Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 17 HAZİRAN 1991 06.58 Açıltş - Haberier 07.05 Gün Başliyor (Akış içerisınde 08.00'de haber bül teni yayımlanacaktır) 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Kuşagı: Bir Vanng Bir Yokmuş 09.35 Kadın Saati: Ah Şn Komşolanmız Yeni evli bir ailenin komşulanyla aralannda gcçen olaylar anlabhyor. 10.00 Haberler 10.15 Arkası Yarın: Kllğu Silvana herkese Beatriz'e yardım etmek istediğinı söylemektedir. Kefalet belirleoir, Valentin kefaleti öder. 10.40 Ingilizce Dil Dersi (Akış içerisınde 11.00, de haber bûlteni yayımlanacaktır.) 11.25 Glaxy High School 11.50 Haberier 11.55WaltDisney 13.00 Haberler 13.05 Walt Disney 13.30 Sguare One TV 13.55 Drowstone Kids 14.20 CharlotteO 14.45 New Adventures Of Mighty Moase 15.10 Haberier 15.05 Çocuk Kuşagı 16.30 Bu Toprağin Sesi Programda Tûrkiye'de yıllık ürün rekolte tahmini konusu ele aünıyor. 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yarın: Aileler 18.00 Anadolu'dan Görûnum 18.30AStûdyosu'pdan 19.20 Drama: Ben Olsaydun (Bugün köşesinde) 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Stüdyo A: Dünya'ya Bakış 22.00 Yerlİ Drama: Köroğlu Nigar Köroğlu'nu kurtardtktan sonraTokat'adönmektenvazgeçer.Körogluilekahr. 22.45 Belgesel: Eski Bab-ı Ali (Bugûn köşesınde) 23.15 Haberler 23.25 Müzik: Grafîk (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 00.10 Haberier 00.25 Dizi: Maceracı Mihyoner Beverly Hills'da emlakcüık vapan Don Chadway arkadaşı ve müşterisi olan Doktor Sid Lewis oldürür 01.15 Haberier-Kapanış 08.00 Okul Televizyonu 18.10 Açüış - Arkası Yann: Yalan Rûzgân Jack, I Ashley ile doktorunun ılışkilerinın doktor hasta ilışkilerini aşuğını Victor'a söyleyince, o da dotorla görûşmeye gider. 19.03 Haberler 19.20 Spor Panorama 20.10 Dizi: Başkentten Haberler Nick. kiubına malzeme topiamak için Pans'e gıdeceğını söyleyince Cassie de onunla birlikte gıtmeye karar venr. Ama ışini ikınci plana attığnu düşünen Edıson Jıunu hiç hoş karşılamaz. 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Bir Solist: (Bugün Köşesinde) 22.00 Haberler ve Ingilizce Haberier 22.35 Forum 23.35 Dizi: Jake ve Şişman Adam Bir sapık daha ziyade entellektüel kadınlara saldırmaktadır. AraşUrmalar sonunda bir genç yakalamr. Ne var ki, bu genç bir süre sonra öldürülür ve suçlu olarak da son tecavûze ugrayan kadın tutuklanır. 00.25 Kapanış 19.59 Açılış - Belgesel: Dünya'nın Bilinmeyen YÛZÜ Dı zu uzay yolu çağma ulaşmış ınsanoğlunun çok az bilgi sahibi olduğu kendi gezegeninin yeralü dûnyaam tanıtmaktadır. 20.30 Video Müzik Türkiye Tekrar program. 21.20 Dizi: Houston Şövalyeleri Farnum admda çok ünlü bir avukat para karşılığı birlikte olduğu kadınlan dövmektedir. Meksika'da dövdüğü kadınlardan biri ölür. 22.10 Opera: Aya Seyahat (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 01.10 Kapanış 18.59 Açıhş, Okul TV'si ve Dershanesi 19.01 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Gabnel, Leonardo'nun adamlanmn saldınsına uğrar. Pauluna ise planlanna Oktavgoyu da dahil etmeyı duşünmektedir. 19.25 Muzik: Metodı 19.40 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programlan 21.30 Dizi: Kelebek Adası Güney Asya'da yapılan siyah ioci kaçakçılığının merkezı Kelebek Adasıdır. 21.55 Belgesel: Perspektive 1986yılmda yanan Hampton Sarayı'nın onanmı. 22.25 Start-Kapamş 19.00 Açdış - Haberler 1 19.20 Susam Sokağl Bu programın hedefleri; arkadaşlık ılışkılerı, duygular-sevgi, vücut parçaian-boyun, ılişkı tenmleri-ayru ve farklı, benzerlikler, geometrik şekiller, parça-bütûn ilişkisi. 15.50 Türkçe Dil Dersi 20.15 Ah Şu Komşularımız 20.40 Son 7 Gün Tûrkiye 21.10 Bir Mavi Yolculuk 120 yıl önce Berlin'e kaçınlan Zeus Tarjınağı'nın Bergama'ya ladesi anlabhyor. 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.45 Dizi: tzPeşinde 23.35 Turizm 23.45 Mûzikte Arayışlar 00.10 Belgesel: Divandan Sandalyeye 00.40 Dizi: 077 Hızır Acü Servis 01.10 Portreler: Mustafa Nihat özon 01.35 Kapantş 13.00 Haberier 13.05 Çizgi Film: Hayalet Avcdan Yaramazlan 13.30 Çizgi Film: Hollywood 14.00 Pembe Dizi: Bûtûn Çocuklanm 1435 Haberier 15.00 Pembe Dizi: Hastane Gûnlfiğû 15.50 Pembe Dizi: Komşular 16.20 Hot Clıp 17.15 Çizgi Film: Taş Devri 17.45 Çizgi Film: Tiny Toon Maceralan 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberier 20.10 Komedi Dizisi: Patron Kim 20.40 Dizi: Çin Plajı 21.40 Polisiye Dizi: Adalet Savaşçm 22.40 Haberier 22.45 Cinayet Dosyası 23.45 Sinema: Temas (Aynntıh bilgi yandaki sûtunlarda) 01.55 Gece Jimnastiği - Kapanış STAR1 SİNEMA TEMAS 23.45 Bergmaırdan bir 6 aşk' filıııi Temas (The Tauch) Yönetmen: Ingmar Bergman. i Oyuncular: Bibi Anderson, Elliot Gould, Max Von Sydow, Sheila Reid. TV Scrvisi — Çağımız sine- masının büyük ustası Bergman 16018513 ahşılmış dÜŞÜnce düze- yinden çok farklı, çok daha al- çak ve basit bir düzeye iniyor. "Temas", sinemada onca iş- lenmiş bir konuyu anlatıyor as- lında: llk gençliğini geride bı- rakmış, kocası ve kmyla mutlu, sakin bir yaşam düzenini sür- dttnnekte olan bir kadın, başka bir erkeğe âşık oluyor. Isveç bur- juvazisinin tüm rahaüığuu ve ni- metlerini, alışılmış aiJe düzeni- ni, yülardır gölgesiz süriip giden mutluluğunu; bu genç, sakaJlı, kompleksli, öfkesi burnunda, güven duygusundan başka her- şeyi verebilen Amerikalı arkeo- log için terk edecek midir? Berg- man'ın anlattığı öykü bu işte, iki saat boyunca... Refaha erişmiş bir toplumda aile müessesesinin yeri, tehlikeli, güvensiz, ama çe- kici olan karşısındaki dayanık- lılığı, sağlamlığı... Bergman, gözde temaJarından sadece 'ölüm karsısında insan'a yer ver- miş bu kez. Başta, Karin'in, an- nesinin ölümü karşısındaki çö- küşünü gösteren bölümle. Onun dışında, öyküsünün kendisini yönelttiği 'burjuva dramı yapmak' tehlikesine aldırmaksı- zın, kişilerini alıyor, donığunu kadının oluşturduğu bu üçgeni, insan ruhunu didik didik etme- de o denli başarıyla kullandığı kamerasının altında tüm inceli- ği ve aynnulanyla vermeye ça- bşıyor... Bergman'ın basit sorulara egttmeyi denedifi 'Temas' çagdaş filozof gözflyle bir burjuva öyküsii TV1 GRAFİK 23.25 Grafîk son bölümüyle. *Grafik programınm bu akşarnki konuğu Barış Manço. Yaz dönemi için yayından kaldırılan program ekimde yeniden yayımlanacak. Banş Manço StNA KOLOGLU Banş Manço kuşkusuz Türk muziği yelpazesi içinde adı hiç unutulmayacak isimlerden biri. 70 kuşagından bugüne gelen isimler arasında Barış Manço^ nun diğerlerinden farkı müzis- yenliğinin yanı sıra kendini ayakta tutacak farklı alanlara girerek başansıru göstermesi ol- du. Barış, yalnız bugün, yaşla- n 40*a dayanan kendi kuşağının değil, kendisinden sonra ve ön- cekileri de yakalamasını bildi. Türk toplumunun tepki ile bak- tığı "uzun saçı" "resmileştirdi;1 Bizce Banş Manço'yu değerlen- dirirken onu yalnızca müzisyen olarak görmek yanlış olur. O, şovmenlikten programcıhğa, müzisyenlikten işletmeciliğe ge- niş bir yelpazede duran bir isim. TV3 OPERA AYA SEYAHAT 22.10 Jacques Offenbach'ın konuk operası TV Servisi — Operet türunü yaratan 19. yy. Alman kökenli Fransız bestecisi Jacques Offen- bach'ın 'Peri Operası-Operet Fe- erique olarak anılan yapıtların- dan 'Aya Seyabat-Lex Voyagex Dflns La Lune" adlı komik ope- rası Necla Erol'un sunduğu 'Opera Kuşagı'na konuk oluyor. Bestecinin çok az bilinen yapıt- larından biri olan 'Aya Seyahat' tsviçre büyük tiyatrosundaki sahnelenişinden kaydedilen kop- yası ile ekrana gelecek. Libret- to'sunu Savari Löterie ve Mor- tie'nin yazdığı operanın yonet- meni Jerome Savari. Bu fantas- tik operada yer alan bazı kişile- rin esprili adlan şöyle: Dünya Kralı IV Güm, Prenses Kapris, Bilgin Mikroskop, Ay Kraliçesi Mutfak, Prenses Süslü, Dansöz Hoppa. 1819'da Koln'de doğan ve 188O'de Paris'te 61 >*asmda ölen Jacques Offenbach, bir Musevi ailesinin çocuğuydu ve asıl adı da Jacob idi. Genç yaşta Fran- sa'ya giderek Paris Konservatu- varı Viyolonsel Bölümü'nde okuyan Offenbach, Opera Co- mique'in orkestra yöneticisi ol- du. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açıhş, program. 05.00 Haberler. 05.05 Turküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şey bızler için. 07JO Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 lstek- leriniz, seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12JJ5 Reklamlar. 12.10 Günü ya«arken. 1Z55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haber- ler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 13J0 Belgesel yayın ve reklamlar (I). 1740 Haberler. 17Ü5 lş ve işçi dünyası. 17J0 Hafif muzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17^5 Haftanır, çocuk şarkısı. \%M Haberler. 18JB Hayatın içinden. IİSS Böl- gesel yayın ve reklamlaı. 19.00 Haberler. 19.30 Türkçe sözlü hafif müzık. 20.00 lyı uykular ço- cuklar. 20.10 Çocuk korolan. 20.25 Şarkılar. 20.45 Türkuler. 21.00 Haberler. 21.05 Solistler geçidi. 21J0 Beraber ve solo turküler. 22.00 Yo- rumculanmız. 22J0 Beraber ve solo şarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (2). 00.55 Günun haberlerinden özetler. 01JM Kapanış. R A D Y O 2 07.00 Açılıs, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmder. 07J 0 Haberler. 07.40 Turküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08J0 İki solıstten şarkılar. 09JK» Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Tarihte bu hafta. 09J5 Çeşitli muzik. 10.00 Cönklerden gü- nümüze halk şairlerimız. 10J0 Zaman ve demok- rasi. 10.40 Türkçe sozJü hafıf muzik. 11.00 Ha- berler. 11.05 Sazlarla Türk sanat müziği. 11.20 Turküler. 11.35 Hafıf muzik. 12.00 Solistler ge- çidi. 12J0 Turküler ve oyun havalan. 13.00 Ha- berler. 13.15 Hafıf muzik. 13.30 Merhaba dün- ya. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Bu toprağın sesi. 15.30 Sazlarla Türk sanat muziğı. 15^0 Arkası yann. 16.00 So- listler geçidi. 1630 Hafıf muzik. 17.00 Haber- ler. 17.05 Erkekler topluluğundan şarkılar. 17J0 Kadınlar topluluğundan turküler. 18.00 Tahir- bûselik faslı. 18J0 Hikâyecilerimiz ve hikâyele- ri. 19.00 Haberler. 19.30 Solistlerden birer şar- kı. 20.00 Yabancı dil dersi. 21.00 Beraber ve so- lo türkuler. 2130 Hafıf muzik. 2240 Solistler geçidi. 22J0 Turkıiier. 22.45 Bir roman / bir hi- kâye. 23.00*Haberler. 23.15 tki solistten şarkı- lar. 23.40 Hafıf muzik. 23.55 1791'den 199f'e Wolfgang Amadeus Mozart. 00^5 Günün ha- berlerinden özetier. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş. program ve haber- ler 0745 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zık. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzıkli dakikalar. U.00 Ögleye doğru. 1İ00 Ha- berler. 12.15 Mikrofondan sıze. 13.00 Günün konseri. 1440 Haberler. 14.15 Dünyanın dört bu- cağından. 1540Kuzey Ulkelerinden muzik. 15.45 Ölümünün 200. yılında Mozart. 1630 Caz us- talan. 17.00 Haberier. 17.15 Sizler için. 18.00 Te- mpo. 1940 Haberler. 19.15 Çağdaş Türk sanat müziği. 20.00 Pop stüdyosu. 21.00 Müziğe öv- gü. 2240 Haberler. 22.15 Gokkuşağı. 23.00 Ope- ra saati. 24.00 Gece ve muzik. 0035 Günün ha- berlerinden özetier. M.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 0740 Açıuş, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Turkulerden bir demet. 0940 Haberler. 0945 Be- raber ve solo şarkılar. 0930 Türküler geçidi. 1040 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 1140 Haberler. 1145 Türküler. 11J0 Şarkılar. 1135 Beraber ve solo şarkılar. 12.00 Haberler. 12.05 Muzik bahçesi. 1340 Solistler geçidi. 1330 Yur- dun dört bucağından. 14.00 Haberler. 1445 Be- raber ve solo şarkılar. 1430 Türküler. 14.45 Gençlik korolanndan. 15.00 Sizin için seçtikle- rimiz. 1640 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havaları. 1630 lstekleriniz, armağanlanmız. 1740 Haberler. 17.05 Türküler geçidi. 1730 Fa- sıl. 1840 Türk halk müziği dinleyici istekleri. 1830 Solistler geçidi. 1838 Kapanış. ram. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayatın tçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 1145 Iste Saz İşte Söz. Solist: Hılmı ŞahbaUı. 1130 Bir Solist: Roger Daltrey. 12.00 tstekler. 1340 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Solist: Selçuk Ural. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Wham. 14.45 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Hülya Sözer. 15.10 Sa- mime Sanay'dan Şarkılar. 15J5 Kayıp Haber- leri. 1535 TUrkçe Sözlü Hafıf Mf zik. 16.00 Mer- cek Programı. 1740 Müzik Dağarağı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Müzık Denince. 19.00 Kapanış. POLİS TÜRKİYE POÜS İSTANBUL 0738 Açüış, Prog- 0638 Açüış, Prog- ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 0835 İşte Saz İşte Söz. Solist: Hilmi Şahballı. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du- rumu. 0935 Genç Osman'dan Şarkılar. 0935 Ha- va Durumu. 10.00 Hayatın İçinden. 1140 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solisf Hulya Sözer. 11.25 Sa- bahat Aslan'dan Türküler. 11/45 Kayıp Haber- leri. 1130 Sizin Sectikkriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Jale. 13.15 Öğleden Son- ra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1430 tclal Yardım - Alaaddin Şensoy'dan Şar- kılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haber- leri. 16.15 Müzik Dağarağı. 16.45 Aysema Çağ- Uyan'dan Türküler. 17.05 Türkçe Sözlu Hafif Muzik. 17J5 Gün Biterken. 18.00 Kapanış. Galeri • Atölye 146 97 38 • 132 64 26 RESİM ve HEYKEL lVfÜZELERİ DERNEĞİ Yaz Etkinlikleri -1- P r o f . Ö Z D E M İ R A L T A N ' ı n U y g u l a m a l ı S a n a t G ö s t e r i s i ' n e b e k l i y o r u z . Tarih: 18.6.1991 Salı Uygulama: 10.30-18DO Yer : Resim ve Heykd Müıesi (Tel: 159 47 39) galeri atölye M6 97 3I 132 64 26 O t e c û d l Klzılte P e Mevkli kTTT I/Tk V n K emer ANTALYA A K I K t M l K Tel: (3214) 2611 (6 Hat) NEVİN MENGÜ Suluboya Resim Sergisı 15 Hoziron-31 Temmuz 1991 l)u/ınk\cn: MLTI.l SAN \T ODASI TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFTNIN CAFERAĞA MEDRESESİNDE EL SANATLARI KURS KAYITLARI BAŞLAM1ŞTIR Hat -Tezhip-Minya tur-Ebnı-Resim Kumaş Desenleme-Tekstilde Türk Motifi ve Tbsanmı-Porselen Susleme-HaJı Kilun-Seramik-Osmanhca 527 31 44 • 513 18 43 TV'de Akdeniz Oyunlan • ANKARA(Mak Ajans)— Bu yıl ll'incisi Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılacak olan "Akdeniz Oyunlan"nı TKT, 13 kişilik bir ekiple izleyecek. Müsabakalann bazüan canlı, bazılan da banttan yayımlanacak. 18 bransta yapılacak müsabakaları Kenan Konuk (Spor Haberleri Müdürü) başkanhğında 3 spiker (Hüseyin Başaran, Barbaros Tali, Ercan Taner) ile 5 muhabir (Akın Taşkent, Cihat Soysal, Hüsnü Kaftan, Ertan Kunter ve Köksel özoğluöz) izleyecek. Öte yandan ekipte 2 kameraman (Halil Komanova ve Sedat Gülkaya) ve iki de teknik yönetmen (Nesim Tüguslu, Salim Fikirkoca) görevli olacak. 25 haziran günü başlayacak ve 13 temmuzda sona erecek (17 gün) Akdeniz Oyunlan'mn önemli müsabakalanndan bazılan naklen verilecek bazılan ise banttan ekrana gelecek. Yayın kanalı ise TV1 ve alternatif olarak da TV2 olabüecek. Türk müziğine pop yorUmu • ANKARA (Mak Ajans)— 1977 yılından bu yana, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Muziği dallarındaki parçalann hafif müzik tarzında işlenerek TRTden yayımlanmasını engelleyen yasak kalktı. Kültürümüzün ürünlerini, asli özelliklerini bozmadan yeni yetişen kuşaklara tamtmak, sevdirmek ve bu eserlerin evrensel boyutlar içinde yurtdışına da açılmasını teşvik etmek amacıyla, TRT Müzik Dairesi Başkankğı'nca sürdurülen çalışmalar sonuçlandınldı. Uzmanlann, sanatçılann ve yayıncılann görüşleri alınarak vanlan bu karar sonucunda değişik sanatçılann çeşitli yorumları da TRT'den yayımlanabilecek. Bu uygulama ile hafif müzik sanatçı ve bestecilerinin yararlanacağı çok büyük bir kaynak ortaya çıkrruş oldu. BUGÜN m Belgesel: Eski Bab-ı Ali TV1 22.45 Programın ekrana gelecek 8. bölümünde spor ve foto muhabirleri konu ediliyor. Sunuculuğunu ve danışmanhğını Altemur Kılıç'ın yaptığı belgeselin konukları Necmi Tanyolaç, Tevfik Ünsi Arkin, Can Atabeyoğlu, tsmet Gümüşdere, Meftun Olgaç, Cemal Işın ve Muhterem Gökmen. • Drama: Ben Olsaydım TV1 19.20 Suratsız Saffet adlı bolüm ekrana geliyor. Karadenizli Saffet sinirli, aksi, her şeye kızabilecek karakterde biridir. Bir gün karısının evde olmadığı bir sırada Mahir adlı birinin gelmesiyle hayatı büyük değişikliğe uğrayacaktır. • Bir Solist TV2 21.30 Programa katılacak TSM sanatçısı Asuman Aslım aJtı nihavent şarkı seslendirecek: Vücud ikliminin sultanı sensin, Bir ihtimal daha var, Gönlümün bülbülüsün, Gel güzelim biz de cosalım. BALSU Gıda Sanayll A.Ş. Şirketimizin Genel Müdüriüğü, 17 Haziran 1991 tarihinde Celaliye'de buiunan Fabrikamız adresine taşınacâktır. LÜTFH^ YENİ ADRES VE NUMARALARIMIZI NOT EDİNİZ Adres : BALSl' Gıda Sanayii A.Ş. Balsu Cad. No: 7 Celaliye 34913 Silivri-İstanbul Telefon : (1885) 7364 (10 hat) (1885) 1847-48 (1885) 5938 - 39 Telefax : (1885) 1849 (1885) 5951 Telex : 22403 bgsn tr Teletex : (18) 938223 BALSU TR B A L S U , AZİZLER HOLDİNG'E DAHIL BİR KURULUyTUR İsak'tantstanbul'a Fındıklı'da bir rıhtım... Frânsız mutfağının Bilsak zarafetiyle buluştuğu öğle ve akşam saatleri İstanbul'unda... Denizin üzerinde, içkinizi ya da kahvenizi yudumlayarak, bir akşamüstü İstanbul'unda... Otoparkı ve ulaşım kolaylığıyla, hemen yanıbaşınızda... Uygun fiyatları, seçkin müziği, leziz yemekleri, özenli servisiyle, özlediğiniz bir buluşma yeri... Yaz İ st an b u l ' d a d a g ü z e l d i r BİLSAK FINDIKLI Cafe-ğ Bar-2(estaurant Mimar Sinan Üniversitesi Yanı-Deniz Ticaret Odası Rıhtımı-Fındıklı Rezv: 143 54 95-152 01 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog