Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

- 17 HAZİRAN 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 Dışkı olayı • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Diyarbakır DGM, jandarma karakolunda kendisine • 'köpek pisliği' yedirildiğini öne süren lslam Aysoy'u : tahliye etti. Bitlis j Cumhuriyet Savcılığı, ' kendilerine dışkı yedirildiğini öne süren i Aysoy kardeşlerin olaya j ilişkin ifadelerini aldı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde mayıs ayı başında meydana gelen olaylar nedeniyle gözaltına aündığı jandarma , karakolunda, kendisiyle i birlikte iki kardeşine 'köpek ! pisliği' yedirildiğini öne ! süren İslam Aysoy, bir ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldı. Diyarbakır . DGM, Aysoy ile birlikte tutuklanan 8 kişiyi daha duruşma günunü beklemeksizin tahliye etti. . Ecevit: Partime i bagış yapın ' • OSMANİYE (AA) — ' DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit, kendisine ev yaptınlması için kampanya başlatan Osmaniyeli işadamına gönderdiği mektupta, bu tür bağışların şahsına değil partisine yapılmasını istedi. Mektubunda işadamı Necati Acar'a teşekkürlerini • ileten Ecevit, "Kendim için hiçbir zaman bir şey istemedim. Beni seven ve inanan vatandaşlanmın yapacaklan bu tür yardımları partime yapmalarının daha yararlı olacağı inancındayım" dedi. Osmaniyeli işadamı Necati , Acar, bir süre önce Bülent • Ecevit'e ev yaptırma kampanyası başlatarak bir kamyon tuğla bağışlamıştı. DYP'nin yıldönümü • ANKARA (AA) — DYP'nin 8. kuruluş yıldönümü 20 haziran perşembe günü parti genel merkezinde yapılacak törenle kutlanacak. DYP . Genel Başkanı Süleyman Demirel'in bir konuşma yapacağı törene DP, AP ve DYP'nin eski milletvekillerinin yanı sıra bütün kurucular da davet edildi. Törene başkanhk divanı, genel idare kurul.u .-ve TBMM grubu uyeleri de katılacak. DYP'nin 23 haziran olan kuruluş yıldönümü, bayrama rastlaması dolayısıyla 20 haziran perşembe günune alındı. DYP Gençl İdare Kurulu da aynı gün toplanarak son siyasi gelişmeleri değerlendirecek. Türk-Iş engeli • ANKARA (UBA) — Halkın Emek Partisi Genel Başkanı Fehmi Işıklar, Türk-İş'in işçi hareketinin önünde bir engel olduğunu öne sürdu. Işıklar, işçi eylemlerinin koordine edilmemesi halinde başarıya ulaşamayacağını söyledi. Fehmi Işıklar, işçi eylemleri konusunda görüşlerini açıklarken işçi eylemlerinin giderek büyüdüğünü, ancak merkezi bir koordinasyon eksikliği bulunduğunu belirtti. Işıklar, "Işçiler için daha iyi yaşam isteyen sendikalar, toplusözleşmelerle ilgili olarak geçici bir komite kurmalı ve işçi eylemlerini koordine etmelidirler. Dereler ırmaklara, ırmaklar barajlara akıtılmalı ve elektrik üretilmelidir. Bu gerçekleştirilmezse, işçi eylemleri koordine edilmezse eylemler başansız kahr. Dereler boşu boşuna -akmış olur" dedi. Etik kurul kuruldu • İstanbul Haber Scrvisi — İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, insanlar üzerinde yapılan biyomedikal araştırmalann etik kurallara uyup uymadığının incelenmesi amacıyla bir etik kurul oluşturuldu, kurul ayrıca başvuru halinde öteki kuruluşlara da görüş bildirecek. Ilaç ve Kimya Işverenler Sendikası yayın ogrganı Rapor'da yer alan habere göre, inceleme alanı yetkili makamların izni alınarak genel geçerli tedavisi olmayan durumlarda kimyasal bir maddenin, yeni bir yöntemin insanlar üzerinde uygulanması ile var olan bir ilacın yöntemin kullanılageldiği durumlar dışında yeni bir hastalığın tedavisinde kullanılmakta olan ilaç ve yöntemlerin yerine yenilerinin uygulanması olarak belirlendi. SHP'nin Hatay, Zonguldak ve Denidi kongrekrinde mületvekilleriyumruklaştı Kongreler rînge döndütç Politika Servisi —SHP kurultay yan- şında dün yapı- lan 10 il kong- resiyle birlikte toplam 50 yerde il yöneticileri ve kurultay delegeleri seçildi. Da- ha önce olaylar nedeniyle iptal edilen Hatay il kongresinde dün yine kavga çıktı. Denizli'de mil- letveküleri yumruklaştı, Zongul- dak'ta cıkan kavgarun büyümesi son anda engellendi. Baykal yanhsı milletvekilleri, Genel Başkan Erdal tnönü'nün katıl- dığı Konya il kongresini kazan- malannı "zafer" olarak du- yurdular. Baykalcı milletvekilleri Kon- ya ilk kongresine genel merkez- cilerin tüm güçleriyle yüklendik- lerini, ancak buna karşın kay- bettiklerini söylediler. Konya'da SHP oylannın yuzde 8'e düştü- ğünü belirten milletvekilleri, "Sayın tnönü saat 12.00'de gel- di, salona oturdu. Kooya dele- gekri ile tek tek tokalaşU, ko- nuştu. Çıkıp bir de konuşma yapü. lşte sonuçta biz kazandık. Zafer 'Yeni Sol'un oMu" dediler. Kongreler SHP Genel Başkanı Erdal Inönü dün Gaziantep il kongre- sine katıldı. Divan Başkanlığı- nı Tekirdağ milletvekili ve örgüt- ten sorumlu Genel Sekreter Yar- dımcısı Güneş Gürseler'in yap- tığj kongrede, genel merkezi des- tckleyen Zihni Kutlar ile Merdan Deübalta yarıştı. Oylama so- nunda Kutlar il başkanlığına se- çildi. 16 kurultay delegesinin bü- yük çoğunluğunu da merkezci- ler kazandı. Ordu'da Divan Bas- kanlığVnı Giresun milletvekili ve SHP Genel Başkanı Erdal tnönii, partisinin Gaziantep 0 kongresine kabtmak üzcre Gaziantep'c geldk Inönü bnrada yapbgı konnsmada, ANAP kongresi ve çeşitU konnlara değindi. PM üyesi Vamık Tekin'in yaptı- ğı kongrede, eski CHP İl Başka- nı Rahmi Guner ile SHP eski İl Başkanı Haluk Türkmen aday oldular. Oylama öncesi Güner'i Baykalcılar, Türkmen'i merkez- ciler destekledi. 14 kurultay de- legesinin seçildiği kongrede Gü- ner il başkanı oldu. Amasya il kongresinde divan başkanlığına oy birliğiyle Eski- şehir milletvekili ve MYK üyesi Cevdet Selvi seçildi. İl başkan- lığına da genel merkez adına Mustafa Sayar, Baykalcılann adayı olarak da Günhan Başak çıktılar. Oylama sonunda Sayar il başkanı seçilirken 8 kurultay delegeliği çarşaf liste ile belirlen- di. Burdur il kongresi sakin geç- ti. Tek aday olan Kenan'Demir 94 oy alarak il başkanı oldu. Kars'ta il başkanlığına genel merkezin adayı Muzaffer Şeker secilirken 14 delegelik paylaşıl- dı. Sivas il kongresine Genel Sekreter Hikmet Çetin katıldı. Gazetemiz yayına girdiği sırada buradan henüz sonuç alınama- mıştı. Sinop il kongresinde di- van başkanlığına SHP milletve- kili ve MYK üyesi Seyfî Oktây seçildi. 6 kurultay delegesinin seçildiği Sinop'ta Baykalcı Ali Galip Ergül ile merkezci Cevat Akkaya il başkanlığına aday ol- dular. Oylama sonunda Ergül il başkanı oldu, ancak kurultay delegeliğine seçilemedi. Kavgalar SHP'nin Denizli, Hatay ve Zonguldak kongrelerinde kavga çıktı. 9 haziran tarihinde olay- lar nedeniyle Seçim Kurulu ta- rafından iptal edilen Hatay il kongresi dün gene olaylı başla- dı. Divan Başkanlığı'nı Eski Ge- nel Sekreter ve İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın yaptığı kongrede SHP Hatay milletvekili Turhan Hirfanoğlu konuşurken delege- ler birbiriyle küfürleşti. Özellik- le Iskenderun ve Kırıkhan dele- geleri arasmda başlayan tartış- ma kısa zamanda kavgaya dö- nüştü. Bunun üzerine salona gü- venlik görevlileri girerek delege- lerin arasına dağıldılar. Polis gözetiminde yapılan oylama sonrasında seçime tek liste ile gi- ren genel merkezin adayı Hüse- yin Açıkalın il başkanlığına se- çildi. Denizli il kongresi sakin baş- ladı, ancak olaylı bitti. Divan başkanlığını Merkez llçe Başka- nı îsmail Akbaba'nın yaptığı kongrede, Baykalcılann destek- lediği şu anki il başkanı Hasan Gönüllü ile merkez yanlısı Hak- kı Aslan çekişti. Kongrede oyla- maya geçileceği sırada Kocaeli milletvekili Ömer Türkçakal ko- nuşmak istedi. Denizli milletve- kili Adnan Keskin'le tartışan Türkçakal'ın üzerine bazı dele- gelerin de yürüdükleri görüldü. Oylama sonrası Baykalcılann desteklediği Gönüllü tekrar il başkanlığına seçldi. Zonguldak il kongresinde de kavga çıkması son anda önlen- di. II başkanlığını Ali Osman Odabaşı, Namık Aya ve Muzaf- fer Saraç aday oldular. Adayla- nn konuşmasından sonra kürsü- ye PM üyesi Önay Alpago gel- di. Alpago, Odabaşı lehine oy is- tedi. Bunun üzerine salonda tar- tışmalar başladı. Tekirdağ mil- letvekili Enis Tütüncü'ye de divan başkanlığınca uzun süre söz verilmedi. Partililerin tartış- ması kısa sürede yumruklaşma- ya dönüşürken milletvekilleri de birbirlerinin üzerine yürüdüler. Geç saatlerde oylamaya geçi- lebildi. Inönü Gazkmtepien, CindorukAnkam'dan Mesut Yûmatfaseslendi' Dk önce seçim yapahmGAZtANTEP/ANKARA (Cumhuriyeı) — ANAP'ın ye- ni Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'ı kutlayan SHP lideri Er- dal tnönü ve DYP Genel Baş- kan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk, bir an önce genel se- çime gidilmesini istediler. İnö- nü, "ANAP yüzde 10 barajını aşmak istiyorsa bir an önce se- çim yapmalıdır, yoksa barajı aşamazlar" derken Cindoruk, Yılmaz'a "Gelin 100 gün için- de bir seçim planı yapahm" çağ- nsında bulundu. Ümit Aslanbay ve Emel Giil'- ün Gaziantep'ten bildirdiğine göre partisinin il kongresine ka- tılmak üzere kentegiden SHP li- deri Erdal Inönü, Lunapark Gazinosu'nda yaptığı konuşma- da, "Bir iktidar partisinin Baş- bakanı iktidannın birinci yılı bi- timinde partisinin kongresinde genel başkaniıktan duşüriilüyor. Demek ki ANAP'lılar Başba- kan'ın hiçbir sözune inanmıyor- larmış, demek ki Başbakan hiç- bir şey yapmamış" dedi. tnönü daha sonra Mesut Yılmaz'a ses- lenerek şunları söyledi: "Bu ytl milletvekili ara seçi- mini yapmak zorundasınız. Anayasanın emri budur. Bu yıl sonuna kadar genel seçimin ne zaman yapılacağını şimdiden açıklamak zorundasınız. Eger bunlardan birini yapmazsanız, anayasayı açıkça ihlal etmiş olursunuz. Bu, halkın haklan- nı gasp demektir. Bunu yanını- za bırakmazlar. ANAP'ın yüz- de 10 barajını aşmasını ve mu- haleiette kalmasını istiyorlarsa bunu yapmalıdırlar." SHP lideri, daha sonra bugün varılan aşamanın SHP ve Tür- kiye açısından çok önemli oldu- ğunu vurgulayarak "Bir iktidar var, gidiyor, ama gidişini zortaş- Urmak, ortalığı karışürmak için her şe>i yapar görünüyor. Bir Cumhurbaşkanı var, Allah se- lamet versin, ber şeye kanşıjor ve her şeyi içinden çıkılmaz ha- le getiriyor. Devlet yaptsını mü- temadiyen tahrip eden insanlar var. Devlet bunlardan zarar go- riiyor" dedi. Cindoruk, dün düzenlediği basın toplantısmda gazetecilerin "Kongreden sonra ANAP'tan istifa edecek olanlan partinize alma>ı duşunür musünuz" diye sorması üzerine şunlan söyledi: "DYP'nın fikrini paylaşanla- ra partimizin kapılan açıktır. Parti organlarının kararlarıyla alınırlar. Yeter ki fazilet miıca- delesi içinde olanlardan olsun. Mesela Hasan Celal Güzel dun (önceki gün) fazilet mücadelesi yaptıgını söyledi. Aldığı oy 20. Benim gördüğiım ANAP'ın ah- lak notu 1200 taksim 20. Fazi- let li, ahlaklı, kirii işlere bulaş- mamış arkadaşlara kapımız açıktır." Cindoruk kapılarının Güzel'e de açık olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Hasan Ceial Güzel. gerçek- ten eski bir arkadaşımızdır. Kendisi bu teklifleri kabul etme- yecektir. O yureğinde hissedi- yorsa DYP'ye gelir. Biz sadece 'Hasan Celal Güzel gelsin' de- miyoruz. Söylediğim koşullara uyan aerkes buyıırsun gelsin." Gazeteci Teztel bugün savcıhkta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent, Teztel'in bilgi almak amacıyla gözaltında tutulmasma karşı çıktı. tstanbul Haber Servisi — Cu- ma gecesi evinden alınan Güneş Gazetesi lnsan Hakları Servisi şefi Deniz Teztel'in gözaltı du- rumu sürüyor. Ankara DGM Savcılığı'mn emriyle gözaltına alınan Teztel'in bugün Cumhu- riyet Savcılığı'na çıkarılması bekleniyor. Teztel'in neden gö- zaltına ahndığı konusunda dün de bir açıklamada bulunulmadı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıkla- mada bılgisinin "Teztel'in bil- gi edinmek amacıyla gözaltına alındığf "yla sınırlı olduğunu be- lirterek "Gazetecilerden bilgi alınmak isteniyorsa bunun yön- temi davetiye çıkartılmasıdır" dedi. Demirkent sözlerini şöyle sürdürdü: "DGM Başsavcısı'm tanıyonım. Sayın Demiral'ın gazetecilere karşı tulumu me;•• lektaşlanmız tarafından iyi bi- linir. Umut ederim ki gazeteci arkadaşımın bulunduğu ortam nygun bir ortamdır." 2.0LAGAN K0HGWE£\ SP KONGRELERİ — Sosyalist Parti (SP) Ankara ve isUnbul il kongreleri dün vapüdı. tstan- bul'da divan başkanlığını Hüseyin Karanlık'ın yaptığı kongrede 2000'e Dogru Dergisi Genel Ya- yın Yönetmeni Dogn Perinçek bir konuşma yapü. Ankara il kongresinde de Genel Sekreter Yal- çm Büynkdagb yaptığı konuşmada, Tttrldye'de işçi, köylü ve Knrt yoksnDanmn ayaga kalkbgını beürterek, "Mesnt Yılmaz bir cenazenin başısa geçti" dedi. (Fotograf: Ugnr Günynz) BAYRAMDAVİPKEYFÎNİYAŞAYIN... D A L A MA N İ S T A N B U L ' D A N A N T A L Y A A N K A R A GIDIŞ 21/6 22/6 23/6 Cuma Ct Pazar DÖNÜŞ / İST 26/6 Çar 28/6 Cuma 29/6 Ct 30/6 Pazar 16:00 08:00 08:00 20:00 22:00 10:00 10:00 18:00 18:00 20:00 20:00 GİDİŞ 2176 22/6 23/6 Cuma Ct Pazar 22:00 12:00 12:00 DÖNÜŞ / İST 26/6 Çar 23:55 28/6 Cuma 14:00 29/6 Ct 14:00 30/6 Pazar 14:00 22:00 22:00 23:55 23:55 GİDIŞ 2176 Cuma 20:00 operttedby SUITAN%AM VIPAIRProjesi Sultan Havayollan'mn özel bir hizmetidir. ^ ^ "VI P v\l V.I.P. AIRTurızm A $. Florya Asfaln No 6X $enhkko> 34X11) Islanbul Telefon (1)57371 71-573 75 75-573 7^77 Telex 211(X) sltn tr sıla ıstlok.) Telefax (1)57479 79 İstanbul V.I.P. AIR özel terminali: Eski iç hatlar A kapısı yanı REZERVASYON: ' • İSTANBUL: (1) 574 76 50 (10 hat) (1) 574 83 33 (10 hıO • DALAMAN: (6119)28 75 • ANKARA : (4)127 43 91 (4 hal) • ANTALYA: (31)21 20 16 VE SEYAHAT ACENTELERİNİZ. GUNLEREV KOPUĞU AHMETTAN MuUu Sonuç Hazıriığı ANKARA — Yenilen ek- mekte, içilen suda "Özal etkisi" aramaya belki "paranoya" denebilir. Ama, Özal'a danışmadan buğday fiyatlarının açıklanma- dığı biliniyorsa, belediyelerin içme suyu akıtamaz duruma düşmelerinde Özal'ın payı or- tadaysa, bu etkkten hiç söz et- memek de "şizofreni" sayıla- bilir. Paranoya veya şizofreniye düşmeden yazı yazmak gide- rek ip cambazlığına dönüşü- yor. İp cambazlığından kurtul- manın ise tek yolu var. İpten uzak durmak. Yani "Özal" yazmamak... Bu, bir gazeteci için çok zor. Gazeteci toplumu izlemek ve toplumu biçimlendiren günlük siyaseti yansıtmak zorunda. Belki, haftalık bir köşe yazı- sında, ipten uzak durmak da- ha kolay. Çünkü, günlük yazı- da "ip"ten uzak durayım der- ken, ipin ucunu kacınp, ayak- larını yerden, toplumdan kes- mek tehlikesi var. Ama köşesi haftalık da olsa, baskentli bir gazeteci "alter- natif konu" uğruna Başbakan değiştiren bir parti kongresine sırtını dönemez. Yüzûmüzü kongreye çevi- relim. "Demokratik ortamda yapı- lan kongre" sozüne birkaç gün önce Akbulut takılmıştı Takıldığı kadar varmış. Elbette herkes kendi parti- sini, bir gazeteciden daha iyi bilir İşte Akbulut'un takıldığı "demokratik kongre" ortamın- dan birkaç kesit: Yakın siyasal tarihimizdeki yeri, "ayı" katkısı iletartışma- sız hale gelen Devlet Bakanı Taşar sahneye çıkıyor. Kürsü- de tüyleri diken diken eden ses gösterisi ile Kültür Baka- nı Zeybek ikilisinin itişmeleri- nin elektriği, tribünlerdeki de- legelere yansıyor. Herkes yumruk yumruğa... Divan Başkanı Kâzım Ok- say uyarıp duruyor: "Lütfen kongremizi ANAP'a yaraşır hale getirelim. Lütfen arkadaşlar, kongremizi ANAP'a yaraşır hale getire- lim." Milletvekilleri ve deiegeler, "başüstüne" der gibi birbirle- rine yumruk indiriyorlaf. Tri- bünler, salonun ortası altüst. Akbulut da, Semra Hanım da çevresinde oturanlarca koru- maya alınıyor. Daha sonra kürsüye lider adayları geliyor. Delegelerin, milletvekillerinin "kongreyi ANAP'a yeterince yaraşır ha- le getirmedikleri"ni düşüne- rek, bu işi bizzat üstleniyorlar. Birbirlerinin ne lobicilikleri- ni, ne locacılıklarını ne de gü- dümlülüklerini koyuyortar... "Sahte milliyetçilik", "uydur- ma muhafazakârlık" suçlama- ları da cabası... Daha sonra bağırtı ve gürûl- tü arasında seçimlere geçili- yor. "Kazanacak taraf' seçim- lerde kıl payı geride kalıyor. "Aile efradı" bu durumda idareyi ele alıyor. Çünkü almazsa, "Kongre- nin ANAP'a yaraşır hale geti- rilmesi" olanaksızlaşacak. Ahmet Özal, bundan on gün kadar önce İstanbul'da Rahmi Koç'un yalısında baba- sı ile iş ve endüstri dünyası temsilcilerinin katıldığı daveti ve o davette ortaya çıkan "konsensus"ü anımsıyor: "Konsensüs" şu: "Bu işi ancak Mesut Bey götürebilir." Mesut Bey'in götürmesi için gereken yapılıyor. "Gereken" derken, "para- pul vaadi", "mevki-makam sözü" demek istemiyoruz. (Çünkü, bunlar kaybeden ta- rafın iddialan. Bu iddialan ka- nıtlamak da onlann işi.) "Gereken" derken, küçük uyarıları kastediyoruz. örne- ğin, Terzi Müberra Hanım'ın Akbulutçu delegelerin kulakla- rını bükmesıni... Patron çıkar- madan. teğel ve prova yapma- dan deiegeler arasına dalan Terzi Hanım, birinci turun so- nuna dek Akbulut'un arkasın- dan hiç ayrılmayan dev cüsse- li Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan'ı gözüne kestiriyor. Kalabalıkta yanına yanaşıp, "Bana bak, seni Hakkari'ye sürdürürüm" diyor. Milletvekil- lerinin, terzilerce sürülmesi görülmüş şey değil. Atıkjan da böyle bir şeye yol açmamak için, eşi Ayten Hanım ve 30 delegesiyle, "gerekeni" yapt- yor. Kongre sırasında da zaten "gereken" toptan yapılıyor. ü- beral Yılmaz, liberal olmayan Akbulut yerine lider oluyor. Bunu kongre sırasında ta- nıştığımız ve "harbi üslubu" ile dikkat çeken Ahmet Özal'- ın da kabul ett'ıği söyleniyor. Öyle ki, Ahmet Özal "Magic Box", "Vıp Air" gibi birçok işin patronu sıfatıyla özellikle iş çevrelerinde yeni bir konunun araştırmasını yaptırıyor: "Mesut Bey, gerekirse, ge- nel seçime ne zaman gitme- li?" Bunun için, kamuoyunda yeni başbakanın yaratacağı olumlu etkinin derecesine ba- kılacak Bu yeterli bulunursa, "üç ayrı makyaj malzemesi" kul- lanılarak seçim kararı alınabi- lecek. Bunlar; Bir, memurlara en az yüzde 40 zam, İki, üreticiye peşin odeme, Üç, KİT zamlarını bir süre erteleme. Özal, Mesut Bey ile başla- yan yeni dönemi kendisi için mutlu bir sonuca çevirmekte kararlı. CUNEYT ARCAYÜREK YAZIYDR Daha Onceden Söylediğini Sonradan Yâdsımamak! ANKARA — Parti içindeki dışıııdaki destekçi cevrelerden ana- yasaya aykırı hareketlere çok duyarlı olduğunu duyduğumuz Me- sut Yılmaz, genel başkanlıgının ilk saatlerinde doğrusu yadırganan davranışlar gosterdi. Liderlik seçimini kazanır kazanmaz Çankaya^ nın anayasaya aykırı son hareketlerine ortak oldu. Oysa anayasal rejimi savunmaya kararlı olan cevreler, Mesut Yıl- maz'a bu konuda hayli umut bağlamıştı. Zira Yılmaz, liderliğe so- yunduğu gün anayasayı askıya alan Tu'yü eleştiren muhalefet li- derieri gibi konuşmuştu. O gün beğeniyte izlediğimiz Mesut Yılmaz, Çankaya'nın davranışlarını onaylamadığmı duyumsatıyor, "partide ve hükümette üstlendiğt soaımluluklan kimseyte paytaşmayacağım" net ifadelerle açıklıyordu. Kısacası, Mesut Yılmaz'a göre TÖ, parti yönetimine el atamaz, sorumlu hükümetin anayasadan kaynakianan iştevterine kanşamaz- dı. Rejimi önemli bir açmazdan kurtaracak olan bu girişimi daha bastan desteklememek elde degildı. Ne çare, önceki gün liderliğe seçilen Mesut Yılmaz, delegelere teşekkûr konuşmasına TÖ'den "doğal ve manevi liderimiz" diye söz ederek başlıyordu. Manevi liderliğini bir ölçüde anlıyorduk. Ancak TO'nün "doğal liderliği"ni kabul etmek, parti işlerine, -arkası durmaz gelir- bir gün hükûmet konularına elini sokmasına şimdiden ruhsat vermek demekti. Önceki geceyansı başlayıp dün sabah erken saatlere uzanan za- man dilimiyle ilgili haberler yanıltmryorsa Mesut Yılmaz, Kf yi cs- binde MKYK listesiyle çıkıyor, telefonla görüşlerini aldığı T&t? bir kez daha liste üzerinde çalışıyor, daha sonra Köşk'ten "isimlerte ilgili tavsiyeter almadığını, ilketer üzerinde çahştıklannı" söylüyordu. ister ilkeler söz konusu edilsin, isterse MKYK'ya girecek isimler konuşulsun kesin olan şuydu: Liderlik savaşımına başlarken Kösk'ü parti işlerinden de uzak tutacağını vaat eden Mesut Yılmaz, secil- dikten hemen sonra sabahın ilk saatlerine değin TÜ ile parti sc- runları üzerinde görüşüyor, tartışıyor, belki de oradan aldığı ilhanv la listeyi matbaaya gönderiyordu. Partiyle ilişiğini kesen bir cumhurbaşkanının parti işleriyle biz- zat uğraşmasına karşı çıkan taze bir liderin, ayağının tozuyla TÖ1 ye savaş açar duruma dûşmek istemediği öne sürülebilir. Ne var ki Türk siyasetinde başlangıçlar sürgitliğe dönüşüyor. Yılmaz, bir yenilik siyasal yaşarrtımızda. ANAP için umut, toplum için belirsizlik. Ne getirip ne götüreceği -tabii gidecek bir şey kaldıysa- belli değil. Zor görevde. Gerçekçi gözle bakalım. Ekonc- miyi rayına oturtmaya kalkışsa otumlu sonuç alabilmek için uzun zaman gerektiren acı reçeteler uygulayacak. Örneğin isadamlan- nı ayağa kaldıracak yeni vergiler. Bugünkü yoida ileriese olumsuz- luk sürüp gidecek. Her ne kadar TÖ'yü yavaş yavaş sınırtayacağına kimi çevreler hâla inanıyor. Ama bir yandan partideki bölünme, öte yandan TÖ faktö- rü. Zor. Seksene yakın milletvekilinin Akbulut'a karşı vazryet alan bakan- ların kabineye girmesine karşı çıktıkları haberi doğrulanırsa bu da ayrı bir sorun. Haber doğru olmasa bile ciddi bir kıpırdanmayı gös- teriyor. Yılmaz'a bir süre tam destek verecek olan basının, işadamları- nın bir bölümü, yeni dönemin foyası henüz ortaya çıkmadan -ornegin kasımda- erken seçime gidilmesini dün de pompalıyoriardı. Bu gö- rüşün asıl sahipleri. Yılmaz'ın parti dışındaki kader arkadaşlan. önce seçim yasasıyla sisteminde değişiklik yapılacağını anlatıyorlar. Ya- sa "milli bakiyeye yakın bir sistem"le ANAP'a yeni şanslar tanrya- cak biçime getirılecekmiş! Tabii grup, seçimden kaçan TÖ nza gösterir, Mesut Yılmaz parti- nin her organına tam egemenlik kurabilirse...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog