Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 HABERLERİN DEVAMI 17 HAZÎRAN 1991 Mesut Yılmaz ve Sorular... (Baftarafı 1. Sayfada) Az sonra Mesut Yılmaz'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi açıklanı- yor. Semra Özal'a da beklendiği gibi yer ver- miş yeni genel başkan. Adı okununca alkış kıyamet... AHe efradı ANAP politikasının ta gö- beğinde. Basın bölümünde bir meslektaşımız soruyor: "Mesut Yılmaz'la biriikte acaba zamanla ANAP'ın içinden elini çekebilir mi aile?" Bir başka meslektaştan gülerek geliyor yanrt: "Çekmezler, zira yapıtan müsait değildir." • Cumartesi gece yarısına doğru Mesut Yıl- maz'ın genel başkanlığı kesinleşiyor. Teşek- kür konuşmasının ilk cümlesi: "Doğal ve daimi liderimiz Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal'a şükranlarımı sunanm." Pazar günü sabaha karşı, çiçeği burnun- daki genel başkan Çankaya Köşkü'ne çıkı- yor. Sonra bir ikinci görüşme için daha gidi- yor Cumhurbaşkanı'na. Bu trafik daha son- ra da sürüyor. Gorüşmelerin ana konusu, ANAP'ta biriik ve tabii yeni MKYK listesi ve Bakanlar Kurulu... Bir cumhurbaşkanı, aile efradı ile biriikte, ama kendisi arka planda, ötekiler en ön saf- larda parti politikasının içinde... • Kulatdan tırmalayan bir ses, bangır bangtr "Mesut başkan olacak, vatan kurtulacak!" Delegeler alkışla tempo tutuyor, göbek atanlar da cabası... Müzik kesiliyor, Zenger'in sesi yükseliyor çığlık çığlığa: "Partimizi, Anavatanımızı iki binli yıllara gö- tûrecek genel başkanımız geliyor." Kıyamet kopuyor salonda. Mesut Yılmaz, yanında Ekrem Pakdemir- li. El ele tutuşup kollannı havaya kaldırıyor- lar. Günün rnoda şelamı böyle. Yanıbaşlannda, İstanbul il kongresinden sonra büyük kongrenin de kahramanı Mus- tafa Taşar; ama bu kez sakin ve beşuş bir çehreyle... • Kongre konuşmasında birçok doğruyu dile getirip haklı noktalara da değinen, ama ge- nel başkanlık yarışında ancak 20 delegenin oyunu alabilen Hasan Celal Güzel, partisin- den istifa ediyor. Ve bir noktanın attını kalınca çiziyor: "ANAP'ta teneffüs edilecek tek zerre de- mokrasi oksijeni kalmamıştır. Parti ve deviet, tek kişinin ve ailesinin kayıtsız şartsız ege- menligi altına girmiştir. Yeni genel başkan bu durumu değiştiremez. Çünkü kendisi de ta- mamen tepeden inme, antidemokratik ve a/- lenin yeni temsilcisi olarak partinin başına geçmiştir." * SoruV. — Mesut Yılmaz partiyi toparlayabilir mi? Kongrenin iki günlük görüntüsü bu işin güçlüğünü apaçık sergiledi. Akbulutçu, Zey- bekçi muhalefet, hem parti içinde hem de Meclis grubunda yeni başbakanı engellemek için hazırlanıyor. Bunun ilk işaretleri, Cum- hurbaşkanı Ozal'ın taraflan birleştirici çaba- larına karşın dün su yüzüne çıktı denilebilir. MKYK listesi bunun bir göstergesi sayılabi- lir. ANAP kaynamaya devam edecek. Iktidar kaynağından dağıtılabilecek nimet ve çıkar- lar, zamanla çatlakları yapıştırabilir diyenler de var. Soru 2: — Mesut Yılmaz, partiye zarar verdiği bi- linen Hanedan görüntüsüne son verebilecek mi? Hanedan r ı oluşturan "aile efradı"nm alış- kanlıklarından vazgeçirilmesi herhalde çok güç olmalı. Çünkü Çankaya'dan başlayarak eteklere doğru yayılan birtakım çıkariaria örülü bir yaşam tarzıdır bu. 26 Mart 1989 seçim yenilgisinden sonra da Hanedan görüntüsünü en aza indirgemek için çaba gösterilmis, ancak kısa süre son- ra daha da büyük boyutlarda sürmüştür olay. Mesut Yılmaz'ın bu konuda niyeti ne? Ni- yeti olsa, gücü yeter mi? Soru 3; — Mesut Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Özal'ı anayasal boyutuna indirgemek gibi bir niyeti var mı? Bu açıdan deviet yönetimin- de ciddiyeti, hukuk ve kanun devletinin ge- reklerini yeniden geçerli kılacak mı? Bu konularda Sayın Yılmaz'ın kendisinin de Dışişleri Bakanlığı döneminden gelen haklı yakınmalan biliniyor. Başka sorular: Akbulut dönemindeki gibi davul yine Baş- bakan'ın boynunda, tokmak Cumhurbaşka- nı'nın elinde mi olacak? Anayasaya göre so- rumsuz bir cumhurbaşkanının başbakana ait yetkileri kullanmasına rıza gösterecek mi? Orneğin ekonomide, dış politikada dizginler yine Çankaya'da mı kalacak? Soruları çoğaltmak gereksiz. Bir nokta çok açık: Özal, aile efradı ile biriikte politikanın tam orta yerindedir. Partide, hûkümette ve grup- ta bir bakıma oniann son sözû belirteyici olu- yor. Eski gücleri bir ölçüde törpülenmiş de olsa bu böyle. Mesut Yılmaz, Özallar'ın desteğini, tabii belli bir ustalık ve esneklikle, sabır ve serin- kanlılıkla arkasına almamış oisaydı, genel başkanlık yanşını kazanamazdı. Bunu kendisi de biliyor. • Bu durumda aUe boyu politika, Akbulut dö- nemindeki gibi yine devam edecek mi? Me- sut Yılmaz bunu içine sindirecek mi? Yoksa zamana yayarak, Hanedanı parti politikasının dışına itmeyi, Cumhurbaşkanı Özal'ı anayasadaki boyutuna indirgemeyi mi deneyecek? Buna niyeti var mı? Niyeti varsa, gücü yetecek mi? Gücü yetebilse, bu işe zamanı var mı? Çünkü en geç 1.5 yıl sonra genel seçimler yapılacak. Böyle bir işe hiç niyeti olmadığı söy- lenemez. Ama genç ve iddialı bir politikacı olarak at- tığı ilk adımlar bu açıdan umut verici değil. Partisinin merkez yönetimini, yeni hüküme- ti Çankaya ile uyum içinde oluşturuyor. Ana- yasal gerekleri dışiayan bir tuturna ortak ol- muyor mu? Bugün öyle ama yann bu çizgisi değişe- bilir diyenler var. O zaman da gücü yetecek mi? Çankaya ve aile efradı bu kadar işin için- de olunca, Meclis grubunda güven, parti yö- netiminde olağanüstü kongre Damokles'in Kılıcı gibi sallandırılmaz mı Sayın Yılmaz'ın başının üstünde? Mesut Yılmaz açısından belki de bu nok- talann şimdilik herhangi bir önceliği yoktur. örneğin, Akbulut sonrası kamuoyunda kendi adı etrafında bir hava yaratıp, bir er- ken seçime gitmeyi de düşünüyor olabilir. Bunun için Çankaya'yla "uyum"u özellikle yeğleyeceği düşünülebilir. Yeni bir genel başkan, yeni bir parti ima- jı, ANAP'ı sonbaharda yapılacak bir erken seçimde birinci partiliğe oimasa bile, ağırlı- ğı olan bir konuma getiremez miydi? Örne- ğin en azından koalisyon ortağı olarak ANAP'ı sandıktan çıkartabilecek bir erken seçim... Bu sorunun da yeni genel başkanın kafa- sından geçtiği söylenebilir. Gerçekte Mesut Yılmaz'ın gelişiyle ANAP'ta iyiye doğru bir kıpırdama yaşana- bilir mi? Oylarda az da olsa bir sıçrama? Bu sorular şu sıralar çoğu kişinin zihnini kurca- lıyor. 'ANAP'ın genel başkanlığına kim ge- lirse gelsin bir şey değişmez, ANAP gidici' diyenlerde bile buna benzer soru işaretleri- nin kıvrıldığı görülmüyor değil. Bu sorular, kaçınılmaz olarak bir süre da- ha variıklannı politika sahnesinde koruyacak. Ne kadar? Süreyi bir yandan Mesut Yılmaz'- ın performansı, öte yandan muhalefetin be- cerisi tayin edecek. Ama ANAP'ın yazgısının Mesut Yılmaz'- la biriikte tümüyle değişmesi bize yakın bir olasılık gibi gözükmüyor. Ancak Sayın Mesut Yılmaz'ın, selefı Sa- yın Yıldınm Akbulut'a göre çok daha yakın- dan ve çok daha özenie izlenmesi gereken bir siyaset adamı olduğuna da kuşku yok. M K T ~*——*• " ^ ^ ^ HEYECAN SÜRECEK — ÖSYS ikinci basamak sınavı yapüdı. Sonuçlara dek bir başka heyecan sürecek. (Fotograf: Uğur Günyüz) ÖSYS ikinci basamağı yapüdı Uzmanlar: Sorular titizükle hazırlanmış606 bin adayın katıldığı ikinci basamak sınavı 45 il merkezi ve Lefkoşa'da yapıldı. 62 fen, 52 matematik, 66 Türkçe, 71 sosyal ve 75 yabancı dil sorusuna 3.5 saat süre verildi. Uzmanlar soruların 'titizlikle seçildiğini, tartışmaya yol açmayacak düzeyde' hazırlandığını belırttiler. Haber Merkezi — Öğrenci tarıcı, Süleyman Toplu, Erdal Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (ÖSYS) ikinci basamağında dün 606 bin kadar aday, üniversite- ye girebilmek için ter döktü. Uz- tnanlar, bu yıl öğrencilere "titiz- likle hazırlanmış, tartışma yarat- mayacak, seviyeye uygun" soru- lar yöneltildiğini ifade ettiler. 45 il merkezi ile Lefkoşa'da dün "büyük sınav" heyecanı ya- şandı. Saat 09.30'da başlayan ve 3.5 saat süren sınavda adaylara fen bilimlerinden 62, matema- tikten 52, Türkçeden 66, sosyal bilimlerden 71, yabancı dildejı de 75 soru yöneltildi. 2. aşama- da basan gösterecek 200 bin do- layında aday bir yüksek öğretim prograınına yerleştirilebilecek. Bu yılki sınavda yöneltilen so- rular adaylar tarafından değişik yorumlara konu olurken, uz- manlar sonılann "özenle" hazır- lanmış olduğunu ifade ettiler. Niyazi Şimşek başkanlığında- ki Özel Yeni Yıldız Dershanele- ri öğretmenleri Fenıdun Tecelli- oğlu, Fuat Özçelik, İsmet Gö- nül, Nurvel Yılmaz, Feriha Kur- Tiryakioglu, Süleyman Aydo- ğan, Oktay Özdil'den oluşan ekibin sorular üzerinde yaptığı değerlendirme sonucu şöyle: "Sosyal bilimler ve Türkçe so- rulan açık, net ve müfredata uy- gun, tarüşmalı soru bulunmu- yor. Fen büimleri lestinde, kimya sorulannda fazla aynntıya inil- diği gözlendi, temel kimya bil- gisine sahip olmayan öğrenciler bu soruların çözümünde zoria- nabilirler. Sorular, konulara dengeli biçimde dağıtılmış. Bi- yoloji sorulan da son derece açık ve net. Fizik sorulan, müfredata uy- gun, konulara eşit biçimde da- ğıtılmış ve konu bilgisi ölçmeye yönelik. Ancak, A kitapçığı 19., B kitapçığı 13. soruda elektron- lann kinetik enerjilerinin ölçül- düğu kısım, eleklron düzeneğin tam karşısında olduğu belirtil- seydi soru daha net olurdu. Matematik soruları, fazla iş- lem gerektirmeven, düzenli ça- lışan öğrencinin bilgisini ortaya koyabilecegi, ayırt edici niteligi yüksek sorulardır. Olasılık ko- nusundan sonı çıkmaması sürp- riz olmakla biriikte, sonılann konulara dağılımı ise müfreda- tına uygundur. Ancak A kitap- çığı 44., B kitapçığı 50. soruda x = l için sağdan linıitin sorul- ması gerekirdi. Bunun belirtil- memesi bir eksiklik olarak de- ğeıiendirilmiştir. Genel olarak, ÖSYM, sınav sorularını son derece titiz bir ça- lışmayla hazırlamış, tartışma ya- ratacak sorulardan kaçındmış, sonuçta da amaca ve seviyeye uygun bir sınav ortaya çıkmış- ür. Bu yılki ÖYS, bugüne kadar- ki ÖYS'ler içinde en ivilerinden biridir. Geçmiş ydlardaki eleşti- rilerin dikkate alınmış olması çok sevindirici. ÖSVM'yi kutla- mak gerekir." A kitapçığı Fen yanıtları ekten devam 41.E, 42.B, 43.A, 44.C, 45.E, 46.D, 47.A, 48.C, 49.D, 50.A, 51.A, 52.C, 53.D, 54.E, 55.C, S6.D, 57.E, 58.A, 59.B, 60.E, 61.E, 62.B Hükümet pazarlığı (Baştarafı 1. Sayfada) bu istefi de reddetti. Bu sırada Mesut Yılmaz da Çankaya Köşkü'ne gelerek gö- rüşmeye kauldı. Bir saat süren görüşme sırasında Akbulut hü- kümetin istifasını sundu. Akbu- lut'un aynlmasından sonra Yıl- maz ve özal, yaklaşık bir saat daha başbaşa görüştüler. Akbu- lut'un istifası Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında ya- yımlandı. Böylece hükümet düş- müş oldu. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, dün ANAP'ın koktey- linde Cumhurbaşkanı'nın hükü- meti kurma görevini bugün ken- disine vereceğini belirterek "Bu görevi makul bir süre içerisinde yerine getireceğim. Bu süre içe- risinde yine Sayın Akbulut baş- kanlığındaki hükümet görev ya- pacaktır. Yeni hûkümette en ehil, en dinamik ve en uyumlu çalışacak kadroyu bir araya ge- tirmeye çalısacağım" dedi. Yıl- maz, ekonominin yönetimini Ekrem Pakdemirli'ye bırakaca- ğını söyledi. Anayasaya göre Bakanlar Ku- rulu listesinin Cumhurbaşkanı'- na sunulması ve atama işleminin tamamlanmasından sonra hü- kttmet programı, en geç bir haf- ta içerisinde TBMM'de okunacak. TBMM tatilde olduğu için, TBMM Başkanı Kaya Erdem Meclis'i toplantıya çağıracaiL. Güvenoyu görüşmelerinin prog- ranun okunmasından iki tam gün geçtikten sonra yapüması ve gorüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylanması gerekiyor. Bu durumda Yılmaz bu hafta içinde hükümet kursa bile anayasadaki prosedür gereği güvenoylamasının Kurban Bay- ramı sonrasında yapılabileceği belirtüiyor. Kulislerden edinilen duyumla- ra göre Akbulut yanhlannın Mesut Yılmaz'ın oluşturacağı kabinede yer almasını isteme- dikleri bakanların adlan şöyle: "Musufa Taşar, Ercüment Ko- nukman, tbrahim Özdemir, C«ngiz Altınkaya, Halil Şıvgm, Dhan Aküzüm, İsmet Özarslan, Hüsaraettin Onıç, Işın Çelebi." Yılmaz hükümetinde yer ala- mayacak bakanlar ise şöyle sıra- lanıyor: "Mehmet KececUer, Kâmran Inan, Güneş Taner, Kemal Ak- kaya, Abdülkadir Aksu, Kurtce- be Alptemoçin, Şükrii Yürür, Togay Gemalmaz, Namık Ke- mal Zeybek." Ydmaz'ın daha önce Milli Sa- vunma Bakanlığı'ndan azledilen Hüsnü Doğan'a da dengeyi sağ- lamak amaayla kabinede görev vermek istediği, ancak özal'ın tepkisinden çekindiği kaydedili- yor. Ama özal'ın, Doğan'ın MKYK listesinde yer almasına karşı çıkmaması bu yönde olumlu bir ışık olarak değerlen- diriliyor. ANAP Genel Başkanlığı'na aday olan ve son anda Mesut Yılmaz lehine çekilen Cengiz Tuncer'in adı da gidebilecek ba- kanlar arasında sayılıyor. Yılmaz kabinesinde Safa Gi- ray'ın Içişleri Bakanhğı'na geti- rilmesi bekleniyor. Bakanlığa getirilmesine kesin gözüyie ba- kılan isimler arasında Mustafa Kalemli, Ali Bozer, Fahrettin Knrt, Biilent Akarcalı, Müker- rem Taşçıoğhı, Ercüment Ko- nukman, Avni Akyol, Vehbi Dinçerier, tbrabim Özdemir, Lütfullah Kayalar, M. Ali BiU- ci, bhan Aküzüm, Ahmet Kara- evli, Saffet Sert, Yaşar Erydmaz, MusUfa Taşar, Adnan Tutkun ile Gökban Maraş'ın isimleri geçiyor. GAYRİ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI ÜNYE İCRA MÜDÜRLÜCÜNDEN 990/438 Satılmasına karar verilen gayri menkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: 1- Ünye'nin Kaledere mahallesi Niksar caddesi sokagında kain, ta- punun Ada: 27 Panel: 18'de kayıtlı 364 m: miktanndaki gayri men- kul Ozerinde üç katlı kagir Fındık Kırma Fabrikası mevcut ve zemin kat 364 m', diğer ust katlar 400 m 2 üzerine yapılmıştır. Birinci sınıf malzeme kuuamlmış ve zemin katta yazıhane, mubayaa salonu, 4 adet ambar, 2 adet değirmen, 3 adet fmdık ayırın vantilatörü, 1 adet bü- yük eleklrik panosu, 4 adet dinamo, 6 adet evalator, katlar arasında fındığı taşıyan asansorler ile birinci katta 18 adet iç ve kabuklu fın- dık amban, fındık ayıklama kısmı, işci masaftn, 2 adet hareketli mu- şamba, 2 adet motor, 2 adet muhasebe yazıhanesi, 2 adet carcur elek- leri, ikinci katta ise 3 adet ambar, 1 adet kabuklu ambar, 2 adet boy eleme elekleri, 3 adet kabuklu boy elekleri mevcut olup gayri men- kulde borçlu hissesi 1/4 olduğundan 318.825.000 TL. muhammen be- delle açık arttırma surcti ile, 2- Ünye'nin Kaledere mahallesi Niksar caddesi sokagında kain ta- punun Ada; 27 Parsel: 13'te kayıtlı 90 m1 üzerine kurulmuş bir katlı kagir depo ve Ozeri ah$ap cau ile atennit ortülü olup tamamı borçlu- ya ait olan gayri menkul 135.000.000. TL. muhammen bedelle açık arttırma sureti ile, 3- Ünye'nin Kaledere mahallesi Niksar caddesi sokagında kain ta- punun Ada; 27 Parsel: 14'de kayıtlı gayri menkul 91 mJ miktannda olup üzerinde tek katlı kagir depo mevcut olduğu, tamamı borçluya ait olan gayri menkul 136.500.000. TL. muhammen bedelle acüc ar- tırma sureti ile, 4- Ünye'nin Atatürk mahallesi Aya Nikola sokagında kain tapu- nun Ada: 338 Parsel: 18 de kayıtlı gayri menkul, 1417 mJ miktannda ve üzerinde villa tipi iki katlı uzeri ahşap catı ile örtulu olan bir bina mevcut olup birinci katında 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 VC ve banyo, ikinci katında 2 oda, 1 salon, 1 mutfak 1 VC ve banyodan ibaret olup caüda ise 2 odası bulunmaktadır. Borçlu hissesi 1/2 olduğundan 337.550.000. TL. muhammen bedelle açık arttırma sureti ile saülıktır. Satış Şartlan: 1-Satış: a) Tapu siciünin Ada 27, Parsel 18 de kayıtlı gayri menkul Ünye lcra Dairesi önünde 22.7.991 gttnû saat: lOrlO.10 arasmda, b) Tkpu sicilinin Ada 27, Parsel 13'te kayıtlı gayri menkul Ünye lc- ra Dairesi önünde 22.7.991 günü saat: 10.10-10.20 arasında, c) Tapu sicilinin Ada 27, Parsel 14'te kayıtlı gayri menkul, Ünye lcra Dairesi önünde, 22.7.991 günü saat: 10.20-10.30 arasında, d) Tapu sicilinin Ada 338, Parsel 18'de kayıtlı gayri menkul Ünye tcra Dairesi önünde 22.7.991 günü saat 10.30-10.40 arasmda açık art- tırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık- mazsa en çok artnranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 1.8.1991 gü- nü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu art- tırmada tahmin edilen kıymetin 9»40'ını ve rüçhanlı alacaklüann ala- cagıııı ve sauş masraflanm gecmesi şartı ile en çok arttırana ihale- olunur. 2- Arttırmaya işürak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si mspetinde pey akcesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri laamdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste- diginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliyeresmiihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayri menkul üzerindeki haklannı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanagı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri laam- dır; aksi takdirde haklan tapu sicüi ile sabit olmadıkca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tcra ve lflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve ^ 3 0 faizden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede açık olup masrafı verildigi takdirde isteyen ahcıya bir örneği gön- derilebilir. 6- Satısa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mUnderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgj almak isteyenlerin 990/438 sayılı dos- ya numarasiyle memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 3.6.1991 (+) llgıhler tabınne ırtıtak hakkı sahıplen de dahıldir. DLŞ BASINDA KONGRE ^Yılmaz'm îşi zor9 Haber Merkezi — Batılı ha- ber ajanslannın Mesut Yılmaz'- ın ANAP Genel BaşkanlığYna seçilmesiyle ilgili yorumlannda, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'- ın iktidarı elinde tutmaya de- vam ettiği ve Yılmaz'ı zor gün- lerin beklediği belirtildi. îngiliz yayın kuruluşu BBC, Mesut Yılmaz'ın genel başkan- lığa seçilmesiyle ilgili haberinde "Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'la çalışmayı ögrene- cek" yorumunu y'aptı. BBC ha- berinde şöyle denildi: "Yılmaz henüz politikalan- nın ne olacağını açıklamadı. Ancak destekçilerinden eski Saglık Bakanı Bülent Akarcalı, Yılmaz'ın gözieri Avrupa'ya dönuk, Batı taraftan bir politi- kacı olduğunu söyledi... Yılmaz büyük ölçüde politikada kendi hâkimiyetini kuran Özal ile ça- lışmayı öğrenecek." Reuter Ajansı da kongre ile ilgili yorumda, Başbakan Yıldı- nm Akbulut'un kongrede genel başkanlığı kaybetmesine rağ- men, Cumhurbaşkanı özal'ın iktidarı elinde tutmaya devam ettiği belirtildi. Yorumda, Ak- bulut'un özal'la yakın danışma içinde ülkeyi yönetmesine ve özal'ın Türkiye politikasında önemli bir rol oynamaya devam etmesine karşılık, gözlemcilerin Yılmaz'ın daha bağımsız bir yö- netim göstereceğine inandıklan kaydedildi. Almanya'nın Sesi Radyosu'- nca yayımlanan yorumda da "ANAP Genel Başkanlığına seçilen Mesut Yılmaz'ı zor gün- lerin beklediği" görüşü savunul- du. Yorumda, şöyle denildi: "Yüzde 65 dolayında seyre- den enflasyon, yükselen işci ey- lemkri, çiftçüerin daha çok mu- halefete yanaşmalan bir yana, gelecek yıl yapılacak genel se- çimlere dek, ANAP'ı daha faz- la hasar görmeden götürebUmek çok kolay görünmüyor. Yeni Genel Başkan Mesut Yılmaz, kamuoyu yoklamalannda yüz- de 15 dolaylannda seçmen des- tegine sahip göninmesine kar- şın, iktidarda bulunan bir par- tiyi devralmış bulunuyor." ISLAMDA KADIN VE CİNSELÜK TEPKİLER Atatürk'e bir fatiha okuyun!'Oral Çalışlar'a. Oral Bey, öncelikle bu yazı- yı baştan sona okumanızı arz ediyoruz. Gazetede çıkan yazı- nızı başından beri izlemekte ve okumaktayız. Gazeteyi biz al- mıyoruz. Işyerinde bir amca alıyor. Bizde okunur herşeyi okumaya çalışma görüşünde ve çabasında olduğumuzdan okuyabildiğimizce okuyoruz. Tabii ki bizim sizin gazetenizi okumamızın sizin hiçbir ehem- miyeti olmadığını da biliyoruz. öyle ya biz ayn bir Cumhuri- yet Gazetesi alıpta gazetenizin trajını artıracak ve kazanacak olduğu para miktannı bir neb- ze artıracak bir faliyette bulun- muyoruz. Sizin gibiler yalmzca dünye- vi, sosyal ve bilinen olayları anlatma yoluna giderken deği- şiklik arayan ve bu değişikliği benimseyen ama sadece sizin gibi düşündükleri için, destek- leyen kişiler sosyalizmi o den- li yükselttiniz ki insanlığı ilah- laştırdınız adeta... Insan nedir, insan Allah (CC)'ın hikmetiyle düşünebi- len, O'nun hikmetiyle araştıra- bilen ve yine O'nun hikmetiy- le yazabilen yaratıklar değil midir? Dikkatinize temas et- mek istiyoruz; Allah, tanrı de- ğildir. Tann, eskiden Kabe-i Muazzama'da bulunan ve son- radan ilk Müslümanlar tara- fından kınlıp, ufalanan taş heykeller ve putlardı. Neden bunu araştınp, Allah (CC)'a ,asıl güzel ismiyle hitap etmi- yorsunuz da Kadın ve cinsellik, erkeğin kadın üzerindeki hak- lan ile bayanlarm baylara na- zaran (İslâmi) ait seviyeyi teş- kil etmesi gibi ve II. derece in- sanlık grubunu meydana getir- mesi gibi riyalan kamtlamaya çalışıyorsunuz? Avrupa dediler, Tatil günü cuma iken pazara döndü... ne oldu, Avrupalı pazar günü ki- liseye giderken, kilise vaktinde ters yöne giden bir kişi görün- ce ana avrat söverken biz cu- ma günleri Cuma Namazı vak- tinde dükkân açıyor, memuri- yet yapıyor, mesaiye kalıyoruz. Eğer Avrupalı görüşü savunu- yorsanız, neden biz de onlar gibi ibadetimizi tam ihlasla yapmıyoruz? Eğer savunmu- yorsamz neden Türkiye'de ta- til günü cuma iken pazara döndü, bunları neden araştır- mıyorsunuz? Dahası var: Insaru bu denli yüceltmeyi, insanlar için yaratmak sıfatını kullanmayı vb. Avrupa'dan belledik. Yani sizin savunduğu- nuz ve araştırdığınız tema, Av- rupa itibarh bir temadır. Şayet Avrupa'da Incil'i ya da fsa'yı yerecek olsa hristiyanlar onu linç ederler, takdir edersiniz!.. Türkiye'de sizin linç edilme- menizin tek nedeni laikliktir, bu bakımdan yiyin için gezin ama Atatürk'e bir fatiha oku- madan etmeyin? tnsanı o kadar yücelttiniz ki Allah (CQ emir ve yasaklany- la dalga geçmeye Allah (CC)'a tann demeye, kadın 3e erkeğin her bakımdan eşit haklara sa- hip olduğuna inanmaya başla- dınız. Muhammed yazarken önüne bir HZ. koymaya üşen- meniz de cabası!.. Kusura bakmazsanız yapıla- cak herşeyin insanlığın yaran- na yapüması gereğini anımsat- mak isteriz. Benimki kimin ya- ranna diyecek olursanız; sizin ki insanhğm görüşlerini saptır- mak, sizin deyimenizle solcu- ları daha katı solcu yapmakla biriikte sağcılan da kendi ta- rafmıza çekme idealidir. İn- sanlığı körükleme emelidir... Peygamberlerin cesedleri ne- den çurümüyor, insanlara yan- lış aktarmalar yaptıklan için mi veya oniann yanüşlannı dü- zeltmek size mi kaldı? Pey- gamberler günah işlemezler, Hak Teala'mn takdirinden da- ha yüksek bir takdire mi sahip- siniz? Siz önceden de değindiğnniz gibi değişiklik peşindesiniz, de- ğişikliği de böyle mühim ve za- rif noktalarda arıyorsunuz ki bu sizin kişiliğinizi yansıtıyor, henüz olgun bir kişilik- kazan- madığınızı. "Insanlık kanunlaruu 1400 yıllık rehberine göre değilde 1400 yıl sonraki Avrupalı bir avuç feministe göre düzenleme çalışma görüşlerini yanya dök- menizin gayesini kavrayamıyo- ruz. Neden gelişemiyoruz diye düşünmeden önce sizin gibi Avrupa özentisi ve hayranla- nndan annmalı ve onlara Kap- tan Coustau örneklerinin ha- la hüküm sürdüğunü öğretme- liyiz. Bu nükteler bize Fatih- ler'den, Kanuniler'den kaldı, bizde yeni nesle bırakmalıyız. Siz bir günlük gazetede böyle zırvalayınca... Şimdiye dek yaptığımız iba- det ve hamd-ü senaları kabul buyurursa onların hatırına: Allah (CQ sizlere HİDAYET nasip eylesin. "Bir avuç toprak" adına... GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI ANTALYA 3. tCRA MEMURLUĞU'NDAN Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan Antalya Koyunlar köyünde kain Antalya 2. Bölge Tapu Sicü Müdürlüğü'nde kayıtlı 1624 kütük, 1536 parsel sayılı 3050 m3 miktannda taşınmaz, içerisinde mütemmimcü- zi bulunan 1048 m2> yi kapsayan çelik karkas yapıda 4 metre arayla 14 adet alttan ankastre kolonlan mafsallı olarak catı makaslı çerçe- ve sisteminde inşa edilmiş mobilya atölyesi, 110 adet Kanada kava- ğı, 48 adet süs çam ağacı ile biriikte açık artırma suretiyle satılacakür. KIYMETİ: Bilirkışilerce taşınmaz içerisindeki mütemmimcüzüeri ile biriikte 354.900.000 TL kıymet takdir edilmiştir. Sadş şartlan: 1- Satış: 26.7.1991 günü saat 14.00'ten 14.10'a kadar Antalya 3. laa Müdürlüğü önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu art- tırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacakhlar var- sa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 5.8.1991 günü aynı yerde aynı saatte ikinci art- tırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklüann ala- cağım ve saüş masraflannı gecmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 10'u nispetüıde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste- diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. Aynca KDV'si alıcıya aittir. 3- Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanagı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkca paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- Saüş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve lflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki iha- le arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefılleri mesul tutula- cak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da- irede açık olup masrafı verildigi takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını ka- bul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 991/398 sa- yılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 3.6.1991 ( + ) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. DEVRİM ŞEHİDİ ÖGRETMEN KÜBİLAY Kemal Üstün 4. bası 6.000 lira (KDV içinde) Çağdaş YayınUm TUrkocağt Cad. 39-41 Cağaloghı-tstanbuJ ödemett gönderilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog