Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

17 HAZİRAN 1991 FESTİVAL KULISI Metheny'li geceler • Pat Metheny, beş kişilik topluluğuyla birlikte önceki akşam ve dün akşam Açıkhava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım doldurdu. Metheny ile birlikte klavyeliJerde Lyle Mays, basta Steve Rodby, davulda Paul VMertico, vurmablarda Armando Marçal ve vokalde Pedro Aznar havranlarını eskiden yeniye uzanan bir yelpazede kendine özgü müziklerinin dünyasına çektiler. Türkiye'ye gelmeyi 15 yıldır tasarladıklannı söyleyen Pat Metheny, Açıkhava Tiyatrosu'nun baştan başa dolu koltuklanna bakıp "Bu ne kalabalık!" demekten kendini alamadı. tlk parçalanndan sonra dinJeyicüeri "Çok mersi.'" diyerek selarnlayan Pat Metheny'nin iki konseri de özellikle genç hayranlannın çığlıkları arasında sona erdi. (Fotoğraf: tbrahim Günel) Havlulu hayran I Kültür Servisi — Büyük caz gitarcılan zincirinin son haJkalarından Pat Metheny, Istanbul Festivali'nde iki konser verdi. Festival yöneticileri, Pat Metheny için Istanbul'un büyük otellerinden birinin havuzbaşında bir basm toplantısı düzenlemişti. Toplantıyı gazetemizin caz yazan Sadettin Davran yönetiyordu. Havuzbaşı ana işlevi yönünde oldukça meşguldü. Yüzenler, güneşlenenler... Sorulann ortalık yerinde, beiinde havlu, yabancı olduğu her halinden anlaşılan bir beyefendi Pat Metheny ile Sadettin Davran'ın oturduklan masaya yaklaştı ve kailavi bir Havana purosunu usulca Pat Metheny'nin önüne bıraktı. "From fan" (bir hayranınızdan) diye ekleyerek... Toplantı bitiminde Sadettin Davran şezlongda güneşlenmeyi sürdüren yabanaya yaİdastı ve kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğiui sordu. Yabancuun adı Thomas Gorfer'dı. O da festivalin konuklanndandı. tstanbul Festivali'nin açüışını Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası iJe birlikte yapan Hollanda'mn Hagacantare Korosu üyelerindendi. Pat Metheny'nin de hayranlanndan biri. MÖZİK Dr. Alban'ın Hedavisi' • Kitttür Servisi — "No Coke, No Haş Haş, No Eroin" parçasındaki "uyuştumcu karşıtı müzisyen" sloganı ile yola çıkarak dunya gençliğini "müzikle tedavi" etmek isteyen Nijeryalı sanatçı Dr. Alban (Alban Nwapa) gnıbuyla birlikte önceki gece Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda "sönük" bir konser verdi. Coloni Organizasyon tarafından 400 milyon lira karşılığında tstanbul, Ankara, fzmir ve Bodnım Kalesi'nde konserler vennek için Türkiye'ye davet edilen Dr. Alban'ın Ankara'dan sonra tstanbul'da verdiği konsere ilgi oldukça azdı. 5000 kişilik Abdi Ipekçi Spor Salonu'nun bir bölümünü dolduran yaklaşık 1000 genç 1 saat boyunca yalnızca "tepindiler".. Coloni Eğlence Merkezleri sahibi Edip Tangülü "Türk gençlerini uyuştunıcudan korumak için mesaj versin diye çağırdık" dediği Dr. Alban'ın tstanbul konserine olan ilgisizliğe şu yorurnu yaptı: "Günlerdir tüm tstanbul'un bilboardlannda konseri ilan ettik, çok iyi bir kampanya yaptık, ama ne yazık ki Türk gençleri rağbet etmedi. Buradan da Türk gençlerinin uyuştumcu maddelerden vazgeçmek istemediği sonucu ortaya çıkıyor. BUet fiyatlanru herkes gelsin diye 35 bin lira olarak belirlememize rağmen salon boş kaldı. 400 milyon lira verdik, büyük zarardayız ama ticaret bu!" "Hello Afrika" adlı albümü ile kendisini tanıtan Dr. Alban ve grubu ise ilginin az olmasını "normal" buldu ve "Zaten bü böyle büyük bir salonda konser vereceğimizi bilmiyorduk" dedi. {Fotoğraf: Muharrem Aydın) OPERA Sedat Oztoprak'ın başansı • Kültiir Servisi — Geçen yıl Viyana'da Belvedere Şan Konkuru'nda ikinci olan tstanbul Devlet Operası sanatcılanndan bariton Sedat öztoprak, 4 mayısta ttalya'nın Parma, 13 mayısta Avusturya'nın Viyana sehirlerinde Verdiği konserlerde başan elde etti. Sanatçının konserleri ile ilgili olarak Gazetta di Parma'da bir elestiri çıktı. Yazının bir bölümünde Sedat Öztoprak için şöyle deniyon "Sonra gelecekteki çizgisi zaman içerisinde bu genç baritonu bize daha da iyi tanıtacaktır kanısındayım. Bir sanatçının başansının anlık mı yoksa sürekli mi olduğu hakkındaki şüpheler Sedat için söz konusu değildir. Eser bakurundan çeşitlilik içeren konser programmdaki repertuar, oda müziğinden Verdi operalanmn en teknik ustalık isteyen ve en belirgin verizm örneği ^._n aryalanna uzaması, Sedat'ın kayda değer kapasitesini ve kayda değer sanat düzeyini bir çizgi haünde koruyacağmı kanıthyor. RenkJi ve sıcak bir sesi var. Sesinin tarusı içinde yer yer bas tokluğunun zarif kokulan duyulmaktadır; romantik repertuardan korkmayan bir ses genişliğine sahip, aynı zamanda süsleme, ajilite ve tmısını muhafaza eden 'mezza-voce'lere sahip bir tekniğe sahip.." DERGİ Bizinı Şehir'de Stockholm • Küitttr Servisi — Bir dönem Kostantiniye Haberleri adı ile yayımlanan, daha sonra tstanbul Valüiği'nin yasaklaması ile "Bizim Şehir" adıyla çıkan derginin bu aykı sayısında, derginin kapatıhnasma basının gösterdiği tepkilere yer veriliyor. Bizim Şehir'de aynca Nevval Çizgen'in "Türk Yahudilerin Mutfağından" Turhan Kayaoğlu'nun "Stockholm", Sevil Çalışkan'ın "tshak Ağa Çeşmesi" ve Dr. Üstün Çeükler'in "Karaköy Kara mıdır?" başlıkü yazılan da okunabilir. KÜLTÜR-SANAT ^ 19. ULUSLARARASIİSTANBUL FESTİVALİ W CUMHURİYET/7 20 yıldır ses doruğunda1970'lerin başlanndan bu yana en önemli vokal gruplanndan biri sayılan Manhattan Transfer, bugün ve yarm Açıkhava Tiyatrosu'nda. Manhattan Transfer'in müziğinde coşku, hüzün, romantizm ve mizahı bir arada bulmak mümkün. BURAK ELDEM Caz ve 'blues'da vokalin öne- mini yadsımak mümkün değil! Doğuş ve gelişim yülanndan başlayarak bir tür 'insan sesi çeşitlemesi' görünümünü veren blues, bileşiminde taşıdığı canlı ve etkileyici renkleri, diğer enst- riimanlarla kolay kolay elde edi- lemeyecek vokal özellikleriyle yakaladı. Bir iş şarkısı ve ilahi geleneğiyle sınırh olmaktan çı- kıp ABD'nin guney eyaletlerin- de 'popüler miizik' olarak yay- gmlaşmaya başladığı dönemler- de bile vokal becerileri ve insan sesi tonları, vazgeçilmez nitelik taşımıştı hep. Caz müziği, farklı enstrü- manların virtüozlannın elinde yepyeni kanallara doğru akıp gitmeye başladığında, insan se- si yavaş yavaş ana unsur olmak- tan çıkıp müziğin içinde yer alan bir parçacık haline geldi ama, hiçbir zaman önem ve çekicili- ğini yitirmedi. özellikle yakın tarihte caz vokal gnıplannın ser- VOKAL MÜZİK SEVENLERE— Manhattan Transfer, bu akşam ve yann akşam Açıichava Tiyatrosu'nda vokal müzikten hoslananlara neşeli anlar yaşatacak. gilediği teknikler ve ses renkle- ri, dünyanın her yerinde çok sa- yıda dinleyici tarafından ilgiyle izlendi, hâlâ da izleniyor. 1972. sonlanna doğru New York'ta kurulan Manbattan Transfer de caz müziğinde usta- ca düzenlenmiş vokallerin ne denli keyif verici olduğunu ka- nıtlavan öncü topluluklardan bi- ri. Topluluğun kurucusu ve lide- ri, 50'!i yıllarda 'Rhythm and Blues' ve folk türlerinde çalış- malar yapmış New Yorklu mü- zisyen Tim Hauser. Bir kız vokal grubunda çalı- şan Janice Siegel ve Nevv York kulüplerinde şarkı söyleyen La- urel Masse ile tanıştıktan sonra Manhattan Transfer'i oluştur- maya kara veren Hauser, Grea- se müzikalinde oynayan Alan Paul'ii de projeye dahil ederek topluluğu kuruyor. İki yıl kadar çeşitli gece kulüplerinde sahne- ye çıkan dörtlu hakkında News- week dergisinde bir yazı çıkın- ca, Atlantic Plak Şirİceti'nin sa- hibi Ahmet Ertegün Manhattan Transfer'le ilgilenmeye baslıyor 1974 yılında. Kısa bir süre son- ra da Manhattan Transfer, yıl- lar boyunca parlak kariyerine zemin oluşturacak bu büyük şir- ketle anlaşma imzabyor. Topluluğun ilk kurulduğu günkü kadrosundan verdiği tek fıre, Laurel Masse. 1979 yılında onun ayrılışmdan sonra dörtlü- yü tamamlayan yeni isimse Cheryl Bentyne Bir klarnetçi olan babasının topluluğunda şarkıalık yapan, izleyen yıllar- da da New Deal Rhythm Band- le calışan Bentyne, 1979'dan beri Manhattan Transfer'le çahşıyor. 'Ertensioııs' adlı albümle ilk önemli basansını elde eden, 80'liyılJar boyunca 'Bodies and Soul's', 'Mecca for Moderns* ve 'Brazil' gibi önemli yapıtlara im- za atan Manhattan Transfer'in müziğinde, coşku, hüzün, ro- mantizm ve mizahı yan yana bulmak mümkün. Topluluk bu akşam vokal müzikten hosla- nanlara neşeli bir gece gecirte- cek. FESTtVALDE BUGÜN fngiliz Oda Orkestrası / H.Griffiths/F. Lloyd / N.BIack (Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon, 21.30) Melos Dörtlüsii (Aya trini, 18.30) Manhattan Transfer (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) Istanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Koıtseri/N.Atlıg/M. Utandı (Süleymaniye Kültür Merkezi, 21.30) FESTİVALDE YARIN Sergey Sladler Singapur Senfoni Orkestrası/C. Hoey/S.Stodler (Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon, 21.30) Hilliard Topluluğu (Aya îrini, 18.30) Manhattan Transfer (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) IV. Murat/İstanbul Devlet Opera ve Balesi (Topkapı Sarayı, 21.30) tstanbulDevletKlasik TürkMüziğiKorosu'nun tek konseri bugün 100. ölüm yıhnda Şevki BeyTURHAN GÜNAY Şevki Bey, Türk müzik tari- hinde dönemsel bir çözumleme- den yola çıkıhrsa, yaşadıgı orta- mm psikolojik boyutunu eserle- rinde en iyi hissettiren besteci olarak tanımlayabileceğimiz, ve- rimli bir sanatçı. Istanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu bu yılki festival programında 14 yıldır sürdürdü- ğü geleneğini bozarak Mevlevi Ayini icrası yerine Şevki Bey'in eserlerine yer veriyor. Bu deği- şikliğin nedeni ise 1991'in Şevki Bey'in 100. ölüm yıldönumüne rastlaması. Istanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefı Nevzad At- hğ 1943'te üniversite eğitimi için lstanbul'a gelir. Daha önce ev çevresinde sürdürdüğu müzik yaşamı tstanbul'da yeni bir iv- me kazanır. Buradaki müzik çevrcleriyle tanışır, üniversite ko- rosuna girer. Bu yoğun muzik ortamı klasik Türk müziğine da- ha bilinçle bağlanmasını getirir. 1948 yılmdan itibaren de gittik- çe artan bir tempo içerisinde klasik Türk müziğinin hemen hemen daima odak noktalannın içindedir artık. 43 yıllık bir süre boyunca bu inanç içerisinde çalışmıştır Nev- zad Atlığ: "Klasik Türk rausikisi Türk kiilturü içerisinde fevkâla- de önemli, neredeyse Türk dilin- den hemen sonra gelen bir un- sur. Ben şahsen edebiyatımızın da üstünde telakki ediyorum. Beş yüz yıldır aramızda >-aşayan Musevi, Rum, Ermeni vatandaş- lannıız kendi dillerinde, dinle- rinde ve kültürlerinin diğer un- surlannda tamamen serbest kal- mışlar, musikilerinde de serbest kalnuşlar elbette. Ama dikkat ediiirse musikide, kendi musiki- leriyle değil Türk musikisi ile haşır neşir olmnşlar. Ermeni, Rum, Musevi vatandaşlanmu- dan bir şair ortaya çıkmaraış bu beş yüz vıl içinde. Bununla be- raber musikimizin ytice değerle- riyle yanşabilecek çapta beste- kârlar yetişmiş. Ben bunu mu- "O yıllardaki gözlemlerime göre müziğimiz gazino ve mey- hane müziği içerisinde ve onunla beraber anılıyordu. Fakat Anka- ra Radyosu'nun yaptığı yayınlar ve özellikle üniversite korosunun o yıllarda ortaya koyduğu çalış- malar sonucunda, ber geçen gun musikimiz, alaturka ve meyba- ne musikisi damgasından yavaş Nevzad Atlığ Nevzad Atlığ yönetimindeki Istanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun festivaldeki tek konseri bugün 21.30'da Süleymaniye Kültür Merkezi'nde. Konserde, 100 yıl önce yitirdiğimiz Şevki Bey'in bestelerine yer verilecek. Konserin sou'sti ise Münip Utandı. sikimiıin kultur unsuru yöniin- den yabancılar için de ne kadar önemli ve etkili olduğunu açık- lamak için bir küçuk ornek ola- rak veriyorum." lstanbul'a geldiği ilk yıllarda Türk müziğine ilişkin saptama- ları nelerdi? Türk müziği nasıl bir konumdaydı o yıllarda? Nev- zad Atlığ hemen şöyle giriyor söze: ^ ^p keudı varlığına ve layık olduğu platforma otur- maya calıştı. Ben şahsen devamlı klasik Türk musikisi deyimini kullanarak ve çok itina ile dai- ma koruyarak özen göstermeye çalıştım. Bunun sonucunda da bir yığın saldınya maruz kaJ- dım. Beni daima aşırı muhafa- zakârlıkla suçladılar. Müzik da- ima gelişme>e açık bir sanat da- lı, ama klasik olanın mutlaka korunması gerektiğine inanıyo- rum ve kendimi o yolda görevli sayı\onım. Yaptığım bütun ça- lışmalar klasik Türk musikisini gerektigi şekilde icra etmek, ge- r^ektiği şekilde tanıtabilmek, gundelik musikiden mumkun olduğu kadar avırt edip layık ol- duğu yeri sağlamak uzerine ku- ruludur." Bu yılki festival programına aldığı Şevki Bey için de şunlan söylüyor Nevzad Atlığ: "Bizde şarkı formn geneilik- le Hacı Arif Be>'e bağlanır. Ama böyle değildir. Şarkı for- munu 17. yiizyıla götürebili- riz. Bu form Haa Arif Bey'le da- ha popüler bir hale gelmiş. Son- ra da Şevki Bey ve Rahmi Bey: le siırmuş. Bu üçlü bir sıradağ- lar gibidir musikimizde. Şevki Bey'in en önemli özelliği, musi- kimizde on yıllık bir dönem içe- risinde ve çok genç yaşta. çok büyük sayıda eser vermiş olma- sı. F.serlerinin dörtte üçünun kayboimuş olmasına karşın ka- Ianlar bile çok büyük bir oneme haiz. Bu yıl Şevki Bey'in 100. ölüm yıldönomü. Mozart'ın 200. ölüm yıldönümü dolayısıy- la haklı olarak dünya yerinden oynuyor. Bununla gerçekten if- tihar ediyorum. Şevki Bey için de Türk musikisi âleminin, Türk sanat âleminin, kültür yaşamı- nın sessiz kalmasına doğrusu üzuluyorum. Biz festival konse- rimizi düzenlemeseydik belki de sessiz sakin gececekti. Sadece bu konserde değil önumıizdeki konser mevsiminde de surdüre- ceğiz Şevki Bey'i anma gorevi- raizi. Bu belki diğer kuruluşlar için de itici bir güç olur." Ayhan Işık anıldı • İSTANBUL (AA) — Sinema sanatçısı Ayhan Işık, olümünün 12. yılında Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. TUrk sinemasının taçsız kralı olarak bilinen Işık'ın mezan başındaki törene, sinema sanatçılan, Film- San Genel Başkanı Ümit Utku ve sanatçının yakınları katıldı. Ümit Utku, burada yaptığı konuşmada, Türk sinemasırtda oyuncu ve yönetmen olarak büyük katkılan olan Işık'ın yaşamını anlaltı. Bernard Miles öldti • LONDRA (AP) — Ünlü tngiliz tiyatrocu Lord Bernard Miles geçen cuma günü Londra'da öldü. Miles, 83 yaşındaydı. Londra'da Mermaid Theater'ı (Denizkızı Tiyatrosu) kuran Miles, Laurence Olivier dışında bir unvan verilen tek Ingiliz oyuncuydu. 1930 yılında Shakespeare'in "Richard Uç" oyunuyla sahnelere "merhaba" diyen Bernard Miles, 1960'b yıllarda Brecht, Ibsen gibi yazarların oyunlarında rol aldı. Meslek yaşamı boyunca 100'den fazla oyunda çeşitli tiplemeler canlandıran Bernard Miles, "In Which We Serve", "Great Ex'ectations", "The Man WTıo Knew Too Much" gibi fümlerde de rol almıştı. Hüseyin'in yeni kasedi • Kültür Servisi — Hasan Huseyin'in yeni kasedi piyasaya çıktı. "Rüzgâr ve Gül Iklimi" Hasan Huseyin'in 'Halepçe' kasetinden sonra çıkan ikinci çalışması. Uzun süre değişik sanatçılann yapıtlarına imzasını atan Hasan Hüseyin, besteleriyle ve derlemeleriyle de tanınıyor. "Rüzgâr ve Gül İklimi" çaiışmasında yeni müzikal seçmeleri denemeye çalışan sanatçı geleneksel formlan da kullanmayı sürdüruyor. "Bu çalışmada yolların ayak seslerini, çamurunu, dağların rüzgânnı ve düşlerini yakalamaya çalıştım, onlarla dilayog kurmaya çalışıyorum" diyor sanatçı. Sevgi fotografları • Kültür Servisi — İstanbul Boğaziçi Rotary Kulübü'nün düzenlediği 'Sevgi, Hoşgörü ve Güleryüz' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışma sonucu birinciliğe Cemal Ağacıkoğlu defer görülerek 1.5 milyon lira ile odüllendirildi. Sadık Oğuz ve Reyan Tuvi de Mansiyon olarak 500'er bin lira ödül kazandılar. Töbank Beyoğlu Sanat Galerisi'nde açılan sergide toplam 40 eser bulunuyor. BUGÜN • imza günü Vedat Günyol, Kemal özer ve Füsun Erbulak, saat 17.00-20.00 arası TYS'nin Sarıyer'deki standında kitaplannı imzalayacak. • Bunuel'den Tristana Luis Bunuel'in yönettiği Tristana, saat 18.30'da Fransız Kültür Merkezi'nde gösterilecek. Ofganizasyon ve Mctod Yöneticilefi veUzmanlar Bankacılık işlemleri ile ilgili manuel veya bilgi işleme bağlı sistemlerin analiz, tasanm ve uygulamalannda çalışacak, tşletme, tktisat veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun, tyi derecede tngilizce velveya Fransızca bilen, Askerlik hizmetini tamamlamıs (Erkek adaylarda), Bankacılık sektöründe veya denetim fırmalarında en az iki yıl benzer görevlerde çalışmış, Uzmanlar veYöneticiler aranmaktadır. Yönetici adaylannda, yöneticilik vasıflan lercih sebebi olacaktır. Ücret düzeyi günümüzün ekonomik koşulları doğrultusunda belirlenmiştir. Güvenli ve dinamik bir ortamda çalışmak isteyen adayların fotoğraflı ve aynntılı özgeçmişlerini (varsa telefon numaralarını) içeren bir mektup ile en geç 27 Haziran 1991 tarihine kadar "PERSONEL" P.K. 297 80000 Karaköy - İstanbul ' adresine başvurmaları rica olunur. Tüm başvurular gizli tutulacaktır. OSMANLI BANKASI KALAN MÜ2/K YAPfM İMÇ AHıncı Blok No: 6512 UNKAPANI - İSTANBUL|TtH . 512 35 13 ALİ AŞKER O N 'fara cujıt OnurCu Jbiücadefanizde Ûüşenlere... TÜM KASETÇİLERDE » D * YAYINC1LIK VE MUBK TIC LTD ŞTI l » Ç S B W I « 5322 U>M<apan ; İSTANBUL • W 513 00 M Zafer Carş«' Nc 27 Teo serr ' ANKAFU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog