Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 I Ş L E M :T AM AM ! Cumhuriyel Pamukbank \ Telefon Bankaeılığında BirNumara : 188 24 24 PAMUKBANK^ 68. Yıl; Sayı: 24002 Kurucusu: Yunus Nadi 1500TL <KDVdahü> 17 Haziran 1991 Pazartesi Akbulut hükümeti istifa etti; Yılmazyeni kabineyi kurmaya çalişıyor Hükümet pazarlığıANAP Genel Başkanlığı'nı kaybeden Akbulut, kendine yakın bakan ve milletveküleriyle konutta bir toplantı yaptı. Keçeciler'in önerisiyle çok sayıda milletvekili, Akbulut'a karşı mücadele veren bakanlann kabinede yer alması halinde ANAP'tan istifa edeceklerini açıkladı. Akbulut ve beraberindekiler dün 02.20'de Köşk'e çağrıldı. Özal'a istifasını sunan Akbulut'un, 'Tarafsız kalmadınız, sözünüzde durmadınız' diye sitemde bulunduğu öğrenildi. Ortak istifa mektubu hazırlayan Akbulutçular yeni kabine ile ilgili görüşlerini Ozal'a iletti. Özal sabaha karşı Akbulut ve Yılmaz'la yakla^ık 1 saat süren bir toplantı yaptı. Ozal'ın isteğine karşm Akbulut, MKYK listesinin en başında yer almayı kabul etmedi. Yılmaz dün öğle saatlerinde Özal'la 2. kez görüşerek yeni bakanlar kurulunu şekillendirmeye çalıştı. Köşk'ten aynlan Yılmaz, istenmeyen bakan Mustafa Taşar ile 50 dakika süren bir görüşme yaptı. Akbulutçulann istemediği Yılmazcı bakanlar arasında Konukman, Özdemir, Tuncer, Şıvgın, Çelebi, Altınkaya, Aküzüm, Örüç ve Özarslan'ın da adı geçiyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — ANAP Genel Başkanlığı'na seçilen Mesul Yılmaz, Yıldınra Akbulut yanlısı bakan ve milletvekillerinın istifa tehdidi nedenıyle, hukümetı kunnakta zorlanıyor. Akbulut yanlıları, kurulacak hükumette Akbulut'a karşı mücadele veren bakanlara yer venlme- si halinde istifa edeceklerini dile getirdiler. Yilmaz, Akbulut yanlılannın bu tepkileri ile Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın önerileri arasında sıkıştı. Başbakan Yıldınm Akbu- lut, Cumhurbaşkanı özal'a hükümetin is- tifasını iletti. Akbulut'un özal'a, "Tarafsız kalmadınız, sozttnuzde dnrmadımz" diye si- temde bulunduğu öğrenildi. Yılmaz'ın yeni hükümet ile ilgili çalışmalannı bu hafta bo- yunca sürdürmesi ve güvenoylamasının bay- ram ertesine sarkması bekleniyor. Akbulut, konutta kendisine yakın bakan ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Birçok bakan ve milletvekili, Yıldınm Akbulut'a, Başbakan'a karşı mücadele veren bakanla- nn Mesut Yılmaz'ın oluşturacağı kabinede yer almasına şiddetle karşı olduklannı açık- ladılar. Söz alan kimi milletvekilleri, böyle bir gelişme karşısında istifaya hazır olduk- lannı dile getirdiler. Bir bolümü de, bizzat istifa mektubu hazırlayarak aralarında im- zaya açtılar. Mektup yazan milletvekilleri Akbulut'a "Istifalannua istediğiniz biçimde kullanabilirsiniz. Grupta, güven oylaması sırasında ve bunlann da olesinde bir başka partinin olıışumunda isteme koyabilirsiniz" diye konuştular. Yıldınm Akbulut, bu gö- nışlere kesınlikle karşı olduğunu büdirerek, "İstifa ederiz, demek yanlıştır. Biz, miica- delemizi veririz. Parti butünlügünu de duşıinmeliyiz" dedı. Ancak bu sırada çok sayıda milletvekili tarafından imzalanan is- tifa mektuplan, ısrar üzerine Akbulut ta- rafından alındı. Mektuplar Akbulut'a ve- rilirken, "Bizim içimizden birisi size karşı, şu anki tutumunun dışında bir davranışa gi- rer, iki yuzlulök yapacak olursa bemen bu- nu yürurlüge koyun" diyenler de çıktı. Akbulut'a her koşulda kullanılması ama- ayla istifa mektubu verilmesi önerisi, Dev- let Bakanı Mehmet Keçeciler'den geldi. Bu göruş, daha sonra kimi bakanlar ve millet- vekilleri tarafından da benimsendi. tstifa mektuplannı imzalayanlar arasında; Meh- met Keçecüer, Oltan Sungurlu, Cemil Çi- çek, Abdülkadir Aksu, Eyüp Aşık, Alpas- lan Pehlivanlı, Tevfik Ertürk, Ercan Vural- han, Bülent Çaparoğlu da bulunuyor. Mek- tuplan, 5(fmn üzerinde milletvckilinin im- zaladığı bildiriliyor. Akbulutçu milletvekillerinin bu tavn; ANAP cevrelerinde, Mesut Yılmaz'ın oluş- turacağı yeni kabinede söz konusu bakan- lann yer almamasma dönuk bir çaba ola- rak değerlendirildi. Oımhurbaşkanı Turgut özal, saat Uffde Başbakanlık Konutu'nu arayarak Akbulut ve beraberindekileri Çankaya Köşkü'ne ça- ğırdı. Köşk'e çıkan Akbulut ve arkadaşla- n, özal ile bir süre görüştüler. Akbulut yan- hlan; özal'a, Başbakan'ın iyi niyetinin Yıl- maz'ın seçilmesine gerekçe olduğunu, Ak- bulut'un ANAP'a yaptığı hizmetlerin göz- ardı edilemeyeceğini aktardılar. Akbulutçu- lar, aynca Yılmazcı bakanlar konusundaki "istifa ederiz" mesajını, özal'a sözlü ola- rak ilettiler. Milletvekillerinin ayrümasından sonra özal ve Akbulut kısa süre başbaşa görüş- tüler. Akbulut bu görüşme sırasında Özal'a sert bir dille, "Tarafsız kalmadınız, sözü- nttzde durmadınız. Başta eşiniz Semra Ha- nım olmak uzere aüe yalnntonmz Mesut YU- maz'ı destekledi" diye çıkıştı. Akbulut'un bu sinirh tepkilerine özal, "Ne yapalım, ohur böyle şeyfcr" yanıtını ver- mekle yetindi. özal, Akbulut'a MKYK için karşı liste çı- kanp çıkarmayacağını sordu. Akbulut bir liste hazırlamaktan yana olmadjğını söyle- yince özal, "Mesut Bey seni listenin başı- na koysun" önerisinde bulundu. Akbulut (Arkası Sa. 16, Su. I'de) MKYK listesine Semra Özalson sırada girdi ANAParük YılmazcılarınözaTlaha MKYK listesini Cumhurbaşkanı özal ile birlikte hazırladı. ANAP'ın yeni genel başkanı, gazetecilerin, 'Özal'dan tavsiye aldınız mı?' sorusuna, 'Evetzatentavsiyesini ben talep ettim' yanıtıru verdi. 2. günde Akbulut ve yandaşlan kongreye katılmayarak protesto etti. Mesut Yılmaz da MKYK seçiminde oy kullanmadı. Mesut Yılmaz IJbenüler agırtıkta 60 kişilik YILMAZ — Yeni kabineyi düşünuyor. MKYK listesinde yer verilmeyen Yılmazcı il başkanlan tepki gösterirken Yaşar Okuyan salonu terk etti. Milletvekilleri Mehmet Akdemir ve Şadan Tuzcu 'kırgınlıklarını' ifade etti. Listede Yılmaz karsıtı Keçecüer, Doğan, Sungurlu, Ozsoy, Ersümer ve Yüksereyerverildi.4. Sayfada YENİ MKYK LÎSTESİ 4. Sayfada Yeni genel başkanın en uzungünü 108 oy farkla genel başkanlığı kazanan Mesut Yılmaz önce il başkanlarının gönlunü aldı. 'MKYK'ya kimleri istiyorsanız yazın diyen' Yılmaz 02.30'da Köşk'e çıktı. 05.00'e kadar suren göriışme sonrası ANAP'ın üst düzey yoneticileri belirlenmişti. 4. Sayfada PORTRE: 2000'Lİ YILLARA SOĞUK BİR GULÜMSEME 4. Sayfada Ekonomide Pakdemîrli dönemi Mesut Yılmaz'ın, ekonominin patronluğuna getireceğini açıkladığı Pakdemirli, dış ticaret ve teşvik sistemini yeniden düzenleyecek. Memur maaş zammı ve para programı konusunda da son sözü Pakdemirli söyleyecek. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)— Mesut Yılmaz'ın, "eko- nominin patronluğuna" getire- ceğini açıkladığı Ekrera Pakde- mirii'yi ekonomide dev sorunlar ve önemli ekonomik kararlar bekliyor. Ancak Pakdemirh'nin ekonomideki "tek patronlugu- 'nun da belirlı sınırlarının ola- cağı, önemli konularda son sö- zu yine Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın söyleyeceği ifade ediliyor. Pakdemirh'nin ekonomıden sorumlu başbakan yardımcılığı- na atanması halinde, Malıye ve Gumruk Bakanı ile ekonomıy- le ılgılı dığer bakanlar bir olcu- de kendisine bağlı olarak çalışa- (.aklar. Bu durumda, tırmanan enflasvon, çığ gibi bu>uyen but- çe \e kamu kesımi finansman açıkları, sanayidekı durgunlu- ğun aşılması ve ıhracata hız ka- zandırılması gıbı sorunlarla da Pakdemirli boğuşmak zorunda kalacak Ayrıca ekonomiden so- mmlu ust duzev burokratların bir suredır dile getirdiklerı yeni ekonomik önlem onerilerı de >"a- YLLMAZ'IN KEYFİ— Akbnlnt yanblannm kaülmadıfı 2. günde Mesut Yılmaz, ANAP Genel Başkanlığı I,IÜ Ujiinı çıkardı. (Arkası Sa. 19, Sü. 4'dti Vzun çöl yürityüşünü'parti dışındasürdüreceğiniagkktdı Gtizel, ANAP'tan koptuANAP'ın yeni genel başkanı Mesut Yılmaz'a istifa mektubunu gönderen Gaziantep Milletvekili Hasan Celal Güzel, "ANAP'ta teneffüs edecek bir zerre demokrasi oksijeni kalmamıştır. Parti ve devlet, tek kişi ve ailesinin kayıtsız şartsız egemenliği altma girmiştir " dedi. JZEL — Kongrede az kazetliyi seçtim. ANKARA (Cumhuri\et Bu- rosu) — ANAP Gaziantep Mıl- letekılı Hasan Celal Guzel, <\N<\P'tan istifa etti. Polıtık hayatına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğını açıkla- \an Guzel, "Lzun çol vurü.vu- şu, ANAP'ın dışında devam edecek" dedı. Guzel, ANAP ge- nel başkanlığına gonderdığı ıs- tıfa mektubunda, Mesut Yıl- mazın ANAP Genel Başkanlı- ğı'na "anlidemokratik" yolla getırıldığını ılerı surerek "ANAP'ta teneffüs edilecek tek zerre demokrasi oksijeni kalma- mıştır. Parti ve devlel, tek kişi- nin ve ailesinin ka.vıtsız şartsız egemenliği altına girmiştir" dedı. Guzel, dun duzenledıği basın toplantısında, ANAP'tan istifa ettığinı açıkladı. Herhangi bir sıyası partıve geçmeyı ya da ye- ni bir parti kurmayı duşunme- dığını ifade eden Guzel, "Gele- cegimi herhangi bir şekilde am- bargo altına almak istemivo- rum. Sivasi sahada ne vaat el- tivsem vaptım. Şu anda hiçbir şekilde bağımsız milletvekili sta- tusu dışında bir çalışma duşunmuvorum" dıve konuştu. Guzel, ıstıta mektubunda, ANAP'ın son donemının ılkın- den faıklı olduğunu belırterek şunları soyledı: "Türkiye'de rejimin başlıca (Arkası Sa. 19, Sü. 5'de) OYS soruve yanıtlan Cumhuriyet Ekte 606 bin 358 adayın katıldığı ÖYŞ, 45 U merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Saat 09.30'da başlayıp 3.5 saat süren sınavda, adaylara fen, matematik, Türkçe, sosyal bilirnler ve yabancı^ dil konularında 5 ayn test uyguJandı. 16. Sayfada GÜNLERİN KÖPÜĞÜ AHMET IAN Mutlu Sonuç Hazırlığı Terzi Müberra Hanım birinci turun sonunda, Akbulut'un arkasından hiç aynlmayan dev cüsseli milletvekili Atılgan'ı gözüne kestiriyor. Kalabalıkta yanına yaklaşıp "Bana bak, seni Hakkâri'ye sürdürürüm" diyor. Milletvekilinin terzilerce sünilmesi görülmüş şey değil. Atılgan da böyle bir şeye yol açmamak için 30 delegesiyle gerekeni yapıyor. 5ı Sayfada Mesut Yılmaz ve Sorular... ANKARA — Dün öğle vakitlerı. Atatürk Spor Salonu ağzına kadar dolu. Trıbünler- de Mesut Yılmaz'ın genel başkanlığı kut- lanıyor. Ahmet Özal delegelerın arasında dolaşı- yor. Son derece neşeli. Milletvekilleriyle öpü- şüyor. Kendısini alkışlayanlara, ıki elinı ba- şının üzerinde bırleştirip ANAP selamıyla karşılık verıyor. Başamigo Zenger'in anonsuyla salon bir anda çınlıyor- "Bugün Babalar Günü. Semra Hanımefen- di! En büyük baba, Cumhurbaşkanımız Tur- gut özal'a ne hediye aldınız acaba?" Bütün salon ayakta, Semra Özal'ı alkışlı- yor. Cumhurbaşkanı'nın eşı ve İstanbul İl Başkanı Bayan özal da tebrikleri kabul edi- yor, çok mutlu gözüküyor (Arkası Sa. 16, Su. I'de) HASAN CEMAL • Ziyaretçi 'hasta' ediyor Her pazar hastanelerde curcuna yaşanıyor. Binlerce kışıyle uğraşan tek görevli, çocukların hasta yanına girmelerini engelleyemiyor. 3. Sayfada • İngiliz erkeklerinin dörtte biri eşcinsel Fransa'mn kadın başbakam Cresson, Observer gazetesınin sorulannı yanıtladı. 3. Sayfada • Bergman'dan bir 'aşk' filmi Ingmar Bergman 'Temas'la alışılmış düzeyinden çok farklı ve çok basıt duzeye iniyor. 6. Sayfada • Grafik son bölümüyle Grafik programımn bu akşamki konuğu Banş Manço. Yaz dönemi dolayısıyla yayından kaldınlan program, ekimde yine ekrana geiecek. 6. Sayfada • Batı'da geçen hafta îtalya, Belçika, ABD, Fransa, Yunanistan ve Ingiltere'de geçen hafta en çok ne konuşuldu? 10. Sayfada • Filipinler'de volkandan kaçış Pinatubo yanardağının yeniden patlaması olasılığının karşısında dehşete kapılan on binlerce kişi, evlerini terk etmeye başladı. 11. Sayfada • TÜSİAD'dan orman raporu TUSÎAD raporunda ormancılığın özelleştirılmesi konusunun unıversiteler ve ilgili özel, tuzel kuruluşiarca tartışılması istendi. Ekonomide • Ollmplyat için ciddi adım 'Olimpiyat Oyunları Haztrlık Yasa Tasarısı' Meclis'in açılması ile birlikte gundeme geiecek. Sporda • ABD'de yükseköğrenlm yaşlanıyor Eskiden 18-22 olan yükseköğrenıme başlama yaşı, son yıllarda 29'a yükseldı. Arka Sayfada fiOZTEM UGURMUMCU Neyin Yemini?.. TBMM Insan Hakları Komisyonu Başkanı Eyüp Aşık, bazı fakülte dekanlarına birer yazı gönderdi. Yazı şöyle: —..bazı öğrenciler komisyonumuza başvurarak başörtû nedeniyle öğrenim haklarının engellendığinı, derslere alın- madıklannı, disıplın cezalarıyla cezalandınldıklarını, ancak 25.10.1990 tarih ve 3670 sayılı yasanın 17. maddesi He yû- (Arkosı Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog