.000 18.000 16.000 16.000 16.000 18.000 18.000 16.000 9.200 9.200 9.200 18.000 9.200 16.000 18.000 18.000 18.000 16.000 16.000 18.000 16.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 16.000 18.000 18.000 16.000 18.000 16.000 18.000 18.000 9.200 9.200 16.000 9.200 18.000 9.200 9.200 18.000 18.000. 18.000 9.200 9.200 19.000 16.000 16.000 18.000 16.000 16.000 18.000 18.000 16.000 16.000 9.200 16.000 16.000 16.000 18.000 16.000 16.000 16.000 5.400 16.000 18.000 18.000 16.000 18.000 18.000 5.400 16.000 16.000 18.000 18.000 18.000 16.000 9.200 16.000 5.400 16.000 9.200 9.200 16.000 16.000 Mamra n Saiu'ut MriMM MdMitrt: • Birincii olarak evsel abklann kontrolsûz olarak deşarjı, • Sanayi kuruluşiannm atık sulannı antmaya tabi tutmadan ya Marmara'ya ulasan derelere veya direkt Marmara Oenızı'ne deşarjlan, • Marmara kıyısındald manna, tersane, petro) dolum-tx)şalt)m ve rafineri tesıslenmn rteden oMuğu kiriılik, • Gemı ve deniz araçlarının yaptıjjı kirlilik (pis su boşaltma. tank yıkama vs) EREKLİ TELEFONLAR • Nls iadat: 055 • kMyt: 000 mtmâmms. 056 • Üfcrtj mUiıtit». 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSKİ ana: 068 • SAtUK: »ur(U*077 Safl* MMIrtip: 511 89 18 Cwıatpafi T»: 588 48 00 Çapa T*: 534 00 00 (100 hat) Maraan T*: 340 01 00 H*yte|Mşa Nmat: 345 46 80 S*IEtM: 131 22 09 Tıksfa fckprta: 152 43 00 SSK Saaalfa: 588 44 00 SSK 0taM|tfMC 132 30 00 SSK Giztlpr 358 67 60 • nurtt: Tnflk Şata Md.: 176 24 14 (Ist.), 356 04 85-86 (Kadftûy) Ut* Trrfk: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehınçı), 314 36 (B Çekmece) • TNT: Iç HaUar 573 13 31, Dt* Kattar 574 23 00 (25 hat), S M M : 574 73 00, B m n i f M L 574 82 00 (45hal) • DOT: Slıkaci Daa«aa: 527 00 50, H.P«sa D«M«aa: 336 20 63 H.P«$» SMrtnl 348 80 20 • VAPW: SMr Hattan: 526 40 20. 144 42 33 OMb Ytlan itcnf): 145 53 66. 144 25 02, 149 18 96 DMtl t U i â : 149 15 58 • MrrEOMLOJİ: (Hava tahmmı öflrenme) 573 89 80 526 62 74. Fadb-TMaUt 526 62 74 •eytite 150 83 50. Kadtfcir 348 71 40 • TU: 069 • 6AZUUA: 585 19 90-91. 152 10 15. MMZfc 522 97 03. 147 51 10, KatfıMy: 345 03 04 •tenGm. IH.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: 011 (Bılınmeyen tumaralar ve nâbetçı eczane sorma), •21 (arıza), •26 (danışma) •31 (şehırterarası). 061 (sıra sorma) •32 (mılletlerarası). 062 (sıra sorma), 0 M (masaı anlatma). 072 (uyandırma). 010 (posta kodu danışma), 041 (lono teO •93 Ak) Post Servisi Sinema • Tiyatre • Gösteri Korkunç Ivan. Aİ Capone ve Frankestein'dan tek farkı yaşı. Bizim için dua »chn. "AAermaıds" DENIZKIZLARI \...21 Haziran'da Sinemalarda" 'Alice' Woody A llen 'ı 146 97 38 • 132 64 26 'Atice' birkomedi. 'Alice' bir taşlama. lo harika komedilerine •Alice' parlak birp sinema olayı. Filmler dünyasında bir hankalar ülkesi. Sinemanın büyülii peri masa/ı." Jl*l sfll.H -t^Kll) M(WMM. \MIIH X' döndürüyor" RUH*RD VHIIlkll T1M» YAZANveYÖNETEN WOODY ALLEN \LECR\LD»1N BLYTHE DAJYVER JIDI MV1S ML\F\RRÖW ^ILLLVMHlirr K E l T L l k E JOE BERNADETTE PETERS CVTOLL SHEPHERD G^EN \TRDON j "21 Haziran'da Sinemalarda" •OKOfi- HANKS BRLCE VVlLLIS VİEL^MK GRIFFITH Bir «ıll Srett krah_ Soıyaik YanlşiıUa md M U U B İ İse lw de vvpm kMUrjcı g _ Şa«Ü MyrekliB ba att*m ploa tanknfan!.. n BR1AN D£ PAIMA m«ı ŞENLÎKATEŞİ "The Bonfirc of ıhc Vanıtıcs" M) IÎOO KIS 1 6 » ıS« J " Kad*«y AEKS (3M0112) 12 00 la 15 16 M) 18 45 ^ • Bak«Ulr4 {S73MU) tl 00-13 30-16 00-<• 3O-Î1 30 bmklZMİ» (21«»1) 1J 15-1430-16J5-7S00-S1 15 ItaNaya Anlufa AKUH II wıı1ı 2. HAFTA COUK CAT /I\T TEU 130 40 «1 13ÖDULLU ••cSSS»JS«5 u KYOĞIU(151 3240) 11.30-I4J0143019.00-21.» REKUM FIIMİ DAIİITtMIND* FİDfl Rim149 50 33 Tiyatro Gösteri 132 64 26 SHES OUT OF CONTROL- Kdic'ıın ytni hafasi oğlnOofA! *?ûnûyorjomı, lw in babasmı görim! (t49 01IS) 12 00-W 15-16JO-16 <516»M) 1100-13 30-1600-1830-2115 <11S«323) \Z 15-U 30-16 45-19 00-21 15 rtUr YH-OIZ « SUNAR Bir PETER HYMAS Filmi Horuktaki Kadın "Narrow Margin" ANNE ARCHER • GENE HACKMAN 21 HAZİRAN'DA SİNEMALARDA DehşetinNefesi «l|««TI(UT«4r) * DA (tVfli»> C M fAFAJI 1 (İ1« 2* «O) KARTA (Mt 11 R> BETTYBLUE Tanrılar Çıldrrnuf Yatağımdaki Düşman tLAN TC ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/665 Adresi Meçhul Davalı: Turgay Karabulut, Uzakyol Vardiya Mü- hendısi Genel DenUcilik A.Ş. Salıpazarı-İSTANBUL Davacı idare vekili vermiş olduğu 18.10.1990 tarihli dava dilekçe- sı ile davalının müvekkil bakanlığa karşı mecburi hizmetle yukümlu Denizcilik Yüksek Okulu 1987-1988 ögretim yılı makine böluraünu bıtırdiği ve mecburi hizmetini Denİ2cilik Bankası Deniz Nakliyatı AŞ Gn. Md.'luğünde ifa etmekte iken görevinden ayrıldığını, bu neden- le davalının Kadıköy 7. Noterliği'nce tanzim edilmış 29 Ağustos 1984 tarih ve 2356 yevmiye numaralı taahhutname ile taahhüdün ihlali ha- linde Denizdlik Yuksek Okulu'nda öğrenci olarak öğrenime başla- dığı tarihten ilişiğinin kesilmesine kadar muvekkili idarece zımmetıne tazminat olarak tahakkuk ettirilecek masrafları sarf tarihinden iti- baren kanuni faizi ile bırlikte ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş oldu- ğunu, davalının taahhüdünü ihlal etmesi nedeniyle mecburi hizmetine tekabül eden borcu faizi hariç 3.961.314.— TL olduğunu ve davalı- nın borcunu ödememiş olduğundan iş bu alacaklannın yasal faizi ile davalıdan tahsili için dava açmak zorunda kaldıklarını belirtmiştir. Davalı adına çıkarılan duruşma gününü ve dava dilekçesini ihtiva eden tebligat bıla tebliğ edilip, yaptınlan tum emniyet araştırmala- rında da davalının tebliğe yarar açık adresi tespit edilememiş oldu- ğundan dava dilekçesinin ve duruşma günunun ilanen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan karar gereğınce adı geçen davalının yargı- lamanın bırakıldığı 3.7.1991 gunu saaı: 10.20'deki duruşmada biz- rat hazır bulunması veya kendisıni bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği veya kendisıni bir vekille de temsil ettirmediği takdirde HUMK.'nın 213. maddes: gereğince hakkındakı davanın yokluğun- da görulup bitirileceğine karar verileceği hususu yukanda adı geçen adresi meçhul davalıya ilanen tebliğ olunur. 7.6.1991 Basın: 28863 NEVŞEHİR BİRİNCİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ Dosya No: 1990/2846 Alacaklı: Lale Un Fab. San. ve Tic. A.Ş. Nevşehir Vekili: Av. H.Yasar Oguz Borçlu: Mustafa Saraç adresi meçhul Borç miktan: 40.434.000 TL Yukanda yazüı borcunuzdan öturu adıruza düzenlenen ödeme an- rini ve havi tebligat bila tebliğ iade edilmiş olup ödeme emrinin ila- nen tebliğine karar verilmiştir. Borcunuzu ijbu ilanın gazete ve yayı- mı tarihinden itibaren yasal lOgünlük sureye takdiren 10 gün ilavesi ile 20 gün içinde ödemeniz, bu süre içinde mal beyanında bulunrna- nız, Senedin kambiyo senedi olmadığı veya altındaki imzanın size ait bulunmadığı veya borçlu olmadıgınız veya borcun ödendiği veya er- telendiği veya zaman aşımına uğradığı iddiasında iseniz ilanın gaze- te ile yayımının müteakip yasal 5 gunlük sureye 5 gün ilavesi ile 10 gün içerisinde lcra Tetkik Mercii Hâkimliği'ne bir dilekçe ile başvur- manız, imzaya dair itırazınız var ise aynı süre içinde İcra Tetkik Mercii Hâkimliğine yapmanız. * Aksi halde işbu ödeme emrinin yayımı tarihinı izleyen 10 gün so- nunda takibin kesinleşeceğinin bilinmesi, belirtilen süre içinde mal beyanında bulunmamak veya aykın beyanında bulunmanız ilanın neşri gününü müteakip 20. günün sonunda cezai mesuliyetinızı gerektire- ceği tebliğ ve ilan olunur. 20.3.1991 T.C KARASU ŞULH ÇEZA HÂKİMLİĞİ HÜKÜM ÖZETİ Esas: 1985/789 Karar: 1989/424 Karasu Sulh Ceza Mahkemesi'nin 4.10.1989 tarih, 1985/789 esas 1989/424 sayılı kararı ile Mustafa oğlu, 1956 D.lu Vakfıkebir ilçesı Kadıköy nüfusuna kayıtlı HAYDAR ÇIFT hırsızlık suçundan dola- yi TCK. 491/3, 522, 81/2 ve 40. maddeleri gereğince sonuç olarak 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandınlmış olup, Vakfıkebir, Kadı- köy adresine tebliğ editemediğinden ilanen tebliği kararlaştınldıgın- dan, huküm özetinin ilanen tebliğine, yayımından itibaren bir hafta içinde temyiz edılmediğinde kesınleşeceği ilanen tebliğ olunur 24.4.1991 İLAN T.C. ŞARKÖY KADASTRO MAHKEMESİ 1984/48 Davacı Hatice Toğaç tarafından tbrahim Tekin aleyhine mahke- memizde Murefte 2848 nolu parsel hakkında açılan tespite itiraz da- vasında: Davacı Hatice Toğaç ölmuş olduğundan ve mirasçıları Ismet Se- vınç Toğaç ve Reyhan Toğaç'ın açık adresleri bilinemediğinden, 1.8.1991 gunu saat 11.40'daki duruşmaya gelmeleri veya kendilenni bir vekille temsil ettirmeleri, gelmedıkleri taktırde anneleri Hatice To- ğaç'ın açmış olduğu iş bu davanın reddine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 23.5.1991 Basın: 28664 GAYRİMENKULÜN AÇIKARTTIRMA İLANI SAMSUN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1989/3102 Satılmasma karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, ev- safı: Samsun ili Kilıçdede Mah. Pafta: 56, Ada: 73 Parsel 41'de ka- yıtlı olup mevkii itibariyle Istasyon Mah. Şehit Mustafa Cemiloğlu Sokak Keskin Apt. 2/6 nolu taşınmaz B.A. yapı tarzında yapılmış çok katl; asansörlü olup 130 M' kullarum alanlıdır. Bedeli 70.000.000.- TL'dir. Satış şartlan: 1- Satış: 15.7.1991 günü saat 15.00'ten 15.30'a kadar Samsun 1. lcra Müdürlüğü'nde açıkarttırma sureliyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahrnin edilen kıymetin To75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak- ları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıramn taahhüdü baki kal- mak şartiyle 26.7.1991 günü 15.00'de saat 15.30'da ikinci arttırma- ya çıkarılacaktır. Bu antırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıramn taahhudu sakh kalmak üzere arttırma ilamnda gosterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecek- tir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin maiın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakla- nn toplamından fazla olması ve bundan baska, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi duşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin Vo2O'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankarun temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ıledir, alıcı iste- diğinde 20 gunu geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul uzerindeki haklannı bususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairenüze bildirmeleri lazım- dır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tum alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faizinden muteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hukme hacet kalmaksızın dairemize tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebilmesi için da- irede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satısa iştirak edenlerın şartnameyi gormuş ve munderecatını ka- bul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 989/3102 sayılı dosya numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30.5.1991 ( + ) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildır. ŞALPAZARI SULH CEZA MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1990/2 Karar No: 1991/9 Hâkim: Zeki Sağlam 24625 Kâtip: Ayse Yeter Sanık: Mehmet Çolak, Mustafa ile Hava'dan olma, 1958 D.'lu, Vakfıkebir ilçesi Mahmutlu Köyü nüfusuna kayıtlı olup Çelebi Köyü'nde oturur. Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne aykınhk. Suç tarihi: 22.11.1989 Sanığın Vakfıkebir ilçesi Yalı köyundeki imalathanesinde ünal et- tiğj sağlığa zararlı yazlık helvayı satısa arz ettiği anlaşümıstır. Sanığın Gıda Maddeleri Tûzuğü'ne aykın haraket ettiğinden su- çundan eylemine uyan TCK'mn 396. maddesi gereğince 3 ay süre fle hapis ve 5000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına, Suç tarihi itibarryla 3506 sayılı kanunla eklenen TCK'mn ek 1. mad- desi gereğince para cezasının üç misli arttınlması ile sanığın 3 ay ha- pis ve 15.000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına, 3506 sayüı kanunla değişık TCK'mn 19. maddesi gereğince suç ta- rihi itibanyla ağır para cezası 20.000 TL'den az olmayacağından sa- mğm üç ay hapis ve 20.000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına, Sanığa tayin edilen hürriyeu baglayıcı cezanın nevi ve miktan na- zara alınarak 3506 sayılı kanunla değişik 647 sayılı yasanın 4/1 mad- desi gereğince suç tarihi itibanyla günluğü takdiren 5000 TL'den olmak üzere paraya çevrilerek sarnğın 450.000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına. TCK'mn 72. maddesi uyannca sanığa verilen aynı nevi para ceza- lannın içtima ettirilerek sanığın 470.000 TL ağır para cezası ile teczi- yesine, TCK'mn 402. maddesi gereğince sanığın cürme vasıta luldığı mes- lek ve sanattn ve ticaretinin tatiline, keza takdiren iş yerinin 7 gün müddetle kapatılmasına, Hüküm özetinin kapatma süresi kadar işyerinin göze çarpan bir yerine asıbnasına, marikeme masrafı 6200 TL'nin sanıktan alınmaa ilanen tebliğ olunur. 10.5.1991 İLAN ELMADAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN Elmadağ Hasanoğlan Köyü'nde Harmancı Et Entegre tesislerinde üretilen Harmana marka pastırrnalann mesul müdürluk görevini ya- pan Ahmet oğlu 1950 D.lu Haül Şen'in 6/3/1990 tarihınde sağlığa az ve çok zarar verecek derecede sucuk ımal edip sattığı tespit edil- mesi üzerine Elmadağ Sulh Ceza .Mahkemesi'nin 18/6/1990 gün ve 1990/75 Es. 1990/69 karar sayılı ilamı ile 480.000 TL. ağır para ce- zası 3 ay meslekten men ve 7 gün işyeri kapatma cezası verilmiştir. CK. 402/1-2 maddeleri uyannca ilan olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog