Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

IS MHURİYET/8 KEYR&ŞAM 16 HAZİRAN 1991 GEREKLİ TELEFONLAR STANBUL'DA BUGUN • Sanyer Belediyesi'nce düzenlenen "Boğaziçi Çevre ve Küttür Günleri" kapsamında saat 10.00'da halk koşusu, saat laoO'te Belgrad Ormanları Neşet Suyu'nda piknik yapılacak. Kangal Sanat Topluluğu'nca "Bizim Diyar" adlı oyun, Darbent Mahallesi'nde saat 14.00'te sergilenecek. • Sinema sanatçısı Ayhan Işık ölümünün 12. yılında Zinciriikuyu'daki mezarı başında saat 10.00'da alınacak. BlRMEKTUP Çöpten kurtulamayacağız • Üsküdar'ın her yeri çöp içinde. llçemizin bütün cadde ve sokaklanndaki çöpler, uzun bir sttredir toplanmıyor. Her geçen gün çöpler çoğalıyor. Kedi ve köpekJerin kanstırması sonucu da çöpler yerlere yayüıyor. Bu çöplerden bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bunun için de belediye yetkililerinden bu çok önemli soruna çözüm bulmalaruu rica ediyoruz. SAÜH ÇAYIROGLU Kadıköy'e evlendirme dairesi • ktanbul Haber Servisi — Kadıköy'de Ekintaş Inşaat ve Taahhüt AŞ tarafından yaptırılacak evlendirme dairesinin temeii dün Kadıköy Belediye Başkanı Cengiz özyalçın tarafından atıldı. Türkiye'nin en büyük ve en modern evlendirme dairesi olacağı belirtilen binada kafeterya, kokteyl salonu, idari bloklar ve çift çıkışh nikâh salonu bulunacak. 10. Askeri üp Kongresi • İSTANBUL (AA) — Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından düzenlenen "10. Askeri Tip Kongresi", 19 haziran çarşamba günü, Gölcuk Deniz Subay Orduevi'nde başlayacak. 21 haziran cuma gününe kadar sürecek kongrede, "deniz ve sualtı hekimliği, Körfez savaşında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sağlık hizmetleri, TSK bedensel eğitim ve spor hekimliği, yanık tedavileri" gibi konuların işleneceği belirtildi. Kongrenin açılış törenine Gülhane Askeri Tîp Akademisi Komutanı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. TBP, Tümg. Ömer Şarlak ve Düzenleme Komitesi Baskanı Prof. TBP. Tüğg. Erdinç Kammtürk de katılacaklar. Universite öğrencisi intilıaretti • İS1ANBUL (AA) — Beşiktas'ta bir universite öğrencisi girdigi bunalım sonucu intihar etti. Yenimahalle Narden Sokak numara 8/1'de oturan Boğaziçi Universitesi fizik bölümü öğrencisi Bekir Yener Akçora (25), girdiği bunalım sonucu yuksek dozda ilaç aldı. lYetkililer Akçora'nın derslerinin kötü olması nedeniyle intihar etmiş olabileceğini büdirdiler. Kurban satış verleri belirlendi • tstanbul Haber Servisi — fstanbul Büyukşehir Belediye Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlıkların satılacağı yerleri belirledi. Buna göre Gaziosmanpaşa'da 11, Zeytinburnu, Beyoğlu ve Kâğıthane'de 3, Eyüp'te 6, Bakırköy'de 16, Küçükçekmece'de 7, Beşiktaş'ta 2, Beykoz'da 4, Üsküdar, Sanyer, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de 2, Şişli ve Pendik'te de 1 yer, kurban satış sahası olarak saptandı. Mısır şenligi başladı • tSTANBUL (AA) — Beykoz "Küçüksu Mesire Yeri Mısır Şenlikleri" törenle başladı. Anadoluhisan Turizm KaJkındırma Derneği ile Beykoz Belediyesi'nin ortaklaşa düzenledikleri festivalin açıüşını Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen yaptı. Sözen, Göksu ve Küçüksu'nun boğazın birçok şarkı ve tablolara konu olan en guzel yeri olduğunu belirtti. Küçüksu mesire yerindeki açılış töreninde büyük kazanlarda pişirilen mısır vatandaşlara ikram edildi. Sosis günü • İSTANBUL (AA) — Alman Liseliler Derneği tarafından düzenlenen geleneksel "sosis günü" yapıldı. Tarabya'daki Alman Konsolosluğu yazlık bahçesinde vapılan "sosis günü"nde 25 ve 50 yıllık mezunlara birer plaket verildi. Daha sonra mezunlar ve öğrenciler sosis yiyerek, bira içerek müzik eşliğinde eğlendiler. BüyükşehirBelediye Başkaru Nurettin Sözen, eski başkanı suçluyor 'Dalan, Süzer'in ortağı' Gökkafes davası Dolmabahçe'de Mustafa Süzer'e ait inşaatı mühürlediği gerekçesiyle yargılanmasına karar verilen Sözen, Danıştay 2. Dairesi'ne başvurarak hakkında lüzum-u muhakeme kararının kaldınlmasını isteyecek. Büytikşehir Belediye Başkanı Sözen, iptal ettikleri avan projenin Süzer şirketinin ortağı olduğunu iddia ettiği Dalan tarafından hukuka ve yasaya aykırı olarak onaylandığını öne onayiandığım öne surdu. sürdü. Sözen, "fnşaatın mühürlenmesinde Mustafa Snzer'e ait Doima- hukuka aykinllk yoktur" dedi. bahçe'deki "Gökkafes" binası- TURAN YILMAZ ANKARA — Istanbul Ana- kent Belediye Başkanı Nurettin Sözen, "görevini kötiiye kullandıgı" gerekçesiyle hak- kında dava açılan "Gökkafes" inşaatı olayında, eski Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ı suç- ladı. Sözen, iptal ettikleri avan projenin, Süzer şirketinin orta- ğı bulunan Dalan tarafından, hukuka ve yasaya aykırı olarak na önceden verilmiş izni iptal ederek inşaatı mühürlediği ge- rekçesiyle yargıJanmasına karar verilen Nurettin Sözen Danıştay 1. Dairesi'ne başvurarak hak- kındaki "liiznm-u mnhakeme" kararının kaldınlmasını isteye- cek. Sözen tarafından kaleme alınan 12 sayfalık itiraz dilekçe- sinde, dava konusu parselde imar yapma, yaptırma ve değiş- tirme yetkisinin Başbakanlık onayı ile Bayındırlık ve Iskân Bakanlıfı'na verilmesinin, bele- diyenin yetkisini ortadan kaldır- mayacağını vurgulayarak şöyle Yıkım ışçılıgı zor zenaat Istanbul Haber Servisi — Yıkım işçiliği zor meslek. Yağmur, guneş demeden balyoz sallamak gün boyu. Sabah, erken saatlerde çalışmaya başlar yıkım işçileri. lnce bir duvar üstıinde, ip cambazlarına taş çıkartırcasına balyoz sallarlar. Toz toprak içinde, arada verilen sigara molalarıyla şenlenen zorlu çalışmada yapı, altlarında küçiılür küçülür, eriyip yok olur. Bir bina daha yok olmuştur. Yılların yükunü çekmiş emektar yapı, duvarlanndaki, odalanndaki, koridorlarındaki, merdivenlerindeki amlarla yitip gitmiştir artık. Belki, kapısı, penceresi bir eskicide satılıp, yeni bir yerde hayat bulacak; bir gecekonduda örneğin. Şimdi sıra yenisinde... Eskisinden daha yüksek, daha "modern", daha cicili bicili olacak belki de. O da 'yaşayacak', anılar biriktirecek duvarlarının arasında... Ve, bir gün, belki de bu yıkım işçilerinden birinin torunu tanık olacak onun da yıkımına... (Fotograf: Behzat Şahin) Kartal Şantiyeye saldın tSTANBUL (AA) — Kartal Topselvi Mahallesi'nde yapımı halk tarafından engellenen be- lediyeye ait asfalt fabrikasının, Yenimahalle'de inşaatına baş- lanması üzerine, tepki göste- ren çevre sakinleri, görevli be- lediye ekibi ve şantiyedeki iş- çilere taşla saldırdı. Yenimahalle'den bir grup, öğle saatlerinde, fabrikanın şantiyesinde çalışan işçilere taşla saJdında bulundu. Atılan taşlarla Kartal Zabıta Müdü- rü tsmet Erdem, zabıta memu- m Ali thsan Ölcerman, baş- kanlık koruması Bayram Poy- raz ile 9 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandılar. Kâğıthane'de soydaşayapılan iş merkezine karşı çıkılıyorBulgaristan'dan gelen soydaşlar için yapımına başlanan iş merkezine siyasi partiler, belediyeler ve gönüllü çevreci kuruluşlar doğaya zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyorlar. tstanbul Haber Servisi — Bulgaristan'dan ge- len soydaşlar için Kâğıthane Hasbahçe'de yapı- mı başlatılan iş merkezi inşaat çalışmalan, do- ğaya verdikleri zarar gerekçe gosterilerek, siya- si partiler, belediyeler, demokratik kitle örgüt- leri ve gönüllü çevreci kuruluşların temsilcileri tarafından düzenlenen basın toplantısıyla pro- testo edildi. tstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Nusret Avcı, basın toplan- tısında yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Ge- çen yıl merkezi hıikümetin, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı eiiyie yapürdıgı izinsiz, rubsatsız ve ka- çak sosyal konutlar için başlattıgı agaç kıyımı- m, aynı yerde is merkezi yaptırarak ve kalan ağaçlan beton aralanna bogarak sürdürüyor." Nusret Avcı, iş merkezi olarak yapımı süren 102 bin 280 metre karelik alanın Milli Eğitim Ba- kanhğı'na ait olduğunu ve imar planında yeşil alan, park, ilkokui ve ağaçlandınlacak bölge ola- rak yer aldığını belirtti. Avcı, başka bir kuruma ait olan araziyi Ba- yındırlık ve Iskân Bakanlığı'nın sorumsuzca ti- cari alan haline çevirdiğini belirterek, "Bu ka- rarı alan bakanlık, İstanbul halkına karşı ana- yasal bir suç işlenmektedir. Yapdmakta olan bu işyerlerinin vakil geçirilmeden yıkılmasını ana- yasanın 56. maddesi ve Çevre Yasası'nın 30. maddesnin bize verdiği hakiar dogruitusunda ta- lep ediyoruz" diye konuştu. Kâğıthane Belediye Başkanı Osman Söyler de inşaatın belediyeden izin alınmadan kaçak ve ruhsatsız olarak yapıldığını belirtti. dedi: "Bu konudaki Başbakanlık tasarrufu belediyemize 3 Tem- muz 1989 tarihinde intikaj etmiş olup; plan tadili yapılmasına ilişkin Beyoglu tlçe Belediye Meclis kararı 15 Haziran 1989, Büyükşehir Belediye Meclis ka- ran ise 30 Teramuz 1989 tarih- lidir. Kaldı ki belediyemize 3 temmuz tarihinde tebliğ edilen 21 Haziran 1989 tarinli Başba- kanlık işlemi ile bu işleme daya- nan aynı günlu Bayındırlık ve tskan Bakanlığı işleminin iptali istemi ile belediyemizce açılan iptal davasında y uriıtmenin dur- dunılmasına karar verilmiştir. Aynca, 3194 sayılı yasanın 9. maddesine 3394 sayılı yasa ile eJdenen ve Başbakanlığa beledi- yelerden yetki alma olanağı ta- nıyan fıkra hukumlerinin ana- yasaya aykırı olduğu iddiamız da Yüksek Danıştay 6. Dairesi'' nce benimsenerek konu Anaya- sa Mahkemesi'ne intikal etti." Eski İstanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanı, DMP Genel Başkanı Bedrettin Dalan'ı da suçlayan Sozen, "Dayanaksız kaldıgı, gecerligini yitirdigi için iptal edilen avan proje, daha önce tstanbul Büyükşehir eski Belediye Baskam Bedrettin Da- lan tarafından ortağı bulundu- gu şirket lehine. bukuka ve ya- saya aykın olarak onaylanan avan proje olup, yine Büyükşe- hir Belediye Başkanlıgı'nca ge- ri alınmıştır" savında bulundu. Sözen, Dalan'ın Suzer Turizm A.Ş.'nin ortağı olduğunu gaze- ttlerde açıkladığını da kaydetti. Binanın yüksekliğinin önce- den yapılan plan değişikliği ile 24:50 metreden 134 metreye çı- kanldığını, ayrıca turizm mer- kezi niteligi asgariye indirilerek baskın vasfının iş merkezi şek- line dönüştüruldüğünu de anım- satan Sözen, bu işlemden ise ka- mu yararı yerine kişisel yararın öne alındığı sonucunun çıktığı- nı öne sürdü. Bu değişiklik ile Turizm Bakanlığı Anıtlar Yük- sek Kurulu, Ekonomik tşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, İstanbul Belediyesi ve tmar ls- kan Bakanlığı'nın araştırma ve incelemeleri sonucunda yürürlü- ğe giren 28 Ekim 1983 tarihli imar planının da amacından saptınldığını savunan Sözen, şu görüşlere yer verdi: "Böylesine şehircilik ve plan ilkelerine aykın oian. böylesine kamu yarannı zedeleyen, hiçbir gerek ve zanıret olmadan sade- ce kişisel yarar saglamak ama- cıyla yapılan bu imar planının yeniden gözden gecirilmesi ka- mu yaran bakımından gerekli ve zanıri gönilmüşlür." Belediye olarak İmar Yasası'- nın kendilerine tanıdığı "kent- leşmeyi saglıklı biçimde sürdürmek" yetkisinden hare- ket ederek, dava konusu işlemi yaptıklannı da kaydeden Sözen, şu sözleri savundu: "Oysa İstanbul kenti, tstan- bui halkınındır, tüm ulusundur. Silüet guzellikleri, yeşil alanla- n, tarihi binalan ve doğal değer- leri, ozel ve luzel kişilere kazan- dınlacak rantlara feda edileme- yecek onemdeki ulusal degerle- rimizdendir. Süzer Turizm A.Ş.'ye ait soz konusu binanın yapüdıgı alan ise İstanbul'un en önemli \e değeıii boylesi nokta- lanndan birisidir. Burada yapı- lacak yanlış bic uygulama, bu çevreyi ve silüeti olumsuz yön- de etkileyecektir. Tartışmalı bir bina, kazandırdıgından çok da- ha fazlasını goturebilecek, geri- ye dönmek, zaran düzeltmek çok daha pahalı, hatta imkân- sız olabilecektir." 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 086 • tadanzr 068 077 511 89 18 * 588 48 00 00 00 {100 hat) T»: 340 01 00 345 46 80 9ta ahfc 131 22 09 fe* 152 43 00 f 588 44 00 SSX »mftm: 132 30 00 S» Stat^r 358 67 60 • TMffc: T n A 9+1 m^ 176 24 14 (Ist), 356 04 85^6 (Kâdıkdy) B«tt Tnflfc: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehınçi). 314 36 (B Çekmece) • THT: if Hatiar 573 13 31. Dtf IMtan 574 23 00 (25 hat). SMtnfc 574 73 00. Btacmr—: 574 82 00 (45hat) • DİT: Sktod t — f i - 527 00 50. •.Pafi *mşmK 336 20 63 U.r*fM Uutnt 348 80 20 • vannt $Mr IMbn: 526 40 20, 144 42 33 DMb Yrtan jHtut»): 145 53 66, 144 25 02 149 18 96 DMb • h t M . 149 15 58 • METE0MUMİ: (Hgva tafımını iğrtnme) 573 89 80 : 526 62 74, M*ali526 62 74 150 83 50. T- 348 71 40 ITH:069 IBU AMZA: : 585 19 90 - 91. 152 10 15, f: 339 46 48 • »AJUU: : 522 97 03, 147 51 10. f: 345 03 04, • I m O M . W.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: t i i (BAnmeyen numar^ar ve nobetcı eczane sorma), 021 (artza) 026 (danışna), 031 (şehırierarası), 011 (sıra sorma), 032 (mılletterarası), O B (sıra sorma), 018 (masal anlatma). 072 (uyandırma). 010 (posta kodu danışma). 041 (fono tel) 003 Ak> Post Servısı Büyükşehir Erkingörevine başladı İstanbul Haber Servisi — Atev Coş- kıın'un istifa- sıyla boşalan t , t İstanbul Bü- j f l yükşehir Be- * * • lediyesi Genel ^ ^M Sekreierliğine • H atanan Tugnıl Erkin, dün görevine başladı. Erkin, göreve başlaması do- layısıyla düzenlediği tanışma toplantısında, gazetecilerin so- rularını yanıtladı. Daha önce kamu kesiminde çalıştığını, topluma hizmet etme hevesine doyamadığını belirten Erkin, "Sayın Sözen'in bana ihüyacı vardı. Yaraıiı oiabilirim dü- şüncesiyle bu görevi kabul et- mekten başka çare göremedim" dedi. Avrupa'da birçok ülkeden daha büyük olan İstanbul'un diğer büyükşehirler gibi çok sorunu olduğuna da dikkat ce- ken Erkin, Nurettin Sözen ve belediye yönetiminin şeffaf yö- netim anlayışının çok önemli sonuçlar ve meyveler vereceği- ni kaydetti. Bu arada, "Alarko Holding'den gelmiş olmasının, görevini yaparkeo tarafsızlığı- na golge duşürebilecegi teh- likesine" dikkat çeken bir so- ru üzerine Erkin, "Bu bir ki- şilik ve yönetim anlayışı mese- iesidir. Ben gorevimi tarafsu bir şekilde yapacagınıa inanıyonım" dedi. Sinema • Tiyatro • Gösteri ffit JMÇS vvooos T O N Y D A N Z A SHE S OUT OF CONTROL" Koiıc'nifl ogionlordı! Onun kendinı kavbettrğını düsünvyononız, bir de babasım görün! |S1> X tO| AnfcOT BAT1 (118 «3 23) H»ft*y« KAdıkdy yttJHZ ve ! » 14 15-163O-18<5-J- 15 iOC-1330-160O-I83O-J1 15 2 15 14 30-16 45-19 00-21 15 74 S*n«malannd» f I144H39I '200 14 15-16XM845-21 1S REKS (33691121 '200 14 15-16 30-1845-21 15 BaUMf» (573M44) 11 O0-133O-I60O-H3O-21 30 (21 « $ 1 ] 1215-143C-1645-1900-İ1 15 Hanava Ank»• AKUN stncauMmla 146 97 3S • 132 64 26 kyoğlu StYOĞLU (151 32 40) 11.30.14.00-16.30-19.00-21.30 Sinema • Tiyatro Gösteri DUYIHtULAMNlZ İÇİN 146 97 38 • 132 64 26 Dehşetin Nefesi$i$tt 5fTE (147 Sfl 47) T-0O--30O-15 1&-19*5-2145 Btyoflhı SİHEPOP (143 70 71) 12 00-14 15-16 30 18*5-21 00 KtMftfcOy UOOA (337 01 M> *2 00-14 Î5-16 30 19 00-21 30 Ç t ^ $AFAK 1 (511 2C MQ ı l 00-13 30-16 00-18 30-21 15 Yatağımdaki Düşman $*U SİTE (147 69 47) 17 30 Kadık&y KSM (337 80 82) 11 00-13 30-16 00-19 00-21 30 SUNAR ^ I ^ ^ O ^ T H ^ ^ P İ H ^ B ^ Ç.t»» ŞAfAK 2 (516 26 60 11 30-14 00-16JO-18.45-21.15 • jF ' W BakntSy KAÜYA (542 11 72) 1200-'4 '5-16 30-18 45-21 00 Bir rÜTfcit mnos rilnü Qoruktaki ANNE ARCHER* 21 HAZİRAN'DA i^ı^^ı^» JVfargJn" GENEHACKMAN SİNEMALARDA FERHAT TUNÇ KARTAL KONSERİ 16 HAZİRAN PAZAR MATİNE: 19.00 SUARE: 2100 Yer: HASAN ALİ YUCEL KÜLTUR MERKEZİ 353 37 78 Yeriet numoralıdır Mefler 15 000 TL. kentBkndt birköfeyor Sımsıcak bıratmosferi ve keyıflt bır müzu)i. 12 oo - 23.30arasında yemek ve cafe servisi ile sunuyoruı Konseröncesi yemeğe konserçıkışıCafe'ye bekliyoruz. fix menO 24.0OO.Tl.- Bllgı İçin 374 18 86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog