Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/18 SPOR 17 HAZİRAN 1991 Hazırlanan, 'Olimpiyat Oyunları Hazırlık Yasa Tasarısı*Meclis'in açılması ile birliktegündeme gelecek Olimpiyat için ilk ciddi adım TASARIDA NELER VAR? Yeni gelir kavnakları Hazırlanan Olimpiyat Yasa Tasarısı'nda gelir kaynakları belirlendi. Spor-Toto ve Loto'nun yıllık hasılatının °Io 10'u, her Milli Piyango çekilişinin % 15'i ile Toplu Konut Fonu'nda toplanan yıllık meblağın 9b 10'u Olimpiyat Oyunları komitelerine aktanlacak. Vergi mııafiyeti Yasa tasarısında Olimpiyat Oyunları için yapılacak her türlü harcamanm vergi ve harçlardan muaf tutulması da öngörülüyor. Spor Servisi — 2000'li yıllar- da lsıanbui'da olimpiyat duzen- lenebilmesi için çalışmalara baş- lanmasının andından hazırlanan 'olimpiyat oyunlarına hazırlık yasa tasansı' son şeklini aldı. Meclis'e sunulacak olan 12 mad- delik bu tasanda, oluşturulacak hanrlık-düzenleme komitelerine buyuk maddı gelir sağlanması ve olimpiyatlar için yapılacak her tıirlu harcamanın vergiden muaf tutuması da yer alıyor. Baskanlığını spordan sorum- lu Devlet Bakam'nın yapacağı olimpiyat hazırlık-duzenleme komitelerinin gorev ve yetkileri- nin de belirlendiği yasa tasarı- sında asbaşkanlıklan da done- min TMOK (Turkiye Milli Olimpiyat Komitesi) Baskanı ve Gençlik ve Spor Genel Müdüru üstlenecek Bakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdurlüğu, TMOK ve ls- tanbul Büyükşehir Belediye Baş- kanlığı yetkililerinin yaptıklan yoğun çalışmalar sonucu hazır- lanan 'olimpiyat yasa tasarısı'n- da ilk olarak olimpiyat oyunla- rı hazırlık komitesi ile düzenle- me komitelerinin oluşturulma- sı gerektiğı vurgulanıyor. Döne- min spordan sorumlu Devlet Bakam'nın her iki komiteye de başkanlık yapmasının kararlaş- tırıldığı tasanda her türlü iş, ış- lem ve harcama yetkisinın de komite başkanının yetkisinde olacağı belirtildi. Komitelenn gorev ve yetkıle- rinin de belirlendiği tasarıya gö- re ifk olarak olimpiyat oyunla- rının yapılacağı kentte spor alanlannın belirlenmesı benım- sendi. Her iki komitenin dığer görev ve yetkileri şoyle: Yapıla- cak olan her turlu olimpik tesi- sin projelerini değerlendirmek, projeieri uygun gorunen olimpik tesisleri inşa etmek, mevcut te- sislerin olimpik ölçulere göre modernizasyonunu yapmak. Olimpiyat koyunün projelendi- rilmesi ve yapımı ile her turlu ulaşım ve haberleşmeyi sağlaya- cak aJtyapının hazırlanmasında yerel ve merkezi yonetimle işbır- liği içinde çalışmak, olimpiyat için gerekli her türlü araç-gerecı secmek, satın almak. Hizmet ve faaliyet için her türlü yerli- yabancı personelı göreve almak. Bu personelin üretımini belırle- nıek. Bağışlann doğrudan kabu- lünu sağlamak. Oyunlarda tek vetkili organ halini almak. Hazırlanan iki bolumluk ta- sanda olimpiyat oyunlan için ek gelir kaynakları da belirlendi. Buna gore Spor-Toto ve Loto ha- sılatlannın yuzde 10'u, Milli Pi- yango'nun her hasılatının \uzde !5'i ve Konut Fonu'nda topla- nan yıllık miktann yuzde 10'u ile çeşitli fon ve spora aynlan paylardan bir bölumunun olim- piyat komitelerine aktanlmasıy- la geçmış yılın ölçulerine göre yılda 100 milyara yakm bir kay- nak öngörülüvor. Ayrıca 12 maddelik bu kanun tasarısında olimpiyat oyunlan için yapılacak harcanıaların ver- gi, resim ve harçlardan muaf tu- tulması da kararlaştınldı. Tum kamu kurum ve kuru- luşları ile ozel kuruluşları hazır- lık duzenleme komitelerine yar- dımcı olmak uzere zorunlu kı- lan tasarı, Uluslararası Olimpi- yat Komitesi'nin kurallarına uyulması gereğini de şart koşu- yor. Olimpiyat hazırlık-duzenleme komitelerine maddi kaynak ola- rak belirlenen Toto-Loto, Piyan- go ve Konut Fonu gelirlerinden büyuk gelir elde edileceğı belir- tildi. 1989-90 hasılatı 202 milyar olan Loto ve Toto'dan > uzde 10, yıllık cirosu 1.6 trilyon olan Milli Piyango'dan yuzde 15 ve yıllık miktarı yuz milyarlara varan Konut Fonu'ndan alınacak yüz- de 10 ile olimpiyat oyunlarının maddi sorununun çozuleceği kaydedildi. Tatilinin sona ermesi ile bir- likte TBMM'ye sunulacak olan bu kanun tasansımn kısa sure- de yürürluğe gireceği de belirtil- di. Atletizm OüMPlK GÜNKOŞUSlT *Hep birlikte' olimpiyata koştudar Spor Servisi — Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin himayesinde Türkiye Milli Olimpiyat komitesi tarafından düzenlenen Olimpik Gün Koşusu dun dört ayrı ilde koşuldu. İstanbul'da Sultanahmet'teki TMOK binası önunde verilen startla birlikte gerçekleşen Olimpik Gun Koşusu'na yaklaşık 300 atlet katıldı. 5000 metre erkeklerde milli atlet Mithat Şahin 13.14'le birinci, Rauf Set 13.27 ile ikincı, Ali Turan da 13.35'le üçuncü sırada yer aldı. Bayanlar birincıliğini ise 15.52 ile Fatma Gül Boşnak elde ederken Gulhanım Cihan ikinci, Fatma Kırar da 3. oldu. Turk Spor Vakfı Başkanı ve TMOK üyesi Haluk San'ın verdiği startla birlikte Sultanahmet, Gülhane Parkı, Kennedy Caddesi ve Cankurtaran yolunu takip eden atletler Ayasofya Camii onündeki finişe geldiler. Yarışın ÖSYS ile aynı eüne gelmesi katılımı azalttı. Ayrıca Fzmir, Ankara ve Bursa'da da Olimpik Gun koşuları düzenlendi. Dört ildeki Olimpik Gün Koşusu'na toplam 2000'den fazla atlet katılırken özellikle masterlerin ve bayan yanşmacüann koşuya büyük ilgi gösterdigi görüldü. Ankara'daki yanşta erkekJer birinciliğini lsmet Donmez,Bayanlar birinciiiğini Meral Sunal kazandı.İzmir'deki yanşta ise Türker Türeyen ile Nurten Taşdemir ilk sırayı aldı. Yarışı bitirenlere birer sertifika da verildi (Fotoğraf: Arif Kızılyalın) 24 yıl sonra gelen rekor Spor Servisi — Milli atlet Murat Ayaydın, üç adım atla- mada 24 yıldır kınlamayan re- koru kırdı. 1967 yılında Aşkın Tuna tarafından 16.01'le kın- lan üç adım atlama rekoru dün Fransa'nın Düon kentin- de yapılan Uluslararası Atle- tizm Yarışlan'nda Murat Ayaydın tarafından yenilendi. yarışlarda ilk hakkında 16.02 atlayarak 24 yıllık reko- ru tarihe gömen Ayaydın, ikinci hakkında da yeni reko- runu daha ileriye taşıdı ve 16.12*lik bir derece elde etü. Ancak Murat Ayaydın'ın kır- dığı bu iki rekor madalya ge- tirmedi. Murat Ayaydın, re- kor derecesiyle ancak 4. sıra- da yer aldı. 1965 yıhnda tstanbuFda do- ğan Murat Ayaydın, 1982 yı- lında Galatasaray'da atletizme başladı. İlk branşı olan yuksek atlamada oldukça başarılı ol- du. Daha sonra antrenorü Ne- cati Aktaş yönetiminde 3 adım atlamaya başlayan Ayaydın, uzun atlamada da adından söz ettirdi. Bir süre önce Burhan Felek Atletizm Pisti'nde dü- zenlenen yanşmalarda 3 adım atlamada rekor kıran Murat Ayaydın, havanın rüzgârlı ol- ması nedeniyle bu rekorunu tesçil ettirememişti. Jokey Münün Çılgın 9. kez kazffnaruk kınlması güç bir rekoru gidiyor GaziKoşusuAbbas'ınSpor Servisi — Türkiye'nin en buyuk derby'sini Abbas kazandı. Veliefendi hipodromunda dün yapılan 65. Gazi Koşusunu Abbas adlı safkan kazanıp "Üç yaşü İngiliz safkanlannuı en buyugü" unvanını elde ederek Gazi "Koşusu tarihine altın harflerle ginfi. Gazi Koşusu Kupası'nı at sahibi Özdemir Akman'a Cumhurbaskanı Turgut özal adına Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Kemal Yamak verdi. Türk derbysi olarak tanımlanan 500 milyon lira ödüllü koşuda Jokey Mümin Çügın'ın bindiği Abbas 2.29.82'ük derecesiyle birinci olurken yetiştiricilik primi ile birlikte sahibi özdemir Akman'a 800 milyon lira kazandırdı. 21 safkan atın start aldığı 2400 metre çim pistte yapılan koşuda ikinciliği Muhammer Kitapçı'nın Native Procida adb safkanı, üçüncülüğü Serpil Ataman'ın Gün Işığı adlı safkanı elde ederken, Ziya Kartlav'ın Karaduman adlı safkanı dördünculük elde etti. Çok zorlu geçen Türkiye'nin en büyük derbysinde son düzlükteki sprinti ile en yakın rakibini beş boyla geçen rekortmen jokey Mümin Çılgın Gazi koşulanndaki 9 KEZ KAZANDI — Gazi Kososn'nda birincilik rekoru Jokey Mümin Çılgın'ın. Usto jo birincilik sayısını da dokuza key, 9. kez kazanarak kınlması güç bir rekoru elinde tutuyor. (Levent Yiicelman) çıkarttı. GOZLER KONYALI SUATTA Kendini kanıtiamayu hazır bir yetenek AYDIN GÜLEŞ Birçok yetenekli oyuncu- nun, yeteneklerini ispatlayaca- ğı takımların kadrosunda bu- lunma şansını yakalayamadığı için sıradan bir oyuncu hüvi- yetinde yok olup gittiğine çok rastlamışızdır. Gönül arzu edi- yor ki bu oyuncular büyük ta- kımların teknik adamları ve transfer komiteleri tarafından keşfedilip alınsın ve yıldız ol- ma özelliklerine sahip bu oyuncular yeteneklerini göste- rebilme şansını elde edebilsin; dolayısıyla hem takımları ve hem de Türk futbolu bu yete- neklerden yararlanma şansını elde edebilsin. Konyasporlu Suat, bana göre yukanda be- lirttiğimiz nitelik ve özellikle- re sahip olan, ancak gerçek ta- kımını bulamayan, böyle gi- derse var olmadan yok olma- ya mahkûm yeteneklerden bi- risıdir. Son günlerde Fenerbahçe"- nin Suat'la ilgilendiğini duyun- ca onu en iyi tanıyan bir tek- nik adam ve futbol yorumcu- su olarak çok sevindim. Zira Suat gibi bir yeteneğin gerçek yeri Konyaspor olmamalıydı. Fenerbahçeliler olaya ne dere- ce sıcak bakıyorlar onu pek bi- lemiyorum, ama inancım odur ki Suat, Fenerbahçe'ye çok şey- ler verir. Suat'ın yeteneklerini en iyi bilenlerdenim. Özellik- lerine şöylece bir göz atarsak onun transferinin ne denli isa- betli ve olumlu bir yatınm ol- duğunu da sanınm iyice belir- lemiş oluruz. — Öncelikle Suat, Galatasa- ray'dan yetişmis bir oyuncu- dur. Bu oyaıncunun Fenerbah- çe'deki başarısı Suat'ın Gala- tasaray kokenli oluşu ile daha da önemsenecek ve Fenerbah- çe'ye uzun süre kullanacağı bir oyuncu kazandıracağı gibi kendilerine psikolojik olarak da çok şeyler kazandıracaktır. — Her iki ayağımn her ye- rini (içini, dışını, üstünü) çok iyi kullanabilme özelliklerine sahip oluşuna Türkiye'de çok az oyuncuda rastlayabilirsiniz. — Ufacık boyuna ve çelim- siz cüssesine rağmen süper za- manlaması ile onun havadan top alamayacağı, aya|ından top kapamayacafı oyuncuyu Türkiye liglerinde bana göre bulmak olası deği]. — Oyun zekâsı, teknik, bil- gi ve becerisi ile Suat bana göre kaleci hariç bir takımın her ye- rinde oynama özelliklerine sa- hip olan son yıllarda yetişmis en iyi yeteneklerdendir. Bir jo- ker hüviyetındeki Suat iddia ediyorum ki şu anda Avrupa 1 da oynayabilecek 5-6 Türk fut- bolcusundan birisidir. Fenerbahçe'ye transferi ile özellikle orta alanda Oğuz ile çok iyi uyum sağlayacağına inandığım Suat'ın transferi, bana göre Fenerbahçe'nin en buyuk ve en isabetli yatırımı olur. GSarayPopescu'yu pahalı buldu G.Saray heyeti Berghuis ve Popescu'yu izledi. Rumen futbolcu ile görüşme fırsatı bulamayan G.Saraylılar*bu futbolcunun bonservis bedelinin 10 milyar Türk Lirası'na yaklaştığını duyunca bu transferin zor olduğunı^ belirttiîer. .„ . . Spor Servisi — Galatasaray- lasmaya vardığı Frank Berghu- lılann Hollanda seyahati olum- is süper futbolu ile Sarı- lu geçti. önceki gün Hollanda'- Kırmızılılann beğenisini kazan- ya giderek hem Berghuis hem de dı. Berghuis'i oldukça beğendiğj PSV'ü Popescu'yu izleyen San- öğrenilen Mustafa Denizli'nin Kırmızılılar, Rumen futbolcu- açıklama yapmasım Baskan Alp nun bonservis bedelinin pahalı- Yalman engelledi. Hollanda li- lığından yakındılar. Hollanda'- ginde şampiyon olan PSV'nin ya giden Baskan Alp Yalman, şampiyon kulüpler kupasında Futbol Şube Sorumlusu Yurda- Beşiktas'ın rakibi olabileceğini şen Karahasan ve Teknik Direk- söyleyen Galatasaraylı yönetici- tör Mustafa Denizli Berghuis ve ler, "Eger bu takım Besiktaş'- Popescu'yu izleme şansı buldu- ın karsısına çıkarsa, Siyab- lar. tki futbolcunun da iyi oy- Beyazülann şana fazia oiabflir" nadığı maçta PSV 3-0 gaüp ge- dediler lip şampiyon oldu. PSV'nin Vollendam ile yap- tığj şampiyonluk maçında Ru- men libero Popescu'yu seyreden Galatasaray kafılesi bu futbol- cu ile görüşme şansı elde edeme- di. Yaptıklan araştırma ile Po- pescu'nun bonservis bedelinin 10 milyar Türk Lirası'na yaklaş- tığmı öğrenen San-Kjrmızılılar öte yandan Mustafa Denizli'- nin Berghuis'i beğenmesi ve yö- neticilerin bu futbolcuyu mutla- ka kadrolanna dahil etmek is- temesi Hayrettin'i umitlendlrdi. Ayvalık'ta tatil yapan futbolcu üçuncü yabana hakkımn kale- ci için kullanılmayacağım ögre- nince sevindi. öte yandan G.Sarayh yöneti- bu transferin oldukça zor oldu- cilerin büyük bir olasüıkla Berg- ğunu belirttiîer. huis'le bugün anJaşma yapmak PSV'nin şampiyonluk turü için masaya oturması bek- attığı maçta Galatasaray'm an- leniyor. EBahçe, Don Peırescu ve Sîcm için kmûarna önerisindebulundu Son pazarlık bugün TEIYİS-KULİS Petrescu için 1.5 milyon dolar, Stan içinde 750 bin dolar gözden çıkaran F. Bahçeli yöneticiler Steau Bükreşli yöneticilerle giriştikleri transfer pazarlığında umduklarını bulamayınca bu futbolcuları kiralama yoluna gidecekler. İki kulübün yöneticileri bugün bir kez daha görüşecek. Spor Servisi — Romanya'da Spartul - Steaua Bükreş maçını izleyen Fenerbahçe Transfer Komitesi ve yeni Teknik Direktör Venglos, Dan Petrescu ve Dia Stan'a hay- ran kaldılar. Bu iki futbolcunun transferi için Metin Asık başkanlığmda kalabalık bir yönetici ve teknik adam kadrosuyla Bük- reş'e gelen F.Bahçeliler maç sonrası Stea- ua Bükreş'li yöneticilerle transfer pazarlı- ğına giriştiler. Dan Petrescu için 1.5 mil- yon dolar, Stan için de 750 bin dolan gözden çıkaran Sarı-Lacivertliler umduk- lannı bulamayınca Rumen yöneticilere ki- ralama önerisinde bulundular. Steaua Bük- reşli yöneticiler F.Bahçelilerin bu teklifi karşısında "Yann (bugun) bir kez daha gö- rüselinı. Anlaşırsak futboknılann Feaerba- çe'ye transferine izin verebüiriz" dediler. Metin Aşık, PSV, Real Madrid ve Inter gibi kulüplerin de bu futbolculan istediğini ve transferin her geçen gün daha da güçleşti- ğini belirterek, "Ne pahasına olursa olsun bu transferi bitirmek istiyoruz. Bonservis- leri alamazsak, kiralamak yoluna gidecegû" dedi. Teknik Direktör Venglos da özellikle Stan't çok beğendiğini söyledi ve yöneticlere, "bu futbolcuyu ahrsanız çok iyi olur" dedi. Steaua Bükreşli yöneticilerle bugün son kez masaya oturacak olan F.Bahçeliler, ki- ralama önerisini inceleyecekler ve anlaşma sa|larursa San-Lacivertliler iki futbolcuyu da alıp lstanbul'a dönecekler. Galatasaray filede sarsılıyor ALEV ANAKÖK Türkiye Ligi'nde yer alan voleybol takımlarının yeni se- zon için yoğun çaba harcadığı bir donemde, Galatasaray yö- netiminin sessizlik içinde bek- leyişi hem sporcular hem de ta- raftarlar arasında büyuk bir huzursuzluk yarattı. Geçen yıl basarılı bir grafik çizerek lig ikinciliğini yakala- yan ve bu sezon ülkemizi Av- rupa Kupa Galipleri Kupası'- nda temsil edecek olan Galata- saray Erkek Voleybol Takımı, transferlerin başladığı şu gün- lerde hâlâ kendı oyunculanyla Payidar Galatasaray Yönetim Kurulu'nun kendileri ile hâlâ görüşmediğini söyleyen milli voleybolcular Payidar, Ahmet ve Metin, "Kulübümüzde kalmak istiyoruz, ama bu belirsizlik bizi rahatsız ediyor" diyorlar. bile masaya oturamadı. Takı- mın bel kemiğini olusturan kaptan Ahmet, Payidar ve Me- tin, bazı kulüplerin cazip trans- fer tekliflerine karşın yöneti- min kararsızlığı nedeniyle bir türlü ne yapacaklarına karar veremiyorlar. Şu anda Cuneyt'in futbolu bırakmasından sonra Galatasa- ray Spor Kulubü'nun en eski oyunculan unvanını yakalaşan bu 3 as oyuncunun durumu tarftarlar arasında da tepkiye neden oluyor, "Birçok kulüp yeni sezon için kadrolarını oluşturdu. Ancak bizim takı- mın hâlâ ellerindeki oyuncular- lla bile anlaşamamasına bir an- lam veremiyoruz. Futboldan sonra voleybolda da sembol oyuncularımızı başka kulüple- re mi kapfıracağız?" diye soru- yorlar. Bugune kadar kulupleriyle henüz bir görüşme yapamamış olan bu 3 oyuncu ise "Kulübü- müzde kalmak istiyoruz, ancak bugune kadar gelen belirsizlik bizi çok huzursuz etti. Bir an önce yonetimin ne duşünduğu- nü bilmek istiyoruz. Olumlu veya olumsuz alacağımız yanıt bizim de gelecekle ilgili düşün- celerimizin oluşmasına yardım- cı olacak" divorlar. Bayan milli takımına bayanyönetici ZİYA IŞIKÜSTÜN Dış dünyaya açürna gayretleri içindeki Türk tenisi için yeni bir olanak. Bayan milli takımımız, ilk defa 'Federation Cup'a ka- tılıyor. Federation Cup, erkek- ler arasında oynanan ve dunya şampiyonluğu niteliğindeki E)a- vis Kupası'nm karşıüğı olarak kabul edilmektedir. Bu turnuva da Davis Kupası gibi Japon fir- ması NEC tarafından desteklen- mektedir. Federation Cup'ın 29 yıllık bir mazisi bulunmaktadır. Ve bu yıl en yuksek katılım 56 ül- ke ile gerçekleşmektedir. lngil- tere'de, Nottingham kentinde yapılacak olan şampiyonaya ba- yan tenis milli takımımız genç bir kadro ile katılacak. Duygu Akşit, Gülberk Gültekin, Esra Bayburt ve Yasemin Kaya'dan kurulu takımın kaptanlığını da bir bayan yönetici, eski Türki- ye tenis şampiyonlarından, Fe- derasyon ve TjED Yönetim Ku- rulu üyesi Filiz Tokcan yapa- cak. Takîmm antrenorü ise En- gelbert (Engin) Kratzer. Takı- mımız eleme grubunda yer al- makta. Satellite Turouvası Öte yandan Uluslararası Sa- tellite Tenis Turnuvası'nın dördüncü ayağı bugün İstan- bul'da başlıyor. 1998 Kış Olimpiyatı Japonya'da Spor Servisi — 1998 KJŞ Olimpiyatları Japonya'nın Nagano şehrinde yapılacak. Ingiltere'nin Birmingham şeh- rinde IOC üyelerinin kullan- dıklan oylar sonucu alınan ka- rara göre olimpiyat duzenleme hakkı Nagano'ya verildi. Son tura kadar iddiasını sürdüren ABD'nin Utah eyaletine bağ- lı Salt Lake City ise son turda oyların dağılımı nedeniyle 1998 Kış Olimpiyatlan duzen- leme hakkını kaçırdı. Diğer adaylar olan Isveç'in Oster- sund, ttalya'mn Aosta ve Ispanya'mn Jaca şehirleri ise ilk tur seçimlerinde elendiler. Son turda Nagano ile Salt La- ke City'nin mücadelesinden gaüp aynlan ise Nagano oldu. Böylece Japonya'nm Sapporo şehrinde 1972 yıhnda düzenle- nen kış olirnpiyatlanndan son- ra ilk kez bir Asya sehri olan Nagano, 26 yıl sonra bu onu- ra sahip oldu. Daha önce 3 kez duzenleme onuruna sahip olan ABD ile 4. kez duzenleme umutlannı daha sonraki yılla- ra bıraktı. 1998'de 18. Kış Oli- mpiyatlan'm organize etme hakkına sahip olan Nagano, şimdiden hazırlıklara başladı. Kış Olimpiyatlan ilk kez 1924 yılında Fransa'nın Chamonix şehrinde düzenlenmiş ve 2. Dünya Savaşı nedeniyle sade- ce 1940 ve 1944'te ara veril- mişti. Olimpiyat duzenleme hakkına sahip olan Nagano, 350 bin nüfusa sahip ve Ja- ponya'nın başkenti Tokyo'- nun 180 kilometre kuzeybatı- sında yer alıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOQ karanndan sonra bir açıklama yapan ABD Başkanı George Bush, Nagano'nun Salt Lake City'den daha iyi bir seçim ol- madığını söyledi. BASKETBOL CSaray iç transferi çözümledi Spor Servisi — Galatasaray basketbolda iç transferde Ömer Saybk, Lutfı veHakanileanlaş- tıktan sonra onümuzdeki gün- lerde de Cfln, Burçin, Bans, Mert, Eray ve Yigit gibi genç oyuncularla görüşüp sözleşme imzalayacak. Yeni sezonda co- achluğageçen yıl yardımcı ant- renörlük yapan Hakan Yavuz'u getiren San-Kırmızılılar NBA liginde yer almış pivot oyuncu arayışına girdiler. Bu arada ömer Kart'ın da öğrenimini de- vamettirmek«zereABD'ye gi- deceğiöğrenildi. Belçika Kupasrnı Glub Brugge kazandı Spor Servisi — Belçika Ku- pisı'm K.V. Mechelen'i 3-1 yenen Club Brugge takımı ka- zandı. Belcika'nın başkenti Brük- sel'de, daha önce bir Avrupa şampiyonası maçında 36 kişi- nin öldüğü "Heizel" Stadı'n- da yapılan Belçika Kupası kar- şılaşmasuıı yaklaşık 65.000 se- yirci izledi. G.Saray ile eşleşebilir Avrupa'run en güçlü takım- ları arasında yer alan Club Brugge, Belçika Kupası'nı boylece 5'inci kez kazanmıs oldu. Brugge Cenevre'de yapı^ lacak kura çekimleri sonucun- da Galatasaray ile eşlesebile- cek takımlar arasına girdi. BtNİCİLİK Yaz kupasında AÜLsporüstündü Spor Servisi — Gençlik ve Spor tl Müdürlüğü'nce düzen- lenen yaz kupası binicilik mü- sabakaları Maslak Binicilik Tesisleri'nde yapıldı. Galata- saray, Atlıspor ve Sipahioca- ğı kulübünden 70 sporcu mü- cadele etti. Atlıspor Kulübü sporculanmn başanh olduğu müsabakalarda şu sonuçlar alındı: Yetişkinler ilk sımf: 1. Oya Eczacıbaşı (Atlıspor Kulübü), 2. Murat Batur (Athspor Ku- lübü), 3. Mustafa Koç (Gala- tasaray Binicilik Kulübü), Jiniörler: Leyla Sokullu (Si-. pahiocağı Kulübü). .,'• Bahar tumuvası Spor Servisi — Bahçelievler ttimatspor'un düzenlediği "Bahar Turnuvası" Siyavuşpa- şa'da yapılan maçlarla sürü-ı yor. Sonuçlar şöyle: İtimatspoı; - Ulubath: 6-5, G.Yıldız - Onun 8-2, Siyavuşpaşa - GAP: 5-3, Akşam Sanat - Birlik: 3-8, G.Birliği - Şimalyıldızı: 3-5. Altılı 1 milyon 194 bin lira verdi Spor Servisi — 15.6.1991 (cumartesi) lstanbul at yarış- lan neticesinde: 6'h ganyan: 7-1-5-5-5-10 kombinesini bi- lenler: 1.194.720 TL kazandı, Öte yandan dünkü altılı 6-8-3-3-1-7 şekinde sonuçlan- dı. :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog