Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

. 17 HAZÎRAN 1991 CUMHURİYET/17 HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÜN üevtet Meteorolofi işien Genel Mü- dürtOğC'nden alınan bılgıye göre, yurdun gûneyöatı kesımlen parcalı buluttu lc Ege ıle Göller Bölgesı sa- Janak ve gök gûrültûlü sağanak ya- ğışlı. dığer yerter az bulutlu ve açık geçecek HAVASICAKLIĞI. Artma- ya devam edecek. RÜZGÂR- Kuzey ve bati yönlerden hafıf ara sıra orte kuvvette esecek. Denizlerde Akde- niz'de gûnbatısı ve lodos, diğer de- niaenmızae gûndoğusu ve poyraz- dan 3-5 kuvvetınde saatte 10-21 de- niz mili hızla esecek. Dalga yük- sektiği 06-1 m., yerter 1.5 m. dofayında olacak. Van Gölû'nde A 32° 21° Oıyarbakır A 26° 15° Edırne A 32° W° Erancan A 2B° 10° Erzurum A 25° (0° Estoşehır A 30° 14° Gaziantep A 30° 12° Gıresun A 33°20°Gûmû5luneA havaaz bulutlu veaçık geçecek. Rüzgâr kuzey vebatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek Göl kûcük dal- galı olacak. Görûş uzaklığı 10 km. civarında bulunacak. Bokı Bursa Çanaktaie Çorum DenuS A 26° 14° HaMdn A 34° 17° Ispara A 30° 12° Isönbul A 26° 12° Izm» A 30°16°Kare A 32° 18° Kasömonu A 20° 14° Kaysen A 30° 15° Kırtüarei A 29°18°Konya A 20° 10° Kûtahya A 34° 17° Malatya 34° 18° Manısa 30° 14° K Maras 28° 13° Mersm 25° 6°Mu4la 30°13°Muş 34° 18° Nıjjde 24°17°0nlu 26°12°Rı» 28° 15° Samsun 29°12°Sıırt 25° 16° Sınop 32°18°Snas 22° 7°'fe*into8 27° 13° Trabsm 30° 12° Tünral 28° 13° Uşak 28° 14° Van g 32° 16° Zongıidak apk 4 ^ Dumttı ^yatmuriu A-aç* B-buMu 6-gûntşlı K-kartı BULMACA 9 SOLDAN SAGA: 1/ Belirli bir süreçte- ki, bir olaydaki deği- şimleri ve gelişmele- ri gösteren grafık. 2/ Muşmulaya benzer bir yemiş... Ankara- nın bir ilçesi. 3/ Is- lamın beş şartından biri... tki anı ayıran zaman dilimi. 4/ Büyük erkek kar- deş... ÇiçekJeri si- nek, örümcek gibi kimi böcekJeri andı- ran otsu bir bitki. 5/ Nikelin simgesi... Oylumlu... Bir nota. 6/ Kanşık renk- li... Evrensel alıcı olan kan grubu. 7/ Çifte demir atüdığmda geminin dön- mesiyle zincirlerin kanşmasını önle- , mek için kullanılan zincir düzeni. 8/ . Balı alınmış petek. 9/ Resim çizimin- tde kullanılan ve taflan çubuklardan yapılan kömur kalem... Toprak dam- ' lan sıkıştırmakta kullanılan taş silin- dir. .YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ Me- kanizma. 2/ Acele... Motorlu taşıtlann elektriğini sağlayan ay- gıt. 3/ Kayıkta diimeni kullanmak için baş tarafına takılan kol... Belirtıler. 4/ Üye... Katma, ekleme. 5/ Tombul, iri yapılı. 6/ Eski Mısır'da güneş tannsı... Eski ve bilinmeyen bir tarihi anlatmakta kullanılan deyim sözü... Kale hendeği. 7/ Değerli madenlerin ,arüık derecesi... Temel niteliğinde olan. 8/ Yan yana dizilnüş lev- i halardan oluşan ve ucu topuzlu sopalarla vurularak çalınan bir çalgı. 9/ Otomobilin üzerine karoser oturtulan iskelet bölümü... Alüvyon. 60 YIL ONCE Cumhuriyet Beden Terbiyesi 17 HAZİRAN 1931 Lise ve orta mekteplerden Isveç usulü terbiyei bedeniyenin kaldınlacağı haberi münasebetile Terbiyei Bedeniye müfettişi umumisi Selim Sırn B.şu izahatı vermiştir: "— Mekteplerdeki beden terbiyesi sisteminin değişmesi şimdilik mutasavver değildir. Çünkü yeni bir sistemin tatbikı için yeni müteahhassıslar lâzımdır. Maamafıh mekteplerimizde tatbik edilmekte olan Isveç usulü terbiyei bedeniyede tsveç usulü terbiyei bedeniye de -tekdirde matlup neticeyi verebilir. öyle zannediyorum ki, vekâlet bu ciheti nazari dikkate alarak önümüzdeki seneden itibaren liselerde terbiyei bedeniye ders saatlerini çoğaltacaktır. Ayni zamanda mektep dahilinde Skol teşkilâtına mümasil • spor teşekküllerinin kuvvetlenmesi için de mektep idarelerinin yardım etmesi temin edilecektir. Yoksa memleketimizde teessüs ve tekâmül etmiş olan mevcut beden terbiyesi sişfeminin değişmesi mevzuu bahis değildir:' Harice gidenler »Heyeti Vekile harice murahhas olarak gönderilecek zevatın yevmiyelerini şu suretle tespit etmiştir: Meclis Reisi, Başvekil, vekiller ve meb'uslar dahil !olduğu halde baremin 1, 2, 3'üncü derecelerinden maaş alanlardan murahhas olarak gidecek memurlara yevmiye 5 Ingiliz lirası, bu zevattan müşavir olarak gideceklere 4 Ingiliz lirası, baremin 4, 5, 6'ncı derecelerinden maaş alanlara 3 buçuk, baremin 7'nci derecesinden 19'uncu •_ derecesine kadar maaş alanlara 3 Ingiliz lirası verilecektir. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet Sovyetler ve Nâsır 17 HAZİRAN 1961 Batı diplomatlanmn bugün bildirdiğine göre Sovyet Rusya son zamanlarda Birleşik Arap Cumhurbaşkanı Nâsır ve siyasetine yöneltmiş oldukları kuvvetli hücumlan >xımuşatmışlardır. Buna sebep, bu hücumlann, Nâsır'ı tarafsız devletler nazannda küçülteceğine büyültmeye hizmet etmiş olduğu ileri sürülmektedir. Kahire"de geçen hafta toplanmış olan 20 tarafsız devlet Nâsır'ın tam tarafsız siyasetini beğenmişlerdir. Nâsır ise Sovyet hücumları karşısında bu tavrı takınmak mecburiyetini hissetmiştir. Londra'daki kanaate göre Nâsır Ue Sovyetlerin arasırun açümasma sebep 3 mayıs tarihinde Birleşik Arap Cumhuriyeti Meclis Başkanı Enver Sedat ile Kruçef arasında Moskova'da cereyan eden bir görüşme ve çatışmadır. Bu görüşmede, belirtildiğine göre, Kruçef Enver Sedata, Sovyetlerin Birleşik Arap Cumhuriyetinin silâhlanması için yardımda bulunduklannı işaret etmiş ve Sovyet sosyalizminin Amerikan kapitalizmi üzerinde üstünlüğü anlatılmıştı. Aswan Barajı hakkında da şikâyette bulunan Kruçef, Sovyet Ihtilâlinin 43 yaşında, Birleşik Arap Cumhuriyeti ihtilâlinin ise ancak 9 yaşında olduğunu ileri sürerek Sovyet sosyalizminden ders alınması icabettiğini Sedat'a ihsas etmiştir. DÛNYA'OA BUGÜN Amstenlam B 20° Amman A 30° A 29° A 38° Brâtona 8 25» B 22° A 24° B 20° B 28° B 18° B 24° B 21° A 32° A 40° A 42° B 25° A 32° B 16° A 33° B 21° B 26° A 33° Leningrad ümdra Uadnd Bom BrOksel BudafMşle Cenevre Ctzayir ûdde Dubaı 6km Monüejf Mosima Mûnıh NmVork Osk) Paris Pmg Rıyâd nontâ Sofya Sam "telAvıv lunus KaNre Kopentıag KUi Lffloşa Viyara ffinh B 16° B 20 B 26 B 26 A 17° B 23° B 18° B 24° B 18° A 44° A 28° A 25° A 30° B 26° B 25° B 18° B 21° GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet Cezayir örtünüyor 17 HAZİRAN 1990 Cezayir'de yerel seçünleri kazanan Islami Kurtuluş Cephesi'nin (FİS) lideri Abbasi Madani, önceki cuma narnazjndaki hutbesinde, "Seçimleri kazanmalannın, yalnızca tslam cumhuriyetinin kuruluşunun temelinin atılması olmadığını, aynı zamanda diktatörlük ve putların yöneüminde çektiği çilelerden sonra doğru yoldan sapuğmı fark eden insanlann pişmanbğını da gösterdiğini" söyledi. AA'ya göre Madani, "Bu tüm Müslümanlann, tüm insanlığın, Tanrı tarafından inananlarına sunduğu bir zaferidir" dedi. TARTISMA Alanındaki Gariplikler Aktarma merkezlerinde insanlar yaklaşık 1 km. yürütülüyor, sonra tekrar otobüs bekliyor ve nihayet evine gidebiliyor. tstanbnl'da yaklaşık l.S yıldır ulaşım ala- runda bazı gariplikler yaşanıyor. 1) önce otobüslerde kullanılan biletler bazı hatlarda tek, bazüannda çift olarak be- lirlendi. Bu sistem uygulanamazdı. Çünkü halk otobüsün kalkış durağında binip iki durak sonra ineceği bir yolculuk için çift bi- let atmayı içine sindiremeyecek ve doğal ola- rak şoförlerle kavga edecekti. 2) Bundan sonra bazı uzun hatlar eko- nomik sebeplerle iptal edilerek halkın ön- ceden 1 otobüsle gittiği yere 2, hatta 3 oto- büsle gitmesine sebep olundu. örneğin, es- kiden SnlUnahmet'ten Taksim'e gelen 6-7 otobüs var iken bunlardan (T-l) hariç hep- si kaldırıldı. Bu örnekler diğer birçok hat- ta da böyle olunca tstanbullu günün önemli bir bölümünü, aktarma yapmak için yeni otobüsü beklemeye ayırdı. 3) Son olarak öyle bir düzenleme yapıldı ki bunu yapanlan 'kntlamak' gerek. önce- ki kısaltmalardan nasibini alamayan birçok hat bu kez tamamen kaldınlıyor, bunun ye- rine komik, kısa hatlar devreye sokuluyor. Yalnız Abdülvahap mı? Ummügülsüm'ü "Om Kaltuoum" olarak yazan Batılı onu nasıl okur bilemem. Ama Türkçede, Om Kalthomm'u Ümmügülsüm diye okuma olanağı yoktur. Sayın Aydın Aybay ile Dr. Ergin Sencer'- in "Abdülvahap" Ue "Ümmngülsüm"ün yazımıyla ilgili görüşleri nedeniyle Latin abecesi kullanılmayan dillerdeki özel adla- nn yazımı konusuna bir katkı da ben yap- mak istedim. 1- Abdülvahap da Ümmügülsüm de Türkçeye yabancı özel adlar değil. Kul an- lamına gelen "abd" sözcüğü dilimizde de çokça kullanılır. Tannmn nitelikleriyle bir- leştirilerek yapılan otuz kadar özel ad var dilimizde. Abdullah, Abdnlkadir, Abdül- hamit, Abdülbaki, Abdülkerim vb. Hiçbi- ri de Batı dillerinin yazımına göre yazılmaz. Türkçeye uyarlanmıştır. Türkçe yazımın temel özelliği "sesçii yazım" olmasıdır. Her sözcük olabildiğin- ce söylendiği gibi yazılır. Batı dillerinden bu bakımdan çok başkadır. Batı dillerinde Arapca özel adlar, kendi yazım kuralları- na Eöre bambaşka yazım biçimleri edinir. tJmmügülsüm'ü "Om Kalthoum" ola- rak yazan Batılı onu nasıl okur bilemem. Ama Türkçede, Om Kalthoum'u Ümmü- gülsüm diye okuma olanağı yoktur. Arap- çada 'ana" demek olan "ümm"ün kulla- nıldığı sözcükler de dilimizde vardır. Haz- reti Ali'nin annesi "Ümmühan"ın adını ta- şıyan epeyce Türk kızı ve kadını var. Bir Batılı, bunu "Om Kkan" diye yazarsa biz onu aktarmalı geldiği kaynaktan geldiği gibi mi yazmalıyız? Aktarma merkezlerinde insanlar yaklaşık 1 km. yurütülüyor, sonra tekrar otobüs bek- liyor ve nihayet evine gidebiliyor. Ustelik her işte olduğu gibi bunda da plansızlık oldu- ğundan kısa hatlara gerektiği kadar otobüs tahsis edilmiyor ve korkunç bir sıkışıklık ya- şanıyor. tşin asıl üzücü yaru, aleyhine böyle dü- zenlemeler yapılan Istanbullular bilet fiyat- ları Vı 150 gibi bir oranda arttınlmasına rağmen lETT ve Büyüksehir Bekdiyesi'mn bu anlamsız işlemlerine karşı hiçbir protes- toda bulunmuyor. Şimdi Saym Sözen'e sormak gerekin Yak- laşık bir yıl önce turuncu ve lacivert olarak belirlenmiş yeni rcnkli otobüslerin hangi şe- kilde boyanması konusunda tarihin en ko- mik halkoylamasını yaptırdınız da, otobüs- lerin uzun hatlılanru tamamen devre dışı bı- rakıp kısacık ve işe yaramayan hatları dev- reye sokmak için niçin böyle bir halkoyla- ması yaptırmadınız? tHSAN ÇAKIR tstanbul Yanlış yanlıştır. özüre sıgınmakla geçiş- tirilemez. 2- Benzer bir durum, Kiril abecesi kulla- nan dillerdeki özel adlarda da karşunıza çı- kıyor. Kiril abecesinde bulunup da batı dil- lerinde olmayan kimi sesler var. "ş", " ç " bu tür harflerden. Biz bunlan da Batı dillerindeki yazımı ile alıyoruz. Söz geüşi Çaykovski (Tchalkovs- ki), Şostakoviç (Shostakovitch), SaJtikov - Sçedrin (Saltikov - Shtchedrir.e), Çehov (Tchekhov), Gorbaçov (Gorbatchev) ve benzeri adlar çok. Bunlan, olabildiğince doğru okunuşunu sağlayacak biçimde kendi dilimizde yazmalıyız. Rusça, Bulgarca gi- bi Kiril abecesi kullanılan dillerin yanı stra Japonca, Çince, tbranice vb. de var. Dilimizin bağımsızlığım konımak, dü- şünce bağımsızlığının gereği değil mi? ATtLÂ SAV Avukat/Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Anne Ve Çocuk Yaşatma Programı daha çok ilgi daha çok bilgi analar, çocuklar ölmesin!.. S.B. Üâç ve Eczaahk Vakfı MARAMARAUN!VERS!TESI İKTİSADI VE İDAfii BİLİMLER FAKÜLTESI NİHAT SAYAfl YAYIN VE YAROIM VAKFI YAZDÖNEMİ İNGİLİZCE KURSLARI Genel ingilizce Yoğun Genel İngilizce Ortaokul - Lise Hazırlık Conversation Başvuru: kttsadı ve İdari Bilknler Fakûltesı Dekan Sekretefliğı Ressam Namık bmail Sokak No1 İncirfi - Bahçefevier Te): 57516 58 Hafta içi : 09.00-17.00 Hafta sont : 09.00-13.00 Kaytt için ton başvuru tarihi: 6 Temmuz 1991 Au Pair Acentası Ingıltere-Amerıka Fransa-Kanada 9.1-158 53 42-1614317 TÜRKİYE BİLtMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU YURTDIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI EK DUYURU NATO Bilim Burslan çerçevesinde yilrütulen TÜBtTAK Yun D14] Doktora Buıs Programı U« ügılı oUrak 7 Nisan 1991 tarihinde verilen ilan metninde deüsiklik yapılmasına gerek duyuünuşıur. • ^ * ^ Yeni başv-unı koşullan ile ilgiti esaslar önetnle duyurulur. •AŞVURU KOŞL LLARI VE İSTENEN BELGELER 1. TC. vatandaşj olmak, 2. 1 Ocak 1963 veya daha sonra dogmuf olmak, — NUfus COzdaru örneji— î. Lisanju mezun olduğu bölümde ilk «HI0 içinde olmak, (10 ögrencideıı az mezun ohnan dunımunda, en yüksek n « ortalamasına sahip iki kindaı biri olmak) — Bu durumu bildirtn, Fakaltenin ilgili birıminden aiacağı resmi bir bdgc ~ * ~ — " ™ » ı — Mezuniyet diploması veya çıkış belgesinin onayL Orneği, — Ojrenım sırasında aimış olduğu dersleri gösteren not belgesı fTranskript). 4. Yüksek lısans yapmış olanlar içın aynca 0 anabiüm dalıoda Uk * ) 0 içiude olmak, (10 öfrcncidcn az mezun olması durumunda, en yüksek not ortalamasına sahıp iki ktçiden biri olmak) — Bu durumu bildiren, Fakültenin ilgili biriminden alacagı resmi bir belge, — Mezuniyet diploması veya çıkıs belgesinin onayb ömeği, — Oirenim sırasında almi} olduğu dersleri gösteren not belgesı (Iranskript). 5. Doktora çahsmalannı tamamlayabilecek dü/eyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, _ . ~ T®. * U t O r D e ™ * ' " * » almacak dil yeterük belgesi, TOEFL puan belgesi (1 Ocak 1989"dan sonra almmıs belgeler geçtrlidir) veya Kamu Prrsoneli Yabana Dıl Büguı Sevıye Tesbıt Sınavı belgesi. 6. 14 Temmuz 1991 tarihinde TÜBtTAK-BAYG'ın düzenleyecegi sınava girmek ve basanlı ohnak. — Bu sınava girmesi gereku' olan adaylann anava girecekierinı büdiren mektubu en geç 28 Haziran 1991 güno saat 17.00*de TÜBlTAK-BAYG'da bulunacak sekjlde goodermelen gerekmektedir. Sınavın yeri ve saati adaylara aynca bildirilecektir. I Ocak 19Wdan sonra yapılmıs olan bir GRE Subject Tesfte Uk *10 içinde olduğunu belgeleyen adaylardan ayrıca 3,4,5 ve 6-ncı maddelerde belirtilen kosullar aranmaz. Bu adaylar GRE Belgesine ek olarak Nüfus Cuzdanı Ornegi, Usans varsa Yüksek Lisans Diploması veya çıkıs belgesinin onayu örneü ve transkripüeri f o r m u n u w f o r m a ekl«S«ekleri bdgeleri en geç 19 Temmuz 1991 tarihine kadar TÜBlTAK-BAYG'nda bulunacak şekilde göndermekri Geç basvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ADRES TÜBtTAK-Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Atatttrk Bulvan 221 Kavaklıdere, 06100 ANKARA Tel: 341 92 51 / 32 T.C BAK1RKÖY 1. SULH CEZA MAHKEMESİ EsasNo : 1990/124 Karar No : 1991/609 CMUK No : 1990/8303 KARAR ÖZETt Hâkim : Sabit Erol - 16601 Kâtip : Cengiz Bıyıklı Davaa : K.H. Sanık : AHMET NURİ ALTINOK / Hüseyin ve Sabahal'len ohna, 1963 D.lu. Zonguldak, Safranbolu, örencikOyü H. ll'de ruifusa kayıtlı olup halen Aüşalan Kemer Cad. Na 110'da oturur, fınncı. Suç : Etiketsiz ekmek satmak. Suç Tarihi : 1.5.1990 Karar Tarihi: 3.5.1991 Balorkdy C. Savcüığı'niD iddianamesi ile mahkememize tevdi olu- nan davamn yapılan duruşması sonunda: G.D. / Sanığın gıda tüzüğüne aykırı olarak imal ettiği ekmekte eti- ket bulundurmadığı müsnet sucu işlediği mevcut delillerle anla$üdı- ğmdan TCK'nın 398, 402/1, 647/4, 6. maddeleri uyarınca 490.000 lira ağır para cezası, 3 ay meslekten men, 7 gün işyerinin kapatüma- sına ve cezanın teciline karar verilmiştir. 3.5.1991 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi'nin aşağıda anasanat dalı ve unvanlan belirtilen kadrolanna 2547 sayüı kanun ile ilgili yönet- melik esaslarına göre öğretim elemanı alınacaktır. —Doçent kadrolan daimi statüde olup, başvuracakların dilekçe- lerine, özgeçmışlerini, doçentlik başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan bir dosyayı 4 nüsha haiinde, —Diğer müracaatlar için bildiği yabancı dili belirten dilekçeleri- ne; mezuniyet belgesini, kısa özgeçmijini, varsa yayımlannus veya yayımlanacak olan bilimsel çalışrnalannı ekleyerek ilanımızın yayı- mı tarihinden itibaren 15 gün içinde doçent adaylannın rektörluge, diğerlerinin ise ilgili fakülte dekanlığına sahsen veya posta ile müra- caatlan gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaya- caktır.) Kadro dereceleri ile diger tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden aday- lara aynca bildirilecektir. İlan olunur. ANASANAT DALI: UNVANI: ADET: Grafık Doçent 1 Tiyatro Dekoru ve Kostümü Yrd. Doç. 1 Tekstil Arş. Gör. 1 POLTTIKA VE OTESI MF.H1VTF.T> KKMAI. Geçti Kervansaraylar... Vaktiyle bir türküde duymuştum, "Dünya bir penceredir / Her gelen baktı geçti" diyordu. Şaire göre dünya bir pen- cere idi... Peki başka neydi? Bir ev, bir konak, bir otel, bir han, bir kervansaray da olabilirdi. Anadolu'yu gezerken gö- rûrsünüz; yıkık, viran, yapayalnız kervansaraylar vardır. Yol- lar buradan geçermiş, yolculann durağı olurmuş... Şimdi yol- lar geçmiyor, hiçbir güzergâh değil, yollar geçmeyince de gö- remezsiniz, bilemezsiniz. Kervansarayların da meraklıları var. Bir girişimci ile karşı- laşmıştım, bu kervansarayları otel yapmak istiyordu. Yapmak istiyordu, ama yol geçmeyen, bozkırın ortasında tek başına garip kalmış oteli kim neylesin! Böyle bir otel gurbetçiden da- ha garip olmaz mıydı? Şair, "Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar" der. Düşte görülen bu kervansaraylar çok görkemlidir, ama düş de görkemlidir. Faruk Nafiz Çamlıbel, bir İstanbul çocuğudur. Kayseri Lisesi'ne edebiyat ögretme- ni olarak atandığında Niğde'yle Ulukışla arasında bir han gö- rür, bunu düşünde bir kervansaray sanır. Dünyaya bakmak, ama nasıl bakmak? Bu yollardan ge- çerken dünyaya nasıl bakılır, kim gibi bakılır? Bir mimar, bir doktor, bir öğretmen, bir şair gibi mi bakmak? Ece'nin (Aksoy) Bodrum yakınlarında bir moteli var, yazla- rı orayı işletiyor. Levent'tekı ban kapatıyor. (Sanırım ortağı ile • arası açılrnış, bu yıl Levent'tekini açmayacak). Bir işte ara açıl- dı mı, bar açılmaz. TV'de moda içkiler üstüne bir söyleşi vardır. Her içkici ku- şağın moda içkisi var mıydı? Elbette vardı. Bizim ilk içkimiz saraptı. Kavaklıdere şarapları bardak bardak satılırdı, ucuz gelirdi, biz içkinin ilk yıllannda hep şarap içtik. Sonra elimiz para gördü, cebimize para girdi, şarabı bıraktık, rakıya yö- neldik. Gerçi arada konyak, votkalı, cinli bira vardır, ama ge- çici... Bir kez rakıya başladık ve öyle gitti. Rakı bize aslan sütü gibi gelir. Kafayı bulunca her birimiz birer aslan kesil- mez miyiz? Ece diyor ki, bir dönemin bar içkisi cin tonikmiş, sonra viski olmuş, şimdi gene rakıya dönülmüş... Rakıyı bar kaldırmaz, ayrıntıları vardır, sulu içiyorsanız iki bardak olacak, birinde su birinde rakı, yanında azıcık da meze ister. Bunları ısmar- ladınız mı önünüz dolar, yanınızdaki içene yer kalmaz... Bar bize, belki de dünyaya, Amerika'dan gelme... Biz de bar yok- tur, tezgâh vardır. Dikileceksin barbanın karşısına bir kadeh verecek, ardından suyu, ardından meze; tekini atacak, çe- kip gideceksin! Dahası, ne derseniz deyin rakı sofra işidir, kuracaksınız sof- rayı, başlayacaksınız muhabbete. Son dönem şairleri arasında bar içkicisi Edip Cansever- di. İçki, biraz yalnızlık demekti onun için, barda içerdi. 1986'nın mayısında ölmüş; beş yıl olmuş... Ne çok uzak, ne çok yakın, dûn gibi! Beyoğlu Balık Pazan'nın dar, küçük meyhanelerinin çoğun- da bar yoktur. varsa barlısına oturur, yoksa tek başına bir ma- saya. "Bir votka limonlu!.." "Baş üstüne..." "Limonu ayrı sıkın, taze olsun..." "Yanında bir şey?" "Kiraz, birkaç tane de papaz eriği.." Saatın kaçında oluyorsa bu içki, artık o saatten bu yana her şey yeni bir dünya. Ozana göre 'dünya bir penceredir', Edip'e göre ise bir otel... Oteller şiirini bunun için yazmadı mı? Aslında yok, gene gözlerimizin önünden kervansaray- lar geçiyor... ÇALISANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL "7.020 Dolar Ödedim" SORU: Yurldışında 1 Ocak 1970-30 Haziran 1989 tarihleri arasında geçen 7.020 günlük çalışma siiremi, Sosyal Sigortalar Kunıma'na borçlandım. Borcumu da her gttnü bir dolardan, 7.020 dolar ödedim. Ödedigim gttn 1 ABD Dolan 2J16J6 TL idi. Mayıs 1990da yaşhlık aylıgı almak için başvunıda bulundum. Ba- na, borçlanma Ue biriikte 9.048 gün üzerinden, 2.000 göstergeden ve % 66 oran üzerinden ya$lılık aylıgı bagiandı. 1) Yıllık ortalama prime esas kazancım olan 4 milyon 542 bine göre göstergemin en az 2.450 olma- sı gerekirdi. 2) Prim ödedigim 9.048 gün karşdıgı 1o 66'dan degil, */* 76 oran üzerinden vaşlüık aylıgı baglanma- sı gerekmez miydi? ELB. YANIli 1) Sosyal Sigortalar Kunımu'nun 3439 sayüı genelge uyannca, "prim olarak bir gün karşıhğı tahakkuk ettirilen bir dolann ödendiği gıinkü kur değeri, hak sahibi ve sigortalının aylıklarının hesaplanmasına esas tutulan yıllık kazanarun bir gününü ifade eder?' Bu kurala göre prime esas günlük kazancınız 11 bin 582, ay- hk kazananız 347 bin 460 ve yıllık kazancınız da 4 milyon 169 bin 520 liradır. Buna göre göstergeniz, yaşhlık aylıgı için baş- vuruda bulunduğunuz 1990 yılından geriye doğru son 5 yıl olan, 1989-1988-1987-1986 ve 1985 yülan ortalaması esas alınarak sap- tanacaktır. m_| (TL) 1985 1966 1967 1988 1969 S I M M H 4.169520 4169520 4169520 4.169520 2084.780 18.762.840 a75256B 790.020 1.021300 3302.248 7.065.720 12787580 24568.668 4391733 790.020 1023300 1302.248 4.169520 2.084.760 11369348 2.273.969 5J76.240 7065.720 12.787.200 25.229.160 8.409.720 1990 yılında son 5 takvim yıhnın reel tavan kazanç ortala- ması, 4 milyon 993 bin 733 liradır. Bu reel tavan kazancın Ust Gösterge Tespit Tablosu'ndaki yeri de 4.050 göstergeye karşı- hk gelmektedir. 1990 yılında ulaşılabilen en üst gösterge de bu 4.050 göstergedir. 1985, 1986 ve 1987 yülannda yıllık prime esas kazancınızın 4.169.520 olmasına karşın, bu kazanç fıilen uygulanan tavan kazana aştığından, tavanı aşan bölümü yıllık ortalama hesa- bına katılmamış ve ortalamada fıili tavan kazançlar esas alın- mıştır. Bu nedenle son 5 yılın primlerini ortalama 3.752.568 TL'den yatınnanıza karşüık, göstergeniz 2 milyon 273 bin 969 lira üze- rinden belirlenmiştir. Son 5 yılın prime esas kazanç ortalaması 2.273.969 TL'ye, 1990 yıb Ust Gösterge Tespit Tablosu'nda 2.200 gösterge karşı- lık gelmektedir. 2) 1.700 gösterge sayısından başlayıp 6.400 gösterge sayısın- da son bulan Üst Gösterge Tablosu'ndan, 5.000 güne karşüık Vo 50 oran üzerinden aylık bağlanmaktadır. 5.000 günden faz- la her 240 gün için bu oran % l'er arttınlmaktadır. Bu neden- le, 9.048 gün karşüığı Üst Gösterge Tablosu'ndan bağlanan yaş- lıhk aylığuuzın oranı % 66'dır. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI ADANA DEFTERTARLIĞINDAN İŞYERİ KAPATMA DUYURUSU Aşağıda adı soyadı belirtilen mOkeUeflerin isyeri, belge düzenine uvmaması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mOkener 354'üncü mad- desi uyarınca 1990 yüı içinde birinci defa 3 gün, ikinci defa 5 gün şû- re ile kapaülmışur. İŞYERİ KAPATILAN MÜKELLEFtN Adı Soyadı veya Ünvanı: Abdullah özyun Işyerinin Adı veya Ünvanı: Özyurt Ticaret (TopCan Yumurta Ticareti) Adresi: Kocavezir Mah. 42/1 Sk. No: 22-Adana Kapatma Nedeni: Belge düzenine uyulmaması. Duyunınun Kanuni Davanağı: Bu duyunı 213 sayüı Vfergi Usul Ka- nunun 5'inci maddesi hukmü ile aynı kanunun 182 sıra numaralı Ge- nel Tebüğı uyannca yapılmıştır. Basın: 28490
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog