Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 17 HAZİRAN 1991 "İyi Banka"da MÜFETTİŞ YARDIMCISI Olarak Başlangıç Pamukbank Teftiş Kurulu'nda görev almak, bankacılık kariyeri için ciddi bir başbngıçtır. Dinamik, yaratıcı, eğitici ve ciddi bir ortamda yoğun çalışmayı gerektiren saygın bir konumda, ü.rün, hizmet ve operasyonları en mükemmete ulaştırmada, fırsdi ve riskterin değerlendirilmesinde, olayların aydınlatılmasında etkin bir görev üstleneceksiniz. Bankacılığı en ince ayrıntısına kadar tanıma, teknik bilgi ve becerinizi geliştirme; yönerim kademelerine hazırlanma fırsatı bulacaksmız. Aranan nitelikler • Idari Bilimler, ikrisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüsfri llişkileri, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme Mühendisliği, işletme konularında lisans egitimini tamamlamış olmak, • 28 yaşını doldurmamış olmak,. • İyi derecede Ingilizce bilmek, • Bankamızın açtığı herhangi bir sınavda başarısız sayılmış olmamak. Sınav • ingilizce ve Genel Yetenek yazılı sınavı 1 3 Temmuz 1991 Cumartesi günü, istanbul, Ankara ve Izmir'de yapılacaktır. • Sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılacaktır. Başvuru Başvuruda bulunacakların, • Oğrenim konularını, açık adreslerini ve ulaşılabilecek telefon numaralarını içeren özgeçmişlerini, • Erkek adayların askerlik durumlannı, • Yazılı sınava hangi ilde katılmak istediklerini belirterek, bir fotoğraf ile birlikte 2 Temmuz 1991 farihine kadar "TEFTİŞ" rumuzuyla PK 45 Mecidiyeköy 80312 İstanbul adresine ulaştırmalan gerekmektedir. Bilgi • Ayrıntılı bilgi için Pamukbank şubelerinden broşür alabilir veya Teftiş Kuruluna doğrudan başvurabilirsiniz. Tel: 161 40 17 PAMUKBANK iyi ba n ka d ır VE IDARE T A R A Ş T I R M A V E G E L İ Ş T İ R M E T MANAGEMBNT RBSEARCH AND DEVELOPMENT - MRD Köklü bir gruba dahil otomotiv sanayii için; Atılımcı, inandığını savunan, kolay vazgeçmeyen ve kumandasındaki kuruluşu kendi girişimi gibi görüp yönetmekten hoşlanan aşağıda nitelikleri verilen, Genelaranmaktadır. • İ.T.Ü, B.Ü., O.D.T.Ü Makine Mühendisliği bölümü mezunu tercihan İşletme İhtisası yapmış, • 32-45 yaşları arasında, • İyi derecede ingilizce bilen, • Ust yönetimde asgari 5 yıl deneyimli, İş yeri Eskişehir olan bu görev için adayların Danışman kuruluşumuz SEVK VE İDARE'ye ilana paralel yazılmış (Eğitim, yaş, lisan, deneyim) fotoğraflı bir özgeçmişle başvurmaları rica olunur. Tüm başvurular danışmanlık ilkesi gereği gizli tutulacak ve yanıtlanacaktır. Büyükdere Çad. 157/8 K. 2 Zincirlikuyu/İSTANBUL Tel.: 175 76 84 "Bilünsel seçim/Psycometric selection" ELEMAN ARANIYOR Eskişehir Organize Sanayi Bölgesin- deki Jant ve makine imalatı yapan tesisimizde görevlendirilmek üzere üretim müdürü ve öretim mühendis- leri aranmoktadır. • En az üç yıl fabrika deneyimli. • İyi derece ingilizce bilen •Askerligini yapmış makina mühendis- lerinin (İTÜ,ODTÜ,BOĞAZİÇİ mezunlo rı tercih nedenidir.) Fabrikamıza şahsen mûacaatları gerek- mektedir jAMAK A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde Tel: (22) 1600 36 ESKİŞEHİR Şantiyemizde çalışacak deneyimli Elektrik Mühendisi aranıyor. Ingilizce Tercih Nedenidir. Tel.: 151 00 06 CHRYSLER K A M Y O N İMAUVTVETİCA.Ş. ELEMANLAR ARIYOR Mühendıslık Dairesı İcin • iyi ingilizce bilen, tercihan otomotiv sanayiinde tecrübeli MAKİNE YÜKSEK MÛHENDİSLERİ VE MAKİNE MÛHENDİSLERİ Imalat Dairesı İcin • İngilizce bilen MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ VEYA MAKİNE MÜHENDİSİ Pazarlama Daıresi İcin • Çök iyi ingilizce bilen, istanbul dışına seyahat edebilecek, tercihan evvelce benzeri işte çalışmış ve sürücü belgesi olan SERVİS MÜHENDİSİ Mali Daıre İcin • İşletme konusunda yüksek oğrenim görmiiş tercihan ingilizce bilen MAÜANAÜST • Konusunda yüksek oğrenim görmuş, COBOL Programlama diline vakıf, tercihan ingilizce bilen SİSTEM ANAÜST PROGRAMCI Tüm adayların askerligini yapmış olmalan şarttır. istekülerin şahsen Çayıroya - Gebze'deki fabrikamızın Personel Dairesine veya fotoğraflı bir mektupla "Personel Dairesi P.K. 53 Kadıköy - İSTANBUL" adresine başvurmaları rica olunur. Bütün müracaatlar gizli tutulacak ve cevaplandırılacaktır. KİMYA/MAKİNE ÜHENDİSLERİ Avrupa'nın önde geleıi gıda kuruluşlarından biri olan Perfetti'nin, Türkiye'de Büyükçekmece'de • kurulu fabrikasında görevlendirilmek üzere: • Kimya veya Makine Mühendisliği eğitimi görmüş • ingilizce, İtalyanca veya Fransızca lisanlarından en az birini iyi derecede konuşan • Askerligini yapmış genç ve dinamik mühendisler alınacaktır. Adaylarda iş deneyimi aranmamakta olup", ilerde yönetim kademelerine yükseltilecek bu kişiler yurtdtşında da eğitime tabi tutulacaktır. istekülerin mesai günlerinde 14.00-18.00 saatleri arasında 175 22 47 no.lu telefondan randevu almaları rica olunur. Lb GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ûadnc Fargo (PACEMAKER) KALP PILI konusunda, Şirketimizin İstanbul merkezinde egltllmek ve görevlendirilmek üzere; • Tercihan EUEKTRONİK • FİZİK veya BİOMEDİKAL MÛHENDİSLERİ aranıyor • Ingilizce bilen •Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engel hali olmayan •30yaşınıgeçmemiş • Erkek adaylar için: Askerligini yapmış feleklilerin fotoğraflı özgeçmişlerini içeren "mühendis" rumuzlu başvuru mektuplannı aşağıdaki adrese göndermeleri rica oJunur. «. "IBBI CIMAZL4B TIC YE SAN « S Atatürk Bulvan, 166/5 Aksaray-istanbul İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLtMLERİ VE COĞRAFYA ENSTtTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Enstitümüze 1991-1992 ögretim yüuıda aşağıda yazılı programla- ra beürtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi almacaktır. Basvuracakların UsansUstO yönetmeliginde belirtilen şartlan haiz olmalan ve aynca başvurduklan bilim dallan ile ilgüi konularda li- sans ve yüksek lisans yapmış olmalan gerekir. Adaylann 2-16 Eylül 1991 tarihleri arasında saal 17.00'ye kadar sınava girmek istediklerini bildiren bir dilekçe ekinde; a) Resmi onaylı diploma ve mezuniyet belgesi b) Resmi onaylı fotoğraflı nüfus cüzdan ömeği c) 2 adet fotoğrafla birlikte enstitOmOz öğrenci bürosuna muraca- at etmeleri gereklidir. Programlar Yüksek lisans Doktora 10 10 10 10 10 10 10 s5 5 3 2 3 2 Deniz Biyolojisi Deniz Fiziği ve Kimyası Deniz Jeolojisi ve Jeofizigi Jeomorfoloji Uygulamalı Coğrafya: a) Klimatoloji ve Meteoroloji b) Uygulamalı Beseri ve tkt. Coğrafya c) Çevre Bilimleri-Geokoloji Yüksek lisans adaylannın bilim sınavı 20.9.1991 taribinde saat 14.00'te, doktora adaylannın yabana dil (İngilizce - Fransızca - Al- manca) sınavı 24.9.1991 tarihinde saat 10.00'da, bu sınavda başanlı olanlann bilim sınavlan 26.9.1991 tarihinde saat 14.00'te aşagıriaVi adreste yapılacaktır. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü MOsküle Sokak Vefa/tstanbul Müracaatlann gerekli belgelerle birlikte 2-16 Eylül 1991 tarihleri arasında enstitü öğrenci bürosuna yapüması duyurulur. Yönetmeligin öngördüğü devam zorunluluğu vardır. Basın: 28568 Reklamcılık mesleğini seven, genç ve çabuk kavrayan, yaratıcı fikirleri geliştirebilecek yetenekte, deneyimli ya da yetiştirilmek üzere, İngilizce konuşup yazabilen, METİN YAZARLARI İlgilenenlerin 160 64 64 no'lu telefondan Bengi Bakî'yi arayarak randevu almalan NATA REKLAMCİUK A.Ş. rica olunur. YURTÎÇİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENtM BURSU VERİLECEKTÎR 1991-1992 öğretimyılında yüksek lisans doktora veya buna esdeğer oğrenim öğrenclsi olanlardan Ata- türk Kültür, Dil ve tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşlın adını (6) öğrenciye mecburi hizmet karşılığı burs verilecektir. Yüksek lisans bursu en çok 2 yıl, doktora veya buna esdeğer oğrenim bursu 4 yıl verilir. Bursu Verecek Aranacak Liıanı Burs Verilecek Kurum Burs Konulan ögrenim Dah Öferenci Sayısı Atatürk Araştırma Atatürk, Atatürkçülük, Atatürk İlke Merkezi İnkılîplan, Milli Mücadele TC tarihi. Türk Dil Kurumu Tarihi Türk Lehçeleri Yasayan Türk Lehçeleri Türk Tarih Kurumu Yakınçağ Tarih Tarih Türk Dili ve Ed. TürkDili ve Ed. Tarih lfMaster) l(Master) 1 ÇMaster) 1 (Master) 1 (Mas+Dok)Atatürk Kühür Gaspıralı İsmııl Bey'in İstanbul Türk Ay- Türk Dili ve Ed. Merkezi dınlın üstünde uyandırıcı etkılerı. Değisen sosyal bünyesinde Ailenin esler Türk DUi ve Ed. 1 (Mas+Dok) arasuıda güç ve otorıte olusumunun çocukla- nn yetismesi ve yaratıa gücü üzerindeki etkisı. ARANACAK ŞARTLARı 1— 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesindekı şartlan tajımak, 2— Mülâkat tarihinde 30 yajından büyük olmamak. BAŞVURU: İstekliler asağıdaki belgelerle 27 Eylül 1991 tarihine kadar ügılı bağlı kurulus baskanlıklanna basvura- caklardu*. # 1— Kurumdan alınacak form, 2— Ozgeçmis, 3— Nühıs cüzdanı ash veya örneği, 4— Yükseköğrenim diplomısı veya noterden onaylı örneği, 5— Yükseköğrenim süresince aldığı derslere ait notların dökümü ile basan ortalamasını gösterir dekan- lıkça önaylanmış belge, 6— Yüksek lisans, doktora ve esdeğer oğrenim öğrencisi olduğunu gösterir belge, 7— (4) adet vesikalık fotoğraf. MÜLÂKAT: Adaylar mülâkata katılmak üzere 4 Kasım 1991 günü saat 10.00'da başvuruda bulunduklan kunımlarda hazır bulunacaklardır. Başvurular, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi için Atatürk Bulvari No: 225 Ka- vakhdere / ANKARA Türk Dil Kurumu için, Atatürk Bulvan No: 217 Kavaklıdere / ANKARA Türk Tarih Kurumu için Kızılay Sokak No: 1 Sıhhiye / ANKARA adreslerine yapılacaktır. Basın: 28517 Copers&Fax Fotokopi ve Faksimile Satış Departmanları İçin 1 DEPARTMAN SORUMLUURI Satış ve Yönetim deneyimine sahip, Yüksekokul egitimini tamamlamış, Askerlıkle ilişkisi olmayan, Tercihen İngilizce bilen 2| SATIS ELEMANLARI Satıcılık mesleğine ilgi duyan, 5 Eğitim görerek yükselmek isteyen, • En az lise mezunu, adayların 175 15 23 ve 172 12 17 nolu telefonlardan randevu alarak müracaatlan rica olunur. KOPİTEKNİK BÜHO OTOMASYON SİSTEMLERİ TİC. VE SAN.A-Ş. Kasap Sokak No: 10/1 AHınay İşmerkezi ESENTEPE Ehliyetinlz için bizi seçin ALTIYOL SÜRÜCÜ KURSU Altıyol Kavşağı, Mürverciçeği Sk. No: 12, Kat:2 7W: 347 83 62-349 13 87 DpGAN.. SURUCU KURSU BAKIRKÖY'DE Gençler Cad. No: 38/2 BAKIRKÖY 983 73 91-583 73 92 ELEMAN ARANIYOR Kitap ve ansiklopedi pazarlamasında maaş + prim sistemiyle çalışacak bay ve bayan elemanlara ihtiyaç vardır. istekülerin 512 05 05 / 516 numaralı telefondan randevu almaları gerekmektedir. CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ lllüstrasyonda "hızlı yetenekli", Sanat Yönetmeni ile uyumlu çalışmaya alışık. konusunda yüksek öğrenimli, en az üçyıl reklam ajansı deneyimli YaratlCl Graflker anyoruz. Özenle hazırlanmış taslak çaltşmalan "hızlı titizlikle'orijinale dönüştürebilecek, reklamcılığı meslek edinmek isteyen, konusunda yüksek öğrenimini yeni bitirmiş olanlar da Yardımcı Graflker olarak başvurabilir. Grafiker arkadaşlanmız 130 0782ve 130 0793'den randevu alarak, çal\şma ömeklerinizle birlikte gelin, Sanat Yönetmeni'miz Güntekin Başaran'la görüşün. Çağdaş Reklam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Leading Multinational Health Care Company Is looking for SALES MANAGER To provide sales support and promote the activities of Itcencees and distributors in Turkey. The successful applicant should have • Excellent business sense • Medical device sales experience • Fluency in English • Related University Degree, Medical is a plus Competitive remuneration package will be offered Please apply in strict confidence enclosing a full CV in English and a recent photograph. To: Ref: 9102 P.K. 111 80072 Beyoğlu, Istanbul-Turkey BA5ARAN Serbest Muhasebeci MalMusavr«k Anonim Şrtetı a memter of Price Waterhouse
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog