Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

17 HAZİRAN 1991 DIŞ HABERLER CUMHURtYET/11 Kohl: SSCB'ye yardım edin • DEİDSHÖM (AA) — Almanya Başbakaıu Helmut Kohl, sanayileşmiş ülkelere, tarihi bir fırsatı kaçırmamalan ve SSCB'ye daha çok ekonomik yardım yapmalan çağnsında bulundu. Kohl, Kanada Başbakanı Brian Muhoney Ue görüştukıen sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "tiyatroda seyirciymişiz gibi davranamayız. Sahnede olan bizleriz, bizim güvenliğimiz ve hayatlanmız... Bu tarihi fırsatı kaçırmayın" diye konuştu. Irak ordusunda temizlik • DAHOK (AA) — Irak ordusu gizli servisinin başkanının 'rejim aleyhtan faaliyetler' nedeniyle hapse atıldığı ileri sürüldü. Irak'ın kuzeyindeki müttefik kuvvetler subaylan, Irak ordusu gizli servis şefi Tümgeneral Vefik Casem Samari'nin bu ay başında tutuklandığım belirttiler. Müttefik subayları, Samari ile birlikte Irak Devlet Başkam'na bağlılıklarından şüphe edilen bazı lraklı subayların da tutuklandığım kaydettiler. Batı Trakyatla direnig • GÜMÜLCİNE (AA) — Batı Trakya'da Gümulcine ve Şapçı belediye başkanlarının yanı sıra bölgedeki 28 kuruluşun temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda, hükumeti protesto amacıyla bugünden itibaren uç gunlük direniş kararı alındı. Hazırlanan kalkınma raporlarından sonra ve Başbakan Mitsotakis'in Batı Trakya ziyaretinden bu yana bölgede olumlu bir gelişme olmamasını protesto etmek, kredi borçları odemelerinde kolaylık sağlamak, adalarda olduğu gibi katma değer vergisinde indirim ve teşvik tedbirleri uygulanmasını istemek için yapılacak eylemin ilk iki günü talepler basına duyurulacak. PASOK'un • ATİNA (AA) — Yunan ordusuna yüksek rütbeli subayların ısimlerinin de karıştığı, 75 milyar liralık bir yolsuzluk ve sahtekârhk skandalı ortaya çıkanldı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askeri savcının yaptığı ön tahkikat sonucu 1984-1989 yılları arasında bir askeri malzeme fabrikasında ve merkez cephanelik depolarmda hiçbir zaman gerçekleştirilmeyen siparişler yapıldığı, bazı askeri malzemenin kaybolduğu, malzeme sayımının doğru yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi. Kongre Partisi önde gidiyor • YENt DELHt (AA) — Hindistan'da son tunı önceki gün yapılan genel seçimlerde alınan ilk sonuçlara göre, Kongre Partisi önde gidiyor. Hindistan televizyonu seçimlere katılımın yüzde 53 civarında olduğunu bildirdi. Bu oran Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından sonra yapılan 10 genel seçimdeki en düşük seçimlere katılım oranı. İsrail'den Baker'a suçlama • KUDÜS (AA) — lsrailli yetkililer, ABD Dışişleri Bakanı James Baker'i, Israil'in iç politikasına kanşmakla suçladılar. Israil Din Bakanı Zevulun Hammer, Baker'ın tsrail Başbakanı Izak Şamir'in yakın danışmanlanndan Yossi Ben-Aharon'u eleştirmesi konusunda, "bu sadece egemenliğimize tecavuz değil, aynı zamanda başbakanımıza hakarettir" dedi. Israil Parlamentosu Dış llişkiler Komisyonu Başkanı Eliahu Ben-Elissar, "Bugün kalkıp da, Israil'i ve Şamir'e çok yakın insanlan, Amerika'run Ortadoğu'daki politikalarının başarısızlığından sorumlu tutmak fazla ileri gitmektir. ABD'nin, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri banş masasına oturtabilme yolunda bir milimlik bir gelişme sağladığı bile söylenemez" dedi. Pinatubo yanardağımn yenidenpatlaması olasılığının karşısmda dehşete kapûan onbirûerve kişi, evlerini terk ediyor Filipinler'de volkandan kaçışYanardağın puskürttüğu küllerin oluşturduğu tabaka, volkandan 100 kilometre uzakhktaki başkent Manila'nın üzerinde asılı kaldı. Manila'da hava trafiği durdurulurken 9 kişi küllerin altında kalaraköldü. Dış Haberler Serrisi — Füipinler'de 600 yıllık uykusundan geçen hafta uyanarak hal- kı dehşete boğan Pinatubo yanardağı, ülke- de yaşamı felce uğrattı. Yanardağın 40 kilo- metre yakımnda bulunan bütün yerleşim merkezleri, yeni bir patlama olasılığma kar- şı boşaltılıyor. Ajanslann haberlerine göre bölgede yaşayan on binlerce kişi, adarun gü- neyine doğnı kaçıyor. Yanardağın püskürt- tüğü küllerin, kentlerdeki binaların çatılan- na yaptığı basınç sonucunda binalann çök- mesi nedeniyle önceki akşam 9 kişi öldü. Reuter'in haberine göre ilk olarak geçen çarşamba günü patlayan yanardağın önceki gün yeniden şiddetle patlamasımn ardından, bölge halkı hızla evlerini terk etmeye başla- dı. Yetkililerin, yanardağın, önceki patlama- lardan çok daha şiddetli bir biçimde patla- yabileceği uyarısı üzerine bölgede yaşayan yaklaşık 100.000 kişi, yanardağa 100 kilo- metre uzakhktaki başkent Manila'ya akma- ya başladı. Reuter'in haberine göre Pinatu- bo"ya 40 kilometre yakınlıktaki alamn için- de kalan Angeles, San Fernando ve Olonga- po kentlerinde yaşayan on binlerce kişi, oto- büslerle, kamyonlarla, bisikletlerle, hiçbir araç bulamazlarsa yaya olarak tehlike böl- gestnden kaçmaya çalışıyor. Uzmanlar, yeni yapılan araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlarla, yanardağda önce- kilerden daha şiddetli bir patlama gerçekleş- mesi olasıhğmın zayıfladığım bildiriyorlar. Uzmanların verdiği bilgiye göre yanardağın zirvesinde meydana gelen yeni çatlaklar. bundan sonra gerçekleşecek patlamalann şiddetini düşürecek. Meydana gelen patlama- lann en şiddetiilerinin önceki akşam gerçek- leştiğini bildiren •uzmanlar, tehlike bölgesi- nin sınırlanmn da önümüzdeki günlerde da- raltılabileceğini açıkladılar. Ölfl sayısı Tam bir karmaşa ortamınm hâkirn oldu- ğu bölgede, ölü sayısı hakkında sağlam bir bilgj edinmek olanaklı değil. Filipin resmi ha- ber ajansı dun verdiği haberlerde, "yüzlerce" kişinin ölmüş olmasmdan korkulduğunu du- yurdu. Ancak elde buhınan resmi verilere gö- re ölü sayısı 137. Bunların 100'ünün, San Marcelino'da çamurlann altmda kalarak can verdikleri bildiriliyor. Filipinler sivil savun- ma dairesmin verilerine göre ise ölü sayısı 19. Yanardağın yakınındaki yerleşim merkez- lerinden Olongapo'da bir hastanenin çatısı- na yığılan küllerin, şiddetli yağmurlann da ALMANYA etkisiyle çaüya basınç yapması nedeniyle ön- ceki gece hastanenin çatısı çöktü. Olayda, hastanede bulunan 9 kişinin küllerin ve ça- murun altında kalarak öldüğü açıklandı. Bölgedeki pek çok kentte aynı tür olaylann yaşandığı ve halkın, çatılannda biriken kül- leri temizlemek için seferber olduğu bildiri- liyor. Reuter'in haberine göre Pinatubo yanar- dağının bulunduğu Luzon adası, yanardağın yeni patlamalanyia sallanmaya devam edi- yor. Patlamalarda yanardağın havaya savur- duğu küller, yanardağdan 100 kilometre uzaklıktaki başkent Manila'nın semalannda kahn bir tabaka oluşturarak görüşü engelli- yor. Adayı etkisi altına alan Yunya tayfunu- nun etkisiyle Manila'ya kadar ulaşabilen kül tabakası nedeniyle Manila havaalanı trafığe kapatüdı. Bölgedeki diğer kentlerde de yol- lann, şiddetli yağmurun etkisiyle çamurlaş- mış küllerle kaplı olduğu, yollarda gövdesi larilmış ağaçlara sıkça rasüandığı bildiriliyor. Dünya kızgın Dış Haberier Servisi — Volkanlar, dep- remler ve diğer doğal afetler, Asya'da, Gü- ney Amerika'da, Sovyetler BirliğTnde ve Atlantik Okyanusu'nda etkisini sürdürü- yor. Filipinler'deki volkanın dışında, dün- yamn diğer bölgelerindeki doğal afetkr şöy- le seyrediyor: Japoaya'da Unzen—İki hafta önce şid- detli bir patlamamn meydana geldiği Un- zen volkanında hafıf patlamalar sürüyor. Unzen'de, yeniden şiddetli bir patlamamn meydana gelebileceği belirtiliyor. Penı'da Sabancaya—Güney Amerika ül- kelerinden Peru'da, Sabancaya volkanı da yeniden faaliyete geçti. Görcistan'da deprem—Gürcistan'da ön- ceki gün meydana gelen ve ilk beürlemele- re göre 7 kişinin ölümüne yol açan depre- min yol açtığı zarann çok büyük olmasın- dan endişe edili>ılıyor fUGOSLAVYA Zengin ülkelere tiyelik vizesiAvnıpa Topluluğu, lsveç ve Avusturya gibi zengin başvuru sahiplerine kapılannı açmayı düşünüyor. Türkiye ve eski Varşova Paktı ülkelerinin topluluğa tam üye kabul edilmesinin ise belirsiz bir geleceğe ertelenmesi bekleniyor. SABETAY VAROL BRÜKSEL — Avrupa Top- luluğu, lsveç ve Avusturya gibi "zengin" başvuru sahiplerine kapılannı 1995'ten sonra açabi- lecek. Kendi içinde-çözmekte güçlük çektiği bir dizi soruna rağmen, 12'ler Avrupası'nın, güçlü kuvvetli ekonomilere sa- hip bu ülkeleri bünyesine alma- sı, AT'in geleceği açısından müspet bir gelişme şeklinde ele alınıyor. Başvurusunu bir süre önce yapan Avusturya'nın, aşağı yu- karı bu tarihlerde tam üye olma- sı büyük bir olasılık. Avustur- ya'dan sonra, lsveç Başbakanı Ingvar Carisson'un, hukümeti- nin önümüzdeki 1 temmuzda tam üyelik için başvuru yapaca- ğını açıklaması, Topluluğun "genisleme" siyaseti açısından yeni ve önemli bir gelişme ola- rak değerlendırildi. Topluluğa parasal açıdan yuk olabilecek, Türkiye ve eski Varşova Paktı üyeleri gibi ülkelerin, tam üye- liklerinin ise belirsiz bir gelece- ğe atılacağı tahmin ediliyor. Yakın zamana kadar Avrupa Topluluğu uyeliğini geleneksel "baglanüsızlık" politikasına ay- kın sayan lsveç, bu konuda ar- tık aym kanaatte değil. Bu iki ülkeden başka Finlan- nuçlar elde edilmiş değil. Avru- palılar "tek merkez bankası" ve "tek para birimi" konularında görüş birliğine varmaktan he- nüz çok uzaklar. Aynı şeyi, 12'lerin, "siyasal biıiik" ve özellikle savunma konusunda aralannda birleşememesiyle ilgi- li olarak da söylemek mümkun. Buna rağmen AT'nin, söz ko- nusu zengin ekonomilerle takvi- yesi, Ortak Pazar'ın yarınları açısından hatırı sayılır bir geliş- me. Körfez savaşının başlama- sıyla birlikte gösterdiği zaaflar bir yana, AT'nin bu ülkeler için "çekim merkezi" olmaya de- vam etmesi "Birleşik Avrupa" görüsünu savunanlan cesaret- lendirici mahiyette. Yeni uye olmak isteyen bu zengin ülkeler, daha önce ger- çekleşen "genişleme" süreciyle birlikte tam uyeliğe alınan Por- tekiz, İspanya ve Yunanistan gi- bi ülkelerin tersine, ekonomik olarak Topluluk bütçesine "al- dığından çok verebilecek" ka- pasiteye sahipler... Ayrıca bazı sanayi veya finans sektorlerin- deki tartışmasız üstünlıikleri, ABD ve Japonya'ya karşı AT'- nin sürdürdüğU şiddetli rekabet savaşında Avrupa'ya avantaj kazandıracak nitelikte. Buna karşılık, ekonomik açı- dan Topluluğa fazla bir şey ka- Aynlık fırtması 9gün 'HEtL HtTLER' — Neonaziler son günlerde giderek büyük bir taraftar toplamaya başladılar. Bunda iki Almanya'nın birteş mesinin getirdiği sonınlann büyük rol oynadığı belirtiliyor. (Fotoğraf: Reuter) Neonazilergövde gösterdiDresden'de bir arkadaşlarının öldürülmesini protesto etmek için binlerce rieonazi gösteri yaptı. 'Yabancılar dışarı' sloganlan atılan gösteride polis, yasalara aykın marşlar söylenmesine karışmadı. DtLEK ZAPTÇIOĞLU diya, Isviçre. Norveç gibi ülke- zandırmayacak eski DoğuBlo- lerin giderek cıddi bir olasılık ku ülkelerinin tam üyeliklerinin sayılmaya başlanan katılımla- bu aşamada "olanak dışı" ol- rıyla, Avrupa Topluluğunun, duğu ifade ediliyor. Geçen per- "ekonomik giiç" olma bakı- şembe ve cuma günleri Çekos- mmdan, şimdi olduğundan çok lovakya'nın başkenti Prag'da daha önemli bir birim oluştura- Fransa Devlet Başkanı Mitter- cağı kaydediliyor. mnd ve Çekoslovakya Başkanı öte yandan 12'ler arasında, Vadav Havel'in konuğu olarak ekonomik ve siyasal birliğe eriş- bir araya gelen 150 önemli şah- me amacıyla yurütülen "hükiı- siyete hitap eden Mitterrand, bu metier arası konferans" müza- üyeliklerjn "hayal" olduğunu kerelerinden şimdilik somut so- açıkça belirtti. DRESDEN — Doğu Ahnanya geçen haf- ta sonunda neonazilerin şimdiye değin dü- zenledikleri en büyük gövde gösterisine sah- ne oldu. Neonaziler tarafından "hareketin başkenti" ilan edilen Dresden'de öldürülen bir neonazi için düzenlenen cenaze töreni- ne Almanya'nın her yerinden 2 bine yakın sağ eylemci katüdı. Almanya'da hızla tır- manan aşın sağcı ve Türk düşmam akımın çekirdeğini oluşturan bu 2 bin kişinin çev- resinde yaklaşık 20 bin sempatizan ve yar- dıma var. Doğu Alman polisinin verdiği bilgiye göre yalnız Doğu Almanya'da bu sa- yılara ek olarak 50 bin Alman genci daha aşın sağ akımlann etkisi altında bulunuyor. Alman neonazilerinin "başkrat" ilan et- tikleri DTesden'de gerginlik, 1 haziranda bir neonazinin öldürülmesi üzerine hızla arttı. 36 yasındaki Rainer Sonntag iki kadın tüc- can tarafından sokak ortasmda vurularak öldürüldü. Neonaziler bir süredir Dresden şehrindeki genelevlere baskınlar düzenliyor ve birleşmeden sonra artan fuhuşu kaba kuvvetle önlemeye, kendi deyimleriyle şe- hirde "düzen ve asayiş amaçlamaya" çalı- şıyorlar. Sokak satıcüanna, yabancılara, fahişelere ve oyun salonlarına saldıran ne- onazilere halk "polisin görevini üstlendikleri" gerekçesiyle sempatiyle ba- kıyor. Neonazi saldırüanndan yılan gene- levlerin kapanması halk tarafından mem- nuniyetle karşüanıyor. Neonazilerin liderlerinden Rainer Sonn- tag, bu eylemler yüzünden 1 haziranda Dresden'de iki kadın tüccan tarafmdan vu- nüdu. Katüler geçen hafta Interpool ara- cüığıyla Bangkok'ta yakalanarak Alman- ya'ya getirildiler. Vunılan arkadaşlan Sonntag'ı "hareketin sebidi" ilan eden ne- onaziler ise hafta sonunda Dresden'de dü- zenledikleri cenaze törenini dev bir gövde gösterisine dönüştürdüler. Batı'dan belli başlı tüm aşın sağ parti ve örgüt temsilci- leri cumartesi günü Dresden'e gelerek kent içinde üniformalı, düzenh' bir yürüyüş yap- ü. Izinli gösteride asayişi sağlamak üzere 1500 polis hazır bulundu. Almanya'da "Dentschland DeotscUand Über AUes" şeklindeki eski milli marşı söylemek ve ana- yasaya aykın sembolleri lcullanmak yasak olduğu halde polis neonazilerin bu yolda- ki sloganlanna seyirci kaldı. Kim demiş "bayramda bütün bankalar kapalı' diye!.. Telebanka, Otobanka, AloBanka açık! SayaurU-r havale yapıl r. I YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" SSCB sonra Hırvatistan ve Slovenya cumhuriyetlerinin liderleri 26 haziranda bağımsızlık ilanı konusunda anlaştılar. Dış Haberler Servisi — Sıkı bir merkezi yönetime dayanan federasyon ile gevşek bir fede- rasyondan yana olanlann tartış- malanyla uzun süredir çalkala- nan Yugoslavya'da önceki gün bir araya gelen Sloven ve Hır- vat liderler federasyondan ayn- lış tarihlerini saptadılar. Sloven- ya Devlet Başkanı Milan Kucan Ue Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman bu ayın 26'sında birlikten aynlacaklan- nı, ancak bundan sonra da ül- kede federasyon sorununun çö- zülmesi için yapılacak görüşme- lere katılacaklannı açıkladılar. Slovenya'nın başkenti Ljubl- jana'da iki liderin görüşmesin- den sonra yapılan açıklamada "Sloven ve Hırvat temsilciler, her iki cumhuriyetin de bağım- sız olacagı ve egemen sayılacak- lan 26 haziran tarihine kadar ortak faaliyet gösterilmesi ko- nusunda ilke anlaşmasına var- mışlardır" denildi. Reuter'in Tanjug'a dayandır- dığı haberde, iki cumhuriyetin yetkililerinüı federal yönetim ve diğer dört cumhuriyet temsilci- leri ile derhal federasyonda gev- şek yönetimin hâkim kılınması amacıyla masaya oturmak iste- dikleri de yer aldı. Bu amaçla karşılıklı ilişkileri yönlendirecek bir taslak anlaşma hazırlanaca- ğı ve her alanda işbirliğine açık olduklan da kaydedildi. Hırvatistan Cumhuriyeti'nde, halkın çoğunluğunun düzenle- nen referandumda bağımsızlık yönünde oy kullanması üzerine bağımsızlığın ilan edileceği tarih olarak 30 haziran saptanmıştı. BağımsızLkla ilgili referandumu daha önce yapan Slovenya ise 26 haziranda bağımsızlığını ilan edeceğini duyurmuştu. Gorbaçov:Ifeltsînle anlaştıkSovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin'le işbirliği yapmak üzere anlaştığım söyledi. Dış Haberler Servisi — SSCB Başkanı Mihaii Sergeyevic Gor- baçov, Rusya Federasyonu Devlet BaşkanlığYna seçilen Bo- ris Yeltsin'le işbirliği yapacağı- nı söyledi. Gorbaçov, Londra'- da yapılacak sanayileşmiş ülke- ler zirvesine şantaj ya da dilen- mek için gitmeyeceğini de kay- detti. AA'nın haberine göre Gorba- çov, önceki gün Sovyet televiz- yonuna verdiği demecte, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yeltsin'le yeni gorevlerini kut- lamak amacıyla yaptığı telefon görüşmesinde işbirliği yapmak konusunda anlaştıklannı söyle- di. Gorbaçov, Rusya Federasyo- nu Devlet Başkanlığı seçimleri- ne 104 milyon seçmenden 26 milyonunun katılmadığı, katı- lanlardan 36 milyonunun da Yeltsin'e karşı oy kullandığım anımsatarak "42 milyon oy alan Rusya Devlet Başkanı'nın bu rakamların verdiği işaretleri unutmaması gerekir" dedi. Gorbaçov, seçim sonuçlarımn Rusya'da farklı görüşlere sahip insanlann oluşturduğu geniş bir siyasi yelpazenin varlığını orta- ya çjkardığını dile getirdi. SSCB lideri, Sovyet televteyo- nuna verdiği demeçte daha son- ra ekonominin içinde bulundu- BARZANÎ ğu duruma ve Batı'dan beklen- tilere değindi. Sovyetler Birliği'- nin Avrupa'da oluşan yeni ger- çekliklerden yola çıkarak Batı'yla yeni işbirliği biçimleri çerçevesinde ekonomik bir bü- tünleşme sürecine girmek istedi- ğini anlatan Gorbaçov, bu çer- çevede ülkesinin Batı'dan kredi almflsımn kendilermi aşağüayıa bir şey olarak görülmemesi ge- rektiğini, çünkü bundan kredi- yi alan kadar verenin de kârlı çıkmasımn öngörüldüğünü bil- dirdi. Gorbaçov, 16-17 temmuz tarihlerinde Londra'da yapıla- cak güz zirvesine şantaj veya di- lenmek için gitmeyeceğini söy- ledi. Mihail Gorbaçov, yeni birlik sözleşmesine ilişkin bir soruyu yamtlarken Yüksek Sovyet Baş- kanı Anatoli Lukyanov'un SSCB Parlamentosu'nun da ye- ni sözleşmeye taraf olması ge- rektiği yolundaki görüşlerini reddederek bu sözleşmenin ege- men cumhuriyetler tarafından oluşturulmakta olduğunu ve merkezi devlet parlamentosu- nun bu sözleşmeye imza koyma- sı için hiçbir gerekce bulunma- dığuıı vurguladı. Gorbaçov, bu- gün 9 cumhuriyetin lideri ile bir araya geleceğini, yeni birlik söz- leşmesinin temmuz ayı sonuna kadar imzalanabileceğini ifade etti. Bu arada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin, yann ABD gezisine başlayacak. Reuter'in haberine göre Yeltsin, ABD'de Rusya'mn uygulayaca- ğı ekonomik reformlar için des- tek buhnaya çalışacak. ABD Başkanı George Bush, Yeltsin'i 20 haziranda kabul edecek. 'Kürtlere özerklik anlaşması hazır*Dış Haberler Servisi — Irak- ta Kürtlere tanınacak özerk böl- ge konusunda Bağdat yönetimi ile Kürt temsilciler arasında yü- rütülen goruşmelerin sona erdiği ve 'taslak anlaşmanın hazır oidugu' bUdirildi. Kurdistan De- mokratik Partisi uyesi Roş Şa- veys'ın dun yaptığı açıklamaya göre anlaşma 'birkaç güne kadar' imzalanacak. Şaveys yaptığı açıklamada, Kurdistan Demokraük Partisi li- deri Mesud Barzani'nin dun sa- bah Bağdat'tan ayrıldığını söy- ledi. Parti üyesinin belirttiğine göre Barzani, yerel Kürt liderler- le taslak anlaşmayı göruşecek. Şaveys, yerel yönetimlerin anlaş- mayı reddetmelerinin söz konu- su olmayaeağını kaydetti. AFP'nin haberine göre anlaş- manın detaylan Mesud Barzani tarafından açıklanacak. Bu arada Irak'ta Saddam Hü- seyin yönetimiyle her türlü an- laşmaya karşı olan Kürt muha- lif gruplann birleşik bir cephe oluşturarak, mücadelelerini de- vam ettirmeyi planladıklan bil- dirildi. Iran Resmi Haber Ajansı IRNA Irak'taki Kürt Hizbullah Partisi üyelerinden Bedr Ismal adlı kişiye dayanarak verdiği ha- berde, Kürt fslam Haraketi adı altındaki gruba Kürt Hizbullah Partisi, Kürt Mücahitler, Kürt Ansar El-lslam ve diğer grupla- nn davet edildiğini duyurdu. Bağdat eleştirdi Irak'taki iktidar partisinin ya- yın orgam El Tkvra'da dun çıkan bir yaada, Ingiltere ve ABD yö- netünleri Bağdat'a karşı uygula- nan ambargoyu kaldırmadıkla- rı gerekçesi ile eleştirildi. Irak petrol gelirlerinden kesilerek oluşturulacak savaş tazminatı fonunun BM anlaşmasına aykın olduğu savunuldu. AP'nin ha- berine göre gazetede, tazminatın ambargonun sürduğü dönemde istendiğine dikkat çekiliyor. BARZANt — Açıklayacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog