Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhuriyet Maıbaauiık *e Gazctecılık Turk \nonırr Şırkeu adına Nadır Nadı £ Genel Ya>ın Mıiduru Hasaa Cnnal. Muebsese Muduru Emıne Işaklıgıl, Yazı Işlerı Muduru Okay GoBensjn, £ Haber Mcrkezı Mudun] \alçiB Ba}*r. Sa%fa Duzenı Yoneımenı AJl Acar £ Temsılctler ASKAR\ ihmKTın IZMIR Hlkmel Ç«ınkı>a, AD*NA ÇtHll Y igenogla lv PolIlıU Cdal Bıolugif. Dt$ Habcrler Effnı fcia. lş Sendıka Şvkns blcnd. Kuhur Cetal tncr [sıanbul Haberlen krnl Ufak. E| traı Gcoay Şayln, Yun Hlberlcn Stc*a Do|ta. Spor Darajnu.- AMalkıdk IHIIIM. DII: Vazılaı h n ÇaMkmn Anyıtnu ŞaMı *I(»J. Duzcllmc Udellat t u n # KoordııtfUJr U M l o n b ı f Malı Ulcr Efol Ertıl 0 Muhurt* Mtal Vhm % Butce PUnLama. Srr,l flu».!!, K n|H 0 Rnlam An> *»•• 0 Ek Yıymiar H.ly. AkxX 0 Idıre Hnnli Garrr 0 Işfetme O»fer Çrtlk 0 Bllfı ls«m Vtil |uj 0 Pcnoncl Se»jl Boaıacı««la n Kurulu Ba$kan ^•tfr Nadi Ccul. Hiknl Ç«Mu». Oki) Goaeada. l J.r M a o . hku Sdfik. Ali Skw., AkBM Ikı Anoı w fym Cumbui)et Malbucıhk ve GuBtolık T> Ş. Tork Oca* Cad 39/4] Cajaloilg 34334 tsl PK 2*S lnubuL W 512 05 05 (20 ball, Tefcc 22246. fiu. (I) 5M «0 72 £ »Bn>to- Aıltan: Zıya G6kalp Bh lnkıkp S No 19/4. TcL 133 II 41-47 Tdec 42344. fta. (4) 13} 0! 65 0 hafe- H Zl» Blv 1352 S 13. Td. 13 12 30. TUa 52359, FaiL (51) 19 33 «0 InonO Cad 119 S. No 1 Kal 1 Td 19 37 52 (4 hal), TH— 62153. Fta. (71) 19 25 7İ TAKVİM- 17 HAZÎRAN 1991 Imsak: 3.24 Guneş: 5.24 Öğle: 13.10 Ikindi: 17.09 Akşam: 20.45 Yatsı: 22.36 Daha önce 18-22 olan yükseköğrenime başlamayaşı son yıllarda 29'ayükseldi ABD'de yükseköğrenim yaşlamyorÇeşitlilik ana özellik Çeşitlilik ve merkezden bağımsız oluş, Amerikan yükseköğrenim sisteminin iki özelliği. Belirli gelir, yöresel ve etnik gruplara hitap eden kurumlardan başka dinsel, laik, kamuya ait ve özel kurumlar, kadın kolejleri ve merkez yüksekokulları da var. Elli eyaletin her biri kendine özgü özerk bir eğitim sistemi geliştirmiş. YILDIZ YAĞCI Sorumlulnk eyaletlerde ABD Anayasası, eğitim sorumluluğunu eyaletlere veriyor. Eğitim Bakanlığı'nın fonksiyonu oldukça sınırlı. Esas olarak iki konuyla ügileniyor. 1- Eğitim kurumlarına ya da öğrencilere verilen fonların kullanımını denetlemek. 2- Medeni Haklar Yasası'nın eğitim sisteminde uygulanmasını sağlamak. WASHINGTON — Her ül- kede olduğu gıbi Amerika Bır- leşik Devletleri'nde de yükse- köğrenim sistemi ulkenin özgul kulturel, politik ve ıdeolojık de- ğerlerini yansıtıyor. Mükemmel uygulanamasa bıle herkese ola- nak sağlama amacı eğitim siste- minde de kendıni gosteriyor. Bunun sonucu olarak da çok sa- yıda halk kolejlerıne (commu- nıty colleges) ve bazı yukseko- kullara sınavsız girilırken, dun- yanın en prestıjli bazı universı- telerıne kabul edilmek de yuk- sek bır akademik başarı gerek- tiriyor. Çeşitlilik ve merkezden ba- ğımsızlık (desantralizasyon) Amerikan yükseköğrenim siste- minin en belirgin iki özelliği. Belirli gelir, yoresel ve etnik gruplara hitap eden kurumlar- dan başka dinsel, laik, kamuya ait ve ozel kurumlar, kadın ko- lejleri ve meslek yüksekokulla- rı da var. Yuksekoğrenimin yö- netim ve denetıminden federal hukumet değıl eyaletler sorum- lu. Elli eyaletin her bın kendi- ne ozgu ozerk bir eğitim siste- mi geliştirmış. Sistemın dığer bir özelliği de piyasa guçlerine gore çalışması. lyi oğrencı \e oğretım uyesi bul- mak ve araştırma programları- na mali destek sağlamak konu- sunda kurumlar arasında çok yoğun bır rekabet var. Federal hükümet ve bakanlığın rolü ABD anayasası eğitim so- rumluluğunu federal hukümete değil eyaletlere veriyor. Diğer ülkelerin birçoğunda olduğu gi- bı eğıtımı kontrol etmekle so- rumlu bır merkezı otorıte yok. Federal hukumet, doğrudan yö- nettığı askeri okullarm dışında sadece bırkaç Kızılderıliler, sı- yahlar ve sağırlara özgu koleji finanse ediyor. Henuz 1980'de kabine duze- yine yukseltilen Eğitim Bakan- lığı'nın fonksiyonu oldukça sı- nırlı. Esas olarak iki konuyla il- gileniyor: 1. Eğitim kurumlan- na veya öğrencilere verilen fon- ların kullanımını denetlemek ve 2. Medeni Haklar Yasası'nın eğitim sisteminde uygulanması- nı sağlamak. Yükseköğrenim kurumlanna giriş Amerikan yuksekoğrenimin- deki çok çeşitlilik, öğrenci ka- bul politıkasında da kendini gosteriyor. Bir uçta sadece çok parlak, liseyi olağanustu başarı ıle bıtirmiş oğrencileri kabul eden çok pahah "iv> league" adı verilen bir grup universite (Yale, Harvard, Princeton, Du- ke, Stanford, MIT gibi), diğer uçta başvuran her oğrenciyi ka- bul eden halk kolejleri. Bu iki ucun arasında da her turlu be- ğeni ve butçeye hitap eden bın- lerce okul var. Lise son sınıftayken başvuru- lan bir merkezi yerleştirme sis- temi yok Amerika'da. Her uni- versiteye ayn ayn başvuruluyor. Birçok universite oğrencinin standardize sınavlardan birine girmiş olmasını istiyor. Bu tip sınavlar oğrencinin akademik yeteneklerıni olçmede bir kriter sağlamasına rağmen bir okula kabul edilmesinde tek belırleyı- ci etken olmayabiliyor. Oğren- cinin lisede son iki yılda goster- dığı başarı, ders programı dışın- dakı uğraş ve meraİdan da de- ğerlendirmede aynı derecede rol oynuyor. 13 milyon ögrenci 13 milyon kişinin yükseköğrenim gördüğü Amerika'da yaklaşık 750 bin öğretim üyesi var. Bunlann üçte ikisi full-time çalışıyor. Toplam öğretim üyelerinin üçte biri sendika üyesi ve % 75'i iş güvenliği elde etmiş. Öğretim üyelerinin çalışmalan ve ders vermedeki başarılan her yıl öğrenci ve fakülte üyeleri tarafından değerlendiriliyor. seden sonra birkaç yıl çalışıp yuksekoğrenimine daha sonra- kı yıllarda devam ediyor. Yirmi- beş yaşm üzerinde öğrenci sayısı oldukça yuksek. Son yıllarda ortaJama öğrenci yaşı 18-22'den 29'a çıkmış. Bugünku yükseköğrenim ola- naklan sonucu tipik bir kolej öğrencisi herhangi bir gelir, kul- tur ve yaş grubundan olabiliyor. Son yıllarda kadın öğrenci sa- yısının erkek oğrencileri geçtiği goruluyor. 35 yaşm uzerindeki öğrencilerin üçte ikisini kadın- lar oluşturuyor. Tüm full-tıme öğrencilerin ^075'i federal veya eyalet hukümetlerinden mali destek alıyor. öğrencilerin me- zun olduktan sonra odedıkleri eğitim kredileri de oldukça yay- gın. lsim yapmış büyük özel universiteler çeşitli etnik grup- lardan öğrenci çekebılmek için dar gelirli öğrencilere burs ola- nağı sağhyorlar. 3 ÇEŞtT YÜKSEKOKUL VAR — ABD'deki yttksekokuUar iki yıl süreli haJk kolejleri, dört yıllık kolejler ve üniversiteierden oluşn»or. Universitelerde tip, hukuk, miihendislik gibi çeşitli dallarda ögrenim gönnek mümkun. Araştırma öniversiteleri doklora dazeyindeki lisansüstü egitime ağırlık veriyoriar. 3500E YAKEV YÜKSEKOKUL VAR ~ 60 yaşını geçene parasız öğrenimABD'de 35OO'e yakın yükseköğrenim kurumu var. Bunlar genel olarak uç grupta toplanabilır: 1. tkl yıltak halk kolejleri (ı ııwııııllj e»llege8)t Amerika'da 1000'e yakın iki yıllık halk koleji var. Yükseköğrenim gören öğrencilerin üçte biri bu kolejlerde okuyor. Yirminci yüzyılın birinci yarısında Amerika'da ortaöğretimi bitirenlerin sayısı birden yükseldi ve yükseköğrenime talep arttı. Halk kolejleri geleneksel üniversitelerin bu gereksinimi karşılayamamaları sonucu birkaç işlevi birden yürütme çabasıyla kunildu. Geleneksel universite ve kolejleri transfer edilebilen iki yıllık yüksek eğitim, iki yıllık veya daha az süreli mesleki eğitimi ve okulun bulunduğu bölge halkına sunulan kulturel ve eğitimsel programlar bu işlevlerin başlıcalan. öğrenci harçlan, iki yıllık halk kolejlerinin gelirinin dörtte birinden azını oluşturuyor. Belediyeler tarafından finanse edilen halk kolejlerine devam eden öğrencüeTİn %74'ünü düşük gelirü öğrenciler oluşturuyor. Gece ve hafta sonu programlan da sağlayan bu kolejlere belli bir yaşın uzerindeki öğrenciler lise diploması olmadan da girebiliyor. Altmış yaşını geçmiş Öğrenciler ise parasız öğrenim yapabiliyorlar. Bu tip kurumlar geleneksel koşullarda yükseköğrenim olanağı bulamayacak bir kesime bu olanağı sağlama açısından önemli bir işlev göruyorlar. 2. Dürt yıllık kalejler (Hberal arte eollege^: Sadece Amerika'ya özgü ve çoğu özel olan bu yükseköğrenim kuruluşlannın özelliği sadece lisans (undergraduate) seviyesinde genel eğitim programları sunmalan. Bu kurumlann programlan ilk iki yıllık genel eğitimden sonra son iki yılda bir ana dalda uzmanlaşmaya olanak veriyor. 3. Oalversiteler: Universiteler, çeşitli bilim alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim veren fakültelerin dışında profesyonel okullan da (üp, hukuk, eczacüık gibi) kapsıyor. Araştırma üniversiteleri ise araştırma ve doktora seviyesindeki lisansüstü eğitıme ağuhk veriyor. Bu genel sınıflandırmaya uymayan yükseköğrenim kurumlan da var. örneğin bazı üniversitelerin doktora programlan yok. Buna karşılık bazı kolejlerin de doktora programlan var. Aynca "enstitü" adı verilen lisansüstü dereceler veren çok prestijli kurumlar da var. En vaygın sınav olan Eğıtım- sel Yetenek Sınavı (The Scholas- tic Aptıtude Test-SAT) ulke ça- pında ozel ve kâr amacı gutme- yen bir kuruluş olan Educatio- nal Testing Servıce tarafından hazırlanıyor. Lise eğitimi sıra- sında birkaç kez girilebılinen bu sınav da en yuksek sonuç dikka- te ahnıyor. Iovva'da bir başka özel kuruluşça hazırlanan The American College Testing Prog- ram (ACT) sınavı da bazı eği- tim kurumlannca isteniyor. Hu- kuk ve tip fakultelerine girmek için de ozel sınavlar var. Hukuk için Lavv School Admıssion Test (LSAT), tip için ise Medical College Admission Test'e (MCAT) giriliyor. Lisansüstü oğrenımı için ise bazı universiteler öğrencilerden The Graduate Record Examina- tıons (GRE) sınavına gırmelen- ni istiyor. Yarım gün suren ge- nel testte sozlu, nicel ve çözunv sel veteneklerı olçmeve yonelik bolumler bulunuyor. Buna ek olarak uç saatlik Subject Test'- te ise vuksek lisans çalışması va- pılacak spesıfik alandaki bılgı ve kavrayış değerlendiriliyor. Öğretim üyeleri Amerika'da yaklaşık 750 bin öğretim uyesi var. Bunların uç- te ıkısı full-time çalışıyor. Top- lam öğretim üyelerinin uçte bi- ri sendika uyesi ve Vo75'i iş gu- venliği (tenure) elde etmış. Ko- lej ve universitelerde oğretım uyesi olabilmek ıçın genellıkle doktora vapmış olmak gereki- yor. Ancak bellı bır alanda ken- dıni kanıtlamış profesyoneller (vazarlar, sanatçılar, gazeteciler vb) de doktoraya gereksinim ol- maksızın fakultelere atanabıli- yorlar. Atamalar, sözleşme yenilen- mesı ve>a ıptali ve terfiler rek- tor tarafından onenlip yonetim kurulunca onaylanıyor. Bu ko- nulardaki oneriler, bolum baş- kanlan ve dekanlarca rektore iletiliyor. Terfıler fakulte uyele- rının gosterdıkleri akademik performansa, diplomalarına ve o kurumdakı çahşma suresıne gore ele ahnıyor. Bir kurumda iş guvenliğı almış olan bir öğre- tim uyesi başka bır kuruma geç- tığınde yenıden ış guvenliei ala- bilmek için genellikle 2-3 yıl beklemek zorunda kalıyor. Isım yapmış öğretim üyeleri başka bir kuruma geçerken iş guven- likleri ile geçiyorlar. Genellikle ış güvenliği yedi yıllık sozleşmeli çahşma donemi sonunda verili- yor. Bu yedi yılda sözleşme her yıl yenileniyor. Bu, emekliliğe kadar süruyor ve öğretim uye- lerine ış guvenliğı ve akademik ozgurluk sağlıyor. Tum oğretım uyelennin çalış- malan ve ders vermedeki başa- rılan her yıl oğrenciler ve diğer fakulte üyeleri tarafından de- ğerlendiriliyor. Bazı universite- lerde her dersle ve o dersi veren oğretım uyesiyle ilgılı oğrencı değerlendirmeleri basılıp dağıtı- lıyor. Kadınlar, tum oğretım üyele- rinin üçte birını oluşturuyor. Son zamanlarda doktora yapan kadın savısındaki artış sonucu kadın oğretım üyesi sayısında da artış goruluyor. Azınlıklara ait oğretim uyesi oranı ise "'olO. Sınıf geçme ve kredi sistemi Benzer ders geçme ve kredi sistemi bütun yukseköğrenimi birleştirici bir özellik oluşturu- yor. Kredilerin transfer edilebil- mesı ve birçok dersin seçımlik olması sayesinde öğrencılerın bir okuldan diğerine geçmeleri sorun olmuyor. Dersler genellikle haftada üç saat olarak programlanıyor. Her dönem sonunda öğrenci bir dersten uç kredi kazanıyor. Li- sans öğrencisi bir dönemde on beş kredilik, yani beş ayn ders alıyor. Dört yıllık lisans öğreni- mi süresince 40-50 rfeğışik ders ahnıyor. Bu hesapla iki yıllık kolejlerden 60 kredi ile dört yıl- lık kolej veya universitelerden flO veya 136 kredi ile mezun olunuyor. Master için 30 veya 36, doktora için ise master kre- dileri dışında 90 kredi gerekiyor. Bir dersin nasıl öğretıleceğı oğretim üyesinin tercihine bağ- lı oluyor. Tartışmalı konferans en yaygın öğretme yöntemi. Bu yontemde sınıfa hazırlıklı gelen oğrenciler oğretim uyesının yö- netiminde çeşitli konuları tartı- şıyorlar. 1988 istatistiklerine göre yük- seköğrenım kurumlannın top- lam harcamaları 120 milyar do- lar. Kamu universiteleri gelirle- rinin %60'ını eyalet ve yerel hü- kumetlerden ve dörtte birden az bir kısmını da öğrenci harçlann- dan elde ediyorlar. Özel kolej ve universiteler ise gelirlerinin "Vo5O'sini öğrenci harçlarından elde ediyorlar. Kamu kuruluşla- nndan aldıkları gelir ise toplam gelirlerin •7o2O'sini oluşturuyor. Aynca federal hukumet üniver- sitelerin araştırma fonlanna onemli mali destek sağlıyor. 1986'da yapılan tum araştırma fonlarmın üçte ikisi federal hu- kümet tarafından sağlanmış. Öğrenciler 195O'de yükseköğrenim ku- rumlannda 2.6 milyon oğrencı varken I989'da bu sayı 13 mil- yona yukselmiş. Yaklaşık 3500 yükseköğrenim kurumundaki 13 milyon oğrencınin ""038'i iki yıllık kolejlere devam ediyor. Yabancı öğrenci sayısı ise 1988'de 366.000 idi. Öteden ben 18-22 olan öğrenci yaş ortala- ması toplumdaki değişmeler so- nucu anıyor. Pek çok öğrenci li- Kaynakça (1) Bok, Derek. Higber Learning. Cambrıdge: Harvard Unıversity Press, 1986. (2) Cohen, Arthur M. "The Com- munity College ın the American Educatıonal System." Contexts for Learning. Washıngton, D C : Na- tıonal Instıtute of Educatıon, 1985. (3) Gade. Marlan L. "The United Scates." International HigherEdu- cation. Ed. P G Altbach. New York: Garland Publishing I n c , 1991. Vol. 1. (4) Hınes, Edward R. Higher Eda- cation and State Governments. Te- xas: Associatıon for the Study of Higher Education, 1988. (5) American Council on Educati- on U.S. Higher Education. Was- hıngton, D.C.: 1991. YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLAREVIN YÖNETİMİ Rektörü, yönetim kurulu tayin eder Yüksekögrenimin amacı Her yükseköğretim kurumunun 3 ortak amacı var: Öğretim, araştırma ve kamu hizmeti. Kurumun yapısı, bu 3 amaçtan hangisine daha çok ağırlık verildiğine göre belirleniyor. Yönetim şu organlar tarafından yapılıyor. Yönetim kurulu, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, kayıt müdürlüğü ve bölüm başkanlan. Dekanın görevi Dekanlar fakülteye öğretim üyesi atamalarını inceler. Ders ve araştırmaların yürütülmesinde ana görevli bölüm başkanıdır. Bölüm başkanlan yeni öğretim üyelerini bulup dekana önerir, öğretim üyelerinin değerlendirmesini yapar, öğrenci ve bölümün sorunlarıyla ilgilenir. Genellikle bir kolej veya unıversıtenın orgutlenme yapısı o kurumun yönetimi, buyuklüğü, felsefesi ve amacına bağlı oluyor. Her kurumun uç ortak amacı var: Oğretim, araştırma ve kamu hizmeti. Kurumun yapısı bu üç amaçtan hangisine daha çok ağırlık verildiğine gore belirleniyor. Genellikle yönetim beş organ tarafından yurutuluyor. Yönetim kurulu Genellikle oğretim uyesi olmayan kışılerden oluşan bu kurul, kurumun yonetim politikasını saptar. Kurumun yönetici, öğretim üyeleri ve oğrencilerden gelen önerileri değerlendirir. Butçeyi, maaşları, çahşma koşullarını denetler. Rektoru tayın eder. Rektörun atadığı fakulte üyeleri ve yönetici personeli onaylar. Eyalet universite ve kolejlerinde yönetim kurulu çoğunlukla eyalet valisi tarafından atanıyor. Özel kurumlarda ise ışbaşında olan yönetim kurulu bır sonraki kurulu seçıyor. Rektör Rektör ya da başkan yonetim kurulu politika ve kararlannın uygulanmasını sağlar. Rektör aynı zamanda yonetim kurulu ıle universite öğretim uye ve yöneticileri arasında irtibat fonksiyonu gördüğünden gelen önerileri yönetim kuruluna iletir. Rektör yardımcıları ve dekanlar Buyuk universitelerde akademik, mali, yönetsel ve öğrenci işlerini rektör yardımcıları, küçük kurumlarda da dekanlar yurütüyor. Dekanlar fakülteye öğretim uyesi atamalarını inceler ve ders müfredatının geliştirilmesine çalışır. Kayıt müdürlüğü Bu organ oğrencilerin kayıt, not, diploma işlerine bakar. Akademik yetersizlik gösteren oğrencileri ilgili komıtelere bildirir. Ders cetvellerıni ve sınavlan duzenler. Bölüm başkanları Ders ve araştırmaların yürütülmesinde ana görevli, bolum başkanıdır. Genellikle kıdemli ve devamlı sozleşmesi (tenure) olan üyelerden seçilen bölum başkanlan, yeni öğretim üyelerini bulup dekana önenr, öğretim üyelerinin değerlendirmesini yapar, öğrenci ve bölümün sorunlarıyla ilgilenir. Sigara içmeyene iş • ADANA (AA) — Çukurova Universitesi Tip Fakultesi öğretim uyesi, Turk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Adana Şube Başkanı Prof. Dr. tlhan Tuncer, Turkiye*de "sigara ıçmeme" kampanyasının amacına ulaşabilmesi için ozel ve kamu sektörunde ışe alınacaklarda sigara içmeyenlere öncelik tanınması gerektiğini bildirdi. Tuncer, gelişmiş ulkelerde sigara kullanımına buyuk olçude sınırlamalar getirilirken Türkıye'de sigara tuketiminin giderek arttığına dikkati çekti. Dunyada 16 ülkede sigara reklamının, 8 ulkede de kapalı yerlerde sigara içilmesinin tamamen yasaklandığını belirten Tuncer, benzer uygulamaların Turkiye'de de başlalılmasının şart olduğunu vurguladı. Miss Globe yanşması • SERİK (AA)— Dörduncusu düzenlenecek olan "Miss Globe 91" guzellik yarışmasına katılacak 33 ulkenin guzelleri, yarışmanın yapılacağı Antalya'nın Serik ilçesinde bugün bir araya gelecekler. Güzellerin bando eşliğinde ilçeye gelmelerinin ardından, Serik Belediye Başkanı Mehmet Bankoğlu bır konuşma yapacak. Daha sonra yarışmaya katılan "en genç kraliçe adayı", güzeller adına konuşacak. "Miss Globe 91" yarışmasının guzelleri, yann Antalya Ofo Otel'de basına tanıtılacak. 33 ulkenin guzelleri, 19 haziran çarşamba gecesi de Coşkun Sabah konserinin de yer alacağı Aspendos Tiyatrosu'nda bir eğlenceye katılacaklar. Sarılık için yeni ilaç • ANKARA (ANKA) — Sanlık hastahklarının en cıddi ve en tehlikelısi olan Hepatıt B hastalan ilaçla tedavi olanağına kavuştu. Bu alandaki ilk ilaç olan Inteferon, Schering Plough firması tarafından ABD'de üretildi. tlaç ve Kimya Endustrisi lşverenler Sendikası yayın organı raporunda yer alan bir habere göre dunya nüfusunun yaklaşık beşte birinin Hepatit B hastalığına yakalandığı biliniyor. Hastalık virusü karaciğer kanserinin önde gelen nedenlen arasında bulunuyor. Hepatit B, ölümcül hastalıklar arasında 9. sırada yer alıyor. Hastalık, gelişmiş ulkelerde genellikle uyuşturucu bağımblannda, homoseksuellerde, sağlık görevlilerinde, enfekte annelerin çocuklannda ve hastalıklı kan alanlarda goruluyor. Çocuk hakları ödülleri • tstanbul Haber Servisi — Insan Haklan Derneği Istanbul Şubesi Çocuk Komisyonu'nca ikincisi duzenlenen "Çocuk Haklan" konulu resim, şiir, öykü, masal yanşmasında dereceye girenlere ödülleri dun Mulkiyeüler Birliği tstanbul Şubesi'nde verildi. öyku dalında birinciliği "özgurluğünu arayan çocuk" adlı yapıtıyla Oğuz Demiralp, 10-12 yaşta "Onur'un cezası" adJı öyküsüyle Deniz Yıldız aldı. Şiirde 6-9 yaşta Ezgi Asil, "Kuşlar", Deniz Yıldız ise "Sana hasretim" adlı şiirleriyle başarı ödülü aldılar. Resim dalında ise, yaş sıralamasına göre Ayla Başak Demirci, Zeynep Mengi, Didem Akan ve Serdar Yücel birincilik ödülünu aldılar. • Istanbul Haber Servisi — Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği 2. "Boğaziçi Festivali" kapsamında yer alan "çevre ve kültür gunleri" süruyor. Belediyece duzenlenen festivalde, dün Belgrad Ormanlan'nda piknik ve eğlence gerçekleştirildi. Sanyer Belediye Başkanı Ihsan Yalçın, belediye yetkilileri, Se-Sam Genel Sekreteri Tanju Gürsu, sanatçı Erkin Koray ve vatandaşlann katıldığı piknikten sonra Erkin Koray, Grup Gunizi bir konser verdiler. Konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İkincisi duzenlenen festival kapsamında, çeşitli sergiler, tiyatro ve halkoyunlan gösterileri ile konserler yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog